PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej"

Transkrypt

1 PEŁNOMOCNICTWO W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł wpłaconym w całości, numer NIP , numer REGON , zwanej dalej Mocodawcą, udzielam pełnomocnictwa przedsiębiorcy działającemu pod nazwą: ANDIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. GÓRNICZA 17 A, ZŁOTORYJA, numer NIP , nr REGON , zwanemu dalej Pełnomocnikiem, do zawierania w imieniu Mocodawcy umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych wymienionych w Dziale II załącznika do ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm.) w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia bądź sum gwarancyjnych określonych w poniższych Tabelach nr 1 i nr 2. Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 01/10/13 do dnia odwołania. Obszar działalności Pełnomocnika: Rzeczpospolita Polska. Pełnomocnik nie może ustanawiać dla Mocodawcy innych pełnomocników. Pełnomocnik obowiązany jest zwrócić Mocodawcy dokument pełnomocnictwa niezwłocznie po jego odwołaniu lub wygaśnięciu. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. Pełnomocnictwo sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Mocodawcy i Pełnomocnika. Tabela nr 1. 1 Nazwa gr. ustawowej Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej PLN 2 Ubezpieczenie choroby PLN 3 Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych PLN 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej PLN 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach PLN 8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami PLN 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7) PLN Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nie ujętej w grupach Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych PLN PLN PLN PLN 18 Tabela nr 2. Auto Casco Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania PLN 70 Ubezpieczenie AC PLN 3 70 Ubezpieczenie AC - pozostałe pojazdy PLN 3 62 Ubezpieczenie następstw NW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego PLN 1 R0 Ubezpieczenie AC dla klienta korporacyjnego - pozostałe pojazdy PLN 3 R0 OC komunikacyjne Ubezpieczenie AC dla klienta korporacyjnego - samochody osobowe i ciężarowe w nadwoziu osobowym PLN 3 Strona 1 z 5

2 OC komunikacyjne 71 Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - suma gwarancyjna szkód w mieniu - na jedno zdarzenie 71 Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - suma gwarancyjna szkód na osobie - na jedno zdarzenie 73 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta - zakres pełny) - suma gwarancyjna szkód w mieniu - na jedno zdarzenie 73 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta - zakres pełny) - suma gwarancyjna szkód na osobie - na jedno zdarzenie 76 Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą (ubezpieczenie graniczne) - suma gwarancyjna szkód w mieniu - na jedno zdarzenie 76 Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą (ubezpieczenie graniczne) - suma gwarancyjna szkód na osobie - na jedno zdarzenie R1 R1 Komunikacyjne pozostałe Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (taryfikacja dla klienta korporacyjnego) - suma gwarancyjna szkód w mieniu - na jedno zdarzenie Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (taryfikacja dla klienta korporacyjnego) - suma gwarancyjna szkód na osobie - na jedno zdarzenie 28 Ubezpieczenie Assistance w ruchu zagranicznym "Moto - assistance" PLN 18 G2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego (NNW Max) PLN 1 H0 Ubezpieczenie minicasco PLN 3 H1 PZU AutoSzyba PLN PZU Auto Pomoc PLN 18 Dobrowolne Majątkowe Finansowe 03 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na jeden obszar ogniowy PLN 9 09 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia PLN 9 20 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) PLN 7 26 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą PLN 9 97 PZU Dom Letniskowy PLN 9 K2 Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego PLN 8 A7 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców PLN 8 87 Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych PLN 16 A9 Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych PLN 16 OC pozostałe 35 Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczników patentowych 36 Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów 37 Obowiązkowe ubezpieczenieoc radców prawnych 38 Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy 55 Ubezpieczenie OC dla szkół i nauczycieli PLN Ubezpieczenie OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportoworekreacyjnym PLN Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym PLN Ubezpieczenie OC osób w życiu prywatnym PLN Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe 82 Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym PLN Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych PLN 13 D0 Ubezpieczenie OC zawodowe PLN 13 D1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy D5 Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów i inżynierów budownictwa D6 Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych Strona 2 z 5

3 OC pozostałe D7 Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa D8 Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości D8 Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami D8 Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego D9 E9 Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa P0 Ubezpieczenie OC dla klienta korporacyjnego PLN 13 Z0 Ubezpieczenie OC ogólne PLN 13 F1 Z6 Z7 Rolne obowiązkowe Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny, farmaceutów i aptek dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki pielęgniarskiej oraz świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej PLN PLN Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych PLN 8 90 Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników - suma gwarancyjna szkód na osobie - na jedno zdarzenie 90 Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników - suma gwarancyjna szkód w mieniu - na jedno zdarzenie Rolne pozostałe PLN PLN Ubezpieczenie indywidualne upraw PLN 9 32 Ubezpieczenie upraw kontraktowanych oraz powszechne ubezpieczenie nakładów PLN 9 33 Ubezpieczenie zbiorowe upraw PLN 9 43 Ubezpieczenie zwierząt PLN 9 44 Ubezpieczenie drobiu PLN 9 45 Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb PLN 9 45 Ubezpieczenie pasiek PLN 9 45 Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności PLN 9 91 Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych PLN 8 J2 Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych PLN 8 U1 Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych PLN 9 U2 Dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich PLN 9 U3 Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych PLN 9 Wypadkowe 46 Indywidualne ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego 500 PLN 2 60 Ubezpieczenie następstw NW - ogólne PLN 1 61 Grupowe Ubezpieczenie następstw NW PLN 1 64 Grupowe ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego 500 PLN 2 65 Ubezpieczenie następstw NW dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach PLN 1 66 Ubezpieczenie następstw NW jednostkowe PLN 1 84 Ubezpieczenie następstw NW osób uczestniczących w kulturze fizycznej "PZU Sport" PLN 1 85 Ubezpieczenie następstw NW członków OSP PLN 1 E6 Ubezpieczenie niekorzystnych następstw planowych zabiegów operacyjnych oraz porodów PLN 2 Kompleksowe ubepieczenie jachtów sródlądowych Strona 3 z 5

4 21 - NW - na osobę PLN OC PLN jacht-casco PLN rzeczy osobistych PLN 9 Ubezpieczenie "Bezpieczne Gospodarstwo" 42 - mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych PLN następstw NW PLN OC w życiu prywatnym PLN uprawy od gradobicia oraz zboża od ognia w trakcie mechanicznego zbioru PLN ruchomości domowe - od kradzieży z włamaniem i rabunku PLN 9 Ubezpieczenie psów i kotów "Cztery łapy" E5 - padnięcie lub uśpienie z konieczności PLN 9 E5 - ubezpieczenie kosztów leczenia PLN 9 E5 - OC od szkód spowodowanych przez psa lub kota PLN 13 E5 - koszty pochówku 400 PLN 9 Kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty "Bezpieczny rowerzysta" F2 - bagaż rowerzysty PLN 9 F2 - NW rowerzysty PLN 1 F2 - OC rowerzysty PLN 13 F2 - casco roweru PLN 3 PZU DOM J3 - ruchomości domowe i stałe elementy PLN 9 J3 - PZU Pomoc w domu PLN 9 J3 - budynki i lokale mieszkalne PLN 8 J3 - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym PLN 13 J3 - pozostałe mienie PLN 8 PZU DOM Plus J4 - następstwa nieszczęśliwych wypadków PLN 1 J4 - szklane przedmioty od stłuczenia PLN 9 J4 - budynki i lokale mieszkalne PLN 8 J4 - PZU Pomoc w domu PLN 9 J4 - ruchomości domowe i stałe elementy PLN 9 J4 - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym PLN 13 J4 - pozostałe mienie PLN 8 Kompleksowe ubezpieczenie PZU Doradca J9 - sprzęt elektroniczny PLN 9 J9 - kradzież z włamaniem i rabunek PLN 9 J9 - assistance PLN 9 J9 - mienie w transporcie krajowym (cargo) PLN 7 J9 - utrata zysku PZU Hotel PLN 16 J9 - OC PLN 13 J9 - stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów PLN 9 J9 - ogień i inne żywioły PLN 8 Kompleksowe Ubezpieczenie PZU Apteka X8 - stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów PLN 9 X8 - sprzęt elektroniczny PLN 9 Strona 4 z 5

5 X8 - OC PLN 13 X8 - kradzież z włamaniem i rabunek PLN 9 X8 - ogień i inne żywioły PLN 8 Wojażer - PZU Pomoc w Podróży W0 - koszty rezygnacji lub skrócenia wypoczynku PLN 16 W0 - następstwa nieszczęśliwych wypadków PLN 1 W0 - bagaż podróżny PLN 9 W0 - assistance i koszty leczenia PLN 18 W0 - odpowiedzialność cywilna PLN 13 * gwarancyjnej wyrażonej w złotych, na jaką Pełnomocnik może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia, stanowiącą górną granicę sumy gwarancyjnej, którą Pełnomocnik może stosować w ramach jednej umowy ubezpieczenia łącznie z ewentualnymi zmianami tej umowy doubezpieczenie, rozszerzenie. W przypadku umowy ubezpieczenia dla podmiotu, którego majątek obejmuje wiele różnych lokalizacji, wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej odnosi się do pojedynczej lokalizacji (majątku znajdującego się w obiektach skupionych na określonym terenie, pod jednym adresem - per lokalizacja ). Mocodawca.... (data dd/mm/rr, czytelny podpis)..... (data dd/mm/rr, czytelny podpis) Adnotacja: 1 oryginał niniejszego pełnomocnictwa otrzymałem w dniu (dd/mm/rr)... ARKADIUSZ CIEPLICKI... (czytelny podpis) GRAŻYNA SPRAWKA... (czytelny podpis) (czytelny podpis osoby umocowanej) Zaznaczyć właściwe; Do otrzymania pełnomocnictwa uprawnieni są: 1) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (także wspólnika spółki cywilnej) ten przedsiębiorca lub osoba przez niego umocowana, 2) w pozostałych przypadkach (np. spółki handlowe) reprezentanci, zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu, określonym w aktualnym KRS (Rubryka 1.2. Sposób reprezentacji podmiotu) lub osoba przez nich umocowana. 2 - Dotyczy przypadku gdy odbioru dokonuje osoba posiadająca stosowne umocowanie (w tym prokurent). Strona 5 z 5

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych Polska Izba Ubezpieczeń Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem] Redaktor naukowy: Eugeniusz Kowalewski 1 Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce [wykaz z komentarzem]

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy UNIQA BonusClub

Program Lojalnościowy UNIQA BonusClub Obszar ubezpieczeń Osobowe OINW Ubezpieczenie Indywidualne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 040 Ubezpieczenie Indywidualne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OINWQ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia Ryzyko Teorie (podejście do) ryzyka: ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) ryzyko jako możliwość wystąpienia straty ryzyko jako niepewność mierzalna ryzyko

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1 UMOWA UBEZPIECZENIA numer G W B l / l l l 8 l / l O 9 5 Zawarta w Warszawie, dnia 16.12.2013r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 62/2005

Raport bieżący nr 62/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: 2005-10-28 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo