Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl"

Transkrypt

1

2 Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

3 OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny Z. Radwański, glosa do wyroku NSA O/Z w Białymstoku z dnia r.

4 Program wystąpienia: Czym jest optymalizacja oraz jak i kiedy można ją wykorzystać? Bieżące przykłady optymalizacji podatkowej Jak poukładać swoje podatki optymalizacja strukturalna Międzynarodowe aspekty optymalizacji Podmioty powiązane optymalizacja w grupie Procedura jak optymalizować?

5 Co to jest optymalizacja?

6 Optymalizacja jako efekt planowania finansowego (podatkowego) Optymalizacja podatkowa a zarządzanie finansami Dopuszczalność optymalizacji Efekt optymalizacji (zmniejszenie obciążeń, przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego, minimalizacja ryzyka podatkowego)

7 Obszary optymalizacji podatkowej: (1) I. Podatki dochodowe Wybór formy rozliczania swoich dochodów (przychodów) Zmiana/przesunięcie momentu powstania przychodu do opodatkowania Koszty uzyskania przychodów (amortyzacja, koszty bieżące, świadczenia na rzecz pracowników) Zwolnienia przedmiotowe otrzymywanych świadczeń Dochody z instrumentów rynku finansowego Tworzenie grup kapitałowych

8 Obszary optymalizacji podatkowej: (2) II. Podatki obrotowe Zwolnienia obligatoryjne i fakultatywne w podatku od towarów i usług (VAT) Moment powstania obowiązku podatkowego (szczególne momenty art. 19 UoVat) Odliczenie podatku naliczonego Dokumentowanie zdarzeń na potrzeby podatkowe Rozliczenie podatku (wybór płatności, metody ryczałtowe)

9 Obszary optymalizacji podatkowej: (3) III.Podatki majątkowe Podatek od nieruchomości opodatkowanie budynków i budowli Podatek od spadków, darowizn i pożyczek pomiędzy najbliższymi optymalizacja podatkowa w rodzinie

10 Obszary optymalizacji podatkowej: (4) IV. Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność w ramach relacji małżeńskich Odpowiedzialność osób trzecich (art Ordynacji) Odpowiedzialność przy przekształceniach (art Ordynacji) Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

11 Przykłady optymalizacji bieżącej

12 Moment powstania przychodu podatki dochodowe (1) STAN FAKTYCZNY Podatnik ma kwotę 1 mln zł oszczędności, które chce ulokować w bezpiecznej inwestycji. Rozważa lokatę bankową lub bezpieczne instrumenty rynku kapitałowego (obligacje, fundusze inwestycyjne). Zakładany okres oszczędzania to 10 lat. Średnie roczne oprocentowanie to 5% (nominalnie). PYTANIE Jaką kwotę podatku można zaoszczędzić przesuwając moment opodatkowania takiej inwestycji na zakończenie okresu oszczędzania?

13 Moment powstania przychodu podatki dochodowe (2) 1. Podatnik oszczędza bez opodatkowania: Kwota oszczędności = 1 mln *[1+(0,05/12)]^12*10 = PLN 2. Podatnik oszczędza przy miesięcznej kapitalizacji odsetek: Kwota oszczędności = 1 mln *[1+(0,05/12*0,81)]^12*10 = PLN 3. Podatek jest naliczany na koniec okresu oszczędzania: Kwota oszczędności = {1 mln *[1+(0,05/12)]^12*10} 0,19 * {[1 mln * [(0,05/12)^12*10] 1 mln} = (RÓŻNICA PLN)

14 Moment powstania przychodu podatki dochodowe (3) STAN FAKTYCZNY Podatnik zamierza oszczędzać przez 20 lat kwotę 1000 zł miesięcznie. Rozważa lokaty bankowe lub fundusze inwestycyjne bezpieczne. Zakładane średnie roczne oprocentowanie to 7% (nominalnie). PYTANIE Jaką kwotę podatku można zaoszczędzić przesuwając moment opodatkowania takiej inwestycji na zakończenie okresu oszczędzania?

15 Moment powstania przychodu podatki dochodowe (4) 1. Podatnik oszczędza bez opodatkowania: Kwota oszczędności = 1000 * {[(1+0,00583)^240]-1}/0,00583] = PLN 2. Podatnik oszczędza przy miesięcznej kapitalizacji odsetek: Kwota oszczędności = 1000 * {[(1+0,004725)^240]-1}/0,004725] = PLN 3. Podatek jest naliczany na koniec okresu oszczędzania: Kwota oszczędności = PLN 19% * ( ) = (RÓŻNICA PLN)

16 Moment powstania obowiązku podatkowego podatek od towarów i usług (świadczenia złożone): "usługi sprzątania części wspólnych budynku mogą być świadczone na różnych zasadach, to znaczy na przykład przez osoby trzecie, wystawiające faktury obejmujące koszt tych usług bezpośrednio lokatorom lub przez wynajmującego, zatrudniającego w tym celu własnych pracowników lub posługującego się przedsiębiorstwem zajmującym się sprzątaniem Wyrok ETS z dnia r. w sprawie C-572/07 (RLRE Tellmer)

17 Podatek od nieruchomości: Centrum handlowe o powierzchni 10 tys. mkw jest współwłasnością dwóch spółek z udziałami po 50% każda. Obowiązek podatkowy ciąży na nich solidarnie, a podatek wynosi zł ( x 21,05 zł). Wspólnicy jednak zdecydowali się na ustanowienie odrębnej własności na nieruchomości w taki sposób, że mają po jednym lokalu o powierzchni 1000 m2, a pozostała część centrum 8000 m2 jest wspólna. Tak więc każdy ze wspólników zapłaci zł (1000 m2 x 21,05 zł) podatku z tytułu własnej nieruchomości. Ponadto każdy ze wspólników jest zobowiązany do zapłacenia podatku od części wspólnej w kwocie zł [(1000/10000) x 8000m2 x 21,05 zł]. Tak więc podatek każdego wspólnika wyniesie zł zł = zł. Łączne opodatkowanie nieruchomości wynosi zatem zł co daje w porównaniu do podatku zł w przypadku wspólnej własności oszczędności w kwocie zł rocznie (źródło: Joanna Szlęzak-Matusewicz,

18 Obszary optymalizacji w podatkach dochodowych I. Przychody podatkowe (np. zaliczki, instrumenty finansowe) II. Koszty, np. amortyzacja Amortyzacja jednorazowa; Amortyzacja rzeczy (w tym nieruchomości) używanych; Amortyzacja znaków towarowych, wartości firmy Amortyzacja samochodów osobowych Moment rozliczenia kosztu, w tym należności nieściągalne w kosztach III. Dokumentowanie kosztów niematerialnych IV. Przychody zwolnione (art. 23 Pdof)

19 Optymalizacja w podatku VAT Moment powstania obowiązku podatkowego: Usługi ciągłe a usługi rozliczane okresowo; Refaktura tzw. mediów; Usługi złożone Obniżenie podatku należnego: Wierzytelności nieściągalne Odliczenie podatku naliczonego: Usługi gastronomiczne a catering Usługi hotelowe a konferencje Odliczenie podatku od zakupu samochodów osobowych

20 Rozliczenie podatku - płatności Zaliczki miesięczne, kwartalne, uproszczone oraz kredyt podatkowy Wybór roku podatkowego (CIT) Rozliczenie miesięczne a kwartalne podatku VAT

21 Optymalizacja strukturalna

22 Rozliczenie podatku dochodowego PRZYCHÓD łączenie przychodu = CIT DOCHÓD łączenie dochodu = PIT PODATEK łączenie podatku = PIT 19%, ryczałt

23 Przykład rozliczenia działalności (1) STAN FAKTYCZNY Podatnik w ramach sprzedaży towarów i usług otrzymuje roczne przychody w wysokości PLN, i ponosi związane z tym koszty w kwocie PLN. Jednocześnie z tytułu najmu otrzymuje rocznie przychód PLN, a koszty kształtują się na poziomie PLN.

24 Przykład rozliczenia działalności (2) Podatnik opodatkowuje działalność gospodarczą w ramach źródła nr 3, a przychody z najmu, jako niezwiązane z działalnością, w ramach źródła nr 6. Przy braku wyboru szczególnej formy opodatkowania, dochód na źródłach ulega połączeniu i opodatkowany zostanie stawkami progresywnymi. Dla uproszczenia można założyć, iż stawki te wynoszą 18 % oraz 32 % od dochodu ponad wartość PLN. Przychód = PLN Koszty Dochód Źródło nr 3 Źródło nr 6 = PLN = PLN Przychód = PLN Koszty Dochód = PLN = PLN Dochód łączny = = PLN Podatek do zapłaty = (0,18 * ) + [( )*0,32] = PLN Stawka efektywna = / = 0,2273 (22,73 %)

25 Przykład rozliczenia działalności (3) Podatnik opodatkowuje działalność gospodarczą w ramach źródła nr 3 na zasadach ogólnych, a przychody z najmu obejmując zryczałtowanym podatkiem od przychodu wg. stawki 8,5 % Źródło nr 3 Źródło nr 6 Przychód Koszty Dochód Podatek = PLN Przychód = PLN = PLN = PLN = * 0,18 = PLN Podatek = * 0,085 = PLN Podatek łączny = = PLN Stawka efektywna = / = 0,163 (16,3 %)

26 Formy prowadzenia działalności Spółki osobowe: Generowanie środków do bieżącej konsumpcji udziałowców Spółki kapitałowe: Akumulacja kapitału na potrzeby inwestycji, prowadzenie inwestycji, zbycie inwestycji

27 Finansowanie spółki z o.o. (1) PASYWA Kapitały własne 1/4 Kapitały obce 3/4

28 Finansowanie spółki z o.o. (2) Rozliczenie po stronie spółki 1000 (P) 200 (KB) 200 (KO) = 600 (D) * 19% = 114 (Pod) Rozliczenie po stronie wspólnika o19% od przychodu (konsument) oprzychód w ramach działalności gospodarczej Optymalizacja finansowa: ROA > Koszt długu

29 Spółka osobowa Transparentność podatkowa (brak tzw. podwójnego opodatkowania) Optymalizacja odpowiedzialności spółka komandytowa z komplementariuszem jako spółką z o.o. Cztery formy opodatkowania wynagrodzeń wspólników

30 Optymalizacja międzynarodowa

31 Rezydent (nieograniczony obowiązek podatkowy) Nierezydent (ograniczony obowiązek podatkowy) FRANCJA POLSKA (opodatkowanie dochodu z danego kraju) Dochód = 100 [j] Stawka = 20 % Podatek = 20 [j] N (opodatkowanie wszystkich przychodów) R Dochód krajowy = 100 [j] Dochód zagraniczny = 100 [j] Suma dochodu = 200 [j] Stawka = 20 % do 100 [j], a powyżej 40% Podatek = = 60 [j]

32 Metody unikania podwójnego opodatkowania (1) I.Metoda zaliczenia proporcjonalnego (27 ust 9 Pdof) a)sumuje się dochody b)od sumy dochodów określa się podatek wg skali (Pod) c)oblicza się limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą: Limit = Pod * DZ/DC d)od podatku sumarycznego (Pod) odlicza się podatek zapłacony zagranicą, do wysokości Limitu PRZYKŁAD a)dochód łączny: = 200 b)podatek wg skali: (100*20%)+(100*40%) = 60 c)limit: 60 * 100/200 => 30 [j] d)podatek do zapłaty w Polsce: = 40 [j]

33 Metody unikania podwójnego opodatkowania (2) II. Metoda wyłączenia z progresją (art. 27 ust 8 Pdof) a)sumuje się dochody b)od sumy dochodów określa się podatek wg skali c)oblicza się stopę procentową podatku: St = Pod/SD*100 PRZYKŁAD a)dochód łączny: = 200 b)podatek wg skali: (100*20%)+(100*40%) = 60 c)stopa procentowa: St = 60/200 * 100 => 30% d)podatek do zapłaty: 100 * 30% = 30 [j]

34 Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu na Cyprze 1.Wynagrodzenia członków zarządu i dyrektorów spółek cypryjskich nie są opodatkowane na Cyprze 2.Zgodnie z art. 24 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pom. Polską a Cyprem opodatkowanie wynagrodzenia w Polsce jest oparte o metodę zwolnienia (wyłączenia) z progresją. 3.W konsekwencji: wynagrodzenie takie nie będzie opodatkowane ani na Cyprze ani w Polsce. Przykładowo potwierdza to Interpretacja MF z dnia r., nr ITPB1/ /11/AK

35 Optymalizacja w grupie

36 Podatkowa grupa kapitałowa (art. 1a Ustawy o CIT) Wysokie kapitały własne (1 mln PLN) Wysoki udział (95 %) Umowa w formie aktu notarialnego, maksymalnie na 3 lata Ograniczenia dot. powiązań z innymi podmiotami Ograniczenia dot. niezalegania w obciążeniach publicznoprawnych Konieczność osiągnięcia udziały dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

37 Podmioty powiązane (1) I.Rodzaje powiązań Kapitałowe; Osobowe Rodzinne Pracownicze Majątkowe

38 Podmioty powiązane (2) II. Wysokość obrotów EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, albo EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo EURO - w pozostałych przypadkach.

39 Podmioty powiązane (3) III. Dokumentacja podatkowa (struktura wg zaleceń Komisji Europejskiej) A)Cześć opisowa: dane stron transakcji funkcje stron w dokumentowanej transakcji B) Część analityczna: Określenie kosztów transakcji Wskazanie metody kalkulacji ceny

40 Przykład (1) Stan przed optymalizacją Żona oraz mąż prowadzą oddzielne przedsiębiorstwa w formie spółek kapitałowych, które zajmują się produkcją oraz sprzedażą na rynek krajowy i zagraniczny. Sporadycznie dokonują transakcji pom spółkami. ŻONA PL UE USA Ograniczenia: MĄŻ -problem tzw. podwójnego opodatkowania (limitowanie wynagrodzeń); -brak synergii zakupów oraz ustalania warunków sprzedaży -rozproszona kumulacja środków na inwestycje

41 Przykład (2) Stan po optymalizacji Współmałżonkowie kumulują produkcję w spółce kapitałowej i powołują spółkę osobową do działalności handlowej. PL UE USA PRODUKCJA SPRZEDAŻ Zalety przyjętego rozwiązania: -podział dochodów na bieżące (spółka osobowa) oraz inwestycyjne (spółka produkcyjna) bez ograniczeń prawnych; -optymalizacja ryzyka podatkowego związanego z opodatkowaniem sprzedaży (np. spółka komandytowa); -Wprowadzenie synergii zakupowej oraz sprzedażowej.

42 Procedura

43 Etapy optymalizacji podatkowej: 1)Audyt lub analiza bieżących rozliczeń podatkowych (zarówno związanych z działalnością jak też obciążeń prywatnych) 2)Określenie pożądanej struktury posiadanych aktywów i zobowiązań 3)Dobór alternatywnych (o ile to możliwe) instrumentów zarządzania majątkiem (optymalizacja właściwa)

44 OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki

Bardziej szczegółowo

Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012

Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Zjednoczone Emiraty Arabskie Słowacja Malta Poznań, 6 grudnia 2012 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Informacje

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych.

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatki dochodowe W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych Marcin Żuk Źródła prawa Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 9) Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Plan wykładu Zasady opodatkowania w Polsce przychodów

Bardziej szczegółowo

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego w sposób najbardziej efektywny podatkowo Na efektywność planowania

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo