REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu!"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! Projekt nr POKL /12-00 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wielkie pole do popisu!, realizowanym na terenie województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 2. Organizatorem projektu jest TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7M, Lublin. 3. Projekt realizowany jest w okresie od do Biuro Projektu Wielkie pole do popisu! mieści się przy ul. Strumień 29, Zawiercie 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia Samorządem Województwa Śląskiego Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 6. W ramach projektu zakłada się realizację programu szkoleniowego: a) IPD b) Doradztwo: Poszukiwanie nowego miejsca pracy c) Szkolenia zawodowe: Marketing Internetowy, Zarządzanie relacjami z klientem, Telemarketing 7. Szkolenia organizowane są według harmonogramu ustalonego we wniosku o dofinansowanie nr: WND- POKL /12 8. Regulamin określa: a) kryteria uczestnictwa w projekcie b) procedurę rekrutacji i selekcji uczestników do udziału w projekcie c) zasady organizacji szkoleń d) zasady uczestnictwa w szkoleniach e) monitoring uczestników projektu f) postanowienia końcowe. II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby odchodzące z rolnictwa z własnej inicjatywy tj. rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia

2 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący na obszarze wiejskim (terenie położonym poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska tj. leżąca poza miastem, gminy miejsko-wiejskiej), który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby fizyczne zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa śląskiego, z wykształceniem co najwyżej średnim. 2. Liczba Uczestników Projektu jest ograniczona. W projekcie może wziąć udział łącznie 120 osób (w tym 72 kobiety i 48 mężczyzn) III. PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty, z zachowaniem równości szans (w tym równości płci). Zostanie wybranych 120 Uczestników Projektu po 30 osób w każdej turze (razem: 4 tury). Selekcja do projektu będzie odbywała się na podstawie weryfikacji zgłoszeń do projektu wypełnionych dokumentów aplikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna (w składzie: Kierownik Projektu, Doradca Zawodowy, Rekruter) przeprowadzi formalną weryfikację zgłoszeń oraz zaprosi na spotkanie autorów poprawnych zgłoszeń (150% Uczestników Projektu, tj. 45 osób w każdej turze). Podczas rozmowy zostanie zweryfikowany (na podstawie punktacji 1 10 punktów) poziom motywacji, potrzeba udziału w projekcie, poziom posiadanej wiedzy w zakresie proponowanych szkoleń test klasyfikujący oraz test umiejętności komputerowych (ocena: podstawowy/ średni zaawansowany/ zaawansowany). Komisja Rekrutacyjna utworzy zgodnie z liczbą uzyskanych punktów listę Uczestników Projektu oraz listę rezerwową, która w razie konieczności będzie uruchomiona w 1 miesiącu trwania projektu. punkty dla kobiet i mężczyzn będą rozpatrywane osobno. Kobiety będą traktowane priorytetowo. 2. Zgłoszenie kandydata na szkolenia następuje poprzez złożenie poniższych dokumentów: a) Formularz zgłoszeniowy b) Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych c) Oświadczenie Uczestnika Projektu potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej Dokumenty w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu i w biurze projektu (w wersji drukowanej).

3 IV. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ 1. Szkolenia realizowane będą w terminach przewidzianych w harmonogramie projektu (terminy te mogą ulec zmianie): a) IPD spotkania indywidualne 3h: analiza potrzeb klienta 1h, indywidualna ocena zawodowa 1h, przygotowanie IPD 1h; b) Doradztwo: Poszukiwanie nowego miejsca pracy grupowo 10h; c) Szkolenia zawodowe: do wyboru jedno szkolenie grupowo 120h: Marketing Internetowy (obsługa kampanii reklamowych reklamy tekstowe, graficzne i wideo) oraz tworzenie i optymalizacja stron docelowych; analiza efektywności różnych działań promocyjnych w Internecie; Social Media Marketing, e mail marketing) Zarządzanie relacjami z klientem (m.in. zasady strategii marketingowej, efektywny kontakt z klientem, budowanie modelu współpracy) Telemarketing (warunki skutecznej rozmowy telefonicznej, postawa i nastawienie w pracy pracownika call center, reakcje na obiekcje klienta) Warunkiem przystąpienia do szkolenia Marketing Internetowy i Telemarketing jest minimum podstawowy poziom umiejętności komputerowych 2. Szkolenia będą organizowane w grupach średnio 10-osobowych. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia oraz miejsca szkolenia. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach, każdorazowo przekazany zostanie im nowy aktualny harmonogram. 4. Uczestnicy otrzymują catering podczas szkoleń zawodowych oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z doradztwa oraz szkolenia zawodowe. 5. Po zakończeniu Szkolenia Zawodowego oraz Doradztwa (indywidualnego i grupowego) i spełnieniu wymaganych obecności na Szkoleniu lub Doradztwie (minimum 80% obecności), każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia oraz Zaświadczenie o ukończeniu udziału w Doradztwie. V. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do: a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział w minimum 80% zajęć szkoleniowych i doradczych) b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności własnoręcznym podpisem,

4 c) wypełnienia testów sprawdzających jego wiedzę d) wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń i ewaluacją projektu, e) uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym tj. IPD, Doradztwie, Szkoleniu Zawodowym (przy czym dopuszczalne jest maksymalnie 20% nieobecności), f) zachowania czystości w salach szkoleniowych. 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z dalszego udziału w projekcie i/lub niepoinformowania o tym fakcie Realizatora może on żądać od Uczestnika/Uczestniczki projektu zwrotu kosztów szkoleń, w kwocie proporcjonalnej do odbytych zajęć. 3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Realizatora projektu oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału z dołączonym dokumentem potwierdzającym przyczynę rezygnacji. 4. Nieobecności powyżej 20%, za zgodą Kierownika Projektu, mogą zostać usprawiedliwiane wyłącznie w sposób przewidziany przepisami prawa pracy. W szczególności honorowane będą zwolnienia lekarskie, karta leczenia szpitalnego. 5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zajęć Realizator Projektu skreśla Uczestnika/Uczestniczkę z listy uczestników szkolenia. Skreślenie z listy Uczestników następuje także w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się powiadamiać Realizatora Projektu o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w złożonych przez niego/nią dokumentach uprawniających do uczestnictwa w projekcie. VI. MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Organizatora szkoleń o ewentualnych zmianach w formie i czasie zatrudnienia w trakcie trwania kursu. 2. Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących ich sytuacji zawodowej przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję Wdrażającą oraz instytucje upoważnione w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 3. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów.

5 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu w trakcie trwania projektu. 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga kierownictwo TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu. Data i podpis

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZMIANA ROLI Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie ZMIANA ROLI Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo