REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL /12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Przyjazne budownictwo, realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 3. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie woj. małopolskiego. 4. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kadr mikro(30), małych (8) i średnich(2) przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego, działających w branży budowlanej, które dotychczas nie uzyskały pomocy publicznej / de minimis w ramach Poddziałania w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 UP (w tym min 36 kobiet, 24 osoby w wieku pow. 50 lat i 24 osoby z wykształceniem co najwyżej średnim) do r. 5. W ramach projektu oferowane będzie szkolenie zawodowe, do wyboru: Fotowoltaika, Projektowani budynków pasywnych, alternatywne źródła energii w budownictwie. 6. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 2 Rekrutacja do projektu 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w czterech turach: 1 tura , 2 tura , 3 tura , 4 tura Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełniają wymagania formalne osiągnie 120%. 3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu mieszczącego się przy ul. Za Strugiem 21, Zakopane oraz na stronie internetowej projektu 4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: Formularz zgłoszeniowy wraz z analizą motywacji Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie Przedsiębiorcy o otrzymanej /nie otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie Przedsiębiorcy o nie otrzymanej pomocy publicznej / de minimis w ramach Poddziałania w związku z objęciem jego wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL. Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego lub sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeśli podmiot jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa Dokument rejestrowy przedsiębiorstwa

2 zaświadczenie o zatrudnieniu Powyższe dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Projektu mieszczącego się przy ul. Za Strugiem 21, Zakopane. 5. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić czytelnie i dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Za Strugiem 21, Zakopane. 6. Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń (sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i spełnieniu wymagań dotyczących grupy docelowej) kandydaci zostaną skierowani na rozmowę z Komisją rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna oceni ich umiejętności (m.in. niezbędnych do udziału w szkoleniu oraz poziom wykształcenia), predyspozycji (m.in.specjalizacji przedsiębiorstwa, w którym pracuje UP), chęci do nauki oraz motywacji do projektu. Kobiety, osoby 50+ oraz osoby z wykształceniem średnim otrzymają dodatek - 25% max. pkt, czyli 5 pkt. 7. O przyjęciu do projektu decydować będzie spełnianie warunków formalnych i suma pkt uzyskanych podczas rozmowy (zostaną przyjęte osoby z największą liczbą pkt.). 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Grupę docelową projektu stanowi 40 przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w branży budowlanej na terenie województwa małopolskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną) i ich pracownicy/e 120 UP (w tym min 36 kobiet, 24 osoby w wieku powyżej 50 lat oraz 24 osoby wykształceniem co najwyżej średnim wykonywujący pracę w ramach form organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdującego się w województwie małopolskim. 2. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, które dotychczas nie uzyskały pomocy publicznej / de minimis w ramach Poddziałania w związku z objęciem jego wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL. 3. Zgodnie z paragrafem 2 Kodeksu Pracy pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o prace; właściciel pełniący funkcje kierownicze lub wspólnik, w tym partner prowadzący regularna działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 4. Wsparciem objętych zostanie 30 mikro przedsiębiorstw, 8 małych i 2 średnie przedsiębiorstwa. 5. W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy Przedsiębiorstw, którzy należą do kategorii przedsiębiorców nieuprawnionych do otrzymania pomocy de minimis, tj.: a) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady(WE) nr 104/200 b) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu c) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; d) Pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośredniej związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; e) Pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy ; f) Pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; g) Pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; h) Pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji;

3 i) pomiotów, które w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średnich kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. j) Ze wsparcia wykluczone są przedsiębiorstwa, które kiedykolwiek uzyskały pomoc publiczną / de minimis w ramach Poddziałania w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL. 4 Etapy rekrutacji do projektu 1. Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty potrwa do zebrania w każdej z edycji szkoleń - 30 Uczestników Projektu (łącznie 4 edycje 120 osób), zgodnie ze wskaźnikami projektu. Rekrutacja będzie prowadzona na terenach województwa małopolskiego. 2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów wymienionych w 2 pkt. 4 listownie lub osobiście do Biura Projektu: ul. Za Strugiem 21, Zakopane. 3. Weryfikacja otrzymanych zgłoszeń następuje na podstawie określonych kryteriów i wskaźników: a) Dotyczące przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną) - kategoria/ wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo), przedsiębiorcy uprawnieni do otrzymania pomocy de minimis, przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i terminowe dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, spełnienie warunku, o którym mowa w 3 pkt. 5 k). b) Dotyczące pracowników: pracownicy wykonywujący pracę w ramach form organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdującego się w województwie małopolskim, zatrudnienie na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zatrudnienie u przedsiębiorcy z sektora MMŚP, działającego w branży budowlanej, w formularzu zgłoszeniowym oświadczenie kandydata Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w formularzu zgłoszeniowym ocena motywacji. 4. Po wstępnej weryfikacji i ocenie poprawności złożonych dokumentów stworzona zostanie lista potencjalnych UP, którzy zostaną zaproszeni pisemnie lub telefonicznie do kolejnego etapu rekrutacji jakim będzie Rozmowa Rekrutacyjna. 5. Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Kierownik Projektu oraz asystent ds. rozliczeń przeprowadzą rozmowę kwalifikacyjną i dokonają oceny poziomu (1-20 pkt.) umiejętności (m.in. niezbędnych do udziału w szkoleniu oraz poziom wykształcenia), predyspozycji (m.in.specjalizacji przedsiębiorstwa, w którym pracuje UP), chęci do nauki oraz motywacji do projektu. Kobiety, osoby 50+ oraz osoby z wykształceniem średnim otrzymają dodatek 25% max. pkt, czyli 5 pkt. 6. Do projektu wybrane zostaną osoby z największą liczbą punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o dostaniu się do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Głos rozstrzygający w przypadku kwestii spornych dotyczących rekrutacji, przysługuje Kierownik Projektu. 7. Na podstawie pozytywnej decyzji Komisji rekrutacyjnej, utworzona zostanie ostateczna lista, z której osoby po podpisaniu deklaracji uczestnictwa oraz umowy szkoleniowej ( umowa szkoleniowa podpisywana jest przed dniem rozpoczęcia pierwszych zajęć) staną się Uczestnikami Projektu. 8. W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunki rekrutacji, zostanie utworzona lista rezerwowa. Kolejność na liście rezerwowej jest uwarunkowana kolejnością złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

4 5 Zakres wsparcia 1. Projekt obejmuje wsparcie w zakresie bezpłatnych szkoleń: a) FOTOWOLTAIKA 80 h lekcyjnych (po 45 min) wykorzystanie energii słonecznej, systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci i systemy autonomiczne, analizy finansowe i programy wsparcia, technologia BIPV, magazynowanie energii elektrycznej, kontrola procesu wytwarzania energii, zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych, projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów, warunki meteorologiczne, instalacja systemów PV i monitoring ich pracy. b) PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH 80 h lekcyjnych (po 45 min) redukcja kosztów ogrzewania o 85-90%, optymalizacja interesujących architektoniczne projektów, wykonywanie konstrukcji w oparciu o ogólnodostępne materiały, zwiększenie komfortu użytkowego budynku przez zastosowanie wentylacji mechanicznej - nie rezygnując z możliwości otwierania okien, wykorzystanie w sposób optymalny alternatywnego źródła energii. c) ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDOWNICTWIE 80 h lekcyjnych (po 45 min) rodzaje energii odnawialnej, jej źródła i ocena zasobów w skali kraju, województwa i regionu, wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub biernego ogrzewania budynków, wodne i powietrzne kolektory słoneczne i kolektory do produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, wykorzystanie ciepła powierzchniowego, pozyskiwanie energii geotermalnej, spalanie biomasy, praktyczne rozwiązania wykorzystania energii odnawialnej, nauka opracowania i wdrażania projektu z zakresu korzystania z alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie budowlanym, rachunek kosztów i efektów. 6 Organizacja wsparcia 1. Zostaną zorganizowane 4 edycje, w każdej edycji będą 3 grupy szkoleniowe, łącznie 12 grup średnio 10 osobowych. I edycja: r. - 3 grupy szkoleniowe, średnio 10 osobowych. II edycja: r. - 3 grupy szkoleniowe, średnio 10 osobowych. III edycja: r. - 3 grupy szkoleniowe, średnio 10 osobowych. IV edycja: r. - 3 grupy szkoleniowe, średnio 10 osobowych. 2. Zostaną zorganizowane 4 grupy dla każdego rodzaju szkolenia, łącznie 12 grup średnio 10 osobowych: Fotowoltaika 4 grupy szkoleniowe; Projektowanie budynków pasywnych 4 grupy szkoleniowe; Alternatywne źródła energii w budownictwie 4 grupy szkoleniowe. 3. Szkolenia będą realizowane w trybie uzgodnionym z Przedsiębiorcą, którego pracownik/ pracownicy są objęci wsparciem w ramach projektu: tryb dzienny w dni robocze (szkolenia codzienne w dni robocze od godziny 8 lub 9) tryb wieczorowy w dni robocze (szkolenia po godzinie 16 w dni robocze)

5 tryb weekendowy (szkolenia całodzienne w dni wolne od pracy od godziny 8 lub 9) 4. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał zapewnione zajęcia wykładowo- warsztatowe kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach sale szkoleniowe materiały szkoleniowe catering (obiad + przerwa kawowa) zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia oraz miejscu szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 7 Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 2. UP zobowiązany jest do bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 3. Warunkiem ukończenia projektu jest udział w szkoleniach zawodowych oraz stosowanie się do zaleceń wynikających z założeń projektu. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników. 4. W przypadku przerwania uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik Projektu zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 8 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie UP zobowiązuje się niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do realizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty). 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia UP z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia UP z listy uczestników projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej o ile zajęcia, które się odbyły nie stanowią więcej jak 20 % całości zajęć przewidzianych w programie szkoleń. 9 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach projektu 1. Pomoc publiczna w ramach projektu jest udzielana zgodnie z zasadą de minimis w oparciu o: Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379, z r.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 239, poz ze zm.); Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6 2. Beneficjanci Pomocy otrzymają zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn zmianami). 10 Zasady monitoringu Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora (w tym ankiet na początku i na końcu wsparcia oraz testów sprawdzających poziom wiedzy). 11 Postanowienia końcowe 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu w trakcie trwania projektu. 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu ul. Za Strugiem 21, Zakopane i na stronie internetowej projektu 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy o dofinansowanie z WUP i wygasa z dniem zakończenia realizacji Projektu.

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo