PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy"

Transkrypt

1 PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie PC DCRK... 3 Gówne okno... 4 Podstawowe ustawienia... 6 Ustawienia zaawansowane... 6 Waciwoci alarmów... 7 Panel przedni... 7 Test kondensatorów... 9 Strona 1

2 Wprowadzenie Przy uyciu oprogramowania DCRKSW uytkownik ma moliwo podczenia regulatora DCRK do komputera poprzez port RS-232 w celu szybszego i atwiejszego dostpu do parametrów ustawie i sprawdzenia funkcjonowania regulatora. Oprogramowanie znajduje te zastosowanie przy ledzeniu bdów lub problemów dziki obserwacji i sprawdzaniu wszystkich wartoci i pomiarów. Oprogramowanie ma nastpujce funkcje: Wywietlanie w postaci graficznej wszystkich pomiarów pobieranych z urzdzenia (warto numeryczna i wykres). Dla kadego stopnia: Status (ON/OFF) Funkcja (stopie/alarm/wentylator) Ustawiona lub mierzona moc Ilo operacji zaczenia Cakowity czas pracy danego stopnia Komendy rcznego zaczenia/odczenia Dostp do ustawie podstawowych i zaawansowanych Dostp do waciwoci alarmów Moliwo zapisu/wgrywania/drukowania parametrów ustawie Wywietlanie wirtualnego panelu przedniego z moliwoci aktywacji przycisków Automatyczne przeczanie midzy trybem rcznym/automatycznym Funkcja blokady klawiatury Procedura automatycznego testu regulatora z moliwoci wydruku raportu Minimalne wymagania sprztowe Windows 95/98/2000 Karta graficzna o rozdzielczoci 1024x768 wyszej Port RS-232 (COM:) 64Mb RAM Procesor klasy Pentium lub lepszy Napd CD-ROM do instalacji Instalacja W celu zainstalowania oprogramowania naley posiada komputer z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym oraz dysk instalacyjny. Naley równie posiada podstawow wiedze z zakresu obsugi oprogramowania Windows. Oprogramowanie dostarczane jest na pycie CD z dwiema rónymi procedurami instalacji. Naley wykorzysta standardow instalacj Setup1, gdy posiadamy Win 95 i 98 oraz instalacj Setup2, gdy mamy Win 98 i Win Setup 1: 1. Naley zamkn wszystkie otwarte aplikacje 2. Nastpnie naley woy pyt do napdu CD 3. Z lokalizacji Setup1 naley uruchomi program Setup.exe 4. Nastpnie naley wcisn ikon rozpoczcia procedury instalacji. 5. Pojawi si okno, w którym naley wskaza lokalizacj, w której program ma by zainstalowany. By zmieni lokalizacj naley wprowadzi nowa w odpowiednim oknie. 6. Naley postpowa zgodnie z instrukcj. Jeli pojawi si informacja, e na komputerze znajduj si nowsze pliki ni te, które próbujemy zainstalowa, to naley wykorzysta pliki ju obecne na komputerze. Setup2: 1. Naley zamkn wszystkie otwarte aplikacje 2. Nastpnie naley woy pyt do napdu CD 3. Z lokalizacji Setup 2 naley uruchomi program Setup.exe 4. Pojawi si okno, w którym naley wskaza lokalizacj, w której program ma by zainstalowany. By zmieni lokalizacj naley wprowadzi nowa w odpowiednim oknie. 5. Naley ponownie uruchomi komputer po zakoczeniu instalacji. Strona 2

3 Podczenie PC DCRK By uywa oprogramowania naley podczy regulator DCRK do komputera kablem o kodzie 51C11. Kabel ten zawiera w sobie konwerter RS-232/TTL, który umoliwia zmian sygnau TTL na sygna RS-232. By sprawdzi prawidowo poczenia naley podczy wtyczk RJ6 do regulatora a drug wtyczk DB9 do portu w komputerze i uruchomi oprogramowanie. Jeli oprogramowanie nie wykryje sygnau komunikacji (tryb ONLINE) to naley sprawdzi numer portu uywanego przez komputer i wybra ten waciwy w menu oprogramowania Configuration-Options. P C R S 232 C able 51C 11 Isolated converter R S 232/T T L D C R K T T L/R S 232 Uwaga: Ten typ poczenia przeznaczony jest do wykorzystania podczas fazy ustawie, testu lub diagnostyki i nie nadaje si do podczenia cigego. Gówne okno W gównym oknie wywietlane s wszystkie pomiary otrzymywane z urzdzenia, dajce peen obraz status regulatora. Wszystkie funkcje dostpne s w rozwijanym menu a te najbardziej popularne s dostpne równie z poziomu paska narzdzi. Niektóre z tych funkcji s zablokowane i wymagaj wprowadzenia hasa dostpu (przy pierwszej instalacji domylnym hasem jest LOVATO). Poniej przedstawiono informacje wywietlane w gównym oknie: Trzy 7 segmentowe wywietlacze wskazujce odpowiednio: wspóczynnik mocy, ustawiony wspóczynnik mocy i redni tygodniowy wspóczynnik mocy. Graficzne przedstawienie kta przesunicia fazowego w 4 kwadrantach. Wskaniki napicia, prdu, delta-kvar, przecienia kondensatorów i temperatury, kady z wartoci numeryczn i wykresem, oraz wskanikiem maksymalnej wartoci odczytanej. Jeli DCRK zosta zaprogramowany funkcj Auto-ustawienia to niektóre z tych pomiarów nie s dostpne. Zestaw wskaników, jeden dla kadego stopnia, z nastpujcymi informacjami: Ikona wskazujca status przekanika (ON/OFF) i funkcja (stopie, wentylator lub alarm globalny). Okienko wskazujce moc w Kvar danego stopnia. To okno pokazuje moc ustawion. Jeli stopie zosta zaczony to w oknie pojawia si moc zmierzona danego stopnia. Jeli DCRK zosta zaprogramowany funkcj Auto-ustawianie to moc stopnia nie bdzie dostpna. Wskanik graficzny wskazujcy procentowy stosunek midzy moc ustawion a zmierzon. Dostpny jest, gdy zostaa aktywowana funkcja strojenia stopnia. Okno wskazujce cakowit ilo zacze danego stopnia. Licznik zachowuje dane nawet, gdy urzdzenie jest odczone od zasilania. Licznik ten mona skasowa z poziomu menu Urzdzenie- Kasowanie-Licznik zacze (Instruments-Reset-Switching operations counter). Uwaga: DCRK dzieli ilo zacze po równo dla stopni o tej samej mocy. Dlatego normalnym jest, e stopnie o rónej mocy maj rón ilo zacze. Okno wskazujce cakowity czas zaczenia danego stopnia w godzinach/minutach. Czas zaczenia jest kasowany za kadym razem, gdy urzdzenie zostanie odczone od zasilania lub przy wykorzystaniu menu Urzdzenie-Kasowanie-Czas zaczenia stopnia (Instruments-Reset-step functioning time menu). Na dolnym pasku informacji, od lewej do prawej, widoczne s nastpujce informacje: Model i wersja wewntrznego oprogramowania podczonego DCRK Status komunikacji (ONLINE = poczenie aktywne, OFFLINE = brak poczenia) Tryb pracy DCRK (MANUAL / AUTOMATIC) Warunki alarmu Czas odwieania strony Tryb ustawie (None/Standard/ Autosetup) Strona 3

4 G!ówne okno W#$cznik trybu ONLINE (komunikacja w#$czona) Wybór trybu R(CZNEGO w DCRK W#$cznik trybu OFFLINE (komunikacja wy#$czona) Pomiar wspó#czynnika mocy pr$du Ustawiony wspó#czynnik mocy )redni tygodniowy wspó#czynnik mocy Status stopnia i ikona funkcji Dost%p do menu ustawie& podstawowych, zaawansowanych i w#a!ciwo!ci alarmów Prze#$cznik do trybu AUT Moc stopnia Status po#$czenia Wirtualny panel DCRK W#$cznik blokady klawiatury DCRK Otwiera okno testu kondensatorów Licznik zadzia#a& Tryb pracy DCRK MAN / AUT Pomiary chwilowe z warto!ci$ numeryczn$ i wykresem graficznym Ca#kowity czas pracy stopnia Warto!" procentowa stosunku mocy mierzonej do warto!ci ustawionej Strona 4 Wykres graficzny Delta-kvar. IN = pojemno!" kvar b%dzie za#$czona OUT = pojemno!" kvar b%dzie od#$czona Przyciski do sterowania r%cznego danym stopniem Znacznik i warto!" numeryczna maksymalnego piku Graficzne przedstawienie k$ta przesuni%cia fazowego (w 4 kwadrantach). Niebieski wska'nik = wart. mierzona Bia#y wska'nik = wart. ustawiona

5 Dostp do menu ustawie Ustawienia urzdzenia wprowadzane s przez parametry ustawie, które mona wywietli i modyfikowa z poziomu menu Parameters lub bezporednio z poziomu paska narzdzi po klikniciu odpowiedniej ikony. Jeli haso nie zostao wprowadzone to uytkownik ma moliwo zmiany lub wywietlania tylko niektórych parametrów bez moliwoci transmisji do urzdzenia. Ta metoda dostpu do ustawie DCRK jest atwiejsza i szybsza ni dostp do ustawie z poziomu klawiatury; z poziomu PC mamy moliwo wywietlania: Kodu parametru Opisu w ustawionym jzyku Ustawionej wartoci Okienka graficznego lub okna z list wyboru Parametry zostay zebrane w dwa menu, które odzwierciedlaj organizacj opisana w instrukcji. Ustawienia podstawowe (ustawienia podstawowe jak warto przekadnika, ilo i moc stopni itp.) Ustawienia zaawansowane (szczególne waciwoci pracy i inne zaawansowane funkcje) Oprócz tych dwóch menu dodatkowo jest trzecie okno z waciwociami alarmów, gdzie moemy zdefiniowa zachowanie urzdzenia po pojawieniu si którego z alarmów. Uytkownik ma moliwo zapisu penej listy ustawionych parametrów w formie pliku i wykorzystywa do zaprogramowania kolejnego urzdzenia tymi samymi ustawieniami lub do wykonania kopii bezpieczestwa. By zapisa parametry na dysku naley wybra menu Parameters-Save to file i wprowadzi nazw pliku. Nastpujce dane zapisywane s w kadym pliku: Typ (ilo stopni) i wewntrzny numer urzdzenia Ustawiona warto wspóczynnika mocy Parametry podstawowe Parametry zaawansowane Waciwoci alarmów Ten typ pliku ma rozszerzenie xxx.par. By przeprowadzi odwrotn operacj, to jest przesa plik z komputera do DCRK naley przej do menu Parameters-Load from file. Oczywicie ta operacja moliwa jest tylko dla urzdze o tej samej iloci stopni oraz tej samej wersji oprogramowania wewntrznego. Z poziomu menu Parameters-Print uytkownik moe dokona wydruku ustawionych parametrów i zachowa w dokumentacji. Strona 5

6 Podstawowe ustawienia Kod parametrów Suwak. Przesuwa wskanik w celu modyfikacji ustawie Opis Ustawianie parametrów. Jeli warto podwietlona jest na óto oznacza to, i jest róna od wartoci domylnej. Po podwójnym klikniciu mona wstawi warto numeryczn z klawiatury Suwak umoliwiajcy przejcie do pozostaych parametrów Przesyanie parametrów do DCRK i zapis. Wczone tylko po wprowadzeniu hasa. Pobieranie parametrów z DCRK i wywietlanie w oknach Kasowanie wartoci do ustawie domylnych Menu wyboru z listy Zamykanie okna ustawie Ustawienia zaawansowane Strona 6

7 Waciwoci alarmów Za pomoc tego okna mona dostosowa zachowanie urzdzenia w przypadku wystpienia konkretnego alarmu, ustawiajc nastpujce waciwoci dla kadego alarmu: Wczony (Enabled) Ustawiamy czy alarm jest wczony czy nie. Jeli który z alarmów jest wyczony, to nie bdzie generowany (urzdzenie zachowuje si jakby alarm nie wystpi). Przekanik (Relay) Ustawiamy czy zestyk przypisany do alarmu globalnego jest aktywny czy nie w przypadku wystpienia alarmu. Rozczenie (Disconnection) Ustawiamy czy stopie ma by odczony czy nie w przypadku alarmu. Stopnie odczane s stopniowo z przerw dwóch sekund midzy jednym a kolejnym. Opónienie (Delay) Ustawiamy opónienie midzy wystpieniem warunków alarmowych a reakcj z tym zwizan. Opónienie wyraone jest w minutach lub sekundach w zalenoci od wybranej funkcji czasu. Maksymalne opónienie to 240 minut. Niektóre waciwoci alarmów nie s dostpne (modyfikowalne), ze wzgldu na ich charakter i konieczno konkretnej reakcji (na przykad, nie ma opónienia dla zapadów napicia). Uwaga: Waciwoci alarmów, w przeciwiestwie do parametrów, nie mona ustawi z poziomu panelu przedniego, dlatego jedynym moliwym sposobem wywietlania/modyfikacji tych waciwoci jest wykorzystanie oprogramowania. Kod alarmu Waciwoci przekanika: Ustala czy zestyk przypisany do alarmu globalnego ma by aktywowany po pojawieniu si alarmu Opis alarmu Waciwoci wczone. Jeli to okno nie jest zaznaczone to alarm nie bdzie generowany Waciwoci odczania: Ustala czy stopie ma by odczony po pojawieniu si alarmu Opónienie aktywacji: Ustala opónienie pomidzy alarmem a aktywacj reakcji zwizanej z alarmem Przesyanie waciwoci alarmów do DCRK i zapis. Wczone tylko po wprowadzeniu hasa. Pobieranie waciwoci alarmów z DCRK i wywietlanie w oknach Ustawia waciwoci alarmów do wartoci domylnych Wybór jednostki czasu opónienia Strona 7

8 Panel przedni Przy uyciu oprogramowania uytkownik ma moliwo wywietlania wirtualnego panelu przedniego DCRK na monitorze komputera; jest to uyteczne, na przykad, jeli chcemy zaprezentowa funkcjonowanie urzdzenia. Otwierajc to okno z menu Wywietlacz-Panel przedni (Display-Front Panel), zobaczymy panel przedni podczonego urzdzenia z rzeczywistymi odczytami i statusem wskaników LED. Naciskajc wskanikiem myszki na przyciski moemy wybiera pomiary i funkcje w ten sam sposób jakbymy stali przy regulatorze. Nie ma dostpu do funkcji (takich jak programowanie parametrów, kasowanie maksymalnych pików itp.), które wymagaj wcinicia i/lub jednoczesnego przytrzymania przycisków. Dostpne s cztery typy panelu wirtualnego: DCRK5, DCRK7, DCRK8 i DCRK12. Wywietlacz bdzie adaptowany automatycznie wedug podczonego urzdzenia. Uwaga: Jako grafiki panelu przedniego odpowiada rozdzielczoci komputera i/lub monitora. Rzeczywisty odczyt danych i status wskaników LED Moliwo sterowania przyciskami Strona 8

9 Test kondensatorów Funkcja testu kondensatorów zostaa wprowadzony by uatwi producentom baterii testowanie kadej z nich. Test zawiera cykl, podczas którego wszystkie dostpne stopnie s aktywowane jeden po drugim, a ich efektywna moc zmierzona jest porównywana z t ustawion. Test zawiera: Sprawdzenie poprawnoci pocze regulatora Sprawdzenie funkcjonowania obwodu kadego ze stopni (wewntrzny przekanik, okablowanie, stycznik, bezpieczniki itp.) Sprawdzenie mocy baterii w porównaniu do zdefiniowanej tolerancji Automatyczne pobieranie pliku z wszystkimi ustawieniami zdefiniowanymi dla konkretnego typu regulatora. Wydruk raportu Procedura wykonania testu kondensatorów: 1. Naley przygotowa plik z odpowiednimi ustawieniami parametrów do testowanego regulatora, zawierajcy dane o stopniach (moc najmniejszego stopnia, napicie znamionowe, mnonik dla kolejnych stopni). Raz przygotowany plik moe by wykorzystywany do testowania innych baterii o tej samej charakterystyce. Uwaga: Nie ma koniecznoci ustawienia wartoci prdu strony pierwotnej (parametr P.01) w tym pliku, gdy ten parametr nie jest uywany w fazie testu. Na przykad, jeli uytkownik zamierza skorzysta z funkcji szybkiego ustawiania przekadnika (Fast setting of the TA, zobacz instrukcja do DCRK), to parametr P.01 moe by ustawiony OFF. 2. Naley przygotowa kompletny, zasilony panel z wirtualnym obcieniem i podczonym do wejcia prdowego w DCRK przekadnikiem, tak by zmiany mocy biernej powstaej przez aktywacj stopni byy odczytane przez regulator. 3. Nastpnie naley aktywowa test kondensatorów przez kliknicie na menu Urzdzenie-Test kondensatorów. Wywietli si okno testu pokazane poniej. Nazwa pliku z ustawieniami pobieranego do testów Prd strony pierwotnej przekadnika wykorzystywanego do testów Rozpoczcie testu Generowanie wydruku raportu Próg max dla maksymalnej tolerancji dla kondensatorów Przyciski testu przekanika wentylatora Próg min dla maksymalnej tolerancji dla kondensatorów Przyciski testu przekanika alarmu globalnego Notki dodawane do raportu Zakoczenie testu Strona 9

10 4. Naley poda nazw pliku, który ma by wgrany (punkt 1.) w oknie Parameters file. 5. Naley poda warto przekadnika wykorzystywanego do testu w oknie Test primary TA 6. Naley poda dopuszczaln procentow tolerancj mierzonej mocy kondensatorów. By test zosta zaakceptowany to moc wszystkich kondensatorów baterii, w porównaniu do mocy znamionowej ustawionej w pliku, musi by w granicach tej tolerancji. 7. Naley doda notatki uwzgldniane w raporcie z testu np. moc cakowita, numer seryjny itp. 8. Naley klikn Run test by rozpocz test. Oprogramowanie pobierze wymagane parametry z DCRK i podczy kady stopie na kilka sekund mierzc jednoczenie wygenerowan moc biern. Rezultat testu bdzie wywietlony w gównym oknie. Dla kadego stopnia, zielony kolor okna wskazuje, e warto jest w granicach tolerancji, natomiast czerwony kolor w okienku oznacza, i moc nie jest prawidowa. 9. Jeli ostatnie stopnie zostay zaprogramowane, jako wentylator lub alarm to mona je sprawdzi rcznie przy uyciu konkretnych przycisków. 10. Na kocu testu, jeli przeszed pomylnie, mona wygenerowa raport z testu przez kliknicie Test Report. 11. Raport z testu moe by drukowany (do przymocowania przy baterii) lub zapisany w pliku. Strona 10

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony)... 13 E. Obsługa alarmów (interfejs

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 Spis treci Redakcja: 1.6 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 9 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

Bardziej szczegółowo

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA WERSJA 1.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 3 1.1. AKRONIMY I SKRÓTY... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMU... 5 1.3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo