ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24"

Transkrypt

1 ESF 8540ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PROGRAMY NASTAVENÍ FUNKCE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DENNÍ POUŽÍVÁNÍ TIPY A RADY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD TECHNICKÉ INFORMACE MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux. Navštivte naše stránky ohledně: Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Upozornění / Důležité bezpečnostní informace Všeobecné informace a rady Poznámky k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

3 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace ČESKY 3 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití: ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa). Dodržujte maximální počet 15 jídelních souprav.

4 4 Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem. Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu. 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 Instalace Odstraňte veškerý obalový materiál. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 C. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. 2.2 Připojení k elektrické síti UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS. Pouze pro Velkou Británii a Irsko. Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte pojistku: 13 amp ASTA (BS 1362). 2.3 Vodovodní přípojka Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.

5 ČESKY 5 Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá. Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody. Přívodní hadice s opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým kabelem. UPOZORNĚNÍ! Nebezpečné napětí. Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkontaktujte autorizované servisní středisko, aby vám přívodní hadici vyměnilo. 2.4 Použití spotřebiče Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte. Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku. Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči. Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se nedokončí program. Na nádobí mohou být zbytky mycího prostředku. Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvolnění horké páry. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. 2.5 Likvidace UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

6 POPIS SPOTŘEBIČE Horní deska 2 Nejvyšší ostřikovací rameno 3 Horní ostřikovací rameno 4 Dolní ostřikovací rameno 5 Filtry 6 Typový štítek 7 Zásobník na sůl 8 Větrací otvor 9 Dávkovač leštidla 10 Dávkovač mycího prostředku 11 Dolní koš 12 Horní koš 13 Přihrádka na příbory

7 4. OVLÁDACÍ PANEL ČESKY Tlačítko Zap/Vyp 2 Tlačítko Program 3 Kontrolky programů 4 Displej 5 Tlačítko Delay 6 Tlačítko Start 7 Kontrolky 8 Tlačítko Option 4.1 Kontrolky Kontrolka Popis Fáze mytí. Rozsvítí se, když probíhá mycí nebo oplachovací fáze. Fáze sušení. Rozsvítí se během fáze sušení. Kontrolka XtraDry. Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka TimeManager.

8 PROGRAMY Program Stupeň znečištění Druh náplně 1) Normálně znečištěné Nádobí a příbory Fáze programu Předmytí Mytí 50 C Oplachy Sušení Funkce TimeManager XtraDry 2) Vše Nádobí, příbory, hrnce a pánve 3) Různě znečištěné Nádobí, příbory, hrnce a pánve 4) Velmi znečištěné Nádobí, příbory, hrnce a pánve Předmytí Mytí od 45 C do 70 C Oplachy Sušení Předmytí Mytí 50 C a 65 C Oplachy Sušení Předmytí Mytí 70 C Oplachy Sušení XtraDry TimeManager XtraDry TimeManager XtraDry 5) Čerstvě znečištěné Nádobí a příbory Mytí 60 C Oplachy XtraDry 6) Vše Předmytí 1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.) 2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu. 3) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné nádobí v dolním koši a normálně znečištěné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je vyšší než v horním koši. 4) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygienické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 C po dobu nejméně 10 minut. 5) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při krátké délce programu. 6) S tímto programem můžete rychle opláchnout nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.

9 5.1 Údaje o spotřebě Program 1) Voda (l) Energie (kwh) Délka (min) ČESKY ) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí. 5.2 Informace pro zkušebny Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete na: 6. NASTAVENÍ 6.1 Režim volby programu a uživatelský režim Když se spotřebič nachází v režimu volby programu, je možné nastavit program a přejít do uživatelského režimu. V uživatelském režimu lze změnit následující nastavení: Stupeň změkčovače vody v závislosti na tvrdosti vody. Zapnutí či vypnutí zvukové signalizace na konci programu. Zapnutí nebo vypnutí dávkovače leštidla. Množství leštidla dle požadovaného dávkování. Tato nastavení se uloží, dokud je opět nezměníte. Jak nastavit režim volby programu Spotřebič se nachází v režimu volby programu, když svítí kontrolka programu Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku. a na displeji se zobrazuje délka programu. Když zapnete spotřebiče, obvykle se přepne do režimu volby programu. Nicméně, pokud se tak nestane, můžete režim volby programu aktivovat následujícím způsobem: Současně stiskněte a podržte Program a Option, dokud se spotřebič nepřepne do režimu volby programu. 6.2 Změkčovač vody Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné vody minerály a soli, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky na výsledky mytí nebo na spotřebič. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti. Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště. Tvrdost vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodárenského

10 10 podniku. K zajištění dobrých výsledků mytí je důležité nastavit správný stupeň změkčovače vody. Tvrdost vody Německé stupně ( dh) Francouzské stupně ( fh) mmol/l Clarkovy stupně Nastavení změkčovače vody ) <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Nastavení z výroby. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte. Pokud používáte kombinované tablety obsahující sůl a tvrdost vaší vody je nižší než 21 dh, můžete nastavit nejnižší stupeň změkčovače vody. Vypne se tím kontrolka doplnění soli. Pokud používáte standardní mycí prostředek nebo kombinované tablety bez soli, nastavte správný stupeň změkčovače vody, který udrží kontrolku doplnění soli zapnutou. Jak nastavit stupeň změkčovače vody Spotřebič musí být v režimu volby programu. 1. Do uživatelského režimu přejdete současným stisknutím a podržením Delay a Start, dokud nezačnou blikat kontrolky,, a s prázdným displejem. 2. Stiskněte Program. Kontrolky, a zhasnou. Kontrolka dále bliká. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení: např. = stupeň Opětovným stisknutím Program změňte nastavení. 4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zap/Vyp. 6.3 Dávkovač leštidla Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez šmouh a skvrn. Leštidlo je uvolňováno automaticky během fáze horkého oplachu. Požadované množství leštidla můžete nastavit od stupně 1 (nejmenší množství) po stupeň 6 (největší množství). Při stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo není vypouštěno. Nastavení z výroby: stupeň 4.

11 ČESKY 11 Jak nastavit množství leštidla Spotřebič musí být v režimu volby programu. 1. Do uživatelského režimu přejdete současným stisknutím a podržením Delay a Start, dokud nezačnou blikat kontrolky,, a s prázdným displejem. 2. Stiskněte Delay. Kontrolky, a zhasnou. Kontrolka dále bliká. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení: např. = stupeň 4. Množství leštidla je v rozmezí 0A až 6A. Stupeň 0 = neuvolňuje se žádné leštidlo. 3. Opětovným stisknutím Delay změňte nastavení. 4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zap/Vyp. 6.4 Signalizace prázdného dávkovače leštidla Je-li komora dávkovače leštidla prázdná, kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit. Používáte-li kombinované mycí tablety, které obsahují leštidlo, a jste s výsledky sušení spokojeni, můžete signalizaci prázdného dávkovače leštidla vypnout. Pro dosažení nejlepších výsledků sušení však doporučujeme leštidlo vždy používat. Používáte-li standardní mycí prostředek nebo kombinované tablety bez leštidla, signalizaci prázdného dávkovače leštidla zapněte. Jak vypnout dávkovač leštidla Spotřebič musí být v režimu volby programu. 1. Do uživatelského režimu přejdete současným stisknutím a podržením Delay a Start, dokud nezačnou blikat kontrolky,, a s prázdným displejem. 2. Stiskněte Option. Kontrolky, a zhasnou. Kontrolka dále bliká. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení: = dávkovač leštidla je zapnutý (nastavení z výroby). 3. Stisknutím Option změňte nastavení. = dávkovač leštidla je vypnutý. 4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zap/Vyp. 6.5 Zvuková signalizace Zvuková signalizace zazní, když dojde k poruše spotřebiče. Tyto zvukové signály nelze vypnout. Další zvuková signalizace se také spustí po dokončení programu. Tato zvuková signalizace je ve výchozím nastavení vypnutá, ale je možné ji zapnout. Jak zapnout zvukovou signalizaci na konci programu Spotřebič musí být v režimu volby programu. 1. Do uživatelského režimu přejdete současným stisknutím a podržením Delay a Start, dokud nezačnou blikat kontrolky,, a s prázdným displejem. 2. Stiskněte Start Kontrolky, a zhasnou. Kontrolka dále bliká. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení: = Zvuková signalizace vypnuta. 3. Stisknutím Start změňte nastavení. = Zvuková signalizace zapnuta. 4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zap/Vyp.

12 MyFavourite Pomocí této funkce můžete nastavit a uložit do paměti váš často používaný program. Můžete uložit jeden program. Nové nastavení zruší nastavení předchozí. Jak uložit program MyFavourite 1. Nastavte program, který chcete uložit do paměti. S programem lze také navolit použitelné funkce. 7. FUNKCE 7.1 XtraDry Před spuštěním programu je nutné pokaždé navolit požadované funkce. Během spuštěného programu již není možné funkce vypnout či zapnout. Ne všechny funkce jsou vzájemně slučitelné. Pokud zvolíte neslučitelné funkce, spotřebič automaticky jednu nebo více z nich vypne. Zůstanou svítit pouze ukazatele těch funkcí, které jsou stále zapnuty. Tuto funkci zapněte, chcete-li intenzivnější sušicí výkon. Použití této funkce může mít vliv na délku některých programů, spotřebu vody a teplotu posledního oplachu. Funkce XtraDry není pojata jako trvalá a je nutné ji zvolit při každém cyklu. 2. Současně stiskněte a podržte Program a Delay, dokud na několik sekund nezablikají kontrolky programu a funkcí. Jak nastavit program MyFavourite Stiskněte a podržte Program, dokud se nerozsvítí kontrolka programu MyFavourite a funkcí. Na displeji se zobrazí délka programu. 7.2 TimeManager Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody. Mycí a sušicí fáze jsou kratší. Celková délka programu se sníží o přibližně 50 %. Výsledky mytí jsou stejné jako u normální délky programu. Výsledky sušení se mohou snížit. Jak zapnout TimeManager Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí kontrolka. Pokud tuto funkci nelze s daným programem použít, příslušná kontrolka se nerozsvítí nebo bude několik sekund rychle blikat a poté zhasne. Na displeji se zobrazí aktualizovaná délka programu. Jak zapnout XtraDry Stiskněte Option, dokud se nezobrazí ukazatel. 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň změkčovače vody odpovídá

13 ČESKY 13 tvrdosti vaší vody. Pokud ne, nastavte stupeň změkčovače vody. 2. Naplňte zásobník na sůl. 3. Naplňte dávkovač leštidla. 4. Otevřete vodovodní kohoutek. 5. Spusťte program k odstranění všech možných zbytků uvnitř spotřebiče. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů. Při spuštění programu může spotřebiči trvat až pět minut, než se zregeneruje pryskyřice ve změkčovači vody. Během této chvíle spotřebič vypadá, že nepracuje. Mycí fáze se spustí až po dokončení této procedury. Tato procedura se pravidelně opakuje. 8.1 Zásobník na sůl POZOR! Používejte pouze sůl pro myčky nádobí. 5. Zavřete zásobník na sůl otočením jeho víčka po směru hodinových ručiček. Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koroze. Po naplnění zásobníku na sůl jí zabráníte spuštěním programu. 8.2 Jak plnit dávkovač leštidla A B Sůl se používá k regeneraci pryskyřice ve změkčovači vody a k zajištění dobrých mycích výsledků při každodenním používání. Jak doplnit zásobník na sůl 1. Otočením víčka proti směru hodinových ručiček otevřete zásobník na sůl. 2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění). 3. Naplňte zásobník na sůl solí do myčky. 4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl. C POZOR! Používejte pouze leštidlo pro myčky nádobí. 1. Otevřete víčko (C). 2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud kapalina nedosáhne hladiny MAX. 3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo přílišné množství pěny. 4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že víčko zaklapne zpět.

14 14 Dávkovač leštidla doplňte, když ukazatel leštidla (A) zesvětlá. Používáte-li kombinované mycí tablety a výsledky sušení jsou uspokojivé, ukazatel doplnění leštidla lze vypnout. Pro lepší výsledky sušení doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s kombinovanými mycími tabletami, které obsahují oplachovací prostředek. 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 1. Otevřete vodovodní kohoutek. 2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu volby programu. Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte zásobník na sůl. Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, doplňte dávkovač leštidla. 3. Naplňte koše. 4. Přidejte mycí prostředek. 5. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh náplně a stupeň znečištění. 9.1 Použití mycího prostředku A B 2. Mycí prostředek či tabletu vložte do komory (B). 3. Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu mycího prostředku. 4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko zaklapne zpět. 9.2 Nastavení a spuštění programu Funkce Auto Off Tato funkce snižuje spotřebu energie automatickým vypnutím nepracujícího spotřebiče. Funkce se spustí: Po pěti minutách po dokončení programu. Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn žádný program. Spuštění programu C POZOR! Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nádobí. 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a otevřete víko (C). 1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu volby programu. 2. Zavřete dvířka spotřebiče. 3. Několikrát stiskněte tlačítko Program, dokud se nerozsvítí kontrolka vámi požadovaného programu. Pokud chcete zvolit program MyFavourite, stiskněte a podržte Program, dokud se nerozsvítí nastavení MyFavourite.

15 ČESKY 15 Na displeji se zobrazí délka programu. 4. Zvolte použitelné funkce. 5. Stiskněte Start ke spuštění programu. Rozsvítí se kontrolka mycí fáze. Délka programu se začne snižovat v krocích po jedné minutě. Spuštění programu s odloženým startem 1. Nastavte program. 2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud se na displeji nezobrazí čas odloženého startu, který chcete nastavit (1 24 hodin). Kontrolka zvoleného programu bliká. 3. Stiskněte Start ke spuštění odpočtu. Trvale se rozsvítí kontrolka zvoleného programu. Spustí se odpočet. Od 24 do 11 hodin se odpočet snižuje v krocích po jedné hodině. Od 10 do jedné hodiny se odpočet snižuje v krocích po jedné minutě. Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program. Otevření dvířek za chodu spotřebiče Pokud otevřete dvířka během probíhajícího programu, spotřebič přeruší svůj chod. Může to mít vliv na spotřebu energie a délku programu. Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení. 10. TIPY A RADY 10.1 Obecné informace Následující rady zajistí optimální výsledky mytí a sušení při každodenním používání a také pomohou chránit životní prostředí. Pokud dvířka otevřete během sušicí fáze na déle než 30 sekund, probíhající program se ukončí. Zrušení odloženého startu během jeho odpočítávání Když zrušíte odložený start, musíte opět nastavit program a jeho funkce. Současně stiskněte a podržte Program a Option, dokud se spotřebič nepřepne do režimu volby programu. Zrušení programu Současně stiskněte a podržte Program a Option, dokud se spotřebič nepřepne do režimu volby programu. Před spuštěním nového programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek. Konec programu Po dokončení mycího programu se na displeji zobrazí 0:00. Kontrolky fází nesvítí. Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nesvítí. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo vyčkejte, až funkce Auto Off automaticky vypne spotřebič. Pokud jste otevřeli dvířka před zapnutím Auto Off, spotřebič se automaticky vypne. 2. Zavřete vodovodní kohoutek. Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla, které dejte do odpadu. Nádobí neoplachujte ručně. V případě potřeby použijte program předmytí (jeli dostupný) nebo zvolte program s fází předmytí. Vždy využijte celý objem košů. Při plnění spotřebiče se ujistěte, že na nádobí všude dosáhne voda vycházející z trysek ostřikovacího ramene. Ujistěte se, že se kusy nádobí nedotýkají nebo nepřekrývají. Můžete používat odděleně mycí prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete

16 16 používat kombinované tablety (např. 3 v 1, 4 v 1, Vše v 1 ). Řiďte se pokyny na balení. Nastavte a program pro daný druh náplně a stupeň zašpinění. Program ECO nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů Použití soli, leštidla a mycího prostředku Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit. Kombinované tablety jsou obvykle vhodné v oblastech s vodou o tvrdosti do 21 dh. V oblastech přesahujících tento limit je nutné použít kromě kombinovaných tablet také leštidlo a sůl. V oblastech s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou však doporučujeme k dosažení nejlepších výsledků mytí a sušení používat samostatný mycí prostředek (prášek, gel, tablety bez doplňujících funkcí), leštidlo a sůl odděleně. Mycí tablety se u krátkých programů zcela nerozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků mycího prostředku na nádobí, doporučujeme používat tablety s dlouhými programy. Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné. Řiďte se pokyny na balení mycího prostředku Co dělat, pokud chcete přestat používat mycí tablety Než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl a leštidlo, proveďte následující postup. 1. Nastavte nejvyšší stupeň změkčovače vody. 2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný. 3. Nastavte nejkratší program s oplachovací fází. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů. 4. Po dokončení programu nastavte změkčovač vody na stupeň tvrdosti vody v místě vašeho bydliště. 5. Seřiďte dávkování leštidla. 6. Zapněte dávkovač leštidla Plnění košů Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které je bezpečné mýt v myčce. Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku, mědi nebo cínu. Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry). Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla, které dejte do odpadu. Připálené zbytky jídel na nádobí nechte změknout. Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru. Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají. Malé kusy nádobí a příbory vložte do přihrádky na příbory. Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly. Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet Před spuštěním programu Zkontrolujte, zda: Filtry jsou čisté a správně nainstalované. Víčko zásobníku na sůl je dotažené. Ostřikovací ramena nejsou zanesená. Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud nepoužíváte kombinované mycí tablety). Rozmístění nádobí v koších je správné. Program je vhodný pro daný druh náplně a stupeň znečištění. Používá se správné množství mycího prostředku Vyprazdňování košů 1. Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí. 2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté horní. Na konci programu může být na stěnách a dvířkách spotřebiče voda.

17 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ! Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Znečištěné filtry a ucpaná ostřikovací ramena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte Čištění filtrů Systém filtru se skládá ze tří částí. 3. Vyjměte plochý filtr (A). 4. Filtry omyjte. ČESKY 17 C B A 5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce nebo kolem ní nejsou žádné zbytky jídel a nečistot. 6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodicími drážkami. 1. Otočte filtrem (B) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej. 7. Sestavte filtry (B) a (C). 8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru (A). Otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí. 2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).

18 18 POZOR! Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče Čištění horního ostřikovacího ramene Doporučujeme pravidelně čistit horní ostřikovací rameno, abyste zabránili ucpání otvorů nečistotami. Ucpané otvory způsobují neuspokojivé výsledky mytí. 1. Horní koš vytáhněte ven. 2. K odpojení ostřikovacího ramene z koše zatlačte ostřikovací rameno směrem vzhůru ve směru dolní šipky a současně jím otočte ve směru hodinových ručiček. 3. Ostřikovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátka, odstraňte nečistoty z otvorů. 4. K opětovnému připojení ostřikovacího ramene ke koši zatlačte ostřikovací rameno směrem vzhůru ve směru dolní šipky a současně jím otočte proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne na místo Čištění vnějších ploch Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla Čištění vnitřního prostoru Pečlivě očistěte spotřebič včetně pryžového těsnění dvířek vlhkým měkkým hadříkem. Pokud pravidelně používáte krátké programy, může uvnitř spotřebiče dojít k usazování mastnoty a vodního kamene. Aby k tomu nedocházelo, doporučujeme nejméně dvakrát měsíčně spustit dlouhý program.

19 ČESKY 19 K uchování nejlepšího výkonu vašeho spotřebiče doporučujeme každý měsíc použít speciální čisticí 12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Pokud spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Než se obrátíte na autorizované servisní středisko, ověřte si, zda dokážete problém vyřešit sami pomocí informací uvedených v tabulce. prostředek pro myčky nádobí. Řiďte se pečlivě pokyny na balení výrobku. U některých poruch se na displeji zobrazí výstražný kód. Většinu problémů, které se objeví, lze vyřešit bez nutnosti kontaktovat autorizované servisní středisko. UPOZORNĚNÍ! Nesprávně provedené opravy mohou mít za následek vážné ohrožení bezpečnosti uživatele. Jakékoliv opravy musí provést kvalifikovaný personál. Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení Nelze zapnout spotřebič. Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. Nespustil se program. Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. Stiskněte Start. Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočítávání. Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změkčovači vody. Délka této procedury je přibližně pět minut. Spotřebič se neplní vodou. Na displeji se zobrazí. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici. Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá. Spotřebič nevypouští vodu. Na displeji se zobrazí. Ujistěte se, že není zanesený sifon. Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici. Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.

20 20 Problém a výstražný kód Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Na displeji se zobrazí. Spotřebič se během chodu vícekrát zastaví a spustí. Program probíhá příliš dlouho. Na displeji se zvýší zbývající čas a přeskočí téměř na konec programu. Funkce programu je nutné pokaždé znovu nastavit. Menší únik z dvířek spotřebiče. Dvířka spotřebiče se obtížně zavírají. Z vnitřku spotřebiče vychází zvuky rachocení či klepání. Možná příčina a řešení Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizované servisní středisko. Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí a úspora energie. Ke zkrácení délky programu zvolte funkci TimeManager. Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte nastavenou prodlevu nebo vyčkejte do konce odpočítávání. Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně. K uložení vašeho oblíbeného nastavení použijte funkci MyFavourite. Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné). Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). Části nádobí přečnívají z košů. Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o plnění košů. Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otáčet. Spotřebič vyhodí pojistky. Nedostatečný příkon k současnému napájení všech používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných spotřebičů. Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Ohledně dalších možných příčin viz části Před prvním použitím, Denní používání nebo Tipy a rady. znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko. Při výskytu výstražných kódů, které nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na autorizované servisní středisko. Po kontrole spotřebiče jej vypněte a znovu zapněte. Pokud se problém objeví

21 12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché ČESKY 21 Problém Možná příčina a řešení Špatné výsledky mytí. Viz Denní používání, Tipy a rady a leták o plnění košů. Používejte intenzivnější mycí programy. Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte se částí Čištění a údržba. Špatné výsledky sušení. Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného spotřebiče. Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování leštidla. Nastavte dávkování leštidla na vyšší stupeň. Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou. Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete funkci XtraDry. Doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s kombinovanými mycími tabletami. Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo modravý potah. Na sklenicích a nádobí jsou skvrny a zaschlé vodní kapky. Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte množství leštidla na nižší stupeň. Nadměrné množství mycího prostředku. Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte množství leštidla na vyšší stupeň. Příčinou může být kvalita leštidla. Nádobí je mokré. Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete funkci XtraDry. Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje pouze sušicí fázi při nízké teplotě. Dávkovač leštidla je prázdný. Příčinou může být kvalita leštidla. Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste jinou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s mycími tabletami. Nechte dvířka myčky na nějakou dobu pootevřená, a teprve potom nádobí vyjměte. Vnitřek spotřebiče je vlhký. Nejedná se o závadu spotřebiče. Způsobuje to vlhkost vzduchu, který kondenzuje na stěnách spotřebiče. Během mytí dochází k nadměrnému pěnění. Používejte pouze mycí prostředek pro myčky nádobí. Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

22 22 Problém Možná příčina a řešení Na příborech jsou stopy rzi. Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz Nastavení změkčovače vody. Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohromady. Vyvarujte se vložení stříbrných a nerezových příborů blízko sebe. Po dokončení programu jsou v dávkovači zbytky mycího prostředku. Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači, a proto nebyla plně rozpuštěna vodou. Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače. Ujistěte se, že není ostřikovací rameno zablokované či ucpané. Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače mycího prostředku v otevření. Zápach uvnitř spotřebiče. Viz Čištění vnitřního prostoru. Usazeniny vodního kamene na nádobí, ve vaně nebo na vnitřní straně dvířek. Matné, zbarvené či naštípnuté nádobí. Viz Nastavení změkčovače vody. Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí, které lze bezpečně mýt v myčce nádobí. Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění košů. Křehké kusy nádobí vložte do horního koše. Ohledně dalších možných příčin viz části Před prvním použitím, Denní používání nebo Tipy a rady. 13. TECHNICKÉ INFORMACE Rozměry Šířka / výška / hloubka (mm) 596 / 850 / 610 Připojení k elektrické síti 1) Napětí (V) Frekvence (Hz) 50 / 60 Tlak přívodu vody bar (minimální a maximální) MPa (minimální a maximální) Přívod vody Studená nebo teplá voda 2) max. 60 C Kapacita Jídelní soupravy 15 Příkon Režim zapnuto (W) 5.0

23 ČESKY 23 Příkon Režim vypnuto (W) ) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek. 2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie. 14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

24 24 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPIS URZĄDZENIA PANEL STEROWANIA PROGRAMY USTAWIENIA OPCJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM CODZIENNA EKSPLOATACJA WSKAZÓWKI I PORADY KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE...46 Z MYŚLĄ O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki Electrolux! Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby: OBSŁUGA KLIENTA Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Ostrzeżenie / Przestroga Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

25 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych. 1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa POLSKI 25 Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich miejscach, jak: gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;

26 26 do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa). Maksymalna liczba kompletów wynosi 15. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba. Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo. Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną. Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy). Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży. 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje temperatura poniżej 0 C. Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

27 2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie musi być uziemione. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę. Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG. Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii. Urządzenie wyposażono we wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli zachodzi konieczność wymiany bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy użyć bezpiecznika: 13 amp ASTA (BS 1362). 2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić węży wodnych. Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano przez dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma wycieków. Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne napięcie. W razie uszkodzenia węża dopływowego należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu wymiany węża dopływowego. 2.4 Przeznaczenie POLSKI 27 Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach urządzenia. Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu. Nie pić wody z urządzenia ani nie wykorzystywać jej do zabawy. Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent. Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

28 Utylizacja OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem. 3. OPIS URZĄDZENIA Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć i wyrzucić przewód zasilający. Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urządzeniu Blat roboczy 2 Najwyżej położone ramię spryskujące 3 Górne ramię spryskujące 4 Dolne ramię spryskujące 5 Filtry 6 Tabliczka znamionowa 7 Zbiornik soli 8 Otwór wentylacyjny 9 Dozownik płynu nabłyszczającego 10 Dozownik detergentu 11 Dolny kosz 12 Górny kosz 13 Szuflada na sztućce

29 4. PANEL STEROWANIA POLSKI Przycisk wł./wył. 2 Przycisk Program 3 Wskaźniki programów 4 Wyświetlacz 5 Przycisk Delay 6 Przycisk Start 7 Wskaźniki 8 Przycisk Option 4.1 Wskaźniki Wskaźnik Opis Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płukania. Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia. Wskaźnik funkcji XtraDry. Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony. Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony. Wskaźnik funkcji TimeManager.

30 PROGRAMY Program Stopień zabrudzenia Rodzaj załadunku 1) Średnie Naczynia stołowe i sztućce 2) Dowolne Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 3) Zróżnicowane Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 4) Duże Naczynia stołowe, sztućce, garnki i patelnie 5) Świeże Naczynia stołowe i sztućce Fazy programu Zmywanie wstępne Zmywanie 50 C Płukania Suszenie Zmywanie wstępne Zmywanie od 45 C do 70 C Płukania Suszenie Zmywanie wstępne Zmywanie 50 C i 65 C Płukania Suszenie Zmywanie wstępne Zmywanie 70 C Płukania Suszenie Zmywanie 60 C Płukania Opcje TimeManager XtraDry XtraDry TimeManager XtraDry TimeManager XtraDry XtraDry

31 POLSKI 31 Program Stopień zabrudzenia Rodzaj załadunku Fazy programu 6) Dowolne Zmywanie wstępne Opcje 1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy). 2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu. 3) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrudzone naczynia należy umieścić w dolnym koszu, a średnio zabrudzone w górnym. Ciśnienie i temperatura wody w dolnym koszu są większe niż w górnym koszu. 4) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70 C przez co najmniej 10 minut. 5) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania. 6) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu. 5.1 Parametry eksploatacyjne Program 1) Zużycie wody (l) Zużycie energii (kwh) Czas trwania (min) ) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń. 5.2 Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość na adres: Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.

32 USTAWIENIA 6.1 Tryb wyboru programów i tryb użytkownika Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programów, można ustawić program i przejść do trybu użytkownika. W trybie użytkownika można zmienić następujące ustawienia: Poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody. Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego zakończenia programu. Włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego. Poziom płynu nabłyszczającego odpowiednio do wymaganego dozowania. Ustawienia te zostaną zapisane do czasu ich ponownej zmiany. Ustawianie trybu wyboru programów Urządzenie jest w trybie wyboru programów, gdy wskaźnik programu jest włączony, a na wyświetlaczu pokazany jest czas trwania programu. Po włączeniu urządzenia znajduje się ono zwykle w trybie wyboru programów. Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb wyboru programów można ustawić w następujący sposób: Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów. 6.2 Zmiękczanie wody Zmiękczacz usuwa z wody substancje mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ na efekty zmywania lub na pracę urządzenia. Im wyższa zawartość substancji mineralnych, tym twardsza jest woda. Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach. Zmiękczanie należy dostosować do stopnia twardości wody doprowadzonej do urządzenia. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości wody. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody, aby zapewnić dobre efekty zmywania. Twardość wody Stopnie niemieckie ( dh) Stopnie francuskie ( fh) mmol/l Stopnie Clarka Poziom zmiękczania wody )

33 POLSKI 33 Stopnie niemieckie ( dh) Stopnie francuskie ( fh) mmol/l Stopnie Clarka Poziom zmiękczania wody <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Ustawienie fabryczne. 2) Przy tym poziomie nie stosować soli. Podczas stosowania tabletek wieloskładnikowych zawierających sól, gdy twardość wody wynosi poniżej 21 dh, można ustawić najniższy poziom zmiękczania wody. Spowoduje to wyłączenie wskaźnika poziomu soli. Podczas stosowania standardowych tabletek z detergentem lub tabletek wieloskładnikowych niezawierających soli należy ustawić prawidłowy poziom twardości wody, aby wskaźnik poziomu soli był włączony. Ustawianie poziomu zmiękczania wody Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki,, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Program. Wskaźniki, i wyłączą się. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: np. = poziom Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby zmienić ustawienie. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie. 6.3 Dozownik płynu nabłyszczającego Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Płyn nabłyszczający jest uwalniany automatycznie w fazie gorącego płukania. Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w przedziale od 1 (minimalna ilość) do 6 (maksymalna ilość). Poziom 0 oznacza wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego oraz dozowania. Ustawienie fabryczne: poziom 4. Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki,, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Delay. Wskaźniki, i wyłączą się. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: np. = poziom 4. Poziom dozowania płynu nabłyszczającego można ustawić od 0A do 6A. Poziom 0 = płyn nabłyszczający nie jest dozowany. 3. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aby zmienić ustawienie. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.

34 Powiadomienie o konieczności uzupełnienia płynu nabłyszczającego Gdy komora na płyn nabłyszczający jest pusta, włącza się wskaźnik płynu nabłyszczającego, informując o konieczności uzupełnienia płynu. Jeśli przy stosowaniu tabletek wieloskładnikowych ze środkiem nabłyszczającym efekty suszenia są zadowalające, można wyłączyć funkcję powiadomienia o konieczności uzupełnienia płynu nabłyszczającego. Zaleca się jednak stałe stosowanie płynu nabłyszczającego w celu zapewnienia najlepszych efektów suszenia. Stosując standardowe tabletki wieloskładnikowe bez środka nabłyszczającego należy włączyć funkcję powiadomienia, aby wskaźnik sygnalizujący konieczność uzupełnienia płynu pozostał aktywny. Wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż zaczną migać wskaźniki,, i, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Option. Wskaźniki, i zgasną. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: = dozownik płynu nabłyszczającego jest włączony (ustawienie fabryczne). 3. Nacisnąć Option, aby zmienić ustawienie. = dozownik płynu nabłyszczającego jest wyłączony. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie. 6.5 Sygnały dźwiękowe Sygnały dźwiękowe są emitowane w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych nie można wyłączyć. Sygnał dźwiękowy może być również emitowany po zakończeniu programu. Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale można go włączyć. Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia programu Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki,, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty. 2. Nacisnąć Start Wskaźniki, i wyłączą się. Wskaźnik będzie nadal migał. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: = sygnał dźwiękowy wyłączony. 3. Nacisnąć Start, aby zmienić ustawienie. = sygnał dźwiękowy włączony. 4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie. 6.6 MyFavourite Ta opcja umożliwia ustawienie i zapisanie w pamięci najczęściej używanego programu. Można zapisać w pamięci 1 program. Wprowadzenie nowego ustawienia powoduje anulowanie poprzedniego. Zapisywanie programu MyFavourite 1. Ustawić program do zapisania w pamięci.

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38

FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 PROGRAMY 9

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2854COW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 24 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 48 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Bardziej szczegółowo

EHL6740FAZ. CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21

EHL6740FAZ. CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 EHL6740FAZ CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. DENNÍ

Bardziej szczegółowo

EHI6540FOW... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33

EHI6540FOW... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33 EHI6540FOW...... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Bardziej szczegółowo

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička GNE V422 X Chladnička Chłodziarka Chladnička Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy

Bardziej szczegółowo

........ ESI76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

........ ESI76511LX PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ESI76511LX...... PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. OPIS URZĄDZENIA....................................................................

Bardziej szczegółowo

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj

My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar loiça Umýva ka Pomivalni stroj CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 PL Instrukcja obs ugi 32 PT Manual de instruções 8 SK Návod na používanie 62 SL Navodila za uporabo 75 My ka nádobí Mosogatógép Zmywarka Máquina de lavar

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Sporák Kuchenka Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Bardziej szczegółowo

EHH6340FSK... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31

EHH6340FSK... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31 EHH6340FSK...... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 31 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Bardziej szczegółowo

SKZ71800F0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

SKZ71800F0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 SKZ71800F0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Sporák Kuchenka Sporák

Sporák Kuchenka Sporák CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 20 SK Návod na používanie 39 Sporák Kuchenka Sporák ZCV562M Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím _ 7

Bardziej szczegółowo

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45

... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45 ESL6360LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 16 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 45 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

Dane użytkownika. Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Piekarnik do zabudowy. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 361

Dane użytkownika. Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Piekarnik do zabudowy. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 361 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Dane użytkownika Vestavná trouba Beépített sütő Piekarnik do zabudowy ZOB 361 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL32411SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 1101 PP B

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 1101 PP B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PIEKARNIKA KBO 1101 PP B www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Nasz nowy, starannie zaprojektowany produkt

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

GZ-330 La Grandispensa

GZ-330 La Grandispensa VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-330 La Grandispensa CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu PL Instrukcja obsługi H Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 4760 B

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 4760 B PL 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 4760 B www.kernau.com PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 SZANOWNI KLIENCI! Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego typu KCH 4760 B.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 SK Slovenský,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a

Obsah Před zahájením instalace a Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

CS234022 CS 234032 X CS 234032 X

CS234022 CS 234032 X CS 234032 X CS234022 CS 234032 X CS 234032 X PL CZ SK SL Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Plně automatická pračka Mosógép Automatická pračka WKD 23520 T WKD 23500 T WKD 23500 TS WKD 23580 T

Pralka automatyczna Plně automatická pračka Mosógép Automatická pračka WKD 23520 T WKD 23500 T WKD 23500 TS WKD 23580 T Pralka automatyczna Plně automatická pračka Mosógép Automatická pračka WKD 23520 T WKD 23500 T WKD 23500 TS WKD 23580 T 1 Ostrzeżenia Wskazówki bezpieczeństwa Nie wolno ustawiać pralki na wykładzinie dywanowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści DIFP 48M ZMYWARKA

Instrukcja obsługi. Spis treści DIFP 48M ZMYWARKA Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL CS HU Spis treści Polski, 1 Česky, 13 Magyar, 25 Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Vzhled Tlačítka a spínače

Vzhled Tlačítka a spínače Vzhled Tlačítka a spínače 1 Svítilna 2 Reproduktor 3 Displej 4 Boční šipka nahoru 5 Boční šipka dolů 6 Šipka nahoru 7 Vytočení hovoru 8 Ukončení hovoru 9 Šipka dolů 10 Tlačítko uzamčení a odemčení klávesnice

Bardziej szczegółowo

CS234022. Chłodziarko-Zamrażarka Typu I Chladnička-Mrazák Typu I Chladnička-Mraznička Typu I Refrigerator-Freezer Type I CS 234020

CS234022. Chłodziarko-Zamrażarka Typu I Chladnička-Mrazák Typu I Chladnička-Mraznička Typu I Refrigerator-Freezer Type I CS 234020 CS234022 Chłodziarko-Zamrażarka Typu I Chladnička-Mrazák Typu I Chladnička-Mraznička Typu I Refrigerator-Freezer Type I CS 234020 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 700. Pharo Whirlpool

Whirlpool Serie 700. Pharo Whirlpool Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 700 Pharo Whirlpool Monola 700 L/R Pharo Whirlpool Kanola 70 Pharo Whirlpool Iseda 720 Pharo Whirlpool Solero 740 Pharo Whirlpool Imaza Twin 750 Pharo Whirlpool Ladiva Twin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ: Frytownica elektryczna Model: CATERINA. Uwaga! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Typ: Frytownica elektryczna Model: CATERINA. Uwaga! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI Typ: Frytownica elektryczna Model: CATERINA v0-10.2010 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

RTCC638SURIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

RTCC638SURIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL RTCC638SURIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Stereo 3CD/MP3 mini Hi-Fi systém s PLL, rádiem, kazetami, gramofonem a kódováním USB/SD Stereo 3CD/MP3 mini Hi-Fi systém

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

EWT1367VDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EWT1367VDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWT1367VDW PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...4 3. OPIS URZĄDZENIA...6 4. PANEL STEROWANIA...6

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2008/06 Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania 1 Odzysk starego urządzenia i opakowania Opakowanie Ostrzeżenie! Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory typu FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELE Urządzenia ścienne

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory typu FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELE Urządzenia ścienne INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzatory typu MODELE Urządzenia ścienne FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1 Filtr powietrza (wewnątrz wlotu powietrza) Wlot powietrza (przód i góra urządzenia

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Dozownik kubków WMF

Instrukcja obsługi Dozownik kubków WMF coffee wakes up the world Instrukcja obsługi Dozownik kubków WMF Urządzenia dodatkowe Polski Typoszereg 9199 33 0918 1170 Wydanie 1.0 03.2009 Wstęp i informacje ogólne Gratulujemy zakupu dozownika kubków

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Nбvod k pouћitн SN 25M889EU

Nбvod k pouћitн SN 25M889EU SN 25M889EU Nбvod k pouћitн SN 25M889EU Q4ACZM2514 1 Na obrбzku je vyobrazen maximбlnн poиet mycнch programщ, prvkщ vэbavy a speciбlnнch funkcн. Pшнsluљnй programy a speciбlnн funkce si, prosнm, zjistмte

Bardziej szczegółowo