ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej."

Transkrypt

1 Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Szkolenia są współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone w witrynie Internetowej pod adresem: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy ww. szkolenia jest złożenie oferty zgodnie z warunkami Zaproszenia. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w postaci załączników w formacie.doc,.pdf lub.xls do dnia 3 lutego 2012 r. do godz z tematem wiadomości: Oferta szkolenia z zakresu wiedzy bankowej. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Anna Sawicka Departament Zakupów Centralnych, tel. (22) , Do dnia 18 stycznia br. proszę o potwierdzenie, zwrotnym mailem na adres wskazany powyżej, otrzymania wiadomości zawierającej Zaproszenie do składania ofert, przy czym przesłanie tego potwierdzenia dotyczy wyłącznie tych Oferentów, którzy otrzymali Zaproszenie mailem przesłanym przez Bank bezpośrednio na skrzynkę mailową Oferenta. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia proszę przesyłać na ww. adres mailowy do dnia 24 stycznia br. Do dnia 30 stycznia br. odpowiedzi na otrzymane pytania zostaną przesłane do wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Dodatkowo odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej 1

2 Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od terminu składania ofert. Bank zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru ofert, - przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranymi Oferentami, - zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, - odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, - zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia, - przyjęcia oferty w części i udzielenia zamówienia więcej niż jednemu Oferentowi, - zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji, dokumentów lub postawienia dodatkowych warunków co do usług, które mają być świadczone, - weryfikacji zapisów w przedstawionych przez Oferenta dokumentach, w szczególności w zakresie załączonych referencji. Bank informuje, że: - przedstawione przez Oferentów ceny będą obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, - Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Banku w przypadku odrzucenia jego oferty, - Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu, - prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, - niniejszy dokument jest poufny i stanowi wyłączną własność Banku. - treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, - wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy co najmniej mailowej, - w wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na świadczenie przedmiotowych usług, - program szkolenia przedstawiony przez Oferenta w złożonej ofercie, opracowany na podstawie Zaproszenia, będzie szczegółowo ustalony na etapie negocjacji z wyselekcjonowanymi Oferentami. Z poważaniem, /-/ Jerzy Krala Dyrektor Departamentu Zakupów Centralnych Załączniki: Nr 1 Opis Przedmiotu Zaproszenia Nr 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz oceny ofert Nr 3 Formularz oferty Nr 4 Oświadczenie Nr 5 Projekt umowy Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2a, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: ,00 złotych. 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA 1) Bank jest zainteresowany ofertą na przeprowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. 2) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): Usługi szkoleniowe 3) Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników Departamentu Operacji, jak również zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania zadań przez tych pracowników, w tym zredukowanie ryzyka oraz potencjalnych strat Banku. Dodatkowo szkolenia mają pełnić funkcję motywacyjną dla pracowników. 4) Forma szkoleń szkolenia powinny być prowadzone w formie warsztatu praktycznego bazującego na aktywnym udziale uczestników poprzez zastosowanie aktywizujących metod szkolenia: np. studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, itp. Konieczne przeprowadzenie testów wstępnych uczestników (w pierwszych godzinach szkolenia), testów końcowych (w ostatnich godzinach szkolenia) oraz ewaluacji szkolenia. 5) Specyfikacja szkoleń: Lp. Temat szkolenia Liczba dni* szkolenia na 1 grupę** Planowana liczba grup Miejsce szkolenia 1 Analiza finansowa 1 2 Gdańsk 2 Analiza kredytowa 1 2 Gdańsk 3 Aspekty prawne w produktach bankowych 2 1 Warszawa 4 Aspekty prawne zajęć egzekucyjnych 2 1 Warszawa lub Gdańsk 5 Bezpieczeństwo kart płatniczych 2 2 Warszawa i Gdańsk 6 Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych 1 1 Gdańsk 7 Prawne aspekty zabezpieczeń wierzytelności banku 2 2 Gdańsk 8 Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego 2 2 Warszawa 9 Prawo bankowe 1 2 Warszawa i Gdańsk 10 Przeciwdziałanie nadużyciom bankowym 2 1 Warszawa lub Gdańsk 11 Przestępstwa bankowe 2 1 Warszawa 12 Ryzyko kredytowe 1 2 Warszawa 13 Weryfikacja dokumentów w procesach kredytowych 1 1 Warszawa lub Gdańsk 14 Zarządzanie zabezpieczeniami 2 1 Gdańsk 15 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1 1 Warszawa *liczba dni rozumiana jako 8x45 min ** grupa o liczebności osób 3

4 6) Zakres poszczególnych szkoleń: Analiza finansowa 1) Analiza sprawozdań finansowych studium przypadku Treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy: Bilans - majątek firmy i źródła jego finansowania, Rachunek zysków i strat - wyraz rentowności działalności gospodarczej firmy, Rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie z przepływu kapitałów, Ćwiczenia w sporządzaniu wstępnej analizy sprawozdań finansowych struktura, dynamika, wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej, Czytanie sprawozdań finansowych i ich analiza wstępna, 2) Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie oceny finansowej firmy studium przypadku. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej, Praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania, Pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych, Sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej studium przypadku, Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w ocenie działalności firmy - przykłady błędnych decyzji zarządczych, Praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy. 3) Dodatkowo praktyczna interpretacja wskaźników finansowych z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość, metody oceny przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych i szybkiego pomiaru wyników podmiotów gospodarczych, ocena sytuacji kapitałowo-majątkowa i finansowa przedsiębiorstwa, analiza i interpretacja sprawozdań finansowych, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw metodą wskaźnikową m.in.. skuteczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, wyjaśnienie metodologii tworzenia projektów inwestycyjnych, przedstawienie najczęściej stosowanych wskaźników oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Analiza kredytowa 1) Podstawowe zasady analizy kredytowej. 2) Proces analizy kredytowej. 3) Analiza danych kredytowych pod kątem rachunkowym i prawnym. 4) Procedury i zasady funkcjonowania zabezpieczeń w procesie udzielania kredytów. 5) Podstawy polityki kredytowej. 6) Sposoby określania zdolności kredytowej. Aspekty prawne w produktach bankowych głównie rachunek bankowy i karta płatnicza 1) Rynek w Polsce i na świecie produktów bankowych. 2) System prawny, źródła prawa i stan prawny. 3) Porównanie kluczowych regulacji z obszaru produktów bankowych funkcjonujących w Polsce. 4) Umowy, podmioty, uprawnienia. 5) Zasady korzystania. 6) Najczęstsze problemy i zagrożenia. 7) Sposoby zabezpieczeń. 4

5 Aspekty prawne zajęć egzekucyjnych 1) Majątek osobisty wspólników a majątek przedsiębiorstwa. 2) Podstawowe zasady rozstrzygania zbiegów sądowo-sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjno-administracyjnych. 3) Rozstrzygnięcia zbiegów w przypadkach, gdy dotyczą zajęć wystawionych oddzielnie na wspólników i spółkę cywilną (również kwestia udziałów). 4) Pierwszeństwo organu przejmującego egzekucje do łącznego prowadzenia w świetle przepisów o egzekucji sądowej oraz administracyjnej. 5) Elementy zagadnień upadłości przedsiębiorstwa w świetle prowadzonych egzekucji. Bezpieczeństwo kart płatniczych 1) Przestępstwa kartowe ATM, POS, MOTO z wykorzystaniem najnowszych technologii. 2) Chargebacki. 3) Transakcje internetowe bez fizycznego użycia karty. 4) Monitoring kartowy. 5) Bezpieczeństwo kartowe na rynku międzynarodowym i lokalnym. Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych 1) Rodzaje spółek omówienie. 2) Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding, konsorcjum, spółka cywilna spółek. 3) Kapitał zakładowy kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki. Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki. Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna). Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu. Sposoby dokapitalizowania spółki. 4) Zasady reprezentacji spółek działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników; zasady udzielania pełnomocnictw. 5) Organy spółek. Ogólna wiedza z zakresu. 6) Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki. 7) Umowa spółki, akt założycielski, statut, shareholders agreement. 8) Upadłość spółek prawa handlowego podstawowe pojęcia z zakresu prawa upadłościowego. 9) Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 10) Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny. Prawne aspekty zabezpieczeń wierzytelności banku 1) Zagadnienia ogólne Zagadnienia prawne Charakterystyka zabezpieczanych wierzytelności (kształtowanie stosunków kredytowych, źródła stosunków kredytowych, regulaminy bankowe, umowa kredytowa) Istota zabezpieczenia wierzytelności banku, rodzaje zabezpieczeń Reprezentacja podmiotów Stosunki majątkowe małżonków z zabezpieczeniem wierzytelności przez jednego z nich Ryzyko banku w związku ze zmianami przepisów Wybór rodzaju zabezpieczenia 5

6 2) Poszczególne formy zabezpieczeń Poręczenie cywilne Gwarancja bankowa Weksel, poręczenie wekslowe,indos, czek i poręczenie czekowe Cesja wierzytelności Przystąpienie do długu Przejęcie długu Kaucja i przelew (wpłata) środków na rachunek banku Blokada środków na rachunku bankowym Przewłaszczenie na zabezpieczenie Zastawy (na rzeczach ruchomych, na prawach) Hipoteka ("Hipoteka bankowa", zwykła, kaucyjna, przymusowa, umowna, łączna) 3) Dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności: Ubezpieczenie Nowe formy zabezpieczeń wierzytelności kształtujące się w praktyce 4) Dodatkowe zagadnienia: Zabezpieczenie wierzytelności a tryb dochodzenia roszczeń banku Wpływ postępowań: egzekucyjnego układowego, upadłościowego na zabezpieczenia Skuteczność zabezpieczeń Monitorowanie Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego Hipoteka 1) Hipoteki łączna i kaucyjna 2) Sposoby wystawiania wniosku o wpis: hipoteki proporcjonalnej hipoteki łącznej 3) Treści dokumentów do Sądu o wpis/zmianę hipoteki. 4) Wydzielenie działki/części nieruchomości. 5) Wykreślenia z hipoteki. 6) Podstawienie wierzytelności zasady działania oraz praktyka. Moc prawna składanych oświadczeń o podstawieniu wierzytelności do umowy kredytowej. 7) Opróżnione miejsce zasady działania oraz praktyka. 8) Składanie wniosków do sądu zasada działania pełnomocnictw, podstawy ujawnienia danych, wykreślanie służebności, kto może składać wniosek, kolejność składanych wniosków. 9) Podważenie hipoteki/ odrzucenie wniosku jakiego rodzaju błędy formalne w dokumentacji bankowej mogą stanowić podstawę do podważenia hipoteki (np. błędne daty w oświadczeniach). 10) Wnioski do sądu składane przez notariuszy w akcie notarialnym, a zasada ich sprostowania. Inne 1) Akty notarialne na co należy zwracać uwagę zwłaszcza przy aktach developerskich, zagrożenia, ogólnie budowa aktu krok po kroku. 2) Pełnomocnictwa szczegółowe określenie do czego upoważnia pełnomocnictwo na druku banku. 3) Pełnomocnictwa notarialne (zakres czynności). 4) Problemy nowej hipoteki z perspektywy sektora bankowego, notariuszy, orzeczników wieczystoksięgowych ujęcie praktyczne. 5) Najczęstsze błędy we wnioskach o wpis hipoteki. 6) Interpretacja sądów zmian treści wpisu istniejącej już hipoteki (hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna). 7) Opróżnione miejsce hipoteczne refinansowanie. Problemy przy opróżnionym miejscu hipotecznym (całkowitym i częściowym), zakres czynności przy OMH. 8) Nad zabezpieczenie wierzytelności. 6

7 Prawo bankowe 1) Prawo bankowe Definicje i pojęcia prawa bankowego System bankowy Bankowy fundusz gwarancyjny Nadzór bankowy Czynności bankowe 2) Unijne regulacje dot. usług płatniczych 3) Gwarancje bankowe podstawy prawne udzielania przez banki gwarancji wynikające z przepisów prawa bankowego, rodzaje gwarancji bankowych, sposób postępowania przy udzielaniu gwarancji, uczestnicy gwarancji bankowej i ich prawa i obowiązki 4) Tajemnica bankowa Charakter prawny Zakres przedmiotowy i podmiotowy Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy Podmioty uprawnione i warunki dostępu do informacji objętych tajemnicą Prawa i obowiązki banku Przepisy karne Przeciwdziałanie nadużyciom bankowym 1) Fraudy Rodzaje Sposoby typowania zabezpieczenia 2) Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Rola banku i regulacje krajowe na tle rozwiązań unijnych Założenia do obowiązującej ustawy i walka w Polsce ( w liczbach) Obowiązki banku (rejestracyjne i raportowe) Typowanie transakcji podejrzanych Sposoby zabezpieczeń 3) Zapobieganie nadużyciom Przestępstwa bankowe 1) Przestępstwa bankowe w kontekście banku jako ofiary przestępstwa Kryterium wyodrębnienia i specyfika przestępstw bankowych Typizacja gospodarczych przestępstw bankowych Charakterystyka przestępstw przeciwko podmiotom bankowym Aspekty procesowe 2) Zabezpieczanie i sposoby fałszerstw dokumentów związanych z obrotem pieniężnym Pismo ręczne jako ślad biopsychosocjalny umożliwiający poszerzenie wiedzy o kliencie Pismo ręczne. Zasady identyfikacji umożliwiające weryfikację autentyczności i wykonawstwa zapisów odręcznych Badania podpisów Fałszerstwa podpisów. Metody podrabiania podpisów. Powiązanie rodzaju fałszerstwa z konkretną sytuacją bankową. Analiza cech charakterystycznych i możliwości rozpoznawania Problematyka związana z dokumentami tożsamości 7

8 Pozostałe dokumenty z jakimi spotyka się pracownik banku Omówienie podstawowych technik wytwarzania dokumentów Technika badania dokumentów Fałszerstwa dokumentów i sposoby weryfikacji ich autentyczności Techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem 3) Zabezpieczenie informacji w systemach informatycznych w świetle przepisów prawa Zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Klasyfikacja zasobów systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów o ochronie danych osobowych Wymagania bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów rozporządzenia. (zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych) Organizacja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Bezpieczeństwo osobowe Kontrola dostępu Zabezpieczenie nośników Ryzyko kredytowe 1) Zapoznanie z ryzykiem kredytowym (rodzajami, istotą, przyczynami, metodami jego pomiaru). 2) Zapoznanie ze stosowanymi współcześnie metodami oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych, zarówno dla osób fizycznych, jak również przedsiębiorstw (mechanizm działania omawianych metod, zalety i wady, przykłady). 3) Ryzyka związane z prowadzeniem przez Bank działalności kredytowej 4) Podział i rodzaje ryzyka kredytowego oraz jego współzależność z innymi rodzajami ryzyka bankowego wg standardów stosowanych przez firmy audytorskie. 5) Podstawowe czynniki determinujące poziom ryzyka kredytowego. 6) Zasady efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym. 7) Analiza ryzyka kredytowego przy opracowywaniu wniosku o kredyt - case study. 8) Łączne ryzyko kredytowe i jego praktyczne przejawy. 9) Ważniejsze elementy metodyki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w kontekście ryzyka kredytowego. 10) Weryfikacja dokumentów i informacji przedstawionych przez przedsiębiorcę jako fundament szacowania i oceny poziomu ryzyka kredytowego. 11) Metody fałszowania sprawozdań finansowych przez kredytobiorców i zniekształcania prezentowanej sytuacji finansowej - działanie wykrywacze podejmowane przez bank w celu ograniczenia wynikającego z tego ryzyka kredytowego. 12) Monitoring sytuacji kredytobiorcy i kredytu. 13) Ryzyko kredytowe finansowania podmiotów powiązanych. 14) Najczęściej występujące nieprawidłowości w procesie oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym. Weryfikacja dokumentów w procesach kredytowych 1) Wymogi weryfikacyjne, możliwość odstępstw, które nie skutkuje unieważnieniem umowy. 2) Weryfikacja dokumentacji kredytowej: detal, przedsiębiorstwa i hipoteki. 3) Omówienie procesów kredytowych. 4) Przedstawienie dokumentów w poszczególnych procesach (wnioski, umowa kredytowa, umowa zabezpieczenia, inne dokumenty, itd.). 5) Zasady weryfikacji dokumentów pod kątem zapobiegania nadużyciom. 8

9 Zarządzanie zabezpieczeniami 1) Zabezpieczenia hipoteczne (przejściowe i docelowe). 2) Ryzyko: braku docelowych zabezpieczeń, nie do zabezpieczenie, pogorszenie stanu przyjętych zabezpieczeń (z punktu widzenia LTV, zdarzeń szkodowych, zmiana warunków rynkowych). 3) Brak aktualizacji sum ubezpieczenia nieruchomości/statusu w trakcie okresu kredytowania 4) Monitoring i zarządzanie zabezpieczeniami hipotecznymi (hipoteka, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1) Istota i cel zarządzania ryzykiem operacyjnym. 2) System zarządzania ryzykiem operacyjnym. 3) Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. 4) Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym. 5) Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym. 6) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, stosując rekomendację M. 7) Szczegółowy program szkoleń będzie podlegał ostatecznym uzgodnieniom pomiędzy Bankiem a wybranym Oferentem. 8) Grupa docelowa: ok. 340 osób 9) Bank preferuje przeprowadzanie szkoleń w godzinach ) Planowane ramy czasowe przeprowadzenia szkoleń: I kwartał 2012 I kwartał ) Miejsce szkoleń: Warszawa, ul. Żaryna 2A (Millennium Park) oraz Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16. 12) Bank w ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania preferuje nawiązanie współpracy z jedną firmą, jednakże nie wyklucza możliwości wyboru 2-3 kontrahentów w przypadku, gdy dany Oferent złoży ofertę częściową, tj. tylko na wybrane szkolenia. Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia przez więcej niż 1 trenera. 13) Firmy, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania mogą zostać poproszone o przygotowanie próbnego szkolenia trwającego ok. 2 h. W przypadku podjęcia współpracy z danym Oferentem Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do programu szkolenia w trakcie realizacji umowy. 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENY OFERT I. Wymagania w stosunku do Oferentów Warunkiem ubiegania się przez Oferenta o udzielenie zamówienia jest: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zaproszenia, 2) znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu Zaproszenia, 3) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 4) doświadczenie w realizacji szkoleń o porównywalnym przedmiocie i zakresie w okresie 2 ostatnich lat dla branży finansowej, 5) przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 6) nieposiadanie powiązań osobowych lub kapitałowych z Bankiem 1 II. Wymagania w stosunku do ofert Oferta składana przez Oferenta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Poszczególne części oferty powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Część handlowo-formalna: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zaproszenia, przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ formularz oferty 2) oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia, przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ Oświadczenie 3) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a także, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi Zaproszenia. przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_KRS 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Bankiem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 10

11 2. Część merytoryczna przesłana w odrębnym pliku lub plikach 1) propozycja wstępnego programu merytorycznego szkolenia, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1, w tym opis metod, metodologii i technik szkoleniowych planowanych do wykorzystania w szkoleniu, moment i sposób aktywizacji uczestników, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_program szkoleniowy 2) propozycja programu próbnych szkoleń dla każdego zakresu trwających maksymalnie 2 godziny przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_próbne szkolenie 3) propozycja listy trenerów przewidzianych do realizacji szkoleń wraz z informacjami o ich: a) CV, b) doświadczeniu, w szczególności w okresie przed wykonywaniem pracy trenera (działalność pozaszkoleniowa) i referencji w realizacji szkoleń objętych zakresem Zaproszenia, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_trenerzy 4) propozycja realizacji szkoleń, uwzględniająca między innymi informacje o: a) materiałach szkoleniowych, b) narzędziach i pomocach dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń przez Oferenta, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_materiały szkoleniowe 5) lista wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 2 lat usług, tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, wraz z listami referencyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_referencje UWAGA! W związku z ograniczoną przepustowością skrzynek odbiorczych w Banku Millennium (6MB), uprzejmie proszę o przesłanie oferty w kilku odrębnych wiadomościach mailowych, w przypadku takiej konieczności. Kolejne wiadomości proszę ponumerować, np. 1/4, 2/4, 3/4 i 4/4. 11

12 III. Ocena ofert Postępowanie przetargowe zakłada przeprowadzenie trzyetapowej oceny ofert. I ETAP Weryfikacja spełniania wymogów określonych w Zaproszeniu do składania ofert przedstawionych powyżej. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w Zaproszeniu terminie. II ETAP Merytoryczna ocena ofert: Do etapu drugiego oceny zostaną zakwalifikowane oferty spełniające wszystkie wymagania określone powyżej. W ramach drugiego etapu oceny, oferty zostaną ocenione według opisanych poniżej kryteriów w skali 1-3. Skala oceny poszczególnych kryteriów w ramach II etapu oceny ofert Punkty 1 Opis Oferta jest nieadekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert lub w ofercie brakuje danych na temat danego kryterium 2 Oferta jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert 3 Oferta jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie należy do 20% najlepszych ofert pod względem danego kryterium 12

13 Kryterium Waga Cena 30% Zawartość merytoryczna: Doświadczenie Oferenta: Doświadczenie kadry trenerskiej: 30% 10% 30% Kryterium szczegółowe Pod uwagę będą brane ceny brutto (ogółem) Waga 30% Program 15% Stopień zaawansowania szkolenia w stosunku do poziomu uczestników 6% Metody szkoleniowe 6% Materiały szkoleniowe 3% Szkolenia w ramach środków EFS 2% Referencje rynkowe 8% Doświadczenie trenerskie w ramach tematu szkolenia 10,5% Certyfikaty 3% Doświadczenie zawodowe/praktyczne (pozatrenerskie) w ramach tematu szkolenia Doświadczenie trenerskie i/lub zawodowe w sektorze finansowym 10,5% 6% Uwagi Oferta najtańsza otrzyma 3 punkty. Pozostałym ofertom punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: Cena najniższa / Cena badanej oferty * 3 Zgodność przedstawionej oferty z wymaganym zakresem merytorycznym oraz brak elementów zbędnych, z punktu widzenia potrzeb określonych w Zaproszeniu Stopień zaawansowania szkolenia powinien odzwierciedlać poziom zaawansowania grupy Adekwatność metod szkoleniowych do potrzeb zawartych w Zaproszeniu do składania ofert; w zależności od specyfiki szkolenia: w przypadku większości szkoleń: metody aktywizujące grupę i pozwalające na praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności, w przypadku szkoleń teoretycznych: metody pozwalające na skuteczne przyswojenie wiedzy Ocena zaproponowanej formy, zawartości, innowacyjności, adekwatności do programu szkolenia Firma przeprowadziła co najmniej 1 szkolenie dofinansowane ze środków EFS. Za Oferentów posiadających adekwatne referencje rynkowe zostaną uznani ci, którzy przedstawią referencje oraz Bank nie uzyska żadnych negatywnych opinii na ich temat bezpośrednio z rynku. Preferowane będą referencje z dużych instytucji, w szczególności powiązanych z sektorem finansowym. Liczba szkoleń w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Liczba i poziom zaawansowania certyfikatów w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Doświadczenia zawodowe lub liczba projektów w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Doświadczenia zawodowe/liczba szkoleń w ramach sektora finansowego. Preferowane będą świadczenia wykonane dla firm o zbliżonym charakterze działalności i wielkości. 13

14 III ETAP Negocjacje oraz opcjonalna ocena próbnych szkoleń. Do etapu trzeciego oceny zostaną zakwalifikowane co najmniej 2 najlepiej ocenione w etapie drugim oferty. Firmy, które uzyskały największą ilość punktów zostaną poproszone o przeprowadzenie szkolenia próbnego lub kilkugodzinnej próby szkolenia. Do ostatecznego etapu negocjacji zostaną zakwalifikowani Oferenci, którzy uzyskają najwyższą ocenę ze szkolenia próbnego w skali 1-3 (szczegóły poniżej). Bank dopuszcza możliwość rezygnacji ze szkolenia próbnego, wówczas wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do ostatecznego etapu negocjacji. O wynikach postepowania Bank zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać się będzie od podpisania umowy z Bankiem, Bank będzie miał prawo do wybrania kolejnego Oferenta, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach 3-etapowej oceny ofert. Skala oceny poszczególnych kryteriów w ramach III etapu postępowania przetargowego ocena szkolenia próbnego lub kilkugodzinnej próby szkolenia Punkty Opis Jakość próbnego szkolenia jest nieadekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Jakość próbnego szkolenia jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Jakość próbnego szkolenia jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie należy do 20% najlepszych szkoleń próbnych pod względem danego kryterium Kryterium Waga Kryterium szczegółowe Waga Wiedza z zakresu tematu zawartego w Zaproszeniu 12,5% Trener/rzy: 50% Odwoływanie się do praktycznych przykładów zastosowania wiedzy 12,5% Aktywizacja grupy 12,5% Umiejętność przekazywania wiedzy 12,5% Zgodność zakresu szkolenia z przedstawioną ofertą 20% Sposób prowadzenia zajęć: 50% Dostosowanie poziomu zaawansowania szkolenia do grupy - reagowanie na potrzeby grupy 20% Jakość i zawartość merytoryczna materiałów szkoleniowych oraz, w przypadku szkoleń prowadzonych w salach zapewnianych przez Oferenta, odpowiedniej infrastruktury 10% 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 1. Informacje podstawowe Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów Adres poczty elektronicznej osoby upow. do kontaktów 2. Oferta cenowa: Lp. Temat szkolenia Liczba dni Planowana szkolenia liczba grup na 1 grupę 1 Analiza finansowa Analiza kredytowa Aspekty prawne w produktach bankowych Aspekty prawne zajęć egzekucyjnych Bezpieczeństwo kart płatniczych Praktyczne aspekty prawa spółek handlowych Prawne aspekty zabezpieczeń wierzytelności banku Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego Prawo bankowe Przeciwdziałanie nadużyciom bankowym Przestępstwa bankowe Ryzyko kredytowe Weryfikacja dokumentów w procesach kredytowych Zarządzanie zabezpieczeniami Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 1 1 Liczebność grup ok osób. Cena brutto w PLN za 1 dzień szkoleniowy Cena brutto w PLN za 1 grupę 3. Oświadczam, że ceny określone w powyższej tabeli: 1) obejmują wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu, w tym przygotowanie programu szkolenia i następnie uzgodnienie go z Bankiem oraz przeprowadzenie próbnych szkoleń, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zaproszenia pkt 13., 2) zawierają wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym w szczególności koszty delegacji trenerów, materiałów szkoleniowych oraz narzędzi i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń itp. (podpis osoby upoważnionej) 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (pieczątka firmy), dnia OŚWIADCZENIE W imieniu siedzibą w przy ul. będąc uprawnionym do reprezentowania powyższej firmy, oświadczam, że firma : - zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników, podwykonawców i kooperantów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Banku Millennium S.A. stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę tych przedsiębiorstw, - zapoznała się z całą dokumentacją dostarczoną jej przez Bank Millennium S.A. w związku z postępowaniem i akceptuje wszystkie warunki wskazane w tej dokumentacji, włączając w to przedstawione ogólne warunki umowne, - nie jest w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jej upadłości, - nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, - składa ofertę ważną przez 90 + dni (termin związania ofertą liczony od daty złożenia oferty lub zmiany części składowej oferty w ramach postępowania); - przedstawiła ostateczne i stałe w całym terminie ważności oferty ceny, - akceptuje termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, - nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z Bankiem Millennium S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństwa, opieki lub kurateli. - akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Perswazja i negocjacje w windykacji - skuteczne metody telefonicznego odzyskiwania należności.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Perswazja i negocjacje w windykacji - skuteczne metody telefonicznego odzyskiwania należności. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/294/10 Warszawa, dnia 25 maja 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/EM/365/11 Warszawa, dnia 29.06.2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności menadżerskich.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności menadżerskich. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 fax. (22) 538 57 76 DZC/AS/366/11 Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. coachingu menadżerskiego dla Dyrektorów Regionalnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. coachingu menadżerskiego dla Dyrektorów Regionalnych. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/476/12 Warszawa, dnia 02 sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodologią Prince2.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodologią Prince2. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/672/12 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/398/12 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu MS Office: MS Access, MS Excel, MS Power Point, MS SQL, MS Word.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu MS Office: MS Access, MS Excel, MS Power Point, MS SQL, MS Word. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/382/12 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. wykorzystania technik Lean w tworzeniu pomysłów optymalizacyjnych oraz Lean leadership.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. wykorzystania technik Lean w tworzeniu pomysłów optymalizacyjnych oraz Lean leadership. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/325/12 Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/513/11 Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu symulacji napadów na placówki bankowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu symulacji napadów na placówki bankowe Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/42/12 Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa sieci IT.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa sieci IT. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/190/12 Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu train the trainer.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu train the trainer. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/649/11 Warszawa, dnia 18 listopada 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert (sygn. DZC/AT/17/12) w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów:

zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert (sygn. DZC/AT/17/12) w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Oferentów: Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/39/12 Warszawa, dn. 30 stycznia 2012 r. Do wszystkich firm zainteresowanych złożeniem oferty dla Banku Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 23 lipiec 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do wzięcia udziału w POSTĘPOWANIU Z ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie EKO-Doradztwa oraz przygotowanie do: opracowania i wdrożenia Programu Wdrażania Działań Proekologicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/WHSZ/ UDA-POKL.02.01.01-00-177/12

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/WHSZ/ UDA-POKL.02.01.01-00-177/12 Słupsk, 28 lipca 2014 roku I. Zamawiający ZAPYTANIE OFERTOWE /ZARZĄDZANIE RYZYKIEM/WHSZ/ UDA-POKL.02.01.01-00-177/12 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr sprawy 7/2.1.1/TRIGONUM/2014 ZAMAWIAJĄCY: Trigonum Sp. z o.o. ZATWIERDZIŁ 04.12.2014 r. 1. Paweł Bajurski - Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr sprawy 7/2.1.1/TRIGONUM/2014 ZAMAWIAJĄCY: Trigonum Sp. z o.o. ZATWIERDZIŁ 04.12.2014 r. 1. Paweł Bajurski - Prezes Zarządu nr sprawy 7/2.1.1/TRIGONUM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej w ramach projektu Kompetencje kadry zarządzającej kluczem do sukcesu rynkowego Grupy Trigonum Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-497 przy ulicy Zeusa 41; NIP: 522-292-83-08, REGON: 141963261, KRS:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

z PROJEKTOWANIA STRON WWW.

z PROJEKTOWANIA STRON WWW. Poznań, dnia 2 września 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu pt. Profesjonalne kadry ICT wielkopolskich MSP dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie).

Projekt realizowany na terenie 4 następujących powiatów: średzkiego, gostyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego (województwo wielkopolskie). Skrzynka, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pt.: Załóż własną firmę,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

za łączną cenę:,.. PLN brutto

za łączną cenę:,.. PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, dnia.0.05 r. Załącznik nr do Zapytania ofertowego z dnia.0.05 r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół Warszawa, dnia 21 września 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, jako beneficjent projektu: Rozwój szkół powiatu ostrowskiego, realizując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC 01 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 01 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez: Warszawa 31.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, dla 31 osób które rozpoczęły działalność gospodarczą, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013 Na realizację dwudniowego szkolenia z zakresu Zaawansowana obsługa komputera pt. MS Excel 2007 - poziom zaawansowany w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.07.02.01-02-019/12

WND-POKL.07.02.01-02-019/12 Wrocław, dnia 4.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 Strona1 Wrocław, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SNJ/03/2014 realizowane w ramach projektu Studia najwyższej jakości POKL.04.01.01-00-106/11 I. Nazwa i adres Zamawiającego Międzynarodowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr 1 do składania ofert cenowych w projekcie: Kompetentni pracownicy to silna firma. Projekt szkoleniowy firmy KOMAGES

Zaproszenie nr 1 do składania ofert cenowych w projekcie: Kompetentni pracownicy to silna firma. Projekt szkoleniowy firmy KOMAGES Zaproszenie nr 1 do składania ofert cenowych w projekcie: Kompetentni pracownicy to silna firma. Projekt szkoleniowy firmy KOMAGES Nr projektu WND-POKL.08.01.01-08-010 1. Nazwa i adres Zamawiającego: "KOMAGES"

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. zo. o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IIIc/2013-EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IIIc/2013-EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IIIc/2013-EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ 1) Nazwa i adres zamawiającego: CARBO Holding Sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 14 65-536 Zielona Góra nr projektu POKL.08.01.01-08-055/12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 31 maja 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Kraków, dnia 27.01.2014 r. Szanowni Państwo, Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 7/WND-POKL.08.01.01-12-193/12 Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia pt. Empowerement - zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo