UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0"

Transkrypt

1 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1

2 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa zasilacz typu RES COOL spe³ni wszystkie pok³adane w nim oczekiwania i umo liwi niezawodn¹ pracê systemu komputerowego. Przed rozpoczêciem u ytkowania zasilacza prosimy o uwa ne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹, co umo liwi Pañstwu pe³ne wykorzystanie mo liwoœci zasilacza oraz zapewni jego d³ugotrwa³¹ i niezawodn¹ pracê. Prosimy o zachowanie instrukcji poniewa zawiera ona wa ne informacje o u ytkowaniu i obs³udze zasilacza. W razie pojawienia siê problemów w czasie u ytkowania bêdzie dla Pañstwa Ÿród³em niezbêdnych informacji. Prosimy równie o niewyrzucanie oryginalnego opakowania. Opakowanie, w którym zosta³ dostarczony zasilacz, chroni go przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. W przypadku koniecznoœci dostarczenia zasilacza do jednego z naszych punktów serwisowych oryginalne opakowanie zmniejszy iloœæ Waszych problemów. Informujemy, e udzielona przez nas gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych powsta- ³ych w czasie transportu. Do³¹czona karta gwarancyjna na str. 3 ok³adki jest podstaw¹ do ubiegania siê o bezp³atn¹ naprawê w okresie gwarancji. Konieczne jest jej wype³nienie przez sprzedaj¹cego i przes³anie wraz z urz¹dzeniem do naprawy. 2

3 Przeznaczenie. Zasilacz zosta³ zaprojektowany i zbudowany z przeznaczeniem do zasilania komputerów oraz urz¹dzeñ peryferyjnych, a tak e kas fiskalnych, centralek telefonicznych, modemów. Kszta³t napiêcia wyjœciowego, który jest aproksymacj¹ sinusoidy mo e powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie, a nawet uszkodzenie innych urz¹dzeñ. Dlatego u ywanie zasilacza z innym sprzêtem bez wczeœniejszej konsultacji z producentem jest niedozwolone! Ze wzglêdu na kszta³t napiêcia wyjœciowego na pracy bateryjnej, pomiar jego wielkoœci mo e okazaæ siê b³êdny, je eli nie u yje siê do tego celu specjalnego miernika (True RMS). U W G BEZPIECZEÑSTWO 1. Zasilacz mo na pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazda z bolcem uziemiaj¹cym! Ca³kowite i bezpieczne od³¹czenie zasilacza od sieci energetycznej nastêpuje z chwil¹ wyjêcia wtyku z gniazda. Dlatego powinno ono byæ umieszczone w ³atwo dostêpnym miejscu. 2. Zasilacz powinien byæ pod³¹czony do gniazda, którego przewód fazowy jest zabezpieczony bezpiecznikiem (topikowym lub automatycznym) o wartoœci znamionowej nie wiêkszej ni Zasilacz posiada w³asne Ÿród³o energii (baterie wewnêtrzne). Wyjœcie zasilacza awaryjnego mo e byæ pod napiêciem nawet gdy jest on od³¹czony od sieci energetycznej! by w sposób pewny wy³¹czyæ napiêcie na wyjœciu zasilacza nale y: - nacisn¹æ przycisk na panelu przednim - wyj¹æ wtyczkê zasilacza z gniazda - sprawdziæ czy wszystkie diody sygnalizacyjne s¹ wygaszone (ewentualnie powtórnie nacisn¹æ ) - ca³kowite od³¹czenie zasilacza od Ÿród³a zasilania nastêpuje po zdjêciu klemy z baterii. Jest to mo liwe do wykonania tylko przez kwalifikowany serwis po zdjêciu obudowy. 4. W adnym wypadku nie wolno u ytkownikowi demontowaæ obudowy zasilacza ani w aden inny sposób dostawaæ siê do œrodka ze wzglêdu na istnienie wewn¹trz zasilacza miejsc o napiêciu niebezpiecznym dla ycia. 3

4 5. Z zasilacza nie nale y korzystaæ gdy: - wejœciowy kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony, - wskaÿniki na panelu czo³owym zasilacza fukcjonuj¹ inaczej ni podano w opisie, - zasilacz pracuje nieprawid³owo. 6. W przypadku nieprawid³owego funkcjonowania zasilacza nale y skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ lub bezpoœrednio z producentem. INSTLCJ 1. Lokalizacja. Zasilacz powinien zostaæ umieszczony w miejscu suchym, nie ograniczaj¹cym swobodnego przep³ywu powietrza wokó³ niego, gdzie powietrze nie zawiera py³ów i substancji zwiêkszaj¹cych korozjê. Temperatura otoczenia nie powinna byæ mniejsza ni 0 0 C i nie mo e przekraczaæ 40 0 C. 2.Pod³¹czenie do sieci energetycznej. Zasilacz nale y pod³¹czyæ do gniazda z bolcem ochronnym, a gniazdo powinno byæ umieszczone w miejscu ³atwo dostêpnym. U W G Zalecamy rezygnacjê z instalacji listwy przeciwzak³óceniowej razem z zasilaczem awaryjnym.wszystkie jej funkcje spe³nia UPS. Jednak w przypadku u ycia listwy nale y bezwzglêdnie zainstalowaæ j¹ przed zasilaczem awaryjnym! LISTW PRZECIWZK ÓCENIOW UPS ZESTW KOMPUTEROWY 4

5 Uwaga!!! UPS wyposa ony jest w jeden bezpiecznik sieciowy, znajduj¹cy siê na przewodzie fazowym. Prawid³owo zainstalowany UPS musi byæ pod³¹czony do gniazda sieciowego zaopatrzonego w bolec ochronny. Przewód fazowy w gnieÿdzie sieciowym powinien znajdowaæ siê z lewej strony patrz¹c na gniazdo gdy bolec ochronny jest u góry. Opis gniazda sieciowego i wyjœciowego. PE Bolec ochronny N Przewód neutralny F Przewód fazowy 5

6 3. Uruchomienie zasilacza Pod³¹czyæ wtyczkê sieciow¹ zasilacza do gniazda sieciowego. Nastêpnie pod³¹czyæ odbiornik (np. komputer) do gniazda z ty³u UPS-a oraz wcisn¹æ przycisk I na panelu przednim na oko³o 2 s. Na p³ycie czo³owej powinny zapaliæ siê diody LED - zielona (zasilacz w³¹czony ) i ó³ta (zasilanie wyjœcia). Oznacza to e zasilacz dzia³a i podaje napiêcie na wyjœcie. Przycisk "0" s³u y do wy³¹czania zasilacza i napiêcia wyjœciowego. W tym stanie pracy baterie nie s¹ ³adowne. adowanie nastêpuje tylko wtedy gdy œwiec¹ siê diody: zielona i ó³ta. Dioda LED zielona (ZSILNIE WEJŒCI) Dioda LED czerwona (PRC WRYJN) Dioda LED ó³ta (ZSILNIE WYJŒCI) Przycisk za³¹czenia (W CZENIE ZSILCZ) Przycisk wy³¹czenia (WY CZENIE ZSILCZ) res COOL Widok zasilacza z przodu. 6

7 W przypadku braku napiêcia w sieci lub jego spadku poni ej 180V zasilacz automatycznie przechodzi na pracê bateryjn¹. Sygnalizowane jest to sygna- ³em dÿwiêkowym oraz œwieceniem czerwonej diody LED. W czasie pracy awaryjnej na 1 minutê przed jej koñcem generowany jest sygna³ dÿwiêkowy informuj¹cy o koniecznoœci bezzw³ocznego zakoñczenia pracy. Po ca³kowitym roz³adowaniu akumulatorów zasilacz wy³¹czy siê samoczynnie. U W G Firma Fideltronik zaleca, aby d³ugoœæ odbiorczej instalacji elektrycznej nie przekracza³a 10 m. Bezpiecznik sieciowy (topikowy) Tabliczka znamionowa Gniazda wyjœciowe z bolcem uziemiaj¹cym Przewód sieciowy res COOL Widok ty³u zasilacza. 7

8 4. Pod³¹czenie zastawu komputerowego. Przed pod³¹czeniem urz¹dzeñ komputerowych nale y sprawdziæ, czy zasilacz nie bêdzie przeci¹ ony. Nale y w tym celu dobraæ sumaryczn¹ moc odbiorników w [V], tak aby nie przekracza³a 80% mocy znamionowej zasilacza dla instalacji typowych lub 70% dla instalacji szczególnie wa nych. U W G Do wyjœcia zasilacza nie wolno pod³¹czaæ drukarki laserowej za wzglêdu na jej wysoki pobór mocy. 5. Za³¹czanie zestawu komputerowego. Zaleca siê, aby w pierwszej kolejnoœci za³¹czaæ wyjœcie zasilacza awaryjnego, a nastêpnie w³¹czaæ poszczególne odbiorniki (monitor, komputer, drukarka itd.). W przypadku przepalenia bezpiecznika sieciowego u ytkownik mo e go wymieniæ na nowy (bezpiecznik topikowy 3,15 ZW OCZNY). Przyczyn¹ jego przepalenia mo e byæ jednoczesne za³¹czenie systemu komputerowego wraz z zimnym monitorem kolorowym, powoduj¹cym chwilowe przeci¹ enie. 6. Wstêpne na³adowanie akumulatora wewnêtrznego. Zasilacz awaryjny jest dostarczony przez producenta z ca³kowicie na³adowanym akumulatorem. Jednak w czasie transportu i przechowywania nastepuje powolne samoroz³adowanie akumulatora. Po w³¹czeniu zasilacza do sieci energetycznej oraz wcisniêciu klawisza 1 na oko³o 2 s zapalaj¹ siê na p³ycie czo³owej diody zielona i ó³ta. Oznacza to e jest za³¹czone wyjœcie i nastêpuje ³adowanie akumulatora. Po oko³o 5 godzinach akumulator zostanie ca³kowicie na³adowany. Przy nieca³kowicie na³adowanym akumulatorze praca zasilacza jest mo liwa, jednak czas podtrzymania zestawu komputerowego jest krótszy od nominalnego. Ze wzglêdu na ma³¹ pojemnoœæ akumulatora zasilacz powinien byæ ca³y czas w³¹czony do sieci zasilaj¹cej. 8

9 EKSPLOTCJ 1.Praca sieciowa. Po w³¹czeniu wtyczki sieciowej zasilacza do gniazda, na p³ycie czo³owej nie zapala siê adna dioda. Zasilacz nie pracuje, akumulator nie jest ³adowany. Gdy napiêcie w sieci jest poprawne to przyciskiem (2 sek) w³¹cza siê zasilacz oraz napiêcie na gniazda wyjœciowe. Po za³¹czeniu zapalaj¹ siê diody zielona (ZSILCZ W CZONY) oraz ó³ta (ZSILNIE WYJ- ŒCI). Przycisk s³u y do wy³¹czania zasilacza i napiêcia wyjœciowego, co sygnalizowane jest zgaœniêciem obu diod - zielonej (ZSILCZ W - CZONY) i ó³tej (ZSILNIE WYJŒCI). Gdy napiêcie w sieci jest ni sze ni 180V lub wy sze ni 264 V to zasilacz przechodzi w tryb pracy awaryjnej. Sygnalizowane jest to œwieceniem diod: czerwonej (PRC WRYJN) i ó³tej (ZSILNIE WYJ- ŒCI) oraz sygne³em dÿwiêkowym. 9

10 3. Praca awaryjna. W przypadku braku napiêcia w sieci, jego spadku poni ej 180V lub wzrostu powy ej 264V zasilacz automatycznie przechodzi na pracê awaryjn¹. Sygnalizowane jest to sygna³em dÿwiêkowym oraz œwieceniem diod: czerwonej (PRC WRYJN) i ó³ej (ZSILNIE WYJŒCI). Przyczyn¹ prze³¹czenia na pracê awaryjn¹ mo e byæ równie nieprawid³owy kszta³t przebiegu sinusoidalnego, przebiegi niesinusoidalne, nieprawid³owa czêstotliwoœæ lub wystêpowanie przepiêæ i zak³óceñ w sieci energetycznej. Z tych wzglêdów zasilacz nie wspó³pracuje z niektórymi spalinowymi generatorami pr¹dotwórczymi. W czasie pracy awaryjnej na 1 minutê przed jej koñcem generowany jest ci¹g³y sygna³ dÿwiêkowy informuj¹cy o koniecznoœci bezzw³ocznego zakoñczenia pracy. Po ca³kowitym roz³adowaniu akumulatora zasilacz wy³¹czy siê samoczynnie. U W G Czas pracy 1min. po sygnale roz³adowania akumulatora gwarantowany jest tylko w przypadku rozpoczêcia pracy awaryjnej przy ca³kowicie na³adowanym akumulatorze. Podczas pracy awaryjnej nie wolno pod³¹czaæ do wyjœcia zasilacza adnych dodatkowych urz¹dzeñ, gdy grozi to wy³¹czeniem urz¹dzeñ ju pracuj¹cych lub restartem komputera. 10

11 4. Wymuszony start zasilacza. Zasilacz RES COOL ma mo liwoœæ za³¹czenia pracy awaryjnej nawet przy braku napiêcia w sieci zasilaj¹cej. W tym celu nale y: - ograniczyæ obci¹ enie wyjœcia do minimum (np. wy³¹czyæ drukarkê, monitor), - nacisn¹æ przycisk na p³ycie czo³owej oznaczony na czas ok. 2 s. W przypadku problemów ze startem zasilacza nale y zmniejszyæ obci¹ enie. Po starcie zasilacza mo na stopniowo do³¹czaæ urz¹dzenia. 5. Przeci¹ enie zasilacza. W czasie pracy w trybie sieciowym zasilacz jest zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym. Bezpiecznik ten znajduje siê na przewodzie fazowym. W przypadku przepalenia siê bezpiecznika dostêpnego na tylnej œciance zasilacza u ytkownik mo e go wymieniæ na nowy o identycznych parametrach. Je eli jednak bezpiecznik ulegnie ponownemu przepaleniu nale y zasilacz dostarczyæ do jednego z punktów serwisowych. Przy trwa³ym przeci¹ eniu zasilacza podczas pracy bateryjnej zasilacz wy³¹czy siê. Czas po jakim nastêpuje wy³¹czenie zale ny jest od wielkoœci przeci¹ enia i wynosi 8 s dla 10% przeci¹ enia i maleje ze wzrostem przeci¹ enia. Stan przeci¹ enia zasilacza sygnalizowany jest przerywanym sygna³em dÿwiêkowym. 11

12 5. Trwa³oœæ akumulatorów wewnêtrznych. Trwa³oœæ wewnêtrznego akumulatora zale y od warunków pracy i przechowywania zasilacza. Przy pracy w ch³odnym i suchym miejscu trwa³oœæ akumulatora wynosi kilka lat. Zmniejsza siê ona znacznie jeœli temperatura pracy zasilacza jest wy sza ni 40 o C. U W G Niedopuszczanie do ca³kowitego roz³adowania akumulatora przed³u a w sposób znacz¹cy jego ywotnoœæ. Po roz³adowaniu akumulatora nale y d¹ yæ do jak najszybszego jego na³adowania przez pozostawienie zasilacza w³¹czonego do sieci (powinny œwieciæ siê diody zielona i ó³ta). Pozostawienie akumulatora w stanie niena³adowanym na d³u ej ni 3 dni mo e prowadziæ do jego nieodwracalnego zniszczenia. 7. Przechowywanie. Zasilacz nale y przechowywaæ w pomieszczeniach suchych w temperaturze nie ni szej ni 0 o C i nie wy szej ni 40 o C, w atmosferze wolnej od substancji r¹cych i ich par. Co 3 miesi¹ce nale y na³adowaæ akumulatory przez w³¹czenie urz¹dzenia do sieci na okres nie krótszy ni 6 godzin. TBEL 1. Progi prze³¹czeñ zasilaczy awaryjnych. 12

13 TBEL 2. Sygnalizacje w zasilaczu RES COOL FTP Tryb STN WEJŒCIE WRI WYJŒCIE Sygna³ pracy WYJŒCI LED LED LED dÿwiêkowy zielony czerwony ó³ty BRK Z CZONEGO WYJŒCI 0 brak brak brak brak PRC SIECIOW 1 zielono brak ó³to brak PRC 15s BTERYJN 1 brak czerwono ó³to 5s 15s _15s_ PRC BT. akumulator 1 minuta roz³adowany 1 brak czerwono ó³to PRC BT. Przeci¹ enie 1-8 s zasilacza 1 brak czerwono ó³to _ 13

14 TBEL 3.Parametry techniczne zasilacza RES COOL FTP RES COOL Model MODEL: FTP Zakres wejœciowy napiêcia znamionowego 220V-240VC pojedyncza faza, 50Hz Znamionowy pr¹d wejœciowy 1,3 Zabezpieczenie na wejœciu Obci¹ enie dla P.F.=0,6 bezpiecznik topikowy WTT 3,15 zw³oczny 300V 180W Napiêcie wyjœciowe: praca sieciowa 180V - 264V +/-3V C praca bateryjna 230V +/-10% schodkowa aproksymacja sinusoidy Czêstotliwoœæ przy 50Hz +/-1% pracy bateryjnej Napiêcia prze³./powr. sieæ Ö bateria sieæ Ö bateria 180V / 190V +/-3V 264V / 258V +/-3V Czas prze³¹czania maks. 4ms Zastosowane baterie CSB 4,5h 12V - 1 szt. Czas pracy bateryjnej - 100% obc. 1,5 min - 80% obc. 3,5 min - 50% obc. 7 min Temperatura pracy 0 o C - 40 o C Wymiary: d³ugoœæ 283 mm wysokoœæ 155 mm szerokoœæ 85 mm Waga ok. 5 kg 14

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent:

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent: UPS RES 1000 RCK KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 1000 RCK Instrukcja ver.2.0 Obs³ugi Producent: Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS tel. (033) 874-98-00

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi UPS RES 3000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 3000 MODEL FTP3000-01 RES 3000 Rack MODEL FTP3000-01 Instrukcja Obs³ugi ver 4.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Fideltronik. Moduł baterii. Instrukcja Obsługi. Producent: Fideltronik Zbigniew Fidelus

Fideltronik. Moduł baterii. Instrukcja Obsługi. Producent: Fideltronik Zbigniew Fidelus Fideltronik Moduł baterii Instrukcja Obsługi Producent: Fideltronik Zbigniew Fidelus Zakład Produkcyjny tel./fax ( 033 ) 874 20 08 34 200 Sucha Beskidzka ( 033 ) 874 21 34 ul. Beniowskiego ( 033 ) 874

Bardziej szczegółowo

Fideltronik KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. Instrukcja Obsługi. Producent: Fideltronik Zbigniew Fidelus

Fideltronik KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. Instrukcja Obsługi. Producent: Fideltronik Zbigniew Fidelus Fideltronik KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY Instrukcja Obsługi Producent: Fideltronik Zbigniew Fidelus Zakład Produkcyjny tel. ( 033 ) 874 98 00 34 200 Sucha Beskidzka 874 98 01 ul. Beniowskiego 1 fax. (

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 300/500 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 300 MODEL FTP ARES 500 MODEL FTP Instrukcja Obs³ugi ver 2.0 Producent: FIDELTRONIK 1

UPS ARES 300/500 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 300 MODEL FTP ARES 500 MODEL FTP Instrukcja Obs³ugi ver 2.0 Producent: FIDELTRONIK 1 UPS RES 300/500 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 300 MODEL FTP 300-01 RES 500 MODEL FTP 500-02 Instrukcja Obs³ugi ver 2.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Zakupiony przez

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 350/500 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 350 MODEL FTP ARES 500 MODEL FTP Instrukcja Obs³ugi. FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS

UPS ARES 350/500 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 350 MODEL FTP ARES 500 MODEL FTP Instrukcja Obs³ugi. FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS UPS RES 350/500 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 350 MODEL FTP 350-01 RES 500 MODEL FTP 500-02 Instrukcja Obs³ugi ver 5.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl Lupus 500 500VA (300W) Zastosowanie Zasilanie rozbudowanego komputera domowego. Charakterystyka Lupus 500 to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 700/1000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 700 MODEL: FTP 700-01 ARES 1000 MODEL: FTP 1000-01. Instrukcja Obs³ugi

UPS ARES 700/1000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 700 MODEL: FTP 700-01 ARES 1000 MODEL: FTP 1000-01. Instrukcja Obs³ugi UPS RES 700/1000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 700 MODEL: FTP 700-01 RES 1000 MODEL: FTP 1000-01 Instrukcja Obs³ugi ver 4.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie.... 4 2. Skład kompletu... 4 3. Dane techniczne... 5 4. Znamionowe warunki użytkowania... 7 5. Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa.... 8 6. Wykonywanie pomiarów rezystancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Karta produktowa.

Karta produktowa. Karta produktowa UPS SPECIE PRO 700 zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed zanikami napięcia w sieci, chroni przed spadkiem napięcia oraz eliminuje możliwość uszkodzeń w wyniku przepięć w sieci

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Instrukcja u ytkownika Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê przed przyst¹pieniem do korzystania z ekranu. Szanowni Pañstwo, Dziêkujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Karta produktu.

Karta produktu. SPECIE 1000 Karta produktu UPS SPECIE 1000 zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed zanikami napięcia w sieci, chroni przed spadkiem napięcia oraz eliminuje możliwość uszkodzeń w wyniku przepięć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie 30 Przetwornica DCDC podwy szaj¹ca napiêcie 44mm 55mm DANE TECHNICZNE DCU1/12V Napiêcie wyjœciowe: Pr¹d spoczynkowy: Max. pr¹d wyjœciowy Czêstotliwoœæ pracy: Wymiary: W AŒCIWOŒCI Sprawnoœæ do. Minimalne

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Micro UPS Microsine UPS KARTA GWARANCYJNA KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY TYPU UPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Micro UPS Microsine UPS KARTA GWARANCYJNA KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY TYPU UPS KARTA GWARANCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY TYPU UPS Micro UPS Microsine UPS WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY (*) Skreśl niepotrzebne Zgadzam się na odpłatną naprawę zasilacza ze względu

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober

Instrukcja obs³ugi SMC 81. Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych. PPH WObit mgr in. Witold Ober Instrukcja obs³ugi SMC 81 Sterownik silników krokowych bipolarnych dwufazowych i_smc81_1103 PPH WObit mgr in. Witold Ober www.wobit.com.pl www.silniki.pl www.czujniki.pl SMC 81 1 SPIS TREŒCI 1 OPIS STEROWNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 700/1000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 700 MODEL: FTP ARES 1000 MODEL: FTP Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK.

UPS ARES 700/1000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 700 MODEL: FTP ARES 1000 MODEL: FTP Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. UPS RES 700/1000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 700 MODEL: FTP 700-01 RES 1000 MODEL: FTP 1000-01 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Zakupiony przez

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4.

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD MS 1565T/1765T SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. Dane techniczne 7 Oœwiadczenie o zak³óceniach radiowych Na podstawie paragrafu

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

ECO Pro AVR CDS 19" 2U

ECO Pro AVR CDS 19 2U GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ECO Pro AVR CDS 9" U INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB HID AVR PODWYŻSZAJĄCY Zasilacze UPS serii ECO PRO AVR CDS 9" U zabezpieczają podłączone urządzenia przed

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START START Z BATERII SPECLINE Pro 700 Clear Digital Digital Sinus Clear Sinus Cool Battery Charging Cool Battery Charging UPS SPECLINE Pro 700 zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Zasilacz impulsowy NOWY S82K Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCMR0702 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Smartups 750VA LCD RM 2U 230V APC SmartUPS, 500 Watts /750 VA, na wejściu 230V /na wyjściu

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obsługi

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obsługi UPS RES 3000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 3000 MODEL FTP3000-01 RES 3000 Rack MODEL FTP3000-01 Instrukcja Obsługi ver 4.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zakład Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 10k (L) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę

Bardziej szczegółowo

Eaton 5125 Modele: VA

Eaton 5125 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5125 Modele: 1000-1500 - 2200 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 1000 1500 2200 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo