Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85"

Transkrypt

1 Pilot wielofunkcyjny kod: Informacje: Tel.: Fax: Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, Kraków Gwarancja na urz¹dzenie obejmuje 3 lata licz¹c od daty zakupu, wy³¹cznie na podstawie wa nego dowodu zakupu z widniej¹c¹ dat¹ sprzeda y. Instrukcja instalowania i użytkowania Dostosowanie pilota TYDOM do potrzeb u ytkownika Wy³¹czenie podœwietlania ekranu Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ podœwietlanie ekranu (aby zwiêkszyæ ywotnoœæ baterii nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na hi-fi i - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby potwierdziæ zmianê. i hi-fi Wy³¹czenie automatycznego powrotu do ostatniego ekranu Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ automatyczny powrót do ostatniego ekranu wyœwietlanego dla danej eny, nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na i, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. i Przyk³ad: Wy³¹czony automatyczny powrót do ostatniego ekranu W³¹czony automatyczny powrót do ostatniego ekranu

2 Spis treœci Opis urz¹dzenia... str. 1 Uruchomienie... str. 1 Eksploatacja... str. 2 Usuwanie u dotykowego... str. 5 sprzêtu hi-fi/video... str. 6 do centrali alarmowej TYXAL... str. 7 Modyfikowanie kodu dostêpu... str. 8 urz¹dzeñ DELTA 200 TYBOX... str. 9 radiowego TYBOX... str. 10 u do TYXIA... str. 11 dwóch ów góra/dó³ do TYXIA... str. 12 u scen œwietlnych do TYXIA... str. 13 Dostosowanie pilota TYDOM do potrzeb u ytkownika... str. 14 Dane techniczne / Konserwacja... str. 16 Dane techniczne - Zasilanie: 3 baterie alkaiczne typu LR03 - Autonomia: 1 rok przy u ytkowaniu standardowym - Czêstotliwoœæ radiowa: 868 MHz (Norma ETS Zasiêg radiowy: od 100 do 300 metrów w wolnej przestrzeni w zale noœci od przyporz¹dkowanych urz¹dzeñ (zasiêg mo e byæ os³abiony w zale noœci od warunków instalacji i otoczenia elektromagnetycznego Temperatura pracy: od 0 C do +40 C Temperatura magazynowania: od -10 C do +70 C - Wymiary: œrednica 116 mm, wysokoœæ 30 mm - Stopieñ ochrony: IP 40 IK 04 - Instalacja w pomieszczeniach o standardowym poziomie zanieczyszczenia. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikaj¹cych z postêpu technologicznego, w zwi¹zku z czym prosimy o kontakt z dzia³em technicznym, celem potwierdzenia aktualnoœcininiejszej dokumentacji. Konserwacja Podczas naciskania na hi-fi, pilot wydaje kilka sygna³ów dÿwiêkowych i sterowanie nie dzia³a. Pilot u ywany jest bardzo czêsto i baterie szybko siê wyczerpuj¹. Po upadku, pilot nie zaœwieca siê ju. Diagnoza / Rozwi¹zanie ze pilotem urz¹dzenia nie zosta³o prawid³owo wykonane. Ponownie wykonaæ u. Podœwietlanie pobiera za du o energii, a nie zawsze jest potrzebne Wy³¹czyæ podœwietlanie. Po³¹czenia baterii zosta³y zgiête przez uderzenie. Przestawiæ po³¹czenia baterii za pomoc¹ œrubokrêta. OPIS URZ DZENIA TYDOM 200 jest pilotem wielofunkcyjnym s³u ¹cym do sterowania ró nymi urz¹dzeniami w u. Jest wyposa ony w 4 g³ówne umo liwiaj¹ce dostêp do 4 en. Ka dy z tych ów-en daje dostêp do wielu ekranów. Na ka dym ekranie znajduj¹ siê dotykowe s³u ¹ce do sterowania urz¹dzeniami. Uwaga: Zakupiony pilot posiada wszystkie ekrany widoczne. Po zaprogramowaniu danej eny, wyœwietlaj¹ siê tylko ekrany i dotykowe wybrane przez u ytkownika. Mimo, e niektóre dotykowe s¹ identyczne (np.: URUCHOMIENIE Aby uruchomiæ urz¹dzenie nale y pod³¹czyæ baterie: - otworzyæ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ baterie obracaj¹c ni¹, - usun¹æ pasek zabezpieczaj¹cy baterie, - zamkn¹æ pokrywê obracaj¹c j¹ w przeciwnym kierunku. W przypadku wyczerpania baterii, gdy urz¹dzenie jest uruchomione zapala siê dioda Aby wymieniæ baterie nale y: - otworzyæ pokrywê - za³o yæ 3 nowe baterie typu LR03 z zachowaniem biegunowoœci, - zamkn¹æ pokrywê dotykowy ekran - eny scen œwietlnych na ró nych ekranach, odpowiadaj¹ one ró nym komen. Podczas potrz¹sania pilotem, s³ychaæ przemieszczanie siê drobnego elementu, który uruchamia pilot po poruszeniu. Dostosowanie pilota TYDOM do potrzeb u ytkownika Wy³¹czenie sygna³ów dÿwiêkowych en hi-fi i Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ sygna³y dÿwiêkowe en hi-fi i, które s¹ wydawane przy ka dym naciœniêciu na ekran, nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na telewizji i hi-fi, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ sygna³y dÿwiêkowe en i, które s¹ wydawane przy ka dym naciœniêciu na ekran, nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na i, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. Uwagi: sygna³y dÿwiêkowe wydawane podczas wprowadzania kodu dostêpu alarmu i podczas procesu przyporz¹dkowywania nie mog¹ byæ wy³¹czone. Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ automatyczne uruchomienie pilota po poruszeniu: - nacisn¹æ jednoczeœnie na i, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. i hi-fi Wy³¹cznie sygna³ów dÿwiêkowych en i Wy³¹cznie automatycznego uruchomienia pilota i i

3 u scen œwietlnych do TYXIA EKSPLOATACJA Sposób u ywania pilota TYDOM: Nale y wybraæ ekran odpowiadaj¹cy urz¹dzeniu przeznaczonemu do sterowania za pomoc¹ ów-en i nastêpnie nacisn¹æ odpowiedni dotykowy. Pilot TYDOM mo e sterowaæ mi z gamy urz¹dzeñ TYXIA: ena - ustawiæ odbiornik na wybrany stan (na przyk³ad: œwiat³o wy³¹czone rolety zamkniête - na odbiorniku, nacisn¹æ dwa, a zaczn¹ migaæ (oko³o 3 sekund. - w zale noœci od typu, nale y wybraæ tryb zaœwiecania dwu-owy (patrz dokumentacja Ustawianie na wybrany stan Ustawienie Wybranie ekranu z ami scen œwietlnych - nacisn¹æ ponownie na eny, aby wybraæ ekran za pomoc¹, którego bêdzie sterowany odbiornik wybranego u (np.: A - nacisn¹æ pilota TYDOM przeznaczony do przyporz¹dkowania, dioda przestaje migaæ - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.: - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.:. sterowanie ogrzewaniem Modyfikowanie trybu ogrzewania (termostaty TYBOX 200 i 210, termostat radiowy TYBOX i regulator DELTA 200. Przyciski komfort ekonomiczny : -w trybie automatycznym, umo liwiaj¹ wykonanie odstêpstwa z automatycznym powrotem (patrz dokumentacja urz¹dzenia -odstêpstwo zostanie anulowane przy nastêpnej zmianie programu -mo na anulowaæ odstêpstwo naciskaj¹c na trybu pracy poprzedzaj¹cego odstêpstwo. Bramka TYDOM 500 Termostat TYBOX alarm i ogrzewanie Termostat radiowy TYBOX ena Ustawienie - nacisn¹æ na dotykowy przeznaczony do przyporz¹dkowania, dioda przestaje migaæ ena dotykowe do sterowania ogrzewaniem Pilot TYDOM mo e sterowaæ mi z gamy urz¹dzeñ TYXIA: - nacisn¹æ ponownie na eny, aby wybraæ ekran za pomoc¹, którego bêdzie sterowany odbiornik Przyciski alarmowe Wyjœcie z trybu u do TYXIA - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ Kod dostêpu Alarm i ogrzewanie - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en. - nacisn¹æ eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ - na odbiorniku, nacisn¹æ dwa a zaczn¹ migaæ (oko³o 3 sekund - w zale noœci od typu, nale y wybraæ tryb zaœwiecania dwuowy prze³¹cznik bistabilny (patrz dokumentacja sterowanie alarmem W³¹czanie i wy³¹czanie ochrony pe³nej strefowej 1 i 2 systemu alarmowego TYXAL. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu, uzbrajanie i rozbrajanie stref systemu alarmowego TYXAL. Aby rozbroiæ alarm, nale y wprowadziæ kod dostêpu. sterowanie roletami Dwa ekrany (na rysunku obok z eny mog¹ byæ wykorzystane do sterowania roletami pod³¹czonymi do TYXIA: - góra/dó³ steruj¹ ponoszeniem i opuszczaniem rolet, - scen œwietlnych steruj¹ jednoczeœnie wieloma operacjami (na przyk³ad opuszczaniem rolet i w³¹czaniem oœwietlenia. Za pomoc¹ ów scen œwietlnych mo na sterowaæ ami powtarzania co 24 godziny TYXIA (patrz dokumentacja. Rolety Wybieranie ekranu z ami Przyporz¹dkowywanie wybranego u Wychodzenie z trybu Rolety góra/dó³ scen œwietlnych ena hi-fi Rolety Sterowanie sprzêtem hi-fi wyposa onym w pilota na podczerwieñ Odtwarzacz CD Odtwarzacz DVD AUX Magnetowid Wzmacniacz

4 EKSPLOATACJA dwóch ów góra/dó³ do TYXIA ena Pilot TYDOM mo e sterowaæ mi z gamy urz¹dzeñ TYXIA: Ekrany eny mog¹ byæ wykorzystywane do sterowania lampami pod³¹czonymi do TYXIA: - œciemniania steruj¹ w³¹czaniem, wy³¹czaniem i œciemnianiem lamp, - steruj¹ w³¹czaniem i wy³¹czaniem lamp, - scen œwietlnych jednoczeœnie steruj¹ wieloma operacjami (na przyk³ad zaœwiecanie wybranych lamp na ró nych poziomach oœwietlenia i gaszenie innych. Œciemnianie - na odbiorniku, nacisn¹æ dwa a zaczn¹ migaæ (oko³o 3 sekund. - w zale noœci od typu, nale y wybraæ tryb zaœwiecania dwu owy (patrz dokumentacja W³¹cz/ wy³¹cz 3sekundy Za pomoc¹ ów:, sceny œwietlne œciemnianie mo na sterowaæ ami powtarzania co 24 godziny opóÿnionego wy³¹czania TYXIA (patrz dokumentacja. - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en. - nacisn¹æ eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ œciemniania scen œwietlnych scen œwietlnych Uwaga: W przypadku sterowania odbiornikiem w trybie wy³¹cznika bistabilnego, zalecamy stosowanie ów. Odradzamy przyporz¹dkowywanie kilku œciemniaczy do tych samych ów œciemniania. ena - nacisn¹æ ponownie na eny, aby wybraæ ekran za pomoc¹, którego bêdzie sterowany odbiornik - nacisn¹æ dotykowy przeznaczony do przyporz¹dkowania, dioda przestaje migaæ Wybieranie ekranu z ami góra/dó³ - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.: Odbiornik TV satelitarnej Sterowanie Zmiana kana³ów TV satelitarnej satelitarnych - nacisn¹æ radiowego TYBOX, dioda komunikacyjna miga. - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en, - nacisn¹æ eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ, Uwaga: Nasz dzia³ techniczny wykona³ wiele testów na du ej iloœci sprzêtu ró nych producentów z wysokim wspó³czynnikiem powodzenia. Pomimo wszystko, mo e siê zdarzyæ, e pilot TYDOM 200 nie bêdzie móg³ zarejestrowaæ pilota nie zostanie uwzglêdniony przez sterowane urz¹dzenie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z dzia³em informacji technicznej. Aby rejestrowanie urz¹dzenia zosta³o wykonane prawid³owo, nale y sprawdziæ czy baterie przyporz¹dkowywanego pilota s¹ sprawne. USUWANIE PRZYCISKU DOTYKOWEGO Uwagi: Przyporz¹dkowywanie wybranego sterowania poprzez naciœniêcie jednego z ów Wyjœcie z trybu Pilot TYDOM mo e sterowaæ odbiornikiem radiowym TYBOX. W tym celu nale y przyporz¹dkowaæ odbiornik radiowy TYBOX : Sterowanie telewizorem, tunerem satelitarnym telewizj¹ kablow¹, wyposa onym w pilota na podczerwieñ. Zmiana kana³ów telewizyjnych radiowego TYBOX EKSPLOATACJA Telewizor Ustawienie - Naciœnij na klawisz okreœlonej eny (,,, HiFi, a do momentu, w którympilot wyda dwa sygna³y dÿwiêkowe i symbol O Y bêdzie migal. - Aby ju zarejestrowany dotykowy nie wyswiet³a³ siê, nale y dociskaæ go a do momentu, w którym pilot wyda 6 sygna³ów dÿwiêkowych. - Aby ekran ju siê nie pojawia³, nale y usun¹æ wszystkie dotykowe z ekranu. - Przyciski dotykowe F1, F2, F3 puste znajduj¹ce siê na niektórych ekranach mog¹ byæ wykorzystane do funkcji dodatkowych (rozmiar ekranu na telewizorach 16/9, telegazeta - nacisn¹æ jeden z ów dotykowych komfort ekonomiczny na pilocie TYDOM, dioda radiowego TYBOX przestanie migaæ ustawienie radiowego TYBOX ów komfort i ekonomiczny - aby dotykowe wy³¹cz i automatyczny zosta³y wyœwietlone, nale y nacisn¹æ jeden z ów wy³¹cz automatyczny na pilocie TYDOM. ów wy³¹cz i automatyczny - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.:

5 PRZYPORZ DKOWANIE SPRZÊTU HI-FI / VIDEO urz¹dzeñ DELTA 200 TYBOX Przyporz¹dkowywanie sprzêtu hi-fi sterowanego za pomoc¹ pilota na podczerwieñ: - jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów eny, - naciskaæ eny hi-fi, a pilot wyda 2 sygna³y dÿwiêkowe i symbol zacznie migaæ. Pilot TYDOM, przyporz¹dkowany do bramki TYDOM 500 (sprzedawanej oddzielnie, mo e sterowaæ regulatorem DELTA 200 termostatem TYBOX : - wczeœniej pod³¹czyæ bramkê TYDOM 500 (patrz dokumentacja bramki TYDOM nacisn¹æ przez bramki TYDOM 500, dioda komunikacji radio/magistrala miga. - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ faza N Ustawienie bramki TYDOM 500 3sekundy - nacisn¹æ jeden z ów dotykowych komfort ekonomiczny na pilocie TYDOM, dioda bramki TYDOM 500 przestaje migaæ. ów komfort i ekonomiczny - nacisn¹æ przez ponad bramki TYDOM 500, dioda komunikacji radio/magistrala miga. Ustawienie bramki TYDOM 500 przyporz¹dkowania -aby pojawi³y siê na ekranie dotykowe wy³¹cz i automatyczny, nale y nacisn¹æ jeden z ów dotykowych wy³¹cz automatyczny na pilocie TYDOM, - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.: ów wy³¹cz i automatyczny hi-fi hi-fi - aby wybraæ ekran odpowiadaj¹cy przyporz¹dkowywanemu urz¹dzeniu nale y ponownie nacisn¹æ na eny, - na ekranie, nacisn¹æ na pierwszy przyporz¹dkowywany dotykowy, - umieœciæ pilot przyporz¹dkowywanego urz¹dzenia naprzeciw pilota TYDOM od strony ów-en, - nacisn¹æ krótko na odpowiedni na pilocie urz¹dzenia, pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy dla sygnalizowania otrzymania komunikatu i dwa sygna³y, gdy komunikat zostanie zarejestrowany, - dotykowy nadal miga, - aby potwierdziæ rejestracjê nale y powtórzyæ operacjê, - pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy potem dwa sygna³y, rejestrowany przestaje migaæ, a zaczyna migaæ nastêpny gotowy do przyporz¹dkowywania - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.:. przyk³ad: miga przyk³ad: miga pierwsze naciœniêcie jest przyporz¹dkowany drugie naciœniêcie g³oœnoœæ nastêpny miga Uwagi: Je eli podczas u ytkowania, dotykowy (np. steruj¹cy g³oœnoœci¹ pog³aœnia co drug¹ wartoœæ, nale y go ponownie przyporz¹dkowaæ zwracaj¹c uwagê, aby krótko nacisn¹æ na poprzedniego pilota w momencie przyporz¹dkowania.

6 centrali alarmowej TYXAL Modyfikowanie kodu dostêpu s³u ¹cego do rozbrojenia alarmu Przed przyst¹pieniem do przyporz¹dkowywania centrali alarmowej TYXAL, u ytkownik powinien posiadaæ dokumentacjê centrali alarmowej: Tryb KONSERWACJA W celu ochrony systemu alarmowego, po naciœniêciu u OFF wymagane jest wprowadzenie kodu dostêpu: -Ustawiæ centralê TYXAL KONSERWACJA, -Otworzyæ klapê zabezpieczaj¹c¹ baterie centrali -Ustawiæ centralê TYXAL MENU URZ DZENIE, -jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en -naciskaæ eny, a pilot TYDOM wyda dwa sygna³y dÿwiêkowe i symbol zacznie migaæ, -Aby przyporz¹dkowaæ uzbrojenie i rozbrojenie alarmu, nale y nacisn¹æ dotykowy ON na pilocie TYDOM, centrala TYXAL wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy -Aby przyporz¹dkowaæ Strefê, nale y nacisn¹æ odpowiedni dotykowy (np.: 1 dla strefy 1, -Aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.:. otworzenie klapy zabezpieczaj¹cej baterie centrali Tryb MENU URZ DZENIE uzbrojenia rozbrojenia alarmu Strefy 1 (np.: strefa 1 - jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ na jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ - po naciœniêciu na OFF wyœwietli siê ekran KOD, -wprowadziæ poprzedni kod (kod ustawiony fabryczny: , pilot TYDOM wyda d³ugi sygna³ dÿwiêkowy po wprowadzeniu ostatniej cyfry, -wprowadziæ nowy kod 4 cyfrowy, pilot TYDOM wyda dwa sygna³y dÿwiêkowe po wprowadzeniu ostatniej cyfry, -wprowadziæ ponownie nowy kod 4 cyfrowy, pilot TYDOM wyda d³ugi sygna³ dÿwiêkowy po podaniu ostatniej cyfry i wyœwietli siê ekran alarm, OFF Ekran kodu dostêpu Kod ustawiony fabrycznie: Wprowadzenie poprzedniego kodu Wprowadzenie nowego kodu Wprowadzenie nowego kodu Przypadek utraty kodu dostêpu: - jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nacisn¹æ jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ - nacisn¹æ na OFF, wyœwietli siê ekran KOD, - nacisn¹æ przez ponad 2 minuty eny, - ekran alarmu i ogrzewania wyœwietli siê w trybie przyporz¹dkowania - kod dostêpu, to: aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.: Uwagi: jeœli podczas wprowadzania starego nowego kodu, pilot wydaje 6 sygna³ów dÿwiêkowych, oznacza to, e zosta³ wprowadzony b³êdny kod. Nale y rozpocz¹æ modyfikacje kodu od pocz¹tku.

Zestawy Inteligentny Budynek

Zestawy Inteligentny Budynek Zestawy Inteligentny Budynek Zestaw deweloperski Zestaw deweloperski: Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką Zestaw do sterowania ogrzewaniem dla TYDOM 4000 do sterowania oświetleniem

Bardziej szczegółowo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo DELTA Zestawy DORE Inteligentny - ZESTAWY Budynek STARTOWE Automatyka Grzewcza Automatyka Bezpieczeństwo ZESTAW DEWELOPERSKI Elementy zestawu Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

CENNIK DELTA DORE 2017 AUTOMATYKA STEROWANIE

CENNIK DELTA DORE 2017 AUTOMATYKA STEROWANIE CENNIK DELTA DORE 2017 AUTOMATYKA STEROWANIE TYXIA 1400 6351388 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania oświetleniem lub roletami 373,50 zł TYXIA 1410 6351389 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

CENNIK DELTA DORE POLSKA

CENNIK DELTA DORE POLSKA AUTOMATYKA TYXIA 1400 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania oświetleniem lub roletami 6351388 78,00 TYXIA 1410 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania scentralizowanego automatyką 6351389 79,00 TYXIA

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PILOT UNIWERSALNY RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA KODÓW IR DPM

PILOT UNIWERSALNY RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA KODÓW IR DPM PILOT UNIWERSALNY RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA KODÓW IR DPM Solid Polska RC UNI-41 INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis Wytrzymały i prosty w obsłudze uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: System sterowania napędami PORTOS R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przełącznik modułowy

Wielofunkcyjny przełącznik modułowy Wielofunkcyjny przełącznik modułowy 036 00 Parametry Odbiorniki Napięcie 100-240 Vac Częstotliwość 50-60 Hz Wymiary Norma 2 x 1,5 mm 2 4 moduły EN 50065 IEC 60669-2-1 +5 C do +45 C 110 Vac 1250 W 1250

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ATMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK DELTA DORE (od )

CENNIK DELTA DORE (od ) CENNIK DELTA DORE 2016.3 (od 01.07.2016) AUTOMATYKA STEROWANIE TYXIA 1400 6351388 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania oświetleniem lub roletami 362,71 zł TYXIA 1410 6351389 Pilot-brelok 4 przyciskowy

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

CENNIK DELTA DORE 2016 AUTOMATYKA STEROWANIE

CENNIK DELTA DORE 2016 AUTOMATYKA STEROWANIE CENNIK DELTA DORE 2016 AUTOMATYKA STEROWANIE TYXIA 1400 6351388 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania oświetleniem lub roletami 356,07 zł TYXIA 1410 6351389 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20.

Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20. Pilot radiowy FS20 S20 Nr art. 617224 Zastosowanie. 10-/20- kanałowy pilot FS20S20 służy wyłącznie do zdalnego sterowania różnymi komponentami systemu przyłączeniowego FS20. Właściwości i dane techniczne.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB... Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD Praca autonomiczna Spis treści: 1. Informacja ogólne 1.1. Moduł sterujący SAB... 2 1.2. Moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnej godziny podnoszenia i opuszczania rolety

- Tryb tygodniowy dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnej godziny podnoszenia i opuszczania rolety Przełącznik programowany Chronis RTS/RTS L INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika radiowego Chronis RTS/RTS L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 SS1005 Mini syrena stroboskopowa Podręcznik użytkownika Funkcje 1. Kompaktowy rozmiar ze złączem wtykowym

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Termostat radiowy z LCD 868MHz RD50112CF Control

INSTRUKCJA MONTAŻU. Termostat radiowy z LCD 868MHz RD50112CF Control INSTRUKCJA MONTAŻU Termostat radiowy z LCD 868MHz RD50112CF Control 1 Warunki zastosowania Zawartość Opis produktu 3 Zakres dostawy 3 Informacja o wyrobie 4 Zakres zastosowań 4 Opis 5 Dane techniczne 6

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego przełącznika

Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego przełącznika Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego przełącznika 408-085 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Dom Sterowanie ogrzewaniem.

Inteligentny Dom Sterowanie ogrzewaniem. Inteligentny Dom Sterowanie ogrzewaniem INTELIGENTNY DOM CO TO JEST? Inteligentny Dom to budynek wyposażony w system dający możliwość sterowania i zarządzania wybranymi instalacjami w naszym domu czy mieszkaniu.

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkownika

Instrukcja u ytkownika AUTOALARM COBRA AK / AC G300 dotyczy modeli G366, G368 LOGIC Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa tel.: +48 22 679 44 49, fax: +48 22 679 56 54 e-mail: info@logic.eu, www.logic.eu

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Sterownik INSTRUKCJA OBS UGI SRR. Sterownik SRR to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

Sterownik INSTRUKCJA OBS UGI SRR. Sterownik SRR to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC. to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo elementy systemu nawadniaj¹cego: zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE SYSTEM SK ADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŒWIADCZEŃ STUDENCKICH W roku akademickim 2006/2007 uruchomiony zosta³ internetowy system zg³aszania wniosków o wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Naścienny panel sterujący. Naścienny panel sterujący. Centralka sterująca. Centralka sterująca. Pilot z ekranem dotykowym

Naścienny panel sterujący. Naścienny panel sterujący. Centralka sterująca. Centralka sterująca. Pilot z ekranem dotykowym Naścienny panel sterujący Kod: TYDOM 4000 Opis: Bezprzewodowy ekran dotykowy do sterowania i programowania systemu Delta Dore. Obsługuje rolety, bramy, oświetlenie, alarm i ogrzewanie. Cena bazowa netto:

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. celexon Prezenter laserowy Economy LP150

Instrukcja obsługi. celexon Prezenter laserowy Economy LP150 Instrukcja obsługi celexon Prezenter laserowy Economy LP150 Dziękujemy za wybór produktu firmy celexon. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz zachowanie jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo