Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Anna Wawryszuk-Misztal * Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw Wstęp Płynność finansowa to jeden z istotnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w procesie ich restrukturyzacji finansowej. W warunkach spowolnienia gospodarczego, gdy dostęp do kapitału jest utrudniony, przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać różne możliwości zwiększenia swojej płynności finansowej. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą instytucje finansowe oferujące różnorodne produkty. Jednym z takich produktów jest faktoring odwrotny. Celem artykułu jest analiza porównawcza faktoringu odwrotnego z faktoringiem klasycznym, a następnie wskazanie możliwości zastosowania tego instrumentu w procesie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Zaprezentowane w artykule treści są efektem przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu oraz analizy oferty produktowej instytucji finansowych świadczących usługi faktoringu odwrotnego Faktoring odwrotny jako szczególna formą faktoringu Faktoring definiuje się jako usługę polegającą na wykupie przez instytucję faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług oraz świadczeniu na rzecz zbywcy wierzytelności dodatkowych usług. Zbywca wierzytelności, czyli faktorant, ma możliwość otrzymania środków finansowych z tytułu dokonanej sprzedaży z odroczonym terminem płatności w terminie wcześniejszym, niż wskazany na fakturze. Otrzymana kwota zostaje pomniejszona o koszty związane z usługą, zaś nabywca dóbr i usług spłaca swoje zobowiązanie firmie faktoringowej (faktorowi), zamiast dostawcy dóbr i usług. * Dr, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin 1 Przedmiotem analiz były prezentowane na stronach internetowych oferty instytucji takich jak: Bank Millenium, Alior Bank, BGŻ, Raiffeisen Bank, Bank Zachodni WBK, Citi Handlowy.

2 582 Anna Wawryszuk-Misztal Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, a podstawę do jej zawarcia stanowi zawarta w art. 353 Kodeksu cywilnego zasada swobody umów [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., 1964]. W odniesieniu do umowy faktoringu, znajdują zastosowanie przepisy art k.c. dotyczące cesji wierzytelności, chociaż nie można w pełni utożsamiać ze sobą tych dwóch rodzajów umów 2. Tym, co wyróżnia umowę faktoringu są dodatkowe czynności, jakie na rzecz faktoranta zobowiązuje się realizować faktor. Zalicza się do nich m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, działania windykacyjne, doradztwo prawno-finansowe, inkaso wierzytelności, sporządzanie raportów o kondycji finansowej dłużników faktoranta [Czarecki, 2007, s. 105]. Faktoring traktowany jest zatem nie tylko jako narzędzie finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa poprawiające jego płynność, ale też jako instrument zarządzania należnościami. Główną przesłanką korzystania z faktoringu jest istnienie w przedsiębiorstwie należności z tytułu dostaw i usług. Praktyka gospodarcza wykształciła wiele różnych form i kryteriów klasyfikacji faktoringu. Występujące w praktyce gospodarczej rodzaje factoringu są obszernie scharakteryzowane w literaturze przedmiotu, dlatego też nie będą one przedmiotem rozważań niniejszego opracowania [Tokarski, 2005, s ]. Jednakże zdaniem autorki, na szczególną uwagę zasługuje podział na tzw. faktoring klasyczny oraz faktoring odwrotny. Mianem faktoringu klasycznego (standardowego) określa się te wszystkie rodzaje faktoringu, gdzie przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności instytucji faktoringowej. W rezultacie, w bilansie przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu, następuje zamiana należności z tytułu dostaw i usług na środki pieniężne uwzględniając oczywiście wynagrodzenie faktora. Schemat umowy faktoringu klasycznego prezentuje rysunek 1. Zupełnie inny jest natomiast charakter faktoringu odwrotnego, określanego także faktoringiem odwróconym, reverse faktoringiem, faktoringiem na dostawców, czy też faktoringiem zobowiązaniowym. Jego istotą jest finansowanie przez firmę faktoringową zobowiązań faktoranta powstałych w wyniku dokonywanych zakupów dóbr i usług z odroczonym terminem płatności. Instytucja faktoringowa, w momencie dokonania spłaty udokumentowanych faktur swojego klienta, staje się jego 2 Na temat różnic między umową przelewu wierzytelności a umową faktoringu pisze m.in. J. Czarecki [Czarecki, 2007, s. 75].

3 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 583 wierzycielem. Nabywca dóbr i usług spłaca zaś swoje zobowiązania firmie faktoringowej, zamiast dostawcy. Z prawnego punktu widzenia, umowa faktoringu odwrotnego opiera się na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących wstąpienia w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.). Istotę faktoringu odwrotnego przedstawia rysunek 2. Rysunek 1. Transakcje w faktoringu klasycznym 3) wypłata środków Dostawca (klient firmy faktoringowej- faktorant) Źródło: Opracowanie własne. 2) zestawienie wierzytelności 1) sprzedaż towarów i usług Firma faktoringowa Rysunek 2. Transakcje w faktoringu odwrotnym Odbiorca 4) spłata zobowiązania Dostawca 1) sprzedaż towarów i usług (faktury) Odbiorca (klient firmy faktoringowej- faktorant) 3) wypłata środków 2) zestawienie zobowiązań 4) spłata zobowiązań Firma faktoringowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie [http://www.bankmillennium.pl, dostęp dnia ]. Umowa faktoringu odwrotnego zawierana jest między nabywcą dóbr i usług (faktorantem) a instytucją oferującą usługi faktoringu. Ocena sytuacji finansowej nabywcy jest podstawą do ustalenia globalnej kwoty limitu, w ramach którego faktor będzie dokonywał spłaty zobowiązań swojego klienta. Klient firmy faktoringowej określa, którzy dostawcy będą mogli korzystać z tej formy finansowania. Podstawą do wypłaty środków jest dostarczenie faktorowi potwierdzonych faktur

4 584 Anna Wawryszuk-Misztal wraz z oświadczeniem odbiorcy, w którym potwierdza on jakościową i ilościową zgodność faktury z zamówieniem. Koszty faktoringu odwrotnego zazwyczaj ponosi nabywca dóbr i usług, chociaż może też częściowo partycypować w nich dostawca. 3 W umowie faktoringu odwrotnego istotne są postanowienia dotyczące terminu, w którym instytucja faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta oraz terminu, w którym klient faktoringowy spłaca swoje zobowiązania względem instytucji faktoringowej. Możliwe są dwa rozwiązania: faktor spłaca zobowiązania nabywcy tuż po przedstawieniu faktur z tytułu dokonanych zakupów, ale przed ustalonym z dostawcą terminem płatności lub w terminie wskazanym na fakturze [Grudniewski, 2012]. W pierwszym przypadku, gdy dostawca otrzymuje swoją wierzytelność w terminie wcześniejszym, niż ustalony pierwotnie, klient firmy faktoringowej ma możliwość wynegocjowania skonta z tytułu wcześniejszej płatności. Firmy faktoringowe mogą w takiej sytuacji wymagać oświadczenia dostawcy, w którym akceptuje on warunki płatności, w tym cenę za wcześniejsze uzyskanie środków. Nabywca natomiast spłaca swoje zobowiązanie firmie faktoringowej w określonym pierwotnie przez dostawcę terminie płatności. Ten rodzaj faktoringu odwrotnego określa się w praktyce faktoringiem odwrotnym dyskontowym (rysunek 3). Rysunek 3. Istota faktoringu odwrotnego dyskontowego Zakup towarów i usług Termin płatności zobowiązania okres finansowania dostawcy Instytucja faktoringowa spłaca zobowiązanie odbiorcy względem jego dostawcy Odbiorca dóbr i usług spłaca swoje zobowiązanie względem instytucji faktoringowej Źródło: Opracowanie własne. 3 Opracowano na podstawie ofert instytucji oferujących faktoring odwrotny.

5 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 585 W faktoringu odwrotnym dyskontowym, podmiotem korzystającym z finansowania jest dostawca dóbr i usług, podczas gdy nabywca zyskuje rabat u swojego dostawcy z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania. W drugim przypadku, gdy instytucja faktoringowa spłaca zobowiązanie swojego klienta w ustalonym terminie płatności, główną korzyścią, jaką zyskuje klient firmy faktoringowej jest możliwość spłaty zobowiązania w terminie późniejszym, niż pierwotnie ustalony z dostawcą. Nabywca dóbr i usług otrzymuje zatem dodatkowy okres finansowania po terminie płatności faktur. Ten rodzaj faktoringu odwrotnego określa się w praktyce faktoringiem odwrotnym wymagalnościowym (rysunek 4). Rysunek 4. Istota faktoringu odwrotnego wymagalnościowego Zakup towarów i usług Termin płatności zobowiązania Termin płatności zobowiązania względem instytucji faktoringowej okres finansowania odbiorcy Instytucja faktoringowa spłaca zobowiązanie odbiorcy względem jego dostawcy Odbiorca dóbr i usług spłaca swoje zobowiązanie względem instytucji faktoringowej Źródło: Opracowanie własne. W praktyce możliwy jest także faktoring odwrotny będący połączeniem faktoringu wymagalnościowego i dyskontowego (rysunek 5). Jednoczesne zastosowanie faktoringu odwrotnego dyskontowego i wymagalnościowego pozwala zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, korzystać z finansowania bieżącej działalności przez instytucję faktoringową. Z usługą faktoringu odwrotnego związane jest pojęcie Supply Chain Finance (SCF), które oznacza finansowanie łańcucha dostawców. Nie można jednak w pełni utożsamiać faktoringu odwrotnego z finansowaniem łańcucha dostaw. Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem

6 586 Anna Wawryszuk-Misztal o zasięgu lokalnym, zaś SCF ma zasięg międzynarodowy i jest oferowany przez międzynarodowe grupy finansowe [Mazurkiewicz, 2012, s. 57]. Rysunek 5. Istota faktoringu odwrotnego wymagalnościowego i dyskontowego Zakup towarów i usług Termin płatności zobowiązania Termin płatności zobowiązania względem instytucji faktoringowej okres finansowania dostawcy okres finansowania odbiorcy Instytucja faktoringowa spłaca zobowiązanie odbiorcy względem jego dostawcy Odbiorca dóbr i usług spłaca swoje zobowiązanie względem instytucji faktoringowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie [http://www.bankmillennium.pl, dostęp dnia ]. 2. Adresaci faktoringu odwrotnego Krąg podmiotów, do których adresowany jest faktoring odwrotny jest inny, aniżeli ma to miejsce w przypadku faktoringu klasycznego. O ile faktoring klasyczny jest usługą przeznaczoną dla przedsiębiorstw dokonujących sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to faktoring odwrotny jest usługą dla podmiotów dokonujących zakupów z odroczonym terminem płatności. Nie zawsze podmioty korzystające z faktoringu odwrotnego mają możliwość korzystania z faktoringu klasycznego. Może to wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności (sprzedaż na rzecz osób fizycznych) lub z faktu niespełnienia warunków koniecznych do zawarcia umowy faktoringu klasycznego (np. zbyt mała liczba odbiorców, dłużnicy nie wyrażają zgody na cesję wierzytelności) [Szymańska, 2012]. Usługa faktoringu odwrotnego jest korzystnym rozwiązaniem dla podmiotów, które mają wielu dostawców oraz możliwość uzyskania rabatów z tytułu wcześniejszej płatności. Faktoring odwrotny, zwłaszcza wymagalnościowy, może być dobrym rozwiązaniem wówczas, gdy dostawcy nie zgadzają się na długie terminy spłaty, zaś odbiorcy muszą oferować swoim klientom długie terminy spłaty zobowiązań.

7 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 587 Faktoring odwrotny określany jest też faktoringiem zamówieniowym ze względu na możliwość sfinansowania dostaw surowców i innych wydatków niezbędnych do realizacji określonego zamówienia. Taka forma finansowania może być szczególnie przydatna w warunkach długiego cyklu produkcyjnego. Specyfika transakcji faktoringu odwrotnego sprawia, iż jest to usługa oferowana firmom znajdującym się w dobrej kondycji finansowej. Ryzyko niewypłacalności dotyczy przede wszystkim faktoranta, zaś w faktoringu klasycznym jest ono rozproszone pomiędzy wielu dłużników. Instytucje faktoringowe, dążąc do ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności, wymagają także zabezpieczeń spłaty wierzytelności, podczas gdy w faktoringu klasycznym przyjmuje się, że podstawowym zabezpieczeniem jest sama należność [Mazurkiewicz, 2012, s. 57], [Ostrowska, 2012]. 3. Koszty faktoringu odwrotnego Opłaty wnoszone z tytułu faktoringu odwrotnego są zróżnicowane, ale zazwyczaj obejmują pozycje takie jak [Żelazek, 2012]: 1) pobierana jednorazowo prowizja przygotowawcza, której wysokość zależy od przyznanego limitu (od 0,2 do 1,5 proc. limitu; im wyższy limit, tym niższa prowizja), 2) prowizja za dokonanie zapłaty do kontrahenta pobierana od każdej faktury; wysokość prowizji zależy od długości terminu płatności (np. dla faktury z 30-dniowym terminem płatności wynosi średnio od 0,2 do 0,3 proc. jej wartości, a ze 120-dniowym - od 0,5 do 0,8 proc.), 3) odsetki od udzielonego przedsiębiorcy finansowania, których wysokość w skali roku jest równa stawce WIBOR powiększonej o marżę zależną od kondycji finansowej firmy (np. 2 pkt. proc.). 4 4 W przypadku faktoringu odwrotnego wyróżnia się dwa rodzaje odsetek, tj. dyskontowe oraz finansowe. Odsetki dyskontowe są pobierane za finansowanie w okresie między dniem nabycia wierzytelności a dniem poprzedzającym termin płatności faktury włącznie (faktoring odwrotny dyskontowy). Odsetki finansowe to z kolei wynagrodzenie faktora z okres od nabycia faktury do dnia faktycznej spłaty wierzytelności (faktoring odwrotny wymagalnościowy). Definicje powyższe występują w dokumentach Alior Banku [Regulamin określający zasady..., Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 406/2010 Zarządu Alior Bank S.A.].

8 588 Anna Wawryszuk-Misztal Dodatkowo, instytucje faktoringowe pobierają inne opłaty i prowizje, np. z tytułu zmiany warunków umowy, czy też niewykorzystania przyznanego limitu. 4. Wpływ faktoringu odwrotnego na płynność finansową Płynność finansową najczęściej utożsamia się ze zdolnością przedsiębiorstwa do spłaty wymagalnych zobowiązań. Jednak termin ten może być rozumiany w różnorodny sposób, dlatego też można mówić o różnych ujęciach płynności finansowej. Wyróżnia się zatem płynność w ujęciu majątkowym, majątkowo-kapitałowym, czy też w ujęciu przepływów pieniężnych [Kusak, 2006, s. 9 10]. Płynność w ujęciu majątkowym to zdolność danego składnika aktywów do zamiany na gotówkę w krótkim czasie bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów. W ujęciu majątkowo-kapitałowym płynność finansową definiuje się jako zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych. Zgodnie zaś z ujęciem przepływów pieniężnych, płynność finansową postrzega się jako zdolność równoważenia wymaganych wypływów gotówkowych oraz odpowiadających im wpływów gotówkowych, uwzględniając przy tym możliwość wystąpienia przerw w dopływie środków pieniężnych oraz wzrost wypływów gotówkowych [Bernstein i inni, 1981, s. 82]. Bez względu na to, jak postrzegana jest płynność finansowa, nie ulega wątpliwości, iż jej posiadanie jest niezbędnym warunkiem trwania i rozwoju przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to konieczność zarządzania płynnością finansową, czyli podejmowanie działań polegających na dostosowywaniu co do wartości i terminów strumieni zasilających przedsiębiorstwo i wypływających z niego. Synchronizacja co do wartości strumieni pieniężnych, występuje wówczas, gdy w analizowanym okresie wpływy gotówkowe są równe co najmniej wydatkom gotówkowym, zaś synchronizacja co do terminów, utożsamiana jest z dopasowaniem owych strumieni w czasie [Wojciechowska, 2001, s ], [Wawryszuk-Misztal, 2011, s. 229]. Proces zarządzania płynnością finansową wymaga zastosowania szeregu różnorodnych narzędzi, dzięki którym osiąga się większy stopień synchronizacji czasowej oraz kwotowej strumieni zasilających i wypływających. Są to narzędzia, które z jednej strony przyczyniają się do zwiększenia i/lub przyspieszenia wpływów gotówkowych, z drugiej zaś, zmniejszają i/lub opóźniają moment wystąpienia wydatków gotów-

9 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 589 kowych. Jedne i drugie prowadzą więc do zwiększenia płynności przedsiębiorstwa. Instytucje faktoringowe niejednokrotnie reklamują faktoring jako instrument zwiększający płynność finansową. Wyraźnie jednak należy podkreślić, iż z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa, faktoring klasyczny i odwrotny wywołują różne skutki. Faktoring klasyczny to narzędzie wspomagające proces zarządzania należnościami przedsiębiorstwa. Na skutek wykorzystania faktoringu klasycznego, w bilansie przedsiębiorstwa zmniejsza się kwota należności z tytułu dostaw i usług, zaś zwiększeniu ulega saldo środków pieniężnych, którego wartość zostaje oczywiście skorygowana o koszty usługi zmniejszające podstawę opodatkowania. Wzrost płynności następuje dzięki przyspieszeniu momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorstwo zostaje zasilone w środki pieniężne, co pozytywnie wpływa na wskaźniki płynności 5. Pozytywnym efektem jest również skrócenie cyklu konwersji należności, co zmniejsza lukę gotówkową i zapotrzebowanie na kapitał finansujący bieżącą działalność przedsiębiorstwa. W ramach usługi faktoringu, faktor świadczy na rzecz faktoranta usługi dodatkowe, które usprawniają proces zarządzania należnościami. W przypadku faktoringu odwrotnego następuje zmiana wierzyciela przedsiębiorstwa. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostają przekształcone w zobowiązania wobec instytucji faktoringowej [Kreczmańska-Gigol, Pajewska-Kwaśny, s. 262, dostęp dnia ]. Przedsiębiorstwo nie zostaje zatem zasilone w środki pieniężne, jak ma to miejsce w faktoringu klasycznym. W tym kontekście, zasadnym wydaje się pytanie o wpływ tego rodzaju faktoringu na płynność finansową. Analiza taka powinna być dokonana oddzielnie dla faktoringu dyskontowego i wymagalnościowego. Z punktu widzenia zwiększenia płynności finansowej, większe znaczenie ma faktoring wymagalnościowy, gdzie następuje dodatkowe finansowanie faktoranta. Wzrost płynności jest efektem odroczenia w czasie momentu wypływu środków pieniężnych. Zatrzymane środki pieniężne można przeznaczyć na inne cele, niż spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Faktoring odwrotny wymagalnościowy prowadzi do wydłużenia cyklu konwersji zobowiązań, skrócenia cyklu konwersji 5 O wpływie faktoringu na wskaźniki płynności finansowej pisze M. Tokarski [Tokarski, 2005, s ].

10 590 Anna Wawryszuk-Misztal gotówki i tym samym zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał finansujący bieżącą działalność. Należy jednak zauważyć, iż wcześniej, czy później, zobowiązania te muszą zostać spłacone. Wydłużanie okresu spłaty zobowiązań, przy utrzymaniu tej samej częstotliwości i wartości dokonywanych zakupów przedsiębiorstwa, prowadzi do zwiększenia przeciętnej wielkości zobowiązań krótkoterminowych na skutek ich kumulacji. Efektem tego może być zmniejszenie wskaźników płynności finansowej, co mogłoby sugerować zmniejszenie, a nie wzrost płynności. Jednocześnie należy pamiętać, iż ocena płynności finansowej na podstawie wskaźników płynności posiada liczne mankamenty, przez co może prowadzić do błędnych interpretacji [Wędzki, 2006, s ], [Wawryszuk-Misztal, 2011, s ]. W przypadku faktoringu odwrotnego dyskontowego, z uwagi na brak dodatkowego okresu finansowania, trudno jest mówić o zwiększeniu płynności finansowej faktoranta. Faktorant wprawdzie może uzyskać rabat z tytułu wcześniejszej spłaty przez faktora zobowiązania wobec dostawcy, ale zobowiązany jest jednocześnie pokryć koszty usługi faktoringu. W zależności od relacji między możliwym do uzyskania rabatem a kosztem usługi, faktoring odwrotny może mieć pozytywny wpływ na rentowność [Wedziuk, 2013]. Jednak z punktu widzenia wskaźników płynności finansowej oraz cyklu konwersji gotówki, usługa ta jest raczej neutralna. Integralną częścią umowy faktoringu są dodatkowe czynności wykonywane na rzecz faktoranta. W ramach faktoringu klasycznego przedsiębiorstwo może otrzymać pakiet dodatkowych usług usprawniających zarządzanie należnościami. Usprawnienia w tym obszarze mogą prowadzić do osiągnięcia różnorodnych korzyści, np. zmniejszenia kosztów administracyjnych poprzez outsourcing na rzecz instytucji faktoringowej czynności związanych z,,miękką windykacją, inkasem należności, badaniem wiarygodności kredytowej dłużników, przygotowywaniem raportów na temat poziomu należności, czy też mogą to być korzyści polegające na dyscyplinowaniu dłużników, którzy wobec faktu cesji wierzytelności, spłacają swoje zobowiązania w ustalonym terminie. Faktoring odwrotny natomiast przynosi przedsiębiorstwu korzyści w postaci usprawnienia procesu zarządzania zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług. Obowiązek spłaty zobowiązań faktoranta w określonych terminach przejmuje na siebie faktor, co może ograniczyć koszty zwią-

11 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 591 zane z administrowaniem zobowiązaniami, szczególnie wtedy, gdy faktorant współpracuje z wieloma dostawcami. Zakończenie Faktoring odwrotny to stosunkowo nowa usługa oferowana przedsiębiorcom przez instytucje faktoringowe. Ze względu na liczne różnice między faktoringiem odwrotnym a klasycznym, przymiotnik,,odwrotny określający ten rodzaj usługi, jest jak najbardziej uzasadniony. Zostały one scharakteryzowane w niniejszym artykule oraz zestawione w tablicy 1. Podsumowując rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule, można stwierdzić, iż faktoring odwrotny wywołuje odmienne skutki, niż faktoring klasyczny, zwłaszcza w zakresie możliwych do osiągnięcia korzyści. Usługę tę można zatem traktować jako specyficzną formę finansowania, wartą wykorzystania, ale jedynie w szczególnych uwarunkowaniach. W opinii autorki, jeśli faktoring odwrotny jest alternatywną względem kredytu obrotowego formą finansowania 6, to pojawia się pytanie następujące: dlaczego firmy coraz częściej z niego korzystają 7, skoro mogą również uzyskać dostęp do kredytu obrotowego 8? Wydaje się, że przesłanką zastosowania tej formy finansowania są korzyści, jakie uzyskują dostawcy faktoranta. Przede wszystkim, zyskują oni pewność, że ich wierzytelność zostanie spłacona w terminie przez instytucję faktoringową. W zamian za skonto, mogą oni także liczyć na wcześniejsze terminy płatności, co oznacza finansowanie ich działalności przez instytucję faktoringową. Faktoring odwrotny stosują często duże firmy, które w ten sposób zapewniają swoim mniejszym dostawcom dostęp do finansowania, co ma szczególne znaczenie, gdy nabywcy zależy na regularnych i terminowych dostawach [Atanasow, 2007]. Korzystanie z fak- 6 W kontekście skutków, jakie wywołuje faktoring odwrotny w bilansie przedsiębiorcy, jest on bardziej podobny do kredytu obrotowego, niż faktoring klasyczny, który powszechnie uważany jest za alternatywną względem kredytu formę finansowania. 7 Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF), obroty firm zrzeszonych w PZF z tytułu faktoringu odwrotnego w 2011 r. wyniosły 4,35 mld zł, podczas gdy w 2010 roku była to wartość 2,47 mld zł [Mazurkiewicz, 2012, s. 57]. Dla porównania, w 2011 r. obroty ogółem firm zrzeszonych w PZF, które generują około 90% obrotów branży faktoringowej, wynosiły 67,1 mld zł, zaś w 2010 r. 55,9 mld zł [http://www.faktoring.pl, dostęp dnia ]. 8 Faktoring odwrotny, podobnie jak kredyt, wymaga posiadania dobrej kondycji finansowej, podczas gdy faktoring klasyczny jest postrzegany raczej jako instrument dla firm, które mają utrudniony dostęp do kredytów obrotowych.

12 592 Anna Wawryszuk-Misztal toringu odwrotnego utwierdza dostawców w przekonaniu, że ich odbiorca jest wiarygodnym partnerem handlowym, z którym warto utrzymywać dobre relacje handlowe 9. Tablica 1. Faktoring klasyczny i odwrotny- zestawienie porównawcze Faktoring klasyczny Faktoring odwrotny Podstawa prawna zawarcia umowy faktoringu Podmioty podpisujące umowę faktoringu (strony umowy) Art k.c. dotyczące przelewu wierzytelności Instytucja faktoringowa oraz dostawca dóbr i usług (wierzyciel) Art. 518 k.c. dotyczący wstąpienia w prawa wierzyciela Instytucja faktoringowa oraz nabywca dóbr i usług (dłużnik) Przedmiot umowy Należności faktoranta Zobowiązania faktoranta Adresaci usługi Przedsiębiorstwa oferujące swoim klientom kredyt kupiecki Przedsiębiorstwa korzystające z kredytu kupieckiego, Ryzyko ponoszone przez instytucję faktoringową Podmiot, którego wiarygodność i wypłacalność jest badana Rozprasza się pomiędzy wielu odbiorców faktoranta Przede wszystkim dłużnicy faktoranta Skoncentrowane wokół faktoranta Przedsiębiorstwo podpisujące umowę z instytucją faktoringową Zabezpieczenia Portfel należności Wymagane od odbiorcy Podmiot, który ponosi koszty usługi Skutki w bilansie faktoranta Wpływ na cykl konwersji gotówki Sprzedawca dóbr i usług oferujący odroczony termin płatności Zmniejszenie należności i wzrost środków pieniężnych skorygowany o koszty usługi Skrócenie cyklu konwersji gotówki dzięki skróceniu cyklu konwersji należności; prowadzi do przyspieszenia momentu wpływu należności z tytułu dostaw i usług Nabywca dóbr i usług korzystający z odroczonego terminu płatności Zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług i powstanie zobowiązań wobec instytucji faktoringowej Skrócenie cyklu konwersji gotówki dzięki wydłużeniu cyklu konwersji zobowiązań; prowadzi do odroczenia w czasie momentu wypływu środków pieniężnych, ale tylko w faktoringu odwrotnym wymagalnościowym 9 Na liczne korzyści związane z zastosowaniem faktoringu odwrotnego w literaturze anglojęzycznej wskazuje L. Klapper [Klapper, 2005].

13 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 593 Postrzeganie usługi przez kontrahentów faktoranta Źródło: Opracowanie własne. Dyscyplinuje dłużników faktoranta do terminowej spłaty zobowiązań Wierzyciele faktoranta zyskują pewność, że ich wierzytelność zostanie spłacona w terminie; stanowi wsparcie dla dostawców klienta firmy faktoringowej Oceniając wpływ faktoringu odwrotnego na płynność finansową, wyraźnie należy podkreślić, że charakter tego oddziaływania nie jest jednoznaczny i w istotnym stopniu uwarunkowany rodzajem wykorzystanego faktoringu odwrotnego. Badania prowadzone wśród zachodnich przedsiębiorstw wykorzystujących faktoring odwrotny wskazują, iż nie jest to narzędzie, które może szybko rozwiązać problem płynności, gdy zostaje ograniczona dostępność kredytu bankowego. W długim okresie może jednak przyczynić się do redukcji kapitału obrotowego netto [Seifert, Seifert, 2011, s. 43]. Niewątpliwie, faktoring odwrotny może być przydatny w synchronizacji strumieni pieniężnych zasilających przedsiębiorstwo oraz wpływających z niego, a więc w procesie zarządzania płynnością finansową. Literatura 1. Atanasow S. (2007), Jak wygląda transakcja faktoringu odwróconego?, Portal finansowy IPO.pl, 4 września, /finansowanie/faktoring/jak_wyglada_transakcja_faktoringu_odwro conego_ html, dostęp dnia Bernstein L.A., Most K.A., Block M., Heath L.C. (1981), Professional Notes and Letters. Working Capital as a Tool,,,Journal of Accountancy, December. 3. Czarecki J. (2007), Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa. 4. Grudniewski J. (2012), Faktoring odwrócony pomysłem na kryzys, 9 września, dostęp dnia Klapper L. (2005), The role of,,reverse Factoring in supplier financing of small and medium sized enterprises, The World Bank, Working Paper. 6. Kreczmańska-Gigol K., Pajewska-Kwaśny R., Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, e-book, =5&s=5, dostęp dnia

14 594 Anna Wawryszuk-Misztal 7. Kusak A. (2006), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 8. Mazurkiewicz T. (2012), Faktoring odwrotny jako niestandardowe rozwiązanie biznesowe, w: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, Biernat T. (red.), Polski Związek Faktorów, Warszawa. 9. Oficjalna strona internetowa Banku Millenium SA, -oferta/faktoring-odwrotny/, dostęp dnia Oficjalna strona internetowa Polskiego Związku Faktorów, dostęp dnia Ostrowska K. (2012), Zamiana należności na gotówkę,,,rzeczpospolita 28 czerwca. 12. Regulamin określający zasady wstępowania przez ALIOR BANK S.A. w prawa Wierzycieli na podstawie Umowy Współpracy (AliorFaktor), Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 406/2010 Zarządu Alior Bank S.A. 13. Seifert R. W., Seifert D., Financing the Chain (2011),,,International Commerce Review Volume 10, No 1, Spring, s Szymańska M. (2012), ekofaktoring stwarza szerokie spektrum możliwości,,,dziennik Gazeta Prawna, 18 października. 15. Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 17. Wawryszuk-Misztal A. (2011), Problemy pomiaru płynności finansowej w kontekście jej definicji,,,przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, z. 13, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Brodnica, s Wedziuk S. (2013), Faktoring, na którym można zarobić,,,puls Biznesu 12 marca. 19. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków. 20. Wojciechowska U. (red.) (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. 21. Żelazek K. (2012), Koszt usługi może być niski dzięki upustom,,,rzeczpospolita 3 grudnia.

15 Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością 595 Streszczenie Artykuł dotyczy znaczenia faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano istotę faktoringu odwrotnego w porównaniu z faktoringiem klasycznym. Wskazano też adresatów tego instrumentu oraz koszty związane z jego wykorzystaniem. Istotną częścią opracowania są rozważania poświęcone możliwościom wykorzystania tego instrumentu w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw. W zakończeniu stwierdzono, że faktoring odwrotny może zostać wykorzystany w zarządzaniu płynnością finansową. Jest to bowiem instrument ułatwiający synchronizację wpływów i wydatków gotówkowych. Dodatkowo, może on być wykorzystany do budowy dobrych relacji z dostawcami. Słowa kluczowe należności, zobowiązania, płynność, faktoring odwrotny The use of reverse factoring in corporate liquidity management (Summary) The article concerns the importance of reverse factoring in liquidity management. It presents the essence of reverse factoring in comparison with traditional factoring. This paper also indicates what kind of enterprises can use the reverse factoring and costs associated with its use. An important part of this article applies to possibilities of using reverse factoring in liquidity management. The author concludes that the reverse factoring can be used in the management of liquidity. It facilitates synchronization of cash inflows and outflows. Furthermore, reverse factoring is very useful for building a good relationship with the supplier. Keywords accounts receivable, accounts payable, liquidity, reverse factoring

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Faktoring restrukturyzacyjny

Faktoring restrukturyzacyjny Faktoring restrukturyzacyjny dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów SGH w Warszawie Miejsce faktoringu restrukturyzacyjnego wśród rodzajów faktoringu Kryteria podziału transakcji faktoringowych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z wybranymi aspektami kredytowania firmy. Cele szczegółowe zajęć: 1) wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Płacenie faktury w terminie to w naszym kraju rozrzutnośd (Źródło - jeden z opiniotwórczych

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNA CONFIN GROUP SP. S Z O.O.

OFERTA OGÓLNA CONFIN GROUP SP. S Z O.O. CONFIN GROUP SP. S Z O.O. OFERTA OGÓLNA Szanowni Państwo, w codziennym funkcjonowaniu firmy lub JST nie ma miejsca na brak profesjonalizmu i podejmowania decyzji w nieskończoność. Pośpieszne decyzje mogą

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

ABC faktoringu. Po co faktoring?

ABC faktoringu. Po co faktoring? Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 1d do Standardu IF nr 4 Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Deutsche Bank Polska S.A. (DBP),

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY NA BAZIE KREDYTU KUPIECKIEGO

INSTRUMENTY NA BAZIE KREDYTU KUPIECKIEGO INSTRUMENTY NA BAZIE KREDYTU KUPIECKIEGO Jacek Kosiński - adwokat czerwiec 2010 SPIS TREŚCI Kredyt handlowy Forfaiting - struktura projektu Forfaiting a Prawo Zamówień Publicznych Forfaiting a finanse

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2013 r. Grupa kapitałowa Centrum Projektów Regionalnych "Inwestor" S.A. 48% 96% Ślaski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 9 Rynek pieniężny, faktoring, forfaiting, leasing, sekurytyzacja Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Autor: Tobiasz Dolny W artykule znajduje się komentarz Tobiasza Dolnego, doradcy podatkowego w FL Tax Źródło: Rzeczpospolita, 05-05-2014 archiwum.rp.pl/artykul/1240946-jest-antidotum-na-ewidencyjne-uciazliwosci-.html

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

K. Ficner Wroclaw University of Economycs

K. Ficner Wroclaw University of Economycs K. Ficner Wroclaw University of Economycs Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa realizującego inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo