ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT."

Transkrypt

1 Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AS/513/11 Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT. Szkolenia są współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone w witrynie Internetowej pod adresem: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy ww. szkoleń jest złożenie oferty zgodnie z warunkami Zaproszenia. Bank dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj., tylko na wybrane szkolenia. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w postaci załączników w formacie.doc,.pdf lub.xls do dnia 09 września 2011 r. do godz z tematem wiadomości: Oferta szkolenia IT. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Anna Sawicka Departament Zakupów Centralnych, tel. (22) , Do dnia 31 sierpnia br. proszę o potwierdzenie, zwrotnym mailem na adres wskazany powyżej, otrzymania wiadomości zawierającej Zaproszenie do składania ofert, przy czym przesłanie tego potwierdzenia dotyczy wyłącznie tych Oferentów, którzy otrzymali Zaproszenie mailem przesłanym przez Bank bezpośrednio na skrzynkę mailową Oferenta. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia proszę przesyłać na ww. adres mailowy do dnia 01 września br. Do dnia 06 września br. odpowiedzi na otrzymane pytania zostaną przesłane do wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Dodatkowo odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej 1

2 Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od terminu składania ofert. Bank zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru ofert, - przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranymi Oferentami, - zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, - odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, - zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia, - przyjęcia oferty w części i udzielenia zamówienia więcej niż jednemu Oferentowi, - zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji, dokumentów lub postawienia dodatkowych warunków co do usług, które mają być świadczone. Bank informuje, że: - przedstawione przez Oferentów ceny będą obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, - Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Banku w przypadku odrzucenia jego oferty, - Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu, - prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, - niniejszy dokument jest poufny i stanowi wyłączną własność Banku. - treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, - wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy co najmniej mailowej, - w wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na świadczenie przedmiotowych usług, - program szkolenia przedstawiony przez Oferenta w złożonej ofercie, opracowany na podstawie Zaproszenia, będzie szczegółowo ustalony na etapie negocjacji z wyselekcjonowanymi Oferentami. Z poważaniem, /-/ Anna Sawicka wz. Dyrektora Departamentu Zakupów Centralnych Załączniki: Nr 1 Opis Przedmiotu Zaproszenia Nr 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu Nr 3 Formularz oferty Nr 4 Oświadczenie Nr 5 Projekt umowy Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2a, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: ,00 złotych. 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA 1. Bank jest zainteresowany ofertą na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT dla swoich pracowników z różnych zespołów obszaru IT. 2. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): (Usługi szkolenia komputerowego). 3. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych pracowników Banku zatrudnionych w różnych zespołach obszaru IT. 4. Forma szkoleń szkolenia powinny być prowadzone w formie warsztatu praktycznego bazującego na aktywnym udziale uczestników poprzez zastosowanie aktywizujących metod szkolenia: np. studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, itp. Konieczne przeprowadzenie testów wstępnych uczestników (w pierwszych godzinach szkolenia), testów końcowych (w ostatnich godzinach szkolenia) oraz ewaluacji szkolenia. 5. Specyfikacja szkoleń: Lp. Temat szkolenia Liczba dni* szkolenia na 1 grupę Planowana liczba grup szkoleniowych Liczba uczestników w 1 grupie Miejsce szkolenia 1 Projektowanie interfejsu użytkownika NET tworzenie Data Access Solutions w Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10265) Warszawa Gdańsk Warszawa Gdańsk 3.NET Microsoft Silverlight Advanced Warszawa 4.NET Performance (MS-50153) NET tworzenie aplikacji webowych przy użyciu Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10264) *liczba dni rozumiana jako 8x45 min Warszawa Gdańsk Warszawa 6. Zakres poszczególnych szkoleń: 1) projektowanie interfejsu użytkownika użyteczność i doświadczenie użytkownika: a) teoria użyteczności i doświadczenia użytkownika w projektowaniu interfejsu użytkownika (UI), b) przykłady projektowania UI (warsztat) c) jak tworzyć i zarządzać wzorcami UI (UI patterns), d) kontrola rezultatów sprawdzenie użyteczności i doświadczenia użytkownika z użytkownikami interfejsu 2).NET tworzenie Data Access Solutions w Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10265) optymalizacja projektu i tworzenie bardziej wydajnego kodu data access poprzez użycie ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework i ADO.NET 3).NET Microsoft Silverlight Advanced 3

4 tworzenie aplikacji Microsoft Silverlight 3 poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi i technik developerskich 4).NET Performance (MS-50153) tworzenie wydajnych aplikacji przy użyciu.net Framework 5).NET tworzenie aplikacji webowych przy użyciu Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10264) a) tworzenie zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC i Web Forms przy użyciu narzędzi i technologii.net Framework 4, b) podnoszenie wydajności i skalowalności aplikacji webowych, c) porównanie ASP.NET MVC i Web Forms. 7. Szczegółowy program szkoleń będzie podlegał ostatecznym uzgodnieniom pomiędzy Bankiem a wybranym Oferentem. 8. Grupa docelowa: łącznie około 110 uczestników z różnych obszarów IT Banku. 9. Bank preferuje przeprowadzanie szkoleń w godzinach Planowane ramy czasowe przeprowadzenia szkoleń listopad 2011 czerwiec Miejsce szkoleń: Warszawa i Gdańsk 12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej wraz ze sprzętem umożliwiającym realizację szkoleń oraz cateringiem dla uczestników. 13. Bank w ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania preferuje nawiązanie współpracy z jedną firmą, jednakże nie wyklucza możliwości wyboru 2 kontrahentów w przypadku, gdy dany Oferent złoży ofertę częściową, tj. tylko na wybrane szkolenia. 14. Firmy, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania mogą zostać poproszone o przygotowanie próbnych szkoleń (dla każdego lub wybranych zakresów). Próbne szkolenie dla jednego zakresu będzie trwało maksymalnie 2 godziny. W przypadku podjęcia współpracy z danym Oferentem Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do programu szkolenia w trakcie realizacji umowy. 15. Kryteria oceny ofert: 1) całkowity koszt oferty, 2) zawartość merytoryczna szkolenia wstępny program szkolenia, zaproponowana metodologia i techniki szkoleniowe, narzędzia i pomoce dydaktyczne, szkolenie próbne, 3) doświadczenie Oferenta w realizacji w okresie ostatnich 2 lat usług tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, 4) doświadczenie kadry trenerskiej rekomendowanej do realizacji przedmiotu Zaproszenia. 16. Sposób przeprowadzenia oceny ofert: Bank zamierza dokonać oceny ofert na podstawie ww. kryteriów. Ocena ofert będzie podzielona na 3 etapy: 1) Etap I ocena merytoryczna, przeprowadzona poprzez porównanie: a) zaproponowanych w ofertach programów szkolenia, w tym metod i narzędzi szkoleniowych, b) doświadczenia Oferentów w przeprowadzaniu szkoleń o zbliżonym zakresie dla innych podmiotów, c) doświadczenia trenerów dedykowanych przez Oferenta do realizacji szkolenia dla Banku, na podstawie której oferty są szeregowane od najlepiej do najsłabiej ocenionych, 4

5 2) Etap II porównanie ofert cenowych 3 najlepiej ocenionych ofert pod względem merytorycznym, 3) Etap III - ostateczna decyzja, co do wyboru Oferenta jako wykonawcy szkolenia jest podejmowana w szczególności na podstawie: a) oceny merytorycznej, b) oceny komercyjnej, c) analizy porównawczej wyników oceny merytorycznej i wyników oceny komercyjnej dla 3 najlepiej ocenionych ofert pod względem merytorycznym, d) oceny próbnego szkolenia przeprowadzonego przez Oferenta/Oferentów, e) negocjacji i ostatecznej oferty cenowej Oferenta. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I. Wymagania w stosunku do Oferentów Warunkiem ubiegania się przez Oferenta o udzielenie zamówienia jest: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zaproszenia, 2) znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu Zaproszenia, 3) nie zaleganie z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 4) doświadczenie w realizacji szkoleń o porównywalnym przedmiocie i zakresie, 5) przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 6) posiadanie autoryzacji Microsoft w przypadku składania ofert na prowadzenie szkoleń: a).net tworzenie Data Access Solutions w Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10265) b).net Performance (MS-50153) c).net tworzenie aplikacji webowych przy użyciu Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10264) II. Wymagania w stosunku do ofert Oferta składana przez Oferenta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Poszczególne części oferty powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Część handlowo-formalna: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zaproszenia, przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ formularz oferty 2) oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia, przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ Oświadczenie 3) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a także, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi Zaproszenia. przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_KRS 2. Część merytoryczna: 1) propozycja wstępnego programu merytorycznego szkolenia, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1, w tym opis metod, metodologii i technik szkoleniowych planowanych do wykorzystania w szkoleniu, moment i sposób aktywizacji uczestników, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_program szkoleniowy 2) propozycja programu próbnych szkoleń dla każdego zakresu trwających maksymalnie 2 godziny przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_próbne szkolenie 6

7 3) propozycja listy trenerów przewidzianych do realizacji szkoleń wraz z informacjami o ich: a) CV, b) doświadczeniu, w szczególności w okresie przed wykonywaniem pracy trenera (działalność pozaszkoleniowa) i referencji w realizacji szkoleń objętych zakresem Zaproszenia, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_trenerzy 4) propozycja realizacji szkoleń, uwzględniająca między innymi informacje o: a) materiałach szkoleniowych, b) narzędziach i pomocach dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń przez Oferenta, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_materiały szkoleniowe 5) lista wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 2 lat usług, tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, wraz z listami referencyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_referencje 6) skany dokumentów/certyfikatów potwierdzających autoryzację Microsoft (w przypadku składania ofert na szkolenia:.net tworzenie Data Access Solutions w Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10265),.NET Performance (MS-50153) oraz.net tworzenie aplikacji webowych przy użyciu Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10264)), przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_certyfikacja 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 1. Informacje podstawowe Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów Adres poczty elektronicznej osoby upow. do kontaktów 2. Oferta cenowa: Lp. Temat szkolenia Planowana liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkolenia na 1 grupę Cena brutto w PLN za 1 dzień szkoleniowy Cena brutto w PLN za 1 grupę 1 Projektowanie interfejsu użytkownika NET tworzenie Data Access Solutions w Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10265) NET Microsoft Silverlight Advanced NET Performance (MS-50153) NET tworzenie aplikacji webowych przy użyciu Microsoft Visual Studio 2010 (MS 10264) 1 5 ŁĄCZNY KOSZT BRUTTO W PLN ZA 8 GRUP SZKOLENIOWYCH 3. Oświadczam, że ceny określone w powyższej tabeli: 1) obejmują wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu, w tym przygotowanie programu szkolenia i następnie uzgodnienie go z Bankiem oraz przeprowadzenie próbnych szkoleń, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zaproszenia pkt 14., 2) zawierają wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym w szczególności koszty wynajęcia sali, cateringu dla uczestników, delegacji trenerów, materiałów szkoleniowych oraz narzędzi i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń itp. (podpis osoby upoważnionej) 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (pieczątka firmy), dnia OŚWIADCZENIE W imieniu siedzibą w przy ul. będąc uprawnionym do reprezentowania powyższej firmy, oświadczam, że firma : - zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników, podwykonawców i kooperantów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Banku Millennium S.A. stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę tych przedsiębiorstw, - zapoznała się z całą dokumentacją dostarczoną jej przez Bank Millennium S.A. w związku z postępowaniem i akceptuje wszystkie warunki wskazane w tej dokumentacji, włączając w to przedstawione ogólne warunki umowne, - nie jest w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jej upadłości, - nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, - składa ofertę ważną przez 90 + dni (termin związania ofertą liczony od daty złożenia oferty lub zmiany części składowej oferty w ramach postępowania); - przedstawiła ostateczne i stałe w całym terminie ważności oferty ceny, - akceptuje termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, - nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z Bankiem Millennium SA. w rozumieniu Art. 6c ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 103 poz z późn. zm.), - akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 9