ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10"

Transkrypt

1 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez The TOWER w partnerstwie z Bankiem Millennium S.A. projektu Akademia wiedzy i umiejętności pracowników Grupy Banku Millennium S.A. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na realizacji szkolenia nt. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie oraz doradztwa indywidualnego dla pracowników po 45 r. życia zatrudnionych w Banku Millennium S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. Szkolenia i doradztwo są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone także w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy ww. usług jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w załącznikach do niniejszego Zaproszenia. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w postaci załącznika.doc,.pdf lub.xls do dnia 3 sierpnia 2011 r., z tematem wiadomości: Oferta szkolenie Zarządzanie wiekiem i doradztwo dla 45+ Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Anna Cieślak Kierownik projektu, tel. (22) , Do dnia 15 lipca 2011 r. do godziny proszę o potwierdzenie, zwrotnym mailem na adres podany powyżej, otrzymania wiadomości zawierającej Zaproszenie do składania ofert.

2 Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia proszę przesyłać na ww. adres mailowy do dnia 18 lipca 2011 r. do godziny Do dnia 26 lipca 2011 r. odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranymi Oferentami, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia, zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji, dokumentów lub postawienia dodatkowych warunków co do usług, które mają być świadczone. Zamawiający informuje, że: przedstawione przez Oferentów ceny powinny obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia złożonej przez Oferenta oferty, Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu, prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, niniejszy dokument jest poufny i stanowi wyłączną własność Zamawiającego, treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy co najmniej mailowej, w wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, program szkolenia przedstawiony przez Oferenta w złożonej Ofercie, opracowany na podstawie Zaproszenia, będzie szczegółowo ustalony na etapie podpisywania ww. umowy. z poważaniem Anna Cieślak Kierownik projektu Załączniki: Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Nr 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu Nr 3 Formularz oferty Nr 4 Oświadczenie Nr 5 Projekt umowy

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) przeprowadzenie szkolenia nt. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw Grupy Banku Millennium S.A., b) realizacja doradztwa indywidualnego dla pracowników powyżej 45 r. życia zatrudnionych w Banku Millennium S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. 2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: a) dla szkolenia: CPV (usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania), b) dla doradztwa indywidualnego: CPV (usługi doradztwa). 3. Cele działań szkoleniowo doradczych: a) celem szkolenia jest rozwój wiedzy i uwrażliwienie uczestników nt. funkcjonowania społecznego i zawodowego pracowników różnych grup wiekowych, problemów związanych z wiekiem pracowników, możliwości wykorzystania potencjału pracowników w wieku 45+ oraz opracowanie Strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach Grupy Banku Millennium S.A., b) celem doradztwa indywidualnego jest identyfikacja doświadczeń, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, czynników motywacji oraz wzmocnienie motywacji pracowników powyżej 45 r. życia zatrudnionych w przedsiębiorstwach Grupy Banku Millennium S.A. 4. Forma działań szkoleniowo doradczych: a) szkolenie powinno być prowadzone w formie warsztatu praktycznego, z elementami prezentacji, bazującego na aktywnym udziale uczestników prowadzącym do wypracowania Strategii zarządzania wiekiem, b) doradztwo powinno być prowadzone w formie sesji indywidualnych doradcy z uczestnikiem. 5. Szczegółowy program szkolenia będzie podlegał ostatecznym uzgodnieniom pomiędzy Zamawiającym, zgodnie z wytycznymi Partnera projektu Banku Millennium S.A. a wybranym Oferentem. 6. Grupa docelowa: a) szkolenie adresowane jest do 12 osób z kadry zarządzającej przedsiębiorstw Grupy Banku Millennium S.A. (jedna grupa), b) doradztwo planowane jest dla 440 pracowników powyżej 45 r. życia zatrudnionych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach Grupy Banku Millennium S.A. 7. Czas trwania: a) szkolenie obejmować powinno 16 godzin lekcyjnych zajęć; realizowane będzie w ciągu 2 dni, po 8 godz. dziennie, b) doradztwo obejmować będzie 2 godziny zegarowe na osobę; w sumie planowana jest realizacja 880 godzin doradztwa. 8. Planowany termin realizacji: a) realizacja szkolenia II kwartał 2012 r., b) realizacja doradztwa od września 2011 do 31 marca 2013 r.

4 9. Miejsce do przeprowadzenia szkolenia zapewni Zamawiający (w promieniu 100 km od Warszawy). Sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia zapewni Zamawiający. Kontrahent powinien określić wymagania. 10. Doradztwo realizowane będzie na terenie całej Polski, w miejscu pracy uczestników (placówki/ oddziały Banku Millennium S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o., Millenium Dom Maklerski S.A.) w godzinach od 9.00 do Dodatkowe istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 5 Wzór umowy 12. Kryteria oceny ofert: a) całkowity koszt oferty, b) zawartość merytoryczna wstępny program szkolenia, zaproponowana tematyka, metodologia i techniki szkoleniowe, sposób aktywizacji uczestników, metodologia pracy nad Strategią Zarządzania Wiekiem w przedsiębiorstwach Grupy Banku Millennium S.A., zaproponowana tematyka doradztwa (ramowy scenariusz przebiegu sesji doradczej), c) doświadczenie Oferenta w realizacji w okresie ostatnich 3 lat usług tożsamych z przedmiotem Zamówienia, d) doświadczenie kadry trenerskiej rekomendowanej do realizacji przedmiotu Zamówienia. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie kryteriów wskazanych powyżej. Ocena przebiegać będzie w trzech etapach: 1) Etap I ocena merytoryczna, przeprowadzona poprzez porównanie: a) zaproponowanych w ofertach programów szkolenia, tematyki, metod i technik szkoleniowych, sposobów aktywizacji uczestników i metodologii pracy nad Strategią Zarządzania Wiekiem, zaproponowanej tematyki doradztwa, b) doświadczenia Oferentów w przeprowadzaniu dla innych podmiotów szkoleń i doradztwa o zbliżonym do Przedmiotu zamówienia zakresie, c) doświadczenia trenerów i doradców rekomendowanych przez Oferentów do realizacji szkoleń i doradztwa, Na tej podstawie oferty szeregowane będą od najlepiej do najsłabiej ocenionych. 2) Etap II porównanie ofert cenowych 3 ofert najlepiej ocenionych pod względem merytorycznym, 3) Etap III ostateczna decyzja co do wyboru Oferenta jako wykonawcy Przedmiotu zamówienia jest podejmowana w szczególności na podstawie: a) oceny merytorycznej, b) oceny komercyjnej, c) analizy porównawczej wyników oceny merytorycznej i wyników oceny komercyjnej dla 3 ofert ocenionych najlepiej pod względem merytorycznym, d) negocjacji i ostatecznej oferty cenowej Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny. Jeżeli firma, która zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

5 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 1. Wymagania w stosunku do Oferentów. Warunkiem ubiegania się przez Oferenta o udzielenie zamówienia jest; a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu Zamówienia, b) znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu Zamówienia, c) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek do ZUS, d) doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa o porównywalnym przedmiocie i zakresie, e) przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu. 2. Wymagania w stosunku do Ofert. Oferta składana przez Oferenta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Poszczególne części oferty powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) część handlowo formalna: formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zaproszenia, oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia, aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a także, że profil działalności Oferenta odpowiada przedmiotowi Zamówienia, b) część merytoryczna przesłana w odrębnym pliku lub plikach: propozycja wstępnego programu szkolenia, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1, w tym opis: metod i technik planowanych do wykorzystania na szkoleniu, sposobu aktywizacji uczestników, materiałów szkoleniowych, narzędzi i pomocy dydaktycznych, metodologii pracy nad Strategią Zarządzania Wiekiem propozycja tematyki doradztwa (ramowy scenariusz przebiegu sesji doradczej), propozycja trenerów i doradców przewidzianych do realizacji szkolenia i doradztwa wraz z informacjami o ich doświadczeniu, w szczególności w realizacji szkoleń i doradztwa objętych zakresem Zamówienia, lista wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 3 lat usług, tożsamych z przedmiotem Zamówienia wraz z referencjami.

6 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 1. Informacje podstawowe: Nazwa Oferenta: Siedziba Oferenta: Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: Numer telefonu do osoby upoważnionej do kontaktów: Adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów: 2. Oferta cenowa: 1. Szkolenie Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Cena za dzień szkoleniowy (8 * 45 min) (brutto w zł) Liczba dni szkoleniowych 2 Cena ogółem (brutto w zł) (cena za dzień x liczba dni szkoleniowych) 2. Doradztwo dla pracowników w wieku 45 + Cena za godzinę (brutto w zł) Liczba godzin doradztwa (440 os. x 2 godz.) 880 Cena ogółem (brutto w zł) (cena za godzinę x liczba godzin) Razem: (cena ogółem za szkolenie + cena ogółem za doradztwo) 3. Oświadczam, że ceny określone w powyższej tabeli: 1) obejmują wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu, w tym przygotowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych dla uczestników i następnie uzgodnienie ich z Zamawiającym, 2) zawierają wszelkie koszty i narzuty na cenę, w tym w szczególności podatek VAT, koszty wynagrodzenia i delegacji (dojazdów, noclegów i wyżywienia) trenerów i doradców, koszty materiałów szkoleniowych oraz narzędzi i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia i dokumentowania szkoleń i doradztwa. pieczątka firmowa i podpis osoby upoważnionej

7 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (pieczątka firmy), dnia OŚWIADCZENIE W imieniu z siedzibą w przy ul. będąc uprawnionym do reprezentowania powyższej firmy, oświadczam, że firma : zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników, podwykonawców i kooperantów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat The Tower oraz przedsiębiorstw Grupy Banku Millennium S.A. uczestniczących w projekcie, stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę, zapoznała się z całą dokumentacją dostarczoną jej przez The Tower w związku z postępowaniem i akceptuje wszystkie warunki wskazane w tej dokumentacji, nie jest w trakcie postępowania upadłowościowego ani nie ogłoszono jej upadłości, nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, składa ofertę ważną przez 90+ dni (termin związania ofertą liczony od daty złożenia oferty), przedstawiła ceny ostateczne i stałe w całym terminie ważności oferty, akceptuje termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania przez The Tower prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku, nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z The Tower, w rozumieniu Art. 6 c) ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2000 r. Nt 103 poz z późn. zm.) akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo