ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA"

Transkrypt

1 ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich dokonuje oceny adekwatności wybranej przez Klienta usługi uwzględniając indywidualną sytuację Klienta.. Ocena adekwatności jest dokonywana przed zawarciem Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna oraz Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.. Przed podpisaniem umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o wypełnienie Formularza informacji o Kliencie ( Formularz ). 4. Ocena dokonywana jest w odniesieniu do nowych Klientów Domu Maklerskiego oraz dotychczasowych Klientów rozszerzających zakres usług. 5. Adekwatność usług inwestycyjnych wybranych przez Klientów zależy od tego, czy Klient posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby właściwie ocenić ryzyka związane z danym instrumentem finansowym i usługami maklerskimi. Adekwatność usługi jest dokonywana przez kompetentnego pracownika Domu Maklerskiego, który jest uprawniony do zawierania Umów na rzecz Domu Maklerskiego. Pracownik Domu Maklerskiego ocenia adekwatność usługi biorąc pod uwagę informacje podane przez Klienta w Formularzu. 6. W przypadku, gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa jest dla Klienta nieodpowiednia, Dom Maklerski informuje o tym Klienta pisemnie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. Otrzymanie tej informacji Klient potwierdza złożeniem podpisu w odpowiedniej rubryce Formularza lub za pomocą elektronicznych nośników informacji. 7. W przypadku, gdy Klient odmówi udzielenia informacji zawartych w Formularzu, Dom Maklerski nie dokonuje oceny i odbiera od Klienta zawarte w Formularzu oświadczenie potwierdzające brak możliwości dokonania oceny adekwatności usługi. 8. Negatywna ocena adekwatności usługi oraz odmowa udzielenia informacji nie stanowią przeszkody w zawarciu Umowy z Klientem. Dom Maklerski może jednak odmówić zawarcia Umowy z Klientem, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny X-Trade Brokers uzna, iż wybrana przez Klienta usługa jest całkowicie nieadekwatna do jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. 9. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z więcej niż jedną osobą fizyczną, Dom Maklerski dokonuje oceny wszystkich współposiadaczy rachunku. Współposiadacze, dla których zgodnie z oceną usługa jest nieodpowiednia powinni zostać poinformowani o niedostosowaniu usługi do ich indywidualnej sytuacji zgodnie z pkt. 6.. W przypadku Klienta innego niż osoba fizyczna uznaje się, że usługa jest odpowiednia, jeśli osoby upoważnione do reprezentowania Klienta złożą pisemne oświadczenie, że zatrudnia on osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe.. W przypadku niezłożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w pkt., Dom Maklerski informuje Klienta, że usługa jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne i uzyskuje od Klienta potwierdzenie otrzymania tej informacji.. W przypadku Klientów będących zagranicznymi osobami fizycznymi rubryka powinna zostać wypełniona datą urodzenia Klienta.. Ocena adekwatności usługi dotyczy zawsze podmiotu, który zawiera Umowę. W sytuacji zawierania Umowy przez pełnomocnika, Dom Maklerski zobowiązany jest zwrócić się do Klienta (przyszłego posiadacza rachunku) o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny indywidualnej sytuacji Klienta. 4. Jeżeli informacje podane przez Klienta w Formularzu okażą się niewłaściwe albo niekompletne, Dom Maklerski zwróci się do Klienta o uzupełnienie informacji. W wypadku zaistnienia wyżej wspomnianej sytuacji Dom Maklerski zwróci się o wypełnienie nowego Formularza. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, -876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 758, o numerze REGON 5878, o numerze NIP , o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych). 5.8.

2 Formularz informacji o Kliencie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych. Udzielone odpowiedzi lub ich brak, zostaną uwzględnione do oceny Klienta. Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie do użytku służbowego. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania.. Jak ocenia Pan/Pani własną wiedzę w zakresie inwestowania w? (proszę zaznaczyć odpowiedź lepiej oddającą samoocenę) posiadam gruntowną i szeroką wiedzę dotyczącą inwestowania we wszystkie dostępne znam podstawowe zasady inwestowania w nie mam żadnej wiedzy w zakresie inwestycji w. Czy ma Pan/Pani osobiste doświadczenie w zakresie inwestycji w? mam duże doświadczenie w inwestowaniu we wszelkie dostępne mam podstawowe doświadczenie w inwestowaniu w niektóre nie mam żadnego doświadczenia w zakresie inwestycji w Nie znam żadnych instrumentów. Jakie typy usług, transakcji oraz instrumentów finansowych są Panu/Pani znane? Proszę zaznaczyć najbardziej pasującą odpowiedź. fundusze inwestycyjne akcje kontrakty futures, opcje, CFD akcje, kontrakty futures, opcje, CFD 4. Z jakiego typu usług finansowych korzystał/a Pan/Pani w przeszłości? Usługi finansowe bez doradztwa inwestycyjnego Doradztwo inwestycyjne/ Zarządzanie portfelem Żadne z wymienionych 5. Jak długo inwestuje Pan/Pani na rynku instrumentów pochodnych? W ogóle Do roku 5 lat Powyżej 5 lat 6.Ile transakcji dokonał/a Pan/Pani na rynku instrumentów pochodnych w ciągu ostatniego roku? żadnej do 5 powyżej 5 7. Jaką sumę środków własnych zainwestował Pan/Pani w instrumenty pochodne w ciągu ostatniego roku? zł do 5. zł od 5. do. zł powyżej. zł 8. Jak długo inwestuje Pan/Pani na rynku GPW? W ogóle Do roku 5 lat Powyżej 5 lat 9. Ile transakcji dokonał /a Pan/Pani na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatniego roku? żadnej do 5 powyżej 5. Jaką sumę środków własnych zainwestował/a Pan/Pani na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatniego roku? 5.8.

3 zł do 5. zł od 5. do. zł powyżej. zł. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji? (proszę zaznaczyć określenie najlepiej oddające cel) bezpieczne kumulowanie oszczędności inwestowanie zakładające rentowność przewyższającą rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji maksymalizacja zysków przy akceptacji znacznego ryzyka utraty istotnej części inwestowanych środków. Jak określiłby/liłaby Pan/Pani własny stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego? akceptuję ryzyko i możliwość poniesienia znacznych strat akceptuję ryzyko spadku wartości inwestycji nie akceptuję ryzyka inwestycyjnego ani możliwości poniesienia strat. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w dokonywane za pośrednictwem DM? (proszę oszacować udział i wskazać przedział) do % %-7% powyżej 7% 4. Wykształcenie brak podstawowe średnie wyższe 5. Zawód (proszę wskazać odpowiedź najbardziej zbliżoną do Pana/Pani profesji) Kadra kierownicza Specjalista w sektorze bankowości i finansów Specjalista w sektorze innym niż bankowość i finanse Przedsiębiorca Urzędnik państwowy Robotnik Emeryt/rencista Inny zawód Bezrobotny 6. Które instrumenty inwestycyjne charakteryzują się wykorzystaniem dźwigni finansowej? nie wiem akcje, obligacje kontrakty futures, kontrakty CFD Oświadczam, że Dom Maklerski poinformował mnie, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać stosownej oceny. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Ocena wybranego zakresu usługi Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa we właściwych przepisach Dom Maklerski stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji o czym niniejszym Klient jest informowany. data, podpis, pieczątka imienna pracownika X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 5.8.

4 Algorytm oceny. Poszczególnym odpowiedziom na pytania ankiety przypisana jest odpowiednia wartość punktowa:. Jak ocenia Pan/Pani własną wiedzę w zakresie inwestowania w? (proszę zaznaczyć odpowiedź lepiej oddającą samoocenę) posiadam gruntowną i szeroką wiedzę dotyczącą inwestowania we wszystkie dostępne znam podstawowe zasady inwestowania w nie mam żadnej wiedzy w zakresie inwestycji w -. Czy ma Pan /Pani osobiste doświadczenie w zakresie inwestycji w? mam duże doświadczenie w inwestowaniu we wszelkie dostępne mam podstawowe doświadczenie w inwestowaniu w niektóre instrumenty finansowe. Jakie typy usług, transakcji oraz instrumentów finansowych są Panu/Pani znane? Proszę zaznaczyć najbardziej pasującą odpowiedź. nie mam żadnego doświadczenia w zakresie inwestycji w - Nie znam żadnych instrumentów - fundusze inwestycyjne akcje kontrakty futures, opcje, CFD akcje, kontrakty futures, opcje, CFD 4. Z jakiego typu usług finansowych korzystał/a Pan/Pani w przeszłości? Usługi finansowe bez doradztwa inwestycyjnego Doradztwo inwestycyjne/ Zarządzanie portfelem żadne z wymienionych 5. Jak długo inwestuje Pan/Pani na rynku instrumentów pochodnych? W ogóle Do roku 5 lat Powyżej 5 lat 6.Ile transakcji dokonał/a Pan/Pani na rynku instrumentów pochodnych w ciągu ostatniego roku? żadnej do 5 powyżej 5 7. Jaką sumę środków własnych zainwestował Pan/Pani w instrumenty pochodne w ciągu ostatniego roku? zł do 5. zł od 5. do. zł powyżej. zł 8. Jak długo inwestuje Pan/Pani na rynku GPW? W ogóle Do roku 5 lat Powyżej 5 lat 9. Ile transakcji dokonał /a Pan/Pani na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatniego roku? żadnej do 5 powyżej 5. Jaką sumę środków własnych zainwestował/a Pan/Pani na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatniego roku? zł do 5. zł od 5. do. zł powyżej. zł bezpieczne kumulowanie oszczędności -. Jaki jest główny cel Pana/Pani inwestycji? (proszę zaznaczyć określenie najlepiej oddające cel) inwestowanie zakładające rentowność przewyższającą rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji maksymalizacja zysków przy akceptacji znacznego ryzyka utraty istotnej części inwestowanych środków. Jak określiłby/liłaby Pan/Pani własny stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego?

5 akceptuję ryzyko i możliwość poniesienia znacznych strat akceptuję ryzyko spadku wartości inwestycji nie akceptuję ryzyka inwestycyjnego ani możliwości poniesienia strat -. Jaki udział w Pana/Pani nadwyżkach finansowych stanowić będą inwestycje w dokonywane za pośrednictwem DM? (proszę oszacować udział i wskazać przedział) do % %-7% 4. Wykształcenie powyżej 7% - brak podstawowe średnie wyższe Zawód ( proszę wskazać odpowiedź najbardziej zbliżoną do Pana/Pani profesji) Kadra kierownicza Specjalista w sektorze bankowości i finansów Specjalista w sektorze innym niż bankowość i finanse Przedsiębiorca Urzędnik państwowy Robotnik - Emeryt/rencista - Inny zawód Bezrobotny - 6. Które instrumenty inwestycyjne charakteryzują się wykorzystaniem dźwigni finansowej? nie wiem akcje, obligacje kontrakty futures, kontrakty CFD - - Oświadczam, że Dom Maklerski poinformował mnie, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania, Dom Maklerski nie jest w stanie dokonać stosownej oceny. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznano mnie z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami. Ocena wybranego zakresu usługi Na podstawie powyżej udzielonych informacji (lub w przypadku braku niektórych odpowiedzi na powyższe pytania) na skutek zaistnienia przesłanek, o których mowa we właściwych przepisach Dom Maklerski stwierdza, że w ocenie Domu Maklerskiego wybrany przez Klienta zakres usług niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji o czym niniejszym Klient jest informowany. data, podpis, pieczątka imienna pracownika X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.. Suma punktów stanowi wynik.. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, do oceny przyjmuje się najniższą wartość punktową z możliwych odpowiedzi. 4. Usługa jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne jeżeli suma punktów jest mniejsza niż dla rynku OTC i derywatów na GPW na rynku lub niższa niż 8 dla inwestycji na rynku kasowym GPW. Suma punktów z Ankiety Data, pieczątka oraz podpis pracownika X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego tak. nie

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego tak. nie (Miejscowość...., Data.) TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo