TaxWeek. Nr 10, 12 marca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011"

Transkrypt

1 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także informacje o najważniejszych zmianach legislacyjnych. Orzeczenie tygodnia Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: wydatki inwestycyjne przyszłych wspólników spółki jawnej dają prawo do odliczenia VAT Przepisy wspólnotowe nie stoją na przeszkodzie, by spółka odliczyła VAT w związku z wydatkami powstałymi przed jej faktyczną rejestracją. W rozparywanej sprawie dwie osoby fizyczne zakupiły na licytacji komorniczej nieruchomość, na której znajdowała się kopalnia odkrywkowa, a wystawiona w związku z tym zakupem faktura wskazywała je jako nabywców. Osoby te następnie zawiązały na podstawie aktu notarialnego spółkę jawną, do której wniosły aportem przedmiotową nieruchomość, zostając wspólnikami spółki. Faktura za sporządzenie aktu notarialnego wystawiona została już na spółkę jawną. Po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców i jej rejestracji do celów VAT, postanowiła ona skorzystać z prawa do odliczenia VAT związanego z zakupem nieruchomości i usługi notarialnej. Organy podatkowe odmówiły jej jednak tego uprawnienia, a WSA w Poznaniu oddalił skargę spółki na decyzję władz skarbowych. WSA uznał, iż spółka nie miała prawa odliczyć VAT z obu wspomnianych faktur ta dotycząca nieruchomości wystawiona została bowiem na inny podmiot, tj. osoby fizyczne, natomiast ta dokumentująca sporządzenie aktu notarialnego na podmiot nieistniejący, gdyż spółka w sensie prawnym powstała później, tj. dopiero w momencie jej wpisu do rejestru przedsiębiorców. Rozpoznając skargę kasacyjną spółki, NSA postanowił wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2 Nr 10, 12 marca 2012 Strona 2 (dalej: Trybunał, TSUE) z pytaniem prejudycjalnym, czy przepisy unijne pozwalają spółce na odliczenie podatku VAT od zakupów dokonanych przez jej wspólników przed zawiązaniem spółki oraz czy prawo to przysługuje także wobec faktur wystawionych przed jej rejestracją. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym wyroku orzekł, iż przepisy unijne pozwalają spółce na odliczenie podatku naliczonego w przypadku wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione przez jej wspólników przed faktycznym zawiązaniem spółki i jej rejestracją jako osoby prawnej. Prawo to przysługuje także względem faktur wystawionych na przyszłych wspólników danej spółki. TSUE stwierdził, że na gruncie prawa unijnego pojęcie działalności gospodarczej obejmuje także czynności przygotowawcze. Nabycie środka trwałego w przedmiotowej sprawie nieruchomości może być więc do niej zaliczane. Powyższe wynika także, zdaniem Trybunału, z zasady neutralności podatku VAT. Z orzecznictwa wynika także, że prawo do odliczenia przysługuje wtedy, gdy podatnik wykaże spełnienie warunków koniecznych do jego dokonania. Jeśli więc obiektywne okoliczności potwierdzają podjęcie działalności gospodarczej, można dokonać odliczenia podatku VAT. W przedmiocie faktur wystawionych przed rejestracją spółki Trybunał orzekł, iż zgodnie z zasadą neutralności VAT prawo do jego odliczenia przyznane powinno być już w przypadku spełnienia przez podatników podstawowych wymagań (tj. faktura, która zawiera elementy obligatoryjne wskazane w art. 226 dyrektywy 2006/112). Państwa członkowskie nie mogą w tym zakresie kształtować innych warunków koniecznych. W przedmiotowej sprawie podstawowe wymagania zostały przez podatników spełnione. Brak rejestracji spółki należy potraktować jako czysto formalny obowiązek, nie wpływający na przysługujące prawo do odliczenia podatku VAT. (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 marca 2012 r., C 280/10) Więcej informacji na ten temat, a także komentarz eksperta PwC, znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl Interpretacja tygodnia Premie pieniężne otrzymywane przez nabywców wolne od VAT Wypłacane nabywcom przez dostawców kwoty pieniężne, niezwiązane ani z działalnością nabywców na rzecz dostawców, ani

3 Nr 10, 12 marca 2012 Strona 3 z wielkością dokonanych zakupów, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Kwoty te są rodzajem nagrody pieniężnej przyznawanej za osiągnięcie przez nabywców dobrego rezultatu dostawy. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności nabywała towary od dostawców krajowych by następnie, za pomocą podmiotów trzecich, przetransportować je do wskazanych centrów dystrybucyjnych. W toku działalności, pojawiła się możliwość zawarcia umów, na podstawie których po zakończeniu uzgodnionych okresów (miesięcznych/kwartalnych) spółka otrzymywałaby od dostawców określone kwoty pieniężne. Wypłacane kwoty miały mieć charakter kwoty stałej przypadającej na daną jednostkę towaru. Przedmiotem rozliczenia miał być towar faktycznie dostarczony w ustalonych okresach, zaś jego podstawą - informacje sporządzane okresowo na podstawie przyjęcia towaru do magazynów spółki. W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy otrzymywanie przez nią kwot pieniężnych podlega opodatkowaniu VAT? Spółka zapytała także, jak w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy traktować je jako rabat, czy jako wynagrodzenie za wykonane świadczenie? Przedstawiając własne stanowisko spółka wskazała, że wypłacanych kwot nie można zakwalifikować jako wynagrodzenia za świadczone przez nią usługi, gdyż nie są one związane z działaniami spółki na rzecz dostawców, a także dlatego że mają one charakter kwot stałych, przypadających na daną jednostkę towaru Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Spółka po wyczerpaniu toku instancyjnego wniosła skargę do WSA, który podzielił jej stanowisko. Organ podatkowy złożył skargę kasacyjną, która została oddalona przez NSA. Rozpatrując sprawę ponownie organ podatkowy uznał, że wypłacane spółce kwoty będą stanowiły nagrodę (premię pieniężną). Nie będzie to natomiast wynagrodzenie za świadczenie usług. Organ uznał, że dostawa nie może być jednocześnie usługą. Co więcej, nadanie wypłacanym kwotom charakteru wynagrodzenia za świadczenie usług powodowałoby powstanie po stronie spółki podwójnego opodatkowania pierwszy raz przy sprzedaży (dostawy towaru), drugi przy kolejnym zakupie tego samego towaru w ramach tej samej transakcji (świadczenie usług). (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lutego 2012 r.) Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie taxonline.pl

4 Nr 10, 12 marca 2012 Strona 4 Legislacja Projekt rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych dla domów maklerskich dyrektywa CRD III Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów. Projekt stanowi implementację dyrektywy CRD III, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2006/48/WE (tzw. dyrektywa CRD) oraz 2006/49/WE (tzw. dyrektywa CAD). Wszystkie wymienione akty prawne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności rynku finansowego. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Express sądowy Opodatkowanie PCC czynności podwyższenia kapitału zakładowego niezgodne z Dyrektywą Kapitałową Ponowne wprowadzenie opodatkowania PCC czynności podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej po 1984 r. stanowiło naruszenie art. 7 Dyrektywy Kapitałowej. (Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 marca 2012 r.) Kiedy powstaje przychód akcjonariusza spółki komandytowoakcyjnej, będącego osobą fizyczną Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będący osobą fizyczną uzyskuje przychód, z tytułu udziału w niej w momencie uzyskania dywidendy na mocy uchwały walnego zgromadzenia i w tym momencie powstaje obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy.

5 Nr 10, 12 marca 2012 Strona 5 (Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 marca 2012 r.) Strata powstała w związku z formalną likwidacją środków trwałych, jako koszt podatkowy Strata powstała w wyniku formalnej likwidacji nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych które utraciły dla podatnika przydatność gospodarczą w wyniku likwidacji targowiska, z którego funkcjonowaniem były one nierozłącznie związane, a nie na skutek zmiany rodzaju działalności - stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. Brzmienie przepisu nie uzasadnia ograniczania rozumienia pojęcia likwidacja środka trwałego jedynie do jego likwidacji fizycznej. (Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 marca 2012 r.) Płatnik nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatnik złoży oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej W przypadku wypłacania wynagrodzenia sędziom sportowym, płatnik nie jest zobowiązany do poboru podatku i może wypłacić wynagrodzenie w wysokości brutto, jeśli podatnik (sędzia) złoży oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. (Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 lutego 2012 r.) Umorzenie części udziałów skutki na gruncie CIT Umorzenie udziałów można porównać do procesu likwidacji spółki, w ramach której dokonuje się operacji umorzenia wszystkich udziałów. Jeżeli więc nie ma wątpliwości, co do tego, iż przy likwidacji spółki nie dochodzi po jej stronie do powstania przychodu w związku z wydaniem majątku wspólnikom - to analogicznie taka czynność nie powinna powodować powstania przychodu po stronie spółki, gdy tylko cześć udziałów podlega umorzeniu. W wyniku umorzenia spółka nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego od wspólnika, które powiększy jej majątek. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 lutego 2012 r.)

6 Nr 10, 12 marca 2012 Strona 6 Express skarbowy Wydatki poniesione celem przywrócenia funkcjonalności placu manewrowego kosztem podatkowym Wydatki, które mają na celu przywrócenie pierwotnej zdolności użytkowej placu manewrowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów pośrednio związanych z przychodami. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 16 lutego 2012 r.) Wynajem maszyn spółce jawnej, w której najemca ma udziały mogą być dla niego kosztem Czynsz za wynajem przedmiotowych maszyn stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki jawnej, stosownie do art. 8 ustawy o PIT. Powyższe wydatki będą mogły być ujęte jako koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez spółkę ewidencji księgowej. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 16 lutego 2012 r.) Wydzielenie nieruchomości z masy majątkowej nie pozbawia jej cech przedsiębiorstwa Wyłączenie z masy majątkowej przedsiębiorstwa (zajmującego się sprzedażą artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej oraz wyposażenia łazienek) nieruchomości wykorzystywanych dla potrzeb prowadzenia działalności handlowej, która następnie będzie przedmiotem umowy najmu ze spółką akcyjną, do której wnioskodawca wnosi to przedsiębiorstwo nie pozbawia wydzielonego kompleksu majątkowego na dzień wniesienia go aportem do spółki akcyjnej cech przedsiębiorstwa. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2012 r.)

7 Nr 10, 12 marca 2012 Strona 7 Opodatkowanie VAT środków w formie ekwiwalentu pieniężnego za wirtualny prezent W analizowanym przypadku czynność przekazania zarówno reklamobiorcom jak i odbiorcom ekwiwalentu pieniężnego za wirtualny prezent nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2012 r.) Koszty abonamentu medycznego z w zakresie usług z tytułu medycyny i profilaktyki pracy bez PIT dla pracowników W sytuacji gdy pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilaktyki niezbędnej ze względu na warunki pracy ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników. (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2012 r.) Przetestuj taxonline.pl Zeskanuj kod: Jeśli informacje zawarte w tej publikacji są dla Państwa interesujące, lub też jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt: Więcej informacji o prezentowanych orzeczeniach i interpretacjach znajdą Państwo w serwisie Zastrzeżenie prawne: TaxWeek Przegląd Nowości Podatkowych ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy do podejmowania działań PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo,

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo, MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015 Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Z życzeniami Dobrego Roku, życzymy również odważnych decyzji, skutecznych przedsięwzięć i tradycyjnie pozwalamy sobie podzielić się z Państwem

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com No. 01-02/2015 www.bssce.com Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail: taxnews@poczta.bssce.com Tel:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BANKOWY 1/2015

BIULETYN BANKOWY 1/2015 BIULETYN BANKOWY 1/2015 Przegląd interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń Sądów Administracyjnych wydanych w drugiej połowie 2014 roku dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków Szanowni

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 4 / Marzec 2012 W numerze: Wymiana towarów u detalisty a konsekwencje w podatku CIT Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi obejmować obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej (outsourcing)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Samozatrudnieni zapłacą niższą składkę wypadkową Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo