Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl"

Transkrypt

1

2 Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

3 Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein

4 Program wystąpienia: Czym jest planowanie podatkowe, jego cele i obszary występowania? Powiązania z optymalizacją i ryzykiem podatkowym Planowanie podatkowe jako etap procesu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie Metody, narzędzia i instrumenty planowania podatkowego Planowanie podatkowe w ramach optymalizacji strategicznej Międzynarodowe planowanie podatkowe w zakresie prowadzenia działalności transgranicznej

5 Co to jest planowanie podatkowe?

6 Planowanie podatkowe (PP) ujęcie szerokie to uwzględnianie skutków podatkowych w planowaniu gospodarczym ujęcie wąskie to sposób prowadzenia interesów majątkowych umożliwiający wykorzystanie dozwolonych prawnie instrumentów minimalizacji obciążeń podatkowych Rozumienie planowania podatkowego: Błędne jako uchylanie się od opodatkowania, zmniejszanie podatków nielegalnymi metodami. Traktowane jako przestępstwo skarbowe Właściwe jako wykorzystanie legalnych możliwości obniżenia, zmniejszenia ciężarów podatkowych tax planning

7 CEL zmniejszenie ogólnego ciężaru podatkowego przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu współdziałania wszystkich podatków w tym przedsiębiorstwie redukowanie ryzyka podatkowego [ryzyko podatkowe jest odwrotnie proporcjonalne do procesu oszczędzania - zwiększenie oszczędności może spowodować wzrost ryzyka podatkowego w wyniku powstania podejrzenia o podejmowanie działań niezgodnych z prawem] Skuteczność (efektywność) planowania podatkowego zależy od: optymalizacji podatkowej (zmniejszanie obciążeń podatkowych) oraz redukowania ryzyka podatkowego.

8 Wzajemne przenikanie się wskazanych obszarów Planowanie podatkowe Brak jednoznacznych granic Optymalizacja podatkowa Ryzyko podatkowe * Konieczność ogólnego spojrzenia na podatki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spojrzenie długoterminowe, strategiczne

9 Planowanie podatkowe w ramach strategicznego działania i zarządzania przedsiębiorstwem

10 Etapy zarządzania podatkami I stworzenie planu II określenie celu gospodarczego III realizacja założeń Planowanie podatkowe jest istotne w ramach decyzji o konstytutywnym znaczeniu dla działalności gospodarczej: - wybór formy prawnej - wybór formy finansowania - wybór miejsca prowadzenia działalności

11 Wybór formy prawnej prowadzenia działalności Spółki osobowe: Generowanie środków do bieżącej konsumpcji udziałowców Spółki kapitałowe: Akumulacja kapitału na potrzeby inwestycji, prowadzenie inwestycji, zbycie inwestycji

12 Przykład: Wybór formy prawnej prowadzenia działalności Spółka osobowa odpowiedzialność za zobowiązania także prywatnym majątkiem wspólników Podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy Jednokrotność opodatkowania Spółka kapitałowa odpowiedzialność spółki za zobowiązania tylko do wysokości majątku spółki (wyjątek!!! członkowie zarządu sp. z o.o. i akcyjnej art. 116 OP) Podatnikiem jest spółka Podwójne opodatkowanie gdy wypłata dywidendy następuje na rzecz wspólnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 19% podatku CIT + 19% podatku od wypłaconej dywidendy Co oznacza, że z każdego 100 zł zysku spółki jej właściciel otrzymuje jedynie 65,61 zł.

13 Przykład c.d. Wyjątki: spółka komandytowa / spółka komandytowo akcyjna Komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej Komplementariusz odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki Spółka z o.o. komandytowa nowa forma optymalizacji 97% 100% Sp. z o.o. W jaki sposób doprowadzić do tej konstrukcji? Sp. k. 3%

14 Przykład c.d. 1) Założenie nowej spółki z o.o., uczynienie jej wspólnikiem w starej sp. z o.o., a następnie przekształcenie starej sp. z o.o. w sp. k. PROBLEM: zachowane zyski a art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT I SA/Po 824/11 - Wyrok WSA w Poznaniu W świetle dokonanej nowelizacji nie ulega wątpliwości, że ustawodawca nakazał uznać za przychód faktycznie uzyskany z udziału w zyskach osób prawnych (zrównał z nim), również przychód który spełnia warunki określone w pkt 8 art. 24 ust. 5. W tym wypadku, nawet gdy wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskali faktycznego zysku, to i tak w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, ich dochodem będzie ten zysk, chyba że został on podzielony.

15 Przykład c.d. 2) Założenie nowej spółki komandytowej, do której sp. z o.o. wniesie aportem swoje przedsiębiorstwo PROBLEM: PCC, ustalenie dystrybucji zysków aport powstaje Sp. z o.o. Nowa sp. k. Sp. z o.o. k. Sp. z o. o. jako komplementariusz Sp. k. jako komandytariusz

16 Przykład c.d. Konstrukcja spółki komandytowo akcyjnej a moment opodatkowania zysków Uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. II FPS 1/11, zgodnie z którą przychody akcjonariusza podlegają opodatkowaniu w momencie otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. - dotyczy tylko akcjonariusza będącego osobą prawną tj. spółką kapitałową - zaleta przesunięcie w czasie momentu opodatkowania dywidendy

17 Przykład: Wybór formy finansowania Przedsiębiorca prowadzi działalność, wykorzystując formę sp. z o.o. Spółka potrzebuje na dalszą działalność kwotę zł, którą to kwotą przedsiębiorca dysponuje w majątku prywatnym. 1) W jaki sposób przekazać te pieniądze spółce? 2) Jakie nastąpią konsekwencje podatkowe? 3) Na jakie ograniczenia podatkowe i poza podatkowe przedsiębiorca musi jednak uważać?

18 Przykład c.d. Sposób przekazania pieniędzy spółce Konsekwencje podatkowe Ograniczenia podatkowe i poza podatkowe Pożyczka od udziałowca - niedostateczna kapitalizacja (art. 16 I 60 ustawy o CIT) - ustalenie stosownej stawki odsetek (ceny transferowe) - kwestia wysokości odsetek - dokumentacja cen transferowych Podwyższenie kapitału zakładowego PCC w wysokości 0.5 % od wartości podwyższenia kapitału zakładowego

19 Metody, narzędzia oraz instrumenty planowania podatkowego

20 Metody planowania podatkowego: Wykorzystanie braku neutralności podatkowej na płaszczyźnie krajowej lub międzynarodowej: - różne stawki podatkowe - różne formy opodatkowania - różne podstawy opodatkowania - różne momenty opodatkowania / zapłaty podatku

21 Narzędzia planowania podatkowego (1) Podatnik ma prawo wyboru: Formy opodatkowania w podatku PIT zasady ogólne (18% i 32%), podatek liniowy (19%), podatek zryczałtowany Zaliczki na podatek dochodowy miesięczne, kwartalne lub płatne w sposób uproszczony (jako 1/12 wysokości podatku za poprzedni rok podatkowy) wybór dłuższych okresów rozliczeniowych lub wpłacania zaliczek pozwala ustalić dłuższe terminy płatności dla kontrahentów i zapewnia przewagę konkurencyjną nie tylko w obszarze podatkowym

22 Planowanie podatkowe a optymalizacja strukturalna jako wybór formy opodatkowania Rozliczenie podatku dochodowego PRZYCHÓD łączenie przychodu = CIT DOCHÓD łączenie dochodu = PIT PODATEK łączenie podatku = PIT 19%, ryczałt

23 Przykład rozliczenia działalności (1) STAN FAKTYCZNY Podatnik w ramach sprzedaży towarów i usług otrzymuje roczne przychody w wysokości PLN, i ponosi związane z tym koszty w kwocie PLN. Jednocześnie z tytułu najmu otrzymuje rocznie przychód PLN, a koszty kształtują się na poziomie PLN.

24 Przykład rozliczenia działalności (2) Podatnik opodatkowuje działalność gospodarczą w ramach źródła nr 3, a przychody z najmu, jako niezwiązane z działalnością, w ramach źródła nr 6. Przy braku wyboru szczególnej formy opodatkowania, dochód na źródłach ulega połączeniu i opodatkowany zostanie stawkami progresywnymi. Dla uproszczenia można założyć, iż stawki te wynoszą 18 % oraz 32 % od dochodu ponad wartość PLN. Źródło nr 3 Źródło nr 6 Przychód = PLN Przychód = PLN Koszty = PLN Koszty = PLN Dochód = PLN Dochód = PLN Dochód łączny = = PLN Podatek do zapłaty = (0,18 * ) + [( )*0,32] = PLN Stawka efektywna = / = 0,2273 (22,73 %)

25 Przykład rozliczenia działalności (3) Podatnik opodatkowuje działalność gospodarczą w ramach źródła nr 3 na zasadach ogólnych, a przychody z najmu obejmując zryczałtowanym podatkiem od przychodu wg. stawki 8,5 % Przychód = PLN Koszty Dochód Podatek Źródło nr 3 Źródło nr 6 = PLN = PLN = * 0,18 = PLN Przychód = PLN Podatek Podatek łączny = = PLN = * 0,085 = PLN Stawka efektywna = / = 0,163 (16,3 %)

26 Narzędzia planowania podatkowego (2) Metoda amortyzacji, amortyzacja jednorazowa = limit EURO, czyli w 2012 r. wynosi zł Kwartalny lub miesięczny okres rozliczeniowy VAT Wybór między zakupem, leasingiem, najmem Co jest korzystniejsze dla działalności gospodarczej: kredyt czy leasing operacyjny?

27 Przykład: kredyt a leasing operacyjny (1) KREDYT - Powstaje przychód - Kosztem uzyskania przychodu są: Odsetki od kredytu Odpisy amortyzacyjne od przedmiotu kredytu będącego środkiem trwałym w działalności (5 lat) LEASING OPERACYJNY - Powstaje przychód - Kosztem uzyskania przychodu jest: Rata leasingowa

28 Przykład: kredyt a leasing operacyjny (2) Co będzie korzystniejsze, gdy okres kredytowania wynosi 5 lat, a okres leasingu 2 lata? - Korzystniejszy będzie leasing, jeśli okres leasingu będzie krótszy niż okres amortyzacji przy kredycie Co z finansowego punktu widzenia daje korzyść podmiotowi? - Kredyt z uwagi na rozłożenie w czasie okresu jego spłaty

29 Narzędzia planowania podatkowego (3) Ceny transferowe - to ceny za przedmiot transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo lub osobowo Przykład: Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

30 Narzędzia planowania podatkowego (3) Ceny transferowe Dokumentacja cen transferowych Metody szacowania cen transferowych: - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - metoda ceny odsprzedaży - metoda rozsądnej marży (koszt plus) - metody zysku transakcyjnego

31 Instrumenty planowania podatkowego (1) porozumienia w sprawie cen transakcyjnych (art. 20a-20r OP) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz niezaleganiu w zapłacie składek ZUS interpretacje indywidualne i ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 14a-14p OP) Interpretacje te mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne). Wnioskodawcą nie może być organ administracji publicznej.

32 Instrumenty planowania podatkowego (2) audyt podatkowy - na początku procesu planowania - przez zewnętrznego doradcę podatkowego - kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych - wskazanie kierunków optymalizacji, ograniczenia i eliminacji ryzyka podatkowego, sposobów poprawienia płynności finansowej wsparcie doradcy podatkowego bazy i zasoby wiedzy a) zbiór wydanych interpretacji b) zbiór orzecznictwa sądowego WSA i NSA

33 Cechy mające największy wpływ na efektywność planowania podatkowego: 1)Kompleksowe wzięcie pod uwagę wszystkich elementów wysokości przychodów, kosztów, podatku itp. 2)Stałość planowania 3)Ciągłe monitorowanie zmian przepisów i orzeczeń sądowych 4)Konsultowanie się z osobami mającymi odpowiednią wiedzę np. doradcami podatkowymi 5)Przepływ wiedzy o bieżących i planowanych czynnościach pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za planowanie a np. działem finansowym 6)Planowanie winno być zindywidualizowane odnoszące się do potrzeb konkretnego podatnika

34 Planowanie podatkowe uwzględnia również czynniki pozapodatkowe i tym samym staje się elementem planowania finansowego Czynnikami tymi są: - maksymalizacja wartości firmy - zachowanie płynności finansowej - ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy

35 Międzynarodowe planowanie podatkowe w zakresie prowadzenia działalności transgranicznej

36 Istota zjawiska MPP - wypracowanie efektywnych struktur biznesowych, które pozwalają na widoczną minimalizację obciążeń podatkowych Narzędzie - jurysdykcje podatkowe nakładające niskie podatki dochodowe lub w ogóle z takich podatków rezygnujące, a także odpowiednie postanowienia w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

37 Formy prowadzenia działalności gospodarczej za granicą ODDZIAŁ - wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Podlega opodatkowaniu w kraju i za granicą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. PRZEDSTAWICIELSTWO jeśli jest utworzone za granicą musi mieć powiązania z Polską, np. zarejestrowane tu biuro, lub prowadzić w kraju główną działalność. To punkt, w którym zaufana osoba będzie udzielać informacji o towarach produkowanych w Polsce i zachęcać do ich kupna. Nie rozlicza się z podatków. SPÓŁKI osobowe lub kapitałowe, np. tworzenie spółek córek.

38 Zakład Modelowa Konwencja OECD zakładem jest stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie zakład obejmuje w szczególności: siedzibę zarządu, filię, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

39 Abstrakcyjna instytucja międzynarodowego prawa podatkowego mająca jedynie umożliwić prawidłowe opodatkowanie przez jedno z umawiających się państw dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego umawiającego się państwa, ze źródeł przychodów położonych na terytorium tego pierwszego państwa. Za zakład może zostać uznany plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne, lecz stanowią one zakład tylko wtedy, gdy trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Dlaczego firmy zagraniczne wykonują prace budowlane na terytorium Polski krócej niż 12 miesięcy?

40 Dziękuje za uwagę Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo