Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję"

Transkrypt

1 EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x dług netto/kapitał własny) umożliwiający pozyskiwanie finansowania. Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję Lewarując mocny bilans DT Partners w ciągu czterech działalności lat zbudowało silną pozycję na krajowym rynku obrotu wierzytelnościami. Oczekujemy, że rosnąca podaż wierzytelności z sektora bankowego oraz niski poziom zadłużenia DT Partners (0.2x dług netto/kapitał własny) przełożą się na wzrost wartości inwestycji w portfele do PLN 45m w 2015 r. z PLN 38m w 2014 r. Zakładamy również, że rosnące inwestycje oraz spłaty z obecnych portfeli przyczynią się do wzrostu zysku netto o 15% r/r w 2015 r. (do PLN 29.2m) oraz o 14% r/r w 2016 r. (do PLN 33.3m). Wyceniamy DT Partners na PLN 6.1 za akcję. Aktywny gracz na rynku zakupów wierzytelności. W ciągu czterech lata działalności DT Partners zbudowało silną pozycję na rynku wierzytelności w Polsce. Pod względem wartości nominalnej nabywanych portfeli w I półroczu 2014 r. spółka zajęła trzecią pozycję wśród krajowych podmiotów nabywając wierzytelności o wartości nominalnej PLN 239m. Zakładamy wzrost inwestycji o 18% r/r do PLN 45m w 2015 r. Po silnym wzroście inwestycji w 2013 r. (do PLN 38m z PLN 25m w 2012 r.) oraz płaskim 2014 r. (zakładamy PLN 38m), oczekujemy, że rosnąca podaż wierzytelności z sektora bankowego oraz niski poziom zadłużenia DT Partners umożliwiający pozyskanie dodatkowego finansowania przełożą się na wzrost wartości inwestycji w portfele do PLN 45m w 2015 r. oraz do PLN 50m w 2016 r. Oczekujemy wzrostu zysku netto o 15% r/r w 2015 r. do PLN 29m. Oczekujemy, że rosnące inwestycje oraz wpłaty od dłużników przełożą się na wzrost zysku netto DT Partners o +2% r/r w 2014 r. (+34% r/r po skorygowaniu o zdarzenie jednorazowe w 2013 r.) do PLN 25.4m oraz o +15% r/r w 2015 r. do PLN 29.2m. Niski poziom zadłużenia na poziomie 0.2x dług netto/kapitał własny. DT Partners charakteryzuje się relatywnie niskimi, na tle konkurencji, wskaźnikami zadłużenia (dług netto/kapitał własny 0.2x wobec 1.2x w Kruku oraz 1.3x w Kredyt Inkaso). Relatywnie niskie zadłużenie stanowi bufor dla spółki umożliwiający zwiększenie dźwigni finansowej w przypadku pojawienia się na rynku ciekawych propozycji inwestycyjnych. Wyceniamy DT Partners na PLN 6.1 za akcję. Wyceny akcji DT Partners dokonujemy w oparciu o metodę zdyskontowanych zysków rezydualnych (PLN 6.0 na akcję), metodę porównawczą opartą na wskaźniku P/E (PLN 7.7 na akcję) oraz metodą porównawczą opartą na wskaźniku EV/EBITDA gotówkowa (PLN 3.3 na akcję). Średnia ważona z zastosowanych metod implikuje wycenę DT Partners na poziomie PLN 6.1 za akcję. Podstawowe informacje Wycena akcji (PLN) 6.1 Cena bieżąca (PLN) 4.6 Min (52T) 4.55 Max (52T) 7.36 Liczba akcji (mln) 35.7 Kapitalizacja (PLNm) 162 Dług netto (PLNm, 3Q14) 31.0 Śr. dzienny obrót (3M, PLN tys.) 7.6 Akcjonariat % Paged 47.6 Jamico 16.0 Pioneer Pekao IM 9.4 Pozostali 27.1 Opis spółki Podstawowym przedmiotem działalności DT Partners jest zakup wierzytelności oraz odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółka nabywa przede wszystkim portfele bankowe (94% portfela). Jednocześnie 56% wierzytelności stanowią portfele niedetaliczne. Na koniec 3Q14 wartość nominalna portfela wierzytelności wyniosła PLN 2.4 mld. DT Partners vs. WIG: relatywny kurs akcji 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 DT Partners 20 listopada WIG Źródło: Bloomberg, DII research Tabela 1. DT Partners Podsumowanie wyceny E 2015E 2016E Przychody EBIT Zysk netto r/r (%) na 97% 2% 15% 14% P/E (x) na P/BV (x) Źródło: Dane spółki, prognozy DII research Michał Fidelus Analityk Akcji (+48) Wszystkie ceny aktualizowane są na chyba, że jest to inaczej określone. Ceny pochodzą z lokalnych giełd za pośrednictwem serwisów Reutera, Bloomberga oraz innych dostawców. Źródłem danych jest Dom Inwestycyjny Investors oraz opisywane firmy. DI Investors współpracuje oraz stara się prowadzić swoją działalność ze spółkami uwzględnionymi w jego raportach z badań. Dlatego też inwestorzy powinni mieć świadomość, że w firmie może zachodzić konflikt interesów, co mogłyby wpłynąć na obiektywność niniejszego raportu. Inwestorzy powinni brać ten raport pod uwagę jedynie jako jeden z czynników przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych.

2 DT Partners wybrane dane, E Rachunek wyników E 2015E 2016E DTP - zysk netto (PLNm) oraz ROE (%), E Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży % 29.2 Zysk brutto ze sprzedaży % 24.8 Koszty zarządu % Amortyzacja % Koszty razem EBIT % EBITDA % Przychody finansowe netto Zysk brutto % E 2015E 2016E Podatek dochodowy Zysk netto Zysk netto ROE (%, prawa oś) Bilans E 2015E 2016E DTP - wydatki na portfele oraz spłaty od dłużników (PLNm), E Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pozostałe aktywa finansowe Gotówka Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy i zapasowy Zysk netto roku bieżącego E 2015E 2016E Zyski zatrzymane Wydatki na portfele Spłaty Zobowiązania długoterminowe DTP - wartość nominalna nabytych portfeli (PLNm) oraz średnia cena (%) Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe % Kredyty i pożyczki % 7.8% 7.4% Pozostałe zobowiązania finansowe % 6.0% Pasywa razem Rachunek przepływów pieniężnych E 2015E 2016E % Zysk netto Amortyzacja % 2.0% Zmiana kapitału obrotowego Odsetki i pozostałe % Przepływy z działalności operacyjnej M14 Capex Wartość nominalna Średnia cena (%, prawa oś) Pozostałe DTP - średnioważona krzywa spłat dla portfeli z lat Przepływy z działalności inwestycyjnej % Portfele bankowe (IRR 37%, Ʃ 279%) Emisje akcji % Zmiana zob. fin Portfele telekomunikacyjne (IRR 35%, 70% Ʃ 253%) Odsetki i pozostałe % Portfele utilities (IRR 44%, Ʃ 248%) Przepływy z działalności finansowej % Zmiana stanu środków pienięznych % Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu % Rentowność (%) E 2015E 2016E 20% Marża zysku netto -14% 40% 22% 49% 44% 41% 10% ROE -1.0% 15.9% 25.2% 20.6% 19.3% 18.3% 0% ROA -0.8% 12.5% 19.4% 15.3% 13.5% 12.2% Zadłużenie E 2015E 2016E Czynniki ryzyka dla naszej rekomendacji Dług Dług netto Dług netto/ebit (x) Dług/kapitał własny (x) Dług netto/kapitał własny (x) Dług/aktywa (x) Dług netto/aktywa (x) Wybrane dane E 2015E 2016E Liczba akcji (m) EPS (PLN) BVPS (PLN) DPS (PLN) P/E (x) na P/BV (x) Źródło: Dane spółki, prognozy DII research Dostrzegamy następujące cynniki ryzyka dla naszej rekomendacji: 1) ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, skutkujące niższym niż zakładany poziomem wpłat od dłuzników, 2) ryzyko przeszacowania wartości godziwej portfeli na etapie wyceny/zakupu, 3) ryzyko wzrostu konkurencji, 4) ryzyko niższych niż zakładane inwestycji w portfele, 5) ryzyko wzrostu stóp procentowych, 6) ryzyko regulacyjne, 7) ryzyko utraty kluczowego personelu, 8) ryzyko opóźnienia/niższych spłat z największych portfeli korporacyjnych Strona 2

3 Spis treści Podsumowanie inwestycyjne... 4 Wycena: PLN 6,1 za akcję... 5 Opis działalności spółki... 7 DT Partners na tle konkurencji Prognozy finansowe Omówienie wyników za 3Q Krzywa spłat Księgowanie wpływów z portfeli Finansowanie Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce Strona 3

4 Podsumowanie inwestycyjne Aktywny gracz na rynku zakupów wierzytelności. DT Partners rozpoczęło działalność w 2010 r. i w ciągu czterech lat działalności zbudowało silną pozycję na rynku wierzytelności w Polsce. Pod względem wartości nominalnej nabywanych spraw w I półroczu 2014 r. DT Partners zajęło trzecią pozycję wśród krajowych podmiotów nabywając wierzytelności o wartości nominalnej PLN 239m. W okresie 9 miesięcy 2014 r. wartość nominalna zakupionych wierzytelności wzrosła do PLN 354m. Przewaga konkurencyjna dzięki koncentracji na małych portfelach niedetalicznych. Podobnie jak najwięksi gracze na rynku zakupów wierzytelności DT Partners koncentruje się na nabywaniu wierzytelności bankowych (94% wartości portfela). W przeciwieństwie do konkurentów jednak, spółka skupia się na małych portfelach niedetalicznych (56% udział w strukturze), na które składają się portfele z segmentu SME oraz drobne wierzytelności korporacyjne (średnia cena nabycia portfela nie przekracza PLN 2m). Niski poziom zadłużenia na poziomie 0.2x dług netto/kapitał własny. DT Partners charakteryzuje się relatywnie niskimi, na tle konkurencji, wskaźnikami zadłużenia. Z zadłużeniem netto na poziomie PLN 31m stosunek długu netto do kapitału własnego w spółce wynosił 0.2x wobec 1.2x w Kruku oraz 1.3x w Kredyt Inkaso. Mimo zakładanego wzrostu poziomu zadłużenia netto DT Partners do PLN 33m w 2014 r. oraz PLN 51m w 2015 r., oczekujemy, że stosunek długu netto do kapitałów wzrośnie do zaledwie 0.31x na koniec 2015 r. Relatywnie niskie zadłużenie stanowi bufor dla spółki umożliwiający zwiększenie dźwigni finansowej w przypadku pojawienia się na rynku ciekawych propozycji inwestycyjnych. Zakładamy wzrost inwestycji o +18% r/r do PLN 45m w 2015 r. Po silnym wzroście inwestycji w 2013 r. (do PLN 38m z PLN 25m w 2012r.) oraz płaskim 2014 r. (zakładamy PLN 38m), oczekujemy, że rosnąca podaż wierzytelności z sektora bankowego oraz niski poziom zadłużenia DT Partners umożliwiający pozyskiwanie finansowania, przełożą się na stopniowy wzrost wartości inwestycji w portfele do PLN 45m w 2015 r. oraz do PLN 50m w 2016 r. Oczekujemy wzrostu zysku netto o +15% r/r w 2015 r. do PLN 29m. Oczekujemy, że rosnące inwestycje oraz wpłaty od dłużników przełożą się na wzrost zysku netto DT Partners do PLN 25.4m w 2014 r. (+2% r/r., +34% r/r po skorygowaniu o zdarzenie jednorazowe) oraz do PLN 29.2m (+15% r/r) w 2015 r. Wyceniamy DT Partners na PLN 6.1 za akcję. Wyceny akcji DT Partners dokonujemy w oparciu o metodę zdyskontowanych zysków rezydualnych (PLN 6.0 na akcję), metodę porównawczą opartą na wskaźniku P/E (PLN 7.7 na akcję) oraz metodą porównawczą opartą na wskaźniku EV/EBITDA gotówkowa (PLN 3.3 na akcję). Średnia ważona z zastosowanych metod implikuje wycenę DT Partners na poziomie PLN 6.1 za akcję. Strona 4

5 Wycena: PLN 6.1 za akcję Wyceny akcji DT Partners dokonujemy w oparciu o metodę zdyskontowanych zysków rezydualnych (waga 30%), metodę porównawczą opartą na wskaźniku P/E (waga 30%) oraz metodą porównawczą opartą na wskaźniku EV/EBITDA gotówkowa (waga 40%). Średnia ważona z zastosowanych metod implikuje wycenę DT Partners na poziomie PLN 6.1 za akcję. Średnia z trzech metod implikuje wycenę akcji DT Partners na poziomie PLN 6.1 za akcję Tabela 2. DT Partners Podsumowanie wyceny PLN o ile nie zaznaczono inaczej Wycena Waga Metoda zdyskontowanych zysków rezydualnych % Metoda porównawcza P/E % Metoda porównawcza EV/EBITDA gotówkowa % Średnia ważona 5.4 Koszt kapitału własnego (%) 12.5% 12M cena docelowa 6.1 Cena rynkowa 4.6 Potencjał wzrostu (%) 33% Źródło: DII research Wycena metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych W modelu zdyskontowanych zysków rezydualnych bazujemy na kapitałach własnych na koniec 2013 r., do których dodajemy sumę zdyskontowanych nadwyżek zwrotu kapitału ponad koszt kapitału oraz zdyskontowaną wartość rezydualną. Przyjmujemy stopę wolną od ryzyka na poziomie 3.5%, Beta 2.0 oraz premię za ryzyko 4.5%, co implikuje koszt kapitału na poziomie 12.5%. Zakładamy również stopę wzrostu po okresie prognozy równą 3%. Metoda zdyskontowanych zysków rezydualnych implikuje cenę akcji DT Partners na poziomie PLN 6.0 za akcję. Metoda zdyskontowanych zysków rezydualnych implikuje cenę akcji spółki na poziomie PLN 6.0 za akcję Tabela 3. DT Partners Wycena metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych E 2015E 2016E 2017E 2018E Terminal Zysk netto Zmiana r/r (%) 2% 15% 14% 10% 10% 3.0% Kapitał własny Wskaźnik wypłaty dywidendy (%) 0% 0% 0% 20% 50% 81% ROE (%) 25.2% 20.6% 19.3% 18.3% 16.8% 16.0% 16.0% Koszt kapitału własnego (%) 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% Nadwyżkowa stopa zwrotu (%) 12.7% 8.1% 6.8% 5.8% 4.3% 3.5% 3.5% Zysk rezydualny Zdyskontowany zysk rezydualny Stopa wzrostu g (%) 3.0% Suma zdyskontowanych zysków rezydualnych 39 Zdyskontowana wartość rezydualna 63 Kapitał własny na koniec 2013 r. 111 Wartość spółki 213 Liczba akcji (m) 35.7 Wartość na akcję (PLN) 6.0 Cena rynkowa (PLN) 4.6 Potencjał wzrostu/spadku (%) 31% Żródło: DII research Strona 5

6 Tabela 4. DT Partners Wrażliwość wyceny metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych PLN o ile nie zaznaczono inaczej COE* (%) ROE w długim terminie 14.5% 15.0% 15.5% 16.0% 16.5% 17.0% 17.5% 11.5% % % % % * Koszt kapitału własnego, Źródło: DII research Wycena porównawcza oparta na wskaźniku P/E Wyceny porównawczej DT Partners w oparciu o wskaźnik P/E dokonujemy względem dwóch krajowych konkurentów notowanych na GPW: Kruka i Kredyt Inkaso. Przyjmujemy wagę 40% dla roku 2014 oraz 60% dla roku Nasza wycena porównawcza oparta na P/E implikuje cenę akcji DT Partners na poziomie PLN 7.7 za akcję. Wycena porównawcza oparta na P/E implikuje cenę akcji spółki na poziomie PLN 7.7 Tabela 5. DT Partners Wycena porównawcza oparta na wskaźniku P/E * Kapitalizacja (PLNm) P/E P/BV ROE (%) Kruk 2, % 25.0% Kredyt Inkaso % 17.0% Mediana % 21.0% DT Partners % 19.3% Premia/dyskonto do: Kruk -56% -58% -67% -66% Kredyt Inkaso -5% -5% 7% 5% Mediany -40% -41% -50% -49% Implikowana cena (PLN) Waga (%) 40% 60% Wycena akcji (PLN) 7.7 * Dla Kredyt Inkaso rok obrotowy kończący się kolejnego roku, Źródło: Bloomberg, prognozy DII research dla DTP Wycena porównawcza oparta na wskaźniku EV/EBITDA gotówkowa Wyceny porównawczej DT Partners w oparciu o wskaźnik EV/EBITDA gotówkowa dokonujemy również względem Kruka oraz Kredyt Inkaso. EBITDA gotówkowa kalkulowana jest jako EBITDA powiększona o oczekiwane spłaty oraz pomniejszona o przychody z nabytych portfeli. Przyjmujemy wagę 40% dla roku 2014 oraz 60% dla roku Nasza wycena porównawcza oparta na EV/EBITDA gotówkowa implikuje cenę akcji DT Partners na poziomie PLN 3.3 za akcję. Wycena porównawcza oparta na EV/EBITDA gotówkowa implikuje cenę akcji spółki na poziomie PLN 3.3 za akcję Tabela 6. DT Partners Wycena porównawcza oparta na wskaźniku EV/EBITDA gotówkowa* 2014E 2015E Kruk Kredyt Inkaso DTP Kruk Kredyt Inkaso DTP EBITDA Przychody Wpłaty EBITDA gotówkowa EV/EBITDA gotówkowa (x) Średnia dla Kruk i Kredyt Inkaso (x) Implikowana cena akcji DT Partners (PLN) Waga (%) 40% 60% Implikowana cena DT Partners (PLN) 3.3 *EBITDA gotówkowa rozumiana jako EBITDA + wpłaty od dłużników przychody z nabytych portfeli. Źródło: Prognozy DII research Strona 6

7 Opis działalności spółki DT Partners jest aktywnym podmiotem na rynku zakupów wierzytelności skoncentrowanym na portfelach z segmentu SME oraz drobnych wierzytelnościach korporacyjnych. Portfel wierzytelności w zarządzaniu spółki przekracza PLN 2.4 mld. Podstawowym przedmiotem działalności DT Partners jest zakup wierzytelności oraz odzyskiwanie ich na własny rachunek. Dodatkowo spółka zajmuje się windykacją na zlecenie (inkaso), jednak udział w tego segmentu w przychodach DT Partners jest marginalny. W okresie marzec 2012 r. grudzień 2013 r. spółka działała również aktywnie w segmencie pożyczek ratalnych (poprzez spółkę Finanse Ratalne). Na koniec 3Q14 wartość zakupionych portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu spółki wyniosła PLN 2.4 mld (+31% r/r). Przedmiotem działalności DT Partners jest nabywanie pakietów wierzytelności na własny rachunek Wykres 1. DT Partners - zysk netto oraz ROE, M14E * ROE skorygowane o wpływ transakcji jednorazowej, Źródło: Dane spółki, DII research M14 Wpływ transakcji jednorazowej ROE raportowane (%, prawa oś) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Zysk netto ROE skorygowane (%, prawa oś)* Wykres 2. DT Partners - wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu, Q14 PLN mld Źródło: Dane spółki, DII research M Na rynku zakupów wierzytelności DT Partners działa aktywnie od 2010 r. Spółka koncentruje się na nabywaniu wierzytelności bankowych, które stanowią obecnie 94% wartości posiadanego portfela. Pozostała część portfela to wierzytelności z sektora telekomunikacyjnego oraz użyteczności publicznej. W strukturze portfela DT Partners przeważają wierzytelności niedetaliczne (56% portfela ogółem), na które składają się przede wszystkim portfele z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz drobne wierzytelności korporacyjne (średnia cena nabycia portfela nie przekracza PLN 2m). 94% wartości portfela stanowią wierzytelności bankowe Wykres 3. DT Partners - struktura portfela wierzytelności wg wartości, stan na 3Q14 % Wykres 4. DT Partners - struktura portfela wierzytelności wg wartości, stan na 3Q14 % Telekomunikacyjne 4% Detaliczne 44% Utilities 2% Niedetaliczne 56% Bankowe 94% Źródło: Dane spółki, DII research Źródło: Dane spółki, DII research Strona 7

8 Ze względu na nieco inny niż u największych konkurentów profil działalności DT Partners (oparty o zakupy relatywnie małych portfeli niedetalicznych) cena zakupu płacona przez spółkę za portfele była w ostatnich latach znacznie niższa niż średnia rynkowa. W 2013 oraz 1H14 DT Partners płaciło średnio odpowiednio 6.7% oraz 6.9% wartości nominalnej portfeli (wobec średniej rynkowej na poziomie 9.5% oraz 14.7%). W ciągu dziewięciu miesięcy 2014 r. średnia cena zakupu portfeli przez DT Partners wyniosła 7.4%. Wykres 5. DT Partners wartość nominalna nabytych portfeli oraz średnia cena*, M % 8.3% 7.8% 6.7% 7.4% M14 Wartość nominalna Średnia cena (%, prawa oś) 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% * Średnia cena oszacowana jako stosunek wydatków na portfele do wartości nominalnej nabytych spraw. Źródło: Dane spółki, DII research Wykres 6. DT Partners wydatki na portfele oraz wpłaty od dłużników, E PLNm E 2015E 2016E Wydatki na portfele Źródło: Dane spółki, prognozy DII research 46 Spłaty Jednocześnie w 2013 r. DT Partners znacząco zwiększyło inwestycje w portfele (zakupy wyniosły PLN 38m wobec PLN 25m w 2012 r. za portfele o wartości nominalnej odpowiednio PLN 561m oraz PLN 315m). W okresie 9 miesięcy 2014 r. spółka przeznaczyła na zakupy portfeli PLN 26m (wartość nominalna PLN 354m). Oczekujemy, że w całym 2014 r. inwestycje w portfele wyniosą PLN 38m, po czym wzrosną w kolejnych latach do PLN 45m w 2015E oraz PLN 50m w 2016E. Jednocześnie, oczekujemy, że rosnące inwestycje w portfele przełożą się na coraz wyższe spłaty od dłużników (oczekujemy PLN 65m w 2015E oraz PLN 81m w 2016E). Zwracamy uwagę, że spłaty w 2013 r. były wsparte przez jednorazową spłatę od klienta korporacyjnego w wysokości PLN 38m. Oczekujemy, że inwestycje w portfele wzrosną do PLN 45m w 2015E z PLN 38m w 2014E Windykacja na zlecenie z marginalnym udziałem w przychodach spółki Poza zakupem wierzytelności na własny rachunek DT Partners prowadzi również działalność w segmencie inkasa, przede wszystkim na zlecenie banków i instytucji finansowych. Portfele do inkasa są przyjmowane zwykle na okres kilku miesięcy, podczas których spółka prowadzi obsługę wierzytelności na etapie windykacji telefonicznej oraz wykonywania czynności związanych z dochodzeniem wierzytelności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Udział segmentu inkaso w przychodach spółki jest jednak marginalny (około 1%). Udział segmentu inkaso w przychodach spółki jest marginalny Proces windykacji wierzytelności: Około 40% dochodzonych spraw na etapie windykacji polubownej W większości przypadków DT Partners rozpoczyna proces stosując windykację polubowną, której okres trwania zależy przede wszystkim od historii posiadanego portfela (czy portfel był wcześniej windykowany). Po bezskutecznej windykacji polubownej spółka kieruję sprawę na drogę sadową, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności wyroku sądowego sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej. Obecnie około 40% dochodzonych wierzytelności jest na etapie windykacji polubownej, podczas gdy pozostała część jest na etapie sądowym lub egzekucyjnym. Strona 8

9 Wykres 7. DT Partners Proces windykacji wierzytelności ETAP POLUBOWNY ETAP SĄDOWY ETAP EGZEKUCYJNY Wezwania do zapłaty Kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe Wizyty osobiste u dłużników Zawieranie porozumień Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego Wezwania do zapłaty Kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego Wezwania do zapłaty Kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe Źródło: Dane spółki, DII research Schemat organizacyjny grupy W ramach spółki holdingowej DTP (spółka akcyjna) funkcjonują trzy podmioty: Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o. (windykacja i wycena portfeli), w ramach której funkcjonuje DTP NSFIZ, Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. oraz DT Lex zajmująca się obsługą prawną windykacji wierzytelności, Debt Trading Partners Sp. z o.o. (doradztwo i wycena wierzytelności) oraz Finanse Ratalne (działalność pożyczkowa). Zakup wierzytelności odbywa się za pośrednictwem Debt Trading Partners SP. z o.o. lub DTP NSFIZ. Wykres 8. DT Partners - schemat struktury grupy Spółka holdingowa, notowana na GPW, odpowiedzialna za finansowanie i nadzorowanie spółek z Grupy 100% 100% Podmiot pełniący funkcję jednego Komplementariusza w Debt Trading Partners Sp. z o.o. SKA 100% Działalność skoncentrowana na udzielaniu wysokich pożyczek dużym podmiotom wysokich pożyczeudzielanie pożyczek Windykacja portfeli wierzytelności, analiza i wycena nabywanych portfeli. Działa na polskim rynku windykacyjnym od maja 2010 r., dawniej Debt Trading Partners Sp. z o.o. SKA 100% 96.1% Obsługa prawna; egzekucja zakupionych portfeli 100% 3.9% Nowa spółka w grupie, która nabywa na własny rachunek portfele wierzytelności. Głównie z branży bankowej i telekomunikacyjnej Fundusz, który nabywa na własny rachunek portfele wierzytelności Źródło: Dane spółki, DII research Współpraca DT Partners z Altus TFI; Zakup portfela o wartości nominalnej PLN 57m We wrześniu 2014 r. DT Partners nawiązało współpracę z Altus TFI w zakresie zarządzania funduszem Altus NS FIZ. Zgodnie ze statutem minimum 75% środków funduszu będzie lokowane w wierzytelności, a obsługą procesu odzyskiwania wierzytelności zajmie się DT Partners. W ramach pierwszej emisji certyfikatów do funduszu pozyskano PLN 5m, a wartość nominalna nabytych wierzytelności wyniosła PLN 57m. Strona 9

10 DT Partners na tle konkurencji Model biznesowy oparty o zakup wierzytelności na własny rachunek Głównym przedmiotem działalności DT Partners jest zakup wierzytelności i dochodzenie ich na własny rachunek. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności spółka nie różni się istotnie od głównych konkurentów w branży. Największe spółki wierzytelnościowe w Polsce, czyli Kruk, Kredyt Inkaso, BEST czy Ultimo prowadzą również działalność w zakresie inkasa (podobnie jak DT Partners), jednak dla wszystkich podstawowym źródłem przychodów jest zakup wierzytelności na własny rachunek. Podobnie jak u konkurentów działalność DTP opiera się na zakupie wierzytelności na własny rachunek Tabela 7. DT Partners, Kruk, Kredyt Inkaso porównanie modeli biznesowych* Kruk Kredyt Inkaso DTP Nominalna wartość portfela (mld PLN) Podstawowa działalność Nabywanie wierzytelności na własny rachunek Nabywanie wierzytelności na własny rachunek Nabywanie wierzytelności na własny rachunek Inkaso Inkaso Inkaso Segment klientów Detal, Korporacje Detal, Korporacje Detal, MSP Klienci Działaność zagraniczna Banki, ubezpieczyciele, telekomy, media Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy Banki, telekomy Rumunia, Rosja, Bułgaria Banki, telekomy, media Kapitalizacja (PLNm) 2, Rok rozpoczęcia działalności * Nominalna wartość portfela dla DTP i Kruka na koniec r., dla Kredyt Inkaso na r., Kapitalizacja na r. Źródło: Dane spółki, DII research brak Podobnie jak konkurenci DTP nabywa przede wszystkim portfele bankowe. O ile jednak Kruk, czy Kredyt Inkaso koncentrują się na portfelach detalicznych (w mniejszym stopniu korporacyjnych), głównym przedmiotem zainteresowania DTP są nieduże portfele z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz drobne portfele korporacyjne. DT Partners nabywa jednak przede wszystkim małe portfele z segmentu SME Wykres 9. Największe spółki polskiego rynku wierzytelności według wartości nominalnej spraw nabytych w 1H14 PLN mld Wykres 10. Struktura polskiego rynku inkaso w 2013 r. % Kruk* 270 Kredyt Inkaso e-kancelaria 5% Kaczmarski Inkasso 7% GK Best 3% Casus Finanse 239 8% EGB DTP Best EGB Inv. Vindexus Investments 8% Kruk 28% Pozostali 41% * dotyczy wszystkich rynków, na których działa spółka, Źródło: Parkiet, DII research Źródło: Kruk, DII research Pod względem wartości nominalnej nabywanych wierzytelności w pierwszym półroczu 2014 r. DT Parnters zajęło trzecią pozycję wśród krajowych podmiotów obrotu wierzytelnościami. Spółka nabyła wierzytelności o wartości nominalnej PLN 239m (wobec PLN 1,680m w Kruku oraz PLN 270m w Kredyt Inkaso). W okresie 9 miesięcy 2014 r. wartość nominalna zakupionych przez DT Partners wierzytelności wzrosła do PLN 354m. Strona 10

11 Rentowność powyżej średniej rynkowej; W okresie 9 miesięcy 2014 r. zannualizowane ROE na poziomie 20.5% Z zyskiem netto na poziomie PLN 18.5m w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. DT Partners osiągnęła rentowność kapitałów własnych na poziomie 20.5%. W tym samym okresie ROE lidera rynku, Kruka, wyniosło 29% (po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego, które miało miejsce w 2Q14). Z kolei Kredyt Inkaso w okresie ostatnich 9 miesięcy (3Q13/14-1Q14/15) wygenerowała rentowność kapitałów własnych na poziomie 15.5%. Tabela 8. Spółki wierzytelnościowe wybrane dane, 9M14 (PLNm) spółka Kruk Kredyt Inkaso* Presco Fast Finance BEST EGB Investments EBIT Zysk netto ROE** (%) 34.6% 15.5% 2.2% 14.0% 29.0% 19.9% 20.5% ROA** (%) 13.4% 5.6% 1.4% 2.2% 15.9% 8.8% 15.3% Aktywa Kapitał własny Kapitał własny/aktywa (%) 41% 35% 65% 16% 55% 45% 73% * Dane za ostatnie 3 kwartały, ** zannualizowane. Źródło: Dane spółki, DII research DTP Wskaźniki zadłużenia DT Partners znacznie poniżej rynkowych konkurentów; na koniec 3Q14 dług netto do kapitałów własnych na poziomie 0.2x Spośród największych spółek obrotu wierzytelnościami DT Partners charakteryzuje się relatywnie niskimi wskaźnikami zadłużenia. Z zadłużeniem netto na poziomie PLN 31m na koniec 3Q14 stosunek długu netto do kapitału własnego w spółce wynosił 0.2x wobec 1.2x w Kruku oraz 1.3x w Kredyt Inkaso (stan na 1Q14/15). Jednocześnie stosunek długu netto do zysku operacyjnego wynosił 1.2x wobec odpowiednio 3.4x w Kruku oraz 4.6x w Kredyt Inkaso. Tabela 9. Spółki obrotu wierzytelnościami wybrane dane, 3Q14 Kruk Kredyt Inkaso* Presco Fast Finance BEST EGB Investments Dług brutto (PLNm) Dług netto (PLNm) Dług netto/ebit** (x) Dług/Kapitał własny (x) Dług netto/kapitał własny (x) Dług/Aktywa (x) Dług netto/aktywa (x) * Stan na koniec 1Q14/15, ** raportowany EBIT za okres ostatnich 12M. Źródło: Spółki, DII research DTP Strona 11

12 Prognozy finansowe Po wzroście wyniku netto w 2014 r. do PLN 25.4m (+2% r/r oraz +34% r/r po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego) oczekujemy dalszego wzrostu zysku netto do PLN 29.2m (+15% r/r) w 2015 r. oraz do PLN 33.3m (+14% r/r) w 2016 r. Zakładamy, że inwestycje w portfele wzrosną z poziomu PLN 38m w 2014 r. (wobec PLN 27m w okresie 1Q-3Q14 oraz PLN 38.3m w 2013 r.) do PLN 45m w 2014 r. oraz do PLN 50 m w 2016 r. Oczekujemy również, że zwiększające się inwestycje w portfele przełożą się na rosnące wpłaty od dłużników. Zakładamy wpłaty na poziomie PLN 46m w 2014 r., PLN 65m w 2015 r. oraz PLN 81m w 2016 r. W naszych prognozach przyjmujemy dwie krzywe w zależności od daty zakupu portfela. Dla portfeli nabytych w 2011 r. i starszych przyjmujemy krzywą z IRR na poziomie 39% oraz sumą spłat z krzywej równą 285% inwestycji (krzywa jest zgodna ze średnioważoną krzywą DT Partners dla portfeli nabytych w latach ). Dla portfeli nabytych w 2012 r. i później przyjmujemy krzywą z IRR na poziomie 30% oraz sumą spłat z krzywej równą 250% inwestycji. Wykres 11. DT Partners Założenia średnioważonych krzywych spłat 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Krzywa dla portfeli z roku 2011 i starszych (IRR 39%, 285%) Krzywa dla portfeli z roku 2012 i nowszych (IRR 30%, 250%) Źródło: Prognozy DII research Tabela 10. DT Partners - Rachunek wyników, E r/r (%) 2013 r/r (%) 2014E r/r (%) 2015E r/r (%) 2016E r/r (%) Przychody ze sprzedaży % % % % % Koszt własny sprzedaży % % % % % Zysk brutto ze sprzedaży nm % % % % Koszty zarządu % % % % % Amortyzacja % % % % % Koszty razem % % % % % EBIT nm % % % % EBITDA nm % % % % Przychody finansowe netto nm % % % % Zysk brutto nm % % % % Podatek dochodowy nm -1.8 nm 0.9 nm -2.2 nm % Zysk netto nm % % % % Źródło: Dane spółki, prognozy DII Research Strona 12

13 Tabela 11. DT Partners - Bilans, E r/r (%) 2013 r/r (%) 2014E r/r (%) 2015E r/r (%) 2016E r/r (%) Aktywa trwałe % % % % % Wartości niematerialne % % 0.4 0% 0.4 0% 0.4 0% Rzeczowe aktywa trwałe % % % % % Aktywa obrotowe % % % % % Pozostałe aktywa finansowe % % % % % Gotówka % % % % % Aktywa razem % % % % % Kapitał własny % % % % % Kapitał podstawowy i zapasowy % % % % % Zysk netto roku bieżącego nm % % % % Zyski zatrzymane nm 1.6 nm % % % Zobowiązania długoterminowe % % % % % Zobowiązania finansowe % % % % % Zobowiązania krótkoterminowe % % % % % Pozostałe zobowiązania finansowe % % % % % Pasywa razem % % % % % Źródło: Dane spółki, prognozy DII Research Tabela 12. DT Partners - Rachunek przepływów pieniężnych, E r/r (%) 2013 r/r (%) 2014E r/r (%) 2015E r/r (%) 2016E r/r (%) Zysk netto nm % % % % Amortyzacja % % % 0.6 0% 0.6 0% Zmiana kapitału obrotowego nm % % % % Odsetki i pozostałe nm % 2.7-6% % % Przepływy z działalności operacyjnej % % % % % Capex % % % % % Pozostałe % 0.3 9% 0.0 nm 0.0 nm 0.0 nm Przepływy z działalności inwestycyjnej nm -0.3 nm % % % Emisje akcji % 0.0 nm 0.0 nm 0.0 nm 0.0 nm Zmiana zobowiązań finansowych % % % % % Odsetki i pozostałe nm % % % % Przepływy z działalności finansowej % % % % % Zmiana stanu środków pienięznych nm % 6.4 nm % % Środki pieniężne na początek okresu nm % % % % Środki pieniężne na koniec okresu % % % % % Źródło: Dane spółki, prognozy DII Research Strona 13

14 Omówienie wyników za 3Q14 Zysk netto w wysokości PLN 6.3m (+32% r/r) wspierany przez rosnące przychody odsetkowe. Wynik netto DT Partners w III kwartale 2014 r. wyniósł PLN 6.3m (+32% r/r, -7% kw./kw.) Wzrost w stosunku do 3Q13 wynikał przede wszystkim ze znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży (PLN 12.5m, +75% r/r) na skutek rosnących przychodów odsetkowych (PLN 10.4m wobec PLN 2.7m w 3Q13). Wynik w 3Q14 wspierany był również przez pozytywną aktualizację portfeli wierzytelności, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż w 3Q13 (odpowiednio PLN 1.8m wobec PLN 4.3m w 3Q13). W 3Q14, w efekcie zaciągnięcia dodatkowego długu, nieznacznie zwiększyły się koszty finansowe (do PLN -1.0 z PLN -0.6m w 3Q13). Ponadto, efektywna stopa podatkowa była równa 0% (wobec pozytywnego podatku w wysokości PLN 2.0m w 3Q13). Wskaźnik długu netto do kapitału własnego na koniec 3Q14 zwiększył się nieznacznie do 0.24 z 0.20 w 2Q14. Dług netto do zysku operacyjnego z ostatnich 12 miesięcy wzrósł do 1.2 z 1.1 na koniec 2Q14. Wpłaty od dłużników wyniosły PLN 10m (wobec PLN 17m w I półroczu 2014 r.) oraz PLN 64m w 2013 r. (z czego PLN 38m dotyczyło zdarzenia jednorazowego). Wydatki na portfele wyniosły PLN 9.3m (wobec PLN 16.6m w I półroczu 2014 r.) oraz PLN 38m w 2013 r. Tabela 13. DT Partners Wybrane dane finansowe, 3Q13-3Q14 3Q13 2Q14 3Q14 r/r kw./kw. Przychody ze sprzedaży % -11% Zysk brutto ze sprzedaży % 15% Koszty % -3% EBIT % -2% EBITDA % -2% Przychody finansowe netto % 50% Zysk brutto % -7% Zysk netto % -7% Źródło: Dane spółki, prognozy DII research Strona 14

15 Krzywa spłat Średnioważona krzywa spłat w DT Partners dla portfeli nabytych w latach to krzywa 8-o letnia z sumą spłat z portfela w wysokości 276% (IRR 37%). Krzywa spłat obrazuje rozkład odzyskiwania wierzytelności (w odniesieniu do wartości inwestycji) w okresie pracy portfela. Zwykle w czasie 8-10 lat spółki windykacyjne odzyskują około % sumy nakładów poniesionych na zakup portfeli. Kształt krzywej oraz suma odzysków zależą przede wszystkim od zarządzania procesem odzyskiwania należności oraz rodzaju nabywanych wierzytelności, a także od sytuacji makroekonomicznej kształtującej zdolność dłużników do regulowania zobowiązań. Na terminowość oraz tempo spływu należności, a tym samym na kształt krzywej spłat, wpływ miało również uruchomienie sądów elektronicznych (e-sądy) na początku 2010 r. Wprowadzone jednak z początkiem lipca 2013 r. zmiany w funkcjonowaniu sądów elektronicznych ograniczyły możliwości kierowania spraw do e-sądów, a tym samym negatywnie wpłynęły na efektywność działania spółek obrotu wierzytelnościami. Na kształt krzywej istotny wpływ ma również proces odzyskiwania wierzytelności. Wprowadzenie windykacji polubownej zwykle powodowało wydłużenie oraz wypłaszczenie krzywej. Wykres 12. DT Partners, Kruk, Presco średnioważona krzywa spłat 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DTP - krzywa dla portfeli nabytych w latach (IRR 37%, Ʃ 276%) DTP - krzywa dla portfeli nabytych w latach (IRR 38%, Ʃ 285%) Kruk - krzywa dla portfeli nabytych w latach (IRR 30%, Ʃ 274%) Presco - krzywa dla portfeli nabytych w latach (IRR 38%, Ʃ 332%) Źródło: Dane spółki, DII research Wykres 13. DT Partners średnioważona krzywa spłat dla portfeli nabytych w latach % 75% 60% 45% 30% 15% 0% Źródło: Dane spółki, DII research Portfele bankowe (IRR 37%, Ʃ 279%) Portfele telekomunikacyjne (IRR 35%, Ʃ 253%) Portfele utilities (IRR 44%, Ʃ 248%) Średnioważona krzywa spłat w DT Partners dla portfeli nabytych w latach to krzywa 8-o letnia z sumą spłat z portfela w wysokości 276% (IRR 37%). Zarówno kształt, jak i suma spłat z krzywej w DT Partners są zbliżone do charakterystyki krzywych rynkowych konkurentów. Średnioważona krzywa spłat dla portfeli nabywanych w latach w Kruku i Presco to krzywa 9-o letnia z sumą spłat odpowiednio 274% (IRR 30%) oraz 332% (IRR 38%). Suma spłat z 8-o letniej średnioważonej krzywej DTP z lat wynosi 276% Spośród portfeli nabywanych przez DT Partners najbardziej rentowne wydają się wierzytelności bankowe, dla których suma spłat z krzywej dla portfeli nabytych w latach wynosi 279% (IRR 37%). Dla portfeli telekomunikacyjnych oraz utilities jest to odpowiednio 253% (IRR 35%) oraz 248% (IRR 44%). Strona 15

16 Księgowanie wpływów z portfeli Wraz z końcem 2Q14 DT Partners zmieniło sposób księgowania wpływów z portfeli. Zmianę metodologii oceniamy pozytywnie. Nowy sposób księgowania jest zgodny z metodologią stosowaną przez Kruka, co przełoży się na zwiększenie przejrzystości oraz porównywalności wyników spółki. O ile krzywa spłat dla spółek wierzytelnościowych wygląda zwykle podobnie, występują pewne różnice przy rozpoznawaniu wpływów z portfeli przez poszczególne spółki. Do końca 2Q14 metodologia rozpoznawania wpływów stosowana przez DT Partners oparta była na przeszacowaniu portfela do wartości godziwej w momencie nabycia (Fair Value Option, FVO), co z jednej strony powodowało nieco szybsze rozpoznanie wyniku, z drugiej jednak w znacznej mierze eliminowało możliwość potencjalnego przeszacowania w kolejnych okresach. Wraz z końcem 2Q14 DT Partners zmieniło metodologię rozpoznawania wpływów z portfeli. Obecna metodologia opiera się na następujących założeniach: Wraz z końcem 2Q14 DT Partners zmieniło sposób księgowania wpływów z portfeli Nabywany portfel jest rozpoznawany wg wartości godziwej, którą jest cena nabycia powiększona o PCC. Na podstawie historycznych krzywych spłat dla portfeli o podobnych parametrach prognozowane są wpływy z danego portfela, po czym uwzględniając cenę jego nabycia ustalana jest IRR dla portfela. Jako przychód odsetkowy rozpoznawany jest iloczyn IRR i wartości godziwej pakietu. Jednocześnie część kapitałowa zmniejsza wartość portfela. Przychód odsetkowy jest korygowany o różnice między wpłatami rzeczywistymi a prognozowanymi. Z częstotliwością kwartalną pakiety wierzytelności podlegają weryfikacji ewentualne zmiany w prognozowanych spłatach lub kosztach oraz możliwe zmiany w stopie dyskonta skutkują aktualizacją wartości godziwej portfela uznawaną w rachunku zysków i strat. Wykres 14. DT Partners Teoretyczne przychody odsetkowe oraz wartość godziwa portfela zgodnie z metodologią rozpoznawania wpływów* Przychody odsetkowe Wartość godziwa portfela (prawa oś) * Założenia do przykładu: Pakiet o wartości nominalnej PLN 1,000, cena nabycia PLN 100, dziewięcioletnia letnia krzywa spłat (IRR 21%, suma spłat 201%), przychody równe odzyskom. Źródło: Szacunki DII research Przejście na nową metodologię skutkowało zaksięgowaniem aktualizacji portfela wierzytelności spółki w wysokości PLN 9.6m w I półroczu 2014 r. Na wartość aktualizacji składało się wyksięgowanie FVO (negatywne), zmiana stopy dyskontowej (pozytywna) oraz korekta prognozy przyszłych krzywych (negatywna). O ile poprzednia metodologia rozpoznawania wpływów z portfeli oparta na ich przeszacowaniu do wartości godziwej w momencie nabycia Obecny sposób księgowania jest zgodny z metodologią Kruka Strona 16

17 skutkowała bardziej agresywnym rozpoznawaniem przychodu, w kolejnych okresach spółka nie dokonywała ponownych przeszacowań wartości godziwej. Obecna metodologia umożliwia dokonywanie przeszacowań, które mogą wynikać zarówno ze zmiany krzywych odzysku (na skutek np. lepszych niż prognozowane spłat) jak i zmiany stopy dyskontowej. Zmianę metodologii księgowania wpływów z portfeli oceniamy pozytywnie. Nowy sposób księgowania jest bowiem zgodny z metodologią stosowaną przez Kruka, co przełoży się na zwiększenie przejrzystości raportowanych przez DT Partners wyników finansowych, jak również ich porównywalności z branżowymi konkurentami. co zwiększy przejrzystość oraz porównywalność wyników spółki Strona 17

18 Finansowanie DT Partners finansuje zakupy wierzytelności głównie poprzez emisje obligacji. Obecnie spółka posiada 5 aktywnych serii obligacji o łącznej wartości PLN 46m. Ze względu na specyfikę działalności jednym z podstawowych warunków umożliwiających rozwój spółki jest dostęp do finansowania. DT Partners finansuje się głównie poprzez emisje obligacji. Pozyskane w ten sposób środki wykorzystuje na zakupy pakietów wierzytelności, a także w mniejszym stopniu na koszty postępowań związanych z dochodzeniem zapłaty zakupionych wierzytelności. Obecnie spółka posiada 5 aktywnych serii obligacji o łącznej wartości PLN 46m zapadających w latach (data zapadalności serii D nie została ujawniona). Najbliższy wykup obligacji o wartości PLN 13.4m przypada na 28 listopada 2014 r. DT Partners posiada obecnie 5 aktywnych serii obligacji o łącznej wartości PLN 46m. Tabela 14. DTP Aktywne emisje obligacji Seria Wartość (PLNm) Oprocentowanie Data emisji Data wykupu Termin do wykupu (w latach) DTP1114 (A) 13.4 WIBOR3M+6.75% Seria B* 1.4 b.d b.d. DTC0816 (C) 10.0 WIBOR3M+6.50% Seria D* 1.25 b.d b.d. b.d. Seria A 20.0 WIBOR3M+4.20% * oprocentowanie oraz data wykupu emisji nie zostały ujawnione. Źródło: Dane spółki, GPW Catalyst, Cbonds, DII research Wykres 15. Spółki obrotu wierzytelnościami terminy wykupu obligacji*, 4Q14 4Q18 PLNm Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 Kruk Kredyt Inkaso Presco Fast Finance Pragma Inkaso DTP BEST * bez uwzględnienia emisji DTP serii D, dla których data wykupu nie została podana do publicznej wiadomości. Źródło: Bloomberg, Catalyst Na koniec 3Q14 zadłużenie DT Partners wzrosło do PLN 46m z PLN 26m w 2Q14 na skutek emisji obligacji o wartości PLN 20m (zapadającej w czerwcu 2017 r.). Oczekujemy, do końca 2014 r. spółka nie będzie pozyskiwała dodatkowego zadłużenia na zakupy portfeli, jednak zapadające w listopadzie obligacje o wartości PLN 14.8m zostaną wykupione w terminie, po czym spółka przeprowadzi kolejną emisję o podobnej wartości do końca roku. Jednocześnie dla realizacji nowych inwestycji (oczekujemy zakupów pakietów wierzytelności na poziomie PLN 45m w 2015 r. oraz PLN 50m w 2016 r.) zakładamy pozyskanie zewnętrznego finansowania o wartości PLN 25m w 2015 r. oraz PLN 25m w 2016 r. (uwzględniając spłatę PLN 10m obligacji zapadających w 2016 r.). W rezultacie oczekujemy, że stosunek długu netto do kapitałów własnych wzrośnie z 0.24x w 2014 r. do 0.31x na koniec 2015 r. pozostając jednocześnie znacznie poniżej ustanowionych dla obecnych serii obligacji kowenantów. Relatywnie niskie Po emisji PLN 20m obligacji w lipcu b.r., dług brutto spółki na koniec 3Q14 wynosił PLN 46m. Strona 18

19 zadłużenie stanowi bufor dla spółki umożliwiający zwiększenie dźwigni finansowej w przypadku pojawienia się na rynku ciekawych propozycji inwestycyjnych. Tabela 15. DT Partners wybrane dane, E E 2015E 2016E Dług brutto (PLNm) Dług netto (PLNm) Dług netto/ebit (x) Dług/kapitał własny (x) Dług netto/kapitał własny (x) Dług/aktywa (x) Dług netto/aktywa (x) Źródło: Dane spółki, DI Investors Niskie wskaźniki zadłużenia DT Partners pozytywnie wpływają również na koszty pozyskiwania finansowania. Mimo znacznie mniejszej skali działalności niż w Kruku oprocentowanie ostatnich emisji obligacji w obu spółkach było zbliżone. Marża DT Partners na emisji serii A wyniosła 420pb (ponad WIBOR3M) wobec 400pb w ostatniej emisji Kruka. Wykres 16. Spółki obrotu wierzytelnościami marża obligacji w zależności od stosunku długu netto do kapitałów oraz kapitalizacji rynkowej* Wykres 17. Spółki obrotu wierzytelnościami Dług netto/kapitał własny oraz Dług netto/ebit*, 9M14 8.0% Fast Finance 7.0% 6.0% EGB Investments 5.0% Presco DT Partners 4.0% Kruk Kredyt Inkaso BEST 3.0% 2.0% Kredyt Inkaso Fast Finance Kruk EGB investments Dług netto/kapitał własny (x) Presco BEST DT Partners Dług netto/ebit* (x) * oś pozioma dług netto/kapitał własny, oś pionowa marża w ostatniej emisji obligacji. Wielkość bąbla oznacza kapitalizację giełdową spółki (na dzień ). Dla BEST uwzględniono ostatnią emisję opartą na stopie zmiennej WIBOR3M (z kwietnia 2014 r.). Ostatnia emisja BEST miała miejsce w październiku 2014 r. i była oparta na stałej stopie 6.0%. Dane bilansowe na koniec 3Q14. Źródło: Dane spółki, DII research * EBIT z ostatnich 12M. Źródło: Dane spółki, DII research Tabela 16. Spółki obrotu wierzytelnościami ostatnie emisje obligacji wybranych spółek Kruk Kredyt Inkaso Presco Fast Finance BEST EGB Investments DTP Data emisji gru 13 maj 14 lis 13 lis 13 paź 14 Faktoring wrz 14 lip 14 Data wykupu gru 17 maj 17 lis 17 lis 16 paź 18 wrz 16 cze 17 Termin do wykupu (w latach) Wartość nominalna Oprocentowanie WIBOR3M+4.0% WIBOR6M+3.85% WIBOR6M+4.4% WIBOR6M+7.0% 6.0% WIBOR6M+4.5% WIBOR3M+4.2% Źródło: Dane spółki, GPW Catalyst, Bloomberg, DII research Strona 19

20 Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce W 2013 r. wartość nominalna wierzytelności przekazanych podmiotom zewnętrznym wzrosła o ponad 9% r/r do PLN 21 mld, z czego PLN 11 mld przypadało na segment zakupów wierzytelności, a PLN 10 mld na segment inkasa. Rynek wierzytelności w Polsce działa w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (na którym operują m.in. Kruk, Presco, Best, Ultimo, DT Partners, Kredyt Inkaso, Vindexus), wierzytelności korporacyjnych (m.in. DT Partners, Pragma Inkaso, EGB Investments, Coface Poland, Euler Hermes, a także Kruk i Kredyt Inkaso) oraz wierzytelności publiczno-prawnych (Magellan, MW Trade, Electus). Ze względu na model biznesowy rynek można podzielić na segment obrotu wierzytelnościami (zakup i dochodzenie na własny rachunek) oraz segment windykacji na zlecenie (inkaso). Według szacunków spółki Kruk, wartość nominalna wierzytelności przekazanych podmiotom zewnętrznym w 2013 r. wyniosła PLN 20.9 mld (+9.4% r/r), z czego PLN 11.2 mld przypadało na segment zakupów wierzytelności (+19% r/r), a PLN 9.7 mld (0% r/r) na segment inkasa. Wykres 18. Nominalna wartość sprzedanych wierzytelności detalicznych i korporacyjnych, H14 PLN mld Źródło: Kruk, DII research H14 Detaliczne Korporacyjne Wykres 19. Nominalna wartość detalicznych i korporacyjnych spraw przekazanych do inkaso, PLN mld Źródło: Kruk, DII research W segmencie zakupów wierzytelności dominującą pozycję zajmują wierzytelności detaliczne, których podaż w 2013 r. wyniosła PLN 9.4 mld (z czego około PLN 1.6 mld stanowiła jedna znacząca transakcja) wobec PLN 1.8 mld podaży w segmencie wierzytelności korporacyjnych. Jednocześnie średnia cena zakupu w segmencie detalicznym była znacznie wyższa niż w segmencie korporacyjnym (odpowiednio 10.8% wobec 3.5% wartości nominalnej portfela) W 2013 r. podaż na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce wyniosła PLN 21 mld (+9% r/r) Wykres 20. Średnia cena detalicznych i korporacyjnych pakietów wierzytelności, H14 PLN mld 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 12.2% 11.0% 12.3% 6.5% 9.4% Źródło: Kruk, DII research 6.9% 1.3% 9.3% 3.0% 16.9% 15.4% 14.0% 11.7% 10.8% 9.5% 4.2% 5.5% 3.5% 15.0% H14 Detaliczne Korporacyjne Razem 14.7% 7.0% Wykres 21. Zakupy na rynku wierzytelności w segmencie detalicznym i korporacyjnym, H14 PLN mld Źródło: Kruk, DII research H14 Detaliczne Korporacyjne Strona 20

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. Wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Wyniki operacyjne Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I półrocze roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrzesień Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy KRUK w I

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI Debiut obligacji na Catalyst - BEST S.A. - BEST II NSFIZ - BEST III NSFIZ 13 września 2011 r. SPIS TREŚCI Otoczenie rynkowe Emisja obligacji Grupa BEST Wybrane dane finansowe Cele strategiczne I OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK 10 maja 2015 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w 1 kwartale 2015 roku: 51 mln zł wyniku netto, wysokie 187 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego

Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego Przewagi DT Partners i kluczowe wyniki po 2014 roku. Grupa DTP przewagi modelu biznesowego Pełen zakres windykacji polubownej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wyniki i sytuacja Grupy po III kwartałach 2012 r. oraz plany na kolejne miesiące roku Warszawa, 16 listopada 2012 r. AGENDA Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP Co nas wyróżnia Grupa DTP jest liderem w segmencie wierzytelności niedetalicznych, czyli małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę DTP S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych 8 Kwietnia 216 r. 1 I 13 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka)

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka) MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Podwyższenie ceny docelowej Kredyt Inkaso Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/-2015/16) Obrót wierzytelnościami Polska Kupuj PLN 23,4 (z PLN 18,2) Atrakcyjna wycena (8,8x 20E P/E,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku / Warszawa, 13 maja 2013 r. Podsumowanie wyników za IQ 2013 r. Nabycie nowych wierzytelności w wyniku cesji o łącznej wartości nominalnej 3,3 mln zł oraz wzrost

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP i składniki majątku Spółka holdingowa 100% 100% 5 portfeli o łącznej wartości 3 mln PLN 100% komplementariusz 6 644 certyfikatów inwestycyjnych o łącznej

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

IPO i co dalej? Kwiecień 2012

IPO i co dalej? Kwiecień 2012 IPO i co dalej? Kwiecień 2012 AGENDA 1. O KREDYT INKASO S.A. 2. IPO I CO DALEJ? 3. DROGA KREDYT INKASO S.A. 4. O CZYM NIE PISZĄ W KSIĄŻKACH 2 O KREDYT INKASO S.A. PODSTAWOWE FAKTY Emitent Kredyt Inkaso

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych styczeń 216 r. 1I 1 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Navi Group SA analiza spółki, 23 lipca 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl

Podsumowanie. Navi Group SA analiza spółki, 23 lipca 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Navi Group SA analiza spółki, 23 lipca 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Podsumowanie Navi Group do 2012 roku zajmowała się procesem odzyskiwania należności zarówno na rachunek własny, jak i klienta.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych styczeń 216 r. 1I 1 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST prezentacja inwestorska Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2015 r. Planowane połączenie z Kredyt Inkaso

Grupa BEST prezentacja inwestorska Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2015 r. Planowane połączenie z Kredyt Inkaso Grupa BEST prezentacja inwestorska Podsumowanie wyników za trzy kwartały 215 r. Planowane połączenie z Kredyt Inkaso Zakopane, 2 listopada 215 r. 1 I 27 PREZENTACJA INWESTORSKA 1. GRUPA BEST PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo