URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

2 Autorzy: Przemysław Rodziewicz (DMR) Małgorzata Pawlak-Kalemba (DMR) Mariusz Smętek (DMR) SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, DZIAŁALNOŚĆ TRANSGRANICZNA, SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG, SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW, ODDZIAŁ - 1 -

3 SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 I. Dane statystyczne dotyczące działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce... 4 I.1. Składka przypisana brutto... 4 I.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto...13 II. Działalność krajowych zakładów ubezpieczeń w UE...15 Załączniki:...17 Spis tabel...19 Spis wykresów

4 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terytorium RP w latach , prowadzonej na zasadzie swobody świadczenia usług lub w ramach swobody zakładania przedsiębiorstw (poprzez oddział) oraz krajowych zakładów ubezpieczeń poza granicami RP. Podstawą opracowania są informacje przekazywane przez zagraniczne organy nadzoru. Zakres tych informacji został określony w art. 44 Trzeciej Dyrektywy ubezpieczeń nie na życie 92/49/EEC i art. 49 Dyrektywy 2002/83/EEC dotyczącej ubezpieczeń na życie i obejmuje następujące dane: dla zakładów ubezpieczeń na życie kwotę składki przypisanej brutto, oddzielnie w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych w ramach prawa przedsiębiorczości oraz dla transakcji przeprowadzanych w ramach swobody świadczenia usług, w podziale na Państwa Członkowskie oraz na grupy ubezpieczeń (zgodnie z podziałem w dyrektywie), dla zakładów ubezpieczeń majątkowych (nie na życie) kwotę składki przypisanej brutto, odszkodowań i prowizji brutto oddzielnie dla transakcji przeprowadzanych w ramach prawa przedsiębiorczości oraz dla transakcji przeprowadzanych w ramach swobody świadczenia usług, w podziale na Państwa Członkowskie i na zespoły grup ubezpieczeń (zgodnie z podziałem w dyrektywie). Dodatkowo w odniesieniu do grupy 10, z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, informację o częstotliwości występowania i średniej wysokości odszkodowania. Państwa Członkowskie przekazują ww. informacje zainteresowanym zagranicznym organom nadzoru na żądanie, w formie zagregowanej i w terminie do końca następnego roku. Dodatkowo zgodnie z pkt. 2.1 Protokołu Ogólnego dotyczącego współpracy organów nadzoru ubezpieczeniowego Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Protokół ze Sieny) 1 organy nadzoru wymieniają się między sobą informacjami o składce przypisanej brutto w podziale na poszczególne zakłady ubezpieczeń/reasekuracji. Informacje o transgranicznej działalności krajowych zakładów ubezpieczeń opracowane zostały na podstawie rocznych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń za 2010 r. Poniżej przedstawiony raport jest wersją publiczną raportu zaprezentowanego na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu r. 1 General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European Union, March

5 I. Dane statystyczne dotyczące działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce Informacja o działalności w Polsce w 2010 r. zagranicznych zakładów ubezpieczeń została przekazana przez wszystkie zagraniczne organy nadzoru z krajów EOG, w tym: dane statystyczne o działalności w Polsce nadzorowanych przez nie zakładów ubezpieczeń przekazały 23 organy nadzoru (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy), wszystkie ww. organy nadzoru, z wyjątkiem Słowacji, przekazały również dane w podziale na poszczególne zakłady ubezpieczeń. Z danych tych wynika, że w 2010 r. na terytorium Polski na zasadzie swobody świadczenia usług działało 227 zagranicznych zakładów ubezpieczeń, natomiast poprzez oddział 13 zakładów ubezpieczeń, informacje, że nadzorowane przez te organy zakłady ubezpieczeń nie prowadziły w 2010 r. działalności ubezpieczeniowej na terenie RP przekazało 6 organów nadzoru (Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Islandia i Portugalia). I.1. Składka przypisana brutto Wartość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń z krajów UE/EOG prowadzących w Polsce działalność na zasadzie swobody świadczenia usług lub poprzez oddziały, wyniosła w 2010 r ,77 mln euro, czyli 4 085,54 mln zł (w 2009 r. odpowiednio 749,61 mln euro, czyli 3 243,80 mln zł). Wykres 1. Składka przypisana brutto w latach Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce - 4 -

6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,6% 45,4% 49,0% 51,0% 71,4% 28,6% Na życie Majątek Przedmiot działalności w Polsce W 2010 r. udział składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych w składce łącznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń wzrósł w 2010 r. do poziomu 55% (w 2009 r. wartość ta wynosiła 49%), co związane jest z dynamicznym rozwojem ubezpieczeń z grup 16, 17 i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60,0% 62,4% 40,0% 37,6% 39,6% 60,4% Usługi Oddział Forma działalności w Polsce Łączna składka pozyskana przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń w Polsce działające poprzez oddziały stanowi 60% łącznej składki (w ubezpieczeniach na życie 89,3% składki zostało pozyskane poprzez oddział, w ubezpieczeniach majątkowych jedynie 35,6%). 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 5,9% 10,0% 7,6% 5,5% 7,5% 6,3% 1,3% 6,1% Na życie Majątek Ogółem 2,9% Relacja do rynku krajowego Składka z transgranicznej działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce odpowiadała 7,6% składki przypisanej brutto za 2010 r. krajowego sektora ubezpieczeń (w ciągu dwóch lat udział ten wzrósł ponad 2,5-krotnie), przy czym dla zakładów ubezpieczeń na życie udział ten wynosił 5,9%, natomiast dla zakładów majątkowych 10% (nawet do 70% w przypadku niektórych rodzajów działalności)

7 250% 233,6% 200% 150% 100% 50% 0% 40,2% 25,9% 12,2% 28,6% 87,2% 128,0% 59,1% 42,0% Na życie Majątek Zmiana wielkości składki W 2010 r. ponownie miał miejsce dynamiczny wzrost składki przypisanej brutto w stosunku rocznym, jednak już na poziomie mniejszym niż w latach poprzednich. Składka łączna w euro zwiększyła się o 36,4% (w złotych o 25,9%). Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące składki przypisanej brutto z działalności transgranicznej w Polsce Wyszczególnienie swoboda swoboda swoboda oddział razem oddział Razem usług usług usług oddział razem Dane w mln euro Na życie 49,65 414,90 464,55 82,90 299,18 382,08 99,42 41,50 140,92 Majątkowe 359,28 198,94 558,22 198,80 168,73 367,53 198,15 153,72 351,87 Razem 408,93 613, ,77 281,70 467,91 749,61 297,57 195,22 492,79 Dane w mln zł Na życie 198, , ,68 358, , ,39 349,62 145,95 495,57 Majątkowe 1 435,19 794, ,86 860,27 730, ,41 696,59 540, ,15 Razem 1 633, , , , , , ,21 686, ,72 Zmiana składki w euro Na życie -40,1% 38,7% 21,6% -16,6% 620,9% 171,1% 74,4% 9174,0% 145,3% Majątkowe 80,7% 17,9% 51,9% 0,3% 9,8% 4,5% 91,9% 20,9% 52,7% Razem 45,2% 31,2% 36,4% -5,3% 139,7% 52,1% 85,7% 53,1% 71,2% Zmiana składki w zł Na życie -44,7% 28,0% 12,2% 2,6% 787,1% 233,6% 62,2% 8521,1% 128,0% Majątkowe 66,8% 8,8% 40,2% 23,5% 35,1% 28,6% 78,3% 12,4% 42,0% Razem 34,0% 21,1% 25,9% 16,5% 194,9% 87,2% 72,6% 42,3% 59,1% Struktura składki Na życie 4,9% 40,6% 45,4% 11,1% 39,9% 51,0% 20,2% 8,4% 28,6% Majątkowe 35,1% 19,5% 54,6% 26,5% 22,5% 49,0% 40,2% 31,2% 71,4% Razem 40,0% 60,0% 100,0% 37,6% 62,4% 100,0% 60,4% 39,6% 100,0% % krajowego sektora ubezpieczeń Na życie 0,63% 5,29% 5,92% 1,2% 4,3% 5,5% 0,9% 0,4% 1,3% Majątkowe 6,45% 3,57% 10,03% 4,1% 3,5% 7,5% 3,4% 2,7% 6,1% Razem 3,0% 4,6% 7,6% 2,4% 3,9% 6,3% 1,8% 1,2% 2,9% Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz sprawozdania finansowe krajowych zakładów ubezpieczeń 1. Składka przypisana brutto w podziale na poszczególne kraje W 2010 r. największą składkę na polskim rynku zebrały zakłady ubezpieczeń nadzorowane przez organy nadzoru z Luksemburga (41,1% łącznej składki zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce), Wielkiej Brytanii (25,4%), Francji (12,3% łącznej składki) oraz Irlandii (10,0% łącznej składki). Kraje te dominowały również w 2009 r

8 Wykres 2. Udział krajów o największej pozycji na rynku polskim w 2010 r. 100% 90% 89,9% 80% 70% 60% 50% 40% 41,1% 46,1% 30% 20% 10% 0% 25,4% 22,4% 12,3% 9,1% 10,8% 10,0% 0,5% 0,6% 0,2% Luksemburg Wielka Brytania Francja Irlandia Życie Majątek Razem Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce Zakłady ubezpieczeń z Luksemburga pozostały na pierwszej pozycji w ubezpieczeniach na życie oraz łącznie. Poprawiły nieznacznie swój udział i w 2010 r. posiadały 41,1% rynku (89,9% w ubezpieczeniach na życie i jedynie 0,5% w ubezpieczeniach majątkowych). Drugą pozycję ogółem, a pierwszą w ubezpieczeniach majątkowych, zajmują zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii. Na uwagę zasługuje fakt, iż rok wcześniej zajmowały one dopiero czwartą pozycję z łącznym udziałem w rynku na poziomie 8,1%. Ich łączny udział w 2010 roku wynosił 25,4%, przy czym udział w sektorze ubezpieczeń na życie wynosił 0,6%, natomiast w sektorze ubezpieczeń majątkowych 46,1%. Trzecią pozycję łącznie oraz drugą w ubezpieczeniach majątkowych zajmuje Francja (jej udział w ubezpieczeniach majątkowych wynosi 22,4%, natomiast w ubezpieczeniach na życie 0,2%). Zakłady ubezpieczeń z Irlandii w 2010 r. uplasowały się na czwartej pozycji ogółem, a ich udział z roku na rok maleje. W 2008 r. zajmowały pierwszą pozycję ogółem z udziałem w rynku na poziomie 38,1%, w 2010 r. udział ten spadł do 10%. W podziale na ubezpieczenia na życie i majątkowe ich udział wynosi odpowiednio 9,1% i 10,8%. Udział zakładów ubezpieczeń z pozostałych krajów kształtował się w latach na poziomie ok. 12%

9 Wykres 3. Struktura składki przypisanej brutto zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce wg krajów w latach Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce 2. Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach na życie Zagraniczne zakłady ubezpieczeń mogą prowadzić w Polsce działalność w podziale na następujące rodzaje ubezpieczeń (zgodnie z art. 1. Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 5 marca 1979 (79/267/EEC) w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie bezpośrednich ubezpieczeń na życie): Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zawartych w grupie II i III. Ubezpieczenia na wypadek zawarcia związku małżeńskiego, na wypadek narodzin dzieci (marriage assurance, birth assurance) - ubezpieczenia, w których wypłata świadczeń następuje w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub narodzin dziecka ubezpieczonej osoby (umowy zawierane są na okres dłuższy niż jeden rok). Ubezpieczenia na życie powiązane z funduszami inwestycyjnymi (ubezpieczenia, w których świadczenie w całości lub częściowo określone jest poprzez odniesienie do wartości jakiegokolwiek majątku (niezależnie od tego, czy został on określony w umowie) lub w odniesieniu do dochodów z tego majątku, bądź też poprzez odniesienie do wahań w wartości jakiegokolwiek majątku lub we wskaźniku dotyczącym tej wartości. Stałe ubezpieczenia zdrowotne. Tontyny. Operacje kapitałowe

10 Grupa VII Grupa VIII Grupa IX Zarządzanie grupowymi funduszami emerytalnymi. Operacje przeprowadzane przez zakłady ubezpieczeń, jak te, wymienione w 1 rozdziale, tytuł 4 księgi IV francuskiego Code des assurances. Operacje mające związek z długością życia człowieka, które są nakazane lub przewidziane w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, kiedy są przeprowadzane lub zarządzane na własne ryzyko przez zakłady ubezpieczeń zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego. Organy nadzoru krajów EOG wymieniają się między sobą informacjami o działalności transgranicznej zgodnie z powyższym podziałem ubezpieczeń. Analogicznie do poprzednich lat, w 2010 r. w ubezpieczeniach na życie prawie cała składka przypisana brutto w Polsce (ok. 98,2%) pozyskana została w grupie I (ubezpieczenia na życie) z czego większość poprzez oddział. Druga pod względem składki przypisanej brutto była grupa III z łącznym udziałem 1,74%. Nie została odnotowana działalność w grupach: II, V, VII i IX. Tabela 2. Składka przypisana brutto z działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce w latach Grupy ubezpieczeń swoboda usług oddział swoboda usług oddział swoboda usług oddział Wartość w mln zł grupa I 165, ,05 318, ,49 323,92 145,88 grupa III 31,90 0,33 40,17 0,17 25,27 0,06 grupa IV 0,09 0,00 0,10 0,00 0,36 0,00 grupa VI 0,04 0,00 0,04 0,00 0,07 0,00 grupa VIII 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma 198, ,37 358, ,66 349,62 145,95 Struktura grupa I 8,8970% 89,2956% 19,2585% 78,2927% 65,3630% 29,4373% grupa III 1,7189% 0,0176% 2,4298% 0,0105% 5,0997% 0,0128% grupa IV 0,0050% 0,0000% 0,0059% 0,0000% 0,0730% 0,0000% grupa VI 0,0024% 0,0000% 0,0026% 0,0000% 0,0142% 0,0000% grupa VIII 0,0635% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Dynamika grupa I -48,15% 28,01% -1,70% 787,35% 84,93% 8517,40% grupa III -20,60% 87,54% 58,96% 174,95% -29,44% - grupa IV -4,58% - -73,12% - -92,13% - grupa VI 1,54% - -38,47% - 85,92% - grupa VIII Suma -44,72% 28,02% 2,61% 787,08% 62,15% 8521,15% Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce - 9 -

11 w mln zł Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2010 r. Wykres 4. Struktura składki przypisanej brutto zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w ubezpieczeniach na życie wg zespołów grup ubezpieczeń grupa VIII grupa VI grupa IV grupa III grupa I swoboda usług oddział swoboda usług oddział swoboda usług oddział Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce 3. Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych W ubezpieczeniach majątkowych zagraniczne organy nadzoru wymieniają między sobą informacje nie w podziale na poszczególne grupy ubezpieczeń, tylko w podziale na zespoły grup ubezpieczeń: Grupy 1 i 2 Grupa 10 Grupy 3 i 7 Grupy 8 i 9 Grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Grupa 13 Ubezpieczenia wypadku Ubezpieczenia choroby Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7) Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych Ubezpieczenia casco statków powietrznych Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

12 Grupy 14 i 15 Grupy 16, 17 i 18 Ubezpieczenia kredytu Gwarancja ubezpieczeniowa Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenia ochrony prawnej Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania Z analizy tak zagregowanych danych wynika, że najwięcej składki przypisanej brutto ubezpieczeń majątkowych w 2010 r. pozyskane zostało w pozostałych grupach 16, 17 i 18-43,57% składki ogółem, ubezpieczeniach samochodowych (gr. 3, 7 i 10) 18,86%, ubezpieczeniach majątku (gr. 8 i 9) 13,69%, oraz ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (gr. 1 i 2) 8,78%. Udział tych czterech zespołów grup ubezpieczeń w łącznej składce z ubezpieczeń transgranicznych to 84,9%. Tabela 3. Składka przypisana brutto z działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach Grupy ubezpieczeń swoboda usług oddział swoboda usług oddział swoboda usług oddział Wartość w mln zł grupy 1 i 2 116,79 79,01 284,52 85,13 239,92 53,77 grupa 10 90,10 98,42 49,65 64,21 44,37 45,12 grupy 3 i 7 7,53 224,58 7,25 170,79 6,39 92,34 grupy 8 i 9 200,90 104,39 168,93 108,38 185,22 89,39 grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 37,83 14,97 51,29 9,78 30,99 14,90 grupa 13 64,15 71,39 62,66 70,56 46,38 52,71 grupy 14 i 15 43,98 104,33 29,00 83,59 21,77 74,62 grupy 16, 17 i ,91 97,58 206,98 137,70 121,54 117,72 Suma 1 435,19 794,67 860,27 730,13 696,59 540,56 Struktura grupy 1 i 2 5,24% 3,54% 17,89% 5,35% 19,39% 4,35% grupa 10 4,04% 4,41% 3,12% 4,04% 3,59% 3,65% grupy 3 i 7 0,34% 10,07% 0,46% 10,74% 0,52% 7,46% grupy 8 i 9 9,01% 4,68% 10,62% 6,81% 14,97% 7,23% grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 1,70% 0,67% 3,22% 0,61% 2,51% 1,20% grupa 13 2,88% 3,20% 3,94% 4,44% 3,75% 4,26% grupy 14 i 15 1,97% 4,68% 1,82% 5,26% 1,76% 6,03% grupy 16, 17 i 18 39,19% 4,38% 13,01% 8,66% 9,82% 9,52% Dynamika grupy 1 i 2-58,95% -7,19% 18,59% 58,33% 151,66% 89,75% grupa 10 81,48% 53,28% 11,89% 42,32% 141,46% 219,83% grupy 3 i 7 3,93% 31,50% 13,33% 84,96% 78,81% 63,06% grupy 8 i 9 18,93% -3,68% -8,80% 21,25% 45,15% -12,97% grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12-26,25% 53,06% 65,50% -34,36% -14,17% 87,47% grupa 13 2,37% 1,18% 35,10% 33,85% 35,28% -7,06% grupy 14 i 15 51,67% 24,81% 33,21% 12,02% 176,63% -9,00% grupy 16, 17 i ,22% -29,14% 70,30% 16,97% 79,99% -11,06% Suma 66,83% 8,84% 23,50% 35,07% 78,30% 12,43% Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce

13 w mln zł Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2010 r. Wykres 5. Struktura składki przypisanej brutto zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych wg zespołów grup ubezpieczeń grupy 16, 17 i 18 grupy 14 i 15 grupa 13 grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 grupy 8 i 9 grupy 3 i 7 grupa 10 grupy 1 i swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce Obserwowany jest stały wzrost znaczenia działalności transgranicznej dla rynku polskiego. Składka przypisana brutto zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce z tytułu ubezpieczeń należących do dwóch zespołów grup, czyli grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 (łącznie) oraz grupy 14 i 15 (łącznie) zbliżyła się do 20% składki krajowych zakładów. Grupy 16, 17 i 18 (łącznie) przekroczyły w 2010 r. 70% składki krajowych zakładów, co w porównaniu do 2009 r. stanowiło wzrost o 43,14 pkt. proc. W grupach 1 i 2 zauważyć można silny spadek składki przypisanej brutto (blisko 50% r.r.), co zredukowało udział na rynku polskim z 24,84% w 2009 r. do 12,14% w 2010 r. Wykres 6. Udział zagranicznych zakładów ubezpieczeń na rynku polskim wg składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych w podziale na grupy Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz sprawozdania finansowe krajowych zakładów ubezpieczeń

14 I.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto Informację o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach brutto organy nadzoru krajów EOG wymieniają między sobą tylko dla ubezpieczeń majątkowych. Wartość odszkodowań brutto zakładów ubezpieczeń z UE/EOG prowadzących w Polsce działalność na zasadzie swobody świadczenia usług lub poprzez oddziały wyniosła w 2010 r. 185,06 mln euro, czyli 739,24 mln zł (w 2009 r. 105,77 mln euro). W stosunku rocznym świadczenia te zwiększyły się o ponad 61%. Wykres 7. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w latach Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce Tabela 4. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z tytułu działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach Grupy ubezpieczeń swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział Wartość w mln zł grupy 1 i 2 12,00 27,82 16,01 40,06 6,09 12,00 grupa 10 39,41 45,86 32,97 37,37 21,20 39,41 grupy 3 i 7 5,57 154,11 0,79 114,17 3,64 5,57 grupy 8 i 9 142,37 26,80 37,55 59,20 36,37 142,37 grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 0,28 1,70 11,16 1,11 27,21 0,28 grupa 13 52,00 10,68-85,99 24,60 77,45 52,00 grupy 14 i 15 17,92 77,17 31,23 119,24 3,30 17,92 grupy 16, 17 i ,28 15,26 11,91 6,31 15,39 110,28 Suma 379,84 359,40 55,64 402,06 190,65 379,84 Struktura grupy 1 i 2 1,62% 3,76% 3,50% 8,75% 1,55% 4,56% grupa 10 5,33% 6,20% 7,20% 8,16% 5,40% 4,34% grupy 3 i 7 0,75% 20,85% 0,17% 24,94% 0,93% 12,34% grupy 8 i 9 19,26% 3,63% 8,20% 12,94% 9,26% 19,45% grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12 0,04% 0,23% 2,44% 0,24% 6,93% 0,17% grupa 13 7,03% 1,44% -18,79% 5,37% 19,72% 1,19% grupy 14 i 15 2,42% 10,44% 6,82% 26,05% 0,84% 8,41% grupy 16, 17 i 18 14,92% 2,06% 2,60% 1,38% 3,92% 1,00% Dynamika grupy 1 i 2-25,09% -30,57% 163,04% 123,69% 58,87% 112,00% grupa 10 19,54% 22,71% 55,48% 119,42% 145,37% 920,60% grupy 3 i 7 608,54% 34,99% -78,42% 135,56% 461,45% 126,47% grupy 8 i 9 279,13% -54,73% 3,25% -22,52% 57,15% 1512,63% grupy 4, 5, 6, 7, 11 i 12-97,49% 53,85% -58,98% 69,74% -707,44% 61,89% grupa ,47% -56,60% -211,03% 424,59% 241,04% 445,33% grupy 14 i 15-42,62% -35,28% 846,18% 260,74% -54,40% 0,85% grupy 16, 17 i ,75% 141,64% -22,57% 60,57% 184,19% -66,06% Suma 582,71% -10,61% -70,82% 98,90% 183,91% 146,88%

15 Wykres 8. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych wg zespołów grup ubezpieczeń w latach Źródło: Informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce Większość odszkodowań brutto działu II w 2010 r. wypłacano z ubezpieczeń Auto-Casco (gr. 3 i 7), ubezpieczeń majątkowych (gr. 8 i 9), pozostałych grup (16, 17 i 18) oraz ubezpieczeń kredytu i poręczeń (gr. 14 i 15). Wymienione grupy ubezpieczeń stanowiły ponad 74% wszystkich wypłaconych odszkodowań

16 II. Działalność krajowych zakładów ubezpieczeń w UE Począwszy od 2005 r. krajowe zakłady ubezpieczeń mogą prowadzić działalność międzynarodową w ramach swobody zakładania przedsiębiorstw lub w ramach swobody świadczenia usług. Do końca 2011 r. 19 krajowych zakładów ubezpieczeń posiadało notyfikację na działalność zagraniczną na zasadzie swobody świadczenia usług. Trzy zakłady ubezpieczeń - AEGON TunŻ S.A., PAPTUnŻiR AMPLICO-LIFE S.A. oraz COMPENSA TU S.A. VIG posiadają notyfikację na działalność poprzez oddział. W 2011 r. przekazane zostały 3 zawiadomienia dotyczące prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez krajowe zakłady ubezpieczeń na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 1 zawiadomienie dotyczące rezygnacji z prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez krajowe zakłady ubezpieczeń na terytorium Państw członkowskich Unii Europejskiej. Tabela 5. Notyfikacje krajowych zakładów ubezpieczeń na koniec 2011 r. Zakłady ubezpieczeń Kraj notyfikacji Zakres notyfikacji Działalność poprzez oddział AEGON TunŻ S.A. Rumunia dział I grupy 1, 2 PAPTUnŻiR AMPLICO-LIFE Litwa, Łotwa dział I - grupy 1-5 S.A. Dział II: 1-3, 8-10 COMPENSA TU Litwa (bez OC posiadaczy S.A. VIG pojazdów), 13, 18 Działalność na zasadzie swobody świadczenia usług PAPTUnŻiR AMPLICO-LIFE Estonia dział I - grupy 1-5 S.A. AVIVA TUnŻ S.A. Litwa, Łotwa, Słowacja dział I - grupy 1-5 BENEFIA TUnŻ S.A. VIG Słowacja, Litwa, Czechy, Łotwa, Estonia dział I - grupy 1-5 COMPENSA TUnŻ S.A. VIG Irlandia dział I - grupy 1, 3 METLIFE TUnŻ S.A. Węgry, Czechy, Wielka Brytania dział I - grupy 1-5 PZU Życie SA Finlandia, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia, Łotwa, Estonia, Węgry, Luksemburg, Grecja, Portugalia, Dania, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Szwecja, Cypr, Malta, Irlandia, Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, Bułgaria, dział I - grupy 1-5 Rumunia UNIQA TUnŻ S.A. Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry dział I - grupy 1-5 TU ALLIANZ Polska S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. COMPENSA TU S.A. VIG STU ERGO HESTIA S.A. TU EULER HERMES S.A. GENERALI TU S.A. HDI-Asekuracja TU S.A. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Czechy, Słowacja, Wielka Brytania Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry Czechy Litwa, Finlandia, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia, Łotwa, Estonia, Węgry, Luksemburg, Grecja, Portugalia, Dania, Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Szwecja, Cypr, Malta, Irlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy Litwa, Finlandia, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia, Łotwa, Estonia, Węgry, Luksemburg, Grecja, Portugalia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Szwecja, Cypr, Malta, Irlandia, Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, Bułgaria, Rumunia Litwa, Finlandia, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia, Łotwa, Estonia, Węgry, Luksemburg, Grecja, Islandia, Portugalia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Szwecja, Cypr, Malta, Irlandia, Francja, Holandia, Włochy dział II, grupy 1-9, 1-18 dział II - grupy 1-3, 7-9, Dział II grupy 1-3, 8-10, 13, 16,18 dział II - grupy 1, 2, 4-9, dział II - grupa 14 dział II - grupy 1-9, dział II - grupy 1-18 PZU SA Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, dział II - grupy

17 Zakłady ubezpieczeń TUiR WARTA S.A. UNIQA TU S.A. TUiR AXA S.A. KUKE S.A. INTERRISK TU S.A. VIG STU Ergo Hestia S.A. SIGNAL IDUNA Polska TU SA. Kraj notyfikacji Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wlk. Brytania, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Rezygnacja z działalności Szwecja, Niemcy, Litwa (2010 r.) Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (2010 r.) Zakres notyfikacji dział II - grupy 1, 4-16 dział II - grupy 1-3, 5-9, 11, , 7-10 (OC przewoźnika), 12, 13, 16, 17 dział II grupy dział II - grupy 1, 2, 3, 7-10, 13 dział II - grupy 1, 2, 4-9, Rumunia (2011 r.) dział II - grupy 1-2 Działalność transgraniczną w 2010 r. prowadziły jedynie 4 krajowe zakłady ubezpieczeń: w ramach swobody świadczenia usług - PZU SA i TUiR WARTA S.A., w ramach swobody zakładania przedsiębiorstw - PAPTUnŻiR AMPLICO-LIFE S.A. i COMPENSA TU S.A. VIG. Tabela 6. Działalność transgraniczna krajowych zakładów ubezpieczeń w latach Składka przypisana brutto Nazwa zakładu ubezpieczeń Wartość w tys. zł Udział w składce łącznej zakładu/sektora ,04% ,12% ,13% Źródło: Roczne sprawozdania finansowe krajowych zakładów ubezpieczeń Mimo, iż łączna składka przypisana brutto z tytułu transgranicznej działalności krajowych zakładów ubezpieczeń wzrosła w 2010 r., w porównaniu z rokiem poprzednim o blisko 10% osiągając wartość 69,34 mln zł, to jej znaczenie dla krajowego sektora ubezpieczeń jest niewielkie (i wynosi 0,13% łącznej składki krajowych zakładów ubezpieczeń). Najwięcej składki przypisanej brutto 25,44 mln zł krajowe zakłady ubezpieczeń pozyskały na Litwie, drugim państwem pod względem zebranej składki były Niemcy (14,05 mln zł), a na trzeciej pozycji znalazła się Wielka Brytania ze składką równą 12,42 mln zł

18 Załączniki: Załącznik 1. Dane o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2010 r. (w euro) Dział I Dział II Razem Kraj składka przypisana brutto składka przypisana brutto odszkodowania brutto prowizje składka przypisana brutto swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział Razem Austria ,00 0, , , , , , , , , ,90 Belgia 0,00 0, , , , , , , , , ,00 Bułgaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cypr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Czechy 0,00 0, ,62 0,00 48,20 0, ,95 0, ,62 0, ,62 Dania ,79 0, ,27 0, ,03 0, ,57 0, ,06 0, ,06 Estonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finlandia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Francja 0, , , , , , , , , , ,00 Grecja 0,00 0, ,16 0, ,66 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 Hiszpania 0,00 0, , , , , , , , , ,72 Holandia ,00 0, , , , , , , , , ,00 Irlandia ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Islandia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lichtenstein ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Litwa 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 Luksemburg , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 Łotwa 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Malta ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Niemcy ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Norwegia 0,00 0, ,90 0, ,25 0, ,02 0, ,90 0, ,90 Portugalia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rumunia 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Słowacja 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Słowenia 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0, ,00 0, ,00 Szwecja -314,88 0, , , , , , , , , ,34 Węgry ,18 0, ,53 0, ,15 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 Wielka Brytania ,20 0, , , , , , , , , ,40 Włochy 6 000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Razem , , , , , , , , , , ,

19 Załącznik 2. Dane o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2010 r. (w zł) Dział I Dział II Razem Kraj składka przypisana brutto składka przypisana brutto odszkodowania brutto prowizje składka przypisana brutto swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział swoboda oddział Razem Austria ,72 0, , , , , , , , , ,41 Belgia 0,00 0, , , , , , , , , ,54 Bułgaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cypr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Czechy 0,00 0, ,83 0,00 192,54 0, ,21 0, ,83 0, ,83 Dania ,87 0, ,03 0, ,77 0, ,76 0, ,90 0, ,90 Estonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finlandia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Francja 0, , , , , , , , , , ,40 Grecja 0,00 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 Hiszpania 0,00 0, , , , , , , , , ,97 Holandia ,20 0, , , , , , , , , ,60 Irlandia ,60 0, ,40 0, ,20 0, ,20 0, ,00 0, ,00 Islandia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lichtenstein ,00 0, ,80 0, ,80 0, ,00 0, ,80 0, ,80 Litwa 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,48 Luksemburg , , ,94 0, ,59 0, ,57 0, , , ,83 Łotwa 0,00 0, ,80 0, ,80 0, ,20 0, ,80 0, ,80 Malta ,94 0, ,43 0, ,49 0, ,38 0, ,37 0, ,37 Niemcy ,44 0, ,91 0, ,43 0, ,97 0, ,35 0, ,35 Norwegia 0,00 0, ,77 0, ,04 0, ,69 0, ,77 0, ,77 Portugalia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rumunia 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, ,96 Słowacja 0,00 0, ,63 0, ,43 0, ,69 0, ,63 0, ,63 Słowenia 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 83,89 0, ,26 0, ,26 Szwecja ,83 0, , , , , , , , , ,07 Węgry ,25 0, ,15 0, ,08 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 Wielka Brytania ,65 0, , , , , , , , , ,18 Włochy ,60 0, ,40 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Razem , , , , , , , , , , ,

20 Spis tabel Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące składki przypisanej brutto z działalności transgranicznej w Polsce... 6 Tabela 2. Składka przypisana brutto z działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce w latach Tabela 3. Składka przypisana brutto z działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach Tabela 4. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z tytułu działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach Tabela 5. Notyfikacje krajowych zakładów ubezpieczeń na koniec 2011 r Tabela 6. Działalność transgraniczna krajowych zakładów ubezpieczeń w latach

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010 Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Styczeń 2012 Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń jest działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski wyłącznie w następujących formach: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski 1. Zakłady ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier

Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier A.Wieczorkiewicz, K.Dąbrowska, Rozwój sektora ubezpieczeniowego w Polsce... Andrzej Wieczorkiewicz, Katarzyna Dąbrowska * Poziom rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008 Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach -2008 Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU Warszawa, październik 2009 r. 2 Spis treści 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń 3 2. Podziękowania 3 3. Opis metodologii

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

KNF-02 Sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji

KNF-02 Sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji KNF, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON KNF-02 Sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji

Bardziej szczegółowo

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ KONIECZNY Dariusz, mgr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW WIEKU POSIADACZA POJAZDU NA WYSOKOŚĆ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ OC I AC W artykule

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, październik 2010 r. O CEA CEA to europejska federacja branży ubezpieczeń i reasekuracji. Poprzez 33 organizacje członkowskie krajowe stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, luty 2014

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, luty 2014 Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, luty 2014 Uwagi metodyczne Wstęp Prezentowany raport zawiera analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 2009

Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 2009 Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 2009 Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) 3 sierpnia 2010 r. Spis treści WSTĘP... 2 1. ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 RAPORT ROCZNY 2011 ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG 12 Finansowanie 12 Funkcja kompensacyjna 18 Funkcja kontrolno-represyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk ubezpieczenie urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2014 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo