OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod przedmiotu: 33 Rodzaj przedmiotu: w zakresie opieki specjalistycznej; obowiązkowy Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Rok: III Semestr: V Formy zajęć i liczba godzin: wykłady 35 ; samokształcenie 30 Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski Liczba punktów ECTS: 3 Osoby prowadzące: Wykład: mgr Tomasz Ilczak 1. Założenia i cele przedmiotu : Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu ratownictwa medycznego oraz obowiązującymi standardami i wytycznymi zgodnymi z normami Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Szczególne zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z resuscytacją krążeniowo oddechową oraz postępowaniem z pacjentem nieprzytomnym. Po odbytym kursie student/ka : zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej zna zasady postępowania ratunkowego w odniesieniu do poszczególnych stanów chorobowych pacjenta zna wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji odnoszące się do resuscytacji krążeniowo oddechowej, zna postępowanie z pacjentem nieprzytomnym, zna zasady zbierania wywiadu ratowniczego (SAMPLE) zna schemat badania pacjenta w/g (A,B,C,D,E). 1

2 zna zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej osoby dorosłej (BLS), potrafi zastosować sprzęt wykorzystywany do resuscytacji (automatyczny defibrylator zewnętrzny AED) zna zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u pacjentów pediatrycznych, zna zasady prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) zna zasady opieki poresuscytacyjnej zna zasady segregacji medycznej pacjentów START, Jump START, zna zasady postępowania medycznego w razie wypadku masowego 2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii realizowanych w szkole średniej, anatomii i fizjologii realizowanych w trakcie trwania studiów. 3. Opis form zajęć a) Wykłady Treści programowe (tematyka zajęć) Blok tematyczny 1 - Zasady bezpieczeństwa w ratownictwie medycznym, normy prawne w ratownictwie medycznym, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa w Polsce Zasady zachowania bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo własne. Zastosowanie niezbędnych środków ostrożności przy udzielaniu pierwszej pomocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzęt do tego niezbędny. Przedstawienie podstawowych aktów prawnych związanych z tematyką pierwszej pomocy Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o zawodzie Pielęgniarki i Położnej. Przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy (stabilizacja złamań, tamowanie krwotoków,).przedstawienie podstaw funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Blok tematyczny 2 Zasady postępowania ratunkowego w zależności od stanu klinicznego pacjenta Zwrócenie uwagi na różnorodność stanów klinicznych pacjenta, prowadzących do bezpośredniego zagrożenia życia w tym nagłego zatrzymania krążenia.. Zastosowanie odpowiednich protokołów 2

3 ratowniczych w zależności od stanu pacjenta, właściwe postępowanie z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa. Blok tematyczny 3 Badanie pacjenta zgodne z algorytmem ABCDE przedstawienie schematu badania pacjenta w myśl schematu ABCDE, zwrócenie uwagi na istotę poszczególnych elementów. Przedstawienie zasad prawidłowego badania oraz wykorzystania sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzenia badania ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi wykorzystywanych do oceny świadomości pacjenta. Blok tematyczny 4 Postępowanie z pacjentem zatrzymanym krążeniowo i oddechowo Zastosowanie algorytmu BLS - AED resuscytacji krążeniowo oddechowej z wykorzystaniem Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych, zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku u dzieci i osób dorosłych. Pokaz umiejętności resuscytacji z wykorzystaniem manekina do resuscytacji. Przedstawienie zasad postępowania zgodnego z algorytmem zaawansowanych zabiegów ratujących życie (ALS) PRC/ERC 2010, ze szczególnym zwróceniem uwagi na listę leków stosowanych przez pielęgniarkę systemu bez zlecenia lekarza. Blok tematyczny 5 Opieka poresuscytacyjna, medycyna katastrof, etyka pracownika systemu PRM przedstawienie zagadnień związanych z postępowaniem z pacjentem po powrocie spontanicznego krążenia wraz z omówieniem potencjalnie odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia 4H, 4T. Zasady opieki poresuscytacyjnej oraz terapii pacjentów u których przywrócono oddech, spontaniczne krążenie ewentualnie świadomość. Przedstawienie zagadnień związanych z postępowaniem ratunkowym podczas katastrof i wypadków masowych, przedstawienie zasad segregacji medycznej pacjenta zgodnie z protokołem START i Jump START, Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną; w trakcie przerwy na pytania zadawane przez studentów. Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne z treści przedstawianych na wykładach (test wielokrotnego wyboru); sprawdzana jest wiedza studenta, umiejętność kojarzenia faktów i dedukcyjnego myślenia. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie): Literatura podstawowa: 3

4 1. Andres J. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej edycja 2010, Polska Rada Resuscytacji, Kraków Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik Pierwszej Pomocy, PZWL, Campbel J.E. International Trauma Life Support Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009 Literatura uzupełniająca: 1. Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R., Jakubaszko J. (red. wyd. pol.), ABC resuscytacji, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław Keim S.M. (red.), Kokot F. (red. wyd. pol.) Medycyna ratunkowa na dyżurze, PZWL, Warszawa Plantz S.H., Wipfler E.J., Jakubaszko J. (red. wyd. pol.) Medycyna ratunkowa NMS, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Zawadzki A. (red.) Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL, Warszawa 2007 b) Samokształcenie: 30 godz. ( V semestr) Forma i warunki zaliczenia Przygotowanie oraz poprowadzenie prezentacji multimedialnej z tematyki związanej z ratownictwem medycznym tematyka prezentacji podawana przez prowadzącego zajęcia 4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta przedstawia się następująco : Udział w wykładach = 35 h Przygotowanie prezentacji (samokształcenie) = 30 h Przygotowanie do repetytorium zapoznanie z podaną literaturą = 25 h Łączny nakład pracy studenta wynosi : 90 godzin co odpowiada 3 punktom ECTS 5. Wskaźniki sumaryczne a) liczba godzin dydaktycznych (tzw. kontaktowych) i liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 35 h co odpowiada 3 pkt ECTC 4

5 6. Zakładane efekty kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu WIEDZA P33_W01 wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku P33_W02 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia P33_W03 zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku P33_W04 zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce) P33_W05 zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności P33_W06 zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie P33_W07 rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi P33_W08 objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS i ALS P33_W09 opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych, takich jak skażenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne P33_W10 zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej UMIEJĘTNOŚCI P33_U01 doraźnie unieruchamia złamanie kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku PL1P_W1D PL1P_W2D PL1P_W4D PL1P_W14D PL1P_W26D PL1P_W40D PL1P_W45D PL1P_W46D PL1P_W48D PL1P_W49D PL1P_U14D P33_U02 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia PL1P_U16D P33_U03 wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i PL1P_U17D bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych P33_U04 doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki PL1P_U23D P33_U05 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, PL1P_U33D samodzielnie lub na zlecenie lekarza KOMPETENCJE SPOŁECZNE P11_K01 szanuje godność i autonomię osób PL1P_K1D powierzonych opiece P11_K02 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do PL1P_K2D Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru 5

6 profesjonalizmu P11_K03 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone PL1P_K6D obowiązki zawodowe Objaśnienia symbolu efektu dla przedmiotu (lewa kolumna w tabeli): P efekt kształcenia dla przedmiotu, pozostałe oznaczenia jak na druku DNiSS nr KP_IIA. 7. Odniesienie efektów kształcenia do form zajęć i sposób oceny osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia Numer (Symbol) Efekty kształcenia dla przedmiotu 6 Odniesienie do form zajęć Sposób oceny WIEDZA P33_W01 wymienia objawy zagrożenia życia u Wykład Kolokwium pacjentów w różnym wieku P33_W02 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń Wykład Kolokwium zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia P33_W03 zna zasady oceny stanu chorego w zależności Wykład Kolokwium od wieku P33_W04 zna swoiste zasady organizacji opieki Wykład Kolokwium specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce) P33_W05 zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu Wykład Kolokwium świadomości i przytomności P33_W06 zna standardy i procedury postępowania w Wykład Kolokwium stanach nagłych i zabiegach ratujących życie P33_W07 rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje Wykład Kolokwium monitorowanie pacjentów metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi P33_W08 objaśnia algorytmy postępowania Wykład Kolokwium resuscytacyjnego w zakresie BLS i ALS P33_W09 opisuje procedury zabezpieczenia medycznego Wykład Kolokwium w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych, takich jak skażenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne P33_W10 zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej Wykład Kolokwium UMIEJĘTNOŚCI P33_U01 doraźnie unieruchamia złamanie kości, Wykład Kolokwium zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu P33_U02 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia Wykład Kolokwium P33_U03 wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i Prezentacja Kolokwium bezprzyrządowe udrażnianie dróg podczas oddechowych P33_U04 doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki Wykład Kolokwium P33_U05 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, Wykład Kolokwium samodzielnie lub na zlecenie lekarza KOMPETENCJE SPOŁECZNE P11_K01 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece Brak Dyskusja podczas

7 P11_K02 P11_K03 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe Dyskusja podczas Dyskusja podczas Brak Brak 7

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC

CZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY FACC INFORMATOR SZKOLENIA KWALIFIKACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI UPRAWNIAJĄCEGO DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH WRAZ Z KWALIFIKACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI NAUCZYCIELA PIERWSZEJ POMOCY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo