Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego"

Transkrypt

1 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 137 Dorota WIĘCEK, Gabriela KALINOWSKA Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko- Biała E- mail: Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Streszczenie: Praca ta ukazuje sposób postępowania w przypadku oceny efektywności przyszłych inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwie. Głównym celem inwestycji jest uzyskanie korzyści finansowych dlatego, aby uniknąć niepowodzenia należy przeprowadzić dokładną analizę jej efektywności. Realizacja inwestycji związana jest z następującymi czynnikami: nakładami jakie musi ponieść przedsiębiorstwo na realizację inwestycji, kosztami, które będzie generować ta inwestycja - np. zwiększenie zużycia materiałów, oraz dodatkowymi przychodami uzyskanymi w efekcie inwestycji. 1. Wstęp Czy to się opłaca? Jest to kluczowe pytanie, jakie zadają sobie małe firmy oraz ogromne przedsiębiorstwa, kiedy decydują się na realizację jakiejkolwiek inwestycji. Możliwość niepowodzenia, utraty zainwestowanych środków pieniężnych, a nawet widmo bankructwa, stanowi główny powód przeprowadzania różnego rodzaju badań, ocen oraz analiz. Jedną z ważniejszych analiz jest analiza efektywności inwestycji, która jest głównym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Pierwsze, a zarazem najważniejsze pytanie jakie trzeba sobie zadać to: co można nazwać inwestycją? oraz jak właściwie analizować jej efektywność? 2. Analiza literatury 2.1. Pojęcie inwestycji Inwestycja to szerokie pojęcie. Wyróżniamy kilka rodzajów inwestycji. Ogólną definicję inwestycji można przedstawić jako aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycją może

2 138 Dorota Więcek, Gabriela Kalinowska także być, w sensie ekonomicznym, z góry poniesiony nakład na źródło wielokrotnych korzyści materialnych w przyszłości. Inwestowanie w finansowy majątek trwały to wyprowadzenie kapitału na zewnątrz przedsiębiorstwa, które powinno przynieść przychody w postaci dywidendy lub odsetek od kapitału. Natomiast inwestowanie w rzeczowy majątek trwały, a także wartości niematerialne i prawne to zabezpieczenie utrzymania i powiększenie potencjału produkcyjnego pozwalającego na prowadzenie zyskownej działalności Etapy inwestycji Wyróżniamy 3 etapy inwestycji: ETAP 1 faza przedrealizacyjna okres przygotowania inwestycji, precyzowanie celu inwestycji i określanie możliwości rynkowych, technicznych, lokalizacyjnych i finansowych oraz przygotowanie dokumentacji, składa się z następujących elementów: pomysł na projekt, czyli sprawdzenie możliwości jego realizacji (identyfikacji możliwości inwestycyjnych), początkowa selekcja, sporządzenie techniczno-ekonomicznej wersji projektu (formułowania projektu), przygotowanie raportu oceniającego zawierającego ocenę projektu oraz decyzje o jego realizacji. ETAP 2 faza realizacyjna przedstawienie harmonogramu prac i określenie w dokumentacji rzeczowego zakresu inwestycji. W tej fazie duże znaczenie ma czas, dlatego każde opóźnienie w rozpoczęciu produkcji, dostawach materiałów czy zła synchronizacja to zwiększenie kosztów inwestycji, a także zmiana opłacalności projektu. Dzieje się tak dlatego, że zaciągane są duże zobowiązania finansowe, a każda zmiana projektu powoduje następstwa finansowe. ETAP 3 faza operacyjna wykorzystanie eksploatacyjne stworzonego potencjału produkcyjnego, które powinno przynieść spodziewane dochody Ryzyko w działalności inwestycyjnej Ryzyko ma istotne znaczenie dla eliminowania sytuacji, które w przyszłości mogą być źródłem zagrożeń oraz wpływać niekorzystnie na opłacalność inwestycji. Rozpoznanie zagrożeń dla projektu to nie tylko określenie typu ryzyka, obszarów występowania, jego źródeł, ale także udokumentowanie cech każdego z nich. Dobrze wykonany proces rozpoznania przynosi korzystne efekty i ustala: obszar, źródło, rodzaj ryzyka dla inwestycji, potencjalne przejawy zagrożenia, zdarzenia wyjątkowe, a także potwierdza konieczność wykonania dalszych analiz. Zagadnienie dotyczące klasyfikacji ryzyka jest bardzo złożone i rozległe, więc można je rozpatrywać w kilku wariantach i płaszczyznach. Jeden z nich to ujęcie czasowe, czyli według faz cyklu projektu inwestycyjnego. Wyróżniamy: ryzyko fazy projektowej (przedrealizacyjnej), ryzyko związane z pozyskaniem i strukturyzacją źródeł finansowania, ryzyko realizacyjne (konstrukcyjne i rozruchowe),

3 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 139 ryzyko eksploatacyjne, ryzyko likwidacyjne (dezinwestycyjne). Ogólna grupowanie rodzajów ryzyka to podział na ryzyko: wyłączne (projektu), firmy, właścicieli, wierzycieli, uczestników procesu inwestycyjnego wykonawców, dostawców. Ten sposób klasyfikacji ryzyka przedstawia je z punktu widzenia osoby na niego narażonej. Jest to tzw. podejście podmiotowe Analiza efektywności inwestycji Na analizę efektywności inwestycji składa się kilka etapów. ETAP 1 polega określeniu budżetu inwestycji. Określenie przyszłych wydatków i przepływów finansowych jest sprawą kluczową dla projektów inwestycyjnych. Poprawne określenie poszczególnych wartości projektu inwestycyjnego, daje możliwość dokładniejszej oceny opłacalności czy dany projekt ma szansę powodzenia. Głównymi wielkościami potrzebnymi do oceny efektywności inwestycji są: nakłady inwestycyjne (N), to wszelkie poniesione wydatki konieczne do realizacji projektu inwestycyjnego. Określając wydatki, nie należy do nich zaliczać tzw. wydatków utopionych, czyli takich które zostały poniesione przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, okres życia inwestycji (n), jest to przedział czasu od chwili poniesienia pierwszych nakładów finansowych jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji do chwili uzyskania ostatnich korzyści finansowych po zakończeniu inwestycji, koszt kapitału (i), tzw. stopa procentowa, ustalana na różnym poziomie w zależności od inwestycji. Wyróżnimy dwa rodzaje kapitału: koszt własny kapitału (wolny od ryzyka), oraz koszt obcy (związany z ryzykiem). ETAP 2 to sporządzenie cash flow dla inwestycji. Prawidłowe przewidywanie przyszłych kosztów i korzyści finansowych potrzebnych do określenia efektywności inwestycji, sporządzonych w formie prognoz sald finansowych, zwane jest również cash flow inwestycji, czyli określaniem strumieni pieniężnych dla projektu inwestycyjnego. Aby wykonać inwestycję, należy ponieść pewne koszty, które ujmuje się w planie przepływu pieniądza. Są to między innymi koszty dotyczące okresu przygotowania inwestycji (badania), budowy właściwych przedmiotów inwestycji (budynków), utworzenia zapasu niezbędnego do rozruchu, czy też koszty dodatkowych szkoleń załogi. Przepływy pieniężne netto, szacuje się zazwyczaj tylko na początkowym etapie oceny projektu, korzystając z wieloletniej analizy wpływów prowadzonej zazwyczaj w każdym przedsiębiorstwie. Kierować się tutaj należy naczelną zasadą,

4 140 Dorota Więcek, Gabriela Kalinowska że aby osiągnąć korzyści finansowe (przychody) najpierw trzeba ponieść wydatki (koszty). ETAP 3 obejmuje analizę efektywności inwestycji za pomocą metod. Metody oceny efektywności inwestycji zasadniczo dzielimy na: proste i złożone. Metody proste Okres zwrotu inwestycji (PP, Payback Period), Określa po jakim czasie przychody uzyskane z realizowanej inwestycji przewyższą wydatki na nią poniesione. Im ten okres jest dłuższy, tym inwestycja jest mniej opłacalna, mniej atrakcyjna dla inwestorów. Czas zwrotu inwestycji można ustalić, wykorzystując wzór (1) (1) gdzie: OZ okres zwrotu, N nakłady inwestycyjne, Wr średnioroczne wpływy pieniężne netto. Księgowa stopa zwrotu (ARR, Accounting Rate of Return), Jest to stosunek przychodu osiągniętego przez realizowane inwestycje do kosztów na te inwestycje poniesionych. Można ją obliczać na różne sposoby w zależności od przyjmowanego do obliczeń zysku. Zysk przyjmowany do obliczeń może być zyskiem netto lub zyskiem brutto. Wzór do obliczania księgowej stopy zwrotu jest następujący: 100 (2) gdzie: ARR księgowa stopa zwrotu, Z N przeciętny roczny zysk netto, nakłady inwestycyjne. Ich główną wadą jest to, że nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie, dlatego stosuje się je do oceny niewielkich inwestycji o krótkim czasie trwania. Są najczęściej stosowane w początkowych etapach trwania inwestycji. Metody złożone: Wartość zaktualizowana netto (NPV, Net Present Value), W tej metodzie szacujemy stopę zyskowności zdyskontowanych kapitałów, przyszłych przychodów pieniężnych netto i porównujemy z oszacowanym kosztem realizacji całej inwestycji. Projekty z najwyższym współczynnikiem wartości zaktualizowanej netto mają największą szansę na realizację. Szacując wartość zaktualizowaną netto dla danej inwestycji, należy rozpatrzyć dwa elementy: sposób ustalania wpływów pieniężnych netto, koszt kapitału.

5 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 141 gdzie: (3) NCF t przewidywane przepływy pieniężne netto (przepływ netto = wpływ wydatek) związane z rozważaną inwestycją w kolejnych okresach, k stopa dyskontowa, n liczba okresów w danym horyzoncie. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR, Internal rate of return). To taki poziom kosztu kapitału, dla którego wartość zaktualizowana netto jest równa zero. (4) gdzie: i A i B A B stopa dyskontowa (koszt kapitału), dla której NPV jest dodatnia, stopa dyskontowa (koszt kapitału), dla której NPV jest ujemna, NPV dodatnia, NPV ujemna. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR, Modified internal rate of return). Wartość bieżąca netto reinwestycji jest równa zero dla pewnej określonej stopie procentowej, czyli porównanie bieżącej wartości nakładów inwestycyjnych z bieżącą wartością reinwestowanych wpływów pieniężnych netto, pozyskanych podczas końcowego etapu trwania inwestycji. Przepływy pieniężne netto reinwestowane są po koszcie kapitału (po tej samej stopie co przy NPV), dlatego według tego założenia MIRR jest zmodyfikowaną wewnętrzną stopą zwrotu. (5) gdzie: i A i B Aa Bb stopa dyskontowa (koszt kapitału), dla której NPV jest dodatnia, stopa dyskontowa (koszt kapitału), dla której NPV jest ujemna, NPV wpływów pieniężnych netto reinwestowanych dodatnia, NPV wpływów pieniężnych netto reinwestowanych ujemna. Wskaźnik zyskowności inwestycji (PI, Profitability index) Wskaźnik zyskowności dla realizowanej inwestycji, to stosunek zdyskontowanych przepływów finansowych netto związanych z inwestycją do nakładów inwestycyjnych na nią poniesionych. gdzie: CF I zdyskontowane przepływy finansowe, nakłady inwestycyjne. (6)

6 142 Dorota Więcek, Gabriela Kalinowska Metody te są bardziej skomplikowane, wymagają dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Główną ich zaletą, w przeciwieństwie do metod prostych, jest branie pod uwagę zmiany wartości pieniądza w czasie. Zwane są także metodami dyskontującymi, które łączą ze sobą czynnik czasu oraz przychody i koszty całej realizacji projektu inwestycyjnego. 3. Badania własne 3.1. Przykładowa analiza efektywności inwestycji dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Zakład odzieżowy X przeprowadził coroczną analizę swojego przedsiębiorstwa. Wynikiem tej analizy było, między innymi, zauważenie sporego spadku wydajności działu produkcyjnego. W wyniku bardziej szczegółowej analizy samego działu produkcyjnego ustalono, że jest to spowodowane niską wydajnością maszyn, które są już przestarzałe i generują wysokie utrzymania i użytkowania. Aktualna, dobra sytuacja firmy, a także chęć maksymalizacji zysku spowodowały, że została podjęta decyzja o przeprowadzeniu inwestycji w dziale produkcyjnym. Zostały opracowane następujące warianty tej inwestycji: PROJEKT 1. Remont starych maszyn, tj. stębnówki oraz overlocka. PROJEKT 2. Kupno nowej maszyny uniwersalnej, która zastąpi stare. Przedsiębiorstwo odzieżowe aktualnie produkuje bluzki sportowe (tzw. T-shirty), bawełniane, o kroju podstawowym. Produkcja bluzki odbywa się na dwóch stanowiskach: stębnówce, na której obszywane są boki bluzki, oraz overlocku, na którym wykonywane jest obrzucanie ściegu. Do procesu produkcyjnego zalicza się także kontrolę bluzki: sprawdzenie równości ściegu, dokładności wykonania. Analiza efektywności inwestycji obejmuje kilka kroków: KROK 1. Polega na ogólnym zapoznaniu się z przedsiębiorstwem i warunkami produkcyjnymi w nim panujących Większy stopień mechanizacji procesu produkcyjnego oraz racjonalne, świadome podejście do podziału pracy, umożliwiło masowe i seryjne wytwarzanie odzieży tzw. produkcję przemysłową. Produkcja w przemyśle odzieżowym odbywa się w następujących komórkach: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, przemierzalnia i przeglądalnia tkanin, krojownia, rozdzielnia, szwalnia, prasowalnia, wykończalnia. Rozwój technologiczny oraz większy popyt na odzież, spowodowały na rynku odzieżowym ogromną zmianę. Zaczęły powstawać nowoczesne maszyny, uniwersalnego przeznaczenia. Ponieważ czas ma największe znaczenie dla produkcji, wprowadzenie maszyn specjalnych, które eliminują pracę ręczną wykonywaną przez robotnika jest głównym priorytetem. KROK 2. Określenie dotychczasowych kosztów i przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo Określenie dotychczasowych kosztów generowanych przez maszyny polega na obliczeniu kosztu maszynogodziny. Aby wyliczyć koszt maszynogodziny pracy stębnówki, należy ustalić wartość poszczególnych części, wchodzących w skład maszynogodziny. Koszt maszynogodziny wylicza się na podstawie: rocznego funduszu pracy, rocznych

7 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 143 odpisów amortyzacyjnych, rocznych odsetek kalkulacyjnych, rocznych kosztów konserwacji, rocznych kosztów energii. Następnym krokiem będzie obliczenie kosztu stanowiskowego oraz kosztu roboczogodziny. Mając określone powyższe wartości można przystąpić do określenia kosztu własnego wyrobu, a także przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży tego wyrobu tj. bluzki bawełnianej. KROK 3. Wstępne oszacowanie kosztów i przychodów generowanych przez poszczególne warianty inwestycji W tym kroku szacujemy jakie uzyskamy koszty, a jakie korzyści jeśli zdecydujemy się na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych. PROJEKT 1. Remont starych maszyn, tj. stębnówki oraz overlocka. Głównym celem modernizacji starych maszyn jest zwiększenie ich dotychczasowych wydajności. Przedsiębiorstwo to zwiększenie wydajności postanowiło osiągnąć poprzez ich remont: wymiana silnika na silnik o mniejszej mocy- bardziej energooszczędny, zamontowanie dodatkowego oprzyrządowania pozwalającego na zminimalizowanie pracy ręcznej wykonywanej przez pracownika oraz zwiększenie szybkości pracy, wymiana innych starych zużytych części maszyny. Tak więc określamy nakłady pieniężne, jakie poniesiemy na remont maszyn. Kolejnym krokiem będzie określenie kosztów generowanych przez maszyny, takim samym sposobem jak w kroku 2, ale z uwzględnieniem nakładów poniesionych na remont, a także nowymi lepszymi osiągami maszyn. Wyliczamy kolejno koszt maszynogodziny, koszt stanowiskowy oraz koszt roboczogodziny. Następnie koszt własny wyrobu i przychody uzyskiwane ze sprzedaży tego wyrobu. W tym etapie porównujemy koszty i przychody generowane przez maszyny dotychczasowo używane i maszyny wyremontowane. Efekty inwestycji, jaką jest zakup remont maszyn dotychczasowo używanych: zmniejszenie kosztów robocizny o 4180,00 zł, zmniejszenie kosztów stanowiskowych o 687,04 zł, zwiększenie kosztów stanowiskowych o 2964 zł (większa produkcja= większe koszty), przyrost produkcji o 20% spowodowany zwiększeniem wydajności tj szt., większa amortyzacja spowodowana remontem. Dodatkowy zysk operacyjny ze sprzedaży większej ilości wyrobów, spowodowanej większą wydajnością wynosi 28226,40 zł. Natomiast przepływy pieniężne po opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19% oraz doliczoną zwiększoną amortyzacją kształtuje się na poziomie 24490,45 zł. PROJEKT 2. Kupno nowej maszyny uniwersalnej, która zastąpi dwie dotychczasowo używane. Przedsiębiorstwo postanowiło zwiększyć wydajność działu produkcji poprzez kupno maszyny. Aby dobrze ocenić efektywność tej inwestycji należy nie tylko skupić się na korzyściach osiąganych w przyszłości z tego tytułu, ale trzeba oszacować zwiększenie kosztów, jakie będzie generować ten projekt. Korzyściami będzie przede wszystkim znaczna poprawa wydajności, a także mniejsze zużycie energii. Natomiast do kosztów należy zaliczyć nie tylko cenę maszyny, ale także dodatkowe oprzyrządowanie, transport maszyny, dodatkowe szkolenia pracowników, aby prawidłowo z niej korzysta-

8 144 Dorota Więcek, Gabriela Kalinowska li oraz przystosowanie samej maszyny do pracy na hali tj. jej instalacja, prawidłowe zamontowanie, wgranie odpowiednich programów pracy itp. Maszyny, które posiada przedsiębiorstwo charakteryzują się mniejszą wydajnością, lecz są jeszcze zdatne do użytku. Firma postanowiła je sprzedać, a przychody z tej sprzedaży przeznaczyć na kupno nowej maszyny. Kolejny krok jest identyczny jak w etapie 3, określamy koszty generowane przez nową maszynę uniwersalną z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jej zakup, a także nowymi lepszymi osiągami tej maszyny. Na koniec porównujemy koszty i przychody generowane przez maszyny dotychczasowo używane i nową maszynę uniwersalną. Efekty inwestycji, jaką jest zakup nowej maszyny uniwersalnej: zmniejszenie kosztów robocizny o 6840,00 zł zmniejszenie kosztów stanowiskowych o 2055,04 zł zmniejszenie czasu trwania obróbki o 0,13 godz. zwiększenie kosztów stanowiskowych o 7372,00 zł (większa produkcja= większe koszty) przyrost produkcji o 25% spowodowany zwiększeniem wydajności tj szt. KROK 4 Dokonanie oceny efektywności inwestycji za pomocą metod przedstawionych w literaturze. Szacowanie przepływów pieniężnych dla obu wariantów projektu inwestycyjnego. Przepływy szacuje się na podstawie określonego przyrostu produkcji oraz wartości produkcji. Ocena efektywności inwestycji. Jak zostało to przedstawione w literaturze okres zwrotu jest najprostszą metodą określania efektywności inwestycji. W przedsiębiorstwie odzieżowym, dla którego przeprowadzone jest to badanie okres zwrotu wynosi: - dla projektu 1 jest on równy 2 lata i 34 dni, co oznacza że po tym czasie zwrócą się wszystkie nakłady, które przedsiębiorstwo przeznaczyło na remont maszyn. Nastąpi zwrot zaangażowanego kapitału, obliczenia przedstawia rysunek 1, - dla projektu 2 okres ten jest o wiele dłuższy i wynosi 4 lata i 326 dni, a więc około 5 lat. Różnica pomiędzy projektami to aż około 3 lata, obliczenia przedstawia rysunek 2. Zatem znaczną przewagę uzyskuje projekt 1, którym jest remont starych maszyn. Jak na razie jest on korzystniejszy od zakupu nowej maszyny uniwersalnej, ponieważ nakłady poniesione na remont zwrócą się o około 3 lata szybciej, niż na kupno nowej maszyny.

9 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Rys. 1. Okres zwrotu inwestycji projektu Rys. 2. Okres zwrotu inwestycji projektu 2 Wartość zaktualizowana netto NPV Koszt własny przedsiębiorstwa to zł. Jego udział w kapitale ogółem wynosi 0,3, natomiast koszt tego kapitału kształtuje się na poziomie 17%. Tak więc średnioważony koszt kapitału to iloraz udziału kapitału własnego (0,3) koszt kapitału (17%), a więc 6%. Analogicznie wyliczono średnioważony koszt kapitału obcego. Koszt obcy wynosi

10 146 Dorota Więcek, Gabriela Kalinowska zł, udział w kosztach ogółem to 0,7, a koszt tego kapitału to 12%. Tak więc 0,7 12% = 8%. Całkowity średnioważony koszt kapitału jest obliczony jako suma średnioważonego kosztu kapitału obcego oraz własnego. Średnioważony koszt kapitału: Tab. 1. Określenie kosztu kapitału Koszt Średnioważony Suma Udział kapitału koszt kapitału Koszt własny ,3 17% 6 Koszt obcy ,7 12% 8 Koszt ogółem % Wartość NPV przy stopie dyskonta 14%, osiąga poziom 17239,20 zł. Rentowność inwestycji jest większa od przyjętej stopy dyskontowej, dlatego projekt 1 przy takiej zyskowności zapewnia pełny zwrot nakładów inwestycyjnych i może być realizowany. Dodatkowo obliczony wskaźnik efektywności inwestycji jest większy od zera, więc także stwierdza możliwość realizacji inwestycji. Opracowanie przedstawione w tabeli 2. Tab. 2. Określenie NPV dla projektu 1 ROK CF Współczynnik dyskontowy Zdyskontowane CF Skumulowane zdyskontowane CF , , , ,12 0, , , ,15 0, , , ,18 0, ,46 479, ,20 0, , , ,23 0, , , ,26 0, , , ,29 0, , ,20 Razem 17239,20 Dla projektu 2 wartość NPV przy stopie dyskonta 14%, osiąga poziom 53920,16 zł. Rentowność inwestycji jest większa od przyjętej stopy dyskontowej, dlatego projekt 2 przy takiej zyskowności, także zapewnia pełny zwrot nakładów inwestycyjnych i może być realizowany. Wskaźnik efektywności inwestycji to potwierdza i zakłada możliwość realizacji inwestycji. Opracowanie przedstawione w tabeli 3. Porównując oba projekty według metody NPV, przewagę ponownie uzyskuje kupno nowej maszyny, ponieważ NPV dla projektu 2 jest zdecydowanie większe. Decyzji tej niestety nie potwierdza wskaźnik efektywności inwestycji, który jest wyższy dla projektu 1. Jednak realizacja obu projektów jest możliwa, ponieważ oba projekty generują zyski dla przedsiębiorstwa.

11 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 147 Tab. 3. Określenie NPV dla projektu 1 ROK CF Współczynnik dyskontowy Zdyskontowane CF Skumulowane zdyskontowane CF , , , ,09 0, , , ,02 0, , , ,95 0, , , ,88 0, , , ,80 0, , , ,73 0, ,39 543, ,66 0, , , ,59 0, , , ,51 0, , , ,44 0, , , ,37 0, , , ,30 0, , , ,22 0, , , ,15 0, , , ,08 0, , ,17 Razem 53920,16 Porównując poszczególne wartości NPV wariantu 1 - remontu maszyn, oraz wariantu 2 - kupna nowej maszyny, można z niżej przedstawionego rysunku odczytać, który wariant należy wybrać (rysunek 3). Tab. 4. Wartości NPV dla poszczególnych wartości stopy dyskonta Stopa dyskonta NPV 1 NPV 2 0% 22381, ,81 5% 16755, ,01 10% 12558, ,36 15% 9365, ,55 20% 6894, ,22 25% 4948, ,42 30% 3395,25-761,98 35% 2137, ,13 40% 1105, ,73 45% 250, ,66 50% -467, ,97

12 148 Dorota Więcek, Gabriela Kalinowska ,00 NPV dla projektu I i II NPV , , , , , , ,00 NPV 1 NPV 2 0, ,00 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Stopa dyskonta Rys. 3. NPV dla projektu 1 oraz 2 Z tabel 3 oraz 4 dowiadujemy się, że NPV projektu 2 jest większa niż NPV projektu 1. Takie same wyniki możemy odczytać z powyższego wykresu. Otóż na poziomie 14% stopy dyskontowej, NPV wariantu jest większe od NPV wariantu 1, zatem wariant 2 należy zrealizować, a wariant 1 odrzucić. KROK 5 Końcowy, analiza wyników oraz podjęcie decyzji inwestycyjnej - wybór korzystniejszego wariantu. Wynik analizy efektywności inwestycji jest jednoznaczny. Po przeprowadzeniu analizy wszystkimi metodami ujętymi w analizie literatury okazało się, że oba warianty projektu inwestycyjnego są korzystne, jednak atrakcyjniejszy pod względem realizacji jest projekt 1 i to on uzyskał zdecydowaną przewagę. Projekt pierwszy, jakim jest remont dotychczasowych maszyn, zostałby zrealizowany gdyby decyzję podejmowano na podstawie wyników OZ, IRR, MIRR oraz PI. Natomiast projekt drugi, którym był zakup nowej maszyny uniwersalnej, zostałby zrealizowany gdyby decyzję podejmowano na podstawie wyników ARR, NPV. Tak więc przedsiębiorstwo podjęło decyzję o realizacji projektu dotyczącego remontu maszyn, gdyż projekt ten charakteryzował się mniejszymi nakładami potrzebnymi do realizacji inwestycji oraz wydajnością na podobnym poziomie co kupno nowej maszyny.

13 Analiza efektywności inwestycji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 149 Literatura: 1. Branderburg H., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Matuszek J., Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku- Białej, Bielsko- Biała Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Rogowski W., Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych, Walters Kluwer OFICYNA Polska, Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Dom organizatora, Toruń Efficiency investment analysis based on selected production company Summary This elaboration presents the way of dealing with assessing the effectiveness of future investments in the company. The main objective of the investment is to obtain financial gain, therefore, to avoid failure we should carry out a detailed analysis of its effectiveness. The investment is linked to the following factors: effort which must be incurred by undertaking to carry out the investment costs, which will generate this investment such as: increasing of material consumption, and additional revenue generated as a result of the investment.

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne) punkt 6 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 2 Wartość pieniądza w czasie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W4 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy metodologiczne oceny efektywności inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV Inwestor: Imię i Nazwisko Obiekt: Dom jednorodzinny Lokalizacja: ul. Słoneczna 10 10-100 SŁONECZNO Data: 01.03.2015 Kontakt: Andrzej Nowak Firma instalatorska ul. Rzetelna

Bardziej szczegółowo

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych.

Dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego polega na przeprowadzeniu kalkulacji jego przepływów pieniężnych. Firma rozważa realizację projektu, polegającego na uruchomieniu produkcji nowego wyrobu. W przygotowanej prognozie założono że nakłady inwestycyjne wniosą 70 000 zł i zostaną zamortyzowane metodą liniową

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty)

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Katowice, dn. 1 czerwca 2012 r. Rafał GÓRAL Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki efektywności inwestycji

Wskaźniki efektywności inwestycji Wskaźniki efektywności inwestycji Efektywność inwestycji Realizacja przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii najczęściej wymaga poniesienia nakładów finansowych na zakup materiałów, urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH STUDIUM PRZYPADKU N JAK NARZĘDZIA N1 BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI : CZY WYSTARCZAJACO DOBRY? SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PROJEKT TYPOWY NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych Podstawy praktycznych decyzji ekonomiczno- finansowych w przedsiębiorstwie Efektywność projektów inwestycyjnych mgr Kazimierz Linowski 1 Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego. Dr inż. Aleksander Buczacki

Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego. Dr inż. Aleksander Buczacki Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego Dr inż. Aleksander Buczacki Znaczenie oceny technologii Metody oceny technologii wspomagają procesy: - Podejmowania decyzji o kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW SYMULACJI FINANSOWEJ W DYDAKTYCE PRZEDMIOTU RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW SYMULACJI FINANSOWEJ W DYDAKTYCE PRZEDMIOTU RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003; pp 83-91 Krzysztof JAKUBIAK Marek MIĄDOWICZ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strumieni pieniężnych

Koncepcja strumieni pieniężnych Koncepcja strumieni pieniężnych Przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, którego przedmiotem są duże projekty inwestycyjne i których skutki rozciągają się na długie okresy, nie jest zadaniem łatwym. Dlatego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część II)

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część II) Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część II) Helena Dudycz i Mirosław Dyczkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej {helena.dudycz;miroslaw.dyczkowski}@ue.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Wskazówki rozwiązania zadań#

Wskazówki rozwiązania zadań# Terminy i skróty pochodzące z języka angielskiego: P - price - cena Q - quantity - ilość S - sales - sprzedaż VC - variable cost - koszt zmienny FC - fixed cost - koszt stały EBIT - Earnings before Intrest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek:

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek: Rachunkowość programów określonych składek jest prosta, ponieważ zobowiązanie za każdy okres ustala się na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok. Program określonych składek Zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw

Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw 1. Czas zwrotu Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych jest głównym kryterium opłacalności jakiejkolwiek inwestycji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia DELab UW Enterprise Europe Network ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa tel. +48 (22) 55 27 606 delab.uw.edu.pl een@uw.edu.pl 1 Model biznesowy i innowacje BADANIA

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych

Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych Projekt dr inż. Piotr T. Mitkowski piotr.mitkowski@put.poznan.pl www.mitkowski.com Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej Hala 22A, biuro 4, Piotrowo Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI

PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 66 Nr kol. 1898 Aneta MICHALAK Politechnika Śląska PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI Streszczenie. Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Lekcja 43., 44. Temat: Analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Temat w podręczniku: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.

Lekcja 43., 44. Temat: Analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Temat w podręczniku: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Lekcja 43., 44. Temat: Analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Temat w podręczniku: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Rentowność (dochodowość, opłacalność, zyskowność) jest to zdolność

Bardziej szczegółowo

Elementy analizy ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl

Elementy analizy ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Elementy analizy ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl 1 1 Wprowadzenie do zagadnień ekonomicznych prosty okres zwrotu nakładów (Simple Payback Period - SPBP), zmiana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo