Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85"

Transkrypt

1 Pilot wielofunkcyjny kod: Informacje: Tel.: Fax: Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, Kraków Gwarancja na urz¹dzenie obejmuje 3 lata licz¹c od daty zakupu, wy³¹cznie na podstawie wa nego dowodu zakupu z widniej¹c¹ dat¹ sprzeda y. Instrukcja instalowania i użytkowania Dostosowanie pilota TYDOM do potrzeb u ytkownika Wy³¹czenie podœwietlania ekranu Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ podœwietlanie ekranu (aby zwiêkszyæ ywotnoœæ baterii nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na hi-fi i - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby potwierdziæ zmianê. i hi-fi Wy³¹czenie automatycznego powrotu do ostatniego ekranu Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ automatyczny powrót do ostatniego ekranu wyœwietlanego dla danej eny, nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na i, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. i Przyk³ad: Wy³¹czony automatyczny powrót do ostatniego ekranu W³¹czony automatyczny powrót do ostatniego ekranu

2 Spis treœci Opis urz¹dzenia... str. 1 Uruchomienie... str. 1 Eksploatacja... str. 2 Usuwanie u dotykowego... str. 5 sprzêtu hi-fi/video... str. 6 do centrali alarmowej TYXAL... str. 7 Modyfikowanie kodu dostêpu... str. 8 urz¹dzeñ DELTA 200 TYBOX... str. 9 radiowego TYBOX... str. 10 u do TYXIA... str. 11 dwóch ów góra/dó³ do TYXIA... str. 12 u scen œwietlnych do TYXIA... str. 13 Dostosowanie pilota TYDOM do potrzeb u ytkownika... str. 14 Dane techniczne / Konserwacja... str. 16 Dane techniczne - Zasilanie: 3 baterie alkaiczne typu LR03 - Autonomia: 1 rok przy u ytkowaniu standardowym - Czêstotliwoœæ radiowa: 868 MHz (Norma ETS Zasiêg radiowy: od 100 do 300 metrów w wolnej przestrzeni w zale noœci od przyporz¹dkowanych urz¹dzeñ (zasiêg mo e byæ os³abiony w zale noœci od warunków instalacji i otoczenia elektromagnetycznego Temperatura pracy: od 0 C do +40 C Temperatura magazynowania: od -10 C do +70 C - Wymiary: œrednica 116 mm, wysokoœæ 30 mm - Stopieñ ochrony: IP 40 IK 04 - Instalacja w pomieszczeniach o standardowym poziomie zanieczyszczenia. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikaj¹cych z postêpu technologicznego, w zwi¹zku z czym prosimy o kontakt z dzia³em technicznym, celem potwierdzenia aktualnoœcininiejszej dokumentacji. Konserwacja Podczas naciskania na hi-fi, pilot wydaje kilka sygna³ów dÿwiêkowych i sterowanie nie dzia³a. Pilot u ywany jest bardzo czêsto i baterie szybko siê wyczerpuj¹. Po upadku, pilot nie zaœwieca siê ju. Diagnoza / Rozwi¹zanie ze pilotem urz¹dzenia nie zosta³o prawid³owo wykonane. Ponownie wykonaæ u. Podœwietlanie pobiera za du o energii, a nie zawsze jest potrzebne Wy³¹czyæ podœwietlanie. Po³¹czenia baterii zosta³y zgiête przez uderzenie. Przestawiæ po³¹czenia baterii za pomoc¹ œrubokrêta. OPIS URZ DZENIA TYDOM 200 jest pilotem wielofunkcyjnym s³u ¹cym do sterowania ró nymi urz¹dzeniami w u. Jest wyposa ony w 4 g³ówne umo liwiaj¹ce dostêp do 4 en. Ka dy z tych ów-en daje dostêp do wielu ekranów. Na ka dym ekranie znajduj¹ siê dotykowe s³u ¹ce do sterowania urz¹dzeniami. Uwaga: Zakupiony pilot posiada wszystkie ekrany widoczne. Po zaprogramowaniu danej eny, wyœwietlaj¹ siê tylko ekrany i dotykowe wybrane przez u ytkownika. Mimo, e niektóre dotykowe s¹ identyczne (np.: URUCHOMIENIE Aby uruchomiæ urz¹dzenie nale y pod³¹czyæ baterie: - otworzyæ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ baterie obracaj¹c ni¹, - usun¹æ pasek zabezpieczaj¹cy baterie, - zamkn¹æ pokrywê obracaj¹c j¹ w przeciwnym kierunku. W przypadku wyczerpania baterii, gdy urz¹dzenie jest uruchomione zapala siê dioda Aby wymieniæ baterie nale y: - otworzyæ pokrywê - za³o yæ 3 nowe baterie typu LR03 z zachowaniem biegunowoœci, - zamkn¹æ pokrywê dotykowy ekran - eny scen œwietlnych na ró nych ekranach, odpowiadaj¹ one ró nym komen. Podczas potrz¹sania pilotem, s³ychaæ przemieszczanie siê drobnego elementu, który uruchamia pilot po poruszeniu. Dostosowanie pilota TYDOM do potrzeb u ytkownika Wy³¹czenie sygna³ów dÿwiêkowych en hi-fi i Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ sygna³y dÿwiêkowe en hi-fi i, które s¹ wydawane przy ka dym naciœniêciu na ekran, nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na telewizji i hi-fi, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ sygna³y dÿwiêkowe en i, które s¹ wydawane przy ka dym naciœniêciu na ekran, nale y: - nacisn¹æ jednoczeœnie na i, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. Uwagi: sygna³y dÿwiêkowe wydawane podczas wprowadzania kodu dostêpu alarmu i podczas procesu przyporz¹dkowywania nie mog¹ byæ wy³¹czone. Aby w³¹czyæ wy³¹czyæ automatyczne uruchomienie pilota po poruszeniu: - nacisn¹æ jednoczeœnie na i, - po kilku sekundach pilot TYDOM wydaje dwa sygna³y dÿwiêkowe, aby zasygnalizowaæ zmianê. i hi-fi Wy³¹cznie sygna³ów dÿwiêkowych en i Wy³¹cznie automatycznego uruchomienia pilota i i

3 u scen œwietlnych do TYXIA EKSPLOATACJA Sposób u ywania pilota TYDOM: Nale y wybraæ ekran odpowiadaj¹cy urz¹dzeniu przeznaczonemu do sterowania za pomoc¹ ów-en i nastêpnie nacisn¹æ odpowiedni dotykowy. Pilot TYDOM mo e sterowaæ mi z gamy urz¹dzeñ TYXIA: ena - ustawiæ odbiornik na wybrany stan (na przyk³ad: œwiat³o wy³¹czone rolety zamkniête - na odbiorniku, nacisn¹æ dwa, a zaczn¹ migaæ (oko³o 3 sekund. - w zale noœci od typu, nale y wybraæ tryb zaœwiecania dwu-owy (patrz dokumentacja Ustawianie na wybrany stan Ustawienie Wybranie ekranu z ami scen œwietlnych - nacisn¹æ ponownie na eny, aby wybraæ ekran za pomoc¹, którego bêdzie sterowany odbiornik wybranego u (np.: A - nacisn¹æ pilota TYDOM przeznaczony do przyporz¹dkowania, dioda przestaje migaæ - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.: - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.:. sterowanie ogrzewaniem Modyfikowanie trybu ogrzewania (termostaty TYBOX 200 i 210, termostat radiowy TYBOX i regulator DELTA 200. Przyciski komfort ekonomiczny : -w trybie automatycznym, umo liwiaj¹ wykonanie odstêpstwa z automatycznym powrotem (patrz dokumentacja urz¹dzenia -odstêpstwo zostanie anulowane przy nastêpnej zmianie programu -mo na anulowaæ odstêpstwo naciskaj¹c na trybu pracy poprzedzaj¹cego odstêpstwo. Bramka TYDOM 500 Termostat TYBOX alarm i ogrzewanie Termostat radiowy TYBOX ena Ustawienie - nacisn¹æ na dotykowy przeznaczony do przyporz¹dkowania, dioda przestaje migaæ ena dotykowe do sterowania ogrzewaniem Pilot TYDOM mo e sterowaæ mi z gamy urz¹dzeñ TYXIA: - nacisn¹æ ponownie na eny, aby wybraæ ekran za pomoc¹, którego bêdzie sterowany odbiornik Przyciski alarmowe Wyjœcie z trybu u do TYXIA - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ Kod dostêpu Alarm i ogrzewanie - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en. - nacisn¹æ eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ - na odbiorniku, nacisn¹æ dwa a zaczn¹ migaæ (oko³o 3 sekund - w zale noœci od typu, nale y wybraæ tryb zaœwiecania dwuowy prze³¹cznik bistabilny (patrz dokumentacja sterowanie alarmem W³¹czanie i wy³¹czanie ochrony pe³nej strefowej 1 i 2 systemu alarmowego TYXAL. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu, uzbrajanie i rozbrajanie stref systemu alarmowego TYXAL. Aby rozbroiæ alarm, nale y wprowadziæ kod dostêpu. sterowanie roletami Dwa ekrany (na rysunku obok z eny mog¹ byæ wykorzystane do sterowania roletami pod³¹czonymi do TYXIA: - góra/dó³ steruj¹ ponoszeniem i opuszczaniem rolet, - scen œwietlnych steruj¹ jednoczeœnie wieloma operacjami (na przyk³ad opuszczaniem rolet i w³¹czaniem oœwietlenia. Za pomoc¹ ów scen œwietlnych mo na sterowaæ ami powtarzania co 24 godziny TYXIA (patrz dokumentacja. Rolety Wybieranie ekranu z ami Przyporz¹dkowywanie wybranego u Wychodzenie z trybu Rolety góra/dó³ scen œwietlnych ena hi-fi Rolety Sterowanie sprzêtem hi-fi wyposa onym w pilota na podczerwieñ Odtwarzacz CD Odtwarzacz DVD AUX Magnetowid Wzmacniacz

4 EKSPLOATACJA dwóch ów góra/dó³ do TYXIA ena Pilot TYDOM mo e sterowaæ mi z gamy urz¹dzeñ TYXIA: Ekrany eny mog¹ byæ wykorzystywane do sterowania lampami pod³¹czonymi do TYXIA: - œciemniania steruj¹ w³¹czaniem, wy³¹czaniem i œciemnianiem lamp, - steruj¹ w³¹czaniem i wy³¹czaniem lamp, - scen œwietlnych jednoczeœnie steruj¹ wieloma operacjami (na przyk³ad zaœwiecanie wybranych lamp na ró nych poziomach oœwietlenia i gaszenie innych. Œciemnianie - na odbiorniku, nacisn¹æ dwa a zaczn¹ migaæ (oko³o 3 sekund. - w zale noœci od typu, nale y wybraæ tryb zaœwiecania dwu owy (patrz dokumentacja W³¹cz/ wy³¹cz 3sekundy Za pomoc¹ ów:, sceny œwietlne œciemnianie mo na sterowaæ ami powtarzania co 24 godziny opóÿnionego wy³¹czania TYXIA (patrz dokumentacja. - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en. - nacisn¹æ eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ œciemniania scen œwietlnych scen œwietlnych Uwaga: W przypadku sterowania odbiornikiem w trybie wy³¹cznika bistabilnego, zalecamy stosowanie ów. Odradzamy przyporz¹dkowywanie kilku œciemniaczy do tych samych ów œciemniania. ena - nacisn¹æ ponownie na eny, aby wybraæ ekran za pomoc¹, którego bêdzie sterowany odbiornik - nacisn¹æ dotykowy przeznaczony do przyporz¹dkowania, dioda przestaje migaæ Wybieranie ekranu z ami góra/dó³ - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.: Odbiornik TV satelitarnej Sterowanie Zmiana kana³ów TV satelitarnej satelitarnych - nacisn¹æ radiowego TYBOX, dioda komunikacyjna miga. - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en, - nacisn¹æ eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ, Uwaga: Nasz dzia³ techniczny wykona³ wiele testów na du ej iloœci sprzêtu ró nych producentów z wysokim wspó³czynnikiem powodzenia. Pomimo wszystko, mo e siê zdarzyæ, e pilot TYDOM 200 nie bêdzie móg³ zarejestrowaæ pilota nie zostanie uwzglêdniony przez sterowane urz¹dzenie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z dzia³em informacji technicznej. Aby rejestrowanie urz¹dzenia zosta³o wykonane prawid³owo, nale y sprawdziæ czy baterie przyporz¹dkowywanego pilota s¹ sprawne. USUWANIE PRZYCISKU DOTYKOWEGO Uwagi: Przyporz¹dkowywanie wybranego sterowania poprzez naciœniêcie jednego z ów Wyjœcie z trybu Pilot TYDOM mo e sterowaæ odbiornikiem radiowym TYBOX. W tym celu nale y przyporz¹dkowaæ odbiornik radiowy TYBOX : Sterowanie telewizorem, tunerem satelitarnym telewizj¹ kablow¹, wyposa onym w pilota na podczerwieñ. Zmiana kana³ów telewizyjnych radiowego TYBOX EKSPLOATACJA Telewizor Ustawienie - Naciœnij na klawisz okreœlonej eny (,,, HiFi, a do momentu, w którympilot wyda dwa sygna³y dÿwiêkowe i symbol O Y bêdzie migal. - Aby ju zarejestrowany dotykowy nie wyswiet³a³ siê, nale y dociskaæ go a do momentu, w którym pilot wyda 6 sygna³ów dÿwiêkowych. - Aby ekran ju siê nie pojawia³, nale y usun¹æ wszystkie dotykowe z ekranu. - Przyciski dotykowe F1, F2, F3 puste znajduj¹ce siê na niektórych ekranach mog¹ byæ wykorzystane do funkcji dodatkowych (rozmiar ekranu na telewizorach 16/9, telegazeta - nacisn¹æ jeden z ów dotykowych komfort ekonomiczny na pilocie TYDOM, dioda radiowego TYBOX przestanie migaæ ustawienie radiowego TYBOX ów komfort i ekonomiczny - aby dotykowe wy³¹cz i automatyczny zosta³y wyœwietlone, nale y nacisn¹æ jeden z ów wy³¹cz automatyczny na pilocie TYDOM. ów wy³¹cz i automatyczny - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.:

5 PRZYPORZ DKOWANIE SPRZÊTU HI-FI / VIDEO urz¹dzeñ DELTA 200 TYBOX Przyporz¹dkowywanie sprzêtu hi-fi sterowanego za pomoc¹ pilota na podczerwieñ: - jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów eny, - naciskaæ eny hi-fi, a pilot wyda 2 sygna³y dÿwiêkowe i symbol zacznie migaæ. Pilot TYDOM, przyporz¹dkowany do bramki TYDOM 500 (sprzedawanej oddzielnie, mo e sterowaæ regulatorem DELTA 200 termostatem TYBOX : - wczeœniej pod³¹czyæ bramkê TYDOM 500 (patrz dokumentacja bramki TYDOM nacisn¹æ przez bramki TYDOM 500, dioda komunikacji radio/magistrala miga. - jeœli ekran pilota TYDOM nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ faza N Ustawienie bramki TYDOM 500 3sekundy - nacisn¹æ jeden z ów dotykowych komfort ekonomiczny na pilocie TYDOM, dioda bramki TYDOM 500 przestaje migaæ. ów komfort i ekonomiczny - nacisn¹æ przez ponad bramki TYDOM 500, dioda komunikacji radio/magistrala miga. Ustawienie bramki TYDOM 500 przyporz¹dkowania -aby pojawi³y siê na ekranie dotykowe wy³¹cz i automatyczny, nale y nacisn¹æ jeden z ów dotykowych wy³¹cz automatyczny na pilocie TYDOM, - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.: ów wy³¹cz i automatyczny hi-fi hi-fi - aby wybraæ ekran odpowiadaj¹cy przyporz¹dkowywanemu urz¹dzeniu nale y ponownie nacisn¹æ na eny, - na ekranie, nacisn¹æ na pierwszy przyporz¹dkowywany dotykowy, - umieœciæ pilot przyporz¹dkowywanego urz¹dzenia naprzeciw pilota TYDOM od strony ów-en, - nacisn¹æ krótko na odpowiedni na pilocie urz¹dzenia, pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy dla sygnalizowania otrzymania komunikatu i dwa sygna³y, gdy komunikat zostanie zarejestrowany, - dotykowy nadal miga, - aby potwierdziæ rejestracjê nale y powtórzyæ operacjê, - pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy potem dwa sygna³y, rejestrowany przestaje migaæ, a zaczyna migaæ nastêpny gotowy do przyporz¹dkowywania - aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ na innej eny (np.:. przyk³ad: miga przyk³ad: miga pierwsze naciœniêcie jest przyporz¹dkowany drugie naciœniêcie g³oœnoœæ nastêpny miga Uwagi: Je eli podczas u ytkowania, dotykowy (np. steruj¹cy g³oœnoœci¹ pog³aœnia co drug¹ wartoœæ, nale y go ponownie przyporz¹dkowaæ zwracaj¹c uwagê, aby krótko nacisn¹æ na poprzedniego pilota w momencie przyporz¹dkowania.

6 centrali alarmowej TYXAL Modyfikowanie kodu dostêpu s³u ¹cego do rozbrojenia alarmu Przed przyst¹pieniem do przyporz¹dkowywania centrali alarmowej TYXAL, u ytkownik powinien posiadaæ dokumentacjê centrali alarmowej: Tryb KONSERWACJA W celu ochrony systemu alarmowego, po naciœniêciu u OFF wymagane jest wprowadzenie kodu dostêpu: -Ustawiæ centralê TYXAL KONSERWACJA, -Otworzyæ klapê zabezpieczaj¹c¹ baterie centrali -Ustawiæ centralê TYXAL MENU URZ DZENIE, -jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ jeden z ów-en -naciskaæ eny, a pilot TYDOM wyda dwa sygna³y dÿwiêkowe i symbol zacznie migaæ, -Aby przyporz¹dkowaæ uzbrojenie i rozbrojenie alarmu, nale y nacisn¹æ dotykowy ON na pilocie TYDOM, centrala TYXAL wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy -Aby przyporz¹dkowaæ Strefê, nale y nacisn¹æ odpowiedni dotykowy (np.: 1 dla strefy 1, -Aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.:. otworzenie klapy zabezpieczaj¹cej baterie centrali Tryb MENU URZ DZENIE uzbrojenia rozbrojenia alarmu Strefy 1 (np.: strefa 1 - jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nale y nacisn¹æ na jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ - po naciœniêciu na OFF wyœwietli siê ekran KOD, -wprowadziæ poprzedni kod (kod ustawiony fabryczny: , pilot TYDOM wyda d³ugi sygna³ dÿwiêkowy po wprowadzeniu ostatniej cyfry, -wprowadziæ nowy kod 4 cyfrowy, pilot TYDOM wyda dwa sygna³y dÿwiêkowe po wprowadzeniu ostatniej cyfry, -wprowadziæ ponownie nowy kod 4 cyfrowy, pilot TYDOM wyda d³ugi sygna³ dÿwiêkowy po podaniu ostatniej cyfry i wyœwietli siê ekran alarm, OFF Ekran kodu dostêpu Kod ustawiony fabrycznie: Wprowadzenie poprzedniego kodu Wprowadzenie nowego kodu Wprowadzenie nowego kodu Przypadek utraty kodu dostêpu: - jeœli ekran nie jest wyœwietlony, nacisn¹æ jeden z ów-en, - naciskaæ na eny, a pilot TYDOM wyda pojedynczy sygna³ dÿwiêkowy i symbol zacznie migaæ - nacisn¹æ na OFF, wyœwietli siê ekran KOD, - nacisn¹æ przez ponad 2 minuty eny, - ekran alarmu i ogrzewania wyœwietli siê w trybie przyporz¹dkowania - kod dostêpu, to: aby wyjœæ z trybu przyporz¹dkowania, nale y nacisn¹æ innej eny (np.: Uwagi: jeœli podczas wprowadzania starego nowego kodu, pilot wydaje 6 sygna³ów dÿwiêkowych, oznacza to, e zosta³ wprowadzony b³êdny kod. Nale y rozpocz¹æ modyfikacje kodu od pocz¹tku.

Zestawy Inteligentny Budynek

Zestawy Inteligentny Budynek Zestawy Inteligentny Budynek Zestaw deweloperski Zestaw deweloperski: Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką Zestaw do sterowania ogrzewaniem dla TYDOM 4000 do sterowania oświetleniem

Bardziej szczegółowo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo DELTA Zestawy DORE Inteligentny - ZESTAWY Budynek STARTOWE Automatyka Grzewcza Automatyka Bezpieczeństwo ZESTAW DEWELOPERSKI Elementy zestawu Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

CENNIK DELTA DORE POLSKA

CENNIK DELTA DORE POLSKA AUTOMATYKA TYXIA 1400 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania oświetleniem lub roletami 6351388 78,00 TYXIA 1410 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania scentralizowanego automatyką 6351389 79,00 TYXIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

CENNIK DELTA DORE (od )

CENNIK DELTA DORE (od ) CENNIK DELTA DORE 2016.3 (od 01.07.2016) AUTOMATYKA STEROWANIE TYXIA 1400 6351388 Pilot-brelok 4 przyciskowy do sterowania oświetleniem lub roletami 362,71 zł TYXIA 1410 6351389 Pilot-brelok 4 przyciskowy

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Sterownik INSTRUKCJA OBS UGI SRR. Sterownik SRR to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

Sterownik INSTRUKCJA OBS UGI SRR. Sterownik SRR to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC. to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo elementy systemu nawadniaj¹cego: zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Axroll NS radiowy sterownik przeznaczony do obsługi bram rolowanych. Napędy ~230V muszą mieć wbudowane wyłączniki krańcowe. Możliwość współpracy z pilotami serii Keytis (GDO) lub

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Naścienny panel sterujący. Naścienny panel sterujący. Centralka sterująca. Centralka sterująca. Pilot z ekranem dotykowym

Naścienny panel sterujący. Naścienny panel sterujący. Centralka sterująca. Centralka sterująca. Pilot z ekranem dotykowym Naścienny panel sterujący Kod: TYDOM 4000 Opis: Bezprzewodowy ekran dotykowy do sterowania i programowania systemu Delta Dore. Obsługuje rolety, bramy, oświetlenie, alarm i ogrzewanie. Cena bazowa netto:

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkownika

Instrukcja u ytkownika AUTOALARM COBRA AK / AC G300 dotyczy modeli G366, G368 LOGIC Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa tel.: +48 22 679 44 49, fax: +48 22 679 56 54 e-mail: info@logic.eu, www.logic.eu

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność!

Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność! Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność! Dom inteligentny = Dom interak System bezprzewodowy Delta Dore to sterowanie zdalne lub lokalne za pomocą tabletu lub smartfonu, kreowanie zależności,

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC 1. Informacje o produkcie: Pilot RF zdalnego sterowania za pomocą dotykowego pola wyboru kolorów oraz przycisków pozwala na sterowanie 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC UWAGI OGÓLNE: 1. Chwilowe dotknięcie przewodem awaryjnym do masy przy wyłączonej stacyjce spowoduje zrestartowanie się procesora co potwierdzone będzie

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger

Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger RcpAccess Net+ Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger System kontroli dostêpu PR Master jest zalecanym systemem kontroli dostêpu umo liwiaj¹cym jednoczesn¹

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CIEPŁEM termostaty / sterowniki do kotłów gazowych i stałopalnych

ZARZĄDZANIE CIEPŁEM termostaty / sterowniki do kotłów gazowych i stałopalnych ZARZĄDZANIE CIEPŁEM termostaty / sterowniki do kotłów gazowych i stałopalnych edycja sierpień 2010 Zarządzanie ciepłem Kotły gazowe i stałopalne Termostaty pokojowe Sterowniki c.o. Sterowniki do kotłów

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO ATL/INS/2008/2/DIGI DT PILOT INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO IMPORTER ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 115 03-044 Warszawa e-mail: serwis@atlantic-polska.pl http:// www.atlantic-polska.pl

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE SYSTEM SK ADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŒWIADCZEŃ STUDENCKICH W roku akademickim 2006/2007 uruchomiony zosta³ internetowy system zg³aszania wniosków o wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA U YTKOWNIKA. Concord

INSTRUKCJE DLA U YTKOWNIKA. Concord 2ND PROOF INSTRUKCJE DLA U YTKOWNIKA Concord CXSD 40-120 Uwaga: W celu unikniêcia mo liwoœci powstania obra eñ w trakcie u ywania lub czyszczenia tego urz¹dzenia, nale y zachowaæ ostro noœæ przy chwytaniu

Bardziej szczegółowo