DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER"

Transkrypt

1 DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

2 Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění 5 Funkce 6 Ilustrace čelního panelu a zadního panelu 7 Dálkové ovládání 8 Připojení Připojení k televizoru 9 Analogové audio připojení 10 Digitální audio připojení 11 Pokročilé funkce Ovládání funkcí 12 Přehrávání MP3, WMA a MPEG4 15 Přehrávání obrazových CD 15 Nastavení systému 16 Ostatní Řešení problémů 24 Příprava dálkového ovladače 25 Technické specifikace 26 CZ -

3 Bezpečnostní pokyny POZOR RIZIKO ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTVÍRAT SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROV- NOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPO- ZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ BEZ IZOLACE VE VNITŘNÍM PROSTORU VÝROBKU, KTERÉ MŮŽE BÝT NATOLIK VYSOKÉ, ŽE PŘEDSTA- VUJE RIZIKO ÚRAZU OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM. SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROV- NOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPO- ZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST DŮLEŽITÝCH PROVOZNÍCH A SERVISNÍCH POKYNŮ V DOKUMENTACI DOPROVÁZEJÍCÍ PŘÍSTROJ. ZÁSTRČKA SÍŤOVÉHO KABELU SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZENÍ, A PRO- TO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ. POZOR: CZ Úvod TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVENO DEŠTI ANI VLHKOSTI Z DŮVODU RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROU- DEM. NIKDY NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍ- STROJE, PROTOŽE UVNITŘ SE NACHÁZÍ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ PŘÍSTROJE MŮŽE OTEVŘÍT POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK. POZOR: PŘÍSTROJ VYUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. POKUD CHCETE TENTO VÝROBEK SPRÁV- NĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ. POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KON- TAKTUJTE PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE DO KAPITOLY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. ABY NEDOŠLO K PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ SE PAPRSKU, NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍSTRO- JE. PO OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ A PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁPADEK JE VIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK. NIKDY SE NEDÍVEJTE PŘÍMO DO PAPRSKU! NEVYSTAVUJE PŘÍSTROJ KAPAJÍCÍ ANI TEKOUCÍ VODĚ A NESTAVTE NA NĚJ NÁDOBY OBSAHUJÍCÍ TEKUTINY, NAPŘ. VÁZY. PŘÍPOJKA SÍŤOVÉHO KABELU SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZENÍ A PRO- TO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ. PŘED ODPOJENÍM SÍŤOVÉ ŠŇŮRY OD NAPÁJECÍ ZÁSTRČKY NA ZADNÍ STRA- NĚ PŘÍSTROJE NEZAPOMEŇTE NEJPRVE ODPOJIT SÍŤOVOU ŠŇŮRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. CZ - 3 POZOR: TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE PRODUKTEM LASEROVÉ TŘÍDY 1. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVA PŘÍSTROJE NEBO POUŽÍVÁNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ. PROTOŽE LASEROVÝ PAPRSEK VYUŽÍVANÝ TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM JE NEBEZPEČ- NÝ PRO ZRAK, NEPOKOUŠEJTE SE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE DEMONTOVAT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj ani jeho kabely dešti.

4 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si pokyny. Před uvedením přístroje do provozu je třeba přečíst si všechny bezpečnostní a provozní pokyny. 2. Uschovejte návod Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro pozdější použití. 3. Dodržování upozornění Je třeba dodržovat veškerá varování a upozornění na přístroji a v provozních pokynech. 4. Dodržování pokynů Je třeba dodržovat veškeré pokyny týkající se provozu a používání. 5. Čištění Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte tekutá ani aerosolová čistidla. K čištění používejte vlhký hadřík. 6. Přídavná zařízení Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem přístroje, protože jejich použití může představovat riziko. 7. Voda a vlhkost Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody - například blízko vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu, apod. 8. Příslušenství Nestavte přístroj na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly, jinak může přístroj spadnout a způsobit vážné zranění dětem i dospělým a kromě toho může dojít i k poškození přístroje samotného. Používejte pouze vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly doporučené výrobcem nebo prodávané spolu s přístrojem. Při instalaci přístroje je třeba přesně dodržovat pokyny výrobce a používat jím doporučené instalační příslušenství. Úvod 9. Upozornění na nebezpečí v případě vozíku Pokud je přístroj umístěn na vozíku, je třeba s ním pojíždět s velkou opatrností. Náhlé zastavení, nadměrné použití síly nebo nerovný povrch mohou způsobit, že se vozík s přístrojem převrhne. 10. Větrání Průduchy a otvory ve skříni přístroje jsou určeny k větrání a zajištění spolehlivého fungování přístroje a k jeho ochraně před přehřátím a nesmí být ucpány či zakryty. Neblokujte otvory pokládáním přístroje na postel, pohovku, rohožku nebo podobné povrchy. Přístroj nestavte do zapuštěných prostor, např. do knihovny nebo polic, pokud není zajištěno řádné odvětrávání a dodržení pokynů výrobce. 11. Zdroje napájení Přístroj může být připojen pouze ke zdroji napájení uvedenému na štítku. Pokud si nejste jisti druhem napájení ve vašem bydlišti, poraďte se s prodejcem přístroje nebo s místní rozvodnou společností. V případě přístrojů určených k provozu na baterie nebo jiné zdroje si přečtěte návod. 12. Ochrana síťové šňůry Elektrické kabely musí být umístěny tak, aby se po nich nešlapalo ani nebyly stlačeny předměty na ně položenými nebo o ně opřenými, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat kabelům v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje. CZ - 4

5 Důležité bezpečnostní pokyny 14. Uzemnění venkovní antény Pokud je k přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny tak, aby poskytovaly ochranu proti rázům napětí a tranzitním statickým výbojům. Článek 810 Státního zákona o elektřině, ANSI/NFPA 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožárových a podpůrných konstrukcí, uzemnění přívodního vodiče do vybíjecí jednotky antény, velikost zemnících vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, zapojení zemnících elektrod a požadavky na zemnící elektrodu. Viz obr. níže. 15. Blesky Pro zvýšenou ochranu přístroje během bouřky nebo v době, kdy není delší dobu pod dohledem nebo se nepoužívá, vytáhněte přístroj ze zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození přístroje bleskem nebo rázy v síti. 16. Elektrické vedení Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných okruhů elektrického osvětlení či vedení ani v místech, odkud by mohl na takové vedení nebo okruhy spadnout. Při instalaci venkovního anténního systému věnujte maximální pozornost tomu, abyste se takového vedení nebo okruhu nedotkli, neboť takový kontakt by mohl mít smrtelné následky. 17. Přetížení Nepřetěžuje síťové zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované elektrické zásuvky, protože hrozí riziko požáru nebo zranění elektrickým proudem. CZ Úvod 18. Vniknutí předmětu nebo tekutiny Nezasunujte do přístroje skrze otvory žádné předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu s nebezpečným napětím nebo ke krátkému spojení, které by mohlo způsobit požár nebo zranění elektrickým proudem. Nikdy na přístroj nelijte tekutinu žádného druhu. 19. Servis Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, protože otevření nebo odstranění krytů by vás mohlo vystavit vysokému napětí nebo jinému nebezpečí. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. 20. Poškození vyžadující servis Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte přístroj od síťové zásuvky a přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu: A) Elektrický přívodní kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. B) Přístroj byl polit tekutinou nebo se do něj dostal cizí předmět. C) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. D) Při dodržení návodu k obsluze přístroj nefunguje normálním způsobem. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsané v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo způsobit poškození přístroje, jehož náprava a opětné uvedení přístroje do normálního provozu by vyžadovaly rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika. E) Pokud došlo k pádu přístroje nebo byl jinak poškozen. F) Pokud přístroj vykazuje podstatnou změnu fungování, je nutný servisní zásah. 21. Bezpečnostní kontrola Po dokončení každého servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu a zjistil, zda je přístroj v řádném provozním stavu. 22. Teplo Přístroj je třeba umístit mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, měřiče tepla, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. CZ - 5

6 Upozornění Úvod K bezpečné dopravě tohoto produktu prosím použijte původní krabici a obaly. Pokud budete přehrávač používat delší dobu, je normální, že se čelní a zadní panel zahřejí. Při přehrávání přístrojem nepohybujte. Mohlo by dojít k poškození přenosky a disku. Talíř disku otevřete a zavřete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Při otevírání a zavírání talíře na něj netlačte ani se jej nedotýkejte. Funkce Úvod Formáty disků podporované tímto přehrávačem: Soubory MPEG4 na discích Více úhlů pohledu Dolby Digital Volba titulků Soubory MP3 na discích CD-R a CD-RW DVD video Volba zvuku Režimy poměru TV stran Rodičovský zámek Můžete pomoci chránit životní prostředí! Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: předejte nefunkční elektrické zařízení příslušnému sběrnému místu. Tento výrobek využívá technologie ochrany autorských práv, která je chráněna systémovými požadavky příslušných amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat. Produkt je kompatibilní s formátem obrazového CD a je schopen je zobrazit. Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Chráněné nezveřejněné dílo Dolby Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena. CZ - 6

7 Ilustrace čelního panelu a zadního panelu CZ Úvod Čelní panel ZADNÍ PANEL 1) HLAVNÍ VYPÍNAČ 6) TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA 2) TALÍŘ DISKU 7) TLAČÍTKO STOP 3) SENZOR 8) TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ A ZAVÍRÁNÍ 4) TLAČÍTKO OTEVÍRÁNÍ 9) TLAČÍTKO DALŠÍ 5) DISPLEJ VFD 1) 5.1-KANÁLOVÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP (PRO REPRODUKTORY PŘEDNÍ LEVÝ, PŘEDNÍ PRAVÝ, ZADNÍ LEVÝ, ZADNÍ PRAVÝ, STŘEDOVÝ, SUBWOOFER) 2) KONEKTOR VÝSTUPU PRO KOMPOZITNÍ VIDEO 3) KONEKTOR VÝSTUPU PRO S-VIDEO 4) KONEKTOR VÝSTUPU PRO KOMPONENTNÍ VIDEO (Y, PB, PR) 5) KONEKTOR DIGITÁLNÍHO KOAXIÁLNÍHO AUDIO VÝSTUPU 6) VÝSTUP SCART CZ - 7

8 Dálkové ovládání Úvod DISPLEJ VFD 1) DISK DVD 2) DISK SVCD, VCD, CD 3) DOBA PŘEHRÁVÁNÍ 4) DOLBY DIGITAL 5) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 6) DISK MP3 7) DTS Dálkový ovladač 1) POHOTOVOSTNÍ REŽIM 2) TITULKY 3) AUDIO 4) TITUL 5) ÚHEL 6) PŘEJÍT NA 7) HLASITOST + 8) HLASITOST 9) STOP 10) PŘEHRÁVÁNÍ 11) DISPLEJ 12) POTVRDIT 13) V-REŽIM 14) DALŠÍ 15) PŘEDCHOZÍ 16) ZPĚT 17) NÁHODNĚ 18) KROK 19) PAL/NTSC 20) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 21) ČÍSELNÁ TLAČÍTKA ) VYMAZAT 23) ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ 24) POMALÉ PŘEHRÁVÁNÍ 25) PAUZA 26) MENU 27) SMĚROVÁ TLAČÍTKA ( ) 28) NASTAVENÍ 29) RYCHLE VZAD 30) RYCHLE VPŘED 31) A-B 32) OPAKOVÁNÍ 33) PROGRAM 34) RYCHLÉ ZTIŠENÍ CZ - 8

9 Připojení k televizoru CZ Připojení Poznámky: Existují tři způsoby připojení AV výstupu přehrávače k televizoru: 1. Kabelem pro S-video a levým/pravým audio kabelem nastavte (Typ videa) na (S-video). 2. Kabelem pro kompozitní video a levým/pravým audio kabelem. 3. Kabelem pro komponentní video a levým/pravým audio kabelem nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr). CZ - 9

10 Připojení k AV zesilovači s 5.1-kanálovým analogovým audio vstupem Připojení Poznámky: 1. Nastavte televizor na AV vstup připojený k DVD přehrávači. 2. Nastavte zesilovač na AV vstup připojený k DVD přehrávači. CZ - 10

11 Připojení k AV zesilovači s digitálním audio vstupem CZ Připojení Poznámky: 1. Zvolte koaxiální digitální audio výstup. 2. Nastavte audio výstup přehrávače na režim Raw nebo PCM. 3. Nastavte digitální zesilovač na vstup AV připojený k DVD přehrávači. CZ - 11

12 OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ Tlačítka funkcí STANDBY (Pohotovostní stav) Tímto tlačítkem přepínáte mezi normálním pracovním režimem a pohotovostním stavem. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) Talíř disku otevřete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE. Opětovným stisknutím tlačítka OPEN/CLO- SE talíř zavřete. SUBTITLE (Titulky) Tímto tlačítkem můžete volit různé titulky (Vyžadována podpora disku). GOTO (Přejít na) U DVD disků tímto tlačítkem zvolíte požadovaný titul a kapitolu a vyhledáte požadovaný čas titulu a čas kapitoly. U disků VCD, SVCD a CD můžete vyhledat požadovaný čas disku a čas stopy a vybrat požadovanou stopu. Poznámka: Během přehrávání VCD musí být funkce PBC (Kontrola přehrávání) vypnuta. Tlačítka 0 9 Tato tlačítka se používají k zadání času a rovněž čísel titulů, kapitol a stop. Pokud je na obrazovce zobrazena číslovaná položka, tlačítky 0 9 můžete vybrat požadovanou položku a potvrdit tlačítkem ENTER. Při přehrávání VCD (s vypnutou funkcí PBC) můžete pomocí tlačítek 0 9 přímo vybrat určitou stopu. CLEAR (Vymazat) Stisknutím tlačítka CLEAR vymažete čísla, která jste zadali. MENU Při přehrávání DVD stisknutím tlačítka MENU zobrazíte menu disku aktuálního titulu. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. Během přehrávání VCD nebo SVCD tlačítkem MENU zapnete nebo vypnete kontrolu přehrávání PBC. SETUP (Nastavení) Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do menu nastavení systému. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka menu opustíte. DISPLAY (Displej) Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o právě přehrávaném disku. TITLE (Titul) Stisknutím tohoto tlačítka zadáte určený titulu. (Vyžadována podpora disku). Směrová tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva) Pomocí těchto tlačítek můžete posunovat zvýrazněný pruh nebo kurzor v menu dle vlastní volby. ENTER (Potvrdit) Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte svou volbu na obrazovce. CZ - 12

13 REV (Rychle vzad) Během přehrávání DVD, CD nebo VCD můžete pomocí tlačítka REV prohledávat směrem vzad. Přehrávač může prohledávat disk různými rychlostmi. Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. FWD (Rychle vpřed) Během přehrávání DVD, CD nebo VCD můžete pomocí tlačítka FWD prohledávat směrem vpřed. Přehrávač může prohledávat disk různými rychlostmi. Normální přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. PREV (Předchozí) Během přehrávání DVD, CD nebo VCD přehrajete stisknutím tlačítka PREV předchozí kapitolu, titul nebo stopu. NEXT (Následující) Během přehrávání DVD, CD nebo VCD přehrajete stisknutím tlačítka NEXT následující kapitolu, titul nebo stopu. STOP (Zastavení) Po jednom stisknutí tohoto tlačítka se přehrávač zastaví a pamatuje si místo zastavení. Pokud stisknete toto tlačítko dvakrát, přehrávač se zastaví zcela. PLAY (Přehrávání) Pokud ve stavu pauzy nebo zastavení stisknete toto tlačítko, přepne se přehrávač do stavu přehrávání. PAUSE (Pauza) Pokud ve stavu přehrávání nebo stopy jednou stisknete toto tlačítko, přepne se přehrávač do stavu pauzy. HLASITOST +/- Tlačítkem VOL+ zvýšíte hlasitost, tlačítkem VOL- hlasitost snížíte. REPEAT (Opakování) Každým stisknutím tlačítka REPEAT změníte režim opakování Při přehrávání VCD a CD jsou k dispozici tři režimy: opakování jedné stopy, opakování všeho a vypnutí opakování. Při přehrávání DVD jsou k dispozici tři režimy: opakování kapitoly, opakování titulu a vypnutí opakování. Poznámka: Během přehrávání VCD musí být funkce PBC vypnuta. A-B Při přehrávání vyberte stisknutím tlačítka A-B bod A a opětovným stisknutím vyberte bod B. Přehrávač bude automaticky opakovat úsek od bodu A po bod B. Třetím stisknutím tlačítka A-B opakování A-B zrušíte a vymažete body A a B. Poznámka: Při přehrávání CD, VCD a SVCD musí být body A a B v rámci stejné stopy. Při přehrávání DVD lze body A a B vybrat z různých kapitol. CZ CZ - 13

14 ANGLE (Úhel) Stisknutím tlačítka ANGLE můžete sledovat scény natočené z různých úhlů. (Vyžadována podpora disku). MUTE (Rychlé ztišení) Stisknutím tlačítka MUTE vypnete zvuk, opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte normální zvuk. SLOW (Pomalu) Při přehrávání DVD, VCD nebo SVCD můžete stisknutím tlačítka SLOW přepnout na zpomalené přehrávání. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost přehrávání změní. Do normálního přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka PLAY. V-MODE (Video režim) Ve stavu zastavení, vysunutého talíře disku nebo bez vloženého disku můžete tlačítkem V-MODE přepínat mezi různými režimy video výstupu. AUDIO Při přehrávání DVD nebo SVCD můžete tlačítkem AUDIO vybírat mezi různými jazyky pro audio. Při přehrávání VCD, CD nebo MP3 funguje tlačítko AUDIO jako tlačítko L/R pro přepínání mezi režimy LEVÝ/PRAVÝ/MIX a STEREO. RETURN (Zpět) Při přehrávání disku SVCD nebo VCD se stisknutím tlačítka RETURN vrátíte do hlavního menu (pouze při zapnuté funkci PBC). PROGRAM (funkční pouze při přehrávání DVD, VCD a SVCD) Možnost programového přehrávání umožňuje zadání pořadí, ve kterém se mají přehrát kapitoly nebo stopy do maximálního počtu 16. Programové menu zobrazíte stisknutím tlačítka PROGRAM. Kurzorem se můžete pohybovat po kapitolách nebo stopách, které chcete přehrát a výběr potvrdit tlačítkem ENTER. Poté stiskněte tlačítko PLAY nebo pomocí šipkových tlačítek označte položku PLAY a stiskněte Enter. Kapitoly nebo stopy se přehrají v naprogramovaném pořadí. Pokud během naprogramovaného přehrávání stisknete tlačítko PROGRAM, pořadí a obsah programu se zobrazí na obrazovce a naprogramované přehrávání se zastaví. Normální přehrávání můžete také obnovit tlačítky STOP a PLAY. Naprogramované pořadí můžete vymazat tak, že pomocí šipkových tlačítek označíte položku CLEAR, poté stisknete Enter. Pokud chcete změnit pořadí programu, označte pomocí šipkových tlačítek položku, kterou chcete změnit a zadejte přímo novou kapitolu nebo stopu, kterou chcete naprogramovat. ZOOM (Zvětšení) Při stisknutí tohoto tlačítka uvidíte zvětšený obraz v různých velikostech. Poznámka: Tato funkce se může lišit podle různých typů disku. RANDOM (Náhodně) Při přehrávání DVD, VCD nebo CD aktivujete tlačítkem RANDOM přehrávání v náhodném pořadí. CZ - 14

15 PŘEHRÁVÁNÍ MP3, WMA A MPEG4 CZ Disky MP3, WMA a MPEG4 mají strukturu adresářů znázorněnou na obrázku. Pomocí směrových tlačítek zvolte hlavní adresář a poté vstupte stisknutím tlačítka ENTER do vedlejšího adresáře. Pomocí směrových tlačítek zvolte požadovanou stopu a poté spusťte tlačítkem ENTER nebo PLAY hudbu nebo film. Pokud se chcete vrátit do vyššího menu, pomocí směrových tlačítek zvolte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER. Filtr: Umožňuje výběr kategorií souborů zobrazených ve seznamu prohlížeče. Tento výběr lze provést ve 3 kategoriích: audio, foto a video. Opakování: Přepínání různých režimů opakování. PŘEHRÁVÁNÍ MP3, WMA A MPEG4 Režim: Volba různých režimů přehrávání. Normální: Režim náhodného přehrávání je vypnut. Náhodně: Režim náhodného přehrávání je zapnut. Po dosažení konce přehrávané kapitoly nebo stopy přeskočí přehrávač na další náhodně vybranou kapitolu nebo stopu. Na konci každé kapitoly nebo stopy se vybere další náhodná kapitola nebo stopa, dokud se nepřehrají všechny kapitoly nebo stopy nebo dokud režim náhodného přehrávání nezrušíte přepnutím na jiný Režim. Přehrávání začátků: V tomto režimu se přehraje prvních 10 vteřin každého média a poté se přeskočí na další médium. Režim editace: Umožnění režimu naprogramovaného přehrávání. Když tento režim vyberete, stiskněte směrové tlačítko DOLEVA a stisknutím ENTER zvolte požadovanou stopu. Stisknutím tlačítka Přidat do programu spustíte naprogramované přehrávání. Zobrazení programu: Zobrazí se naprogramované stopy. CZ - 15

16 Zobrazení prohlížeče. Zobrazí se adresář stop. Přidání do programu: Vyberte stopu a stisknutím Přidat do programu ji přidejte do adresáře naprogramovaného přehrávání. Vymazaní programu: Ve stavu úplného zastavení (stiskněte dvakrát tlačítko STOP) zvolte stopu a stisknutím Vymazat program vymažete stopu z adresáře naprogramovaného přehrávání. PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÉHO CD OBRAZOVÉ CD má adresářovou strukturu znázorněnou na následujícím obrázku: Pomocí směrových tlačítek zvolte hlavní adresář a poté vstupte stisknutím ENTER do vedlejšího adresáře. Pomocí směrových tlačítek zvolte požadovaný obrázek a poté jej zobrazte stisknutím tlačítka ENTER nebo PLAY. Pokud se chcete vrátit do vyššího menu, pomocí směrových tlačítek zvolte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER. Otáčení obrázku V režimu přehrávání obrazu otočíte obrázek pomocí směrových tlačítek. Režim skenování obrázku změníte stisknutím tlačítka ANGLE. NASTAVENÍ SYSTÉMU Nastavení menu DVD Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači. Zobrazí se MENU NASTAVENÍ (hlavní). Po vstupu do menu nastavení vyberte požadovanou položku pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem ENTER. Do vyššího menu se vrátíte stisknutím směrového tlačítka DOLEVA. Nastavení opustíte opětovným stisknutím tlačítka SETUP. V MENU NASTAVENÍ můžete volit z dále uvedených možností. NASTAVENÍ JAZYKA V menu nastavení vyberte Jazyk a zobrazte vedlejší menu Jazyka: CZ - 16

17 Jazyk pro OSD (zobrazení na obrazovce) Pomocí této položky vyberte jazyk menu nastavení a zobrazení na obrazovce. CZ Titulky Tato možnost poskytuje výběr z nahraných jazyků titulků. Řiďte se provozními pokyny uvedenými v MENU NASTAVENÍ DVD v kombinaci s požadovanou možností. Titulky DivX Zvolte mezi různými možnostmi kódování titulků DivX. CZ - 17

18 Audio Tato možnost poskytuje výběr z nahraných jazyků titulků. Řiďte se provozními pokyny uvedenými v MENU NASTAVENÍ DVD v kombinaci s požadovanou možností. Tato volba poskytuje výběr mezi nahranými jazyky dabingu. Menu DVD Tato možnost poskytuje výběr z nahraných jazyků menu. Řiďte se provozními pokyny uvedenými v MENU NASTAVENÍ DVD v kombinaci s požadovanou možností. CZ - 18

19 NASTAVENÍ PRO VIDEO V menu nastavení zvolte Video a zobrazte vedlejší menu pro Video: CZ Poměr stran 4:3PS nebo 4:3LB: Toto nastavení zvolte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k televizoru s normálním poměrem stran. Film vyplní celou plochu televizní obrazovky. To může znamenat, že části obrazu (levý a pravý okraj) nebudou viditelné. 16:9: Toto nastavení zvolte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlému televizoru. Pokud zvolíte toto nastavení a nemáte širokoúhlý televizor, může obraz na obrazovce vypadat zkreslený kvůli vertikální kompresi. Poznámky: Poměr stran obrazu závisí na nahraném formátu disku. Některé disky nebudou moci zobrazit poměr stran, který zvolíte. Pokud budete přehrávat disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlé obrazovce televizoru, na levé a pravé straně obrazovky se zobrazí černý pruh. Je třeba upravit nastavení obrazovky podle typu televizoru, který máte. TV systém Tento produkt podporuje výstup různých systémů, včetně Multi, NTSC a PAL. Pokud má váš televizor pouze systém NTSC nebo PAL, bude obrazovka při nesprávné volbě systému blikat a zmizí z ní barvy. Poznámka: Více informací o výstupním formátu viz návod k použití vašeho televizoru. CZ - 19

20 NASTAVENÍ SYSTÉMU Video výstup Při nastavení video výstupu můžete přepínat mezi následujícími video výstupy: S-VIDEO: Nastaví video výstup na S-VIDEO. KOMPONENTNÍ VIDEO: Nastaví video výstup na YUV. P-SCAN: Pokud má váš televizor progresivní zobrazení, zvolte tuto možnost. Získáte tak lepší kvalitu obrazu. RGB: Nastaví video výstup na SCART. Pokud vyberete propojení SCART, měli byste pro normální výstup nastavit režim přehrávání na RGB. Inteligentní obraz Úprava efektu zobrazení video výstupu. Standard: výchozí nastavení Jasný: interní nastavení pro zvýšený jas obrazu Měkký: interní nastavení pro měkký výstup obrazu. Dynamický: nastavení jasu, kontrastu, barevnosti, atd. uživatelem. CZ - 20

21 NASTAVENÍ SYSTÉMU CZ Nastavení pro audio V menu nastavení zvolením Audio zobrazíte vedlejší menu pro Audio. Analogový výstup Volba mezi 5.1-kanálovým a 2.0-kanálovým výstupem (možnost míchání). Digitální výstup Volbou nastavení Digitálního výstupu může uživatel nastavit zvukový výstup na konektorech SPDIF, aby fungoval v souladu s nastavením audio zařízení (např. receiveru nebo reproduktorů). Vypnuto - Digitální audio výstup je vypnut. PCM - Tuto možnost vyberte, pokud chcete využít stereofonní signál (dvoukanálový). Tuto možnost byste měli zkombinovat s možností Nižší vzorkovací kmitočet, což vysvětlíme dále. RAW - Pokud vyberete tuto možnost, bude přehrávač využívat původní zvukovou stopu DVD. Tuto možnost zvolte, pokud chcete využívat signál Dolby Digital AC3 přes koaxiální zvukový výstup. CZ - 21

22 NASTAVENÍ SYSTÉMU Testovací tóny Volba Testovacích tónů umožňuje uživateli otestovat zvukový výstup přehrávače pro jednotlivé reproduktory. Po výběru kanálu bude do příslušného kanálu vyslán krátký signál růžového šumu. Převzorkování Převzorkování: ZAPNUTO: Systém převzorkuje zvuk s vysokým vzorkovacím kmitočtem (více než 96 khz) jeho snížením. VYPNUTO: Lze normálně přehrávat zvuk s vysokým vzorkovacím kmitočtem. Inteligentní zvuk Při poslechu hudby můžete pomocí funkce Inteligentní zvuk volit mezi různými hudebními efekty. CZ - 22

23 NASTAVENÍ SYSTÉMU CZ NASTAVENÍ PŘÍSTUPNOSTI V menu nastavení zvolte Přístupnost. Zobrazí se vedlejší menu pro přístupnost. Poznámka: Ne všechny disky podporují funkci přístupnosti. Rodičovská kontrola Volba přístupnosti umožňuje uživateli nastavit pro přehrávač funkci rodičovské kontroly. Zvolte Rodičovskou kontrolu a poté pomocí ENTER vyberte příslušný režim. Poznámka: Před nastavením Rodičovské kontroly odemkněte heslo. Nastavení hesla Pomocí číselných tlačítek 0 9 zadejte čtyřmístné heslo a potvrďte tlačítkem ENTER. Poznámka: Pokud své heslo zapomenete, můžete k přístupu použít univerzální heslo OSTATNÍ NASTAVENÍ V menu nastavení zvolte Ostatní. Zobrazí se vedlejší menu: * Použít výchozí nastavení Resetování nastavených hodnot na hodnoty z výroby a znovunačtení disku. CZ - 23

24 Registrace DivX Zobrazení informace o registračním kódu pro VOD (Video na požádání). Spořič obrazovky Zapnutí a vypnutí funkce spořiče obrazovky. Řešení problémů Ostatní Pokud nastane problém, nahlédněte do následujícího průvodce řešením problémů. ŽÁDNÝ OBRAZ ANI ZVUK Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že je síťový přívod funkční. Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen. Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně v zásuvce. OBRAZ JE BEZ ZVUKU Ujistěte se, že audio konektory jsou pevně připojeny. Ujistěte se, že audio konektor není poškozen. Ujistěte se, že je v nastavení hlasitosti a kanálů zapnuta hlasitost. Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače. Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven správný AV vstup. Ujistěte se, že zvuk není ztlumen funkcí MUTE. ZOBRAZUJE SE BAD DISC (Špatný disk) Ujistěte se, že disk není zkroucený, poškozený ani zdeformovaný. Ujistěte se, že disk není silně znečištěný ani poškozený. Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s přehrávačem. Zkontrolujte, zda jste se nepokusili přehrát softwarové CD. Pokud ano, přehrávač restartujte. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že baterie dálkového ovladače jsou funkční. Namiřte dálkový ovladač přímo na infračervený senzor přehrávače. Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a infračerveným senzorem. CZ - 24

25 ZVUK JE BEZ OBRAZU Ujistěte se, že video konektory jsou pevně připojeny. Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven správný AV vstup. Ujistěte se, že video konektor není poškozen. Ujistěte se, že máte správné VIDEO nastavení přehrávače. CZ PŘÍSTROJ NEFUNGUJE Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte. ZOBRAZUJE SE NO DISC (Není disk) Ujistěte se, že je vložen disk. Ujistěte se, že disk není vložen naopak. Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, znečištěný nebo poškrábaný. NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače. Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani znečištěný. Ujistěte se, že konektor AV ani výstupní terminál nejsou poškozeny. Příprava dálkového ovladače Instalování baterií 1. Otevřete kryt. Používání dálkového ovladače Namiřte dálkový ovladač na dálkový senzor. (Obrázky níže jsou pouze pro ilustraci) 2. Vložte baterie. 3. Zavřete kryt. CZ - 25 Poznámky: Namiřte dálkový ovladač přímo na dálkový senzor přehrávače. Neponechávejte dálkový ovladač na extrémně horkém nebo vlhkém místě. Zabraňte polití dálkového ovladače vodou ani na něj nepokládejte nic vlhkého.

26 Technické specifikace Ostatní Požadavky na napájení: střídavý proud V, Hz Příkon: 15 W Video norma: NTSC, PAL, Multi Hmotnost přístroje: 2,00 kg Kompatibilní disky: MPEG4, DVD, DVD±R/RW, VCD, JPEG, CD-DA, CD-R, CD-RW, USB1.1 Video výstup Video výstup: 1,0 V(š-š) / 75 Ω, sync. negativní, 1 x konektor RCA Konektor výstupu S-video (oddělené konektory signálu Y a C): Výstup Y: 1,0 V(š-š) / 75 Ω, sync. negativní, Výstup C: 0,286 V(š-š) / 75 Ω Audio výstup 5.1-kanálový výstup: 6 x konektor RCA Koaxiální výstup: 0,5 V(š-š) / 75 Ω, 1 x konektor RCA Kmitočtová odezva: 20 Hz až 20 khz Odstup signál-šum: > 90 db Celkové harmonické zkreslení: < 0,0025 % [Příslušenství] 1x audio-video kabel 1x dálkový ovladač 1x návod k použití 2x baterie Změna technických specifikací vyhrazena bez upozornění. Hmotnost a rozměry jsou přibližné. CZ - 26

27 Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. CZ Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 27

28 Obsah Úvod Bezpečnostné opatrenie 29 Dôležité bezpečnostné pokyny 30 Upozornieje 32 Funkcie 32 Ilustrácie čelného panelu a zadného panelu 33 Diaľkové ovládanie 34 Pripojenie Pripojenie k televízoru 35 Analógové audio pripojenie 36 Digitálne audio pripojenie 37 Pokročilé funkcie Ovládanie funkcií 38 Prehrávanie MP3, WMA a MPEG4 41 Prehrávanie obrazových CD 42 Nastavenie systému 42 Ostatní Riešenie problémov 50 Príprava diaľkového ovládača 51 Technické špecifikácie 52 SK - 28

29 Bezpečnostné pokyny POZOR RIZIKO ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTVÍRAT SYMBOL BLESKU VO VNÚTRI ROV- NOSTRANNÉHO TROJÚHOLNÍKA UPO- ZORŇUJE UŽIVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ NEBEZPEČNÉHO Napätia BEZ IZOLACIE VO VNÚTORNOM PRIESTORE VÝROBKU, KTORÉ MOŽE BYŤ NATOĽKO VYSOKÉ, ŽE PREDSTAVUJE RIZIKO ÚRAZU OSÔB ELEK- TRICKÝM PRÚDOM. SYMBOL VYKRIČNÍKU VO VNÚTRI ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHOLNÍKA UPO- ZORŇUJE UŽIVATEĽANA PRÍTOMNOSŤ DÔLEŽITÝCH PREVÁDZKOVÝCH A SERVIS- NÝCH POKYNOV V DOKUMENTÁCII DOPRO- VÁDZAJÚCE PRÍSTROJ. ZÁSUVKA SIEŤOVÉHO KABLA SA POUŽÍVA AKO ODPOJNÉ ZARIADENIE, A PRETO MUSÍ BYŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ. POZOR: SK Úvod TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTAVE- NÉ DAŽDI ANI VLHKOSTI Z DÔVODU RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NIKDY NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍSTROJA, PRETOŽE VO VNÚTRI SA NACHÁZÍ VYSOKÉ NAPäTIE. SKRIŇU PRÍSTROJA MÔŽE OTVORIŤ LEN KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ TECHNIK. POZOR: PRÍSTROJ VYUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. POKIAĽ CHCETE TENTO VÝROBOK SPRÁV- NE POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD K POUŽITIU A USCHOVEJTE JHO K NESKORŠIEMU NAHLIADNUTIU. POKIAĽ PRÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KON- TAKTUJTE PRODEJCU ALEBO NAHLIADNITE DO KAPITOLY RIEŠENIE PROBLÉMOV. ABY NEDOŠLO K PRIAMÉMU VYSTAVENIU S PAPRSKOM, NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍS- TROJA. PO OTVORENÍ SKRINE A PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH ZÁPADIEK JE VIDI- TEĽNÝ LASEROVÝ PAPRSOK. NIKDY SS NEDÍVSJTE PRIAMO DO PAPRSKU! NEVYSTAVUJE PRÍSTROJ KVAPAJ- ÚCEJ ANI TEČÚCEJ VODE A NESTAVAJTE NAŇ NÁDOBY OBSAHUJÚCE TEKUTINY, NAPR. VÁZY. PRÍPOJKA SIEŤOVÉHO KÁBLA SA POUŽÍVA AKO ODPOJNÉ ZARIADENIE A PRETO MUSÍ BYŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ. PRED ODPOJENÍM SIEŤOVEJ ŠNÚ- RY OD NAPÁJACEJ ZÁSTRČKY NA ZADNEJ STRANE PRÍSTROJA NEZABUDNITE NAJ- SKÔR ODPOJIŤ SIEŤOVÚ ŠNÚRU Z ELEK- TRICKEJ ZÁSUVKY. SK - 29 POZOR: TENTO DVD PREHRÁVAČ JE PRODUKTOM LASEROVÉ TRIEDY 1. POUŽÍVÁNIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV, ÚPRAVA PRÍSTRO- JA ALEBO POUŽÍVÁNIE INÝCH POSTUPOV, NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE, MÔŽE VIESŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARE- NIU. PRETOŽE LASEROVÝ PAPRSOK VYUŽÍVANÝ TÝMTO DVD PREHRÁVAČOM JE NEBEZ- PEČNÝ PRE ZRAK, NEPOKÚŠAJTE SA SKRI- ŇU PRÍSTROJA DEMONTOVAŤ. PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre užívateľa. V prípade servisu používajte len identické náhradné diely. UPOZORNENIE: Aby nedošlo k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj ani jeho káble dažďu

30 Dôležité bezpečnostné pokyny 1. Prečítajte si pokyny. Pred uvedením prístroja do prevádzky je treba prečítať si všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. 2. Uschovajte návod Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť uschované pre neskoršie použitie. 3. Dodržovanie upozornie je Je treba dodržovať všetky varovania a upozornenia na prístroji a v prevádzkových pokynoch. 4. Dodržovanie pokynov Je treba dodržovať všetky pokyny týkajúce sa prevádzky a používania. 5. Čistenie Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistidlá. K čisteniu používajte vlhkú handričku. 6. Prídavné zariadenia Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré nie sú doporučené výrobcom prístroja, pretože ich použitie môže predstavovať riziko. 7. Voda a vlhkosť Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody - napríklad blízko vane, umývadla, kuchynského drezu alebo prádelnej vane, vo vlhkom sklepe, v blízkosti bazénu, apod. 8. Príslušenstvo Nestavajte prístroj na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly, inak môže prístroj spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom i dospelým a okrem toho môže dojsť i k poškodeniu prístroja samotného. Používajte len vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly doporučené výrobcom alebo predávané spolu s prístrojom. Pri inštalácii prístroje je treba presne dodržovať pokyny výrobcu a používať nim doporučené inštalačné príslušenstvo. Úvod 9. Upozornenie na nebezpečie v prípade vozíku Pokiaľ je prístroj umiestnený na vozíku, je treba sa s ním pohybovať s veľkou opatrnosťou. Náhle zastavenie, nadmerné použitie sily alebo nerovný povrch môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom prevrhne. 10. Vetranie Prievany a otvory e skrini prístroja sú určené k vetraniu a zaisteniu spoľahlivého fungovania prístroje a k jeho ochrane pred prehriatím a nesmú byť upchaté či zakryté. Neblokujte otvory pokladaním prístroja na posteľ, pohovku, rohožku alebo podobné povrchy. Prístroj nestavajte do zapustených priestorov, napr. do knihovne alebo políc, pokiaľ nie je zaistené riadne vetranie a dodržanie pokynov výrobcu. 11. Zdroje napájania Prístroj môže byť pripojený len ku zdroju napájania uvedenom na štítku. Pokiaľ si nie ste istí druhom napájania vo vašom bydlisku, poraďte sa s predajcom prístroja alebo s miestnou rozvodnou spoločnosťou. V prípade prístrojov určených k prevádzke na batérie alebo iné zdroje si prečítajte návod. 12. Ochrana sieťovej šnúry Elektrické káble musia byť umiestnené tak, aby sa po nich nešliapalo ani neboli stlačené predmety na ne položené alebo o ne opreté, pričom zvláštnu pozornosť je treba venovať káblom v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z prístroja. SK - 30

31 Dôležité bezpečnostné pokyny 14. Uzemnené vonkajšie antény Pokiaľ je k prístroju pripojená vonkajšia anténa alebo kábelový systém, uistite sa, že anténa alebo kábelový systém sú uzemnené tak, aby poskytovali ochranu proti rázom napätia a tranzitným statickým výbojom. Článok 810 Štátneho zákona o elektrine, ANSI/NFPA 70 poskytuje informácie týkajúce sa správneho uzemnenia stožiarových a podporných konštrukcií, uzemnenie prívodného vodiča do vybíjanej jednotky antény, veľkosť zemných vodičov, umiestnenie vybíjanej jednotky antény, zapojenie zemných elektród a požiadavky na zemnú elektródu. Viď obr. nižšie. 15. Blesky Pre zvýšenú ochranu prístroja v priebehu búrky alebo v dobe, kedy nie je dlhšiu dobu pod dohľadom alebo sa nepoužíva, vytiahnite prístroj zo zásuvky a odpojte anténový alebo kábelový systém. Zabránite tak poškodeniu prístroje bleskom alebo rázy v sieti. 16. Elektrické vedení Vonkajšie anténový systém by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia alebo iných okruhu elektrického osvetlenia či vedenia ani v miestach, odkiaľ by mohol na takéto vedení alebo okruhy spadnúť. Pri inštalácii vonkajšieho anténového systému venujte maximálnu pozornosť tomu, aby ste sa takémuto vedeniu alebo okruhu nedotkli, lebo takýto kontakt by mohol nať smrteľné následky. 17. Přetížení Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry ani integrované elektrické zásuvky, pretože hrozí riziko požiaru alebo zranenie elektrickým prúdom. SK Úvod 18. Vniknutí předmětu nebo tekutiny Nezasunujte do prístroja skrze otvory žiadne predmety, pretože by mohlo dojsť ku kontaktu s nebezpečným napätím alebo ku krátkemu spojeniu, ktoré by mohlo spôsobiť požiar alebo zranenie elektrickým prúdom. 19. Servis Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami, pretože otvorenie alebo odstránenie krytu by vás mohlo vystaviť vysokému napätiu alebo inému nebezpečiu. Prenechajte všetok servis kvalifikovanému servisnému personálu. 20. Poškození vyžadující servis Pokiaľ nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte prístroj od sieťovej zásuvky a prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu: A) Elektrický prívodný kábel alebo zástrčka sú poškodené. B) Prístroj bol poliaty tekutinou alebo sa do nej dostal cudzí predmet. C) Prístroj bol vystavený dažďu alebo vode. D) Pri dodržaní návodu k obsluhe prístroj nefunguje normálnym spôsobom. Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode k obsluhe, pretože nesprávne nastavenie iných ovládacích prvku by mohlo spôsobiť poškodenie prístroje, ktorého náprava a opätovné uvedenie prístroja do normálnej prevádzky by vyžadovalo rozsiahly zásah kvalifikovaného technika. E) Pokiaľ došlo k pádu prístroja alebo bol inak poškodený. F) Pokiaľ prístroj vykazuje podstatnú zmenu fungovania, je nutný servisný zásah. 21. Bezpečnostní kontrola Po dokončení každého servisného zásahu alebo opravy prístroja požiadajte servisného technika, aby previedol bezpečnostnú kontrolu a zistil, či je prístroj v riadnom prevádzkovom stave. 22. Teplo Prístroj je treba umiestniť mimo zdroj tepla ako sú radiátory, merače tepla, kachle a iné zariadenie (vrátane zosilňovača), ktorá produkujú teplo. SK - 31

32 Upozornenie Úvod K bezpečnej doprave tohoto produktu prosím použite pôvodnú krabicu a obaly. Pokiaľ budete prehrávač používať dlhšiu dobu, je normálne, že sa čelný a zadný panel zahrejú. Pri prehrávaní prístrojom nepohybujte. Mohlo by dojsť k poškodeniu prenosky a disku. Tanier disku otvorte a zavrite stlačením tlačidla OPEN/CLOSE na čelnom panely alebo na diaľkovom ovládači. Pri otváraní a zavieraní taniera naň netlačte ani sa ho nedotýkajte. Funkcie Úvod Formáty disku podporované týmto prehrávačom: Súbory MPEG4 na diskoch Viacej uhlov pohľadu Dolby Digital Voľba titulku Súbory MP3 na diskoch CD-R a CD-RW DVD video Voľba zvuku Režimy pomeru TV strán Rodičovský zámok Môžete pomocou chrániť životné prostredie! Nezabudnite dodržovať miestne predpisy: predajte nefunkčné elektrické zariadenie príslušnému zbernému miestu. Tento výrobok využíva technológie ochrany autorských práv, ktorá je chránená systémovými požiadavkami príslušných amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené len k využitiu pre domáce a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a spätne zostavovať. Produkt je kompatibilný s formátom obrazového CD a je schopný ho zobraziť. Vyrobené s licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories. Chránené nezverejnené dielo Dolby Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradená. SK - 32

33 Ilustrácia čelného panela a zadného panela SK Úvod Čelný panel 1) HLAVNÝ VYPÍNAČ 6) TLAČIDLO PREHRÁVANIE / PAUZA 2) TANIER DISKU 7) TLAČIDLO STOP 3) SENZOR 8) TLAČIDLO PREDCHOZÍ 4) TLAČIDLO OTVÁRANIA A ZAVIERANIA 9) TLAČIDLO ĎALŠÍ 5) DISPLEJ VFD Zadný panel 1) 5.1-KANÁLOVÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP (PRE REPRODUKTORY PREDNÍ ĽAVÝ, PREDNÝ PRAVÝ, ZADNÝ ĽAVÝ, ZADNÍ PRAVÝ, STREDOVÝ, SUBWOOFER) 2) KONEKTOR VÝSTUPU PRE KOMPOZITNÉ VIDEO 3) KONEKTOR VÝSTUPU PRE S-VIDEO 4) KONEKTOR VÝSTUPU PRE KOMPONENTNÉ VIDEO (Y, PB, PR) 5) KONEKTOR DIGITÁLNEHO KOAXIÁLNÍHO AUDIO VÝSTUPU 6) VÝSTUP SCART SK - 33

34 Diaľkové ovládanie Úvod DISPLEJ VFD 1) DISK DVD 2) DISK SVCD, VCD, CD 3) DOBA PREHRÁVANIA 4) DOLBY DIGITAL 5) PREHRÁVANIE/PAUZA 6) DISK MP3 7) DTS Diaľkový ovládač 1) POHOTOVOSTNÝREŽIM 2) TITULKY 3) AUDIO 4) TITUL 5) ÚHOL 6) PREJSŤ NA 7) HLASITOSŤ + 8) HLASITOSŤ 9) STOP 10) PREHRÁVANIE 11) DISPLEJ 12) POTVRDIŤ 13) V-REŽIM 14) ĎALŠÍ 15) PREDCHÁDZAJÚCI 16) SPÄŤ 17) NÁHODNE 18) KROK 19) PAL/NTSC 20) OTVORIŤ/ZAVRIEŤ 21) ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ ) VYMAZAŤ 23) ZVÄČŠENIE A ZMENŠE- NIE 24) POMALÉ PREHRÁVANIE 25) PAUZA 26) MENU 27) SMEROVÉ TLAČIDLÁ ( ) 28) NASTAVENIE 29) RÝCHLE VZAD 30) RÝCHLE VPRED 31) A-B 32) OPAKOVANIE 33) PROGRAM 34) RYCHLÉ STÍŠENIE SK - 34

35 Pripojenie k televízoru SK Připojení Poznámky: Existujú tri spôsoby pripojenia AV výstupu prehrávača k televízoru: 1. Káblom pre S-video a ľavým/pravým audio káblom nastavte (Typ videa) na (S-video). 2. Káblom pre kompozitné video a ľavým/pravým audio káblom. 3. Káblom pre komponentné video a ľavým/pravým audio káblom nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr). SK - 35

36 Pripojenie k AV zosilňovaču s 5.1-kanálovým analógovým audio vstupom Pripojenie Poznámky: 1. Nastavte televízor na AV vstup pripojený k DVD prehrávači. 2. Nastavte zosilňovač na AV vstup pripojený k DVD prehrávači. SK - 36

37 Pripojenie k AV zosilňovači s digitálnym audio vstupom SK Pripojenie Poznámky: 1. Zvoľte koaxiálny digitálny audio výstup. 2. Nastavte audio výstup prehrávače na režim Raw alebo PCM. 3. Nastavte digitálny zosilňovač na vstup AV pripojený k DVD prehrávači. SK - 37

38 OVLÁDÁNIE FUNKCIÍ Tlačidlá funkcií STANDBY (Pohotovostný stav) Týmto tlačidlom prepínate medzi normálnym pracovným režimom a pohotovostným stavom. OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zavrieť) Tanier disku otvoríte stlačením tlačidla OPEN/CLOSE. Opätovným stlačením tlačidla OPEN/CLO- SE tanier zavriete. SUBTITLE (Titulky) Týmto tlačidlom môžete voliť rôzne titulky (Vyžadovaná podpora disku). GOTO (Prejsť na) U DVD disku týmto tlačidlom zvolíte požadovaný titul a kapitolu a vyhľadáte požadovaný čas titulu a čas kapitoly. U disku VCD, SVCD a CD môžete vyhľadať požadovaný čas disku a čas stopy a vybrať požadovanú stopu. Poznámka: V priebehu prehrávania VCD musí byť funkcia PBC (Kontrola prehrávanie) vypnutá. Tlačidla 0 9 Tato tlačidla sa používajú k zadaniu času a rovnako čísiel titulu, kapitol a stop. Pokiaľ je na obrazovke zobrazená číslovaná položka, tlačidlami 0 9 môžete vybrať požadovanou položku a potvrdiť tlačidlom ENTER. Pri prehrávanie VCD (s vypnutou funkcií PBC) môžete pomocou tlačidiel 0 9 priamo vybrať určitú stopu. CLEAR (Vymazať) Stlačením tlačidla CLEAR vymažete čísla, ktorá ste zadali. MENU Pri prehrávanie DVD stlačením tlačidla MENU zobrazíte menu disku aktuálneho titulu. Poznámka: Tato funkcia závisí na disku. V priebehu prehrávania VCD alebo SVCD tlačidlom MENU zapnete alebo vypnete kontrolu prehrávanie PBC. SETUP (Nastavení) Stlačením tohoto tlačidla vstúpite do menu nastavenia systému. Opätovným stlačením tohoto tlačidla menu opustíte. DISPLAY (Displej) Stlačením tohoto tlačidla zobrazíte informácie o práve prehrávanom disku. TITLE (Titul) Stlačením tohoto tlačidla zadáte určený titulu. (Vyžadovaná podpora disku). Smerová tlačidla (hore, dolu, doprava, dolava) Pomocou týchto tlačidiel môžete posúvať zvýraznený pruh alebo kurzor v menu podľa vlastnej voľby. ENTER (Potvrdiť) Stlačením tohoto tlačidla potvrdíte svoju voľbu na obrazovke. SK - 38

39 REV (Rýchlo vzad) V priebehu prehrávanie DVD, CD alebo VCD môžete pomocou tlačidla REV prehľadávať smerom vzad. Prehrávač môže prehľadávať disk rôznymi rýchlosťami. Normálne prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla PLAY/PAUSE. FWD (Rýchlo vpred) V priebehu prehrávania DVD, CD alebo VCD môžete pomocou tlačidla FWD prehľadávať smere vpred. Prehrávač môže prehľadávať disk rôznymi rýchlosťami. Normálne prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla PLAY/PAUSE. PREV (Predchádzajúci) V priebehu prehrávanie DVD, CD alebo VCD prehráte stlačením tlačidla PREV predchádzajúcu kapitolu, titul alebo stopu. NEXT (Nasledujúci) V priebehu prehrávanie DVD, CD alebo VCD prehráte stlačením tlačidla NEXT nasledujúcu kapitolu, titul alebo stopu. STOP (Zastavení) Po jednom stlačení tohoto tlačidla sa prehrávač zastaví a pamätá si miesto zastavenia. Pokiaľ stlačíte toto tlačidlo dvakrát, prehrávač sa zastaví celkom. PLAY (Prehrávanie) Pokiaľ v stave pauzy alebo zastavenia stlačíte toto tlačidlo, prepne sa prehrávač do stavu prehrávanie. PAUSA (Pauza) Pokiaľ v stave prehrávania alebo stopy jedenkrát stlačíte toto tlačidlo, prepne sa prehrávač do stavu pauzy. HLASITOSŤ +/- Tlačidlom VOL+ zvýšite hlasitosť, tlačidlom VOL- hlasitosť znížite. REPEAT (Opakovanie) Každým stlačením tlačidla REPEAT zmeníte režim opakovania. Pri prehrávanie VCD a CD sú k dispozícii tri režimy: opakovanie jednej stopy, opakovanie všetkého a vypnutie opakovania. Pri prehrávaní DVD sú k dispozícii tri režimy: opakovanie kapitoly, opakovanie titulu a vypnutie opakovania. Poznámka: V priebehu prehrávania VCD musí byť funkcia PBC vypnutá. A-B Pri prehrávaní vyberte stlačením tlačidla A-B bod A a opätovným stlačením vyberte bod B. Prehrávač bude automaticky opakovať úsek od bodu A po bod B. Tretím stlačením tlačidla A-B opakovanie A-B zrušíte a vymažete body A a B. Poznámka: Pri prehrávanie CD, VCD a SVCD musí byť body A a B v rámci rovnakej stopy. Pri prehrávanie DVD možno body A a B vybrať z rôznych kapitol. ANGLE (Uhol) Stlačením tlačidla ANGLE môžete sledovať scény natočené z rôznych uhlov. (Vyžadovaná podpora disku). SK - 39 SK

40 MUTE (Rýchle stíšenie) Stlačením tlačidla MUTE vypnete zvuk, opätovným stlačením tohoto tlačidla obnovíte normálny zvuk. SLOW (Pomaly) Pri prehrávaní DVD, VCD alebo SVCD môžete stlačením tlačidla SLOW prepnúť na spomalené prehrávanie. Pri každom stlačení tohoto tlačidla sa rýchlosť prehrávania zmení. Do normálneho prehrávania sa vrátite stlačením tlačidla PLAY. V-MODE (Video režim) V stave zastavenia, vysunutého taniera disku alebo bez vloženého disku môžete tlačidlom V- MODE prepínať medzi rôznymi režimami video výstupu. AUDIO Pri prehrávaní DVD alebo SVCD môžete tlačidlom AUDIO vyberať medzi rôznymi jazyky pre audio. Pri prehrávanie VCD, CD alebo MP3 funguje tlačidlo AUDIO ako tlačidlo L/R pre prepínanie medzi režimy ĽAVÝ/PRAVÝ/MIX a STEREO. RETURN (Späť) Pri prehrávanie disku SVCD alebo VCD sa stlačením tlačidla RETURN vrátite do hlavného menu (len pri zapnuté funkcií PBC). PROGRAM (funkční len pri prehrávanie DVD, VCD a SVCD) Možnosť programového prehrávanie umožňuje zadanie poradia, v ktorom sa majú prehrať kapitoly alebo stopy do maximálneho počtu 16. Programové menu zobrazíte stlačením tlačidla PROGRAM. Kurzorom sa môžete pohybovať po kapitolách alebo stopách, ktoré chcete prehrať a výber potvrdiť tlačidlom ENTER. Potom stlačte tlačidlo PLAY alebo pomocou šípkových tlačidiel označte položku PLAY a stlačte Enter. Kapitoly alebo stopy sa prehrajú v naprogramovanom poradí. Pokiaľ v priebehu naprogramovaného prehrávania stlačíte tlačidlo PROGRAM, poradie a obsah programu sa zobrazí na obrazovke a naprogramované prehrávanie sa zastaví. Normálne prehrávanie môžete tiež obnoviť tlačidlami STOP a PLAY. Naprogramované poradie môžete vymazať tak, že pomocou šípkových tlačidiel označíte položku CLEAR, potom stlačte Enter. Pokiaľ chcete zmeniť poradie programu, označte pomocou šípkových tlačidiel položku, ktorú chcete zmeniť a zadajte priamo novú kapitolu alebo stopu, ktorú chcete naprogramovať. ZOOM (Zväčšenie) Pri stlačení tohoto tlačidla uvidíte zväčšený obraz v rôznych veľkostiach. Poznámka: Táto funkcia sa môže líšiť podľa rôznych typov disku. RANDOM (Náhodne) Pri prehrávaní DVD, VCD alebo CD aktivujete tlačidlom RANDOM prehrávanie v náhodnom poradí. SK - 40

41 PREHRÁVANIE MP3, WMA A MPEG4 SK Disky MP3, WMA a MPEG4 majú štruktúru adresáru znázornenú na obrázku. Pomocou smerových tlačidiel zvolíte hlavný adresár a potom vstúpite stlačením tlačidla ENTER do vedľajšieho adresára. Pomocou smerových tlačidiel zvoľte požadovanú stopu a potom spusťte tlačidlom ENTER alebo PLAY hudbu alebo film. Pokiaľ sa chcete vrátiť do vyššieho menu, pomocou smerových tlačidiel zvoľte ikonu a stlačte tlačidlo ENTER. Filter: Umožňuje výber kategórii súboru zobrazených v zozname prehliadača. Tento výber lze provést ve 3 kategoriích: audio, foto a video. Opakování: Prepínání rôzných režimu opakování. PREHRÁVANIE MP3, WMA A MPEG4 Režim: Voľba rôznych režimu prehrávania. Normálny: Režim náhodného prehrávanie je vypnutý. Náhodne: Režim náhodného prehrávanie je zapnutý. Po dosiahnutí konca prehrávanej kapitoly alebo stopy preskočí prehrávač na ďalšiu náhodne vybranú kapitolu alebo stopu. Na konci každé kapitoly alebo stopy sa vyberie ďalšia náhodná kapitola alebo stopa, dokiaˇů sa neprehrajú všetky kapitoly alebo stopy alebo dokiaľ režim náhodného prehrávanie nezrušíte prepnutím na iný Režim. Prehrávanie začiatku: V tomto režimu sa prehrá prvých 10 sekúnd každého média a potom sa preskočí na ďalšie médium. Režim editácie: Umožnenie režimu naprogramovaného prehrávania. Keď tento režim vyberiete, stlačte smerové tlačidlo DOĽAVA a stlačením ENTER zvoľte požadovanú stopu. Stlačením tlačidla Pridať do programu spustíte naprogramované prehrávanie. Zobrazenie programu: Zobrazia sa naprogramované stopy. SK - 41

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER

TH-S33 TH-S11 DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER TH-S33 Skládá se z XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F, SP-THS33C a SP-THS33S Elementy zestawu: XV-THS33, SP-PWS33, SP-THS33F,

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-E360K DVD-E360 DVD-E350 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

uživatelská příručka představte si možnosti

uživatelská příručka představte si možnosti DVD-D360 DVD P EHRÁVAâ uživatelská příručka představte si možnosti Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12

Dokumentace...9. Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9. Úvod k této příručce...10. Řešení potíží...12 Contents Dokumentace...9 Tištěná dokumentace... 9 Netištěná dokumentace... 9 Důležité... 9 Úvod k této příručce...10 Řešení potíží Řešení potíží...12 Počítač... 12 Co udělat, pokud se počítač nespouští?...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

Portable wooden FM Radio with USB/SD player Przenośny radio odtwarzacz z USB/SD Přenosné dřevěné FM rádio s USB/SD přehrávačem FM rádio s dreveno u skrinkou a prehrávačom USB zariadení /SD kariet Faborítású

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky

Česky. Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Polski. Slovensky Česky Magyar NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE Polski Slovensky PŘIJÍMAČ GPS Česky Úvod Přijímač GPS GP-E2 může doplňovat zeměpisné údaje ke snímkům a zaznamenávat

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL32411SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a

Obsah Před zahájením instalace a Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-74 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu cs pl Návod na použití 3 Instrukcja obsługi 20 Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i Obsah Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.............................

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi

Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi CEL-SW4QA2M0 Prùvodce základním nastavením Wi-Fi Wi-Fi alapszintû beállítási útmutató Podrêcznik podstawowej konfiguracji po³¹czeñ Wi-Fi Sprievodca základným nastavením Wi-Fi CS HU PL SK Obsah 2 Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikrosystém s rádiem a přehráváním USB, MP3 a CD Mikrosystém s rádiom a prehrávaním USB, MP3 a

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

CZ EN WR 2 FR Provozní návod CZ CZ CZ SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT LT LV EE SL SK HU PL CZ FR TR GR FI DK SV CZ CZ CZ EN CZ WR 2 Provozní návod WR 2 WR 2 Přehled součástí zařízení 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery. Návod k použití DCR-HC14E/HC15E. Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności. Přečtěte si jako první

Instrukcja obsługi kamery. Návod k použití DCR-HC14E/HC15E. Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności. Přečtěte si jako první Instrukcja obsługi kamery [PL] / Návod k použití [CZ] 3-089-851-11(2) Instrukcja obsługi kamery PL Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Návod k použití CZ Přečtěte si jako první Digital Video Camera

Bardziej szczegółowo

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CHA27000 CHA23000 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CHA27000 CHA23000 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

WR 3M. Návod k použití

WR 3M. Návod k použití LT LV EE SL SK HU PL CZ FR IT TR GR FI DK SV CZ PT ES EN WR 3M Návod k použití WR 3M WR 3M Přehled přístroje 1 LED volba kanálu 2 LED optická kontrola regulace 3 LED vakuum 4 Displej 5 Tlačítko UP 6 Tlačítko

Bardziej szczegółowo

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF Szanowni Państwo. Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o istotnych

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Instrukcja dla użytkownika Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń instalowanych w Polsce PL Návod k obsluze pro uživatele Tento návod je určen pro zařízení instalované v České republice CZ

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo