YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI"

Transkrypt

1 YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu nale!y dok#adnie przeczyta$ instrukcj", aby zapewni$ szybkie i wygodne u!ytkowanie urz%dzenia. Uwaga: * Produkt jest wysoce precyzyjnym urz%dzeniem elektronicznym; nie nale!y go rozmontowywa$. * Z produktem nale!y obchodzi$ si" delikatnie i nie nara!a$ go na silne uderzenia. * Produktu nie nale!y nara!a$ na: wp#yw wysokich i niskich temperatur, wilgoci, py#u, silnych pól magnetycznych oraz d#ugotrwa#e dzia#anie promieni s#onecznych. * Do delikatnego wycierania obudowy produktu nale!y stosowa$ wilgotn% bawe#nian% &ciereczk"; nie u!ywa$!adnych chemicznych roztworów czyszcz%cych. Produkt nie powinien by$ nara!ony na dzia#anie cieczy, nie nale!y wi"c umieszcza$ go w pobli!u takich przedmiotów, jak szklanka z napojem. * D#ugotrwa#e u!ywanie s#uchawek ustawionych na wysok% g#o&no&$ mo!e spowodowa$ trwa#e uszkodzenie s#uchu. * Aby unikn%$ wypadków drogowych nie nale!y przechodzi$ przez ulic", prowadzi$ samochodu ani roweru z za#o!onymi s#uchawkami. * Nale!y stosowa$ tylko wymagane baterie, #adowarki i akcesoria; stosowanie innego typu produktów powoduje utrat" gwarancji i mo!e by$ niebezpieczne. * Przy utylizacji zu!ytych urz%dze' i akcesoriów nale!y przestrzega$ obowi%zuj%cych miejscowych przepisów dotycz%cych ochrony &rodowiska. * W razie jakichkolwiek pyta' dotycz%cych produktu nale!y skontaktowa$ si" z lokalnym sprzedawc% lub z centrum obs#ugi klienta producenta. * Producent nie bierze na siebie!adnej odpowiedzialno&ci za utrat" danych zapisanych w pami"ci produktu, b"d%c% wynikiem uszkodzenia, naprawy lub z jakiegokolwiek innego powodu. Nale!y post"powa$ zgodnie z zamieszczonymi w instrukcji obs#ugi poleceniami dotycz%cymi standardowych procedur operacyjnych i wykonywa$ w odpowiednim czasie kopie zapasowe danych. Opakowanie zawiera nast"puj%ce elementy: 1x tablet PC Yarvik TAB250 7" 1x #adowarka 5 V DC 2 A 1x kabel mini USB 1

2 1x kabel USB do komputera 1x instrukcja obs#ugi 1x przewodnik szybkiej instalacji W#%czanie i wy#%czanie *W#%czanie: Nacisn%$ i przytrzyma$ wy#%cznik; system zainicjuje proces uruchamiania w nast"puj%cy sposób: Logo uruchamiania: System jest uruchomiony i system operacyjny Android rozpoczyna prac": 2

3 System przechodzi do domy&lnego interfejsu Home. *Wy#%czanie: Nacisn%$ wy#%cznik. Wy&wietlane s% opcje urz%dzenia. Zako'czenie pracy: Nacisn%$ OK, aby bezpiecznie zako'czy$ prac". *Tryb u&pienia: Gdy urz%dzenie pracuje w normalnych warunkach operacyjnych, krótko nacisn%$ wy#%cznik. Urz%dzenie przechodzi w stan hibernacji i ekran wy#%cza si". Aby wznowi$ normalny tryb operacyjny nale!y 3

4 ponownie krótko nacisn%$ wy#%cznik. Aby zmniejszy$ pobór mocy, nale!y uaktywni$ t" funkcj", je&li urz%dzenie MID (Mobile Internet Device) nie b"dzie u!ywane przez pewien czas. Pulpit: Po zako'czeniu normalnego procesu uruchomienia, wy&wietlony zostanie pulpit systemu operacyjnego Android 2.3 (patrz rysunek). Domy&lny pulpit zawiera nast"puj%ce elementy: pasek stanu, pasek szybkiego wyszukiwania, ikony g#ównego menu i szereg ikon skrótów Pasek stanu wy&wietla bie!%cy stan systemu i sieci, poziom na#adowania baterii oraz aktualn% godzin". Pasek szybkiego wyszukiwania s#u!y do przeszukiwania sieci poprzez wprowadzenie s#ów kluczowych.ikony menu g#ównego znajduj% si" wzd#u! prawej kraw"dzi ekranu;nale!y klikn%$ lub przeci%gn%$ dan% ikon" do paska menu w celu automatycznego uruchomienia danej aplikacji. Ikona skrótu przegl%darki znajduje si" u do#u ekranu. Przycisk: System operacyjny Android wykorzystuje nast"puj%ce przyciski: Przyciski g#o&no&ci przyciski Volume + i Volume umo!liwiaj% regulacj" g#o&no&ci. Wy#%cznik: Nacisn%$ i przytrzyma$ w celu uruchomienia urz%dzenia.nacisn%$ krótko, aby przej&$ do lub wyj&$ z trybu hibernacji. Przycisk Menu: Wy&wietla aktualne pozycje menu (je&li s%). Przycisk Home: Powrót do ekranu Home. Powrót: Powrót do ostatniego interfejsu. 4

5 Dzia#anie menu g#ównego: Klikn%$ lub przeci%gn%$ ikon" Launcher z paska menu g#ównego. Menu g#ówne jest zorganizowane w nast"puj%cy sposób: Z g#ównego menu mo!na uruchomi$ zainstalowan% aplikacj", zainstalowa$ now% aplikacj", uruchomi$ kalibracj" ekranu dotykowego, uruchomi$ odtwarzacz muzyki, odtwarzacz video lub przegl%dark" internetow%, uruchomi$ gry i wykona$ inne operacje. Ustawienia systemowe: Klikn%$ ikon" Settings w interfejsie menu g#ównego. Otwiera si" interfejs ustawie' systemowych, który pokazano poni!ej: 5

6 Nast"pnie nale!y dokona$ wyboru z dost"pnych opcji, które obejmuj%: * sieci bezprzewodowe i sieci * ustawienia d(wi"ku i ekranu * ustawienia daty i godziny * informacje o urz%dzeniu i wi"cej *Ustawienia daty i godziny: Wybra$ Time and date settings options, aby przej&$ do interfejsu ustawie' daty i czasu: Wybra$ automatically, aby u!y$ czasu sieciowego. Mo!na te! r"cznie ustawi$ dat", stref" czasow%, czas, format czasu, format daty i inne informacje. Na przyk#ad mo!na ustawi$ dat" nast"puj%co: 6

7 Nacisn%$ + : aby przej&$ jeden krok do przodu Nacisn%$ : aby przej&$ jeden krok do ty#u Mo!na tak!e nacisn%$ pole, aby przej&$ do trybu wprowadzania danych. Mo!na nast"pnie bezpo&rednio wprowadzi$ odpowiedni% cyfr" i nast"pnie nacisn%$ Done. Wykonuje si" to nast"puj%co: Wybra$ Settings. Je&li wprowadzana warto&$ jest prawid#owa, operacja jest udana i system zastosuje now% warto&$. *Jasno&$ ekranu: 7

8 W interfejsie ustawie' wybra$ Sound and display settings, aby przej&$ do interfejsu ustawie' d(wi"ku i ekranu. Przewin%$ w dó# i wybra$ Brightness. Interfejs zostanie wy&wietlony w nast"puj%cy sposób: *Czas wygaszania ekranu: Czas wygaszania ekranu automatycznie blokuje ekran po up#ywie pewnego czas bez jakiejkolwiek ingerencji u!ytkownika. Urz%dzenie znajduje si" wtedy w trybie oczekiwania standby mode. W interfejsie ustawie' wybra$ Sound and display settings, aby przej&$ do interfejsu ustawie' d(wi"ku i ekranu. Przewin%$ w dó# i wybra$ Screen timeout. Interfejs zostanie wy&wietlony w nast"puj%cy sposób: Uwaga: W trybie odtwarzania video, urz%dzenie nie przechodzi w tryb oczekiwania. 8

9 *Bezprzewodowe po#%czenie Wi-Fi: Klikn%$ ikon" Settings w menu g#ównym, przej&$ do ekranu System settings, nast"pnie klikn%$ Wireless & networks, aby przej&$ do interfejsu ustawie' Wireless & network settings. Klikn%$ pole Wi-Fi w celu szybkiego otwarcia aplikacji Wi-Fi, klikn%$ pasek Wi-Fi settings i przej&$ do Wi-Fi settings interface w sposób pokazany poni!ej: Mo!na te! otworzy$ i zamkn%$ aplikacj" Wi-Fi klikaj%c pasek Wi-Fi w Wi-Fi settings interface (jak pokazano powy!ej). Klikn%$ pasek Network notification, aby wyszuka$ router bezprzewodowy. Je&li zostanie znaleziony, pojawi si" okno ustawie'. Teraz nale!y wprowadzi$ informacje wymagane w 9

10 celu utworzenia po#%czenia z sieci% Wi-Fi. W przypadku niektórych sieci zaszyfrowanych mo!e by$ potrzebny obowi%zuj%cy klucz. Zobacz rysunek poni!ej: Utworzy$ po#%czenie Wi-Fi w sposób opisany powy!ej. Wy&wietlony zostanie ekran przedstawiony poni!ej: 10

11 *HDMI Produkt ten obs#uguje wyj&cie HDMI do kompatybilnych ze standardem HDMI telewizorów HD, projektorów, monitorów itp. Pod#%czenie MID do wej&cia HDMI urz%dzenia zewn"trznego za pomoc% kabla HDMI: W Settings > Display > Output settings > Output mode, wybra$ tryb wyj&ciowy HDMI, aby ustawi$ wyj&cie systemowe na HDMI. Je&li wybrano wyj&cie HDMI, mo!na przej&$ do ustawie' HDMI settings, aby ustawi$ rozdzielczo&$ wyj&ciow%. 11

12 W przypadku u!ycia wyj&cia HDMI, obraz wys#any do urz%dzenia zewn"trznego zostanie tak!e pokazany na ekranie tabletu. Jest to nazywane odbijaniem lustrzanym. Instalowanie, odinstalowanie i uruchamianie aplikacji *Instalowanie aplikacji: W systemie operacyjnym Android dost"pnych jest kilka sposobów instalowania aplikacji, takich jak instalacja przez USB lub poprzez u!ycie obcego programu instalacyjnego. Poni!sze kroki okre&laj%, w jaki sposób zainstalowa$ oprogramowanie u!ywaj%c dostarczonego instalatora aplikacji. 1. Przej&$ do Settings > Applications, jak pokazano poni!ej: 12

13 2. Klikn%$ Unknown Sources, a nast"pnie klikn%$ OK, jak pokazano poni!ej: 3. Skopiowa$ instalator oprogramowania APK (aplikacja) do pami"ci microsd lub pami"ci flash NAND. Wybra$ ikon" appinstaller w menu g#ównym. 13

14 4. Wybra$ pierwsz% pozycj" system wybiera domy&lnie NAND FLASH jako katalog wyszukiwania. 5.System rozpoczyna skanowanie wszystkich dost"pnych APK na karcie microsd. 14

15 6. Wybra$ dost"pn% aplikacj" i zainstalowa$ j%. *Odinstalowanie aplikacji: Mo!na u!y$ ka!dego w#a&ciwego zarz%dzania oprogramowaniem innej firmy lub u!y$ oprogramowania zarz%dzaj%cego do#%czonego do systemu operacyjnego Android. Wybra$ Settings > Application > Management applications, nast"pnie wybra$ zainstalowan% aplikacj", aby przegl%dn%$ informacj" o programie, odinstalowanie programu i inne opcje. 15

16 Kalibracja ekranu dotykowego Podczas pierwszego w#%czania systemu procedura kalibracji ekranu dotykowego uruchamia si" automatycznie. Mo!na te! uruchomi$ procedur" kalibracji ekranu dotykowego w ka!dym momencie, przez wybranie touch calibration z menu g#ównego. Aby zako'czy$ procedur" kalibracji nale!y post"powa$ zgodnie z podpowiedziami programowymi.je&li kalibracja b"dzie udana, system wy&wietli odpowiedni komunikat i automatycznie wyjdzie z interfejsu kalibracji ekranu dotykowego.ekran kalibracji jest wy&wietlany w nast"puj%cy sposób: Po zako'czeniu kalibracji nale!y zrestartowa$ MID, aby zachowa$ ustawienia. Sie$: Przegl%danie sieci internetowej: Kiedy po#%czenie z sieci% Internet zosta#o nawi%zane, nale!y otworzy$ przegl%dark" internetow% i wprowadzi$ adres URL w celu szybkiego przegl%dania Internetu. Stron" internetow% mo!na tak!e otworzy$ poprzez wprowadzenie adresu URL w pasku wyszukiwania na g#ównym pulpicie. 16

17 Muzyka: Klikn%$ ikon" Music w menu g#ównym, aby przej&$ do interfejsu odtwarzacza muzyki. Wy&wietlana jest tutaj lista wszystkich plików audio w obszarze danych domy&lnego u!ytkownika systemu, jak pokazano poni!ej: Mo!na równie! przegl%da$ list" plików audio zapisanych w pami"ci USB lub na karcie SD, b%d( te! mo!na &ci%ga$ pliki audio z sieci. Mo!na uporz%dkowa$ listy dost"pnych utworów muzycznych poprzez wybranie jednej z zak#adek takich jak Artists, Albums, Songs, itp. Nast"pnie 17

18 nale!y wybra$ utwór muzyczny do odtworzenia. Wideo: W menu g#ównym kliknij ES File Explorer. W eksploratorze plików mo!na przegl%da$ ró!ne lokalizacje folderów, w których zapisane s% pliki wideo. Je!eli lokalizacja na karcie MicroSD jest dost"pna, jest ona oznaczona jako tflash. Kliknij wybrany plik wideo i wybierz Movies, aby go odtworzy$. Po otwarciu, mo!liwe jest Play, Stop, Volume +, Volume, Fats forward, Rewind, widoczny jest Prigress bar a tak!e dost"pne s% przyciski obs#ugi to kontrolowania post"pu odtwarzania. 18

19 Przegl%danie zdj"$: Klikn%$ Gallery w menu g#ównym, aby przej&$ do g#ównego interfejsu galerii, gdzie mo!na przegl%da$ wszystkie swoje zdj"cia i pliki wideo, jak pokazano poni!ej: Wybra$ plik zdj"ciowy, aby przej&$ do interfejsu odtwarzania zdj"$, jak pokazano poni!ej. Dost"pne tutaj polecenia obejmuj% Zoom, Narrow, Set, Delete, itp. 19

20 Tapeta: System obs#uguje zarówno tapety statyczne, jak i tapety 3D. W interfejsie pulpitu, wcisn%$ i przytrzyma$ przycisk Menu, wybra$ opcj" wy&wietlanego menu, a nast"pnie wybra$ Wallpapers i Choose wallpaper source z okna: Tutaj Dost"pne s% nast"puj%ce opcje: Gallery : Mo!na wybra$ statyczne zdj"cie, które system wykorzysta jako tapet". Live wallpapers : Mo!na wybra$ tapet" 3D. Wallpapers : Mo!na wybra$ istniej%c% tapet" statyczn%. 20

21 Wystarczy dotkn%$ ekranu, a pojawi si" nast"puj%ce okno dialogowe: W tym oknie dialogowym mo!na klikn%$ Wallpapers. Wy&wietlone zostan% nast"puj%ce opcje: Wallpaper Gallery : Mo!na wybra$ statyczne zdj"cie, które system wykorzysta jako tapet". Current Wallpaper : Wybiera si" tapet" 3D. Photo : Mo!na wybra$ zdj"cie, które system u!yje jako statycznej tapety. Nagrywanie: Klikn%$ ikon" Recorder w menu g#ównym, aby przej&$ do g#ównego interfejsu urz%dzenia nagrywaj%cego, jak pokazano poni!ej: 21

22 Uwaga: Je&li nagranie jest wykonywane na karcie SD, plik audio zostanie zapisany na karcie SD. Nacisn%$ przycisk Record, aby rozpocz%$ nagrywanie. Nagrywanie zostaje zako'czone poprzez naci&ni"cie przycisku Stop. Mo!na teraz wybra$ przycisk Play, aby odtworzy$ w#a&nie nagrany plik audio. Nacisn%$ przycisk Use this recording, aby zapisa$ nagranie. Nagranie zostanie zapisane w odpowiedniej lokalizacji na karcie SD. Je&li nagranie nie ma by$ zapisane, nale!y nacisn%$ przycisk Discard. Zdj"cie: Klikn%$ ikon" Photo w menu g#ównym, aby przej&$ do g#ównego interfejsu aparatu fotograficznego, tak jak pokazano poni!ej: 22

23 Klikn%$ przycisk migawki aparatu, jak pokazano poni!ej: Klient Klikn%$ ikon" w menu g#ównym, aby przej&$ do klienta obs#ugi poczty elektronicznej. Aby korzysta$ z klienta obs#ugi poczty elektronicznej, urz%dzenie musi posiada$ dost"p do sieci Internet. Za pierwszym razem system poprosi o skonfigurowanie informacji dotycz%cych konta, jak pokazano poni!ej: 23

24 Nale!y wpisa$ swój adres mailowy i has#o konta . Teraz nacisn%$ Next, a nast"pnie wybra$ typ konta, jak pokazano poni!ej: Stosowane jest tutaj konto POP3, a wi"c trzeba wprowadzi$ w oknie ustawienia serwera, w nast"puj%cy sposób: 24

25 U!ytkownik musi wprowadzi$ wszystkie informacje, dostarczone przez swojego dostawc" us#ug poczty elektronicznej. Dane u!ytkownika zamieszczone w zrzutach ekranowych s% jedynie przyk#adowe. Je&li ustawienia s% prawid#owe, wy&wietlony zostanie nast"puj%cy interfejs: 25

26 Wybra$ Next. Teraz mo!na przystosowa$ informacje konta do swoich wymaga': Wprowadzi$ nazw", która ma by$ pokazywana w wiadomo&ciach wychodz%cych w polu Your name, np. Rocky. Nast"pnie nale!y klikn%$ przycisk Done, aby przej&$ do interfejsu poczty. Automatycznie pobierze on wiadomo&ci z konta u!ytkownika i wy&wietli list": 26

27 Aby zobaczy$ wiadomo&ci, nale!y wybra$ wiersz. Gdy wiadomo&$ zostanie wy&wietlona, mo!na wybra$ jedn% z opcji, takich jak Reply, Delete i Open attachment. Urz$dzenia zewn%trzne: *Z#%cze USB: Port USB mo!e by$ u!ywany do utworzenia po#%czenia tabletu z komputerem PC lub urz%dzeniem USB. Domy&lnie, po#%czenie nawi%zywane jest w trybie synchronicznym. Aby wej&$ do interfejsu, nale!y przeci%gn%$ w dó# pasek stanu: 27

28 USB connected : po#%czenie z pami"ci% zewn"trzn% (karta SD). Gdy konfiguracja jest zako'czona, mo!na zobaczy$ urz%dzenie MID w komputerze PC, gdzie zostanie mu przydzielona litera oznaczaj%ca dysk. Korzystanie z hosta USB: Obs#uguje on system plików FAT32 dla urz%dze' mobilnych, takich jak pami"$ USB. Metoda po#%czenia typu Plug and Play : Klawiatura / mysz Obs#uguje po#%czenie typu plug and play myszy lub klawiatury USB. 28

29 Korzystanie z hosta USB w YARVIK TAB250 Przywrócenie ustawie& domy'lnych Aby przywróci$ ustawienia domy&lne i usun%$ wszystkie inne dane, nale!y wcisn%$ Menu/System Settings/Privacy/Defaults. Ostrze!enie: Wci&ni"cie Reset spowoduje usuni"cie danych i ustawie' systemu oraz aplikacji i pobranych aplikacji. Nale!y zachowa$ ostro!no&$, aby nie w#%czy$ funkcji przypadkowo. 29

30 P r z y w r a c a n i e us t a w i eń fa b r y c z n y c h Przytrzyma$ przez 20 sekundy 30

31 31

32 32

33 Ostrze"enie: Modyfikacje jednostki, które nie zosta#y wyra(nie zatwierdzone przez stron" odpowiedzialn% za zgodno&$ z normami, mog% pozbawi$ u!ytkownika prawa do u!ytkowania urz%dzenia. Zrzeczenie odpowiedzialno'ci: zamieszczone w niniejszej instrukcji zrzuty ekranowe ikon aplikacji mog% si" ró!ni$ od rzeczywistych ikon aplikacji tabletu. 33

34 Wykorzystuj swój tablet Yarvik jak najlepiej W tablecie Yarvik zastosowali&my klika u!ytecznych aplikacji: - Budzik - Instalator aplikacji - Odtwarzacz muzyki - Przegl%darka - Kalendarz - Kalkulator - Aparat fotograficzny - - Przegl%darka plików - Galeria zdj"$ - Zarz%dzanie bibliotek% multimediów W sieci Internet mo!na znale($ o wiele wi"cej aplikacji dla systemu operacyjnego Android. Aby pomóc je zdoby$, zalecamy odwiedzenie kilku wymienionych poni!ej stron internetowych. Umo!liwiaj% one dost"p do szerokiego zakresu rozrywkowych i u!ytecznych aplikacji bezp#atnych. Wszystkie aplikacje pobrane z sieci Internet s% wykorzystywane na ryzyko u!ytkownika. Prosz" zwróci$ uwag": Ze wzgl"du na ograniczenia licencyjne dotycz%ce mobilnych urz%dze' wykorzystuj%cych system operacyjny Android, tablet Yarvik umo!liwia dost"p do oficjalnej witryny Android Marketplace, ale nie umo!liwia pobierania aplikacji. Zdj%cia s#u"$ tylko orientacji, wygl$d i funkcjonalno'( produktu mog$ nieco ró"ni( si% od pokazanych w niniejszej dokumentacji.zasady dzia#ania i wygl$d mog$ ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. 34

YARVIK TAB211 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB211 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB211 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nowy tablet Yarvik GoTab będzie cieszył Cię przez długi czas!

Mamy nadzieję, że nowy tablet Yarvik GoTab będzie cieszył Cię przez długi czas! Drogi użytkowniku, Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Aby móc szybko i wygodnie użytkować nowy tablet Yarvik GoTab, prosimy przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

ENGAGE HQ. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7002

ENGAGE HQ. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7002 ENGAGE HQ Multimedia Fun Center MT7002 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie...2 Połączenia...3 Pilot...3 Włączanie...4 Funkcje menu...5 Settings (ustawienia systemu)...5 Language setting (ustawienia języka...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

ENGAGE HQ PRO. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7001

ENGAGE HQ PRO. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7001 ENGAGE HQ PRO Multimedia Fun Center MT7001 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie...2 Połączenia...3 Pilot...3 Włączanie...4 Funkcje menu...5 Settings (ustawienia systemu)...5 Language setting (ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie... 2 Zawartość opakowania... 2 Schemat urządzenia... 2 Przyciski... 3 Włączanie/Wyłączanie... 3 Tryb Suspend...

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tabletu.

Instrukcja obsługi tabletu. Instrukcja obsługi tabletu. 1 Spis treści: 1. Złącza i przyciski...3 2. Uruchamianie i konfiguracja WI-FI...6 3. Rejestracja, logowanie i konfiguracja konta Google...9 4. Instalacja programów na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Przed pierwszym uruchomieniem. Drogi użytkowniku,

Spis treści. 1 Przed pierwszym uruchomieniem. Drogi użytkowniku, Spis treści 1 Przed pierwszym uruchomieniem 2 Pierwsze uruchomienie tabletu GoTab 3 Ekran domowy systemu operacyjnego Android 3.1 Dodawanie widgetów i skrótów do ekranu domowego 3.2 Ustawianie tapety 3.3

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Velocap TBOX Nagrywarka HDMI YPbPr Composite

Velocap TBOX Nagrywarka HDMI YPbPr Composite Velocap TBOX 1000+ Nagrywarka HDMI YPbPr Composite Samodzielna nagrywarka sygnałów HDMI/YPbPr/Composite na zewnętrznych nośnikach USB do 2TB, kartach SD do 64GB lub bezpośrednio na komputer, Port USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -.'/012(345)6' 17%5

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -.'/012(345)6' 17%5 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -.'/012(345)6' 17%5 Spis tre!ci 7.5 7.6 7.7 7.8 )rodki na koncie Skype 59 Ustawienia Skype 60 Wylogowanie 60 Zasady korzystania 60 1 1.1

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao. Odtwarzanie nagrao

Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao. Odtwarzanie nagrao Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao Odtwarzanie nagrao 1. Jeśli mamy już zainstalowany program EVE-TECH CMS, możemy przystąpid do odtworzenia materiału z systemu monitoring. Aby odtworzyd bądź zgrad

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor LED OPTOMA ML800. Cena: 2 969,00 zł. Producent: Optoma ML800. Ultra-smukły przenośny projektor LED

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor LED OPTOMA ML800. Cena: 2 969,00 zł. Producent: Optoma ML800. Ultra-smukły przenośny projektor LED Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor LED OPTOMA

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo