Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid"

Transkrypt

1 vysavac B-4212:Layout :21 Page 1 Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid B 4212 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi II/07 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r. o Jablonné nad Orlicí

2 vysavac B-4212:Layout :21 Page 2 Důležité informace Před prvním použitím se pečlivě seznamte s tímto návodem na použití. Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby. Předpokládané použití Vysavač Bravo typ B 4212 (dále přístroj) je určen pouze pro běžné použití v domácnosti, k vysávání suchých nečistot z podlahových krytin. Bezpečnostní upozornění Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma. Vysavač nevystavujte tepelnému záření (krb, radiátor, infrazářič, intenzivní sluneční záření). Hadice se musí pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, pokud je poškozená. Nikdy netahejte za napájecí přívod při vytahování vidlice ze zásuvky. Nikdy nevysávejte bez prachového sáčku a filtru, abyste nepoškodili vysavač. Čistění provádějte pouze vlhkým hadříkem a neutrálním prostředkem, jinak by mohlo dojít k poškození lakovaného povrchu. Přečtěte si, prosím, všechny instrukce před použitím. Přístroj nesmí obsluhovat malé děti a osoby silně mentálně postižené! Podtlak může poškodit vlasy, pokožku i jiné části lidského těla! Přístroj nesmí být používán k vysávání zvířat. Napájecí přívod veďte mimo prostory, kde se chodí a jezdí! Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vyjmutím vidlice ze zásuvky! Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen. Přístroj musí být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě. Nepoužívejte přístroj pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj. Pokud na chvíli opouštíte přístroj, vždy jej vypněte a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky. Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům! Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám! Zásuvka musí být jištěna jistícím prvkem o hodnotě 10 A. Opravy smí provádět pouze odborné opravny! Dôležité informácie Pred prvým použitím sa starostlivo zoznámte s týmto návodom na použitie. Návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Predpokladané použitie Vysávač Bravo typ B 4212 Rapid (ďalej prístroj) je určený len pre bežné použitie v domácnosti, na vysávanie suchých nečistôt z podlahových krytín. Bezpečnostné upozornenie Presvedčte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma. Vysávač nevystavujte tepelnému žiareniu (krb, radiátor, infražiarič, intenzívne slnečné ziarenie). Hadica sa musí pravidelne kontrolovať a nesmie se používať, pokiaľ je poškodená. Nikdy neťahajte za napájací prívod pri vyťahovaní vidlice zo zásuvky. Nikdy nevysávajte bez prachového sáčku a filtra, aby ste nepoškodili vysávač. Čistenie prevádzajte len vlhkou handričkou a neutrálnym prostriedkom, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu lakovaného povrchu. Prečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím. Prístroj nesmú obsluhovať malé deti a osoby silno mentálne postihnuté! Podtlak môže poškodiť vlasy, pokožku a iné časti ľudského tela! Prístroj nesmie byť používaný na vysávanie zvierat. Napájací prívod veďte mimo priestory, kde sa chodí a jazdí! Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami. Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od el. siete vybratím vidlice zo zásuvky! Prístroj používajte len na účely, ku ktorým je určený. Prístroj musí byť vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete. Nepoužívajte prístroj pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica. Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodený. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj. Pokiaľ na chvíľu opustíte prístroj, vždy ho vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky. Nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom! Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám! Zásuvka musí byť istena istiacim prvkom o hodnote 10 A. Opravy smú prevádzať len odborné opravovne! 2

3 vysavac B-4212:Layout :21 Page 3 VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu! Při vzniku neobvyklého zápachu, dýmu nebo zvuku je nutné přístroj vypnout a zjistit příčinu tohoto stavu. Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu. Nezakrývejte výstupní otvor přístroje, jinak by mohlo dojít k přehřátí motoru. Zamezte zkroucení napájecího přívodu. Nepoužívejte k vysávání vody! Nikdy nevysávejte na mokrém povrchu v blízkosti hořlavých plynů, atd. bez prachového sáčku a filtru, abyste nepoškodili vysavač. Vysavač je vybaven držákem prachového sáčku, který znemožní zavření víka, není-li vložen do prostoru pod víko. ostré předměty (skleněné a kovové střepy) tekutiny (vážně tím vysavač poškodíte) žhavý popel, hořící cigaretové nedopalky, atd. prach z toneru používaného do kopírek omítku, vápno, cement, sádru a cihelný prach (znehodnotí papírový sáček a filtry) chuchvalce vlasů, plastové sáčky, papírové kuličky, které mohou lehce uváznout v sací trubici. mouku Další důležitá opatření vysavač netahejte nebo nezvedejte za napájecí přívod před čištěním vysavače nebo jeho údržbou vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze sítě vysavač ukládejte na suchém místě vysavač nevystavujte tepelnému záření (krb, radiátor, infrazářič, intenzivní sluneční záření) hadice se musí pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, pokud je poškozená VÝSTRAHA: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcích vodu! Pri vzniku neobvyklého zápachu, dymu alebo zvuku je nutné prístroj vypnúť a zistiť príčinu tohoto stavu. Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, odovzdajte jeho výmenu odbornému servisu. Nezakrývajte výstupný otvor prístroja, inak by mohlo dôjsť k prehriatiu motora. Zamedzte krúteniu napájacieho prívodu. Nepoužívajte na vysávanie vody! Nikdy nevysávajte na mokrom povrchu v blízkosti horľavých plynov, atď. bez prachového sáčku a filtra, aby ste nepoškodili vysávač. Vysávač je vybavený držiakom prachového sáčku, ktorý znemožní zavretie veka, ak nie je vložený do priestoru pod veko. ostré predmety (sklenené a kovové črepy) tekutiny (vážne tým vysávač poškodíte) horúci popol, horiace cigaretové nedopalky, atď. prach z toneru používaného do kopíriek omietku, vápno, cement, sádru a tehlový prach (znehodnotí papierový sáčok a filtre) chuchvalce vlasov, plastikové sáčky, papierové guličky, ktoré môžu ľahko uviaznuť v sacej trubici. múku Ďalšie dôležité opatrenia vysávač neťahajte alebo nezdvíhajte za napájací prívod pred čistením vysávača, alebo jeho údržbou vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo siete vysávač ukladajte na suchom mieste vysávač nevystavujte tepelnému žiareniu (krb, radiátor, infražiarič, intenzívne slnečné žiarenie) hadice se musí pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, pokud je poškozená Popis a příslušenství vysavače 1. madlo a úchyt k přenášení 2. tlačítko navíjení napájecího přívodu 3. tlačítko zapnuto/vypnuto 4. ovladač regulace sacího výkonu 5. ukazatel naplnění sáčku 6. otvor k nasunutí hadice 7. napájecí přívod s vidlicí 8. štěrbinová hubice 9. malý nástavec 10. kartáčový nástavec 11. nerezová teleskopická trubice 12. hadice s mechanickou regulací sání 13. rukojeť Popis a príslušenstvo vysávača 1. madlo a úchyt na prenášanie 2. tlačídlo navíjania napájacieho prívodu 3. tlačidlo zapnuté/vypnuté 4. ovládač regulácie sacieho výkonu 5. ukazateľ naplnenia sáčku 6. otvor na nasunutie hadice 7. napájací prívod s vidlicou 8. štrbinová hubica 9. malý nástavec 10. kefový nástavec 11. nerezová teleskopická trubica 12. hadica s mechanickou reguláciou sania 13. rukoväť

4 vysavac B-4212:Layout :21 Page 4 Před uvedením do provozu a) Přístroj vyjměte z krabice. b) Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. c) Zkontrolujte, zda je ve vysavači prachový sáček d) Zasuňte do vysavače hadici stisknutím jistících výstupků a po jejich puštění je hadice zajistěna proti vysunutí. e) Tlakem a otáčením nasuňte na hadici teleskopickou trubici, rozpojení proveďte tahem a otáčením. f) Nasuňte hubici nebo nástavec. g) Vytáhněte tahem napájecí přívod maximálně ke žluté značce, zkontrolujte, zda napětí na štítku vysavače odpovídá napětí v elektrické síti a zasuňte vidlici do zásuvky el. sítě. h) Vysavač zapněte stisknutím ovladače. i) Sací sílu nastavte ovladačem regulátoru sacího výkonu v požadovaném rozpětí. j) Snížení sací síly lze provést mechanickou regulací sání na hadici. k) Pro vysávání štěrbin a koutů použijte štěrbinovou hubici. l) Na vysávání záclon, textilií, čalouněného nábytku a dalších používejte malý nástavec. m) Pro vysávání podlahových krytin a koberců lze použít velký podlahový nástavec. n) Po skončení práce vysavač odpojte od sítě vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. o) Kabel navinete stisknutím tlačítka pro navíjení. Přidržte zástrčku kabelu rukou, aby vás při navíjení nezranila. p) Na zadní část nasuňte držák. q) Do úložného prostoru na zadní části přístroje umístěte štěrbinovou hubici. V případě potřeby lze dokoupit kartáčový nástavec. Používání vysávacích nástavců - hubic Koberce: Používejte kartáčový nástavec. V případě potřeby můžete vysunout štětiny - vysunutí proveďte stisknutím přepínače označeného hřebenem, přepínač je umístěn na vrchní části hubice. Hladká podlahová krytina nebo dřevěná: Používejte kartáčový nástavec se zasunutými štětinami. Čalouněný nábytek: Používejte štěrbinovou hubici. Závěsy, textilie, obrazy, knihy, atd.: Používejte štěrbinovou hubici, sací výkon ovladačem na hadici však dle potřeby snižte. Štěrbiny, kouty, atd.: Používejte štěrbinovou hubici. Změna výkonu Sílu sání můžete měnit pomocí ovladače výkonu. Snížení sacího výkonu oceníte zejména při vysávání jemnějších textílií. Na koberce však doporučujeme používat plný výkon. Pred uvedením do prevádzky a) Prístroj vyberte s krabice. b) Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený prepravou. c) Skontrolujte, či je vo vysávači prachový sáčok. d) Zasuňte do vysávača hadicu a pootočte nástavec, a tým hadicu zaistíte proti vysunutiu. e) Tlakom a otáčaním nasuňte na hadicu teleskopickú trubicu, rozpojenie preveďte ťahom a otáčaním. Nasuňte hubicu alebo kartáč. f) Nasuňte hubicu alebo nástavec. g) Vytiahnite ťahom napájací prívod, skontrolujte či napätie na štítku vysávača odpovedá napätiu v elektrickej sieti a zasuňte vidlicu do zásuvky el. siete. h) Vysávač zapnite stisknutím ovládača. i) Saciu sílu nastavte ovládačom regulátoru sacieho výkonu v požadovanom rozpätí. j) Zníženie sacej sily je možné urobiť mechanickou reguláciou sania na hadici. k) Pre vysávanie štrbín a kútov použite štrbinovú hubicu. l) Po skončení práce vysávač odpojte od siete vytiahnutím vidlice napájacího prívodu zo zásuvky. m) Na vysávanie záclon, textilií, čalúneného nábytku a ďalších používajte malý nástavec. n) Po skončení práce vysávač odpojte od siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky. o) Kábel naviniete stisknutím tlačidla pre navíjanie. Pridrž-te zástrčku kabelu rukou, aby vás pri navíjaní nezranila. p) Na zadnú čásť nasuňte držiak. q) Do úložného priestoru na zadnú časť prístroja umiestnite štrbinovú hubicu. V prípade potreby je možné dokúpiť kartáčový nástavec. Používajte vysávacie nástavce - hubice Koberce: Používajte kefový nástavec. V prípade potreby môžete vysunúť štetiny - vysunutí preveďte stisknutím prepínača označeného hrebeňom, prepínač je umiestnený na vrchnej časti hubice. Hladká dlážková krytina alebo drevená: Používajte kefový nástavec so zasunutými štetinami. Čalúnený nábytok: Používajte nástavec na nábytok. Závesy, textílie, obrazy, knihy, atď.: Používajte nástavec na nábytok, sací výkon ovládačom na hadici však podľa potreby znížte. Štrbiny, kúty, atď.: Používajte štrbinovú hubicu. Zmena výkonu Sílu sania môžete meniť pomocou ovládača výkonu. Zníženie sacieho výkonu oceníte najmä pri vysávaní jemnejších textilií. Na koberce však doporučujeme používať plný výkon. 4

5 vysavac B-4212:Layout :21 Page 5 pachového mikrofiltru: Jestliže je prachový sáček zaplněn, evidentně klesne sací výkon vysavače a okénko ukazatele naplnění sáčku se za provozu vysavače zbarví červeně. Proveďte jeho výměnu: Stiskem pojistky uvolněte víko sacího prostoru a víko odklopte. Nadzdvihnutím pojistky je možno uvolnit prachový sáček a sáček nahraďte novým. Při výměně dbejte na správné umístění sáčku, výřez na čtvercové přírubě sáčku musí zapadnout do kruhového osazení vstupního otvoru vzduchu. Horní hranu příruby sáčku zajistěte pojistkou a přiklopte víko. Poznámka - vyměňte sáček, i když není ještě naplněný, může být ucpaný vysáváním jemného lepivého prachu např. potravin, omítek apod. Používejte výhradně originální sáčky Bravo. Vysavač je vybaven dalšími dvěma mikrofiltry, které s dvouvrstvým prachovým sáčkem tvoří velmi účinný čtyřnásobný filtrační systém. Vstupní mikrofiltr je umístěn v sacím prostoru vysavače (před motorem) a je dostupný při vyjmutí prachového sáčku. Výstupní filtr je umístěn na zadní části vysavače vedle napájecího přívodu a je dostupný po odklopení krytu. Odklopení krytu proveďte stisknutím pojistky na vrchní straně krytu. Mikrofiltr před motorem - vyměňujte vždy po každé páté výměně prachového sáčku! Mikrofiltr na výstupu - vyměňujte při každé páté výměně prachového sáčku! Přenášení vysavače: Vysavač přenášejte za praktické výklopné ucho, které naleznete v horní části přístroje. Čištění vysavače Plášť vysavače čistěte běžnými čistícími prostředky. Při ucpání sací hadice nebo trubice použijte přiměřeně dlouhou dřevěnou tyčku, překážku v hadici můžete také odstranit opatrným stlačením hadice. Buďte opatrní v případě, že je překážkou sklo nebo jehly zachycené uvnitř hadice Poznámka: záruka nezahrnuje žádná poškození hadice způsobená jejím čištěním! Podlahová hubice - udržujte v čistotě výsuvné štětiny a výtokové hrdlo hubice Včasná výměna prachových sáčků a mikrofiltrů - viz samostatná kapitola Při čištění nikdy neponořujte vysavač do vody. Odstraňování závad - Pojistka proti přehřátí Vysavač je vybaven pojistkou, která vypne při přehřátí motoru nebo přetížení. Pokud se tak stane, vypněte vypínač a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky. Uložte vysavač do chladného místa. Po několika hodinách (dle teploty okolí) dojde k vychladnutí motoru a pojistka se automaticky sepne. pachového mikrofiltra: Pokiaľ je prachový sáčok zaplnený, evidentne klesne sací výkon vysávača a okienko ukazateľa naplnenia sáčku sa za prevádzky vysávača červeno zafarbí. Preveďte jeho výmenu: Stiskom poistky uvoľnite veko sacieho priestoru a veko odklopte. Uvolnite poistku a vytiahnite rámček s prachovým sáčkom a sáčok nahraďte novým. Při výmene dbajte na správne umiestnenie sáčku, výrez na štvorcovej prírube sáčka musí zapadnúť do kruhového osadenia vstupného otvoru vzduchu. Hornú hranu príruby sáčka zaistite poistkou a priklopte veko. Poznámka - vymeňte sáčok, aj keď nie je ešte naplnený, môže byť upchaný vysávaním jemného lepivého prachu napr. potravín, omietok apod. Používajte výhradne originálne sáčky Bravo. Vysávač je vybavený ďalšími dvoma mikrofiltrami, ktoré s dvojvrstvým prachovým sáčkom tvoria veľmi účinný filtračný systém. Vstupný mikrofilter je umiestnený v sacom priestore vysávača (pred motorom) a je dostupný pri vybratí prachového sáčku. Výstupný filter je umiestnený na zadnej časti vysávača vedľa napájacieho prívodu a je dostupný po odklopení krytu. Odklopenie krytu preveďte stisknutím poistky na vrchnej strane krytu.mikrofilter pred motorom - vymeňujte vždy po každej piatej výmene prachového sáčku! Mikrofilter na výstupe - vymeňujte pri každej piatej výmene prachového sáčku! Prenášanie vysávača: Vysávač prenášajte za praktické výklopné ucho, ktoré nájdete v hornej časti prístroja. Čistenie vysávača Plášť vysávača čistite bežnými čistiacimi prostriedkami Pri upchaní sacej hadice alebo trubice použite primerane dlhú drevenú tyčku, prekážku v hadici môžete odstrániť opatrným stlačením hadice. Buďte opatrný v prípade, že je prekážkou sklo alebo ihly zachytené vo vnútri hadice Poznámka: záruka nezahrňuje žiadne poškodenie hadice spôsobené ich čistením! Dlážková hubica - udržujte v čistote výsuvné štetiny a výtokové hrdlo hubice. Včasná výmena prachových sáčkov a mikrofiltrov - viz samostatná kapitola Pri čistení nikdy neponárajte vysávač do vody. Odstraňovanie závad - Poistka proti prehriatiu Vysávač je vybavený poistkou, ktorá vypne pri prehriati motora alebo pri preťažení. Pokiaĺ sa tak stane, vypnite vypínač a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky. Uložte vysavač na chladné miesto. Po 2 hodinách (podľa teploty okolia) dôjde k vychladnutiu motora a poistka sa automaticky zapne. 5

6 vysavac B-4212:Layout :21 Page 6 Před opakovaným zapnutím vysavače se přesvědčte, zda důvodem přehřátí nebyla ucpaná hadice nebo trubice, přeplněný sáček nebo příliš zanesený mikrofiltr. Jestliže se vysavač nezapne po stisknutí tlačítka zkontrolujte, je-li vidlice napájecího přívodu správně zapojena do zásuvky zkontrolujte, není-li přerušený (poškozený) napájecí přívod zkontrolujte, není-li vypadlý jistič (pojistka). Pokud ano, zkontrolujte zda jistič má správnou hodnotu, tedy 10 A. Jestliže se výrazně sníží sací výkon: zkontrolujte, zda není přeplněn prachový sáček zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice, trubka nebo hubice zkuste odejmout mikrofiltr, pokud se výkon znatelně zvýší, je zanesen a je třeba ho vyměnit. Pokud se do vysavače dostane voda a bude nutné vyměnit motor, výměna musí být provedena ve smluvním servisu firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené nevhodným používáním vysavače nebo jeho úmyslným poškozením. Důležité upozornění: Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Technické změny: Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Pred opakovaným zapnutím vysávača sa presvečte, či dôvodom prehriatía nebola upchaná hadica alebo trubica, preplnený sáčok alebo príliš zanesený mikrofilter. pokiaľ sa vysávač nezapne po stisknutí tlačidla skontrolujte, či je vidlica napájacieho prívodu správne zapojená do zásuvky skontrolujte, či nie je prerušený (poškodený) napájací prívod skontrolujte, či nie je vypadnutý istič (poistka). Pokiaľ áno, skontrolujte či istič má správnu hodnotu, teda 10 A. Pokiaľ sa výrazne zníží sací výkon: skontrolujte, či nie je preplnený prachový sáčok skontrolujte, či nie je upchaná sacia hadica, trubka alebo hubica skúste odobrať mikrofilter, pokiaľ sa výkon poznateĺne zvýši, je zanesený a je treba ho vymeniť. Pokiaľ sa do vysávača dostane voda a bude nutné vymeniť motor, výmena musí byť prevedená v zmluvných servisov firmy Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r.o. Firma Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r.o. sa zrieka odpovednosti za akékoľvek škody spôsobené nevhodným používaním vysávača alebo jeho úmyselným poškodením. Dôležité upozornenie: Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča. Technické zmeny: Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Technické údaje Příkon: W Hlučnost: 83 db Napětí: V~ 50 Hz Obsah sáčku: 3,5 litru Technické údaje Príkon: W Hlučnosť: 83 db Napätie: V~ 50 Hz Obsah sáčku: 3,5 litra Likvidace přístroje Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst: v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus) v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem. Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody! Likvidácia prístroja Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je treba ho ekologicky zlikvidovať aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieší zákon podľa 5 vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostaly prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a prevázda ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest: v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus) v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom. 6

7 vysavac B-4212:Layout :21 Page 7 Likvidace obalového materiálu Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třiďte takto: Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE) Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora Servisní zajištění Isolit - BRAVO spol. s r.o. Jablonské nábřeží Jablonné nad Orlicí Tel.: Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody! Likvidácia obalového materiálu Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša) Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad trieďte takto: Krabice a papierové preložky - triedený zber papieru Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE) Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora. Servisné zabezpečenie Isolit-Bravo Slovakia spol. s r.o. Hviezdoslavova 48, Žilina Tel.: 041/ , Opravu zabezpečuje tiež sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte dotazom na vyššie uvedené tel. číslo alebo ho nájdete v zozname uverejnenom a aktualizovanom na internetovej stránke 7

8 vysavac B-4212:Layout :21 Page 8 Obecné podmínky záruky Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku.takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. ( 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek: Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný. Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován. Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem. Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory. Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv) Obecné podmienky záruky Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označním výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním ( 619, odst. 2 Občianského zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok: Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný. Je používaný a správne udržovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný. Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom. Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi. Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod. Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmialebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv) Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevede- 8

9 vysavac B-4212:Layout :21 Page 9 Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečistěného příslušenství a náplní. Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího. Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku. Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti. Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno zejména: Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel). Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku. Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch. Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem. Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, střihacích a řezacích nožů. Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců). Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení niu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený. Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní. Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutímkáblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetne poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho. Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku. Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti. Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). Za rozpor s kúpnou zmluvou ( 616 odst. 3 Občianského zákoníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované: Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklýmpoužívaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadiel). Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku. Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch. Zmeny fukcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom. Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov. Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov). Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstraniť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrbiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok ( 616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru 9

10 vysavac B-4212:Layout :21 Page 10 stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování. Platnost záručních podmínek od a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie. Platnosť záručných podmienok od

11 vysavac B-4212:Layout :21 Page 11 Ważne informacje Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, aby można było do niej sięgnąć w razie potrzeby. Przewidywane zastosowanie Odkurzacz Bravo typu B-4212 Rapid (dalej tylko urządzenie) jest przeznaczony do użytku domowego, do odkurzania suchych zanieczyszczeń z podłóg. Zasady bezpieczeństwa: Należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem instalacji u Państwa w domu. Nie wolno wystawiać odkurzacza na oddziaływanie promieniowania cieplnego (kominek, grzejnik, promiennik na podczerwień, intensywne słońce). Należy regularnie kontrolować stan węża, nie wolno go używać, jeśli jest uszkodzony. Wyjmując wtyczkę z gniazdka, chwytamy za wtyczkę, nigdy za przewód. Nigdy nie wolno odkurzać bez założonego worka i filtra, aby nie uszkodzić odkurzacza Odkurzacz należy czyścić jedynie za pomocą wilgotnej ściereczki z neutralnym środkiem czyszczącym, inaczej może dojść do uszkodzenia lakierowanych powierzchni. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami przed użyciem urządzenia. Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci ani osoby poważnie upośledzone psychicznie! Podciśnienie może spowodować uszkodzenie włosów, skóry lub innych części ludzkiego ciała! Urządzenia nie wolno używać do odkurzania zwierząt. Przewód zasilający należy prowadzić tak, by omijał te miejsca, w których się chodzi i jeździ! Przewód zasilający należy chronić przed ostrymi krawędziami. Jeśli nie używają Państwo urządzenia, należy je odłączyć od sieci elektrycznej, wyjmując wtyczkę z gniazdka! Urządzenia należy używać jedynie do celów, do których jest przeznaczone. Urządzenie przed podłączeniem do sieci elektrycznej i odłączeniem od niej powinno być wyłączone. Nie wolno używać urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka sieciowa. Nigdy nie wolno używać urządzenia, jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli pozostawiają Państwo urządzenie bez nadzoru, Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie czynników zewnętrznych! Instalacja elektryczna, do której podłączone będzie urządzenie, musi być zgodna z odpowiednimi normami elektrotechnicznymi! Gniazdko sieciowe powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości 10A. OSTRZEŻENIE: Nie wolno tego urządzenia elektrycznego używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń z wodą! Naprawy mogą przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane serwisy! Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno zakrywać otworu wlotowego urządzenia, może to spowodować przegrzanie silnika. Należy też unikać poplątania przewodu zasilającego. Nie wolno używać urządzenia do wysysania wody! Nigdy nie wolno odkurzać na mokrej powierzchni w pobliżu łatwopalnych gazów, itp. bez worka na kurz - odkurzacz jest wyposażony w uchwyt worka na kurz, który uniemożliwia zamknięcie pokrywy, o ile worek nie jest włożony do przestrzeni ssącej pod pokrywą. ostrych przedmiotów (szklanych i metalowych okruchów) płynów (może to spowodować poważne uszkodzenia odkurzacza) gorącego popiołu, żarzących się niedopałków itp. proszku z tonera używanego do kserokopiarek zaprawy tynkarskiej, cementu, gipsu, popiołu i ceglanego pyłu (mogą uszkodzić papierowy worek i filtry) mąki Pozostałe ważne zalecenia nigdy nie wolno ciągnąć lub podnosić odkurzacza za przewód zasilający przed czyszczeniem odkurzacza lub jego konserwacją należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka odkurzacz należy przechowywać w suchym miejscu Opis odkurzacza i akcesoriów 1. uchwyt do przenoszenia 2. przycisk do zwijania przewodu zasilającego 3. przycisk włączone/wyłączone 4. regulator siły ssania 5. wskaźnik napełnienia worka 6. otwór do podłączenia węża 7. przewód zasilający z wtyczką 8. ssawka szczelinowa 11

12 vysavac B-4212:Layout :21 Page mała ssawka 10. ssawka podłogowa 11. nierdzewna teleskopowa rura 12. wąż z regulacją ssania 13. rączka Przed rozpoczęciem pracy a) Urządzenie należy wyjąć z opakowania. b) Prosimy o sprawdzenie, czy produkt nie został uszkodzony w transporcie. c) Należy sprawdzić, czy w odkurzaczu jest założony worek na kurz. d) Wsunąć rurę do odkurzacza, naciskając występek zabezpieczający; po jego puszczeniu rura jest zabezpieczona przed wysunięciem e) Dociskając i obracając, nasunąć na wąż rurę teleskopową; aby je rozłączyć, należy pociągnąć i jednocześnie obracać. f) Podłączyć wąż lub ssawkę. g) Pociągając, wyciągnąć przewód zasilający do żółtego znaku oznaczającego maksymalne wysunięcie, sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odkurzacza odpowiada napięciu sieci elektrycznej i podłączyć go do gniazdka. h) Włączyć odkurzacz, naciskając włącznik. i) Siłę ssącą należy ustawić za pomocą regulatora siły ssania w zależności od potrzeb. j) Siłę ssącą można też zmniejszyć za pomocą mechanicznej regulacji siły ssania. k) Do odkurzania szczelin i kątów należy używać ssawki szczelinowej. l) Do odkurzania zasłon, tekstyliów, mebli tapicerowanych należy używać małej ssawki. m) Do odkurzania wykładzin i dywanów należy używać wielkiej ssawki podłogowej. n) Po zakończeniu pracy odkurzacz należy odłączyć do sieci, wyjmując wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. o) Przewód zasilający zwija się, naciskając przycisk nawijania. Wtyczkę należy przytrzymać ręką, aby nie uderzyła w nic w trakcie zwijania q) W przestrzeni do odkładania w tylnej części urządzenia należy umieścić ssawkę szczelinową. W razie potrzeby można też dokupić ssawkę szczotkową. Używanie ssawek do odkurzania Dywany: Należy używać ssawki podłogowej. Gładka wykładzina podłogowa lub drewniana podłoga: Należy używać ssawki podłogowej. Tapicerowane meble: Należy używać ssawki do odkurzania mebli. Zasłony, tekstylia, obrazy, książki, itp.: Należy używać ssawki do mebli, siłę ssania należy odpowiednio zmniejszyć za pomocą regulatora siły ssania. Szczeliny, kąty, itp.: Należy używać ssawki szczelinowej. W celu lepszej skuteczności można dokupić rotacyjną szczotkową ssawkę podłogową. Zmiana wydajności Siłę ssania można zmienić za pomocą regulatora siły ssania. Obniżenie siły ssania jest szczególnie przydatne przy odkurzaniu delikatniejszych materiałów tekstylnych. Przy odkurzaniu dywanów zalecamy stosowanie maksymalnej siły ssącej. Wymiana worków na kurz, mikrofiltrów wlotowych i wylotowych Jeśli worek na kurz się zapełni, wyraźnie spadnie siła ssąca odkurzacza, a okienko wskaźnika napełnienia worka będzie w trakcie pracy odkurzacza zabarwione na czerwono, wówczas należy wymienić worek: Naciskając zabezpieczenie, należy zwolnić pokrywę przestrzeni ssącej. Zwolnić zacisk i wyjąć ramkę z workiem na kurz i zastąpić pełen worek nowym. Ramkę z workiem włożyć z powrotem na miejsce i zwolnić zacisk. Uwaga - worek należy wymienić nawet wtedy, kiedy nie jest jeszcze całkowicie napełniony, a może być zapchany drobnym, klejącym się pyłem, np. z żywności, tynkiem itp. Należy używać wyłącznie oryginalnych worków Bravo. Odkurzacz jest wyposażony w dwa mikrofiltry, które z dwuwarstwowym workiem na kurz tworzą bardzo skuteczny system filtrujący. Mikrofiltr wlotowy znajduje się w przestrzeni ssącej odkurzacza (przed silnikiem) i jest dostępny po wyjęciu worka na kurz. Filtr wylotowy znajduje w tylnej części odkurzacza obok przewodu zasilającego i jest dostępny po odchyleniu osłony. Osłonę odchyla się, naciskając zabezpieczenia na wierzchniej stronie osłony. Filtr wlotowy i wylotowy można wyczyścić pod bieżącą wodą, a z powrotem można włożyć je dopiero wtedy, gdy będą całkowicie suche. 12

13 vysavac B-4212:Layout :21 Page 13 OSTRZEŻENIE: Filtrów nigdy nie wolno prać w pralce ani suszyć w suszarce. Przenoszenie odkurzacza Odkurzacz należy przenosić za praktyczne, odchylane ucho, które znajduje się w górnej części urządzenia. Czyszczenie odkurzacza obudowę odkurzacza należy czyścić zwykłymi środkami czyszczącymi przy zatkaniu się węża lub rury należy użyć odpowiedniej długości drewnianej tyczki, przeszkodę w wężu można również usunąć, ostrożnie go ściskając. należy przy tym zachować ostrożność, przeszkodą może być szkło lub igły zablokowane wewnątrz węża. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń węża spowodowanych jego czyszczeniem! ssawka podłogowa - należy utrzymywać w czystości wysuwane szczotki oraz wlot ssawki wymiana worka na kurz i mikrofitrów - patrz oddzielny rozdział. W trakcie czyszczenia nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie! Usuwanie awarii Zabezpieczenie przed przegrzaniem Odkurzacz jest wyposażony w bezpiecznik, który wyłączy go w przypadku przegrzania lub przeciążenia silnika. Jeśli się tak stanie, należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie należy odstawić w chłodne miejsce. Po kilku godzinach (w zależności od temperatury otoczenia) silnik ostygnie i bezpiecznik automatycznie się rozłączy. Przed ponownym włączeniem odkurzacza należy się upewnić, że powodem przegrzania nie było zatkanie węża lub rury, przepełniony worek czy nadmiernie zanieczyszczony mikrofiltr. Jeśli odkurzacz nie włącza się po naciśnięciu przycisku: należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony należy sprawdzić, czy nie zadziałał bezpiecznik. Jeśli tak, należy sprawdzić, czy bezpiecznik ma prawidłową wartość, czyli 10 A. Jeśli wyraźnie zmniejszy się siła ssąca: należy sprawdzić, czy nie jest przepełniony worek na kurz należy sprawdzić, czy nie zatkał się wąż ssący lub rura odkurzacza należy zdjąć mikrofiltr; jeśli siła ssąca wyraźnie wzrośnie, oznacza to, że filtr jest zanieczyszczony i należy go wymienić. Jeśli do odkurzacza dostanie się woda i konieczna będzie wymiana silnika, wymiana musi być przeprowadzona w autoryzowanym serwisie firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku nieodpowiedniego użytkowania lub umyślnego uszkodzenia odkurzacza. Informacje dla użytkowników Jeśli urządzenie pracuje inaczej niż znane Państwu inne urządzenia tego typu, nie oznacza to, że jest ono wadliwe. Zmiany techniczne Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych wyrobu w celu podniesienia jego jakości. Dane techniczne Pobór mocy: Napięcie: Halas: Objętość worka: 1600 W V~ 50 Hz 83 db 3,5 litra Sposób likwidacji urządzenia: Szanowny użytkowniku, jeśli produkt któregoś dnia zakończy swoją żywotność, należy go poddać likwidacji w taki sposób, aby nie obciążał on środowiska. Problematykę tę reguluje ustawa 185/2001 w aktualnym brzmieniu. Przy likwidacji wyrobów materiały poddające się recyklingowi (metale, szkło, plastiki, papier itp.) zostaną oddzielone i ponownie zastosowane do celów przemysłowych. Zapobiega się również temu, aby do środowiska naturalnego przedostały się szkodliwe substancje. Koszty ostatecznej likwidacji i recyklingu pokrywa producent urządzenia, a przeprowadza je wyspecjalizowany podmiot. Jedynym, ale ważnym obowiązkiem użytkownika jest oddanie produktu w jednym z tych miejsc: - w sklepie, gdzie dokonują Państwo zakupu nowego produktu (sztuka za sztukę) - w pozostałych miejscach "zbioru odpadów" określonych przez samorząd lokalny lub producenta. Wyrób nie może być w żadnym przypadku wrzucony do odpadów komunalnych (do śmietnika) lub pozostawiony w środowisku naturalnym! Likwidacja opakowania 13

14 vysavac B-4212:Layout :21 Page 14 Likwidacja opakowania Materiał opakowaniowy jest cennym surowcem wtórnym i jako takiego nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych (koszy na śmieci). Materiały z opakowań należy oddać w miejscu zbioru makulatury lub segregowanych odpadów. Takim miejscem są najczęściej pojemniki i kontenery na posegregowane odpady. Odpady należy segregować w sposób następujący: Pudełka i papierowe przekładki - papier Worek plastikowy - w miejscu zbioru materiałów PE Polistyren - w punkcie skupu odpadów. Serwis Isolit - BRAVO spol. s r.o. Jablonské nábřeží Jablonné nad Orlicí Tel.: Naprawy zapewnia też sieć serwisowa, współpracująca z producentem. Lokalizację najbliższego serwisu mogą Państwo sprawdzić, dzwoniąc pod wyżej wymieniony nr telefonu lub znaleźć go w aktualizowanym na bieżąco wykazie, znajdującym się na stronie internetowej 14

15 vysavac B-4212:Layout :21 Page 15 Ogólne warunki gwarancji firmy Isolit-Bravo, s.z.o.o: Podczas wyboru urządzenia dokładnie uważajcie, które funkcję i jaką pracę od niego oczekujecie. Jeżeli produkt nie odpowiada póżniejszym wymaganiom, nie może być dowodem do reklamacji. Wszystkie produkty przeznaczono do używania domowego. W przypadku używania w inny sposób lub nie w zgodzie z instrukcjami nie będzie reklamacja uznana. Dla zawodowych celów służą specjalistyczni producenti. Polecamy uchować po czas gwarancji originalne opakowania dla przypadkowego transportu, że by zapobiec szkodzie. Szkoda z takiego powodu nie będzie dowodem do reklamacji. Gwarancja na nasz produkt wynosi 24 miesięcy od daty zakupu produktu. Prawa odpowiedzialności za wady można żądać u sprzedającego. Prawo na naprawę produktu trzeba żądać również u osob uprawnionych do napraw produktu (autoryzowany servis) po dostarczeniu produktu i udowodnieniu zakupu reklamowanego produktu, po pokazaniu listy gwarancyjnej i originału dokumentu o kupnie (rachunek) z typowym oznaczeniem produktu i datą kupna. Kopie dokumentów o kupnie, zmienione, dopełnione, bez originalnych danych, lub uszkodzone listy gwarancyjne, lub dokumenty o kupnie nie będą traktowane jako dokumenty udowadniające kupno reklamowanego produktu. Gwarancja nie dotyczy używaniem zużytych rzeczy. Gwarancja nie dotyczy również wad spowodowanych przez inny sposób używania. Za zwykłe używanie uważa firma Isolit-Bravo, s. z. o. o zwłaszcza jeżeli produkt: używano tylko do celów, do których był przeznaczony i który jest opisany w dołączonej instrukcji obsługi. Tylko instrukcja sporządzona w języku czeskim przez firmę Isolit-Bravo,s.z.o.o. jest dla klienta obowiązkowa. używano i prawidłowo utrzymywano według tej instrukcji, używano oszczędnie, uważnie i nie przeciążać używać w czystym i niezakurzonym otoczueniu, jest chroniony przykryciem, jeżeli jest dodano. Produkt przeznaczono wyłącznie do celów poza przedsiębiorczym działaniem. używano w temperaturze pokojowej, dostatecznie wietrzono i z odsłoniętymi otwory do wietrzenia nie cierpi przez wpływy zewnętrzne, na prz. słoneczne i inne promieniowanie, lub elektromagnetyczne pole, wniknięcie płynu, przedmiotu, przepięciu w sieci, wniknięcie elekrostatycznego wyładowania (również pierun), nieprawidłowe napięcie, wpływem procesów chemicznych, na prz. części zasilania nieutrzymowano i czyściony w nieodpowiedny sposób, lubnieodpowiednymi środkami (naprz.chemiczny lub mechaniczny wpływ) niedokonano przez kogokolwiek przygotowywano, zmiany konstrukcji i modifikacji,lub adaptacje do zmiany, rozszerzenie funkcji produktu dla używania w innym kraju, dla którego nie projektowano, nie wyprodukowano i mie uchwalono używano z polecanym czystym wyposażniem i zmienianiem wyposażenia, które szybko zużywa się (bateria). Firma Isolit-Bravo, s.z.o.o. nie odpowiada za nieprawidłowe używanie i przypadkowe wady produktu w skutek korzystania z innego wyposażenia i substancji wypełniających innych producentów, jak również nieczystego wyposażenia i substancji wypełniających. nie jest mechanicznie, chemicznie, przez ciepło uszkodzony, nie usunięto tabliczki, nie naruszono plomby i śruby, nie jest uszkodzony przez wstrząsy, ciepłem, płynem. nie jest przerwany kabel, uszkodzony łącznik i inne,uszkodzony podczas transportu od momentu przejęcia produktu od sprzedawcy jest używany w zgodzie z prawem i normami i przepisami bezpieczeństwa, ważnymi w Republice Czeskiej używany z intenzytą i w otoczeniu domowym jest używany i czyściony wodą odpowiednie twardą Za wadę, objętą gwarancją nie uważa firma Isolit- Bravo,s.z.o.o. zwłaszcza: używanie produktu i czćści przez zwykły sposób (na prz. rozładowanie baterii, obniżenie wydajności akumulatora, stępiony nóż itd.) używanie w inny, niezwykły sposób - zmiana koloru żródeł ciepła, lub montażowego czy materiału izolacyjnego w okolicy tych żródeł, przyklejenie materiału na gorące plaszczyzny lub ich podrapanie zmiany funkcji i wygłądu spowodowane osadami i kamieniem wodnym uszkodzenie szklannych i ceramicznych części produktu i innych ukonczenie żywotności niektórych części (IR trąbka 300 godzin, akumulatory 500 ładownych cykłów lub 6 miesięcy, główki szcoteczek do zębów 3 miesiące, żarówka 6 miesięcy). wypełnienie wymiennych części, które mają za zadanie wychwytywać zanieczyszczenia, jak worki do odkurzacza, filtry odkurzaczy, filtry do urządzeń filtrujących powietrze itp. Jeżeli będzie miał produkt wadę, którą można szybko usunąć firma Isolit Bravo, s. z. o. o. rozwiąże prawo do reklamacji klienta naprawieniem lub wymianą części. Prawo do wymiany części, którą można usunąć ma klient tylko w przypadku, że to jest do charakteru wady stosowne. Szczegóły reklamacji stanowi ważny Regulamin reklamacyjny firmy Isolit-Bravo, s. z. o. o. Sprzeczności umowy o kupnie spowodowane inną informacją, dodaną przez firmę Isiolit-Bravo, s. z. o. o. nie będzie możliwe uznać za uzasadnione do reklamacji. Reklamację produktów Bravo wymaga przeważnie fachowe sprawdzenie. Klient, który ma prawo na naprawę gwaracyjną, nie posiada prawo do wymienionych części. W przypadku wypowiedzenia umowy jest klient powinen wrócić kompletny produkt wraz z wyposażeniem, instrukcji obsługi, listą gwarancyjną i opakowaniem ochronnym. Gwarancja trwa od daty przejęcia produktu przez klienta. Ważność warunków gwarancyjnych od

16 vysavac B-4212:Layout :21 Page 16 Záruční list / Záručný list / Karta gwarancyjna Název výrobku / Názov výrobku: Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid Typ: B-4212 Výrobce: Isolit-Bravo, spol. s r. o Jablonné nad Orlicí tel.: , fax: , GSM brána: Dovozca do SR: Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina tel: , fax: , GSM: Datum prodeje / Dátum predaja / Data sprzedaży: Razítko prodejny a podpis prodavače: Pečiatka predajne a podpis predavača: Podpis i pieczątka punktu sprzedaży: Reklamace / Reklamácia / Reklamacja: Jméno zákazníka / Meno zákazníka adresa vč. PSČ:... Důvod reklamace / Dôvod reklamácie / Rodzaj uszkodzenia: Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny): Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):... Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa / Data naprawy:... Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu) / Podpis i pieczątka zakladu naprawczego: B-4212

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacz Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list 12 No. Model / Model Záručný list / Záruční list Adresa / Adresa Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Dátum predaja / Datum prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ OK-1650 CYKLON

ODKURZACZ OK-1650 CYKLON ODKURZACZ OK-1650 CYKLON INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI OKURZACZ OK-1650 CYKLON INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 2. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb.

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb. AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE egyszerűbb megértéshez egy példa: sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52. győződjen meg arról, hogy a pontos aktuális idő belegyen állítva tevékenység

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odkurzacz Model VC-16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odkurzacz Model VC-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Model VC-16 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy,aby zminimalizować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem czy zranienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1)

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1) 163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE... (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-10 (04.008./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude

Bardziej szczegółowo