Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4 Widok ca³oœci Panel kontrolny Nape³nianie koszy, 5 Kosz dolny Kosz na sztuæce Kosz górny LVZ 675 DUO Uruchomienie i u ytkowanie, 6 Uruchomienie zmywarki Dozowanie œrodka myj¹cego Opcje zmywania Programy, 7 Tabela programów Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól regeneruj¹ca, 8 Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego Nape³niæ sól regeneruj¹c¹ Konserwacja i obs³uga, 9 Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Oczyszczenie zmywarki Unikaæ tworzenia siê brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtrów Przy planowanym wyjeÿdzie na d³u szy czas Œrodki ostro noœci i zalecenia, 10 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Pozbywanie siê starych urz¹dzeñ elektrycznych. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Anomalie i œrodki zaradcze, 11 Pomoc techniczna, 12 Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego

2 Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê, aby móc z niej skorzystaæ w ka dej chwili. W przypadku sprzeda y, odst¹pienia lub przeprowadzki upewniæ siê, e jest dostêpna razem z maszyn¹.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania.! W przypadku przeprowadzki nale y utrzymywaæ urz¹dzenie w pozycji pionowej lub, w razie potrzeby, lekko przechylone do ty³u. Ustawianie i poziomowanie 1. Rozpakowaæ urz¹dzenie i upewniæ siê, czy nie odnios³o szkód podczas transportu. Jeœli zosta³oby uszkodzone, nie pod³¹czaæ i powiadomiæ sprzedawcê. 2. Ustawiæ zmywarkê do naczyñ dociskaj¹c jej boki lub ty³ do przyleg³ych mebli lub do œciany. Urz¹dzenie mo e zostaæ tak e zabudowane pod ci¹g³ym blatem roboczym* (patrz karta Monta u). 3. Ustawiæ zmywarkê do naczyñ na równym i twardym pod³o u. Skompensowaæ nierównoœci odkrêcaj¹c lub dokrêcaj¹c nó ki a urz¹dzenie zostanie dok³adnie wypoziomowane (nie powinno posiadaæ nachylenia przekraczaj¹cego 2 stopnie). Dok³adne wypoziomowanie nadaje stabilnoœæ i pozwala unikn¹æ wibracji, ha³asu i przesuwania siê. 4. Wyregulowaæ wysokoœæ tylnych nó ek od przodu*. Mo na to zrobiæ, odkrêcaj¹c lub dokrêcaj¹c za pomoc¹ œrubokrêta œruby znajduj¹ce siê u do³u zmywarki. Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej! Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej powinno zostaæ dokonane przez wykwalifikowany personel.! Zmywarka do naczyñ nie powinna opieraæ siê ani o rury, ani o przewód zasilaj¹cy w pr¹d. Przewody doprowadzaj¹ce (A) i odprowadzaj¹ce (B) wodê oraz przewód zasilania elektrycznego mog¹ byæ skierowane w prawo lub w lewo, aby umo liwiæ lepsz¹ instalacjê (patrz ilustracja). Pod³¹czenie rury doprowadzaj¹cej wodê Do króæca zimnej wody: dobrze przykrêciæ przewód doprowadzaj¹cy do kurka z koñcówka gwintowan¹ 3/4 gaz; przed dokrêceniem spuœciæ wodê a stanie siê przejrzysta, aby ewentualne zanieczyszczenia nie mog³y zatkaæ dop³ywu do urz¹dzenia. Do króæca ciep³ej wody: w przypadku instalacji centralnego ogrzewania zmywarka do naczyñ mo e byæ zasilana ciep³¹ wod¹ z sieci o ile nie przekracza ona temperatury 60 C. Przykrêciæ przewód do kurka w sposób jak opisany dla zimnej wody.! Jeœli d³ugoœc przewodu doprowadzaj¹cego jest niewystarczaj¹ca, nale y zwróciæ siê do specjalistycznego sklepu lub autoryzowanego technika (patrz Obsuga Techniczna).! Ciœnienie wody powinno mieœciæ siê w zakresie wartoœci podanych w tabeli danych technicznych (patrz poni ej).! Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zagiêæ ani zaciœniêæ. Zabezpieczenie przed zalaniem Aby zagwarantowaæ, e nie bêd¹ mia³y miejsca zalania, zmywarka no naczyñ: - wyposa ona jest w system przerywaj¹cy dop³yw wody w przypadku pojawienia siê anomalii lub wycieków wewnêtrznych; - wyposa ona jest zabezpieczenie Water Stop*, to znaczy w przewód doprowadzaj¹cy wodê z³o ony w zewnêtrznej warstwy przezroczystej oraz wewnêtrznej koloru czerwonego: oba przewody wytrzymuj¹ bardzo wysokie ciœnienia. W przypadku pêkniêcia przewodu wewnêtrznego przewód zewnêtrzny przybiera intensywnie czerwon¹ barwê i doprowadza wodê zamiast przewodu wewnêtrznego chroni¹c przed wyciekami.! Jest bardzo wa n¹ sprawa okresowe kontrolowanie przewodu zewnêtrznego: jeœli ma on barwê ywej czerwieni, powinien zostaæ jak najszybciej wymieniony porzez autoryzowana pomoc techniczn¹ (patrz pomoc techniczna). * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 2

3 Pod³¹czenie rury odprowadzaj¹cej wodê Pod³¹czyæ przewód odprowadzaj¹cy, nie zginaj¹c go, do przewodu kanalizacyjnego o œrednicy min. 4 cm. Albo oprzeæ go o krawêdÿ umywalki lub wanny, wolny koniec przewodu odprowadzaj¹cego nie powinien byc zanurzony w wodzie. A Specjalne kolanko* plastikowe u³atwia optymalne u³o enie: przymocowaæ dok³adnie kolanko do œciany w celu unikniêcia drgañ przewodu i wylewania wody poza odp³yw kanalizacyjny. Czêœæ rury oznaczona liter¹ A powinna znajdowaæ siê na wysokoœci miêdzy 40 a 100 cm. od ziemi (patrz ilustracja ) Ostrze enia do pierwszego zmywania Po zainstalowaniu, tu przed pierwszym zmywaniem, nape³niæ do koñca wod¹ pojemnik na sól i dodaæ oko³o 2 kg soli (patrz nab³yszczasz i sól regeneruj¹ca): to normalne, e woda przelewa siê. Jest tak e normalnym, e po zasypaniu soli sygnalizacja BRAK SOLI* nadal pulsuje przez kilka cykli. Pasek zapobiegaj¹cy tworzeniu siê skroplin* Po wbudowaniu zmywarki otworzyæ drzwiczki i przykleiæ przezroczysty pasek samoprzylepny na doln¹ czêœæ drewnianego blatu, aby zabezpieczyæ go przed skroplinami. Dane Techniczne PL! Nie zaleca siê stosowania przewodów przed³u aj¹cych. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale y upewniæ siê, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; czy gniazdko jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy urz¹dzenia wskazanej na tabliczce znamionowej (patrz opis zmywarki do naczyñ); czy napiêcie zasilaj¹ce odpowiada wartoœciom podanym na tabliczce znamionowej; czy gniazdko pasuje do wtyczki w pralce. W przeciwnym przypadku nale y domagaæ siê wymiany wtyczki przez autoryzowanego technika (patrz Pomoc techniczna); nie stosowaæ przed³u aczy ani gniazdek rozdzielaj¹cych.! Po zainstalowaniu urz¹dzenia przewód zasilana elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny byæ ³atwo dostêpne.! Kabel nie powinien posiadaæ adnych zagiêæ ani nie powinien byæ zgnieciony.! Przewód powinien byæ okresowo kontrolowany i wymieniany przez autoryzowanych techników (patrz pomoc techniczna).! Producent odrzuca wszelk¹ odpowiedzialnoœæ, jeœli zasady te nie bêd¹ przestrzegane. Wymiary Pojemnoœæ Ciœnienie wody zasilania Napiêcie zasilania elektrycznego Ca³kowita moc poch³aniana Bezpiecznik topikowy szerokoœæ cm 59,5 wysokoœæ cm 82 g³êbokoœæ cm nakryæ standardowych 30 Kpa Mpa (0,3 bar) 4,3 psi 145 psi Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi dyrektywami unijnymi: -73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z póÿniejszymi zmianami - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci Elektromagnetycznej) wraz z póÿniejszymi zmianami. - 97/17 CE (Nak³adanie etykietek) /96/ CE * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 3

4 Opis urz¹dzenia PL Widok ca³oœci Kosz górny 2. Spryskiwacz górny 3. Platformy 4. Regulator wysokoœci kosza 5. Kosz dolny 6. Spryskiwacz dolny 7. Kosz na nakrycia 8. Filter zmywania 9. Pojemnik na sól 10. Pojemniki na œrodek myj¹cy i nab³yszczaj¹cy 11. Tabliczka znamionowa Panel kontrolny SUSZENIE P UKANIA ZMYWANIE Lampka kontrolna BRAK NAB YSZCZACZA Lampka kontrolna ON-OFF ZMYWANIE WSTÊPNE Lampki sygnalizuj¹ce POSTÊPOWANIE CYKLU Lampka kontrolna BRAK SOLI Przycisk Suszenie dodatkowe* Przycisk START/RESET Pokrêt³o DO YBORUP ROGRAMÓW Przycisk ON-OFF * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach 4

5 Nape³nianie koszy! Przed nape³nieniem usun¹æ z naczyñ resztki po ywienia, odmoczyæ przypieczone garnki i patelnie, opró niæ szklanki i kieliszki z pozosta³ych resztek p³ynów. Po za³adowaniu sprawdziæ, czy spryskiwacze obracaj¹ siê swobodnie. Kosz dolny U³o yæ w nim naczynia najtrudniejsze do mycia wed³ug Przyk³adów nape³niania i pos³uguj¹c siê ruchomymi platformami*. Pó³miski i pokrywki: po bokach kosza. Garnki i salaterki: zawsze do góry dnem. Naczynia bardzo g³êbokie: w po³o eniu ukoœnym. Aby zapewniæ najlepsz¹ skutecznoœæ zmywania i suszenia powierzchnia dolnego kosza jest bardziej szorstka ni kosza górnego. Kosz na sztuæce Kosz na sztuæce mo e byæ ró nego rodzaju w zale noœci od modelu zmywarki do naczyñ.! No e oraz narzêdzia zaostrzone powinny byæ pouk³adane w koszyku na sztuæce ostrzem skierowanym w dó³. Jeœli kosz wyposa ony jest w uchwyty click clack* (patrz ilustracja), wysun¹æ je w górê lub w dó³ w celu wyregulowania wysokoœci. Przyk³ady nape³niania kosza górnego Przyk³ady nape³niania kosza dolnego PL Aby podzieliæ na po³owy czêœæ œrodkow¹*: odkrêciæ uchwyt. Oba skrzyd³a boczne* mo na od³¹czyæ i zahaczyæ o kosz górny lub dolny. Oba elementy siatkowe* zak³ada siê do kosza w celu oddzielenia nakryæ: w³o yæ je w otwory trzymaj¹c uchwytami w dó³. Kosz górny Uk³adaæ w nim naczynia delikatne i lekkie: kieliszki, szklanki, fili anki, talerzyki, salaterki p³askie, patelnie, niskie rondle s³abo zabrudzone, wed³ug Przyk³adów nape³niania. Naczynia lekkie: uk³adaæ je w taki sposób, aby nie przesuwa³y ich strumienie wody. Szklanki i fili anki: uk³adaæ je na platformach**. No e d³ugie i ostre, sztuæce codzienne: uk³adaæ je na platformach**. Regulowanie wysokoœci kosza górnego W celu u³atwienia uk³adania nakryæ mo liwe jest ustawienie kosza górnego w po³o eniu górnym lub dolnym. 1 otworzyæ blokady prowadnic kosza 2 po prawej i lewej stornie i wyj¹c kosz, umieœciæ go wy ej lub ni ej, przesun¹æ mim wzd³u prowadnic 3 a do zag³êbienia siê przednich 4 kó³eczek i za³o yæ blokady (patrz ilustracja). Platformy Baby** ** W modelach zmywarek do naczyñ, w których wystêpuje Cykl Baby dostarczane s¹ wraz z wyposa eniem odpowiednie platformy do zmywania butelek do mleka, grzechotek i smoczków. Nakrycia nieodpowiednie do zmywania w zmywarce do naczyñ Przedmioty drewniane z uchwytami drewnianymi lub rogowymi albo z czêœciami klejonymi. Przedmioty z aluminium, miedzi, mosi¹dzu, stopów cyny lub samej cyny. Naczynia plastikowe nieodporne na dzia³anie temperatury Porcelany antyczne lub malowane rêcznie. Zabytkowe srebra. Srebra nie zabytkowe mog¹ natomiast bym zmywane przy pomocy programu delikatnego i po uprzednim upewnieniu siê, e nie stykaj¹ siê z innymi metalami.! Przy nabywaniu nakryæ i sztuæców zaleca siê sprawdzenie ich przydatnoœci do mycia w zmywarkach do naczyñ. Zmywanie uchwytów* W celu zmywania uchwytów koszy dolnego i górnego: wyj¹æ obie zatyczki mocuj¹ce, wyj¹æ uchwyty, umyæ je pod bie ¹c¹ wod¹ i zamocowaæ ponownie w koszach przy pomocy zatyczek mocuj¹cych. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. ** Zmienne co do iloœci i po³o enia. 5

6 Uruchomienie i u ytkowanie PL W³¹czenie zmywarki 1. Otworzyæ kurek dop³ywu wody. 2. Wcisn¹æ przycisk ON-OFF: w³¹cza siê lampka sygnalizacyjna. 3. Otworzyæ drzwi i w³o yæ porcjê œrodka myj¹cego (patrz poni ej). 4. Nape³niæ kosze (patrz Nape³nianie koszy) i zamkn¹æ drzwiczki. 5. Obróciæ pokrêt³em w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ustawiæ rodzaj ¹danego mycia w zale noœci od naczyñ oraz stopnia ich zabrudzenia (patrz tabela programów). 6. Wybraæ opcje mycia (patrz poni ej). 7. Uruchomiæ program, przyciskaj¹c przycisk START/RESET: s³ychaæ sygna³ na znak potwierdzenia. Lampki kontrolne ZAAWANSOWANIA CYKLU sygnalizuj¹ aktualny stan programu. Zmywanie wstêpne, Zmywanie zasadnicze, P³ukanie, Suszenie. 8. Po zakoñczeniu mycia wydane zostan¹ krótkie sygna³y akustyczne i bêdzie pulsowa³a lampka SUSZENIA. 9. Wy³¹czyæ urz¹dzenie wciœniêciem przycisku ON-OFF, zamkn¹æ kurek dop³ywu wody i wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka. 10. Otworzyæ drzwiczki i odczekaæ kilka minut przed wyjêciem naczyñ, aby unikn¹æ oparzenia siê. Roz³adowaæ kosze zaczynaj¹c od dolnego. Zmiana programu bie ¹cego Jeœli wybrano niew³aœciwy program mo liwe jest dokonanie jego zmiany o ile dopiero siê zacz¹³: przytrzymaæ wduszony przycisk START/RESET przez 4 sekundy. Po jednym d³ugim i trzech krótkich sygna³ach dÿwiêkowych lampka kontrolna ZAAWANSOWANIE CYKLU wy³¹czy siê: wybraæ nowy program obracaj¹c pokrêt³em w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i uruchomiæ wduszaj¹c przycisk START / RESET Dodawanie kolejnych naczyñ Wdusiæ przycisk ON / OFF, otworzyæ drzwiczki uwa aj¹c na mo liwy wyciek pary i do³o yæ naczynia. Wcisn¹æ ponownie przycisk ON-OFF: cykl rozpoczyna siê na nowo. Przypadkowe przerwy Jeœli podczas zmywania otworzy siê drzwiczki lub pojawi siê przerwa w dop³ywie pr¹du, program mycia zostaje przerwany. Podejmuje swój bieg od punktu, w którym zosta³ przerwany z chwil¹ zamkniêcia drzwi lub przywrócenia dop³ywu pr¹du. Dozowanie œrodka myj¹cego Dobre rezultaty zmywania zale ¹ równie od w³aœciwego dozowania œrodka myj¹cego, podanego przez jego producenta. Przekraczaj¹c dozy nie zmywa siê wcale skuteczniej a jedynie zanieczyszcza siê œrodowisko. pojemnik A: Œrodek zmywaj¹cy pojemnik B: Œrodek do wstêpnego zmywania D A 1. Otworzyæ pokrywê C B wduszaj¹c przycisk D. 2. Wsypaæ porcjê œrodka myj¹cego sprawdzaj¹c w Tabeli programów: w proszku: pojemniki A i B. tabletki: pojemnik A i dno komory, to znaczy kiedy wymaga tego C program 1, wsypaæ do pojemnika A i zamkn¹æ pokrywkê, kiedy natomiast wymaga tego 2, umieœciæ drug¹ na dnie komory. 3. Usun¹æ pozosta³oœci œrodka myj¹cego z krawêdzi pojemnika i zamkn¹æ pokrywkê, do us³yszenia trzasku. Opcje mycia* Suszenie dodatkowe* Aby naczynia by³y idealnie suche, przed wyborem programu nale y wcisn¹æ przycisk SUSZENIE DODATKOWE. D³ugi sygna³ dÿwiêkowy informuje o uruchomieniu tej opcji, krótki o jej anulowaniu.! Opcja ta nie jest zgodna z programem Zwilzanie.! W³¹czenie opcji dodatkowego suszenia wyd³u a czas zmywania we wszystkich programach. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 6

7 Programy Tabela programów! Zmywarki do naczyñ Ariston wyposa one s¹ w automatyczny system czyszczenia filtrów, którego dzia³anie mo e wyd³u yæ czas trwania programów.! PROGRAMY AUTOMATYCZNE: Ten model zmywarki jest wyposa ony w specjalny czujnik, który okreœla stopieñ zabrudzenia naczyñ i mo e ustawiæ bardziej wydajny i oszczêdny tryb zmywania. Wskutek jego dzia³ania mo e zmieniæ siê czas zmywania w programach automatycznych. PL Wskazania do wyboru programów Bardzo brudne naczynia i nakrycia (nie stosowaæ do mycia naczyñ delikatnych). Garnki i naczynia normalnie zabrudzone. Program standardowy codzienny Mycie ekologiczne przy niskim zu yciu energetycznym, odpowiednie dla nakryæ i naczyñ Szybki i ekonomiczny cykl zmywania, stosowany do naczyñ ma³o zabrudzonych zaraz po ich u yciu. Mycie wstêpne w oczekiwaniu na uzupe³nienie wk³adu po nastêpnym posi³ku. Cykl ekonomiczny i szybki, do mycia naczyñ delikatnych, bardziej wra liwych na wysokie temperatury, zaraz po ich u yciu. Mycie rózne w dwóch koszach: delikatne w koszu górnym czyli dl a szk³a i kieliszków, o raz energiczne dla garnków i patelni w koszu dolnym. Program Intensywne Normalne Eko B³yskawiczne Zwil anie Kryszta³y Duo Wash œrodek pior¹cy (A) = pojemnik A (B) = pojemnik B w proszku p³ynny tabletki 30 gr (A) 5 gr (B) 30 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1 (dno pojemnika) Mycie wstêpne Suszenie Czas trwania programu (tolerancja ±10%) h. min. 2:05 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) 1:45 25 gr (A) 5 gr (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 2:25 25 gr (A) 25 ml (A) 30' 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) 1:38 25 gr (A) 5 gr (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 12' 1 (A) 1:48 Uwaga W celu u³atwienia dozowania œrodka myj¹cego dobrze wiedzieæ, e 1 ³y ka kuchenna = 15 gramów proszku = oko³o 15 ml p³ynu 1 ³y eczka kuchenna = 5 gramów proszku = oko³o 5 ml p³ynu 7

8 Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól regeneruj¹ca PL! Stosowaæ wy³¹cznie produkty przeznaczone do zmywarek do naczyñ. Nie stosowaæ soli jadalnej lub przemys³owej.! Jeœli stosowany jest produkt wielofunkcyjny (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, itd.) nie jest koniecznym dodawanie œrodka nab³yszczaj¹cego, zaleca siê natomiast dodawaæ sól, zw³aszcza, gdy woda jest twarda lub bardzo twarda. Gdy nie dodaje siê ani soli ani œrodka nab³yszczaj¹cego jest rzecz¹ normaln¹, ze lampki kontrolne BRAK SOLI* oraz BRAK ŒRODKA NAB YSZCZAJ CEGO* przez ca³y czas pulsuj¹. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego Œrodek nab³yszczaj¹cy u³atwia suszenie naczyñ odprowadzaj¹c wodê z powierzchni, dziêki czemu nie powstaj¹ na nich zacieki ani plamy. Zbiornik na œrodek nab³yszczaj¹cy nape³niany jest: gdy widaæ, ze jest pusty przez okienko podgl¹du (H). Jasna lampka kontrolna: dodaæ œrodek nab³yszczaj¹cy; ciemna lampka kontrolna: wystarczaj¹ca iloœæ œrodka nab³yszczaj¹cego; gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK ŒRODKA NAB YSZCZAJ CEGO*; 1. Otworzyæ pojemnik obracaj¹c korek (G) w H kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 2. Wlaæ œrodek nab³yszczaj¹cy uwa aj¹c, by siê nie F przelewa³. Jeœli tak siê zdarzy, G szybko wytrzeæ g¹bk¹. 3. Zakrêciæ korek. Regulacja dozowania œrodka nab³yszczaj¹cego Jeœli nie jesteœmy zadowoleni z wyników zmywania lub suszenia, mo na wyregulowaæ dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego. Przy pomocy œrubokrêtu obracaæ regulatorem (F) wybieraj¹c spoœród 6 po³o eñ (regulacja fabryczna to 4): jeœli na naczyniach pojawiaj¹ siê bia³e zacieki nale y ustawiæ na po³o eniach niskich (1-3). jeœli wystêpuj¹ krople wody lub plamy osadu obracaæ w kierunku po³o eñ wy szych (4-6).! Gdy stosowane s¹ tabletki wielozadaniowe (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1) i chce siê uzyskaæ lepsze suszenie nale y nape³niæ pojemnik i ustawiæ na 2. Nape³nianie sol¹ regeneruj¹c¹ W celu uzyskania dobrych wyników zmywania koniecznym jest upewnianie siê, aby pojemnik na sól nigdy nie by³ pusty. Sól regeneruj¹ca eliminuje osady wapienne wody nie dopuszczaj¹c do ich osadzania siê na nakryciach. Pojemnik na sól znajduje siê w dolnej czêœci zmywarki do naczyñ (patrz Opis) i powinien byæ nape³niany: gdy zielony p³ywak* jest niewidoczny podczas obserwacji korka soli; gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK SOLI*; w braku lampki kontrolnej lub zielonego p³ywaka: co oko³o 30 cykli zmywania; 1. Wyj¹c koszyk dolny i odkrêcaæ korek zbiornika w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 2. Jedynie do pierwszego u ycia: nape³niæ pojemnik wod¹ po sam¹ krawêdÿ. 3. Ustawiæ lejek znajduj¹cy siê na wyposa eniu (patrz ilustracja) i nape³niæ pojemnik sol¹ po same krawêdzie (oko³o 2 kg); jest zjawiskiem normalnym wyciek pewnej iloœci wody. 4. Wyj¹æ lejek usun¹æ resztki soli z gwintu i dok³adnie dokrêciæ korek, aby do zbiornika nie przedosta³ siê œrodek myj¹cy podczas zmywania (móg³by w sposób niemo liwy do naprawienia doprowadzi do uszkodzenia odwapniacza).! Po dosypaniu soli nale y niezw³ocznie uruchomiæ cykl zmywania bez naczyñ w celu usuniêcia wœciek³ego roztworu soli, aby unikn¹æ korozji. Regulacja dozowania soli* Mo liwe jest regulowanie zu ycia soli na podstawie twardoœci w³asnej wody, informacja mo liwa do uzyskania w firmie dostarczaj¹cej wodê pitn¹. Twardoœæ wody dh fh mmol/l 1. Odkrêciæ korek zbiornika. 2. Obracaæ strza³kê na ko³nierzu (patrz ilustracja) w kierunku + lub w kierunku na podstawie tabeli: Pozycja pr ze³¹cznika Odwapniacz jest ustawiony fabrycznie na +. Jeœli stosowane s¹ tabletki wielofunkcyjne (2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, itd.) nape³niæ zbiornik sol¹ i ustawiæ regulator na ; jeœli twardoœæ wody jest wiêksza od 60 fh, ustawiæ na +. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. Zu ycie soli (gramy /cykl) Autono mia (cykli /2kg) ,7 / 0 / ,8 4, ,5 8,9 MED > 50 > 89 > 8,

9 Konserwacja i obs³uga Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Zakrêcaæ kurek doprowadzaj¹cy wodê po ka dym zmywaniu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa wycieku. Wyjmowaæ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia pralki oraz podczas czynnoœci konserwacyjnych. Czyszczenie zmywarki Obudowa zewnêtrzna i panel kontrolny mog¹ byæ czyszczone szmatka zwil on¹ letni¹ wod¹ i myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani œciernych œrodków czyszcz¹cych. Komora wewnêtrzna mo e byæ czyszczona z ewentualnych plam przy pomocy szmatki zwil onej roztworem wody i niewielkiej iloœci octu. Unikaæ tworzenia siê brzydkich zapachów Pozostawiaæ zawsze przymkniête drzwiczki, aby unikaæ odstoin wilgoci. Regularnie czyœciæ owalne uszczelki hermetyzuj¹ce drzwiczki oraz pojemniki na œrodek myj¹cy przy pomocy wilgotnej g¹bki. W ten sposób unika siê osadzania siê resztek ywnoœci, g³ównego odpowiedzialnego za powstawanie przykrych zapachów. Czyszczenie spryskiwaczy Mo e siê tak zdarzyæ, e resztki ywnoœci osadz¹ siê na spryskiwacza zatykaj¹c otwory, przez które wydostaje siê woda. Od czasu do czasu dobrze jest sprawdzaæ je i czyœciæ przy pomocy niemetalowej szczoteczki. Czyszczenie filtrów Filtry oczyszczaj¹ wodê zmywaj¹ca z resztek jedzenia i przekazuj¹ do dalszej obróbki: w celu uzyskiwania dobrych rezultatów koniecznym jest okresowe czyszczenie ich.! Czyœciæ filtry regularnie.! Po ka dym czyszczeniu upewniæ siê, czy zespó³ filtruj¹cy zosta³ poprawnie za³o ony.! Nie nale y u ytkowaæ zmywarki do naczyñ bez filtrów. 1. Wyj¹c filtry odci¹gaj¹c uchwyt ku górze. A C B Czyszczenie filtrów: po ka dym zmywaniu czyœciæ pó³kolisty talerz A oraz odstojnik B (wyjmuje siê je odci¹gaj¹c uchwyt) z co wiêkszych resztek ywnoœci sp³ukuj¹c pod bie ¹ca wod¹. raz na miesi¹c B C nale y starannie wyczyœciæ ca³¹ grupê filtruj¹c¹: pó³kolisty A talerz A, odstojnik B oraz filtr walcowy C (wyjmuje siê obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara). Podczas czyszczenia pomagaæ sobie szczotk¹ niemetalow¹. 3. Zamontowaæ ponownie zespó³ filtracyjny i umieœciæ go na swoim miejscu wykonuj¹c czynnoœci 1 i 2, wskazane na ilustracji, do us³yszenia trzaœniêcia. Przy planowanym wyjeÿdzie na d³u szy czas wykonaj jedno zmywanie na pusto. Od³¹cz pod³¹czenia elektryczne i wodne. Zostaw drzwiczki uchylone. PL 9

10 Œrodki ostro noœci i zalecenia PL! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa. Poni sze zalecenia, przekazane zosta³y ze wzglêdów bezpieczeñstwa, i powinny zostaæ uwa nie przeczytane. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u ytku domowego o charakterze nieprofesjonalnym. Urz¹dzenie powinno byæ u ywane do zmywania naczyñ w u ytku domowym tylko przez osoby doros³e zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Nie nale y instalowaæ pralki na otwartym powietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione dachem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ zmywarki do naczyñ z bosymi stopami. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Koniecznym jest zakrêcanie kurka doprowadzaj¹cego wodê i od³¹czanie wtyczki z gniazdka elektrycznego przed przyst¹pieniem do czynnoœci czyszczenia i konserwacyjnych. W razie uszkodzenia nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych mechanizmów, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ. Nie dotykaæ nigdy oporników. Nie opieraæ siê ani nie siadaæ na otwartych drzwiczkach: urz¹dzenie mog³oby siê przewróciæ. Przechowywaæ œrodki myj¹ce i nab³yszczaj¹ce poza zasiêgiem dzieci. Opakowania nie s¹ zabawk¹ dla dzieci. Pozbywanie siê starych urz¹dzeñ elektrycznych. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ (WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Oszczêdzanie wody i energii Uruchamiaæ zmywarkê do naczyñ tylko z pe³nym wsadem. W oczekiwaniu na nape³nienie maszyny zapobiegaæ przykrym zapachom przy pomocy cyklu zwil ania (patrz programy). Wybieraæ program odpowiadaj¹cy rodzajowi naczyñ oraz stopniowi zabrudzenia pos³uguj¹c siê Tabel¹ programów: - dla naczyñ normalnie zabrudzonych stosowaæ program Eco, który zapewnia niskie zu ycie energii i wody. - jeœli wsad jest niepe³ny uruchamiaæ opcjê Pó³ wsadu (patrz Uruchamianie i u ytkowanie). Jeœli w³asna umowa na dostawê energii elektrycznej przewiduje strefy czasowe oszczêdnoœci energetycznej uruchamiaæ zmywanie w godzinach o ni szej taryfie. Opcja Uruchomienie ze zw³ok¹* (patrz Uruchamianie i u ytkowanie) mo e pomóc w organizacji zmywania pod tym wzglêdem. Œrodki myj¹ce bez fosforanów, bez chloru i zawieraj¹ce enzymy Zaleca siê gor¹co stosowanie œrodków myj¹cych nie zawieraj¹cych fosforanów, ani chloru, które nale ¹ do najbardziej zalecanych jeœli idzie o ochronê œrodowiska. Enzymy wykazuj¹ szczególn¹ skutecznoœæ w temperaturach zbli onych do 50 C, przez co enzymatyczne œrodki myj¹ce mog¹ byæ stosowane do zmywania w ni szych temperaturach uzyskuj¹c takie samy wyniki jakie osi¹gniêto by bez nich w przypadku temperatury 65 C. Nale y dobrze dozowaæ œrodki myj¹ce w oparciu o wskazówki producenta, twardoœæ wody, stopieñ zabrudzenia oraz iloœæ naczyñ, aby unikaæ niepotrzebnych strat. Choæ nale ¹ do œrodków biodegradalnych œrodki myj¹ce zawsze zawieraj¹ sk³adniki zak³ócaj¹ce równowagê w przyrodzie. * Wystêpuje jedynie w niektórych modelach. 10

11 Anomalie i œrodki zaradcze Jeœli w pracy urz¹dzenia pojawiaj¹ siê anomalie w pracy, nale y skontrolowaæ nastêpuj¹ce punkty przed zwróceniem siê do Obs³ugi technicznej (patrz Obs³uga techniczna). Niektóre z usterek s¹ sygnalizowane za pomoc¹ lampek zapalaj¹cych siê na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy technicznej nale y zanotowaæ, które z lampek œwiec¹. PL Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Zmywarka nie uruchamia siê. Zmywarka nie pobiera wody Zmywarka nie odprowadza wody Zmywarka ha³asuje. Na naczyniach i sztuæcach wystêpuj¹ osady kamienia lub bia³awy nalot. Na naczyniach i sztuæcach wystêpuj¹ y³kowania lub niebieskawe po³yski. Naczynia s¹ s³abo osuszone. Naczynia nie s¹ umyte. Alarm kurek zamkniêty. (s³ychaæ krótkie bip) (miga 2 i 3 lampka licz¹c od prawej strony) Alarm zatkane filtry (miga 2 i 4 lampka licz¹c od prawej strony) Alarm uszkodzenie elektrozaworu doprowadzaj¹cego wodê (miga 3 lampka licz¹c od prawej strony) Mo liwe przyczyny/rozwi¹zanie Wtyczka nie jest dobrze w³o ona do gniazdka elektrycznego lub w mieszkaniu nie ma pr¹du. Drzwiczki zmywarki nie s¹ dok³adnie zamkniête. Ustawiono Uruchomienie ze zw³ok¹ (patrz Uruchamianie i u ytkowanie). Brak wody w sieci wodoci¹gowej. Przewód doprowadzaj¹cy wodê jest zagnieciony (patrz Instalacja). Program siê jeszcze nie zakoñczy³. Przewód odprowadzaj¹cy wodê jest zagnieciony (patrz Instalacja). Odp³yw do umywalki jest zatkany. Filtr jest zanieczyszczony resztkami jedzenia. Naczynia uderzaj¹ o siebie lub o spryskiwacze. Brak soli regeneracyjnej lub jej regulacja nie jest odpowiednia dla twardoœci wody (patrz Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól). Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamkniêty. Œrodek nab³yszczaj¹cy skoñczy³ siê lub jego dozowanie jest niewystarczaj¹ce. Naczynia wykonane s¹ z tworzywa nieprzylegaj¹cego. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego jest nadmierne. Œrodek nab³yszczaj¹cy wyczerpa³ siê lub dozowanie jest niewystarczaj¹ce (patrz Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól). Regulacja œrodka nab³yszczaj¹cego nie jest odpowiednia. Wybrany zosta³ program bez suszenia. Kosze s¹ prze³adowane (patrz Nape³nianie koszy). Naczynia nie s¹ dobrze u³o one. Zraszacze nie mog¹ siê swobodnie obracaæ. Program zmywania jest zbyt s³aby (patrz Programy). Œrodek myj¹cy nie jest odpowiednio dozowany lub jest Ÿle dobrany (patrz Uruchamianie i u ytkowanie). Filtr jest brudny lub zatkany (patrz Konserwacja i obs³uga). Brak soli regeneruj¹cej (patrz Nab³yszczasz i sól). Otworzyæ kurek i urz¹dzenie samo uruchomi siê po kilku minutach. Urz¹dzenie zablokowa³o siê z powodu braku reakcji na sygna³ bip. Wy³¹czyæ maszynê przy pomocy przycisku ON/OFF, otworzyæ kurek i po 20 sekundach w³aczyæ ponownie wduszaj¹c ten sam przycisk. Przeprogramowaæ maszynê i uruchomiæ ponownie. Wy³¹czyæ maszynê wduszaj¹c przycisk ON/OFF i oczyœciæ filtry (patrz Konserwacja), nastêpnie uruchomiæ ponownie wduszaj¹c ten sam przycisk. Przeprogramowaæ maszynê i uruchomiæ ponownie. Wy³¹czyæ maszynê wduszaj¹c przycisk ON/OFF i uruchomiæ ponownie po up³ywie jednej minuty. Jeœli alarm trwa nadal zakrêciæ kurek doprowadzaj¹cy wodê aby unikn¹æ zalania, od³aczyæ wtyczke z gniazdka i wezwaæ pomoc techniczn¹. 11

12 Pomoc techniczna PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy problemu nie mo na rozwi¹zaæ samemu (zobacz Anomalie i œrodki zaradcze); Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany. Gdy anomalia nie zostanie zlikwidowana wezwaæ Autoryzowany Serwis dzwoni¹c na numer podany w gwarancji.. Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa nionych techników. Nale y podaæ: rodzaj defektu model urz¹dzenia (Mod.) numer seryjny (S/N) Informacje te znajduj¹ z boku na drzwiczkach ze stali nierdzewnej (zobacz Opis urz¹dzenia). 12

13 Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ C S Èesky, 13 Obsah Instalace, Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 16 Celkový pohled Ovládací panel Plnìní košù, 17 Spodní koš Košík na pøíbory Horní koš LVZ 675 DUO Uvedení do èinnosti a použití, 18 Uvedení myèky do èinnosti Dávkování mycího prostøedku Volitelné funkce mytí* Programy, 19 Tabulka programù Leštidlo a regeneraèní sùl, 20 Dávkování leštidla Dávkování regeneraèní soli Údržba a péèe, 21 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Èištìní myèky Zabránìní vzniku nepøíjemných zápachù Èištìní ostøikovacích ramen Èištìní filtrù Opatøení v pøípadì dlouhodobé neèinnosti Opatøení a rady, 22 Základní bezpeènostní pokyny Likvidace Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 23 Servisní služba, 24

14 Instalace C S! Je velmi dùležité tento návod uschovat, aby jej bylo možné kdykoli dle potøeby konzultovat. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování zaøízení se ujistìte, že návod zùstane uložen v jeho blízkosti.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: Obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci.! Pøi stìhování udržujte zaøízení dle možností ve svislé poloze; dle potøeby je mùžete naklonit na zadní stranu. Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy 1. Po rozbalení zaøízení zkontroluje, zda bìhem pøepravy nedošlo k jeho poškození. V pøípadì, že je poškozeno, nezapojujte jej a obra te se na prodejce. 2. Umístìte myèku tak, aby se boèními stìnami nebo zadní stìnou dotýkala pøilehlého nábytku nebo stìny. Tento model myèky lze rovnìž zasunout pod pracovní plochu* (pøeètìte si montážní pokyny). 3. Umístìte myèku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte nerovnosti vyšroubováním nebo zašroubováním nožek, dokud se zaøízení nebude nacházet ve vodorovné poloze (nesmí být naklonìno o více než 2 stupnì). Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpeèí stabilitu zaøízení a zamezí vzniku vibrací, hluku a posunù bìhem èinnosti. 4. Èelnì seøiïte výšku zadních nožièek*: Šroubovákem odšroubujte nebo zašroubujte šrouby nacházející se ve spodní èásti myèky. Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody! Pøizpùsobení elektrického rozvodu a rozvodu vody pro instalaci musí být provedeno kvalifikovaným personálem.! Myèka nádobí nesmí být opøena o potrubí ani o kabel elektrického napájení. Pøívodní hadice (A) a vypouštìcí hadice (B) vody a kabel elektrického napájení musí být nasmìrovány smìrem doprava nebo doleva s cílem umožnit co nejlepší instalaci (viz obrázek). Pøipojení hadice pro pøívod vody K rozvodu studené vody: Øádnì zašroubujte pøívodní hadici ke kohoutku s hrdlem se závitem 3/4 plyn; pøed zašroubováním nechte vodu odtékat, dokud nebude prùzraèná, aby pøípadné neèistoty neucpaly zaøízení. K rozvodu teplé vody: V pøípadì centrálního topení mùže být myèka pøipojena k rozvodu teplé vody za pøedpokladu, že její teplota nepøesahuje 60 C. Zašroubujte hadici ke kohoutku zpùsobem popsaným pro pøívod studené vody.! V pøípadì, že délka pøívodní hadice nebude dostateèná, se obra te na specializovanou prodejnu nebo na autorizovaný technický personál (viz Servisní služba).! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technických údajù (viz níže).! Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnutá ani stlaèená. Bezpeènostní opatøení proti vytopení Aby bylo zaruèeno, že nedojde k k vytopení, je myèka: - vybavena systémem, který pøeruší pøívod vody v pøípadì poruch nebo jejího úniku dovnitø myèky. - vybavena bezpeènostním zaøízením Water Stop*, to znamená, že je její souèástí pøívodní hadice tvoøená vnìjší prùsvitnou hadicí a vnitøní hadicí èervené barvy: obì hadice snášejí velmi vysoké tlaky. V pøípadì roztržení vnitøní hadice se vnìjší hadice zabarví záøivì èervenou barvou a vede vodu namísto vnitøní hadice, èímž zabrání jejím únikùm.! Je velmi dùležité pravidelnì kontrolovat vnìjší hadici: je-li zabarvena jasnì èervenou barvou, musí být co nejdøíve vymìnìna autorizovanou servisní službou (viz Servisní služba). * Pouze u nìkterých modelù. 14

15 Pøipojení hadice vypouštìní vody Pøipojte vypouštìcí hadici do odpadového potrubí s minimálním prùmìrem 4 cm, aniž byste ji ohýbali. Nebo ji upevnìte k okraji umývadla èi vany; volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøený ve vodì. A Optimální umístìní je usnadnìno použitím speciálního plastového kolena*: Upevnìte speciální plastové koleno ke stìnì, aby se zabránilo pohybùm hadice spojeným s vyléváním vody mimo odpadové potrubí. Koncová èást hadice, oznaèená písmenem A, musí být umístìna v poloze od 40 do 100 cm nad zemí (viz obrázek).! Firma neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. Upozornìní pro první mytí Po instalaci a bezprostøednì pøed prvním mytím zcela naplòte vodou nádržku na sùl a pøidejte pøibližnì 2 kg soli (viz Leštidlo a regeneraèní sùl): Je zcela bìžným jevem, že voda pøeteèe. Dále je zcela bìžné, že po nadávkování soli bude kontrolka NEDOSTATEK SOLI* i nadále blikat po dobu nìkolika cyklù. Pás proti tvorbì kondenzátu* Po vestavìní myèky otevøete dvíøka a pøilepte pod døevìnou polici prùsvitný samolepicí pás, který bude polici chránit pøed pøípadným kondenzátem. Technické údaje C S! Nedoporuèuje se používat žádné nastavovací hadice. Pøipojení k elektrickému rozvodu Rozmìry Šíøka 59,5 cm Výška 82 cm Hloubka 57 cm Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: je zásuvka uzemnìna a že vyhovuje normám; je zásuvka schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému na štítku s jmenovitými údaji, umístìném na vnitøní stranì dvíøek. (viz Popis myèky); napájecí napìtí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku s jmenovitými údaji, umístìném na vnitøní stranì dvíøek; zásuvka je kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu zástrèky autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací šòùry ani rozvodky.! Po instalaci zaøízení musí kabel elektrického napájení a zásuvka elektrického rozvodu zùstat lehce pøístupné.! Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený.! Kabel musí být podrobován pravidelné kontrole a mìnìn výhradnì autorizovanými techniky (viz Servisní služba). Kapacita Tlak vody v pøívodním potrubí Napájecí napìtí Celkový pøíkon Pojistka * Pouze u nìkterých modelù. 12 standardních souprav nádobí 30 kpa 1 MPa (0,3 10 bar) 4,3 psi 145 psi Viz štítek s jmenovitými údaji Viz štítek s jmenovitými údaji Viz štítek s jmenovitými údaji Toto zaøízení je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: -73/23/EHS ze dne (Nízké napìtí) ve smyslu dalších úprav; - 89/336/EHS ze dne (Elektromagnetická kompatibilita) ve smyslu dalších úprav. - 97/17/ES (Energetické štítkování myèek nádobí) -2002/96/ES 15

16 Popis zaøízení C S Celkový pohled Horní koš 2. Horní ostøikovací rameno 3. Sklopné držáky 4. Mechanismus nastavení výšky koše 5. Spodní koš 6. Spodní ostøikovací rameno 7. Košík na pøíbory 8. Mycí filtr 9. Nádržka na sùl 10. Pøihrádky na mycí prostøedek a nádržka na leštidlo 11. Štítek s jmenovitými údaji Ovládací panel Sušení Oplachování Mytí Pøedmytí Kontrolka NEDOSTATKU SOLI* Kontrolka ZAPNUTO- VYPNUTO Kontrolky PRÙBÌHU CYKLU Tlaèítko EXTRA SUŠENÍ* Kontrolka NEDOSTATKU LEŠTIDLA* Tlaèítko START- VYNULOVÁNÍ (RESET) Otoèný voliè volby PROGRAMÙ Tlaèítko ZAPNOUT-VYPNOUT (ON-OFF) * Pouze u nìkterých modelù. 16

17 Plnìní košù! Pøed plnìním odstraòte z nádobí zbytky jídla, namoète zaschlé hrnce a pánve, vylejte ze sklenic a pohárù tekutiny, které v nich zùstaly. Po naplnìní zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet. Je-li koš vybaven rukoje mi klik klak* (viz obrázek), seøiïte výšku jejich potažením nahoru nebo dolù. C S Spodní koš Umístìte do nìj nádobí, které se umývá nejobtížnìji, v souladu s Pøíklady plnìní, a využijte pøitom sklopné držáky*. Široké talíøe a velké poklice: umístìte je na okraje koše. Hrnce a salátové mísy: umístìte je vždy obrácené dnem vzhùru. Hluboké nádobí: do šikmé polohy. Aby byly zajištìny co nejlepší mycí a sušicí vlastnosti, je povrch spodního koše drsnìjší než povrch horního koše. Košík na pøíbory Košík na pøíbory mùže být odlišného typu, podle druhu myèky.! Nože a zahrocené nástroje se musí umístit do košíku na pøíbory s hrotem obráceným smìrem dolù. Pøíklady naplnìní horního koše Pøíklady naplnìní spodního koše Rozdìlení hlavního tìlesa na dvì èásti*: vytáhnìte rukoje. Dvì boèní lopatky* mohou být oddìleny a pøichyceny k hornímu nebo spodnímu koší. Dvì souèásti ve tvaru møížky* se vkládají do koše proto, aby držely pøíbory v oddìleném stavu: Pøíbory ukládejte do drážek s rukojetí obrácenou ke dnu. Horní koš Sklopné pøihrádky Baby** U modelù myèek vybavených Cyklem Baby se v rámci pøíslušenství dodávají pøíslušné sklopné pøihrádky na mytí kojeneckých láhví, upevòovacích objímek a dudlíkù. Do horního koše ukládejte choulostivé a lehké nádobí: sklenice, šálky na èaj a na kávu, talíøky, nízké salátové mísy, pánve, nízké rendlíky a hrnce, které nejsou pøíliš zneèištìné, v souladu s Pøíklady plnìní. Lehké nádobí: umístìte lehké nádobí tak, aby je proudy vody neposouvaly. Šálky a šáleèky: umístìte je na sklopné držáky**. Dlouhé a zahrocené nože, servírovací pøíbory: umístìte je na sklopné držáky**. Zpùsob nastavení horního koše Horní koš mùže být nastaven do spodní nebo do horní polohy s cílem usnadnit ukládání nádobí: otevøete pojistky vodicích drážek 1 2 koše na pravé i na levé stranì a vytáhnìte koš; umístìte jej do horní nebo spodní polohy a zasunujte jej 3 podél vodicích drážek, dokud se do 4 drážky nedostanou i pøední koleèka, a poté zajistìte pojistky (viz obrázek). Nádobí nevhodné na mytí v myèce nádobí Døevìné pøedmìty, pøedmìty s døevìnou rukojetí, pøedmìty z rohoviny, pøedmìty s pøilepenými souèástmi nebo pøedmìty, které nejsou specificky oznaèeny jako vhodné pro mytí v myèce nádobí. Pøedmìty z hliníku, mìdi, mosazi, plsti nebo cínu. Plastové nebo tepelnì neodolné nádobí. Vzácný starý nebo ruènì malovaný porcelán. Vzácné staré støíbro. Støíbro, které nepatøí mezi staré a vzácné, se mùže mýt s použitím jemného programu, pøièemž je tøeba se ujistit, že nepøichází do styku s jinými kovy.! Doporuèuje se zakoupení nádobí vhodného pro mytí v myèce nádobí. Mytí rukojetí* Mytí rukojetí spodního a horního koše: Vytáhnìte upevòovací uzávìry, vytáhnìte rukojeti, opláchnìte je pod proudem vody a upevnìte je na koše prostøednictvím uzávìrù. * Pouze u nìkterých modelù. ** Mìní se v závislosti na poètu a poloze. 17

18 Spuštìní a použití C S Uvedení myèky do èinnosti 1. Zavøete kohoutek pøívodu vody. 2. Stisknìte tlaèítko ZAPNOUT-VYPNOUT: Dojde k rozsvícení kontrolky. 3. Otevøete dvíøka a nadávkujte mycí prostøedek (viz níže). 4. Naplòte koše (viz Plnìní košù) a zavøete dvíøka. 5. Otáèením otoèného volièe ve smìru hodinových ruèièek nastavte požadovaný druh mytí dle nádobí a stupnì jeho zneèištìní (viz tabulka programù). 6. Zvolte volitelné funkce mytí (viz níže). 7. Uveïte myèku do èinnosti stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ: Uslyšíte potvrzující pípnutí. Kontrolky PRÙBÌHU CYKLU signalizují stav programu: Pøedmytí, mytí, oplachování, sušení. 8. Po ukonèení mytí uslyšíte tøi krátké akustické signály a uvidíte blikat kontrolku SUŠENÍ. 9. Vypnìte zaøízení stisknutím tlaèítka ZAPNOUT- VYPNOUT, zavøete kohoutek pøívodu vody a odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. 10. Otevøete dvíøka a pøed vyjmutím nádobí vyèkejte nìkolik minut, abyste se vyhnuli možnému popálení. Vyložte koše poèínaje spodním košem. Zmìna probíhajícího programu Když byl zvolen nesprávný program, je možné jej bezprostøednì po startu zmìnit: Držte stisknuté tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ po dobu 4 sekund. Po jednom dlouhém a tøech krátkých pípnutích zhasne kontrolka PRÙBÌHU CYKLU: Otáèením otoèného volièe proti smìru hodinových ruèièek zvolte nový program a spus te jej stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ. Pøidání nádobí Stisknìte tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT a otevøete dvíøka; dávejte pøitom pozor na unikající páru. Následnì vložte nádobí. Znovu stisknìte tlaèítko ZAPNOUT-VYPNOUT: Dojde k obnovení cyklu. Náhodné pøerušení Když bìhem mytí dojde k otevøení dvíøek nebo když dojde k pøerušení dodávky elektrické energie, mytí bude pøerušeno. Pøi zavøení dvíøek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude mytí pokraèovat z bodu, ve kterém bylo pøerušeno. Dávkování mycího prostøedku Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování mycího prostøedku doporuèeného výrobcem. Pøi pøekroèení doporuèeného množství nedojde ke zvýšení úèinnosti mytí, ale pouze k vyššímu zneèištìní životního prostøedí. nádobka A: Mycí prostøedek pro mytí nádobka B: Mycí prostøedek pro pøedmytí 1. Stisknutím tlaèítka D D A B otevøete kryt C. 2. Nadávkujte mycí prostøedek; konzultujte Tabulku programù: práškový: nádobky A a B. ve formì tablet: nádobka A a dno mycího prostoru - když program vyžaduje C použití 1 tablety, vložte ji do nádobky A a zavøete kryt; když vyžaduje použití 2 tablet, položte druhou na dno mycího prostoru. 3. Odstraòte zbytky mycího prostøedku z okrajù nádobky a zavøete kryt až po zacvaknutí. Volitelné funkce mytí Extra sušení* Abyste docílili dokonalého osušení, stisknete tlacítko EXTRA SUŠENÍ ješte pred volbou programu. Delší zvukový signál potvrdí aktivaci této volitelné funkce, zatímco krátký zvukový signál potvrdí její zrušení.! Pri použití extra sušení trvají programy déle. * Pouze u nìkterých modelù. 18

19 Programy Tabulka programù! Myèky nádobí Ariston jsou vybaveny systémem automatického èištìní filtrù, který mùže prodloužit dobu trvání programù. C S! PROGRAMY AUTO: tento model myèky nádobí je vybaven speciálním snímaèem, schopným vyhodnotit stupeò zneèištìní a nastavit co nejúèinnìjší a nejúspornìjší druh mytí. Doba trvání programu auto se mùže mìnit následkem zásahu snímaèe. Indikace k volbì programu Program práškový Mycí prostøedek (A) = nádobka A (B) = nádobka B tekutý ve formì tablet Pøedmytí Sušení Doba trvání p rogramu (tole rance ±10%) h. min. Silnì zneèištìné nádo bí a hrnce (nevhodný pro choulostivé nádobí) Intenzivní mytí 30 g (A) 5 g (B) 30 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1 (na dno vnitøního prostoru) 2:05' Bìžnì zneèištìné nád obí a hrnce. Standardn í denní program. Bìžné mytí 30 g (A) 30 ml (A) 1 (A) 1:45 Ekologické mytí pøi níz ké energetické spotøeb ì, vhodný pro nádobí a hrnce. Eko 25 g (A) 5 g (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 2:25 Úsporný a rychlý mycí cyklus, používaný u mí rnì zneèištìného nádo bí ihned po použití. Rychlé mytí 25 g (A) 25 ml (A) 30' Pøedbìžné mytí, kdy s e oèekává doplnìní ná plnì po dalším jídle. Rychlý a úsporný cykl us, vhodný pro choulo stivé nádobí pøi vysoký ch teplotách, bezprostø ednì po jeho použití. Namáèení Choulostivé 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) 1:38' 12' Odlišný zpùsob mytí v e dvou koších: Jemné mytí v horním koši pro sklo a sklenice, intenzi vní mytí pro hrnce ve s podním koši. mytí Duo Wash 25 g (A) 5 g (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1:48 Poznámka K usnadnìní dávkování mycího prostøedku je tøeba vìdìt, že: 1 kuchyòská lžíce = 15 gramù prášku = pøibližnì 15 ml tekutiny 1 kuchyòská lžièka = 5 gramù prášku = pøibližnì 5 ml tekutiny 19

20 Leštidlo a regeneraèní sùl C S! Používejte pouze specifické mycí prostøedky pro myèky nádobí. Nepoužívejte kuchyòskou ani prùmyslovou sùl.! Používáte-li víceúèelový produkt (2v1, 3v1, 4v1, etc.), není tøeba pøidávat leštidlo, avšak doporuèuje se pøidat sùl, zejména v pøípadì, že je voda tvrdá nebo velmi tvrdá. Když se nepøidá sùl ani leštidlo, je zcela zøejmé, že kontrolky CHYBÌJÍCÍ SÙL* a CHYBÌJÍCÍ LEŠTIDLO* nadále blikají. Dávkování leštidla Leštidlo usnadòuje sušení nádobí tím, že voda klouže z povrchu, a proto na nádobí nezùstávají zbytky ani skvrny. Nádobka na leštidlo se plní: Dle potøeby, po vizuální kontrole prostøednictvím optické kontrolky (H). Kontrolka svìtlá: Pøidat leštidlo; Kontrolka tmavá: Dostatek leštidla; když na ovládacím panelu bliká kontrolka CHYBÌJÍCÍ LEŠTIDLO*; 1. Otevøete nádobku H otáèením uzávìru (G) proti smìru hodinových ruèièek. 2. Nalijte leštidlo, tak, F aby nepøeteklo. Dojde-li k tomu, oèistìte jej G houbou. 3. Zašroubujte zpìt uzávìr; Nastavte dávku leštidla Nejste-li spokojeni s výsledkem mytí nebo sušení, je možné provést regulaci množství leštidla. Prostøednictvím šroubováku otáèejte regulátorem (F) a zvolte jednu ze 6 poloh (regulátor je z výrobního závodu pøednastaven do polohy 4): Jsou-li na nádobí bílé zbytky, pootoète regulátor smìrem k nižším hodnotám (1-3). Jsou-li na nádobí kapky vody nebo skvrny vodního kamene, pootoète regulátor smìrem k vyšším hodnotám (4-6).! Pokud si pøejete pøi použití víceúèelových tablet (2v1, 3v1, 4v1, etc.) dosáhnout lepšího osušení, naplòte nádobku a nastavte regulátor do polohy 2. Dávkování regeneraèní soli K dosažení dobrých výsledkù mytí je nezbytné kontrolovat stav soli v nádobce tak, aby nádobka nikdy nezùstala prázdná. Regeneraèní sùl odstraòuje vodní kámen z vody a tím zabraòuje vytváøení nánosù na nádobí. Zásobník soli se nachází ve spodní èásti myèky nádobí (viz Popis) a je tøeba jej naplnit: Když pøi kontrole uzávìru nádobky na sùl není vidìt zelený plovák*; když na ovládacím panelu bliká kontrolka CHYBÌJÍCÍ SÙL*; v pøípadì nepøítomnosti kontrolky nebo zeleného plováku: Po každých 30 mycích cyklech; 1. Vytáhnìte spodní koš a odšroubujte uzávìr nádobky jeho otáèením proti smìru hodinových ruèièek. 2. Pouze pøi prvním použití: Naplòte nádobku vodou až po okraj. 3. Umístìte trychtýø z pøíslušenství (viz obrázek) a naplòte nádobku solí až po okraj (pøibližnì 2 kg); vyteèení malého množství vody je zcela bìžným jevem. 4. Odložte trychtýø, odstraòte zbytky soli ze závitu a øádnì zašroubujte uzávìr, aby se bìhem mytí nedostal do nádobky mycí prostøedek (mohlo by dojít k trvalému poškození dekalcifikátoru). Pøi pøidávání soli ihned spus te jeden mycí cyklus bez vložení nádobí, abyste odstranili pøelitý solný roztok a zabránili tak korozi. Nastavte dávku soli* Spotøebu soli je možné regulovat na základì tvrdosti používané vody. Údaj o tvrdosti vody je možné získat u organizace zabývající se dodávkou pitné vody. 1. Odšroubujte uzávìr nádobky. 2. Otáèejte šipkou na hrdle (viz obrázek) smìrem k + nebo smìrem k ; vycházejte z údajù v tabulce: Tvrdost vody dh fh mmol/l Poloha volièe Dekalcifikátor je z výroby pøednastaven na +. Pøi použití víceúèelových tablet (2v1, 3v1, 4v1, etc.) naplòte nádobku na sùl a nastavte regulátor na ; pokud je tvrdost vody vyšší než 60 fh, nastavte jej na +. * Pouze u nìkterých modelù. Spotøeba soli (v gramech/ cyklus) Autonomie (cyklù /2 kg) / 0 / PRÙM > 50 > 89 >

21 Údržba a péèe Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Po každém mytí uzavøete kohoutek pøívodu vody, abyste se vyhnuli nebezpeèí únikù. Pøi èištìní zaøízení a bìhem operací údržby odpojte zástrèku napájecího kabelu ze zásuvky elektrického rozvodu. Èištìní myèky nádobí Vnìjší povrch a ovládací panel mohou být èištìny hadrem navlhèeným ve vlažné vodì a saponátu. Nepoužívejte rozpouštìdla ani abrazivní prostøedky. Stìny vnitøního mycího prostoru se dají vyèistit od pøípadných skvrn hadrem navlhèeným ve vodì s malým množstvím octa. Zabránìní vzniku nepøíjemných zápachù Dvíøka nechte pokaždé pootevøená, aby se zabránilo hromadìní vlhkosti. Pravidelnì èistìte obvodová tìsnìní dvíøek a nádobek na mycí prostøedek s použitím mokré houby. Zabrání se tak hromadìní zbytkù jídla, které jsou hlavními pùvodci nepøíjemného zápachu. Èištìní ostøikovacích ramen Mùže se stát, že se na ostøikovacích ramenech zachytí zbytky jídla a ucpou otvory, kterými vytéká voda: Èas od èasu je tøeba je zkontrolovat a vyèistit nekovovým kartáèkem. Èištìní filtrù Filtry èistí mycí vodu od zbytkù jídla a znovu ji uvádìjí do obìhu: K zabezpeèení trvale dobrých výsledkù mytí je tøeba filtry èistit.! Pravidelnì èistìte filtry.! Po jejich vyèištìní zkontrolujte správnost zasunutí filtraèní soustavy.! Myèka nádobí se nesmí používat bez filtrù. 1. Vytáhnìte filtry potažením rukojeti smìrem nahoru. B A A C B 1 2 C 2. Vyèistìte filtry Po každém mytí vyèistìte pùlkruhovitý talíø A a nádobku B (je možné je vytáhnout potažením za rukoje ) od nejvìtších zbytkù jejich opláchnutím pod proudem vody. jednou mìsíènì je tøeba dokonale vyèistit celou filtraèní soustavu: pùlkruhovitý talíø A, nádobku B a válcový filtr C (vytahuje se jeho otáèením proti smìru hodinových ruèièek). Pøi èištìní si pomùžete nekovovým kartáèkem. 3. Namontujte zpìt filtraèní soustavu a umístìte ji do jejího uložení, a to tak, že provedete pohyby 1 a 2, znázornìné na obrázku, až po zacvaknutí. Opatøení v pøípadì dlouhodobé neèinnosti Vykonání cyklu naprázdno. Odpojte elektrické napájení a pøívod vody. Nechte pootevøená dvíøka. C S 21

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT LVZ 675 DUO IX http://pl.yourpdfguides.com/dref/4692383

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT LVZ 675 DUO IX http://pl.yourpdfguides.com/dref/4692383 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HOTPOINT LVZ 675 DUO IX. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LST 328 LST 329 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LST 328 LST 329 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA Polski, 1 LST 328 LST 329 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce pierwszego mycia Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 SK Slovenský,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150 Siena ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ AQXXF 129 H Èeský,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DIFP 48M ZMYWARKA

Instrukcja obsługi. Spis treści DIFP 48M ZMYWARKA Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL CS HU Spis treści Polski, 1 Česky, 13 Magyar, 25 Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150 COMPACT CK-CKE ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 NOWOŒÆ! Wyrób chroniony prawem patentowym! UPRP Nr W110166 NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 1. Wybór konfiguracji Bramofon Bastion mo na skonfigurowaæ na kilka ró nych sposobów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 2-3 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 2-3 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK Polski, I K.B I K.B IX I.B I.B IX I 6 K.B I 6 K.B IX I 6 KC.B I 6 KC.B IX I.B TD I.B IX TD IE 6K.B TD IE 6K.B IX TD I K.B IX CR I K.A I K.A IX Spis treœci Instalacja, - Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

filtrowane i naolejone powietrze - olej hydrauliczny maks. 12 bar (powietrze) - 20 bar (olej)

filtrowane i naolejone powietrze - olej hydrauliczny maks. 12 bar (powietrze) - 20 bar (olej) standardu C - CT - IS Seria 0 0 RCTUS LSKA pis Seria 0-0 si³owników szpilkowych to seria zaprojektowana ze specjalnym uwzglêdnieniem trudnych warunków pracy. Tego typu si³owniki zapewniaj¹ rozwi¹zanie

Bardziej szczegółowo

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski BCB 313 AA VE I/HA Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3-4 Widok ogólny Panel kontrolny Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6-7-8

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

ILTO X1 Premium WENTYLACJA BY KOMFORTOWO MIESZKAÆ WIELOSTRONNY PANEL STERUJ CY PREMIUM - Mo liwo æ p³ynnego sterowania systemem wentylacji wentylacja dopasowana do poszczególnych pomieszczeñ - Funkcja

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 ESF 8540ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 Projekt kosza na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom Kosz pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LFF 8M121 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LFF 8M121 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL Polski, 1 CS Česky,15 RO Românã, 29 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska PL Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

Pompy membranowe z napêdem pneumatycznym

Pompy membranowe z napêdem pneumatycznym Pompy membranowe z napêdem pneumatycznym Pompy typu FDM Zalety Pompy membranowe z napêdem pneumatycznym typu FDM s¹ skonstruowane na ciœnienia t³oczenia do 8 bar i charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi zaletami:

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X

Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Elektryczny ekran projekcyjny Avers Cumulus X Instrukcja u ytkownika Przeczytaj uwa nie niniejsz¹ instrukcjê przed przyst¹pieniem do korzystania z ekranu. Szanowni Pañstwo, Dziêkujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Nauka o œwietle. (optyka)

Nauka o œwietle. (optyka) Nauka o œwietle (optyka) 11 Nauka o œwietle (optyka) 198 Prostopad³oœcienne pude³ka, wykonane z tektury, posiadaj¹ z boku po cztery okienka (,, C, D). Do okienek kierujemy równoleg³e wi¹zki promieni. Zauwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 32-33 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa

Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK. Spis treœci. Instalacja, 32-33 Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Instrukcja obs³ugi PIEKARNIK DK Dansk, NO SE Norsk, Svenska, Spis treœci Instalacja, Ustawienie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Tabliczka znamionowa Polski, Opis urz¹dzenia, Widok ogólny Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

Aparat słuchowy wewnątrzuszny. użytkowanie oraz pielęgnacja. Cześć, jestem Uchatek

Aparat słuchowy wewnątrzuszny. użytkowanie oraz pielęgnacja. Cześć, jestem Uchatek Aparat słuchowy wewnątrzuszny użytkowanie oraz pielęgnacja Cześć, jestem Uchatek 2 Szanowni Państwo, Słuch umożliwia nam postrzegać i rozumieć otaczający nas świat. Z kolei zrozumienie mowy, sprawia, że

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com.

INSTRUKCJA INSTALACJI. BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com. PL CENTRALA STERUJ CA DO SI OWNIKA ICARO INSTRUKCJA INSTALACJI BFT Polska Sp. z o.o. ul. Ko³aciñska 35 03-171 Warszawa Tel. 022 814 12 22 Fax. 022 814 39 18 biuro@bft.com.pl Dziêkujemy Pañstwu za wybór

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com.

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com. C U K I E R N I A ZAAWANSOWANE CH ODZENIE I MRO ENIE HI-TECH Od wielu lat, IRINOX jest g³ównym partnerem dla Profesjonalnych Cukierników, tworz¹c i produkuj¹c systemy ch³odzenia i mro enia uderzeniowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Zasilacz impulsowy NOWY S82K Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu Szanowni Pañstwo. Gwarant bezp³atnie usunie ewentualn¹ niesprawnoœæ produktu pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obs³ugi. Niniejsza gwarancja obejmuje swym

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: 8017709151225 OPIS URZĄDZENIA Zmywarka do kuchni bez cokołów i uchwytów (drzwi o wys.840-885 mm) Automatyczny system

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 INSTRUKCJA OBS UGI z Kart¹ Gwarancyjn¹ Aktualna dla egzemplarzy zakupionych po: 01.01.2013 r. panel obs³ugowy zespó³ napêdowy zbiornik górny zbiornik dolny

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo