W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty."

Transkrypt

1 Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca będący zobowiązany do poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, jak również działając w oparciu o art. 4a ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U poz. 1450) niniejszym informuję o: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania zezwolenia danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia; PRYMAKOWSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jaracza 6/14, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z kapitałem zakładowym ,00 PLN (opłaconym w całości). Agent ubezpieczeniowy wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem /A. Wpis do rejestru można sprawdzić pod adresem 2) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje; W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. 3) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta i tego przedsiębiorcy; ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jerozolimskie 160 występujący w charakterze operatora środków porozumiewania się na odległość. 4) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu zostały określone w ofercie, ogólnych warunkach lub wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji; Cena została określona w ofercie.

2 6) ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; Nie dotyczy. 7) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; Zapłata ceny winna nastąpić przelew na konto bankowe agenta ubezpieczeniowego prowadzonego przez Volkswagen Bank Polska S.A. o numerze Zapłata ceny (składki ubezpieczeniowej) jest jednoznaczna z przyjęciem oferty. 8) kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi; Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej nie generuje po stronie konsumenta dodatkowych kosztów poza obowiązkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej, termin świadczenia usługi (ochrony ubezpieczeniowej) określony został w ofercie. 9) prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4; Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, szczegółowo określone poniżej: Art Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust W przypadku umów termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: 1) od odstąpienia od umowy w przypadku świadczeń konsumenta albo 2) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku świadczeń przedsiębiorcy. 4. W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. 5. Przedsiębiorca nie może żądać zapłaty, o której mowa w ust. 4, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody konsumenta, a także jeżeli nie wskazał, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w ust Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów: 1) całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2; 2) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę

3 procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym; 3) dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni. 7. Jeżeli do umowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez przedsiębiorcę lub podmiot inny niż przedsiębiorca na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy. 10) dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić; Nie przewiduje się wystąpienia dodatkowych kosztów ponoszonych przez konsumenta, za wyjątkiem kosztów połączeń telefonicznych. 11) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący; Termin ważności oferty określony został w ofercie. 12) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe; Okres zawarcia umowy został określony w ofercie. 13) miejscu i sposobie składania reklamacji; Reklamacje można składać pisemnie na adres PRYMAKOWSCY sp. z o.o. ul. St. Jaracza 6/ Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres Uwagi do działalności agenta ubezpieczeniowego można zawsze złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do zakładu ubezpieczeń w którym ulokowano za pośrednictwem agenta ubezpieczenie. 14) możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; Spory dotyczące umowy można dochodzić w sądzie polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. 15) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42, oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych; Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany w treści oferty. Jednocześnie informujemy iż art. 42 stanowi Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia. 16) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją; W odniesieniu do ubezpieczeń istnieje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, więcej informacji można znaleźć na stronie

4 17) języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem; Językiem stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem jest język polski. 18) prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy; Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 19) sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy; Powództwo o roszczenia wynikające z umów można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy.. 20) żądaniu od konsumenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego podstawę do wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.4)). Nie dotyczy. Informujemy, iż prowadzimy działalność na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń. Informujemy, iż działalność prowadzimy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili obecnej działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzona jest na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. PZU S.A. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A Informujemy iż nie posiadamy akcji albo udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji lub udziałów uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Informujemy, że wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można sprawdzić, kierując wniosek o udzielenie informacji z rejestru pośredników ubezpieczeniowych do Komisji Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1, Warszaw; ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie ( Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające wyszukanie w rejestrze żądanych informacji, w szczególności umożliwiające jednoznaczną identyfikację pośrednika. Dostęp do informacji z rejestru pośredników ubezpieczeniowych można także uzyskać osobiście na

5 wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy urzędu obsługującego Komisję Nadzoru Finansowego. Informujemy, iż zakres działalności agenta ubezpieczeniowego, ze wskazaniem działów i grup ubezpieczeń oraz wysokości maksymalnej sumy na jaką agent ubezpieczeniowy może zawrzeć jedną umowę przedstawiony został poniżej: GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy Maksymala suma PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA casco pojazdów lądowych, z casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA za żeglugę morską i śródlądową, wynikającą z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA ochrony prawnej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA

6 świadczenia pomocy na korzyść PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PZU S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA casco pojazdów lądowych, z żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA za żeglugę morską i śródlądową, wynikającą z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe

7 wypadku, w tym wypadku przy PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA casco pojazdów lądowych, z PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA ochrony prawnej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A. - Dział I - ubezpieczenie na życie ubezpieczenie na życie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy wypadku, w tym wypadku przy EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA

8 casco pojazdów lądowych, z żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA ochrony prawnej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA casco pojazdów lądowych, z PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA

9 żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej USD RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie USD RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA za żeglugę morską i śródlądową, wynikającą z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem USD RZECZPOSPOLITA POLSKA różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA

10 różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA ochrony prawnej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby USD RZECZPOSPOLITA POLSKA casco pojazdów lądowych, z PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA ochrony prawnej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść EUR RZECZPOSPOLITA POLSKA UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. - Dział II - pozostałe osobowe oraz majątkowe wypadku, w tym wypadku przy PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA choroby PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA

11 casco pojazdów lądowych, z PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA przedmiotów w transporcie PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA szkód spowodowanych żywiołami PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA różnych ryzyk finansowych PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA ochrony prawnej PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA świadczenia pomocy na korzyść PLN RZECZPOSPOLITA POLSKA

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA. z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Dz.U.2012.1225 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Umowy zawierane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Ochrona konsumenta w zawieraniu umów na odległość Umowy w internecie zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość ustawa z dnia 3 lutego 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo