OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia Kod przedmiotu: 123 Rodzaj przedmiotu: zakres opieki specjalistycznej, obowiązkowy Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Specjalność (specjalizacja): nie dotyczy Poziom studiów: drugiego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: niestacjonarne Rok: 2 Semestr: 3 Formy zajęć i liczba godzin: wykłady - 20 godz.; zajęcia praktyczne 10 godz. Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: j. polski Liczba punktów ECTS: 4 Osoby prowadzące: : dr Magdalena Firlej-Pruś zajęcia praktyczne: mgr Anna Kliś 1. Założenia i cele przedmiotu: Pielęgniarstwo specjalistyczne Nefrologia. Zapoznanie studentów z przyczynami, objawami, następstwami chorób nerek, sposobami leczenia nerkozastępczego oraz pielęgnowania chorych zgodnie z aktualnie zalecanymi standardami i procedurami. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę obejmującą zagadnienia: zna i rozumie etiologię, patogenezę i objawy chorób nerek; potrafi uczestniczyć w diagnozowaniu chorób nerek i leczeniu nerkozastępczym; potrafi wykorzystywać wiedzę kliniczną dla rozpoznawania problemów zdrowotnych i pielęgnowania chorych w trakcie leczenia nerkozastępczego (Hemodializa, Automatyczna Dializa Otrzewnowa); Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę obejmującą zagadnienia: potrafi edukować pacjenta w zakresie zasad postępowania w trakcie leczenia nerkozastępczego oraz przygotowania chorych do samoopieki. 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Kształcenie w zakresie anatomii. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo zna anatomię układu moczowego nerki, moczowody, pęcherz moczowy. 1

2 Kształcenie w zakresie fizjologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo zna i rozumie fizjologię układu moczowego, zasady filtracji nerkowej i produkcji moczu. Rozumie zasady funkcjonowania układu renina-angiotensyna oraz regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Kształcenie w zakresie farmakologii. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo zna podstawowe grupy leków, mechanizmy ich działania, objawy uboczne oraz interakcje między lekami. Kształcenie w zakresie interny i pielęgniarstwa internistycznego. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo zna etiologię, patogenezę, obraz kliniczny i pielęgnowanie chorego w schorzeniach: układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, układu oddechowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek, pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi, bierze udział w diagnostyce i terapii chorób internistycznych, potrafi wykorzystywać wiedzę kliniczną dla rozpoznawania problemów zdrowotnych i pielęgnowania chorych w schorzeniach internistycznych. 3. Opis form zajęć a) y Treści programowe (tematyka zajęć): - etiologia, patogeneza i objawy chorób nerek; - diagnozowanie chorób nerek i leczenie nerkozastępcze; - rozpoznawanie problemów zdrowotnych i pielęgnowanie chorych w trakcie leczenia nerkozastępczego (Hemodializa, Automatyczna Dializa Otrzewnowa); -edukacja pacjenta w zakresie zasad postępowania w trakcie leczenia nerkozastępczego oraz przygotowanie chorego do samoopieki. Metody dydaktyczne: podające (wykład, referat, pogadanka), problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków), eksponujące (pokaz, film) Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Wykaz literatury podstawowej 1. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (red.): Choroby wewnętrzne - podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Jurkowska G., Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

3 4. Książek A., Rutkowski B.: Nefrologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin Wykaz literatury uzupełniającej 1. Brake P.G., Daugirdas J.T., Ing T.S.: Podręcznik dializoterapii. Wydawnictwo Czelej, Lublin Hough R., Ul Haq I.: Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław Rutkowski B., Ruth P.: Leksykon chorób nerek i terapii nerkozastępczej. Wydawnictwo Termedia, Poznań Więcek A., Kokot F. (red.): Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków b) Zajęcia praktyczne Treści programowe (tematyka zajęć): Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek; opieka pielęgniarska nad chorym poddanym hemodializie. Metody dydaktyczne: problemowe (metoda przypadków), eksponujące (pokaz, film), praktyczne (instruktaż, pokaz, ćwiczenia, konsultacje). Forma i warunki zaliczenia: kolokwia cząstkowe, uczestnictwo w ćwiczeniach, uczestnictwo w seminariach, dokumentowanie procesu pielęgnowania Wykaz literatury podstawowej 1. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (red.): Choroby wewnętrzne - podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Jurkowska G., Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa Książek A., Rutkowski B.: Nefrologia. Wydawnictwo Czelej, Lublin Wykaz literatury uzupełniającej 1. Brake P.G., Daugirdas J.T., Ing T.S.: Podręcznik dializoterapii. Wydawnictwo Czelej, Lublin Hough R., Ul Haq I.: Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław Rutkowski B., Ruth P.: Leksykon chorób nerek i terapii nerkozastępczej. Wydawnictwo Termedia, Poznań Więcek A., Kokot F. (red.): Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków

4 4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco: - udział w wykładach = 20 godz. - udział w zajęciach praktycznych = 10 godz. - udział w konsultacjach = 10 godz., przy założeniu że student korzysta z konsultacji 1 raz na tydzień przez 10 tygodni, a przeciętny czas poświęcony studentowi równy będzie 1 godzinie; - przygotowanie do kolokwiów cząstkowych (wykład + zajęcia praktyczne) i obecność na kolokwiach = 30 godz. - przygotowanie konspektu procedur pielęgnacyjnych dla wyznaczonego przypadku = 10 godz. - przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć praktycznych i obecność na zaliczeniu = 10 godz. - przygotowanie do zaliczenia końcowego z przedmiotu i obecność na zaliczeniu = 8 godz. + 2 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS. 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych y - 20 godz. ECTS 2 pkt. b) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach o charakterze praktycznym Zajęcia praktyczne - 10 godz. ECTS 2 pkt. 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) P123_W01 P123_W02 P123_U01 P123_U02 P123_U03 Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA Scharakteryzuje opiekę nad chorym w trakcie zabiegu hemodializy Przedstawia zasady odżywiania chorych UMIEJĘTNOŚCI Opisuje stopień przewodnienia pacjenta dializowanego Analizuje stan i sposób odżywiania chorych Sprawuje opiekę nad chorymi w trakcie trwania zabiegu Hemodializy oraz Automatycznej Dializy Otrzewnowej 4 Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru B.W10 B.W11 B.W11 B.U2 B.U2 B.U8 B.U18

5 KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA P123_K01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, prawami pacjenta B.K6 P123_K02 Planuje permanentne doskonalenie zawodowe B.K7 P123_K03 Identyfikuje i rozwiązuje problemy chorego, rodziny zwłaszcza w sytuacjach trudnych B.K3 Przejawia empatię i zaangażowanie w opiece nad chorymi z chorobami naczyniowymi, raną P123_K04 przewlekłą, stomią, astmą, nad chorymi B.K5 dializowanymi z chorobami neurologicznymi, P123_K05 Wykazuje świadomość obiektywnej autooceny własnej pracy i prezentowanej postawy B.K2 Wykazuje świadomość i udziela złożonych P123_K06 i kompleksowych świadczeń pielęgniarskich B.K1 w różnych placówkach ochrony zdrowia Wykazuje świadomość własnej P123_K07 odpowiedzialności za udział w podejmowanych interwencjach pielęgniarskich w opiece nad B.K1 pacjentem P123_K08 Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z uwarunkowań środowiskowych, kulturowych, wynikających ze stanu psychicznego w chorobach przewlekłych B.K2 z towarzyszącymi ranami oraz po zabiegach zmieniających obraz własnego ciała P123_K09 Wykazuje wrażliwość, sprawne współdziałanie i komunikowanie się w zespole terapeutycznym B.K3 P123_K10 Wykazuje odpowiedzialność w podejmowaniu działań pielęgniarskich na rzecz chorego B.K5 P123_K11 Wykazuje tolerancję i zrozumienie dla postaw i zachowań pacjenta i jego opiekunów oraz B.K2 innych członków zespołu terapeutycznego P123_K12 Wykazuje konstruktywny krytycyzm w ocenie własnej oraz innych członków zespołu terapeutycznego podejmujących działania B.K2 diagnostyczne i pielęgnacyjno-lecznicze Przestrzega zasad etycznych, norm kulturowych P123_K13 oraz zawodowych w kontakcie z chorym B.K2 dzieckiem, dorosłym, opiekunami i pozostałymi B.K3 członkami zespołu terapeutycznego Wykazuje zdolność do współpracy P123_K014 i podejmowania działań na rzecz prawidłowych B.K3 interakcji w zespole terapeutycznym P123_K15 Wykazuje odpowiedzialność za własny rozwój osobowy i rozwój praktyki pielęgniarskiej B.K1 P123_K16 Wykazuje postawę szacunku, otwartości i empatii osobie dorastającej i rodzinie B.K5 Przejawia zrozumienie dla zachowania osób P123_K17 w wieku dorastania, z zaburzeniami B.K5 Wykazuje postawę odpowiedzialności za P123_K18 poszukiwanie nowych obszarów badań B.K4 w pielęgniarstwie - uczestniczenie we wdrażaniu 5

6 jej do praktyki pielęgniarskiej 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer (Symbol) P123_W01 P123_W02 P123_U01 P123_U02 P123_U03 P123_K01 Odniesienie do Efekty kształcenia dla przedmiotu form zajęć WIEDZA Scharakteryzuje opiekę nad chorym w trakcie zabiegu hemodializy Przedstawia zasady odżywiania chorych UMIEJĘTNOŚCI Opisuje stopień przewodnienia pacjenta dializowanego Analizuje stan i sposób odżywiania chorych Sprawuje opiekę nad chorymi w trakcie trwania zabiegu Hemodializy oraz Automatycznej Dializy Otrzewnowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, prawami pacjenta P123_K02 Planuje permanentne doskonalenie zawodowe P123_K03 P123_K04 P123_K05 P123_K06 P123_K07 P123_K08 P123_K09 P123_K10 P123_K11 Identyfikuje i rozwiązuje problemy chorego, rodziny zwłaszcza w sytuacjach trudnych Przejawia empatię i zaangażowanie w opiece nad chorymi z chorobami naczyniowymi, raną przewlekłą, stomią, astmą, nad chorymi dializowanymi z chorobami neurologicznymi, Wykazuje świadomość obiektywnej autooceny własnej pracy i prezentowanej postawy Wykazuje świadomość oraz udziela złożonych i kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia Wykazuje świadomość własnej odpowiedzialności za udział w podejmowanych interwencjach pielęgniarskich w opiece nad pacjentem Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z uwarunkowań środowiskowych, kulturowych, wynikających ze stanu psychicznego w chorobach przewlekłych z towarzyszącymi ranami oraz po zabiegach zmieniających obraz własnego ciała Wykazuje wrażliwość, sprawne współdziałanie i komunikowanie się w zespole terapeutycznym Wykazuje odpowiedzialność w podejmowaniu działań pielęgniarskich na rzecz chorego Wykazuje tolerancję i zrozumienie dla postaw i zachowań pacjenta i jego opiekunów oraz innych członków zespołu terapeutycznego 6 Sposób oceny

7 P123_K12 P123_K13 P123_K014 P123_K15 P123_K16 P123_K17 P123_K18 Wykazuje konstruktywny krytycyzm w ocenie własnej oraz innych członków zespołu terapeutycznego podejmujących działania diagnostyczne i pielęgnacyjno-lecznicze Przestrzega zasad etycznych, norm kulturowych oraz zawodowych w kontakcie z chorym dzieckiem, dorosłym, opiekunami i pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego Wykazuje zdolność do współpracy i podejmowania działań na rzecz prawidłowych interakcji w zespole terapeutycznym Wykazuje odpowiedzialność za własny rozwój osobowy i rozwój praktyki pielęgniarskiej Wykazuje postawę szacunku, otwartości oraz empatii osobie dorastającej i rodzinie Przejawia zrozumienie dla zachowania osób w wieku dorastania, z zaburzeniami Wykazuje postawę odpowiedzialności za poszukiwanie nowych obszarów badań w pielęgniarstwie - uczestniczenie we wdrażaniu jej do praktyki pielęgniarskiej 7

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo