Indywidualizacja farmakoterapii farmakogenetyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualizacja farmakoterapii farmakogenetyka"

Transkrypt

1 FARMAKOGENETYKA Indywidualizacja farmakoterapii farmakogenetyka Prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Zależność między wrodzoną zmiennością genetyczną, a reakcją na lek. Efekt stosowania lęków w zdefiniowanych grupach: większe korzyści mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych efektów działania leków (ADR) odpowiedni lek dla odpowiedniego pacjenta 1 4 terapia choroba Cele Indywidualizacji Terapii (Personalized Medicine) tradycyjne składniki żywności nowe niepożądane działania leków interakcje Odpowiedni Lek W odpowiedniej dawce We właściwym wskazaniu Dla konkretnego pacjenta W odpowiednim momencie. polimorfizm DNA 2 5 Courtesy Felix W. Frueh FARMAKOGENETYKA FARMAKOGENETYKA powody gałąź genetyki zajmująca się genetycznie zdeterminowanymi różnicami w odpowiedzi na stosowanie leków u zwierząt i ludzi. Termin pochodzi od słów farmakologia i genetyka. Zmiany w podejściu do opieki zdrowotnej Indywidualne podejście do pacjenta Zwiększenie wymogów bezpieczeństwa nowych terapii Wzrost możliwości zastosowania w praktyce klinicznej Wzrost oczekiwań ze strony organizacji takich jak: DH. Nuffield, EMEA, FDA Zaawansowanie technologiczne Manipulacje na DNA, robotyka, miniaturyzacja, Genetyczne mapy i markery Human Genome Project Single Nucleotide Polymorphism (SNP) profiles 3 6 1

2 Farmakokenetyka vs. famakogenomika Dwa podobne terminy używane w przypadku rozważań dotyczących reakcji organizmu na lek oraz czynników genetycznych. farmakogenetykaodnosi się głównie do genetyki i zmienności genetycznej, która może być źródłem reakcji na lek farmakogenomikapowiązania efektu fenotypowego ze zmiennością genetyczną farmakogenomikaodnosi się do genetycznego wpływu na farmakodynamikę. farmakogenomikadotyczy fenotypowej ekspresji zmian genetycznych, podczas gdy farmakogenetyka identyfikuje te polimorficzne zmiany. 7 Identyfikacja potencjalnych miejsc zmienności FARMAKOGENETYKA transporter leku FARMAKOKINETYKA enzymy receptory metabolizujące przekaźnictwo sygnału transduction FARMAKODYNAMIKA EFEKT 10 Farmakogenetyka versus Farmakogenomika Farmakogenetyka Zmienność genetyczna jako wyjaśnienie różnej odpowiedzi na działanie leku Farmakogenomika Celem jest znalezienie nowych sposobów leczenia (stosowania leków) przy określonej zmienności genetycznej. 8 Enzymopatie genetyczne, będące przejawem polimorfizmu, charakteryzują się: zmniejszeniem aktywności lub brakiem enzymów metabolizujących np. transferazy glukuronowej, Nacetylotransferazy, dehydrogenazy glukozo6fosforanowej, cytochromu P 450, a szczególnie jego izoenzymów: np. CYP2C, CYP2D6, syntetazy glutationu. Szczególnym przypadkiem enzymopatii genetycznejjest występowanie enzymów nietypowych np. pseudohydrolazy acetylocholinowej osocza. 11 Mechanizmy dziedziczenia genetycznej zmienności Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (Single nucleotide polymorphisms SNPs): Delecja Duplikacja Insercja (interkalacja) zmienna liczba tandemowych powtórzeń (variable number of tandem repeats VNTR) 9 Dobrze rozpoznanymi układami metabolicznymi związanymi z polimorfizmem są: układ sparteina/debryzochina dla reakcji utleniania (CYP2D6) dotyczący zmian szybkości metabolizmu takich leków jak fenformina, imipramina, metoprolol i inne β blokery, układ metaboliczny związany z Nacetylacją (NAT2) odpowiedzialny za metabolizm izoniazydu, kofeiny, nitrazepamu, prokainamiduczy sulfasalazyny. 12 2

3 Przejawem tego jest rozróżnieniew populacji generalnej pewnego odsetka ludzi: wolniej(poor metabolizers) lub szybciejmetabolizujących (Ultrarapid metabolizers), Skutki występowania w populacji Europejskiej braku genu lub występowania podwojonych kopii dla CYP 2D6 związanych z metabolizmem leków u których w wyniku tych różnic obserwuje się odmienną odpowiedź na lek. Odmienność reakcji na podanie tej samej dawki kodeiny obserwuje się u ludzi rasy negroidalnej, u których działa ona silniej przeciwbólowo w porównaniu do rasy białej (jest to związane z szybszymprzekształceniem kodeinyw morfinę). PMs słabi metabolizerzy (poor metabolizers), brak aktywności enzymu (brak genu?) UMs bardzo szybcy metabolizerzy (ultrarapid metabolizers), posiadający podwojoną lub 13 zwielokrotnioną aktywność genu (dwie kopie genu) dla CYP 2D6. 16 IngelmanSundberg M. TiPS, 25, , 2004 Względna istotność polimorfizmu enzymów ludzkiego cytochromu P450 związanego z metabolizmem leków (wg IngelmanSundberg M. TiPS, 25, , 2004) Enzym Udział w metabolizmie leków [%] Substraty Główne odmiany alleli Efekty kliniczne związane z polimorfizmem Znaczenie polimorfizmu CYP1A2 5, zw. kancerogenne CYP1A2*1K zmniejszona aktywność enzymu CYP2A6 2 nikotyna,, zw. kancerogenne CYP2A6*4, CYP2A6*9 zmieniony metabolizm nikotyny CYP2B6 24 ważne w metabolizmie leków przeciwnowotworowych CYP2C8 CYP2C CYP28*3 CYP2C9*2 CYP2C9*3 zmieniony metabolizm taxolu konieczność zmiany dawkowania (zależne od rodzaju genotypu) CYP2C19 5 CYP2C19*2, CYP2C19*3 konieczność zmiany dawkowania (zależne od rodzaju genotypu) CYP2D CYP2D6*2XN CYP2D6*4 CYP2D6*10 CYP2D6*17 CYP2D6*41 brak odpowiedzi na lek (gł. CYP2D6*2XN) konieczność zmiany dawkowania (zależne od rodzaju genotypu) pozostałe warianty DPYD dehydrogenaza dihydropirymidynowa; GSTs Stransferazy glutationowe NATs Nacetylotrasnsferazy; STs sulfonylotransferazy TPMT metylotransferaza tiopurynowa; UGTs transferazy kwasu urydynodifosfoglukuronowego 14 CYP2E1 CYP3A4 CYP3A <1 zw. kancerogenne, rozpuszczalniki, etanol,, zw. kancerogenne rzadkie CYP3A5*3 brak jednoznacznych wyników badań brak jednoznacznych wyników badań brak jednoznacznych wyników badań 17 Demetylacja Kodeiny CYP2D6 H 3 CO O CYP2D6 HO O N CH H 3 H N CH H 3 H HO HO Kodeina Morfina 15 CYP1A2 CYP2C9 CYP2D6 CYP2E1 CYP3A4 Przykłady udziału poszczególnych izoenzymów cytochromu P450 w metabolizmie leków Izoenzym cytochromu 450 CYP2C19 Lek (substrat) amitryptylina, imipramina, klomipramina, klozapina, kofeina, olanzapina, paracetamol, propranolol, teofylina amitryptylina, diklofenak, fenytoina, fluwastatyna, ibuprofen, imipramina, naproksen, piroksykam, tolbutamid, warfaryna, zafirlukast, amitryptylina, citalpram, diazepam, fentytoina, imipramina, klomipramina, lanzoprazol, moklobemid, omeprazol, propranolol amitryptylina, dezipramina, dekstrometorfan, flekainid, fluoksetyna, haloperidol, hydrokodon, imipramina, kaptopryl, klomipramina, klozapina, kodeina, metoprolol, ondansetron, oksykodon, paroksetyna, perfenazyna, propoksyfen, propranolol, riperidon, ritonawir, sertralina, tiorydazyna, timolol, tramadol, wenlafaksyna etanol, izoniazyd, kofeina, paracetamol, teofylina alprazolam, amiodaron, amitryptylina, chinidyna, cizapryd, diazepam, diltiazem, erytromycyna, etynyloestradiol, felodypina, fenytoina, glikokortykosteroidy, imipramina, karbamzepina, klomipramina, klozapina, kodeina, lidokaina, midazolam, nifedypina, paracetamol, pimozyd, propafenon, ritonawir, sertralina, simwastatyna, tamoksyfen, terfenadyna, werapamil, warfaryna 18 3

4 Polymorphic Cytochrome P450s Dlaczego należy określać poziom terapeutyczny warfaryny? is Critical 2006 American Medical Association. All rights reserved European Atrial Fibrillation Trial Study Group, N Engl J Med 1995;333:510. Działanie warfaryny związane z jej stężeniem zależy od dwóch enzymów CYP2C9 & VKORC1 20 VKORC1 gen który koduje reduktazę epoksydu witaminy K PCA aktywność prozakrzepowa płytek; PT czas protrombinowy INR międzynarodowy współczynnik znormalizowany 23 Recommendowanadawkaprzeciwdepresantów (jako % dawki standardowej) bazując na aktywności CYP2D6 Lek Typowa dawka [mg/24 h] EM [%] IM [%] PM [%] Amitryptylina Imipramina Nortryptylina Paroksetyna Wenlafaksyna Proponowana dawka warfaryny (mg/day) Based on Genotypes EM intensywni metabolizerzy, IM pośredni (przeciętni) metabolizerzy, PM wolno metabolizujący

5 Częstotliwość występowania alleli VKORC1 in Various Populations Polimorfizm działania enzymów wpływających na procesy zachodzące podczas II fazy metabolizmu leków Aktywość Nacetylotransferaz NAT1 i NAT2 (wolno i szybko zachodząca acetylacja). Typowe metabolizowane poprzez reakcję acetylacjinp. izoniazyd, prokainamidczy hydralazyna. Wolni metabolizerzy dla tej reakcji (Slow acetylators) wykazują większoneryzyko powstawania odpowiedzi niepożądanej i toksycznej na lek związane z podwyższeniem poziomów leków. Sconce et al. Blood 2005, Yuan et al. Human MolGenetics 2005, Schellemanet al. ClinPharmacolTher2007, Montes et al Br J Haemat Inny lek przeciwzakrzepowy Clopidogrel(Plavix) i allele CYP2C19 Acetylacja izoniazydu Analiza genetycznapozwala (dla warfaryny) Szybciej osiągnąć dawkę terapeutyczną. Odnosi się do 7075% pacjentów. Zredukować od 4,500 do 22,000 poważnych powikłań rocznie (dane FDA). Test genetyczny obecnie wymagany przez FDA (USA)

6 Wskazania i objawy uboczne leków metabolizowanych przez NAcetyltransferazy CHOROBY CYWILIZACYJNE ZWIAZANE Z PROFILEM GENETYCZNYM, choroby naczyń wieńcowych nadciśnienie nowotwory cukrzyca otyłość osteoporoza alkoholizm TPMT tiopurynowa Smetylotransferaza TPMT katalizuje reakcję Smetylacji leków 6tiopurynowych [6Mercaptopurine], stosowanych w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych, białaczek oraz przy transplantacjach organów. Przykłady polimorfizmu leków wpływających na działanie leków Drug Response zmutowane allele: TPMT *2, *3A, *3B, *3C Pacjenci ze słabą lub średnia aktywnością TPMT mogą przyjmować tylkood 1/10 do 1/2 przeciętnie stosowanej dawki 6MP. genotypowanie: Zapobieganie przedawkowaniu, działaniom toksycznym, ADR, interakcjom, właściwe dawkowanie Polimorfizm MDR1 Pglikproteina(Pgp) należąca do rodziny białek posiadających kasetę wiążącą ATP. Pgpznajduje się np. na wierzchołkowej stronieśródbłonkanaczyń włosowatychwspółtworzącychbarierę krewmózg, w enterocytachrąbka szczoteczkowego jelit, po wierzchołkowej stronie hepatocytów Warianty MDR1 ponad 20 mutacji Znaczenie farmakokinetyka i farmakodynamika leków MULTIDRUG RESISTANCE [MDR] oporność wielolekowa Przyszłość przewidywanie doboru 33 właściwego leku Leki celowane terapia celowana? Niektóre są tylko efektywne u pewnej specyficznej subpopulacji (responders). Wczesna identyfikacja respondentów ma znamienne znaczenie w osiąganiu sukcesu terapeutycznego (farmakoterapeytycznego) Leczenie tymi lekami osób nie będących respondentami prowadzi do powstawania działań niepożądanych bez spodziewanej odpowiedzi terapeutycznej. PersonalizowanaMedycyna(indywidualizacja terapii) pozwala zidentyfikować grupę docelową (responders). Przykłady takich terapii już istnieją. 36 6

7 Trastuzumab (Herceptin) W normalnych komórkach piersi gen Her2 (human epidermal growth factor 2 ludzki nabłonkowy czynnik wzrostu) wykazuje normalną ekspresję. W niektórych typach nowotworu piersi gen ten wykazuje nadeskpresję (pacjent HER2 dodatni) ok. 2030% pacjentów Trastuzumab jest przeciwciałem, które blokuje ten receptor i w ten sposób zapobiegadalszemu rozrostowi nowotworu. 37 Potencjalneczynniki wpływające na zmienność odpowiedzi farmakoterapeutycznej Wiek, masa, stopień otyłości Status żywieniowy Czynność nerek Czynność wątroby Podstawy patofizjologiczne choroby Zaawansowanie choroby Interakcje leków Choroby współistniejące Czynniki środowiskowe (klimatm, specyficzna dieta) Zmienność genetyczna (m.in. polimorfizm) geneticmakeup (układ alleli) 40 Personalized Drugs Leki celowane FARMAKOGENETYKA W PRAKTYCE KLINICZNEJ Herceptin (nowotwór piersi, cel: Her2/neu) Erbitux (nowotwór jelita grubego i odbytu, cel: EGFR) Tarceva (nowotwór płuc, cel: EGFR) Strattera (ADHD, metabolizm: CYP2D6) 6MP (białaczka, metabolizm: TPMT) Itd.. lista leków rośnie szybko... Jednakże, wprowadzenie farmakogenetykido praktyki klinicznej stanowi jak dotąd duże wyzwanie i wymaga implementacji badania profilu genetycznego do rutynowego postępowania klinicznego, co stanowi jak dotąd duże wyzwanie stąd postęp w takich 38 działaniach jest jak na razie niewielki. 41 Badania podstawo we Obecnie Obecny status farmakogenetyki Badania kliniczne Zdrowi ochotnicy Wstępnie rekomendowane dawkowanie Prospektywne badania kliniczne Pacjenci Pozytywna odpowiedź Brak odpowiedzi Przyszłość Rutynowe postępowanie Postępowanie specyficzne celowane Każdy człowiek ma wiele polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, co sprawia, że stanowi unikalny układ genetyczny kreując jedyny w swoim rodzaju profil genetyczny. Te polimorfizmy prowadzą do różnego typu aktywności poszczególnych genów wpływając ostatecznie na osobniczą odpowiedź na działanie leku

8 Wskazania FDA do przeprowadzania testów genetycznych for Certain Therapies Dziękuję Roche Chip do oznaczania aktywności CytochromuP450Geny: CYPC19 and CYP2D6 Xieand Frueh, Pharmacogenomics steps toward Personalized Medicine, Personalized Medicine 2005, 2, Zmienność odpowiedzi na leczenie Zastosowanie molekularnych wskaźników do wspomagania decyzji terapeutycznych 45 8

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU

Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ezetrol, 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum). Substancja pomocnicza o

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna.

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 83 103 NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA M a r e k P i e s z k a, M a r i u s z P. P i e t r a s Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku

Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Tadeusz Parnowski II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku Treatment of depression in old age STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victrelis 200 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 200 mg boceprewiru. Substancje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Parnirol, 1 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Charakterystyka Produktu Leczniczego Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DEPAKINE CHRONO 300, 200 mg + 87 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu DEPAKINE CHRONO 500, 333 mg + 145 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Wydział

Bardziej szczegółowo

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane (Atorvastatinum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo