ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej."

Transkrypt

1 Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Szkolenia są współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone w witrynie Internetowej pod adresem: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy ww. szkolenia jest złożenie oferty zgodnie z warunkami Zaproszenia. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w postaci załączników w formacie.doc,.pdf lub.xls do dnia 3 lutego 2012 r. do godz z tematem wiadomości: Oferta szkolenia z zakresu wiedzy bankowej. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Anna Sawicka Departament Zakupów Centralnych, tel. (22) , Do dnia 18 stycznia br. proszę o potwierdzenie, zwrotnym mailem na adres wskazany powyżej, otrzymania wiadomości zawierającej Zaproszenie do składania ofert, przy czym przesłanie tego potwierdzenia dotyczy wyłącznie tych Oferentów, którzy otrzymali Zaproszenie mailem przesłanym przez Bank bezpośrednio na skrzynkę mailową Oferenta. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia proszę przesyłać na ww. adres mailowy do dnia 24 stycznia br. Do dnia 30 stycznia br. odpowiedzi na otrzymane pytania zostaną przesłane do wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Dodatkowo odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej 1

2 Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od terminu składania ofert. Bank zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru ofert, - przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranymi Oferentami, - zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, - odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, - zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia, - przyjęcia oferty w części i udzielenia zamówienia więcej niż jednemu Oferentowi, - zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji, dokumentów lub postawienia dodatkowych warunków co do usług, które mają być świadczone, - weryfikacji zapisów w przedstawionych przez Oferenta dokumentach, w szczególności w zakresie załączonych referencji. Bank informuje, że: - przedstawione przez Oferentów ceny będą obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, - Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Banku w przypadku odrzucenia jego oferty, - Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu, - prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, - niniejszy dokument jest poufny i stanowi wyłączną własność Banku. - treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, - wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy co najmniej mailowej, - w wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na świadczenie przedmiotowych usług, - program szkolenia przedstawiony przez Oferenta w złożonej ofercie, opracowany na podstawie Zaproszenia, będzie szczegółowo ustalony na etapie negocjacji z wyselekcjonowanymi Oferentami. Z poważaniem, /-/ Jerzy Krala Dyrektor Departamentu Zakupów Centralnych Załączniki: Nr 1 Opis Przedmiotu Zaproszenia Nr 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz oceny ofert Nr 3 Formularz oferty Nr 4 Oświadczenie Nr 5 Projekt umowy Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2a, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: ,00 złotych. 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA 1) Bank jest zainteresowany ofertą na przeprowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. 2) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): Usługi szkoleniowe 3) Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników Departamentu Operacji, jak również zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania zadań przez tych pracowników, w tym zredukowanie ryzyka oraz potencjalnych strat Banku. Dodatkowo szkolenia mają pełnić funkcję motywacyjną dla pracowników. 4) Forma szkoleń szkolenia powinny być prowadzone w formie warsztatu praktycznego bazującego na aktywnym udziale uczestników poprzez zastosowanie aktywizujących metod szkolenia: np. studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, itp. Konieczne przeprowadzenie testów wstępnych uczestników (w pierwszych godzinach szkolenia), testów końcowych (w ostatnich godzinach szkolenia) oraz ewaluacji szkolenia. 5) Specyfikacja szkoleń: Lp. Temat szkolenia Liczba dni* szkolenia na 1 grupę** Planowana liczba grup Miejsce szkolenia 1 Analiza finansowa 1 2 Gdańsk 2 Analiza kredytowa 1 2 Gdańsk 3 Aspekty prawne w produktach bankowych 2 1 Warszawa 4 Aspekty prawne zajęć egzekucyjnych 2 1 Warszawa lub Gdańsk 5 Bezpieczeństwo kart płatniczych 2 2 Warszawa i Gdańsk 6 Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych 1 1 Gdańsk 7 Prawne aspekty zabezpieczeń wierzytelności banku 2 2 Gdańsk 8 Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego 2 2 Warszawa 9 Prawo bankowe 1 2 Warszawa i Gdańsk 10 Przeciwdziałanie nadużyciom bankowym 2 1 Warszawa lub Gdańsk 11 Przestępstwa bankowe 2 1 Warszawa 12 Ryzyko kredytowe 1 2 Warszawa 13 Weryfikacja dokumentów w procesach kredytowych 1 1 Warszawa lub Gdańsk 14 Zarządzanie zabezpieczeniami 2 1 Gdańsk 15 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1 1 Warszawa *liczba dni rozumiana jako 8x45 min ** grupa o liczebności osób 3

4 6) Zakres poszczególnych szkoleń: Analiza finansowa 1) Analiza sprawozdań finansowych studium przypadku Treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy: Bilans - majątek firmy i źródła jego finansowania, Rachunek zysków i strat - wyraz rentowności działalności gospodarczej firmy, Rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie z przepływu kapitałów, Ćwiczenia w sporządzaniu wstępnej analizy sprawozdań finansowych struktura, dynamika, wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej, Czytanie sprawozdań finansowych i ich analiza wstępna, 2) Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie oceny finansowej firmy studium przypadku. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej, Praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania, Pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych, Sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej studium przypadku, Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w ocenie działalności firmy - przykłady błędnych decyzji zarządczych, Praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy. 3) Dodatkowo praktyczna interpretacja wskaźników finansowych z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość, metody oceny przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych i szybkiego pomiaru wyników podmiotów gospodarczych, ocena sytuacji kapitałowo-majątkowa i finansowa przedsiębiorstwa, analiza i interpretacja sprawozdań finansowych, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw metodą wskaźnikową m.in.. skuteczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, wyjaśnienie metodologii tworzenia projektów inwestycyjnych, przedstawienie najczęściej stosowanych wskaźników oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Analiza kredytowa 1) Podstawowe zasady analizy kredytowej. 2) Proces analizy kredytowej. 3) Analiza danych kredytowych pod kątem rachunkowym i prawnym. 4) Procedury i zasady funkcjonowania zabezpieczeń w procesie udzielania kredytów. 5) Podstawy polityki kredytowej. 6) Sposoby określania zdolności kredytowej. Aspekty prawne w produktach bankowych głównie rachunek bankowy i karta płatnicza 1) Rynek w Polsce i na świecie produktów bankowych. 2) System prawny, źródła prawa i stan prawny. 3) Porównanie kluczowych regulacji z obszaru produktów bankowych funkcjonujących w Polsce. 4) Umowy, podmioty, uprawnienia. 5) Zasady korzystania. 6) Najczęstsze problemy i zagrożenia. 7) Sposoby zabezpieczeń. 4

5 Aspekty prawne zajęć egzekucyjnych 1) Majątek osobisty wspólników a majątek przedsiębiorstwa. 2) Podstawowe zasady rozstrzygania zbiegów sądowo-sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjno-administracyjnych. 3) Rozstrzygnięcia zbiegów w przypadkach, gdy dotyczą zajęć wystawionych oddzielnie na wspólników i spółkę cywilną (również kwestia udziałów). 4) Pierwszeństwo organu przejmującego egzekucje do łącznego prowadzenia w świetle przepisów o egzekucji sądowej oraz administracyjnej. 5) Elementy zagadnień upadłości przedsiębiorstwa w świetle prowadzonych egzekucji. Bezpieczeństwo kart płatniczych 1) Przestępstwa kartowe ATM, POS, MOTO z wykorzystaniem najnowszych technologii. 2) Chargebacki. 3) Transakcje internetowe bez fizycznego użycia karty. 4) Monitoring kartowy. 5) Bezpieczeństwo kartowe na rynku międzynarodowym i lokalnym. Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych 1) Rodzaje spółek omówienie. 2) Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding, konsorcjum, spółka cywilna spółek. 3) Kapitał zakładowy kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki. Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki. Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna). Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu. Sposoby dokapitalizowania spółki. 4) Zasady reprezentacji spółek działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników; zasady udzielania pełnomocnictw. 5) Organy spółek. Ogólna wiedza z zakresu. 6) Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki. 7) Umowa spółki, akt założycielski, statut, shareholders agreement. 8) Upadłość spółek prawa handlowego podstawowe pojęcia z zakresu prawa upadłościowego. 9) Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 10) Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny. Prawne aspekty zabezpieczeń wierzytelności banku 1) Zagadnienia ogólne Zagadnienia prawne Charakterystyka zabezpieczanych wierzytelności (kształtowanie stosunków kredytowych, źródła stosunków kredytowych, regulaminy bankowe, umowa kredytowa) Istota zabezpieczenia wierzytelności banku, rodzaje zabezpieczeń Reprezentacja podmiotów Stosunki majątkowe małżonków z zabezpieczeniem wierzytelności przez jednego z nich Ryzyko banku w związku ze zmianami przepisów Wybór rodzaju zabezpieczenia 5

6 2) Poszczególne formy zabezpieczeń Poręczenie cywilne Gwarancja bankowa Weksel, poręczenie wekslowe,indos, czek i poręczenie czekowe Cesja wierzytelności Przystąpienie do długu Przejęcie długu Kaucja i przelew (wpłata) środków na rachunek banku Blokada środków na rachunku bankowym Przewłaszczenie na zabezpieczenie Zastawy (na rzeczach ruchomych, na prawach) Hipoteka ("Hipoteka bankowa", zwykła, kaucyjna, przymusowa, umowna, łączna) 3) Dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności: Ubezpieczenie Nowe formy zabezpieczeń wierzytelności kształtujące się w praktyce 4) Dodatkowe zagadnienia: Zabezpieczenie wierzytelności a tryb dochodzenia roszczeń banku Wpływ postępowań: egzekucyjnego układowego, upadłościowego na zabezpieczenia Skuteczność zabezpieczeń Monitorowanie Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego Hipoteka 1) Hipoteki łączna i kaucyjna 2) Sposoby wystawiania wniosku o wpis: hipoteki proporcjonalnej hipoteki łącznej 3) Treści dokumentów do Sądu o wpis/zmianę hipoteki. 4) Wydzielenie działki/części nieruchomości. 5) Wykreślenia z hipoteki. 6) Podstawienie wierzytelności zasady działania oraz praktyka. Moc prawna składanych oświadczeń o podstawieniu wierzytelności do umowy kredytowej. 7) Opróżnione miejsce zasady działania oraz praktyka. 8) Składanie wniosków do sądu zasada działania pełnomocnictw, podstawy ujawnienia danych, wykreślanie służebności, kto może składać wniosek, kolejność składanych wniosków. 9) Podważenie hipoteki/ odrzucenie wniosku jakiego rodzaju błędy formalne w dokumentacji bankowej mogą stanowić podstawę do podważenia hipoteki (np. błędne daty w oświadczeniach). 10) Wnioski do sądu składane przez notariuszy w akcie notarialnym, a zasada ich sprostowania. Inne 1) Akty notarialne na co należy zwracać uwagę zwłaszcza przy aktach developerskich, zagrożenia, ogólnie budowa aktu krok po kroku. 2) Pełnomocnictwa szczegółowe określenie do czego upoważnia pełnomocnictwo na druku banku. 3) Pełnomocnictwa notarialne (zakres czynności). 4) Problemy nowej hipoteki z perspektywy sektora bankowego, notariuszy, orzeczników wieczystoksięgowych ujęcie praktyczne. 5) Najczęstsze błędy we wnioskach o wpis hipoteki. 6) Interpretacja sądów zmian treści wpisu istniejącej już hipoteki (hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna). 7) Opróżnione miejsce hipoteczne refinansowanie. Problemy przy opróżnionym miejscu hipotecznym (całkowitym i częściowym), zakres czynności przy OMH. 8) Nad zabezpieczenie wierzytelności. 6

7 Prawo bankowe 1) Prawo bankowe Definicje i pojęcia prawa bankowego System bankowy Bankowy fundusz gwarancyjny Nadzór bankowy Czynności bankowe 2) Unijne regulacje dot. usług płatniczych 3) Gwarancje bankowe podstawy prawne udzielania przez banki gwarancji wynikające z przepisów prawa bankowego, rodzaje gwarancji bankowych, sposób postępowania przy udzielaniu gwarancji, uczestnicy gwarancji bankowej i ich prawa i obowiązki 4) Tajemnica bankowa Charakter prawny Zakres przedmiotowy i podmiotowy Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy Podmioty uprawnione i warunki dostępu do informacji objętych tajemnicą Prawa i obowiązki banku Przepisy karne Przeciwdziałanie nadużyciom bankowym 1) Fraudy Rodzaje Sposoby typowania zabezpieczenia 2) Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Rola banku i regulacje krajowe na tle rozwiązań unijnych Założenia do obowiązującej ustawy i walka w Polsce ( w liczbach) Obowiązki banku (rejestracyjne i raportowe) Typowanie transakcji podejrzanych Sposoby zabezpieczeń 3) Zapobieganie nadużyciom Przestępstwa bankowe 1) Przestępstwa bankowe w kontekście banku jako ofiary przestępstwa Kryterium wyodrębnienia i specyfika przestępstw bankowych Typizacja gospodarczych przestępstw bankowych Charakterystyka przestępstw przeciwko podmiotom bankowym Aspekty procesowe 2) Zabezpieczanie i sposoby fałszerstw dokumentów związanych z obrotem pieniężnym Pismo ręczne jako ślad biopsychosocjalny umożliwiający poszerzenie wiedzy o kliencie Pismo ręczne. Zasady identyfikacji umożliwiające weryfikację autentyczności i wykonawstwa zapisów odręcznych Badania podpisów Fałszerstwa podpisów. Metody podrabiania podpisów. Powiązanie rodzaju fałszerstwa z konkretną sytuacją bankową. Analiza cech charakterystycznych i możliwości rozpoznawania Problematyka związana z dokumentami tożsamości 7

8 Pozostałe dokumenty z jakimi spotyka się pracownik banku Omówienie podstawowych technik wytwarzania dokumentów Technika badania dokumentów Fałszerstwa dokumentów i sposoby weryfikacji ich autentyczności Techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem 3) Zabezpieczenie informacji w systemach informatycznych w świetle przepisów prawa Zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Klasyfikacja zasobów systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów o ochronie danych osobowych Wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów rozporządzenia. (zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych) Organizacja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Bezpieczeństwo osobowe Kontrola dostępu Zabezpieczenie nośników Ryzyko kredytowe 1) Zapoznanie z ryzykiem kredytowym (rodzajami, istotą, przyczynami, metodami jego pomiaru). 2) Zapoznanie ze stosowanymi współcześnie metodami oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych, zarówno dla osób fizycznych, jak również przedsiębiorstw (mechanizm działania omawianych metod, zalety i wady, przykłady). 3) Ryzyka związane z prowadzeniem przez Bank działalności kredytowej 4) Podział i rodzaje ryzyka kredytowego oraz jego współzależność z innymi rodzajami ryzyka bankowego wg standardów stosowanych przez firmy audytorskie. 5) Podstawowe czynniki determinujące poziom ryzyka kredytowego. 6) Zasady efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym. 7) Analiza ryzyka kredytowego przy opracowywaniu wniosku o kredyt - case study. 8) Łączne ryzyko kredytowe i jego praktyczne przejawy. 9) Ważniejsze elementy metodyki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka kredytowego. 10) Weryfikacja dokumentów i informacji przedstawionych przez przedsiębiorcę jako fundament szacowania i oceny poziomu ryzyka kredytowego. 11) Metody fałszowania sprawozdań finansowych przez kredytobiorców i zniekształcania prezentowanej sytuacji finansowej - działanie wykrywacze podejmowane przez bank w celu ograniczenia wynikającego z tego ryzyka kredytowego. 12) Monitoring sytuacji kredytobiorcy i kredytu. 13) Ryzyko kredytowe finansowania podmiotów powiązanych. 14) Najczęściej występujące nieprawidłowości w procesie oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym. Weryfikacja dokumentów w procesach kredytowych 1) Wymogi weryfikacyjne, możliwość odstępstw, które nie skutkuje unieważnieniem umowy. 2) Weryfikacja dokumentacji kredytowej: detal, przedsiębiorstwa i hipoteki. 3) Omówienie procesów kredytowych. 4) Przedstawienie dokumentów w poszczególnych procesach (wnioski, umowa kredytowa, umowa zabezpieczenia, inne dokumenty, itd.). 5) Zasady weryfikacji dokumentów pod kątem zapobiegania nadużyciom. 8

9 Zarządzanie zabezpieczeniami 1) Zabezpieczenia hipoteczne (przejściowe i docelowe). 2) Ryzyko: braku docelowych zabezpieczeń, nie do zabezpieczenie, pogorszenie stanu przyjętych zabezpieczeń (z punktu widzenia LTV, zdarzeń szkodowych, zmiana warunków rynkowych). 3) Brak aktualizacji sum ubezpieczenia nieruchomości/statusu w trakcie okresu kredytowania 4) Monitoring i zarządzanie zabezpieczeniami hipotecznymi (hipoteka, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1) Istota i cel zarządzania ryzykiem operacyjnym. 2) System zarządzania ryzykiem operacyjnym. 3) Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. 4) Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym. 5) Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym. 6) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, stosując rekomendację M. 7) Szczegółowy program szkoleń będzie podlegał ostatecznym uzgodnieniom pomiędzy Bankiem a wybranym Oferentem. 8) Grupa docelowa: ok. 340 osób 9) Bank preferuje przeprowadzanie szkoleń w godzinach ) Planowane ramy czasowe przeprowadzenia szkoleń: I kwartał 2012 I kwartał ) Miejsce szkoleń: Warszawa, ul. Żaryna 2A (Millennium Park) oraz Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16. 12) Bank w ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania preferuje nawiązanie współpracy z jedną firmą, jednakże nie wyklucza możliwości wyboru 2-3 kontrahentów w przypadku, gdy dany Oferent złoży ofertę częściową, tj. tylko na wybrane szkolenia. Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia przez więcej niż 1 trenera. 13) Firmy, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania mogą zostać poproszone o przygotowanie próbnego szkolenia trwającego ok. 2 h. W przypadku podjęcia współpracy z danym Oferentem Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do programu szkolenia w trakcie realizacji umowy. 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENY OFERT I. Wymagania w stosunku do Oferentów Warunkiem ubiegania się przez Oferenta o udzielenie zamówienia jest: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zaproszenia, 2) znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu Zaproszenia, 3) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 4) doświadczenie w realizacji szkoleń o porównywalnym przedmiocie i zakresie w okresie 2 ostatnich lat dla branży finansowej, 5) przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 6) nieposiadanie powiązań osobowych lub kapitałowych z Bankiem 1 II. Wymagania w stosunku do ofert Oferta składana przez Oferenta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Poszczególne części oferty powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Część handlowo-formalna: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zaproszenia, przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ formularz oferty 2) oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia, przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ Oświadczenie 3) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a także, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi Zaproszenia. przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_KRS 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Bankiem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 10

11 2. Część merytoryczna przesłana w odrębnym pliku lub plikach 1) propozycja wstępnego programu merytorycznego szkolenia, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1, w tym opis metod, metodologii i technik szkoleniowych planowanych do wykorzystania w szkoleniu, moment i sposób aktywizacji uczestników, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_program szkoleniowy 2) propozycja programu próbnych szkoleń dla każdego zakresu trwających maksymalnie 2 godziny przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_próbne szkolenie 3) propozycja listy trenerów przewidzianych do realizacji szkoleń wraz z informacjami o ich: a) CV, b) doświadczeniu, w szczególności w okresie przed wykonywaniem pracy trenera (działalność pozaszkoleniowa) i referencji w realizacji szkoleń objętych zakresem Zaproszenia, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_trenerzy 4) propozycja realizacji szkoleń, uwzględniająca między innymi informacje o: a) materiałach szkoleniowych, b) narzędziach i pomocach dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń przez Oferenta, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_materiały szkoleniowe 5) lista wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 2 lat usług, tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, wraz z listami referencyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_referencje UWAGA! W związku z ograniczoną przepustowością skrzynek odbiorczych w Banku Millennium (6MB), uprzejmie proszę o przesłanie oferty w kilku odrębnych wiadomościach mailowych, w przypadku takiej konieczności. Kolejne wiadomości proszę ponumerować, np. 1/4, 2/4, 3/4 i 4/4. 11

12 III. Ocena ofert Postępowanie przetargowe zakłada przeprowadzenie trzyetapowej oceny ofert. I ETAP Weryfikacja spełniania wymogów określonych w Zaproszeniu do składania ofert przedstawionych powyżej. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w Zaproszeniu terminie. II ETAP Merytoryczna ocena ofert: Do etapu drugiego oceny zostaną zakwalifikowane oferty spełniające wszystkie wymagania określone powyżej. W ramach drugiego etapu oceny, oferty zostaną ocenione według opisanych poniżej kryteriów w skali 1-3. Skala oceny poszczególnych kryteriów w ramach II etapu oceny ofert Punkty 1 Opis Oferta jest nieadekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert lub w ofercie brakuje danych na temat danego kryterium 2 Oferta jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert 3 Oferta jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie należy do 20% najlepszych ofert pod względem danego kryterium 12

13 Kryterium Waga Cena 30% Zawartość merytoryczna: Doświadczenie Oferenta: Doświadczenie kadry trenerskiej: 30% 10% 30% Kryterium szczegółowe Pod uwagę będą brane ceny brutto (ogółem) Waga 30% Program 15% Stopień zaawansowania szkolenia w stosunku do poziomu uczestników 6% Metody szkoleniowe 6% Materiały szkoleniowe 3% Szkolenia w ramach środków EFS 2% Referencje rynkowe 8% Doświadczenie trenerskie w ramach tematu szkolenia 10,5% Certyfikaty 3% Doświadczenie zawodowe/praktyczne (pozatrenerskie) w ramach tematu szkolenia Doświadczenie trenerskie i/lub zawodowe w sektorze finansowym 10,5% 6% Uwagi Oferta najtańsza otrzyma 3 punkty. Pozostałym ofertom punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: Cena najniższa / Cena badanej oferty * 3 Zgodność przedstawionej oferty z wymaganym zakresem merytorycznym oraz brak elementów zbędnych, z punktu widzenia potrzeb określonych w Zaproszeniu Stopień zaawansowania szkolenia powinien odzwierciedlać poziom zaawansowania grupy Adekwatność metod szkoleniowych do potrzeb zawartych w Zaproszeniu do składania ofert; w zależności od specyfiki szkolenia: w przypadku większości szkoleń: metody aktywizujące grupę i pozwalające na praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności, w przypadku szkoleń teoretycznych: metody pozwalające na skuteczne przyswojenie wiedzy Ocena zaproponowanej formy, zawartości, innowacyjności, adekwatności do programu szkolenia Firma przeprowadziła co najmniej 1 szkolenie dofinansowane ze środków EFS. Za Oferentów posiadających adekwatne referencje rynkowe zostaną uznani ci, którzy przedstawią referencje oraz Bank nie uzyska żadnych negatywnych opinii na ich temat bezpośrednio z rynku. Preferowane będą referencje z dużych instytucji, w szczególności powiązanych z sektorem finansowym. Liczba szkoleń w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Liczba i poziom zaawansowania certyfikatów w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Doświadczenia zawodowe lub liczba projektów w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Doświadczenia zawodowe/liczba szkoleń w ramach sektora finansowego. Preferowane będą świadczenia wykonane dla firm o zbliżonym charakterze działalności i wielkości. 13

14 III ETAP Negocjacje oraz opcjonalna ocena próbnych szkoleń. Do etapu trzeciego oceny zostaną zakwalifikowane co najmniej 2 najlepiej ocenione w etapie drugim oferty. Firmy, które uzyskały największą ilość punktów zostaną poproszone o przeprowadzenie szkolenia próbnego lub kilkugodzinnej próby szkolenia. Do ostatecznego etapu negocjacji zostaną zakwalifikowani Oferenci, którzy uzyskają najwyższą ocenę ze szkolenia próbnego w skali 1-3 (szczegóły poniżej). Bank dopuszcza możliwość rezygnacji ze szkolenia próbnego, wówczas wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do ostatecznego etapu negocjacji. O wynikach postepowania Bank zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać się będzie od podpisania umowy z Bankiem, Bank będzie miał prawo do wybrania kolejnego Oferenta, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach 3-etapowej oceny ofert. Skala oceny poszczególnych kryteriów w ramach III etapu postępowania przetargowego ocena szkolenia próbnego lub kilkugodzinnej próby szkolenia Punkty Opis Jakość próbnego szkolenia jest nieadekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Jakość próbnego szkolenia jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Jakość próbnego szkolenia jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie należy do 20% najlepszych szkoleń próbnych pod względem danego kryterium Kryterium Waga Kryterium szczegółowe Waga Wiedza z zakresu tematu zawartego w Zaproszeniu 12,5% Trener/rzy: 50% Odwoływanie się do praktycznych przykładów zastosowania wiedzy 12,5% Aktywizacja grupy 12,5% Umiejętność przekazywania wiedzy 12,5% Zgodność zakresu szkolenia z przedstawioną ofertą 20% Sposób prowadzenia zajęć: 50% Dostosowanie poziomu zaawansowania szkolenia do grupy - reagowanie na potrzeby grupy 20% Jakość i zawartość merytoryczna materiałów szkoleniowych oraz, w przypadku szkoleń prowadzonych w salach zapewnianych przez Oferenta, odpowiedniej infrastruktury 10% 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 1. Informacje podstawowe Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów Adres poczty elektronicznej osoby upow. do kontaktów 2. Oferta cenowa: Lp. Temat szkolenia Liczba dni Planowana szkolenia liczba grup na 1 grupę 1 Analiza finansowa Analiza kredytowa Aspekty prawne w produktach bankowych Aspekty prawne zajęć egzekucyjnych Bezpieczeństwo kart płatniczych Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych Prawne aspekty zabezpieczeń wierzytelności banku Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego Prawo bankowe Przeciwdziałanie nadużyciom bankowym Przestępstwa bankowe Ryzyko kredytowe Weryfikacja dokumentów w procesach kredytowych Zarządzanie zabezpieczeniami Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1 1 Liczebność grup ok osób. Cena brutto w PLN za 1 dzień szkoleniowy Cena brutto w PLN za 1 grupę 3. Oświadczam, że ceny określone w powyższej tabeli: 1) obejmują wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu, w tym przygotowanie programu szkolenia i następnie uzgodnienie go z Bankiem oraz przeprowadzenie próbnych szkoleń, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zaproszenia pkt 13., 2) zawierają wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym w szczególności koszty delegacji trenerów, materiałów szkoleniowych oraz narzędzi i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń itp. (podpis osoby upoważnionej) 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (pieczątka firmy), dnia OŚWIADCZENIE W imieniu siedzibą w przy ul. będąc uprawnionym do reprezentowania powyższej firmy, oświadczam, że firma : - zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników, podwykonawców i kooperantów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Banku Millennium S.A. stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę tych przedsiębiorstw, - zapoznała się z całą dokumentacją dostarczoną jej przez Bank Millennium S.A. w związku z postępowaniem i akceptuje wszystkie warunki wskazane w tej dokumentacji, włączając w to przedstawione ogólne warunki umowne, - nie jest w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jej upadłości, - nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, - składa ofertę ważną przez 90 + dni (termin związania ofertą liczony od daty złożenia oferty lub zmiany części składowej oferty w ramach postępowania); - przedstawiła ostateczne i stałe w całym terminie ważności oferty ceny, - akceptuje termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, - nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z Bankiem Millennium S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństwa, opieki lub kurateli. - akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 16

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo