YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI"

Transkrypt

1 YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu nale!y dok#adnie przeczyta$ instrukcj", aby zapewni$ szybkie i wygodne u!ytkowanie urz%dzenia. Uwaga: * Produkt jest wysoce precyzyjnym urz%dzeniem elektronicznym; nie nale!y go rozmontowywa$. * Z produktem nale!y obchodzi$ si" delikatnie i nie nara!a$ go na silne uderzenia. * Produktu nie nale!y nara!a$ na: wp#yw wysokich i niskich temperatur, wilgoci, py#u, silnych pól magnetycznych oraz d#ugotrwa#e dzia#anie promieni s#onecznych. * Do delikatnego wycierania obudowy produktu nale!y stosowa$ wilgotn% bawe#nian% &ciereczk"; nie u!ywa$!adnych chemicznych roztworów czyszcz%cych. Produkt nie powinien by$ nara!ony na dzia#anie cieczy, nie nale!y wi"c umieszcza$ go w pobli!u takich przedmiotów, jak szklanka z napojem. * D#ugotrwa#e u!ywanie s#uchawek ustawionych na wysok% g#o&no&$ mo!e spowodowa$ trwa#e uszkodzenie s#uchu. * Aby unikn%$ wypadków drogowych nie nale!y przechodzi$ przez ulic", prowadzi$ samochodu ani roweru z za#o!onymi s#uchawkami. * Nale!y stosowa$ tylko wymagane baterie, #adowarki i akcesoria; stosowanie innego typu produktów powoduje utrat" gwarancji i mo!e by$ niebezpieczne. * Przy utylizacji zu!ytych urz%dze' i akcesoriów nale!y przestrzega$ obowi%zuj%cych miejscowych przepisów dotycz%cych ochrony &rodowiska. * W razie jakichkolwiek pyta' dotycz%cych produktu nale!y skontaktowa$ si" z lokalnym sprzedawc% lub z centrum obs#ugi klienta producenta. * Producent nie bierze na siebie!adnej odpowiedzialno&ci za utrat" danych zapisanych w pami"ci produktu, b"d%c% wynikiem uszkodzenia, naprawy lub z jakiegokolwiek innego powodu. Nale!y post"powa$ zgodnie z zamieszczonymi w instrukcji obs#ugi poleceniami dotycz%cymi standardowych procedur operacyjnych i wykonywa$ w odpowiednim czasie kopie zapasowe danych. Opakowanie zawiera nast"puj%ce elementy: 1x tablet PC Yarvik TAB250 7" 1x #adowarka 5 V DC 2 A 1x kabel mini USB 1

2 1x kabel USB do komputera 1x instrukcja obs#ugi 1x przewodnik szybkiej instalacji W#%czanie i wy#%czanie *W#%czanie: Nacisn%$ i przytrzyma$ wy#%cznik; system zainicjuje proces uruchamiania w nast"puj%cy sposób: Logo uruchamiania: System jest uruchomiony i system operacyjny Android rozpoczyna prac": 2

3 System przechodzi do domy&lnego interfejsu Home. *Wy#%czanie: Nacisn%$ wy#%cznik. Wy&wietlane s% opcje urz%dzenia. Zako'czenie pracy: Nacisn%$ OK, aby bezpiecznie zako'czy$ prac". *Tryb u&pienia: Gdy urz%dzenie pracuje w normalnych warunkach operacyjnych, krótko nacisn%$ wy#%cznik. Urz%dzenie przechodzi w stan hibernacji i ekran wy#%cza si". Aby wznowi$ normalny tryb operacyjny nale!y 3

4 ponownie krótko nacisn%$ wy#%cznik. Aby zmniejszy$ pobór mocy, nale!y uaktywni$ t" funkcj", je&li urz%dzenie MID (Mobile Internet Device) nie b"dzie u!ywane przez pewien czas. Pulpit: Po zako'czeniu normalnego procesu uruchomienia, wy&wietlony zostanie pulpit systemu operacyjnego Android 2.3 (patrz rysunek). Domy&lny pulpit zawiera nast"puj%ce elementy: pasek stanu, pasek szybkiego wyszukiwania, ikony g#ównego menu i szereg ikon skrótów Pasek stanu wy&wietla bie!%cy stan systemu i sieci, poziom na#adowania baterii oraz aktualn% godzin". Pasek szybkiego wyszukiwania s#u!y do przeszukiwania sieci poprzez wprowadzenie s#ów kluczowych.ikony menu g#ównego znajduj% si" wzd#u! prawej kraw"dzi ekranu;nale!y klikn%$ lub przeci%gn%$ dan% ikon" do paska menu w celu automatycznego uruchomienia danej aplikacji. Ikona skrótu przegl%darki znajduje si" u do#u ekranu. Przycisk: System operacyjny Android wykorzystuje nast"puj%ce przyciski: Przyciski g#o&no&ci przyciski Volume + i Volume umo!liwiaj% regulacj" g#o&no&ci. Wy#%cznik: Nacisn%$ i przytrzyma$ w celu uruchomienia urz%dzenia.nacisn%$ krótko, aby przej&$ do lub wyj&$ z trybu hibernacji. Przycisk Menu: Wy&wietla aktualne pozycje menu (je&li s%). Przycisk Home: Powrót do ekranu Home. Powrót: Powrót do ostatniego interfejsu. 4

5 Dzia#anie menu g#ównego: Klikn%$ lub przeci%gn%$ ikon" Launcher z paska menu g#ównego. Menu g#ówne jest zorganizowane w nast"puj%cy sposób: Z g#ównego menu mo!na uruchomi$ zainstalowan% aplikacj", zainstalowa$ now% aplikacj", uruchomi$ kalibracj" ekranu dotykowego, uruchomi$ odtwarzacz muzyki, odtwarzacz video lub przegl%dark" internetow%, uruchomi$ gry i wykona$ inne operacje. Ustawienia systemowe: Klikn%$ ikon" Settings w interfejsie menu g#ównego. Otwiera si" interfejs ustawie' systemowych, który pokazano poni!ej: 5

6 Nast"pnie nale!y dokona$ wyboru z dost"pnych opcji, które obejmuj%: * sieci bezprzewodowe i sieci * ustawienia d(wi"ku i ekranu * ustawienia daty i godziny * informacje o urz%dzeniu i wi"cej *Ustawienia daty i godziny: Wybra$ Time and date settings options, aby przej&$ do interfejsu ustawie' daty i czasu: Wybra$ automatically, aby u!y$ czasu sieciowego. Mo!na te! r"cznie ustawi$ dat", stref" czasow%, czas, format czasu, format daty i inne informacje. Na przyk#ad mo!na ustawi$ dat" nast"puj%co: 6

7 Nacisn%$ + : aby przej&$ jeden krok do przodu Nacisn%$ : aby przej&$ jeden krok do ty#u Mo!na tak!e nacisn%$ pole, aby przej&$ do trybu wprowadzania danych. Mo!na nast"pnie bezpo&rednio wprowadzi$ odpowiedni% cyfr" i nast"pnie nacisn%$ Done. Wykonuje si" to nast"puj%co: Wybra$ Settings. Je&li wprowadzana warto&$ jest prawid#owa, operacja jest udana i system zastosuje now% warto&$. *Jasno&$ ekranu: 7

8 W interfejsie ustawie' wybra$ Sound and display settings, aby przej&$ do interfejsu ustawie' d(wi"ku i ekranu. Przewin%$ w dó# i wybra$ Brightness. Interfejs zostanie wy&wietlony w nast"puj%cy sposób: *Czas wygaszania ekranu: Czas wygaszania ekranu automatycznie blokuje ekran po up#ywie pewnego czas bez jakiejkolwiek ingerencji u!ytkownika. Urz%dzenie znajduje si" wtedy w trybie oczekiwania standby mode. W interfejsie ustawie' wybra$ Sound and display settings, aby przej&$ do interfejsu ustawie' d(wi"ku i ekranu. Przewin%$ w dó# i wybra$ Screen timeout. Interfejs zostanie wy&wietlony w nast"puj%cy sposób: Uwaga: W trybie odtwarzania video, urz%dzenie nie przechodzi w tryb oczekiwania. 8

9 *Bezprzewodowe po#%czenie Wi-Fi: Klikn%$ ikon" Settings w menu g#ównym, przej&$ do ekranu System settings, nast"pnie klikn%$ Wireless & networks, aby przej&$ do interfejsu ustawie' Wireless & network settings. Klikn%$ pole Wi-Fi w celu szybkiego otwarcia aplikacji Wi-Fi, klikn%$ pasek Wi-Fi settings i przej&$ do Wi-Fi settings interface w sposób pokazany poni!ej: Mo!na te! otworzy$ i zamkn%$ aplikacj" Wi-Fi klikaj%c pasek Wi-Fi w Wi-Fi settings interface (jak pokazano powy!ej). Klikn%$ pasek Network notification, aby wyszuka$ router bezprzewodowy. Je&li zostanie znaleziony, pojawi si" okno ustawie'. Teraz nale!y wprowadzi$ informacje wymagane w 9

10 celu utworzenia po#%czenia z sieci% Wi-Fi. W przypadku niektórych sieci zaszyfrowanych mo!e by$ potrzebny obowi%zuj%cy klucz. Zobacz rysunek poni!ej: Utworzy$ po#%czenie Wi-Fi w sposób opisany powy!ej. Wy&wietlony zostanie ekran przedstawiony poni!ej: 10

11 *HDMI Produkt ten obs#uguje wyj&cie HDMI do kompatybilnych ze standardem HDMI telewizorów HD, projektorów, monitorów itp. Pod#%czenie MID do wej&cia HDMI urz%dzenia zewn"trznego za pomoc% kabla HDMI: W Settings > Display > Output settings > Output mode, wybra$ tryb wyj&ciowy HDMI, aby ustawi$ wyj&cie systemowe na HDMI. Je&li wybrano wyj&cie HDMI, mo!na przej&$ do ustawie' HDMI settings, aby ustawi$ rozdzielczo&$ wyj&ciow%. 11

12 W przypadku u!ycia wyj&cia HDMI, obraz wys#any do urz%dzenia zewn"trznego zostanie tak!e pokazany na ekranie tabletu. Jest to nazywane odbijaniem lustrzanym. Instalowanie, odinstalowanie i uruchamianie aplikacji *Instalowanie aplikacji: W systemie operacyjnym Android dost"pnych jest kilka sposobów instalowania aplikacji, takich jak instalacja przez USB lub poprzez u!ycie obcego programu instalacyjnego. Poni!sze kroki okre&laj%, w jaki sposób zainstalowa$ oprogramowanie u!ywaj%c dostarczonego instalatora aplikacji. 1. Przej&$ do Settings > Applications, jak pokazano poni!ej: 12

13 2. Klikn%$ Unknown Sources, a nast"pnie klikn%$ OK, jak pokazano poni!ej: 3. Skopiowa$ instalator oprogramowania APK (aplikacja) do pami"ci microsd lub pami"ci flash NAND. Wybra$ ikon" appinstaller w menu g#ównym. 13

14 4. Wybra$ pierwsz% pozycj" system wybiera domy&lnie NAND FLASH jako katalog wyszukiwania. 5.System rozpoczyna skanowanie wszystkich dost"pnych APK na karcie microsd. 14

15 6. Wybra$ dost"pn% aplikacj" i zainstalowa$ j%. *Odinstalowanie aplikacji: Mo!na u!y$ ka!dego w#a&ciwego zarz%dzania oprogramowaniem innej firmy lub u!y$ oprogramowania zarz%dzaj%cego do#%czonego do systemu operacyjnego Android. Wybra$ Settings > Application > Management applications, nast"pnie wybra$ zainstalowan% aplikacj", aby przegl%dn%$ informacj" o programie, odinstalowanie programu i inne opcje. 15

16 Kalibracja ekranu dotykowego Podczas pierwszego w#%czania systemu procedura kalibracji ekranu dotykowego uruchamia si" automatycznie. Mo!na te! uruchomi$ procedur" kalibracji ekranu dotykowego w ka!dym momencie, przez wybranie touch calibration z menu g#ównego. Aby zako'czy$ procedur" kalibracji nale!y post"powa$ zgodnie z podpowiedziami programowymi.je&li kalibracja b"dzie udana, system wy&wietli odpowiedni komunikat i automatycznie wyjdzie z interfejsu kalibracji ekranu dotykowego.ekran kalibracji jest wy&wietlany w nast"puj%cy sposób: Po zako'czeniu kalibracji nale!y zrestartowa$ MID, aby zachowa$ ustawienia. Sie$: Przegl%danie sieci internetowej: Kiedy po#%czenie z sieci% Internet zosta#o nawi%zane, nale!y otworzy$ przegl%dark" internetow% i wprowadzi$ adres URL w celu szybkiego przegl%dania Internetu. Stron" internetow% mo!na tak!e otworzy$ poprzez wprowadzenie adresu URL w pasku wyszukiwania na g#ównym pulpicie. 16

17 Muzyka: Klikn%$ ikon" Music w menu g#ównym, aby przej&$ do interfejsu odtwarzacza muzyki. Wy&wietlana jest tutaj lista wszystkich plików audio w obszarze danych domy&lnego u!ytkownika systemu, jak pokazano poni!ej: Mo!na równie! przegl%da$ list" plików audio zapisanych w pami"ci USB lub na karcie SD, b%d( te! mo!na &ci%ga$ pliki audio z sieci. Mo!na uporz%dkowa$ listy dost"pnych utworów muzycznych poprzez wybranie jednej z zak#adek takich jak Artists, Albums, Songs, itp. Nast"pnie 17

18 nale!y wybra$ utwór muzyczny do odtworzenia. Wideo: W menu g#ównym kliknij ES File Explorer. W eksploratorze plików mo!na przegl%da$ ró!ne lokalizacje folderów, w których zapisane s% pliki wideo. Je!eli lokalizacja na karcie MicroSD jest dost"pna, jest ona oznaczona jako tflash. Kliknij wybrany plik wideo i wybierz Movies, aby go odtworzy$. Po otwarciu, mo!liwe jest Play, Stop, Volume +, Volume, Fats forward, Rewind, widoczny jest Prigress bar a tak!e dost"pne s% przyciski obs#ugi to kontrolowania post"pu odtwarzania. 18

19 Przegl%danie zdj"$: Klikn%$ Gallery w menu g#ównym, aby przej&$ do g#ównego interfejsu galerii, gdzie mo!na przegl%da$ wszystkie swoje zdj"cia i pliki wideo, jak pokazano poni!ej: Wybra$ plik zdj"ciowy, aby przej&$ do interfejsu odtwarzania zdj"$, jak pokazano poni!ej. Dost"pne tutaj polecenia obejmuj% Zoom, Narrow, Set, Delete, itp. 19

20 Tapeta: System obs#uguje zarówno tapety statyczne, jak i tapety 3D. W interfejsie pulpitu, wcisn%$ i przytrzyma$ przycisk Menu, wybra$ opcj" wy&wietlanego menu, a nast"pnie wybra$ Wallpapers i Choose wallpaper source z okna: Tutaj Dost"pne s% nast"puj%ce opcje: Gallery : Mo!na wybra$ statyczne zdj"cie, które system wykorzysta jako tapet". Live wallpapers : Mo!na wybra$ tapet" 3D. Wallpapers : Mo!na wybra$ istniej%c% tapet" statyczn%. 20

21 Wystarczy dotkn%$ ekranu, a pojawi si" nast"puj%ce okno dialogowe: W tym oknie dialogowym mo!na klikn%$ Wallpapers. Wy&wietlone zostan% nast"puj%ce opcje: Wallpaper Gallery : Mo!na wybra$ statyczne zdj"cie, które system wykorzysta jako tapet". Current Wallpaper : Wybiera si" tapet" 3D. Photo : Mo!na wybra$ zdj"cie, które system u!yje jako statycznej tapety. Nagrywanie: Klikn%$ ikon" Recorder w menu g#ównym, aby przej&$ do g#ównego interfejsu urz%dzenia nagrywaj%cego, jak pokazano poni!ej: 21

22 Uwaga: Je&li nagranie jest wykonywane na karcie SD, plik audio zostanie zapisany na karcie SD. Nacisn%$ przycisk Record, aby rozpocz%$ nagrywanie. Nagrywanie zostaje zako'czone poprzez naci&ni"cie przycisku Stop. Mo!na teraz wybra$ przycisk Play, aby odtworzy$ w#a&nie nagrany plik audio. Nacisn%$ przycisk Use this recording, aby zapisa$ nagranie. Nagranie zostanie zapisane w odpowiedniej lokalizacji na karcie SD. Je&li nagranie nie ma by$ zapisane, nale!y nacisn%$ przycisk Discard. Zdj"cie: Klikn%$ ikon" Photo w menu g#ównym, aby przej&$ do g#ównego interfejsu aparatu fotograficznego, tak jak pokazano poni!ej: 22

23 Klikn%$ przycisk migawki aparatu, jak pokazano poni!ej: Klient Klikn%$ ikon" w menu g#ównym, aby przej&$ do klienta obs#ugi poczty elektronicznej. Aby korzysta$ z klienta obs#ugi poczty elektronicznej, urz%dzenie musi posiada$ dost"p do sieci Internet. Za pierwszym razem system poprosi o skonfigurowanie informacji dotycz%cych konta, jak pokazano poni!ej: 23

24 Nale!y wpisa$ swój adres mailowy i has#o konta . Teraz nacisn%$ Next, a nast"pnie wybra$ typ konta, jak pokazano poni!ej: Stosowane jest tutaj konto POP3, a wi"c trzeba wprowadzi$ w oknie ustawienia serwera, w nast"puj%cy sposób: 24

25 U!ytkownik musi wprowadzi$ wszystkie informacje, dostarczone przez swojego dostawc" us#ug poczty elektronicznej. Dane u!ytkownika zamieszczone w zrzutach ekranowych s% jedynie przyk#adowe. Je&li ustawienia s% prawid#owe, wy&wietlony zostanie nast"puj%cy interfejs: 25

26 Wybra$ Next. Teraz mo!na przystosowa$ informacje konta do swoich wymaga': Wprowadzi$ nazw", która ma by$ pokazywana w wiadomo&ciach wychodz%cych w polu Your name, np. Rocky. Nast"pnie nale!y klikn%$ przycisk Done, aby przej&$ do interfejsu poczty. Automatycznie pobierze on wiadomo&ci z konta u!ytkownika i wy&wietli list": 26

27 Aby zobaczy$ wiadomo&ci, nale!y wybra$ wiersz. Gdy wiadomo&$ zostanie wy&wietlona, mo!na wybra$ jedn% z opcji, takich jak Reply, Delete i Open attachment. Urz$dzenia zewn%trzne: *Z#%cze USB: Port USB mo!e by$ u!ywany do utworzenia po#%czenia tabletu z komputerem PC lub urz%dzeniem USB. Domy&lnie, po#%czenie nawi%zywane jest w trybie synchronicznym. Aby wej&$ do interfejsu, nale!y przeci%gn%$ w dó# pasek stanu: 27

28 USB connected : po#%czenie z pami"ci% zewn"trzn% (karta SD). Gdy konfiguracja jest zako'czona, mo!na zobaczy$ urz%dzenie MID w komputerze PC, gdzie zostanie mu przydzielona litera oznaczaj%ca dysk. Korzystanie z hosta USB: Obs#uguje on system plików FAT32 dla urz%dze' mobilnych, takich jak pami"$ USB. Metoda po#%czenia typu Plug and Play : Klawiatura / mysz Obs#uguje po#%czenie typu plug and play myszy lub klawiatury USB. 28

29 Korzystanie z hosta USB w YARVIK TAB250 Przywrócenie ustawie& domy'lnych Aby przywróci$ ustawienia domy&lne i usun%$ wszystkie inne dane, nale!y wcisn%$ Menu/System Settings/Privacy/Defaults. Ostrze!enie: Wci&ni"cie Reset spowoduje usuni"cie danych i ustawie' systemu oraz aplikacji i pobranych aplikacji. Nale!y zachowa$ ostro!no&$, aby nie w#%czy$ funkcji przypadkowo. 29

30 P r z y w r a c a n i e us t a w i eń fa b r y c z n y c h Przytrzyma$ przez 20 sekundy 30

31 31

32 32

33 Ostrze"enie: Modyfikacje jednostki, które nie zosta#y wyra(nie zatwierdzone przez stron" odpowiedzialn% za zgodno&$ z normami, mog% pozbawi$ u!ytkownika prawa do u!ytkowania urz%dzenia. Zrzeczenie odpowiedzialno'ci: zamieszczone w niniejszej instrukcji zrzuty ekranowe ikon aplikacji mog% si" ró!ni$ od rzeczywistych ikon aplikacji tabletu. 33

34 Wykorzystuj swój tablet Yarvik jak najlepiej W tablecie Yarvik zastosowali&my klika u!ytecznych aplikacji: - Budzik - Instalator aplikacji - Odtwarzacz muzyki - Przegl%darka - Kalendarz - Kalkulator - Aparat fotograficzny - - Przegl%darka plików - Galeria zdj"$ - Zarz%dzanie bibliotek% multimediów W sieci Internet mo!na znale($ o wiele wi"cej aplikacji dla systemu operacyjnego Android. Aby pomóc je zdoby$, zalecamy odwiedzenie kilku wymienionych poni!ej stron internetowych. Umo!liwiaj% one dost"p do szerokiego zakresu rozrywkowych i u!ytecznych aplikacji bezp#atnych. Wszystkie aplikacje pobrane z sieci Internet s% wykorzystywane na ryzyko u!ytkownika. Prosz" zwróci$ uwag": Ze wzgl"du na ograniczenia licencyjne dotycz%ce mobilnych urz%dze' wykorzystuj%cych system operacyjny Android, tablet Yarvik umo!liwia dost"p do oficjalnej witryny Android Marketplace, ale nie umo!liwia pobierania aplikacji. Zdj%cia s#u"$ tylko orientacji, wygl$d i funkcjonalno'( produktu mog$ nieco ró"ni( si% od pokazanych w niniejszej dokumentacji.zasady dzia#ania i wygl$d mog$ ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. 34

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polski. Dziękujemy za zakup tabletu TAB411.

Polski. Dziękujemy za zakup tabletu TAB411. Dziękujemy za zakup tabletu TAB411. Tablet TAB411 oferuje wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego korzystania z Internetu oraz multimediów: Rezystywny ekran dotykowy 10 o rozdzielczości 1024 x 600 Wbudowana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo