CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ"

Transkrypt

1 CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie opcji stosowania obniżonych stawek VAT na produkty spożywcze; Nabycie przez spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu VAT; Przychód z tytułu dzierżawy koparki od włoskiego kontrahenta nie podlega opodatkowaniu u źródła na gruncie CIT; Przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstaje na gruncie PIT w momencie upływu terminu zapłaty za te udziały ustalonego w umowie sprzedaży; Zamiana nieruchomości jest formą sprzedaży podlegającą opodatkowaniu CIT. 1

2 Nowe regulacje dotyczące cen transferowych Od 18 lipca 2013 roku zmienione zostały zasady dotyczące kontroli cen transferowych dokonywanych przez organy podatkowe. Wprowadzone zmiany są zgodne z Wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych, co potwierdza rosnącą świadomość administracji podatkowej w obszarze cen transferowych. Najważniejsze zmiany dotyczą: 1. Restrukturyzacji biznesowych Na podstawie nowych regulacji organy podatkowe mogą weryfikować rynkowy charakter restrukturyzacji biznesowych poprzez analizę: (i) przesłanek biznesowych przeprowadzanych restrukturyzacji oraz (ii) metody kalkulacji oraz poziomu wynagrodzenia kompensującego zaangażowanym podmiotom działania restrukturyzacyjne. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zgodnie z nowymi regulacjami, restrukturyzacja powinna być rozumiana szeroko, jako transfer ekonomicznie istotnych funkcji, aktywów i ryzyka pomiędzy podmiotami powiązanymi. W rezultacie, organy podatkowe mogą kontrolować różne operacje dokonywane w ramach grup kapitałowych, w tym: restrukturyzacje łańcucha dostaw, konwersje modeli biznesowych, transfer wartości niematerialnych czy nieruchomości. Nowe regulacje mogą zintensyfikować kontrole restrukturyzacji biznesowych, w tym także dotyczących procesów już zakończonych. W związku tym, podatnicy powinni przede wszystkim zadbać o właściwie udokumentowanie przesłanek biznesowych leżących u podstaw restrukturyzacji, zarówno przeprowadzonych w ostatnich latach, jak i tych dopiero planowanych. 2. Analizy porównywalności Nowe regulacje definiują szczegółową procedurę, która powinna być stosowana przez organy podatkowe podczas kontrolowania rynkowego charakteru transakcji wewnątrzgrupowych. Znaczenie dla przedsiębiorców: Wprowadzone regulacje powinny doprowadzić do stanu, w którym proces szacowania cen transferowych przez organy podatkowe będzie bardziej transparentny dla podatników. Zmienione przepisy są spójne z Wytycznymi OECD dot. cen transferowych. 3. Wyboru metody cen transferowych Wprowadzone regulacje uchylają pierwszeństwo stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej względem pozostałych metod tradycyjnych. Szacowanie dochodów przez organy podatkowe będzie opierać się na analizie: (i) charakterystyki transakcji, (ii) dostępności danych oraz (iii) porównywalności transakcji / podmiotów niezależnych. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zmiany mogą mieć znaczący wpływ na przeprowadzane kontrole w zakresie cen transferowych. Przy zastosowaniem wybranej metody szacowania dochodów, organy podatkowe będą musiały dokładnie przeanalizować charakter i uwzględnić specyfikę działalności podatnika. 4. Usług o niskiej wartości Ustawodawca wprowadził zasady upraszczające dokumentowanie transakcji wewnątrzgrupowych polegających na świadczeniu usług o niskiej wartości rutynowych usług niewnoszących znaczącej wartości dodanej. Zawarta w nowym rozporządzeniu lista takich usług obejmuje m.in. utrzymanie systemów IT, doradztwo prawne i podatkowe, obsługę księgową czy prace badawczo-rozwojowe. Nowe regulacje wskazują również przykładowe koszty akcjonariusza, które nie mogą być uwzględniane w bazie kosztowej usług o niskiej wartości. 2 CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013

3 Znaczenie dla przedsiębiorców: Z uwagi na brak ukształtowanej praktyki w tym zakresie, na obecnym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy nowe zasady dotyczące usług o niskiej wartości stanowią ułatwienie dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Niewykluczone jednak, że na podstawie nowych przepisów organy podatkowe będą dążyły do nałożenia na podatników kolejnych obowiązków administracyjnych. Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji Wyrok NSA z 7 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2409/11 Teza: NSA orzekł, że na potrzeby regulacji dotyczących cienkiej kapitalizacji za kredyt uważa się każdą formę zadłużenia mogącą powstać w obrocie gospodarczym, w tym również kredyt kupiecki, tj. zakup, którego termin płatności zostaje odroczony lub ustalona cena zostaje rozłożona na raty. Ponadto NSA odniósł się do definicji wartości zadłużenia na potrzeby cienkiej kapitalizacji. Wartość zadłużenia powinna być rozumiana szeroko i interpretowana jako suma wszystkich zobowiązań pożyczkobiorcy wobec znaczącego udziałowca. Znaczenie dla przedsiębiorców: Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do stosowania regulacji dotyczących cienkiej kapitalizacji również do innych form finansowania niż standardowa pożyczka, w tym do kredytu kupieckiego. W wydanym wyroku Sąd wskazał, że przy ustalaniu części, w jakiej odsetki mogą być zaliczone do KUP należy brać pod uwagę sumę wszelkich kategorii zadłużenia wobec znaczących udziałowców (w tym m.in. pożyczki, zobowiązania handlowe i kredyty kupieckie). Analizowany wyrok wpisuje się w dominującą linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie opcji stosowania obniżonych stawek VAT na produkty spożywcze Wyrok NSA z 24 lipca 2013 r., sygn. I FSK 226/13 Teza: NSA orzekł, iż polska ustawa o podatku od towarów i usług jest zgodna z przepisami dyrektywy 2006/112/WE w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT do artykułów spożywczych. Polski ustawodawca miał prawo selektywnego wskazania, które produkty spożywcze obejmie obniżoną stawką podatku. Jednocześnie sąd podkreślił, iż dopuszczalna jest sytuacja, w której ten sam towar będzie opodatkowany stawką podstawową w jednym kraju członkowskim, a obniżoną w innym. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zaprezentowane stanowisko wpisuje się w obecną negatywną dla podatników linię orzeczniczą, potwierdzającą możliwość selektywnego stosowania obniżonej stawki VAT do wybranych towarów z danej kategorii (np. z kategorii środków spożywczych). Co istotne, zdaniem sądu, stosowanie obniżonych stawek VAT jest wyjątkiem od zasady opodatkowania według podstawowej stawki i kraje członkowskie nie są zobligowane do stosowania tego wyjątku. Nabycie przez spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu VAT Wyrok WSA we Wrocławiu z 3 lipca 2013 r., sygn. I SA/Wr 523/13 Teza: W prezentowanym wyroku WSA potwierdził, że nabycie przez spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu VAT. Co więcej, wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały jako świadczenie wzajemne, niezależnie czy jest ono w formie rzeczowej czy pieniężnej, również nie podlega podatkowi VAT. 3 CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013

4 Znaczenie dla przedsiębiorców: Komentowany wyrok, pozytywny dla przedsiębiorców, za nieuprawnione uznał dokonywanie rozdziału jednej czynności prawnej na dwie odrębne, tj. nieopodatkowanego nabycia udziałów w celu umorzenia oraz podlegającą opodatkowaniu wypłatę wynagrodzenia w zamian za umorzone udziały. Sąd potwierdził, iż dokonanie wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi nie stanowi odrębnej czynności, jeżeli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych jest realizacją zobowiązania wynikającego z podjętej uchwały o umorzeniu udziałów. Orzeczenie jest nieprawomocne. Przychód z tytułu dzierżawy koparki od włoskiego kontrahenta nie podlega opodatkowaniu u źródła na gruncie CIT Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 lipca 2013 r., sygn. I SA/Wr 1336/12 Teza: Zdaniem sądu, koparka wykorzystywana przez podatnika w robotach budowlanych nie może być traktowana jako urządzenie przemysłowe w rozumieniu Konwencji Modelowej OECD dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania. Urządzenia przemysłowe należy rozumieć jako składniki majątku wykorzystywane w masowej produkcji towarów; takiej produkcji nie stanowią jednak roboty budowlane. WSA podkreślił, iż wyłączenie spod pojęcia należności licencyjnych czynszu za dzierżawę urządzeń innych niż urządzenia przemysłowe skutkuje brakiem obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce. Znaczenie dla przedsiębiorców: Stanowisko zajęte przez sąd jest korzystne dla podatników, którzy dla celów prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawią maszyny budowlane, będące własnością włoskich kontrahentów dla celów innych niż przemysłowe. Jednakże, przedsiębiorca analizując istnienie obowiązku pobrania podatku u źródła, przy wypłacie wynagrodzenia za dzierżawę maszyny, powinien każdorazowo określić w jakiej dziedzinie będzie ona wykorzystywana, tj. w produkcji przemysłowej czy przy robotach budowlanych. Orzeczenie jest nieprawomocne. Przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powstaje na gruncie PIT w momencie upływu terminu zapłaty za te udziały ustalonego w umowie sprzedaży Wyrok NSA z 8 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2402/11 Teza: Sąd stwierdził, iż w chwili, gdy podatnik uzyskuje roszczenie żądania zapłaty, a tym samym dochodzenia wierzytelności przed sądem powszechnym, taka wierzytelność jako wymagalna staje się przychodem należnym w rozumieniu ustawy o PIT. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, przychód z tego tytułu powstaje w momencie upływu terminu zapłaty za te udziały ustalonego w umowie sprzedaży, a nie w dacie zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zgodnie z wydanym orzeczeniem, jeżeli strony transakcji zbycia udziałów w spółce podpisały umowę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to termin ten decyduje o momencie powstania przychodu po stronie sprzedawcy, będącym osobą fizyczną. Przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia w czasie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów, ustalając w umowie termin płatności przypadający na okres po dniu zawarcia umowy. 4 CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013

5 Zamiana nieruchomości jest formą sprzedaży podlegającą opodatkowaniu CIT Wyrok NSA z 19 lipca 2013 r., sygn. II FSK 2290/11 Teza: Pomimo że zamiana rzeczy nie jest wprost wskazywana jako źródło przychodów w ustawie o CIT, to mieści się ona w definicji odpłatnego zbycia, która zdaniem sądu, obejmuje nie tylko sprzedaż, ale również inne formy odpłatnego przeniesienia własności, w tym zamianę nieruchomości. Ceną, za jaką strony dokonują odpłatnego przeniesienia własności, także w przypadku umowy zamiany, jest wartość rzeczy zamienianych i dodatkowo stosowna dopłata, jeżeli zamiana dotyczy rzeczy o różnej wartości - tak aby zachować ekwiwalentność takiej operacji. Znaczenie dla przedsiębiorców: NSA stanął na stanowisku niekorzystnym dla przedsiębiorców, orzekając, iż w przypadku transakcji zamiany nieruchomości, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność, przychodem na gruncie CIT jest wartość nieruchomości, innej rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Co więcej, dla oceny czy podatek od sprzedaży nieruchomości wystąpi, nie ma znaczenia na jakie cele została ona przekazana. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH KWESTII, PROSIMY O KONTAKT: Andrzej Puncewicz Partner Paweł Toński Partner Crido Taxand Ul.Grzybowska 5A Warszawa Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5a, Warszawa, 5 CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Transakcje z zakresu obrotu wierzytelnościami w zaleŝności od ich charakteru oraz uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo