Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie Pojęcie i klasyfikacje ubezpieczeń na życie Funkcje ubezpieczeń na życie Podstawowe pojęcia ubezpieczeń na życie Ubezpieczenia indywidualne Ubezpieczenia grupowe Ochrona tymczasowa Indywidualna kontynuacja Ubezpieczenie bezskładkowe Indeksacja Wyłączenia odpowiedzialności Wina jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej Siła wyższa jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej Działania na własne ryzyko jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej Stan zdrowia jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej Rozdział 2. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie Rozwój metod oceny ryzyka Etap empiryczny Etap biostatyczny Etap kliniczno-biostatyczny

2 2.2. Ocena ryzyka na podstawie czynników medycznych Ocena ryzyka na podstawie czynników mających charakter pozamedyczny Ocena ryzyka związana z wykonywanym zawodem Ocena ryzyka przy uwzględnieniu kryterium uprawianego hobby Ocena ryzyka ze względu na sytuację finansową Ocena ryzyka ze względu na miejsce pobytu ubezpieczonego Ocena ryzyka w ubezpieczeniach grupowych Podręczniki oceny ryzyka CZĘŚĆ II Rozdział 3. Podstawy prawne ubezpieczeń na życie Istota umowy ubezpieczenia na życie Cechy umowy ubezpieczenia na życie Zawarcie umowy ubezpieczenia Ofertowy tryb zawarcia umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia przez internet Zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze negocjacji Zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze przetargu i aukcji Powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Podmioty stosunku ubezpieczenia Ubezpieczyciel/zakład ubezpieczeń Formy zakładów ubezpieczeń A. Zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej B. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych C. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych Ubezpieczający Pozostałe podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia Ubezpieczony Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia/ uposażony Poszkodowany Przedmiot ubezpieczenia Zdarzenie losowe Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego

3 3.6. Świadczenia stron umowy ubezpieczenia Świadczenie zakładu ubezpieczeń Świadczenie zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia osobowego Kulancja Waloryzacja świadczeń zakładu ubezpieczeń Waloryzacja sądowa świadczenia zakładu ubezpieczeń Waloryzacja umowna świadczenia zakładu ubezpieczeń Świadczenie ubezpieczającego składka ubezpieczeniowa Waloryzacja składki ubezpieczeniowej Powinności ubezpieczającego Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia Spełnienie świadczenia Spełnienie świadczenia przez zakład ubezpieczeń w drodze ugody Upływ terminu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej Klauzule prolongacyjne Inne wypadki wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Rozdział 4. Ochrona konsumenta w ubezpieczeniach na życie Zagadnienia podstawowe Problematyka ogólnych warunków ubezpieczenia Pozostałe regulacje dotyczące ochrony konsumenta w umowie ubezpieczenia Podmioty realizujące funkcje ochrony interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Władza sądownicza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Ubezpieczonych Komisja Nadzoru Finansowego Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie Organizacje społeczne

4 Rozdział 5. Zagadnienia prawno-podatkowe Składka na ubezpieczenie na życie pracownika jako koszt uzyskania przychodu pracodawcy Obowiązki podatkowe pracownika i pracodawcy Podatek od osób fizycznych Opodatkowanie składek ubezpieczeniowych Opodatkowanie kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych Składka na ubezpieczenie społeczne Zwolnienie pracownika z opłacania podatku od spadków i darowizn Ograniczenie egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń osobowych Ubezpieczenia na życie a zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej CZĘŚĆ III Rozdział 6. Charakterystyka poszczególnych rodzajów ubezpieczeń na życie Rodzaje ubezpieczeń związanych ze śmiercią lub życiem ubezpieczonego Śmierć w ubezpieczeniach na życie Inne ryzyka związane z życiem ubezpieczonego Rodzaje ubezpieczeń związanych ze śmiercią Ubezpieczenie terminowe na wypadek śmierci Ubezpieczenie na całe życie (do 100 lat) Ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczenia rentowe Rodzaje ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych Choroba w ubezpieczeniach na życie Ubezpieczenia chorobowe Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

5 Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji Kalectwo w ubezpieczeniach na życie Całkowite trwałe inwalidztwo, poważne kalectwo i niezdolność do pracy Częściowe inwalidztwo, trwały uszczerbek na zdrowiu Pojęcie nieszczęśliwego wypadku Cecha nagłości Zewnętrzność przyczyny Niezależność od woli ubezpieczonego Szkoda na osobie Ubezpieczenia wypadkowe Ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku) Ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek całkowitej niezdolności do pracy Rozdział 7. Bancassurance Istota i zasady funkcjonowania bancassurane Produkty sprzedawane w ramach bancassurance na przykładzie oferty polskich banków Produkty niezależne Produkty komplementarne Produkty substytucyjne Zakończenie Bibliografia