Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r.

2 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 roku oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. 2

3 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 3

4 KLUCZOWE INFORMACJE Jeden z największych podmiotów windykacyjnych na polskim rynku 8,1 mld zł nominalna wartość wierzytelności zarządzanych przez BEST (stan na 28 lutego 2014 r.) Inwestycje skoncentrowane na krajowym rynku wierzytelności bankowych : około 1,1 mld zł średnia nominalna wartość portfeli wierzytelności kupionych w ostatnich trzech latach przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI Działa w segmencie obrotu i zarządzania nieregularnymi wierzytelnościami - inwestuje w pakiety wierzytelności (przede wszystkim bankowe) - świadczy usługi windykacyjne na zlecenie (na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych i innych oferujących usługi masowe) Wiarygodny emitent obligacji notowanych na Catalyst: Grupa BEST i fundusze zarządzane przez BEST TFI wyemitowały dotychczas obligacje o wartości nominalnej 352 mln zł, z czego około 178 mln zł już wykupiły 17 lat na GPW w Warszawie Podstawowe wartości: WIEDZA, ETYKA, SKUTECZNOŚĆ 4

5 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ NAJWAŻNIEJSZE PODMIOTY Zarządzane fundusze BEST I NSFIZ BEST S.A. Akcjonariat BEST S.A. (udział w kapitale zakładowym) 13% Spółki kontrolowane BEST TFI BEST II NSFIZ * 11% 2% Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp.K. BEST III NSFIZ * 73% Krzysztof Borusowski Marek Kucner BEST S.A. (akcje własne) Pozostali BEST Nieruchomości * BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ nie należą do GK BEST w rozumieniu MSSF; szczegółowa struktura Grupy Kapitałowej BEST została zaprezentowana w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale: Opis Emitenta Struktura Organizacyjna 5

6 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 6

7 SPRZYJAJĄCE OTOCZENIE RYNKOWE Wzrost wartości kredytów nieregularnych, mimo relatywnie małej dynamiki wzrostu akcji kredytowej w ostatnich latach 8,5% - udział wierzytelności nieregularnych w sektorze bankowym 71 mld zł - łączna wartość kredytów nieregularnych 39 mld zł - nieregularne kredyty detaliczne, preferowany cel inwestycyjny Grupy Rynek zagrożonych kredytów bankowych w Polsce w okresie Źródło: oprac. własne na podstawie danych NBP, dane dla 2013 na r. 7

8 AKTYWNY INWESTOR NA RYNKU WIERZYTELNOŚCI NIEREGULARNYCH ,04 Skumulowana nominalna wartość portfeli wierzytelności nabytych w latach [mld PLN] ,50 3,23 2,51 1,66 Kruk Ultimo GK BEST Kredyt Inkaso Navi Group DTP Partners EGB Investments 1,20 0,99 0,85 0,78 0,46 0,28 0,21 0,04 0,05 Presco Pragma Inkaso Casus Finanse Grupa Vindexus e-kancelaria Indos Alektum Inkasso Źródło: oprac. własne na podst. Rynek windykacyjny w Polsce ma się dobrze Gazeta Giełdy Parkiet i Wielki test przed branżą windykacyjną Gazeta Giełdy Parkiet r. W latach fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI nabywały rocznie średnio ok % łącznej wartości nominalnej wszystkich portfeli wierzytelności sprzedawanych przez polskie banki W 2013 r. nabyły 9 portfeli o łącznej wartości nominalnej ponad 800 mln zł Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pozwoliło Grupie BEST nabywać portfele wierzytelności po cenach zbliżonych lub niższych od średnich cen rynkowych, przy ich podobnej charakterystyce i jakości 8

9 SILNA POZYCJA NA RYNKU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI Największe TFI zarządzające NSFIZ według WAN zarządzanych NSFIZ skorygowanych o wartość wyemitowanych obligacji [mln PLN] Kruk TFI Copernicus Capital TFI Forum TFI BEST TFI Intrum Justitia TFI Allianz Polska TFI Noble Funds TFI 73 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IZFiA; Kruk TFI brak danych za 2013 r. 9

10 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 10

11 MODEL BIZNESOWY INWESTYCJE W WIERZYTELNOŚCI Lokowanie środków pieniężnych w portfele wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych Liczba nabytych portfeli: 21 Wartość nominalna: 7,5 mld zł Ponad 97% obsługiwanych wierzytelności pochodzi z sektora bankowego* ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI Obsługa wierzytelności pochodzących z: funduszy inwestycyjnych monitoringu (inkaso) Liczba obsłużonych wierzytelności (od początku działalności do 2013 r.): fundusze: monitoring (inkaso): ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi BEST I NSFIZ BEST II NSFIZ BEST III NSFIZ 4. pozycja BEST TFI wg wartości zarządzanych aktywów NSFIZ [467 mln zł] wg stanu na r. 75,5 % przychodów Grupy BEST 96 % EBITDA Grupy BEST 21,6 % przychodów Grupy BEST 3,6 % EBITDA Grupy BEST 1,8 % przychodów Grupy BEST 0,2 % EBITDA Grupy BEST Dane finansowe dla 2013 r. GRUPA BEST ma duży potencjał do nabywania portfeli wierzytelności * Wg wartości nominalnej. 11

12 EFEKTYWNY MODEL WINDYKACJI Windykacja polubowna Windykacja sądowo - egzekucyjna Windykacja telefoniczna Windykacja korespon - dencyjna Windykacja terenowa Postępowanie sądowe Postępowanie egzekucyjne Nowoczesne i wydajne centrum operacyjne: - 2,3 mln liczba połączeń wychodzących wykonanych przez pracowników centrum operacyjnego w 2013 r tys. liczba pozwów wysłanych do sądów w 2013 r. - ponad 200 osób wielkość zatrudnienia w centrum operacyjnym Innowacyjne produkty restrukturyzacyjne Skuteczne strategie operacyjne oparte o modele scoringowe Standaryzacja i automatyzacja procesów Zarządzanie projektami i procesami Wysokie standardy obsługi Centrum operacyjne BEST przygotowane na istotne zwiększenie skali działalności 12

13 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 13

14 ROSNĄCE DOCHODY, ZDROWY BILANS, DUŻY POTENCJAŁ FINANSOWANIA ,7 77,0 123, ,6 Przychody (mln zł) Kapitał własny (mln zł) 79,1 150, ,1 Zysk netto* (mln zł) 26,2 69, ,0 0,60 Zadłużenie Zadłużenie netto (mln zł) - skala lewa Dług netto / kapitały własne - skala prawa 63,2 0,80 58,0 0, ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Skokowy wzrost wyników w 2013 r. jest następstwem przejęcia przez BEST kontroli nad funduszem BEST I NSFIZ w listopadzie 2012 r. Wskaźnik zadłużenia Grupy BEST należy do najniższych w branży. Duży potencjał zwiększenia zadłużenia i możliwości inwestycyjnych Maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia, może wynieść od 2,0 do 2,5 zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST * Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST 14

15 WYNIKI NETTO SPÓŁEK WINDYKACYJNYCH , ,0 69, ,8 36, ,2 12,0 12,6 24,8 7,4 9,2 7,3 8,2 6,4 7,7 22,1 9,2 5,1 4,0 4,1 2,5 0 KRUK ULTIMO BEST Kredyt Inkaso* DTP GPM Vindexus Fast Finance EGB Investments P.R.E.S.C.O. Group Pragma Inkaso e-kancelaria Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek; W przypadku grup kapitałowych na wykresie zaprezentowano wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. * Rok obrotowy Kredyt Inkaso trwa od 1.04 do 31.03; na wykresie zaprezentowano sumę wyniku netto odpowiednio za cztery kwartały 2012 i 2013 r. 15

16 ŹRÓDŁA POZYSKANIA KAPITAŁU NA ZAKUP PORTFELI Emisja CI Emisja Obligacji BEST Kredyty i pożyczki Emisja Obligacji Fundusze Kredyt kupiecki 16

17 OBLIGACJE KORPORACYJNE WAŻNYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA BEST oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 352 mln zł, z czego prawie 178 mln zł zostało już wykupione BEST S.A. pozyskała z emisji obligacji około 128 mln zł, z czego 48 mln zł zostało spłacone Fundusze BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ pozyskał około 224 mln zł w formie obligacji, z czego 130 mln zł zostało spłacone Część obligacji wyemitowana przez BEST, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ notowana jest na rynku Catalyst W lutym 2014 r. Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł Wartość obligacji wyemitowanych od 2010 r. (mln zł) BEST S.A. BEST II i BEST III NSFIZ Łącznie Wykupione Wyemitowane 17

18 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 18

19 WARUNKI EMISJI PIERWSZEJ SERII OBLIGACJI W RAMACH PROGRAMU 300 mln zł wartość programu publicznej emisji obligacji, zaplanowanego na dwa lata 45 mln zł wartość pierwszej serii obligacji w ramach programu Cel emisji zakup nowych portfeli wierzytelności Warunki emisji obligacji serii K1: Wielkość emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu publicznej emisji (w mln zł) 45 Obligacje emitowane przez BEST S.A. Wartość nominalna jednej obligacji: 100 zł Oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8% Odsetki wypłacane co 3 miesiące Okres zapadalności : 4 lata Termin zapisów: r r. Wartość pierwszej serii w ramach programu Wartość całego programu emisji obligacji Oferującym jest mbank S.A. i Dom Maklerski mbanku 19

20 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 20

21 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU Zwiększanie skali działalności poprzez aktywne inwestowanie w portfele wierzytelności z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych Nowe segmenty działalności: m.in. segment energetyczny, telekomunikacyjny oraz kredyty hipoteczne Optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału, w tym obniżenie średniego kosztu finansowania i wydłużenie terminów jego zapadalności Przygotowanie do masowej obsługi wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Rozwój systemów IT Poszerzenie i udoskonalanie oferowanych produktów, rozwój nowych kanałów komunikacji z Klientem 21

22 AGENDA Grupa BEST kluczowe informacje Otoczenie rynkowe Model działalności Wyniki finansowe Publiczna emisja obligacji Kierunki rozwoju Podsumowanie 22

23 PODSUMOWANIE BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE DUŻY POTENCJAŁ FINANSOWANIA NISKIE ZADŁUŻENIE NA TLE BRANŻY WIARYGODNY EMITENT OBLIGACJI JEDEN Z LIDERÓW W BRANŻY OD 1997 R. NOTOWANY NA GPW TRZY DUŻE FUNDUSZE W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNE I EFEKTYWNE OPERACJE OBLIGACJE BEST ATRAKCYJNĄ INWESTYCJĄ 23

24 BEST S.A. UL. MORSKA GDYNIA Tel.(58) Fax (58) Kontakt dla mediów: NBS Communications Krzysztof Woch Tel Maciej Szczepaniak Tel

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj 2007 1 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP i składniki majątku Spółka holdingowa 100% 100% 5 portfeli o łącznej wartości 3 mln PLN 100% komplementariusz 6 644 certyfikatów inwestycyjnych o łącznej

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Prezentacja dla mediów Warszawa, 22 maja 2015 r. Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo