ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku"

Transkrypt

1 Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Szkolenia są współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone w witrynie Internetowej pod adresem: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy ww. szkolenia jest złożenie oferty zgodnie z warunkami Zaproszenia. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w postaci załącznika w formacie.doc,.pdf lub.xls do dnia 8 listopada 2011 r. do godz z tematem wiadomości: Oferta szkolenia PARP bankowość i finanse. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Agnieszka Tuzimska Departament Zakupów Centralnych, tel. (22) , Do dnia 20 października br. proszę o potwierdzenie, zwrotnym mailem na adres wskazany powyżej, otrzymania wiadomości zawierającej Zaproszenie do składania ofert, przy czym przesłanie tego potwierdzenia dotyczy wyłącznie tych Oferentów, którzy otrzymali Zaproszenie mailem przesłanym przez Bank bezpośrednio na skrzynkę mailową Oferenta. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia proszę przesyłać na ww. adres mailowy do dnia 25 października br. do godz Do dnia 27 października br. odpowiedzi na otrzymane pytania zostaną przesłane do wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Dodatkowo odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej 1

2 Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od terminu składania ofert. Bank zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru ofert, - przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranymi Oferentami, - zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, - odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, - zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia, - przyjęcia oferty w części i udzielenia zamówienia więcej niż jednemu Oferentowi, - zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji, dokumentów lub postawienia dodatkowych warunków co do usług, które mają być świadczone. Bank informuje, że: - przedstawione przez Oferentów ceny będą obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, - Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Banku w przypadku odrzucenia jego oferty, - Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu, - prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, - niniejszy dokument jest poufny i stanowi wyłączną własność Banku. - treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, - wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy co najmniej mailowej, - w wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na świadczenie przedmiotowych usług, - program szkolenia przedstawiony przez Oferenta w złożonej ofercie, opracowany na podstawie Zaproszenia, będzie szczegółowo ustalony na etapie negocjacji z wyselekcjonowanymi Oferentami. Z poważaniem, /-/ Jerzy Krala Dyrektor Departamentu Zakupów Centralnych Załączniki: Nr 1 Opis Przedmiotu Zaproszenia Nr 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu Nr 3 Formularz oferty Nr 4 Oświadczenie Nr 5 Projekt umowy Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2a, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: ,00 złotych. 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA 1. Bank jest zainteresowany ofertą na przeprowadzenie szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Departamentu Ryzyka, Obsługi Skarbu, Audytu Wewnętrznego oraz Biura Kontroli i Analiz Skarbu. 2. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): Tematy szkoleń: Liczba dni* Planowana Lp. Temat szkolenia szkolenia liczba grup na 1 grupę szkoleniowych 1 Modelowanie ryzyka kredytowego Stress testy Implementacja uchwał KNF Planowanie i zarządzanie kapitałowe Walidacja modeli LGD, CCF i kapitału wewnętrznego Analiza/ ocena standingu finansowego przedsiębiorstw + systemy wczesnego ostrzegania Papiery wartościowe charakterystyka, organizacja rynków, ewidencja i rozliczenia Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe procedury rozliczania ewidencjonowania, wysokość depozytu zabezpieczającego, krótka sprzedaż Produkty strukturyzowane specyfika produktów strukturyzowanych Instrumenty finansowe - pochodne Ryzyko płynności 2 1 *liczba dni rozumiana jako 8x45 min, przy czym na każdą godzinę szkolenia (45 min.) przypada 15 min. przerwy 4. Zakres i cel poszczególnych szkoleń: 1) Modelowanie ryzyka kredytowego, porównanie modeli TTC i PIT, kalibracja modeli, ocena stabilności, w tym elementy data miningu (drzewa decyzyjne) Filozofia modeli PIT i TTC: czym się różnią, jak ocenić czy model jest PIT czy TTC. Różne metody budowy modeli Regresja, drzewa, sieci neuronowe, maksymalizacja dywergencji. Kalibracja modeli do skali PD różne metody kalibracji w zależności od filozofii modelu. Ocena stabilności modelu i kalibracji. 3

4 Opcjonalnie: potencjalnie istotne cechy w modelach ratingowych, potencjalne cechy, wskaźniki w modelach do oszacowania zdolności kredytowej klientów (nadwyżki finansowej), metody szacowania nadwyżki/ zdolności kredytowej dla klientów samozatrudnionych. Cel szkolenia: Wymogi KNF i BdP odnoszące się do IRB. Szkolenie ma umożliwić bardziej dokładne odzwierciedlenie prawdopodobieństwa defaultu w przyszłości (bez zawyżania lub zaniżania PD zależnie od momentu cyklu ekonomicznego). Nowe metody (drzewa, sieci neuronowe itp.) pozwolą budować szybko modele, co wpłynie na poprawę wydajności pracy. 2) Stress testy (proces zarządzania stress testami, miary statystyczne, walidacja stress testów) Rodzaje stress testów (krótko). Proces przygotowywania, przeprowadzenia, zaraportowania i wykorzystania stress testów: - przygotowanie scenariuszy, - zbudowanie funkcji przejścia (metody budowy), - zastosowanie (wpływ na CAR, płynność, rachunek wyników), - limity, progi i związana z nimi eskalacja działań Wykorzystanie ST do sformułowania apetytu na ryzyko banku (skłonności do podejmowania ryzyka) praktyczne przykłady. Wykorzystanie ST w procesie planowania działalności biznesowej i budżetowaniu praktyczne przykłady. Walidacja wyników. Cel szkolenia: Zewnętrzne wymogi nadzorcze narzucają prowadzenie rozbudowanych programów TWS. Szkolenie powinno pozwolić na optymalizację procesu przeprowadzenia TWSów, jak również na bardziej wiarygodne i interpretowalne wyniki wspomagające zarządzanie Bankiem. Szkolenie ma umożliwić znaczną minimalizację zagrożenia nieefektywnego prowadzenia TWSów. 3) Implementacja Uchwał KNF Metody zaawansowane dla ryzyka kredytowego i operacyjnego z nastawieniem na wdrożenie w procesie kredytowym Zyski i koszty oraz szanse i zagrożenia związane z implementacją IRB i AMA. Podstawowe wymogi ze strony nadzoru przy wdrożeniu IRB i AMA. Wpływ IRB na proces kredytowy. Cel szkolenia: Podniesienie poziomu wiedzy pracowników Banku z zakresu implementacji uchwał KNF. 4) Planowanie i zarządzenie kapitałowe Co to jest planowanie kapitałowe i zarządzenie kapitałowe (różnice). Proces/ etapy i ich charakterystyka planowania i zarządzania kapitałowego. Metody (podejścia) opracowania kapitałowego planu awaryjnego banku. Kapitał ekonomiczny (dla ryzyka kredytowego metoda CreditRisk+) metody alokacji, metody kalkulacji efektu dywersyfikacji, czy i jak alokować efekt dywersyfikacji na jednostki/ linie biznesowe. Jak skonstruować limity na ryzyko kredytowe (głównie limity koncentracji zaangażowania) oparte na kapitale ekonomicznych wyliczonym metodą CreditRisk+: w tym przejście z limitów wyrażonych przez kapitał ekonomiczny na limity kwotowe. Metody wyznaczania docelowego zwrotu na kapitale ekonomicznym (bazując na koszcie kapitału) dla banku (metoda Creditrisk+). Metody optymalizacji alokacji kapitału ekonomicznego na jednostki/ linie biznesowe jakie czynniki poza zwrotem opartym o ryzyko, wpływają na alokację, praktyczne przykłady wyznaczania poziomu alokacji kapitału ekonomicznego na jednostki/ linie biznesowe. 4

5 Cel szkolenia: Podniesienie poziomu wiedzy pracowników Banku z zakresu planowania i zarządzania kapitałowego. 5) Walidacja modeli LGD, CCF i kapitału wewnętrznego Filozofia i techniki walidacji modeli LGD, CCF i modeli kapitału ekonomicznego. Testy statystyczne wykorzystywane do walidacji. Progi dla różnych testów (sposoby ustalania). Cel szkolenia: Wraz z pojawieniem się w Banku modeli CCF i LGD pojawiła się konieczność monitorowania i walidowania modeli. KNF i BdP kładą bardzo silny nacisk na monitorowanie i walidowanie wszelkiego rodzaju modeli z naciskiem na modele PD, LGD i CCF. Szkolenie ma pozwolić lepiej zarządzać tymi modelami, lepiej zrozumieć ich istotę i ograniczenia. Szkolenie powinno umożliwić budowanie w przyszłości lepszych modeli oddających rzeczywistość. W dłuższej perspektywie wzmocni to monitoring i wsparcie procesu dochodzenia należności. 6) Analiza/ ocena standingu finansowego przedsiębiorstw + systemy wczesnego ostrzegania Analiza głównych pozycji bilansu i rachunków wyników interpretacja ich ekonomicznego sensu. Analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno finansowej kredytobiorcy. Sygnały płynące z bilansu i rachunku wyników świadczące o pogorszeniu sytuacji kredytobiorcy. Identyfikacja manipulowania przez klienta danymi z bilansu i rachunku wyników tzw. kreatywna księgowość. Ocena sprawozdań skonsolidowanych klienta działającego w ramach grupy ekonomicznej. Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy związanej z analizą CbC (ocena sytuacji ekonomiczno finansowej kredytobiorców posiadających istotne zaangażowanie) w ramach szacowania utraty wartości oraz weryfikacja decyzji w zakresie ewentualnej zmiany portfela klientów (biznes/restrukturyzacja), którzy zostali zidentyfikowaniu w procesie EWS. 7) Papiery wartościowe charakterystyka, organizacja rynków, ewidencja rozliczenia Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych. Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi. Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat. Podaż statyczna i dynamiczna. Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcji z ich udziałem. Kwestie podatkowe oraz księgowe. Wymogi Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Fundusze inwestycyjne wycena. Cel szkolenia: Obowiązujące wszystkie podmioty standardy rachunkowości, w tym MSR i MSSF, jak również wymogi KDPW oraz obowiązujące przepisy podatkowe, nakładają na pracowników Banku obowiązek szczególnej znajomości nie tylko charakterystyki samych papierów wartościowych, lecz również organizacji obrotu, rynków, na których są zawierane transakcje oraz zasad ich ewidencji i rozliczania. Znajomość zasad zarządzania strukturą bilansu oraz rachunku zysków i strat umożliwi pełniejsze zrozumienie procesu. 8) Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe procedury rozliczania ewidencjonowania, wysokość depozytu zabezpieczającego, krótka sprzedaż Kwestie ewidencyjne i księgowe związane z kontraktami terminowymi na obligacje skarbowe. 5

6 Zasady wnoszenia depozytu zabezpieczającego, wysokość depozytu. Krótka sprzedaż dot. Kontraktów terminowych na obligacje skarbowe. Wycena instrumentów i ich prezentacja. Cel szkolenia: Rekomendacja A wydana przez KNF nakłada na Bank szczególne obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych. 9) Produkty strukturyzowane specyfikacja produktów strukturyzowanych Funkcjonowanie rynku produktów strukturyzowanych na świecie i kształtowanie perspektyw tego rynku w Polsce. Specyfika produktów strukturyzowanych. Kwestie ewidencji produktów strukturyzowanych. Wycena tych instrumentów i ich prezentacja. Cel szkolenia: Rekomendacja A wydana przez KNF nakłada na Bank szczególne obowiązki w zakresie zarzadzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych. 10) Instrumenty finansowe - pochodne Krótka charakterystyka (instrumenty stopy procentowej i ryzyka walutowego). Ujęcie księgowe i podatkowe. Wycena instrumentów pochodnych i ich prezentacja. Przegląd obowiązujących zasad i ostatnich zmian MSSF9 i MSR39, warunki stosowania. Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń, w tym: - obowiązujące zasady, - metody pomiaru efektywności powiązań zabezpieczających, - ujęcie księgowe. Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku instrumentów finansowych w praktycznym podejściu zawierania, realizacji, ewidencji oraz wyceny produktów zawieranych w ramach działalności skarbowej. 11) Ryzyko płynności uregulowania wynikające z Bazylei II oraz zarządzanie płynnością zgodne z wymogami Bazylei III Zarządzanie i kontrola płynności banku. Miary zarzadzania płynnością. Plan awaryjny. Normy nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, zgodnie z Bazyleą II. Metody pomiaru ryzyka płynności. Zmiany wprowadzone przez Bazyleę III nowe miary i niezbędne analizy. Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu obowiązujących uregulowań i wymogów wynikających z Bazylei II, jak również zmian wprowadzanych przez Bazyleę III obecnie nie ma wystarczającej wiedzy w obszarze ryzyka płynności na wprowadzenie wymaganych zmian. Szczegółowy program szkolenia będzie podlegał ostatecznym uzgodnieniom pomiędzy Bankiem a wybranym Oferentem, przy czym program szkolenia powinien uwzględniać powyższe zagadnienia. 6

7 5. Forma szkolenia szkolenie powinno być prowadzone w formie warsztatu praktycznego bazującego na aktywnym udziale uczestników poprzez zastosowanie aktywizujących metod szkolenia: np. scenki, studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, itp. Konieczne przeprowadzenie testów wstępnych uczestników (w pierwszych godzinach szkolenia) oraz testów końcowych (w ostatnich godzinach szkolenia). 6. Grupa docelowa: łącznie około 100 pracowników. Niektórzy pracownicy wezmą udział w kilku szkoleniach. Każda grupa szkoleniowa ok. 12 osób, w wyjątkowych przypadkach - maksymalnie 16 osób 7. Czas trwania szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej 2 dni, przy czym Bank preferuje jego przeprowadzanie w godzinach Możliwy termin przeprowadzenia szkoleń grudzień 2011 grudzień Miejsce szkoleń: Warszawa, ul. Żaryna 2a. 10. Bank oczekuje, że sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzania szkoleń (kamera, rzutnik, etc.) będzie każdorazowo zagwarantowany przez kontrahenta. 11. Bank dopuszcza możliwość złożenia ofert cząstkowych, tym samym dopuszcza możliwość podpisania więcej niż jednej umowy. 12. Firmy, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania mogą zostać poproszone o przygotowanie próbnych szkoleń (dla każdego lub wybranych zakresów). Próbne szkolenie dla jednego zakresu będzie trwało maksymalnie 2 godziny. W przypadku podjęcia współpracy z danym Oferentem Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do programu szkolenia w trakcie realizacji umowy. 13. Kryteria oceny ofert: 1) całkowity koszt oferty, 2) zawartość merytoryczna szkolenia wstępny program szkoleń, zaproponowana metodologia i techniki szkoleniowe, narzędzia i pomoce dydaktyczne, szkolenie próbne, 3) doświadczenie Oferenta w realizacji w okresie ostatnich 2 lat usług tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, 4) doświadczenie kadry trenerskiej rekomendowanej do realizacji przedmiotu Zaproszenia. 14. Sposób przeprowadzenia oceny ofert: Bank zamierza dokonać oceny ofert na podstawie ww. kryteriów. Ocena ofert będzie podzielona na 3 etapy: 1) Etap I ocena merytoryczna, przeprowadzona poprzez porównanie: a) zaproponowanych w ofertach programów szkolenia, w tym metod i narzędzi szkoleniowych, b) doświadczenia Oferentów w przeprowadzaniu szkoleń o zbliżonym zakresie dla innych podmiotów, c) doświadczenia trenerów dedykowanych przez Oferenta do realizacji szkolenia dla Banku, na podstawie której oferty są szeregowane od najlepiej do najsłabiej ocenionych, 2) Etap II porównanie ofert cenowych 3 najlepiej ocenionych ofert pod względem merytorycznym, 3) Etap III - ostateczna decyzja, co do wyboru Oferenta jako wykonawcy szkolenia jest podejmowana w szczególności na podstawie: a) oceny merytorycznej, b) oceny komercyjnej, 7

8 c) analizy porównawczej wyników oceny merytorycznej i wyników oceny komercyjnej dla 3 najlepiej ocenionych ofert pod względem merytorycznym, d) oceny próbnego szkolenia przeprowadzonego przez Oferenta/Oferentów, e) negocjacji i ostatecznej oferty cenowej Oferenta. 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I. Wymagania w stosunku do Oferentów Warunkiem ubiegania się przez Oferenta o udzielenie zamówienia jest: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zaproszenia, 2) znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu Zaproszenia, 3) nie zaleganie z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 4) doświadczenie w realizacji szkoleń o porównywalnym przedmiocie i zakresie, 5) przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu. II. Wymagania w stosunku do ofert Oferta składana przez Oferenta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Poszczególne części oferty powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Część handlowo-formalna: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zaproszenia, przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ formularz oferty 2) oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia, przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_Oświadczenie 3) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a także, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi Zaproszenia. przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_KRS 2. Część merytoryczna przesłana w odrębnym pliku lub plikach 1) propozycja wstępnego programu merytorycznego szkoleń, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1, w tym opis metod, metodologii i technik szkoleniowych planowanych do wykorzystania w każdym szkoleniu, moment i sposób aktywizacji uczestników, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_program 2) propozycja listy trenerów przewidzianych do realizacji szkoleń wraz z informacjami o ich: a) CV, b) doświadczeniu, w szczególności w okresie przed wykonywaniem pracy trenera i referencji w realizacji szkoleń objętych zakresem Zaproszenia, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_lista trenerów 3) propozycja realizacji szkoleń, uwzględniająca między innymi informacje o: a) materiałach szkoleniowych, b) narzędziach i pomocach dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń przez Oferenta, 9

10 przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_materiały 4) lista wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 2 lat usług, tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, wraz z listami referencyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej. przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_referencje 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 1. Informacje podstawowe Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów Adres poczty elektronicznej osoby upow. do kontaktów 2. Oferta cenowa: Lp. Temat szkolenia Liczba grup szkoleniowych Cena brutto za 1 grupę za 1 dzień szkoleniowy Łączna cena brutto za 2- dniowe szkolenie 1 grupy 1 Modelowanie ryzyka kredytowego 1 2 Stres testy 1 3 Implementacja uchwał KNF 2 4 Planowanie i zarządzanie kapitałowe 1 5 Walidacja modeli LGD, CCF i kapitału wewnętrznego Analiza/ ocena standingu finansowego przedsiębiorstw + systemy wczesnego ostrzegania Papiery wartościowe charakterystyka, organizacja rynków, ewidencja i rozliczenia Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe procedury rozliczania ewidencjonowania, wysokość depozytu zabezpieczającego, krótka sprzedaż Produkty strukturyzowane specyfika produktów strukturyzowanych Instrumenty finansowe - pochodne 2 11 Ryzyko płynności 1 ŁĄCZNY KOSZT BRUTTO W PLN ZA 15 GRUP SZKOLENIOWYCH 3. Oświadczam, że ceny określone w powyższej tabeli: 1) obejmują wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu, w tym przygotowanie programu szkolenia i następnie uzgodnienie go z Bankiem, 11

12 2) zawierają wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym w szczególności koszty delegacji trenerów, materiałów szkoleniowych oraz narzędzi i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń itp. (podpis osoby upoważnionej) 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (pieczątka firmy), dnia OŚWIADCZENIE W imieniu siedzibą w przy ul. będąc uprawnionym do reprezentowania powyższej firmy, oświadczam, że firma : - zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników, podwykonawców i kooperantów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Banku Millennium S.A. stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę tych przedsiębiorstw, - zapoznała się z całą dokumentacją dostarczoną jej przez Bank Millennium S.A. w związku z postępowaniem i akceptuje wszystkie warunki wskazane w tej dokumentacji, włączając w to przedstawione ogólne warunki umowne, - nie jest w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jej upadłości, - nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, - składa ofertę ważną przez 90 + dni (termin związania ofertą liczony od daty złożenia oferty lub zmiany części składowej oferty w ramach postępowania); - przedstawiła ostateczne i stałe w całym terminie ważności oferty ceny, - akceptuje termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, - nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z Bankiem Millennium SA. w rozumieniu Art. 6c ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 103 poz z późn. zm.), - akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny MEGA SONIC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo