Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY"

Transkrypt

1 Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1

2 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KONTROLA FUNKCJI... 6 OBSUGA... 7 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE... 7 AUTORYZOWANY SERWIS

3 UWAGI OGÓLNE Pochaniacz przeznaczony jest do montau ciennego nad pyt do gotowania, pod szafk wiszc lub bezporednio na cianie. Pochaniacz moe pracowa$ w trybie powietrza odprowadzanego na zewntrz i recyrkulacji (z filtrem). Ze wzgl(dów bezpiecze*stwa zalecamy, aby urzdzenie zamontowa technik z odpowiednimi uprawnieniami. Przy monta4u urz5dzenia nale4y przestrzega; wszystkich obowi5zuj5- cych przepisów bezpieczecstwa oraz zalecec wdadz lokalnych dotycz5- cych sposobu wyprowadzenia powietrza. Za szkody powstade wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczecstwa oraz nieprawiddowy monta4 urz5dzenia producent nie ponosi 4adnej odpowiedzialnoeci! WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA 1. Pochaniacza nie wolno podcza$ do przewodów kominowych lub innych przewodów wentylacyjnych sucych do wyprowadzania spalin powstajcych podczas spalania w urzdzeniach z otwartym pomieniem (np. gazowe podgrzewacze wody i piece CO). Przy wyprowadzeniu powietrza na zewntrz naley przestrzega$ obowizujcych przepisów. W przypadku wtpliwoci nale- y zasi(gn$ porady kominiarza. 2. Przed podczeniem pochaniacza naley sprawdzi$, czy napi(cie sieciowe odpowiada wartociom podanym na tabliczce znamionowej znajdujcej si( wewntrz urzdzenia. 3. Urzdzenie naley zamontowa$ w taki sposób, aby wtyczka bya dost(pna. Przy bezporednim podczeniu pochaniacza do instalacji elektrycznej naley zamontowa$ dwubiegunowy wycznik z rozwarciem styków powyej 3 mm dla kadego bieguna. 4. Upewni$ si(, e domowa instalacja elektryczna jest prawidowo uziemiona. 5. Urzdzenie wyposaone jest w podwójn izolacj(, dlatego nie musi by$ uziemione. 6. OdstJp bezpieczecstwa pomijdzy powierzchni5 pdyty do gotowania lub palnikami, a pochdaniaczem powinien wynosi; przynajmniej 65 cm. 7. Przygotowywanie potraw, które wedug przepisu kulinarnego wymagaj przyrzdzania z otwartym pomieniem, jest niedozwolone. Zagroenie poarem. 8. Nie naley pozostawia$ bez nadzoru frytkownic oraz patelni, w których przygotowuje si( potrawy bezporednio pod wycigiem, poniewa rozgrzany olej moe spowodowa$ zapalenie si( pochaniacza. 4

4 9. Przed przystpieniem do mycia, wymiany filtra lub innych prac konserwacyjnych naley wyczy$ urzdzenie wyjmujc wtyczk( z gniazdka zasilajcego, wyczy$ gówny wcznik lub wykr(ci$ zabezpieczenie. 10. Jeli w pomieszczeniu oprócz pochaniacza pracuj inne urzdzenia o zasilaniu innym ni elektryczne (np. piece gazowe, w(glowe, olejowe), naley zapewni$ prawidow wentylacj( oraz wystarczajcy dopyw powietrza, gdy podczas pochaniania powietrza przez wycig zostaje zuywane powietrze z pomieszczenia. Powietrze jest niezb(dne do spalania i podtrzymania pomienia np. w gazowym podgrzewaczu wody, na kuchni gazowej. Bezpieczna praca urzdzenia jest zagwarantowana wtedy, jeli w pomieszczeniu, w którym pracuj jednoczenie urzdzenia z otwartym pomieniem i pochaniacz, podci- nienie powietrza wynosi najwyej 0,04 mbar, gdy w ten sposób zapobiega si( powrotowi spalin z przewodu kominowego. Zapewnienie prawidowego ci- nienia jest moliwe, jeli np. przez otwarte drzwi, okna bd5 kratki wentylacyjne moe przepywa$ swobodnie powietrze. MONTA, Niektóre sposoby instalacji wymagaj otwarcia i zdj(cia metalowej kratki. Otwieranie i wyjmowanie metalowej kratki Aby otworzy$ panel kratki naley wcisn$ dwa suwaki po bokach kratki, element zsunie si(. Aby zdj$ kratk( metalow naley pocign$ j do siebie, trzymajc z prawej strony, aby zwolni$ zaczep zawiasu z tyu kratki. Monta4 w szafce Eciennej A - nawiercona szafka cienna: przymocowa$ urzdzenie do podstawy szafki za pomoc czterech rub 4.2 x 45 mm (dostarczone z zestawem do montau). Nie ma koniecznoci otwierania metalowej kratki. B szafka cienna bez otworów: B1 jeli pochaniacz dostarczono z szablonem naley postpi$ zgodnie z umieszczonymi na nim wskazówkami. B2 jeli pochaniacz dostarczono bez papierowego szablonu naley przyo- y$ pochaniacz do podstawy szafki i nawierci$ otwory od spodu szafki ruby 3.5 mm x 16 mm (nie s dostarczane z urzdzeniem). Monta4 na Ecianie A - Za pomoc szablonów naley zaznaczy$ na cianie miejsca na otwory (2 otwory 8 mm). Nast(pnie wywierci$ otwory, woy$ dwa koki rozporowe do ciany i wkr(ci$ dwie ruby 4,2 x 44,4 mm (odst(p od ba ruby do ciany ok. 5 mm). Otworzy$ metalowy panel, powiesi$ pochaniacz, a nast(pnie mocno dokr(ci$ ruby. Zamontowa$ ktowniki powyej okapu (znajduj si( na wyposaeniu rys.3). 5

5 B jeli pochaniacz zosta dostarczony bez szablonu naley nawierci$ dwa otwory 8 mm, woy$ koki i ruby post(pujc tak jak w punkcie A. WYBÓR TRYBU PRACY a) Tryb pracy powietrza wyprowadzanego na zewn5trz Sprawdzi$, czy okap jest ustawiony w trybie wyprowadzania powietrza: otworzy$ kratk( wentylacyjn i sprawdzi$, czy d5wignia lub wskazówka uchwytu kulkowego znajduje si( w pozycji zasysania (DUCTING). Nie jest wymagany filtr w(glowy. Okap przewidziany do pracy w trybie wyprowadzenia powietrza na zewntrz (z dwoma otworami) jest wyposaony jest seryjnie w plastikow zalepk( na tylnym otworze. B(dcy na wyposaeniu konierz naley zaoy$ zgodnie z wybranym rodzajem montau tzn. wylot do góry lub wylot z tyu. Przy montau z wylotem powietrza do tyu plastikowa zalepka mocowana jest w górnym otworze, a konierz na tylnym otworze. Konierz wylotu powietrza naley pod- czy$ za pomoc rury 100 lub 120 mm do przewodu wyprowadzajcego. b) Recyrkulacja (pochdaniane powietrze jest filtrowane i z powrotem odprowadzane do pomieszczenia) Sprawdzi$, czy okap jest ustawiony w trybie recyrkulacji powietrza: otworzy$ kratk( wentylacyjn i sprawdzi$, czy d5wignia lub wskazówka uchwytu kulkowego znajduje si( w pozycji wymiany (RECYKLING). Naley zaoy$ filtr w(- glowy. Aby zaoy$ filtr naley przytrzyma$ go jedn r(k i obróci$ rub( do rodka filtra. POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KONTROLA FUNKCJI Pochaniacz naley podczy$ do sieci prdu przemiennego 220 Volt. Gczna warto$ podczenia (silnik i owietlenie) podane s na tabliczce znamionowej. Przy podczeniu naley zwróci$ szczególn uwag( na wskazówki dotyczce bezpiecze*stwa. Po podczeniu urzdzenia do instalacji elektrycznej naley przeprowadzi$ kontrol( funkcjonowania owietlenia, wczania silnika i zmiany stopni mocy. 6

6 OBSUGA Elementy sterujce znajduj si( po prawej stronie w przedniej cz(ci pochaniacza. Za ich pomoc mona wczy$ owietlenie blatu roboczego i wybra$ odpowiedni pr(dko$ robocz urzdzenia. Aby powi(kszy$ obszar wyprowadzania powietrza naley wysun$ szklan oson(. Najwysza pr(dko$ sprawdza si( przy smaeniu lub gotowaniu bardzo aromatycznych potraw. Najnisza pr(dko$ jest odpowiednia do gotowania codziennego. Aby uzyska$ najlepsze efekty naley wczy$ pochaniacz przed rozpocz(ciem gotowania i pozostawi$ go wczonym na kilka minut po zako*czeniu gotowania, aby cakowicie oczyci$ powietrze. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Regularna konserwacja urzdzenia gwarantuje jego bezawaryjn prac( oraz optymaln wydajno$. Szczególn uwag( naley zwróci$ na konserwacj( filtrów metalowych i aktywnych filtrów w(glowych (tylko w trybie recyrkulacji). Filtr tduszczowy Filtr naley umieci$ po wewn(trznej stronie metalowej kratki. Konserwacja filtra zaley od jego typu: a) wszystkie filtry mona atwo wyj$ z kratki popychajc metalowe klipsy z boku. b) cienki filtr syntetyczny (o gruboci 1 mm). Nie mona go my$, lecz naley go wymienia$ co dwa miesice. Jeli filtr wyposaony jest w chemiczny wska5nik nasycenia, to naley go wymieni$: b1. jeli na caej powierzchni widoczne s na zewntrz fioletowe punkty. b2. czerwone paski na powierzchni filtra (normalnie niewidoczne z zewntrz) staj si( widoczne przez metalow kratk(. c) piankowy filtr syntetyczny (o gruboci ok. 10 mm) naley go my$ co dwa miesice w gorcej wodzie z dodatkiem agodnego detergentu. Naley go odcisn$ (nie wyyma$) i dokadnie wysuszy$. Wymieni$ po 5-6 cyklach mycia. d) wielowarstwowy filtr metalowy naley go my$ raz w miesicu, w gorcej wodzie z dodatkiem agodnego detergentu lub myda w pynie. Mona go take my$ w domowej zmywarce do naczy*. Pozostawi$ do wysuszenia. UWAGA: Filtry mocno nasycone tuszczem obniaj skuteczno$ pracy urzdzenia oraz s atwopalne. Zalecamy czyszczenie i wymian( filtrów zgodnie ze wskazówkami producentów. Filtr wjglowy Aktywny filtr w(glowy pochania zapachy a do momentu nasycenia. Filtr nale- y stosowa$ w trybie recyrkulacji powietrza. Aby wymieni$ filtr naley otworzy$ kratk( i wyj$ filtr obracajc rub( do rodka filtra (lub w lewo w zalenoci 7

7 od rodzaju filtra). Filtr w(glowy naley wymienia$ co trzy miesice, aby pochaniacz pracowa skutecznie. OEwietlenie Jeli arówki nie wiec si(, naley otworzy$ panel metalowej kratki i sprawdzi$, czy s prawidowo wkr(cone. Spalon arówk( naley zastpi$ now o takich samych parametrach. Mycie Do mycia pochaniacza nie wolno uywa$ rodków/ pynów/ proszków o wa- ciwociach szorujcych, korodujcych lub atwopalnych. Do czyszczenia urzdzenia naley uy$ wilgotnej ciereczki i agodnego rodka do mycia (lub specjalnych rodków do czyszczenia stali). AUTORYZOWANY SERWIS W przypadku wtpliwoci lub wystpienia usterek naley skontaktowa$ si( z personelem autoryzowanego zakadu serwisowego. Przy zgoszeniu telefonicznym naley poda$: 1. Model 2. Numer seryjny Dane te znajduj si( na tabliczce znamionowej. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych (nie wpdywaj5cych ujemnie na obsdugj urz5dzenia)! Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody oraz ich konsekwencje spowodowane nieprawidow obsug lub instalacj urzdzenia. Naprawy urzdzenia mog by$ dokonywane wycznie przez personel autoryzowanych zakadów usugowych. Podczas zgaszania usterki lub skadania zamówienia na cz(ci w autoryzowanym zakadzie serwisowym naley poda$ model oraz numer seryjny urzdzenia (dane te znajduj si( na tabliczce znamionowej). Koszt bezzasadnego wezwania serwisu (w okresie trwania gwarancji) ponosi Klient. Gama modeli w asortymencie moe ulega$ zmianom. Warunki udzielonej gwarancji na zakupiony pochdaniacz znajduj5 sij w Karcie Gwarancyjnej, któr5 otrzymuje sij przy zakupie. Filtry pochaniacza naley czyci$ lub wymienia$ w regularnych odst(pach czasu. Filtry mocno nasycone tuszczem s atwopalne. Przestrzega$ wskazówek zawartych w instrukcji obsugi. 8

8 9

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

AEG DD 8891. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji

AEG DD 8891. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji AEG Pochaniacz kuchenny DD 8891 Instrukcja obsugi i instalacji 2 SPIS TRE"CI WSKAZÓWKI DOTYCZ*CE BEZPIECZE,STWA... 5 WSKAZÓWKI DOTYCZ*CE UTYLIZACJI... 7 TRYBY PRACY URZ*DZENIA... 8 OBS4UGA URZ*DZENIA...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX DD8795-M

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX DD8795-M Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX DD8795-M. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla AEG-ELECTROLUX DD8795-M

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi i instalacji

Instrukcja obs ugi i instalacji Instrukcja obsugi i instalacji Okap kuchenny FTC 622 FTC 922 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsugi SPIS TRECI UWAGI I SUGESTIE...4 WACIWOCI TECHNICZNE...5 MONTA...6 UYTKOWANIE...8 KONSERWACJA...9

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY DH1 60 DH1 70 DH1 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie, wyprodukowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI GLOSS (PL 04308247) 2 3 4 5 6 7 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFC 640R. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji

Electrolux EFC 640R. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji Electrolux Pochaniacz kuchenny EFC 640R Instrukcja obsugi i instalacji 1 2 SPIS TRE"CI Wskazówki dotycz'ce bezpiecze)stwa... 4 Wskazówki dla instalatora... 4 Wskazówki dla uytkownika... 5 Wskazówki dotyczce

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi i instalacji

Instrukcja obs ugi i instalacji Instrukcja obs ugi i instalacji Okap kuchenny FCL 602 FCL 902 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obs ugi SPIS TRE CI UWAGI I SUGESTIE...4 W A CIWO CI TECHNICZNE...5 MONTA...6 U YTKOWANIE...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FIXO (PL 04308321)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FIXO (PL 04308321) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FIXO (PL 04308321) *otwór w szafce 2 3 4 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

AEG. SANTO U 8 60 00 4 i. Instrukcja obs$ugi CHODZIARKA

AEG. SANTO U 8 60 00 4 i. Instrukcja obs$ugi CHODZIARKA AEG CHODZIARKA SANTO U 8 60 00 4 i Instrukcja obs$ugi 2 SPIS TRE'CI WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE-STWA...5 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE UTYLIZACJI...6 PRZYGOTOWANIE URZ+DZENIA DO EKSPLOATACJI...8 OBSUGA I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

PL U YTKOWANIE Okap zosta zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchennych.

PL U YTKOWANIE Okap zosta zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchennych. Libretto istruzioni User manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning KSEG5XE - KSEG7XE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny

Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny FBI 522 XS FBI 722 XS Franke. Do kuchni bez kompromisu. INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Informacje ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...4 Instalacja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny

Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny FCL 912 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI UWAGI I SUGESTIE...4 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE...5 MONTAŻ...7 UŻYTKOWANIE...10 KONSERWACJA...11

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Bardziej szczegółowo

A E G DD Pochaniacz. kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji

A E G DD Pochaniacz. kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji A E G Pochaniacz kuchenny DD 8695 Instrukcja obsugi i instalacji 2 SPIS TRE#CI WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE-STWA... 5 TRYBY PRACY URZ+DZENIA... 7 OBS2UGA URZ+DZENIA... 8 MYCIE I KONSERWACJA... 9 USUWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny FCS 902. Franke. Do kuchni bez kompromisu.

Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny FCS 902. Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsługi i instalacji Okap kuchenny FCS 902 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI UWAGI I SUGESTIE... 4 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE... 5 MONTAŻ... 6 UŻYTKOWANIE... 9 KONSERWACJA...

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 1 Spis treci WSKAZÓWKI BEZPIECZE%STWA...4 EKSPLOATACJA...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOYWCZYCH I NAPOJÓW...10 KONSERWACJA...12 SERWIS I CZ-.CI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MOON, SUN (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MOON, SUN (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MOON, SUN (PL 04308250) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX ERN 1572 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKA

ELECTROLUX ERN 1572 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKA ELECTROLUX CHODZIARKA ERN 1572 INSTRUKCJA OBSUGI 1 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI DOTYCZCE BEZPIECZE STWA... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZCE UTYLIZACJI... 6 EKSPLOATACJA... 7 KOMORA CHODZIARKI... 7 KOMORA ZAMRA%ALNIKA...

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Okap DHU662B, DHU665C. [pl] Instrukcja obsługi

Okap DHU662B, DHU665C. [pl] Instrukcja obsługi Okap DHU662B, DHU665C [pl] Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI UWAGI I SUGESTIE... 3 INFORMACJE OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 INSTALACJA... 5 UŻYTKOWANIE KONSERWACJA... 6 PL 2 UWAGI I SUGESTIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

MAXIMA 60 i 90 cm. DOM BIANCO Sp z o.o Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/ , fax. 022/

MAXIMA 60 i 90 cm. DOM BIANCO Sp z o.o Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/ , fax. 022/ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO MAXIMA 60 i 90 cm DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 - 8 - - 1 - schemat elektryczny REKOMENDACJE

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKO ZAMRAARKA

ELECTROLUX ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKO ZAMRAARKA ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI OGÓLNE... 4 OPIS URZ#DZENIA... 5 PANEL STERUJ#CY... 6 PRZED UYCIEM... 7 OBSUGA ZAMRAARKI... 7 OBSUGA CHODZIARKI... 12 ALARMY

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PŁYTA GAZOWA PCD655MEU INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

PŁYTA GAZOWA PCD655MEU INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTA GAZOWA PCD655MEU INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI www.bosch-agd.pl 2 SPIS TRE$CI Wskazówki dotycz(ce utylizacji... 5 Wskazówki dotycz(ce bezpiecze,stwa... 5 Opis urz(dzenia... 8 Wskazówki dotycz(ce

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

PŁYTA GAZOWA PCD615DEU INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

PŁYTA GAZOWA PCD615DEU INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTA GAZOWA PCD615DEU INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI www.bosch-agd.pl 2 SPIS TRE$CI WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE,STWA... 5 OPIS URZ+DZENIA... 6 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE GOTOWANIA... Bd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL INTRA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL INTRA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL INTRA Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Gratulujemy dokonania dobrego wyboru. Mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu służyć przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIFT (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIFT (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIFT (PL 04308190) *Wycięcie otworu w szafce 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI

ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI 1 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA...4 WSKAZÓWKI DOTYCZCE UTYLIZACJI...6 OPIS URZDZENIA...7 EKSPLOATACJA...8 KONSERWACJA...12 AUTORYZOWANY

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie zabezpiecze na czas transportu

Zdejmowanie zabezpiecze na czas transportu Wskazówki dotyczce bezpieczestwa Miejsce montau Zdejmowanie zabezpiecze na czas transportu Podczenie wody w zalenoci od modelu Pralka jest cika - naley uwaa podczas podnoszenia. Ostrzeenie: Zamarznite

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODULAR (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODULAR (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MODULAR (PL 0430187) 2 3 4 5 6 7 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Po wyj.ciu z opakowania transportowego nale'y sprawdzi* kompletno * dostawy zgodnie z wykazem:

Po wyj.ciu z opakowania transportowego nale'y sprawdzi* kompletno * dostawy zgodnie z wykazem: 1. Dane techniczne: UWAGA! W taki sposób oznaczono czynno ci, których wykonanie niezgodnie z tre ci# niniejszej Instrukcji Obs&ugi mo'e spowodowa* pogorszenie warunków lub zagro'enie bezpiecze,stwa u'ytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. OKAPU KUCHENNEGO MODEL SYNTHESIS 60 i 90 cm

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. OKAPU KUCHENNEGO MODEL SYNTHESIS 60 i 90 cm PROBLEMY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA W trakcie użytkowania okapu mogą wystąpić problemy. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić: 1) Podczas pracy okapu słychać dziwny hałas: Sprawdzić czy wszystkie

Bardziej szczegółowo

OKAP NADKUCHENNY ZRM 50/60 X CRZ 50/60 WH/BK

OKAP NADKUCHENNY ZRM 50/60 X CRZ 50/60 WH/BK INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAP NADKUCHENNY ZRM 50/60 X CRZ 50/60 WH/BK ul. Krasińskiego 70a/14 38-200 Jasło Szanowni Państwo! Staliście się użytkownikami okapu kuchennego typu CRZ, ZRM. Okap ten

Bardziej szczegółowo

AEG POCHANIACZ KUCHENNY DK D DK D DK D DK D. Instrukcja obs#ugi i instalacji

AEG POCHANIACZ KUCHENNY DK D DK D DK D DK D. Instrukcja obs#ugi i instalacji AEG POCHANIACZ KUCHENNY DK 9160 9190 D DK 9360 9390 D DK 9660 9690 D DK 9960 9990 D Instrukcja obs#ugi i instalacji 2 SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ-CE UTYLIZACJI... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ-CE BEZPIECZE3STWA...

Bardziej szczegółowo

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Bardziej szczegółowo

INCA MAXI Pro 54 cm i 72 cm

INCA MAXI Pro 54 cm i 72 cm PROBLEMY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA W trakcie użytkowania okapu mogą wystąpić problemy. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić: 1) Podczas pracy okapu słychać dziwny hałas: Sprawdzić czy wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi! W niniejszej instrukcji obsługi używa się następujących symboli:

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi! W niniejszej instrukcji obsługi używa się następujących symboli: Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi! Szanowni Klienci, Dziękujemy za wybór wyrobu firmy Beko. Mamy nadzieję, że uda się Wam uzyskać jak najwięcej korzyści z używania tego wyrobu, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA. OKAPU KUCHENNEGO Brio

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA. OKAPU KUCHENNEGO Brio INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO Brio Wyłączny importer: DOM BIANCO Sp. z o.o. Al. Krakowska 5, 05-090 RASZYN Tel. 0-22 7201199 7201198 Fax. 0-22 7200688 - 12 - - 1 - SPIS TREŚCI Część

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60 Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60 Szanowni Pastwo, Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi przecinarki TH /2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI. TH3-13 Przecinarka do wy #$ % $&'%

Instrukcja Obsługi przecinarki TH /2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI. TH3-13 Przecinarka do wy #$ % $&'% INSTRUKCJA OBSŁUGI TH3-13 Przecinarka do wy SPIS TRECI - Wprowadzenie 1 - Bezpieczestwo 2 - Wyposaenie 3 - Gwarancja 3.1 - Opis 3.2 - Przecinarka 4 - Identyfikacja 4.1 - Opis 4.2 - Panel sterujcy 5 - Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego JUKI 50 / 60

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego JUKI 50 / 60 Instrukcja obsługi okapu podszafkowego JUKI 50 / 60 Szanowni Pastwo, Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w zakresie funkcjonalnoci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji okapu EOS 60

Instrukcja obsługi i instalacji okapu EOS 60 nowe oblicze domu Instrukcja obsługi i instalacji okapu EOS 60 OPIS URZĄDZENIA Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego. Napięcie zasilania wynosi 220-240 V ~ 50 Hz. W Waszym produkcie zamontowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

CZ I - Modyfikacja. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol.

CZ I - Modyfikacja. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I - Modyfikacja L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI. Okap kuchenny Typ: Old 60,90

Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI. Okap kuchenny Typ: Old 60,90 Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI Okap kuchenny Typ: Old 60,90 1 Szanowni Państwo Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego typu Old. Okap ten został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

POLSKI Spis treści Strona 3 ČESKY Obsah Strana 7 SLOVENSKY Obsah Strana 11 MAGYAR Tartalomjegyzék Oldal 15

POLSKI Spis treści Strona 3 ČESKY Obsah Strana 7 SLOVENSKY Obsah Strana 11 MAGYAR Tartalomjegyzék Oldal 15 75005Apl.fm5 Page 2 Wednesday, March 28, 2001 2:04 PM POLSKI Spis treści Strona 3 ČESKY Obsah Strana 7 SLOVENSKY Obsah Strana 11 MAGYAR Tartalomjegyzék Oldal 15 РУССКИЙ Содержание Страница 19 БЪЛГАРСКИ

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS URZĄDZENIA... 2 III. INSTALACJA URZĄDZENIA... 2 IV. OBSŁUGA... 4 V. KONSERWACJA... 5 VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL VALUE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL VALUE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO MODEL VALUE DOM BIANCO Sp. z o.o. Al. Krakowska 5,05-090 Raszyn tel. 22/7201198, 7201199 fax. 22/7200688 www.dombianco.pl Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi okapu przyciennego SATURN QUADRO

Instrukcja obsługi okapu przyciennego SATURN QUADRO Instrukcja obsługi okapu przyciennego SATURN QUADRO Szanowni Pastwo, Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w zakresie funkcjonalnoci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B www.kernau.com 2 S3 S1 S4 S2 S5 3 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego typu KCH 3560

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA OKAPÓW KUCHENNYCH ALTO, STILO WYSPA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA OKAPÓW KUCHENNYCH ALTO, STILO WYSPA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA OKAPÓW KUCHENNYCH ALTO, STILO WYSPA WYŁĄCZNY IMPORTER DOM BIANCO Sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax. 0-22 7200688 - 1 - - 10 - SPIS

Bardziej szczegółowo

ÍNDICE CONSELHOS E SUGESTÕES CARACTERÍSTICAS INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO... 46

ÍNDICE CONSELHOS E SUGESTÕES CARACTERÍSTICAS INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO... 46 K ÍNDICE CONSELHOS E SUGESTÕES... 41 CARACTERÍSTICAS... 42 INSTALAÇÃO... 43 UTILIZAÇÃO... 45 MANUTENÇÃO... 46 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 47 APPARATBESKRIVELSE... 48 INSTALLATION... 49 BRUG... 51 VEDLIGEHOLDELSE...

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG NADKUCHENNY DHL545S INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

WYCIĄG NADKUCHENNY DHL545S INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI WYCIĄG NADKUCHENNY DHL545S INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI www.bosch-agd.pl 2 SPIS TRE&CI TRYBY PRACY WYCI)GU...4 PRZYGOTOWANIE URZ)DZENIA DO EKSPLOATACJI...5 OBS1UGA URZ)DZENIA...6 FILTRY...7 CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAPU - CCE 16X - CCE 19X

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAPU - CCE 16X - CCE 19X INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAPU - CCE 16X - CCE 19X --------------------------------------------------------------------------- A B max 90 cm Fig.1 20 B A 167.2 A Fig.2 Fig.3 C B C D E A A Fig.4 Fig.5-3

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917

PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 CSDH 917 PLI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI OKAP MODEL CSDH 917 1 CSDH 917 OPIS Okap występuje w wersji filtrującej, i jako wyciąg. W okapach filtrujących (Rys. 1) powietrze oraz opary pobrane przez okap są

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo