LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku"

Transkrypt

1 L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw

2 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS.!RODOWISKA LIFE ( Instrument finansowy na rzecz!rodowiska ) jest programem rozpocz"tym przez Komisj" Europejsk# i koordynowanym przez Dyrekcj" Generaln# ds. $rodowiska (wydzia% LIFE BU-E.4). Publikacja LIFE na rzecz przedsi"biorstw bardziej przyjaznych #rodowisku. Przyk$ady innowacyjnego podej#cia do poprawy efektywno#ci #rodowiskowej europejskich przedsi"biorstw nie musi odzwierciedla! opinii instytucji Unii Europejskiej. Autorzy: Nora Schiessler, Tim Hudson, Ed Thorpe. Dzia$ wydawniczy: Eamon O Hara (Astrale GEIE-AEIDL). Redaktor g$ówny: Philip Owen, Komisja Europejska, DG ds. "rodowiska, dzia# LIFE BU-9, 02/1, 200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela. Koordynatorzy serii LIFE Focus: Simon Goss (koordynator ds. komunikacji LIFE), Evelyne Jussiant (koordynator ds. publikacji DG "rodowisko). Szata graficzna: Daniel Renders, Anita Cortés (Astrale EEIG-AEIDL). Wspó$praca: Remo Savoia, Igor Jelinski, Pekka Hänninen, Marion Pinatel, Agnese Roccato, Mariona Salvatella, Mathilde Snel, Audrey Thenard. Podzi"kowania: Dzi$kujemy wszystkim beneficjentom projektu LIFE, którzy dzi$ki swoim komentarzom, zdj$ciom i innym u%ytecznym materia#om przyczynili si$ do powstania niniejszego raportu. Zdj"cia: Ok#adka: LIFE02 ENV/NL/000114, Komisja Europejska, LIFE06 ENV/D/ Thomas Mayer, Tim Hudson, Zawarto&!: Na podstawie omawianych projektów, o ile nie zaznaczono inaczej Niniejszy numer LIFE Focus wydawany jest w Anglii w nak#adzie egzemplarzy a tak%e dost$pny w Internecie. Europe Direct jest serwisem informacyjnym udzielaj'cym odpowiedzi na pytania dotycz'ce Unii Europejskiej. Nowy bezp#atny nr telefonu: Wiele dodatkowych informacji o Unii Europejskiej jest dost$pnych w Internecie. Mo%na je uzyska! na serwerze Europa (http://europa.eu). Luksemburg: Urz'd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008 r. ISBN ISSN CYFROWY IDENTYFIKATOR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (DOI): /88514 Wspólnoty Europejskie, 2009 r. Wykorzystanie tre&ci niniejszej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania (ród#a. Wydanie polskie: Narodowy Fundusz Ochrony!rodowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ ul. Konstruktorska 3a, Warszawa tel. (+48-22) , (+48-22) , fax. (+48-22) ISBN (wydanie polskie) Printed in Poland Wydrukowano na papierze ekologicznym Edixion posiadaj'cym Certyfikat European Flower Green.

3 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 1 Przedmowa do wydania polskiego... 2 PRZEDMOWA... 3 Europejskie &rodowisko biznesu... 4 Bardziej ekologiczne firmy w UE: polityka i prawodawstwo... 5 LIFE: wspieranie innowacyjnych ekologicznych dzia#a) w biznesie i przemy&le... 9 PODSTAWOWE BRAN!E PRZEMYS"U ECOSB: ograniczenie emisji podczas przetwarzania p#yt drewnianych CLEAN DECO: wzorcowy przyk#ad ekologicznych metod produkcyjnych Zero Emission Lacquer: ekologiczne amortyzatory. 18 Cool Tech: zmniejszenie oddzia#ywania substancji do ch#odzenia metali Nowy system ESD: czystsza i bardziej ekologiczna technologia produkcji drutu stalowego BASTA: lepsze standardy budowlane TURYSTYKA Eko-kemping: jeszcze bli%ej natury Zielony certyfikat: oznakowanie ekologiczne w turystyce wiejskiej Sutoureelm: komputerowe narz$dzia w s#u%bie zrównowa%onej turystyki PRZEMYS" SPO!YWCZY CLB: przyjazne dla &rodowiska odcukrzanie w przetwórstwie ziemniaka RETOXMET: kontrola zanieczyszcze) przy u%yciu dro%d%y ENVACIO: opakowania do ry%u pozbawione zanieczyszcze) PRZEMYS" MASZYNOWY I SEKTOR SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH. 34 CO 2 Ref: Ch#odzenie przyjazne dla klimatu powrót do przysz#o&ci IPP Tel: rozwi'zania telekomunikacyjne na ca#e %ycie i d#u%ej INOCAST: odlewanie ekologicznych bloków silnika EDIT: ekoprojekt w #a)cuchu dostaw dla nowych pojazdów PRZEMYS" ODZIE!OWY I SEKTOR WZORNICTWA.. 42 Ponowne wykorzystanie k%pieli barwi%cej: laserowe ci$cie odpadów PROWATER: ponowne wykorzystanie wody w obróbce tkanin na mokro Resitex: pomoc w upowszechnianiu zielonego podej&cia Ekologiczny przemys# skórzany w Europie Kolejne udane i obiecuj%ce projekty Lista dost"pnych publikacji LIFE... 58

4 LIFE NA RZECZ PRZEDSI&BIORSTW BARDZIEJ PRZYJAZNYCH!RODOWISKU. PRZYK'ADY INNOWACYJNEGO PODEJ!CIA DO POPRAWY EFEKTYWNO!CI!RODOWISKOWEJ EUROPEJSKICH PRZEDSI&BIORSTW. Szanowni Pa)stwo, Wdra%anie Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce ma ju% kilkuletni' histori$. Od 5 wrze&nia 2008 roku decyzj' Ministra "rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony "rodowiska i Gospodarki Wodnej zosta# powo#any jako Krajowa Instytucja Wdra- %aj'ca LIFE+. Od tego czasu NFO"iGW wprowadzi# wyj'tkowy na skal$ europejsk' system instytucjonalnego i finansowego wsparcia projektów LIFE+. W dotychczasowej formule trudno by#o beneficjentom zbilansowa! planowane zadania, gdy% pomoc unijna wynosi#a, w zale%no&ci od celu przedsi$wzi$cia, od 50 do 75% kosztów kwalifikowanych. NFO"iGW uruchomi# mechanizm wspó#finansowania projektów LIFE+, dzi$ki któremu beneficjenci mog' realizowa! projekty LIFE+ wnosz'c jedynie 5% w#asnego wk#adu finansowego. Na ten cel przeznaczamy w ramach programu priorytetowego Wspó#- finansowanie LIFE+ prawie 250 mln z#otych, które wydatkowane b$d' w latach Nasze dzia#ania obejmuj' tak%e m.in.: promocj$ instrumentu w&ród potencjalnych beneficjentów, szkolenia dla wnioskodawców, bezpo&redni' pomoc w przygotowaniu wniosków oraz reprezentowanie Polski przed Komisj' Europejsk'. Pragn'c zapozna! polskich wnioskodawców z dotychczasowymi osi'gni$ciami LIFE postanowili&my przet#umaczy! cz$&! angielskoj$zycznych publikacji KE. Jako jedn' z pierwszych przekazujemy Pa)stwu polsk' wersj$ opracowania pt. Breathing LIFE into greener businesses. Demonstrating innovative approaches to improving the environmental performance of European Businesses, które przedstawia najciekawsze projekty LIFE s#u%'ce ograniczeniu negatywnego wp#ywu dzia#alno&ci gospodarczej przedsi$biorstw na &rodowisko. Mamy nadziej$, %e informacje zawarte w publikacji LIFE na rzecz przedsi"biorstw bardziej przyjaznych!rodowisku. Przyk%ady innowacyjnego podej!cia do poprawy efektywno!ci!rodowiskowej europejskich przedsi"biorstw, b$d' inspiracj' dla polskich przedsi$biorców do wdro%enia nowoczesnych, pro&rodowiskowych technologii oraz potwierdzeniem, %e inwestowanie w zielone technologie mo%e by! op#acalne. Innowacyjne lub demonstracyjne projekty s#u%'ce temu celowi mog' uzyska! dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach LIFE+. Jan Wiater Zast$pca Prezesa NFO"iGW Leszek Jóskowiak Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Andrzej Muter Kierownik Wydzia#u ds. Projektów UE

5 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 3 Philip Owen Europejskie przedsi$biorstwa odgrywaj' pierwszoplanow' rol$ w kszta#towaniu zrównowa%onej przysz#o&ci &rodowiska i gospodarki, nie tylko ze wzgl$du na fakt, %e wiele rodzajów dzia#alno&ci gospodarczej zale%nych jest od naturalnych zasobów ziemi, ale równie% dlatego, %e cz$sto gospodarka mo%e wywiera! negatywny wp#yw zarówno na dost$pno&! zasobów naturalnych w d#u%szej perspektywie, jak i na przysz#' jako&! zasobów &rodowiskowych. Koncepcja zrównowa%onego rozwoju jest odpowiedzi' Unii Europejskiej na wyzwanie, by rozwój gospodarczy po#'czy! z wy%szym poziomem ochrony &rodowiska. Zrównowa%ony rozwój ma za zadanie znale(! sposób na ograniczenie szkodliwego wp#ywu na &rodowisko, a jednocze&nie umo%liwi! przedsi$biorstwom konkurencj$ i pomy&lny rozwój na globalnym rynku, oraz tworzy! nowe, bardziej atrakcyjne miejsca pracy. Zrównowa%ony rozwój to jeden z celów Unii sformu#owanych w Traktacie Amsterdamskim. Od tego czasu by# on systematycznie uzupe#niany szczegó#owymi rozwi'zaniami prawnymi w zakresie ochrony &rodowiska. Ochron$ &rodowiska uwzgl$dniono tak%e w innych obszarach polityki Wspólnoty. Otrzymujemy wyra(ne sygna#y, %e wiele bran% przemys#u zmierza do czystszych i bardziej zrównowa%onych procesów produkcyjnych, wychodz'cych naprzeciw wysokim europejskim standardom ochrony &rodowiska. Na przyk#ad w latach emisja oko#o po#owy zanieczyszcze), monitorowanych przez Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszcze), spad#a o 10%, a zaledwie jedna szósta emisji zanieczyszcze) wzros#a o 10%. Polityka ochrony &rodowiska nie musi wywiera! negatywnego wp#ywu na wyniki przedsi$biorstw. Mo%e ona pe#ni! rol$ przewodnika, a niekiedy nawet lidera w zmniejszaniu kosztów i zwi$kszaniu wydajno&ci oraz efektywno&ci. Coraz cz$&ciej równowaga ekologiczna pozwala uzyska! przewag$ konkurencyjn' europejskich przedsi$biorstw. Przemys# ekologiczny sta# si$ jedn' z najsilniejszych bran% europejskich: roczny wzrost wynosi tu 5% i znacznie przewy%sza wyniki w innych sektorach. Technologia to bro) obosieczna. Post$p technologiczny tworzy wyzwania ekologiczne, ale mo%e te% podsuwa! rozwi'- zania konkretnych problemów. Zrównowa%ona, zamo%na gospodarka europejska zale%y zarazem od innowacji i rozwoju technologii. Program Komisji Europejskiej LIFE (Instrument Finansowy na rzecz &rodowiska) odgrywa istotn' rol$ w promowaniu innowacyjnych metod zrównowa%onej produkcji w europejskim przemy&le i przedsi$biorczo&ci. Obecnie ponad 480 projektów wspó#finansowanych przez program LIFE dotyczy przedsi$biorczo&ci i wielu sektorów przemys#u. Odpowiadaj' one na wyzwania zwi'zane z ochron' &rodowiska. Dodatkowe wsparcie finansowe innowacyjnych, przyjaznych &rodowisku technologii mo%liwe jest dzi$ki Programowi ramowemu na rzecz konkurencyjno&ci i innowacyjno&ci (CIP) Komisji Europejskiej. Program ten wspiera sektor handlowy i prywatny. Niniejsza broszura LIFE Focus potwierdza opini$ Komisarza UE ds. "rodowiska, Stavrosa Dimasa, %e ekologiczne rozwi'zania s' wygran' dla obu stron: przedsi$biorstw i &rodowiska. Omówiono tu dziewi$tna&cie zako)czonych sukcesem projektów LIFE z 11 krajów. To niewielka, lecz warto&ciowa cz$&! licznych inicjatyw programu, wspieraj'cych przedsi$biorstwa w uzyskiwaniu lepszych wyników w zakresie efektywno&ci &rodowiskowej. W ka%dej cz$&ci publikacji przedstawiono jedn' z g#ównych bran% europejskiego przemys#u. Omówiono tam dobre praktyki, które mog' stanowi! inspiracj$ i przyk#ad dla przedsi$biorstw na terenie Unii Europejskiej. Mam nadziej$, %e te przyk#ady podkre&l' mo%liwe do osi'gni$cia korzy&ci gospodarcze i b$d' stanowi! motywacj$ do wdro%enia rozwi'za) przyjaznych &rodowisku dla kolejnych przedsi$biorstw. Przecie% innowacje ekologiczne mog' przys#u%y! si$ zarówno biznesowi, jak i &rodowisku. Philip Owen Dyrektor dzia#u LIFE Dyrekcja Generalna ds. "rodowiska Komisja Europejska

6 Europejskie!rodowisko biznesu W 2008 r. w obszarze gospodarki krajów UE-27 dzia!a!o ponad 19 mln przedsi"biorstw. Maj# one potencja!, aby stworzy$ w przysz!o%ci Europ" dobrze prosperuj#c# i zrównowa&on# pod wzgl"dem %rodowiska. Jednak&e dzia!alno%$ przedsi"biorstw i procesy przemys!owe odciskaj# pi"tno na %rodowisku i ze spo!ecznego i gospodarczego punktu widzenia stanowi# d!ugoterminowe zagro&enie. Dobrobyt gospodarczy Europy i jego przysz#y wzrost zale%y w du%ym stopniu od zasobów naturalnych i us#ug &rodowiskowych, w tym: surowców takich jak minera#y czy biomasa, oraz zasobów biologicznych; mediów &rodowiskowych powietrza, wody i gleby; zasobów energetycznych: wiatru, energii geotermalnej, energii p#ywów i energii s#onecznej; oraz obszaru l'du, który wykorzystuje si$ do produkcji %ywno&ci, wytwarzania materia#ów i produkowania energii lub traktuje jak g'bk$ wch#aniaj'c' zanieczyszczenia lub odpady. Przedsi$biorstwa wykorzystuj' zasoby naturalne i us#ugi &rodowiskowe do wytwarzania produktów i bogacenia si$. Jednak%e ich dzia#alno&! wci'% odciska pi$tno na &rodowisku. Ostatnie pi$!dziesi$ciolecie to okres gwa#townych i daleko posuni$tych zmian w ekosystemach, spowodowanych przez dzia#alno&! cz#owieka i rosn'ce zapotrzebowanie na %ywno&!, s#odk' wod$, drewno, w#ókna i paliwo. Do dobrze znanych problemów &rodowiskowych zwi'zanych ze wzrostem zapotrzebowania na zasoby naturalne, takich jak wylesianie, utrata ró%norodno&ci biologicznej i degradacja gleby, dochodz' nowe zagro%enia wynikaj'ce z industrializacji, np. rosn'cy poziom emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie wody i powietrza, wzrost ilo&ci odpadów, pustynnienie i zanieczyszczenie chemiczne. Degradacja &rodowiska i uszczuplanie zasobów naturalnych b$d' trwa! dopóty, dopóki nie opracuje si$ praktycznych rozwi'za) tego problemu. Nie ulega w'tpliwo&ci, %e obecnych wzorów wykorzystania zasobów w Europie i na &wiecie nie mo%na uzna! za zrównowa%one. Wyzwania Ogromnym wyzwaniem dla podmiotów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji jest usprawnienie i stymulowanie wzrostu bez uszczerbku dla &rodowiska naturalnego. Nale%y stworzy! oparte na innowacjach, zrównowa%one schematy rozwoju gospodarczego i przemys#owego, korzystne Fot. Tim Hudson Bardziej ekologiczna dzia%alno!& gospodarcza tworzy wyzwania, ale i mo'liwo!ci dla przemys%u UE zarówno dla przedsi$biorstw jak i dla &rodowiska. Wysoki poziom ochrony &rodowiska, zrównowa%one wykorzystanie zasobów, wzrost gospodarczy i spójno&! spo#eczn' uznaje si$ za elementy wspieraj'ce osi'gni$cie celów wyznaczonych przez UE. Cele te znalaz#y odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych i politykach dotycz'cych &rodowiska, jak równie% w rozwa%aniach na jego temat we wszystkich sektorach polityki. Inne instrumenty polityki maj' na celu promowanie rozwoju dzia#alno&ci przemys#owej przyjaznej &rodowisku. i możliwości Osi'gni$cie tych celów b$dzie wymaga#o od biznesu podj$cia wysi#ku, ale przyjazna &rodowisku gospodarka mo%e jednocze&nie umo%liwi! przedsi$biorcom zmniejszenie kosztów, zdobywanie nowych rynków lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej na obecnych rynkach. Próby unikni$cia problemów &rodowiskowych u podstaw s' zazwyczaj mniej kosztowne ni% pó(niejsze ich naprawianie, a firmy dbaj'ce o &rodowisko cz$sto szybko odzyskuj' pocz'tkowo poniesione nak#ady: np. wzrost efektywno- &ci energetycznej i zmniejszenie ilo- &ci odpadów cz$sto przek#adaj' si$ na rzeczywiste oszcz$dno&ci w eksploatacji. Ponadto przedsi$biorstwa, które wprowadzaj' innowacje aby zmaksymalizowa! efektywno&! wykorzystania zasobów mog' w ten sposób równie% poprawi! wizerunek swojej marki na rynku. Przedsi$biorstwa europejskie uznaj'ce, %e dobra efektywno&! &rodowiskowa mo%e przynie&! korzy&ci w postaci wi$kszej konkurencyjno&ci i op#acalno&ci gospodarczej, ju% poczyni#y znacz'cy post$p w dziedzinie zmniejszania oddzia#ywania na &rodowisko. Wynika to w du%ej mierze z faktu, %e w#a&nie przedsi$biorstwa jako pierwsze zosta#y obj$te wspólnotowymi przepisami w zakresie ochrony &rodowiska. Co wi$cej sektor, w którym dzia- #aj' firmy korzystaj'ce z technologii &rodowiskowych, staje si$ coraz bardziej dynamiczny. Europejskie ga#$zie przemys#u ekologicznego odnotowa#y spory poziom rocznego wzrostu, który wyniós# oko#o 5% w porównaniu z po#ow' lat 90 ubieg#ego stulecia. Obecnie jest to jeden z najbardziej licz'cych si$ graczy w przemy&le europejskim. Warto równie% pami$ta!, %e w wielu sektorach przemys#u ekologicznego istnieje potencja# do tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy, co zrekompensuje straty poniesione w sektorach bardziej tradycyjnych. UE b$dzie kontynuowa! wysi#ki podj$te w kierunku osi'gni$cia bardziej ekologicznych praktyk przemys#owych. Kluczowe zagadnienia to: praktyczne i realne sposoby nowego, lepszego wykorzystania strumieni odpadów przemys#owych; poprawa wydajno&ci zasobów, efektywno&ci i op#acalno&ci; poprawa struktury konsumpcji; poprawa ogólnej efektywno&ci &rodowiskowej produktów w ca#ym cyklu %ycia; wzrost zapotrzebowania na przyjazne &rodowisku produkty i technologie produkcji; propagowanie eko-innowacji i ekotechnologii; skrócenie czasu na przekszta#cenie pomys#ów pochodz'cych z bada) nad ekologicznymi technologiami w komercyjne produkty handlowe; w#'czanie kwestii zwi'zanych ze &rodowiskiem do procesów produkcji wszystkich towarów.

7 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 5 Bardziej ekologiczne firmy w UE: polityka i prawodawstwo Unia Europejska jest %wiadoma, &e niektóre rodzaje dzia!alno%ci gospodarczej mog# stanowi$ dla %rodowiska naturalnego znaczne obci#&enie. Od 2001 r. UE szczególn# wag" przywi#zuje do stosowania strategicznego podej%cia w!#czaj#cego cele %rodowiskowe do polityk i programów gospodarczych i spo!ecznych. Fot. European Commission W%#czanie kwestii!rodowiska do innych polityk Wspólnoty ma zasadnicze znaczenie dla Unii Europejskiej Prawo europejskie wyznacza zasady ukierunkowane na zapobieganie zanieczyszczeniom i napraw$ potencjalnych szkód wyrz'dzanych przez przedsi$biorstwa. Przewiduje równie% &rodki promowania rozwoju dzia#alno&ci gospodarczej przyjaznej &rodowisku. Celem UE jest ograniczenie ryzyka zwi'zanego z potencjalnym, negatywnym wp#ywem przedsi$biorstw na &rodowisko, nie ograniczaj'c jednak rozwoju przedsi$biorczo&ci. Za#o%enie to obejmuje wiele dzia#a) naprawczych dla konkretnych problemów &rodowiska naturalnego. Jednak%e nie mo%na osi'gn'! wystarczaj'cego poziomu ochrony &rodowiska i propagowania zrównowa%onego rozwoju tylko poprzez przepisy i polityki na rzecz &rodowiska. W art. 6 Traktatu ustanawiaj'cego Wspólnot$ Europejsk', Unia Europejska uznaje potrzeb$ znalezienia rozwi'za) zmierzaj'cych do w#'czania kwestii &rodowiska i zrównowa%onego rozwoju we wszystkie obszary polityki. Obejmuje to równie% podstawowe zasady dzia#alno&ci Wspólnoty na rzecz &rodowiska, zw#aszcza zasad$ ostro%- no&ci i zasad$ zanieczyszczaj'cy p#aci, które wprowadzono artyku#em 174 Traktatu WE. Konkretne akty prawne dotyczące środowiska Kilka oddzielnych aktów prawnych zajmuje si$ spraw' odprowadzania przez przedsi$biorstwa substancji do gleby, w tym przepisami dotycz'- cymi biodegradowalno&ci detergentów, trwa#ych zanieczyszcze) organicznych, azotanów i rt$ci. Konkretne sektory, których dzia#alno&! wywiera wp#yw na stan gleby, uwzgl$dniono w innych aktach prawnych. Dotycz' one sk#adowisk odpadów, przemys#u wydobywczego i rolnictwa. Przysz#e dzia#ania na rzecz ochrony gleby zawarto w komunikacie Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby przyj$tym przez Komisj$ w 2006 r. oraz w projekcie dyrektywy ramowej w sprawie gleby, który obecnie omawiany jest przez Parlament Europejski i Rad$ Europy. Inne przepisy prawa UE reguluj' zagadnienia zwi'zane z: odprowadzaniem &cieków w poszczególnych ga#$ziach przemys#u i rolnictwa, &ciekami komunalnymi i niebezpiecznymi substancjami. Maj' one na celu zminimalizowanie zanieczyszcze) i popraw$ jako&ci wody pitnej, rzek, jezior i mórz w Europie. Najwa%niejszym europejskim aktem prawnym jest Ramowa Dyrektywa Wodna, która ustanawia normy jako&ci wody zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych. Europejskie przepisy dotycz'ce #cieków komunalnych reguluj' odprowadzanie do wód substancji pochodz'cych z ró%nych sektorów gospodarki, zw#aszcza sektora produkcji %ywno&ci. W projekcie Strategii tematycznej dotycz'cej zanieczyszczenia powietrza uj$to po&rednie cele zwi'zane z zanieczyszczeniem powietrza w UE, a tak%e odpowiednie &rodki

8 do ich osi'gni$cia. Strategia ta jest &ci- &le powi'zana z Dyrektyw' w sprawie oceny i zarz'dzania jako#ci% otaczaj%cego powietrza, która podkre&la wag$ walki z emisj' zanieczyszcze) u ich (ród#a oraz opracowywania i wdra%ania &rodków redukcji emisji na szczeblach lokalnym, krajowym i wspólnotowym. W celu zmniejszenia zakwaszenia, eutrofizacji i powstawania ozonu troposferycznego, UE ustanowi#a równie% limity emisji zanieczyszcze) z du%ych obiektów energetycznego spalania oraz emisji niektórych zwi'zków chemicznych np.: dwutlenku siarki, tlenku azotu, py#u i o#owiu; lotnych zwi'zków organicznych oraz amoniaku. Zmniejszenie emisji CO 2 jest celem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Zosta# on zaprojektowany, by wspiera! pa)stwa cz#onkowskie UE w wype#- nieniu zobowi'za) mi$dzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu Protoko#u z Kioto zwi$kszaj'c przy tym op#acalno&! eokonomiczn'. W ca#ej UE system obejmuje instalacji zu%ywaj'cych du%e ilo&ci energii, w tym obiekty energetycznego spalania, rafinerie naftowe, piece koksownicze, huty stali i %elaza. Tak%e fabryki wytwarzaj'ce cement, szk#o, wapno, kostk$ brukow', wyroby ceramiczne, mas$ celulozow' i papier s' obj$te systemem ETS. Tocz' si$ dyskusje na temat uj$cia w ETS równie% gazów cieplarnianych (innych ni% CO 2 ) i obj$cia tym systemem tak%e przedsi$biorstw przemys#owych b$d'cych g#ównymi emitentami zanieczyszcze). Fot. LIFE05 ENV/D/ Prawo UE reguluje, jakie materia%y dopuszcza si" do u'ycia w sprz"cie elektronicznym Kilka aktów prawnych i inicjatyw na szczeblu wspólnotowym ma za zadanie popraw$ efektywno#ci energetycznej na obszarze UE. Szacuje si$ na przyk#ad, %e w przemy&le wytwórczym mo%liwe jest zmniejszenie wykorzystania energii o 25%. Dlatego wprowadzono ujednolicone normy maj'ce na celu popraw$ efektywno&ci powierzchni handlowych, zw#aszcza dzi$ki stosowanym w takich obiektach instalacjom grzewczym i klimatyzacyjnym. Osobno uj$to kwesti$ maksymalnego poziomu ha$asu, jaki mog' emitowa! urz'dzenia u%ywane na zewn'trz w budownictwie i innych sektorach przemys#u, takie jak: spr$%arki, koparko-#adowarki, pi#y, mieszarki lub kosiarki ogrodowe. Producenci musz' zagwarantowa!, %e produkowane przez nich urz'dzenia spe#niaj' jednolite normy dla ha#asu i maj' odpowiednie oznaczenia. U%ytkownicy natomiast maj' obowi'zek u%ywa! sprz$tu, który spe#nia te normy. Przepisy BHP nak#adaj' na pracodawców dodatkowo obowi'zek ochrony pracowników nara%onych w miejscu REACH ma na celu ochron"!rodowiska i zdrowia cz%owieka, a tak'e zwi"kszenie innowacyjno!ci przemys%u chemicznego Unii Europejskiej pracy na ha#as przewy%szaj'cy okre- &lone limity. Przepisy prawa europejskiego szczegó#owo reguluj' zagadnienia zarz'- dzania odpadami oraz ich utylizacji. W my&l zasady odpowiedzialno&ci producenta przedsi$biorstwa musz' zapewni! efektywn', bezpieczn' i przyjazn' &rodowisku metod$ utylizacji generowanych i wykorzystywanych odpadów; ponosz' równie% koszty tych dzia#a). Dyrektywa ramowa o odpadach zawiera wytyczne dla zarz'dzania odpadami w pa)stwach cz#onkowskich, po&rednio lub bezpo&rednio wp#ywaj'c na wszystkie inne akty prawne UE odnosz'ce si$ do odpadów. Odpady w formie opakowa), pojazdów, baterii, olejów, sprz$tu elektrotechnicznego i elektronicznego, %ywno&ci, osadów &ciekowych, polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB i PCT) a tak%e odpadów niebezpiecznych uj$to w odr$bnych przepisach. Równie% recykling, sk#adowanie, spalanie i przewo%enie odpadów zosta#y prawnie uregulowane. Przyj$te w 2005 r. Strategie tematyczne w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu oraz w sprawie zrównowa- %onego wykorzystywania zasobów naturalnych umacniaj' podej&cie ukierunkowane na zagadnienia d#ugo&ci %ycia produktów, zach$caj' przedsi$biorstwa do przyjmowania bardziej przyjaznych &rodowisku systemów zarz'dzania odpadami, zmniejszania ilo&ci generowanych odpadów, minimalizowania wp#ywu na &rodowisko i redukcji zu%ycia zasobów naturalnych. Sposób kontroli &rodków chemicznych we Wspólnocie zmieni# si$ gruntownie pod koniec 2006 r., gdy przyj$to unijne rozporz'dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole( i stosowanych ogranicze( w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporz'dzenie to nak#ada na firmy produkuj'ce lub wykorzystuj'ce &rodki chemiczne obowi'zek zapewnia, %e substancje te s' bezpieczne. Najbardziej niebezpieczne substancje b$d' stopniowo wycofywane i zast$powane bezpieczniejszymi. Zgodnie z tymi przepisami to przedsi$biorstwa musz' udowodni!, %e produkowane lub wykorzystywane zwi'zki chemiczne s' bezpieczne przepisy obowi'zuj'ce wcze&niej nak#ada#y ten obowi'zek na w#adze. Ponadto

9 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 7 Dlatego te% IPP podejmuje kwesti$ zarz'dzania &rodowiskowego produktem g#ównie pod k'tem jego cyklu )ycia. Aby zminimalizowa! negatywny wp#yw produktu na &rodowisko nale%y przyjrze! si$ wszystkim etapom jego istnienia i podj'! dzia#ania tam, gdzie b$d' one najbardziej skuteczne. W#'czanie tej koncepcji w procesy przemys#owe ma sprawi!, %e produkty b$d' bardziej przyjazne &rodowisku i mniej zasoboch#onne. Wymaga to pracy wielu ekspertów na ka%dym z wymienionych wy%ej etapów, cho! odpowiedzialno&! spoczywa tak%e na konsumentach. Fot. LIFE06 ENV/IT/ Ekologiczna polityka propaguje zast"powanie wysoko zanieczyszczaj#cych i szkodliwych dla zdrowia metod produkcji technologiami zrównowa'onymi i zaawansowanymi ekologicznie kolejna dyrektywa Dyrektywa w sprawie kontroli niebezpiecze)- stwa powa%nych awarii zwi'zanych z substancjami niebezpiecznymi ma na celu minimalizacj$ ryzyka wypadków przemys#owych oraz ich konsekwencji. Inn' dyrektyw' wa%n' z punktu widzenia przedsi$biorców europejskich jest Dyrektywa dotycz'ca zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszcze( (IPPC). Dyrektywa IPPC jest kamieniem milowym w prawodawstwie UE zwi'zanym z instalacjami przemys#owymi i dzia#alno&ci' rolnicz', zaklasyfikowanymi jako obiekty o wysokim potencjale zanieczyszcze). Osoby zarz'dzaj'ce przedsi$biorstwami s' prawnie zobowi'zane do uzyskania pozwolenia zawieraj'cego wymogi dotycz'ce ochrony powietrza, wody i gleby, minimalizacji ilo&ci odpadów, zapobiegania wypadkom, a tak%e je&li to konieczne oczyszczania terenu. Wymogi te nale%y opiera! na zasadzie najlepszych dost$pnych technik (BAT), aby zapewni!, %e przedsi$biorstwa wykorzystuj' mo%liwie najczystsze technologie. W przypadku urz'dze) elektrycznych i elektronicznych, Dyrektywa dotycz'ca produktów wykorzystuj'cych energi$ ustanawia zasady ekoprojektu, a Dyrektywy w sprawie zu%ytego sprz"tu elektrotechnicznego i elektronicznego i ogranicze) stosowania niektórych niebezpiecznych substancji wskazuj' materia#y, które mo%na wykorzystywa! w sprz$cie elektrycznym i elektronicznym oraz precyzuj' sposób post$powania z takim sprz$tem, gdy staje si$ odpadem. Te same kwestie w odniesieniu do pojazdów drogowych nadaj'cych si$ do z#omowania reguluje Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Promowanie polityki ekologicznej Promowanie przyjaznej &rodowisku produkcji, a tak%e u%ytkowania i utylizacji produktów jest priorytetem wy%ej wspomnianych inicjatyw polityki UE. Przedsi$biorstwa maj' obowi'zek podda! si$ kontrolom prawnym, ale jednocze&nie mog' korzysta! z mo%liwo&ci oferowanych w kilku aktach prawnych i inicjatywach promuj'cych dzia#alno&! ekologicznych przedsi$biorstw. Zintegrowan% Polityk" Produktow% (IPP) wykorzystuje si$ do promowania zrównowa%onej produkcji i konsumpcji dzi$ki obserwowaniu i przewidywaniu zagro%e) dla &rodowiska, jak równie% reagowaniu na ich ewentualne wyst$powanie. Wymaga to rozwa- %enia obecnego i przysz#ego wp#ywu na &rodowisko poszczególnych etapów %ycia produktu, pocz'wszy od wydobycia zasobów naturalnych, poprzez zaprojektowanie produktu, wytworzenie, zmontowanie, marketing, dystrybucj$, sprzeda% i u%ytkowanie, na wyrzuceniu jako odpad ko)cz'c. Prawodawstwo UE i wsparcie innowacji poprawi%o zarz#dzanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji IPP zajmuje si$ mi$dzy innymi sposobami promowania bardziej ekologicznych produktów i us#ug na rynku. Jednym tego aspektem jest propagowanie ekologicznych zamówie( publicznych, w których zamawiaj'ca instytucja publiczna ustanawia kryteria &rodowiskowe, które nale%y uwzgl$dni! przy wyborze produktów, us#ug lub robót. Innowacyjne i ekologiczne przedsi$biorstwa stale wykorzystuj' mo%liwo&ci p#yn'ce z ekologicznych zamówie) publicznych. W ramach polityki europejskiej maj'- cej na celu wspieranie dobrowolnych dzia#a) na rzecz ochrony &rodowiska, Komisja ustanowi#a System Ekozarz%dzania i Audytu (EMAS). EMAS jest narz$dziem do zarz'dzania dla firm i innych organizacji, wspomagaj'cym ocen$, sprawozdawczo&! i popraw$ efektywno&ci &rodowiskowej. Od 1995 r. jest dost$pne dla przedsi$biorstw z sektorów przemys#owych, a od 2001 r. równie% dla pozosta#ych sektorów gospodarki. W czerwcu 2008 r. Komisja Europejska przedstawi#a propozycje zmian systemu, które mia#y zwi$kszy! zainteresowanie firm i zmniejszy! obci'%enia administracyjne, w szczególno&ci dla ma#ych i &rednich przedsi$biorstw (MSP). Natomiast inny unijny program oznakowania ekologicznego zaprojektowano, aby zach$ca# przedsi$biorców do wprowadzania na rynek oraz znakowania produktów i us#ug przyjaznych dla &rodowiska. Przedsi$biorstwa

10 mog' ubiega! si$ o przyznanie znaku ekologicznego, kiedy efektywno&! ekologiczna ich produktu lub us#ugi zostanie uznana za dobr'. Konsumenci z #atwo&ci' odró%niaj' produkty, które otrzyma#y ekologiczny znak. Jest to uniwersalne logo marki kwiat. Przewiduje si$ rozszerzenie systemu o wi$ksz' liczb$ produktów i us#ug. Aby uzupe#ni! te instrumenty polityki i zapewni! odpowiednie dzia- #ania tam, gdzie jeszcze istniej' luki, Komisja Europejska w czerwcu 2008 r. przedstawi#a seri$ projektów maj'cych na celu popraw$ efektywno&ci &rodowiskowej produktów i zwi$kszenie zapotrzebowania na bardziej zrównowa%one towary i technologie produkcyjne. Plan dzia$ania na rzecz zrównowa)onej konsumpcji i produkcji oraz zrównowa)onej polityki przemys$owej wspiera popraw$ charakterystyki energetycznej i ekologiczno&ci produktów oraz promocj$ takich produktów. Natomiast komunikat zatytu#owany Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu #rodowiska stanowi prób$ promowania realizacji ekologicznych zamówie) publicznych. Pojawi#y si$ równie% projekty zmian w programach oznakowania ekologicznego i EMAS oraz poprawek do dyrektywy dotycz%cej ekoprojektu dla produktów wykorzystuj%cych energi". Parlament Europejski i Rada UE omówi' te nowe propozycje w ci'gu najbli%szych miesi$cy. Plan Dzia#ania w dziedzinie Technologii "rodowiskowych (ETAP) z 2004 r. ma na celu usuni$cie przeszkód finansowych, ekonomicznych i instytucjonalnych, aby stymulowa! rozwój i stosowanie technologii &rodowiskowych chroni'cych &rodowisko naturalne, przyczyniaj'c si$ jednocze&nie do poprawy konkurencyjno&ci i wzrostu gospodarczego. Europejskie oznakowanie ekologiczne zach"ca przedsi"biorstwa do podnoszenia swojej efektywno!ci!rodowiskowej, co w efekcie przyniosi popraw" wizerunku firmy Integrowanie środowiska Kluczowymi osi'gni$ciami na polu w#'czania kwestii &rodowiskowych w polityki Wspólnoty s' Proces z Cardiff, Strategia zrównowa%onego rozwoju UE i Szósty Program Dzia#a) na Rzecz "rodowiska. Proces z Cardiff, zapocz'tkowany zgodnie z art. 6 Traktatu WE, by# efektem szczytu w Cardiff, który odby# si$ w czerwcu 1998 r. Pa)stwa cz#onkowskie UE ustanowi#y strategie rozwoju dla przemys#u, energii, spraw gospodarczych i finansowych, a tak%e sze&- ciu innych sektorów, których dzia#alno&! odgrywa wyj'tkow' rol$ dla kwestii &rodowiska. Strategia zrównowa)onego rozwoju, przyj$ta przez Rad$ Europejsk' podczas szczytu w Göteborgu w 2001 r. przyjmuje problemy &rodowiska naturalnego takie jak zmiana klimatu za priorytetowe jako najwa%niejsze powinno&ci pa)stw cz#onkowskich. W rezultacie Strategi$ Lizbo)sk' jej aspekty gospodarcze i spo#eczne poszerzono o wymiar &rodowiskowy. Mia#o to na celu skoordynowanie polityk UE poprzez odniesienie si$ do gospodarki, &rodowiska i problemów spo- #ecznych w kontek&cie zrównowa%onego rozwoju. Wszystkie przyj$te w UE sektorowe polityki integracji musz' obecnie przewi'zywa! szczególn' wag$ do zrównowa%onego rozwoju, zw#aszcza przy wprowadzaniu zmian. Programy Dzia$a( na Rzecz!rodowiska (EAP) okre&laj' priorytety i cele Europejskiej polityki ochrony &rodowiska i ustanawiaj' &rodki, jakie nale%y podj'! w celu realizacji Strategii zrównowa%onego rozwoju UE. Szósty Wspólnotowy Program Dzia#a) na Rzecz "rodowiska (6. EAP), przyj$ty w 2002 r. potwierdzi# wag$ zasady w#'czania ochrony &rodowiska w inne polityki UE. Po#o%y# on podwaliny pod horyzontalne strategie tematyczne potrzebne, by uzyska! pozytywn' synergi$ z celami Strategii Lizbo)skiej wzrostem i zatrudnieniem. 6. EAP ustanowi# równie% dodatkowe mechanizmy wdra%ania zapisów Traktatu dotycz'cych integracji i dalszego rozwijania wska(ników monitoruj'cych proces integracji. Polityki i inicjatywy UE, w tym te wymienione powy%ej cho! nie tylko, pokazuj' zakres dzia#a) podejmowanych na szczeblu UE w celu ochrony &rodowiska i propagowania, a gdy trzeba równie% narzucania, transformacji do ekologicznego i czystszego otoczenia biznesu. Zrównowa%ony wzrost gospodarczy w UE zale%y oczywi&cie od zdolno&ci przedsi$biorstw do skutecznego radzenia sobie z problemami &rodowiska naturalnego i wykorzystywania mo%liwo&ci, jakie daje &rodowisko. Program LIFE i jego nast$pca, LIFE+, to jedne z wielu narz$dzi s#u%'cych promowaniu takich proekologicznych praktyk biznesowych. W 2007 r. Unia Europejska wprowadzi#a LIFE+ i wzbogaci#a go o wspieranie ekologicznych technologii i zwi$kszanie zrozumienia dla kwestii &rodowiskowych w praktyce biznesu. Wi$kszo&! dzia#a) w ramach LIFE+ skupia si$ na dzia#alno&ci przedsi$biorców w unijnym sektorze publicznym. Firmy sektora prywatnego mog' obecnie otrzyma! wsparcie na ekologiczne ulepszenia w ramach eko-innowacyjnego nurtu Programu ramowego na rzecz konkurencyjno&ci i innowacyjno&ci (CIP) prowadzonego przez Komisj$ Europejsk'.

11 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 9 LIFE: wspieranie innowacyjnych ekologicznych dzia"a# w biznesie i przemy!le Skuteczne w!#czanie zrównowa&onego rozwoju w polityk" przemys!ow# nie mo&e wynika$ wy!#cznie z wymogów prawnych. Potrzeba do tego tak&e pozytywnych bod'ców stymuluj#cych ekologiczne dzia!ania w biznesie. Zmiana podej%cia przedsi"biorstw spowodowana jest g!ównie rosn#c# liczb# dobrowolnych inicjatyw, podyktowanych potrzebami rynku. Mo&na przytoczy$ wiele racjonalnych, z &ycia wzi"tych przyk!adów tego typu praktyk. W#'czanie zagadnie) &rodowiskowych w polityk$ przemys#ow' jest istotnym celem Unii Europejskiej i jej pa)stw cz#onkowskich. Jednak%e poprawa efektywno&ci &rodowiskowej nast$puje nie tylko w wyniku egzekwowania konkretnych przepisów prawa unijnego lub krajowego, ale tak%e dzi$ki perspektywie politycznych i finansowych korzy&ci, jakie mo%na uzyska! po wprowadzeniu zmian w podstawowych formach dzia#alno&ci przedsi$biorstw w Europie. UE posiada instrumenty sprzyjaj'ce takiemu nastawieniu. Zaprojektowano je, aby promowa! rozwój dzia#alno&ci gospodarczej przyjaznej &rodowisku, wspiera! konkurencyjno&! firm, które spe#niaj' normy &rodowiskowe, a tak%e pomaga! tym przedsi$biorstwom, które podejmuj' dzia#ania maj'ce na celu popraw$ stanu &rodowiska naturalnego. W&ród form pomocy znajduje si$ finansowanie z programu Komisji Europejskiej LIFE, który jest unijnym instrumentem finansowym na rzecz &rodowiska. Program LIFE wspiera opracowywanie ekologicznych komputerów Fot. LIFE05 ENV/L/ Fot. LIFE00 ENV/IRL/ Dla producentów z UE LIFE jest popularnym i po'ytecznym instrumentem wspieraj#cym ekologiczny biznes LIFE stale przyczynia si$ do rozwoju i wdra%ania inicjatyw nastawionych na popraw$ efektywno&ci &rodowiskowej w wielu sektorach przemys#u. Jeden z komponentów programu LIFE-&rodowisko k#adzie nacisk na wspó#finansowanie projektów pilota%owych i demonstracyjnych, które przyczyniaj' si$ do zmniejszenia dystansu pomi$dzy wynikami prac jednostek rozwojowo- -badawczych a ich zastosowaniem na szerok' skal$ w przemy&le. Wi$cej szczegó#ów na temat wspólnotowego finansowania technologii i przedsi$wzi$! ekologicznych w roku 2007 przedstawiono na stronie 54. Jedna trzecia wszystkich projektów LIFE środowisko przyczynia się do powstawania ekologicznego biznesu W ci'gu ostatnich 17 lat program LIFE udowodni#, %e przestrzeganie przepisów prawa &rodowiskowego i lepsze zarz'dzanie ryzykiem &rodowiskowym oraz oddzia#ywaniem na &rodowisko mo%e i&! w parze ze znacz'- cymi korzy&ciami gospodarczymi. Te ostatnie to m.in. nowe mo%liwo&ci dla przedsi$biorstw, stymulowanie innowacyjnych pomys#ów, ograniczenie kosztów i poprawa wizerunku firmy. Od 1992 r. w ramach LIFE wspó#finansowano ponad 480 projektów zwi'- zanych z ekologiczn' dzia#alno&ci' w biznesie i przemy&le. Oznacza to, %e oko#o jedna trzecia wszystkich projektów realizowanych w ramach LIFE- &rodowisko dotyczy#a dzia#a) przemys#owych lub gospodarczych. Tak%e wiele projektów LIFE w pa)stwach trzecich przyczyni#o si$ do rozwoju ekologicznego biznesu. Tematyka projektów beneficjentów programu LIFE uwzgl$dni#a wszystkie wyzwania &rodowiskowe kluczowe dla Europy. S' to mi$dzy innymi: ochrona wody, gospodarka odpadami, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poziomu ha#asu, czyste technologie, ochrona gleby, zrównowa%one wykorzystanie zasobów, zmniejszenie oddzia#ywania produktów na &rodowi-

12 Rys. 1: Odsetek projektów LIFE-środowisko zajmujących się kwestiami związanymi z przemysłem i biznesem Od 1992 r. w ramach LIFE-!rodowisko wsparcia finansowego udzielono ponad 480 projektom, które przyczyni%y si" do rozwoju ekologicznej dzia%alno!ci przemys%owej i biznesowej (Nale'y zauwa'y&, 'e %#czny bud'et dotyczy% lat 2000 i 2001) sko dzi$ki zintegrowanym politykom produktowym. Program LIFE obj'# równie% wiele sektorów przemys#u i biznesu, z których najwa%niejsze to: przetwórstwo spo%ywcze, produkcja samochodów, produkcja %elaza i stali, przemys# drzewny oraz zak#ady wytwarzaj'ce skór$ i tekstylia. W ró%nych okresach realizacji programu wsparcie tych dzia#a) przez LIFE pozostawa#o na mniej wi$cej jednakowym poziomie, cho! w ostatnich latach nieco wzros#o. Nale%y jednak zauwa%y!, %e w czasie realizacji LIFE II ( ) odnotowano rekordow' liczb$ projektów LIFE-&rodowisko skierowanych do biznesu i przemys#u. W 1997 r. projekty te stanowi#y po#ow$ przedsi$wzi$! realizowanych w ramach tego komponentu. Nie dziwi fakt, %e przedsi$biorstwa prywatne stanowi' najwi$kszy odsetek (#'cznie 63%) beneficjentów programu w przypadku projektów zwi'zanych ze kwestiami istotnymi dla biznesu i przemys#u. Szczegó- Rys. 2: Projekty LIFE-środowisko zajmujące się kwestiami związanymi z przemysłem i biznesem według podejścia #owy przegl'd projektów zatwierdzonych w ramach LIFE pokazuje, %e najwi$ksz' aktywno&ci' na rzecz rozwoju ekologicznego biznesu charakteryzuj' si$ M"P (27%), tu% za nimi znajduj' si$ przedsi$biorstwa mi$dzynarodowe (26%). Inni aktywni uczestnicy procesu tworzenia praktyk biznesowych sprzyjaj'cych &rodowisku to: uniwersytety i instytucje badawcze (15%) oraz organizacje sektora publicznego takie jak w#adze lokalne (8%) oraz w#adze regionalne i krajowe (5%). Udzia# przedsi$biorstw publicznych, stowarzysze) zawodowych i du%ych firm jest mniej wi$cej jednakowy (po 4%). Liczby te nie tylko wskazuj' na rosn'ce zainteresowanie sektora prywatnego tworzeniem coraz bardziej ekologicznego sektora biznesu i wykorzystywaniem okazji do stymulowania innowacji i tworzenia nowych perspektyw gospodarczych, ale równie% odzwierciedlaj' zaanga%owanie Unii we wspieranie ma#ych i &rednich przedsi$biorstw w wype#nianiu zobowi'za) zwi'zanych z ochron' &rodowiska. Liczby te pokazuj', %e dzi$ki LIFE pojawi# si$ wa%ny mechanizm wspólnotowy na rzecz pomocy M"P w spe#nieniu ró%norodnych wymogów &rodowiskowych. Analiza danych z pa)stw cz#onkowskich wskazuje, %e wi$kszo&! projektów zwi'zanych z tworzeniem ekologicznego biznesu wdra- %ano w pa)stwach cz#onkowskich o znacznym zapleczu przemys#owym. List$ otwieraj' W#ochy (84) i Hiszpania (73), kolejne miejsca zajmuj' Niemcy (60), Holandia (53) i Francja (45). Analiza proporcji realizowanych w poszczególnych pa)stwach cz#onkowskich projektów LIFE-&rodowisko zwi'zanych z biznesem daje w pe#ni zbilansowany obraz. Dziewi$tna&cie pa)stw otrzyma#o z LIFE wsparcie na dzia#ania na rzecz tworzenia ekologicznego biznesu, w dwunastu z tych krajów udzia# procentowy wynosi od 22% do 37% zatwierdzonych projektów. Liczby te potwierdzaj', %e firmy i organizacje w ca#ej Europie doceniaj' znaczenie poprawy efektywno&ci &rodowiskowej i u%yteczno&! programu Rys. 3: Projekty LIFE-środowisko według podejścia 15% 2% 7% 49% 44% 83% Technologie Metody i narz!dzia Podnoszenie "wiadomo"ci Technologie Metody i narz!dzia Podnoszenie "wiadomo"ci

13 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 11 Rys. 4: Odsetek projektów LIFE-środowisko związanych z przemysłem i biznesem według typu beneficjenta ,9 26, ,8 10 8,6 5 4,5 4,3 4,3 3,9 2,3 4,3 0 MSP Przedsi!biorstwa mi!dzynarodowe Uniwersytety i instytucje badawcze W#adze lokalne Fot. LIFE00 ENV/E/ W#adze regionalne i krajowe Przedsi!biorstwa publiczne Stowarzyszenia zawodowe Du$e przedsi!biorstwa Przedsi!biorstwa mieszane Inne LIFE jako instrumentu do osi'gania tego celu. Lepsza efektywno&! ekologiczna dzia- #alno&ci biznesowej wymaga zmiany postawy i zobowi'zania do wdra%ania praktycznych ulepsze) na rzecz &rodowiska, takich jak oszcz$dno&! energii, wody i zasobów naturalnych, minimalizacja ilo&ci odpadów, zmniejszanie poziomu ha#asu i zanieczyszczenia powietrza. Mo%na to osi'gn'! poprzez udoskonalanie metod pracy, ale przede wszystkim poprzez opracowywanie nowych technologii. Dlatego te%, podczas gdy ogólnie tylko po#owa projektów w ramach LIFE-&rodowisko zajmuje si$ tward' technologi', oko#o% wszystkich projektów LIFE zwi'zanych z biznesem skupia si$ na technologiach w ogóle. budowy maszyn i systemów, bran%e zwi'zane z odzie%' i wzornictwem. Wiele z wybranych projektów wyra(- nie podkre&la potencja# programu LIFE jako instrumentu sprzyjaj'cego osi'ganiu efektów korzystnych dla wszystkich stron. Dodatkowo interesuj'ce projekty zwi'zane z tworzeniem ekologicznego biznesu wymieniono na ko)cu tej publikacji (zob. s. 54). Wi$kszo&! z tych projektów mo%na odnale(! w bazie projektów na stronie internetowej LIFE: Projekty LIFE z powodzeniem obrazuj# mo'liwo!ci zmniejszenia kosztów dzi"ki podniesieniu wydajno!ci ekologicznej np. dzi"ki ponownemu w%#czeniu materia%ów odpadowych w proces produkcji Rozpowszechnianie dobrych praktyk Wymiana informacji i dobrych praktyk ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywno&ci &rodowiskowej biznesu i przemys#u. Dlatego te% celem niniejszej publikacji LIFE Focus jest podnoszenie &wiadomo- &ci a przede wszystkim pokazanie, jak wydajno&! ekologiczna pozwala osi'gn'! korzy&ci ekonomiczne i redukcj$ kosztów. Szczegó#owo opisano tu dziewi$tna&cie projektów, o kolejnych dziesi$ciu wspomniano. Przedstawione projekty wdra%ano w jedenastu pa)stwach cz#onkowskich. Zaprezentowano je w podziale wed#ug g#ównych dzia#ów przemys#u w Europie, czyli: bran%e podstawowe; turystyka; bran%e zwi'zane z %ywno&- ci' i naukami biologicznymi; bran%e * Klasyfikacj" t" oparto na powszechnych wyzwaniach i podobie(stwach pomi"dzy poszczególnymi ga%"ziami przemys%u. Zob. Wdra'anie wspólnotowego programu lizbo(skiego: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemys%u UE w kierunku bardziej zintegrowanego podej-!cia do polityki przemys%owej (COM(2005) 474 ostateczna).

14 Podstawowe bran#e przemys$u Podstawowe bran#e przemys$u Podstawowe europejskie ga$"zie przemys$u (metalowy, chemiczny i drewniany) zapewniaj% surowce dla wi"kszo#ci europejskich ga$"zi przemys$u, co przek$ada si" na ok. 40% unijnej warto#ci dodanej generowanej przez sektor wytwórczy. Podstawowe ga$"zie przemys$u, jako dostawcy tak istotnych produktów, s% jednocze#nie *ród$em innowacji wprowadzanych w innych sektorach. G$ówne wyzwania przed jakimi stoj% te ga$"zie przemys$u dotycz% zu)ycia energii oraz ograniczania zanieczyszcze(. Szczególnie wa)ne dla europejskiego przemys$u chemicznego s%: unijne rozporz%dzenie REACH oraz inne kluczowe ekologiczne narz"dzia legislacyjne odnosz%ce si" do emisji gazów, jako#ci wody i gospodarki odpadami. Wiele podstawowych ga$"zi przemys$u korzysta ze wsparcia programu LIFE aby przyczyni+ si" do promowania zielonych technologii w biznesie, np. dzia$a( maj%cych na celu ograniczanie zanieczyszczenia lotnymi zwi%zkami organicznymi (LZO), nowych przyjaznych dla #rodowiska procesów produkcyjnych, alternatywnych rozwi%za( produkcyjnych zmniejszaj%cych ilo#+ odpadów toksycznych oraz innowacyjnych cz"sto kierowanych przez przemys$ procedur samoregulacji.

15 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 13 ECOSB: ograniczenie emisji podczas przetwarzania p"yt drewnianych Luksemburskie przedsi"biorstwo przetwórstwa drzewnego z powodzeniem korzysta ze wsparcia programu LIFE przy wprowadzaniu nowej technologii produkcyjnej, która znacz#co ogranicza emisj" lotnych zwi#zków organicznych (LZO) zwi"kszaj#c tym samym wydajno%$ %rodowiskow# drewnianych paneli powszechnie stosowanych w przemy%le budowlanym. P#yty OSB (ang. oriented strand boards) to p#yty drewnopochodne sk#adaj'ce si$ z trzech warstw wysuszonych wiórów drzewnych sklejonych i sprasowanych pod wp#ywem wysokiej temperatury. P#yty OSB, powszechnie u%ywane w sektorze budowlanym, s' l%ejsze i bardziej wytrzyma#e od zwyk#ych drewnianych desek. Podczas tradycyjnego procesu produkcji p#yt OSB wytwarzane s' du%e ilo&ci lotnych zwi'zków organicznych, które s' pochodn' g#ównie naturalnych terpenów oraz wosków wyst$puj'cych w mi$kkich surowcach drzewnych. Wspomniane lotne zwi'zki organiczne stanowi' powa%ne zagro%enie zanieczyszczenia odorami, które mo%e zmusi! producentów p#yt OSB do stawienia czo#a powa%nym wyzwaniom zwi'zanym z zarz'dzaniem &rodowiskowym. Po zako)czeniu produkcji lotne zwi'zki organiczne z produktów drzewnych mog' tak%e prowadzi! do syndromu chorych budynków (SBS ang. sick building syndrome), w wyniku którego pracownicy choruj' w zwi'zku z oddzia- #ywaniem &rodowiska pracy. Wywiera to negatywny wp#yw na dzia#alno&! europejskich przedsi$biorstw. Ekologiczne oferty Luksemburskie przedsi$biorstwo przetwórstwa drzewnego Kronospan skutecznie wykorzystuje dofinansowanie z programu LIFE w dzia#aniach dotycz'cych emisji lotnych zwi'zków organicznych z p#yt OSB. Kronospan to przedsi$biorstwo rodzinne prowadz'ce dzia#alno&! w Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej oraz w Sanem w po#udniowym Luksemburgu. Istnieje ju% od ponad stu lat i cieszy si$ dobr' reputacj' dostawcy wysokiej jako&ci produktów drzewnych dla przemys#u budowlanego i meblowego. Zak#ad w Sanem w Wielkim Ksi$stwie Luksemburga obejmuje teren o powierzchni 30 hektarów i zatrudnia ponad 300 pracowników z okolicznych obszarów wiejskich. Marko Becker z przedsi"biorstwa Kronospan demonstruje ko(cowy proces suszenia p%yt ECOSB Za#o%enia ekologiczne s' mocno osadzone w dzia#alno&ci przedsi$biorstwa nastawionej na zrównowa%ony rozwój i innowacyjno&!. Naszym celem jest produkowanie wysokiej jako&ci produktów drzewnych o wysokiej warto&ci ekologicznej dla mo%liwie najwi$kszej korzy&ci naszych klientów i naszego &rodowiska podkre&la Marko Becker, kierownik dzia#u Energy and Environment w zak#adzie w Luksemburgu. Surowce odnawialne stanowi' podstaw$ naszych produktów. Nasz wk#ad w ochron$ &rodowiska polega na wydajnym korzystaniu z zasobów naturalnych, optymalnym wykorzystaniu energii odnawialnej oraz konsekwentnym poszukiwaniu mo%liwo&ci udoskonalenia naszej dzia#alno- &ci dodaje Becker. Powy%sze strategiczne cele sformu#owano we wniosku LIFE przedsi$biorstwa Kronospan zak#adaj'cym wspó#prac$ z niemieckim instytutem Fraunhofer- Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung (FhG-WKI). Ta uczelnia techniczna wykorzystuje gam$ systemów przetwarzania drewna oraz przeprowadza badania stosowane nad &rodowiskiem. Istotnego wsparcia dla realizacji

16 Podstawowe bran#e przemys$u Fot. Tim Hudson projektu udzieli#o tak%e luksemburskie Centrum Bada) nad Technologiami "rodowiskowymi (ang. Resource Centre for Environmental Technologies). Trzy instytucje wyspecjalizowane w bran%y po#'czy#y swoje si#y w projekcie LIFE ECOSB na rok 2005, którego celem by#o opracowanie i wdro%enie nowego przyjaznego &rodowisku procesu produkcji konstrukcyjnych p#yt drewnopochodnych. Działania innowacyjne EcoDry, nowy proces technologiczny partnerów programu LIFE, mia# by! oparty na innowacyjnym systemie zamkni$tego obiegu s#u%'- cego do wysuszania surowców OSB. Dzi$ki niemu cz'steczki drewna by#yby osuszane przed procesem prasowania przez jednoczesne oczyszczanie z zanieczyszcze) gazowych metod' spopielania. Chcieli&my zmieni! nasz tradycyjny system produkcji p#yt OSB, %eby umo%liwi! przechwycenie cz'steczek lotnych zwi'zków organicznych do pary przegrzanej w miar$ ich ulatniania podczas procesu osuszania wiórów drzewnych. Para by#aby ponownie dostarczana do suszarki w celu zapewnienia zamkni$tego obiegu. Dodatkowa para wytworzona w procesie suszenia by#aby kierowana do pieca, w którym neutralizowane s' zwi'zki organiczne. To powinno ograniczy! zapotrzebowanie na oczyszczanie gazów wydzielanych do atmosfery za pomoc' filtru elektrostatycznego wyja&nia Becker. Zak#adano tak%e, %e zastosowanie pary w procesie osuszania wiórów drzewnych wp#ynie pozytywnie na ograniczenie ilo&ci LZO w gotowych p#ytach Potwierdzenie wsparcia programu LIFE na p%ytach ECOSB OSB. Osuszanie par' mia#o bowiem stanowi! rodzaj destylacji, znacznie redukuj'cej zawarto&! LZO w wysuszonych wiórach drzewnych. Co wi$cej, zmniejszy#aby si$ równie% emisja dwutlenku w$gla, poniewa% system zamkni$tego obiegu zak#ada spalanie mniejszej ilo&ci powietrza i utrzymanie bardziej stabilnej temperatury w komorze grzewczej, co przek#ada si$ na ni%sz' emisj$ tlenku w$gla w trakcie produkcji p#yt OSB. Kolejn' innowacj' przewidywan' w nowym ekologicznym procesie produkcji ECOSB by#o wprowadzenie wielopaliwowej wypalarki, która utylizowa#aby py# drzewny powsta#y podczas produkcji w celu wykorzystania go jako paliwa do ogrzewania suszarki. Wymiennik ciep#a ograniczy#by do minimum utrat$ ciep#a. Innym planowanym rozwi'zaniem na rzecz wydajno&ci by#o wprowadzenie nowych ostrzy do ci$cia wiórów drzewnych, które ci$#yby drewno pod wi$kszym k'tem umo%liwiaj'c tym samym bardziej op#acaln' produkcj$ Zak#adano, %e powy%sze propozycje znacz'co zmniejsz' emisj$ LZO oraz wywr' pozytywny wp#yw na ca#y cykl %ycia produktu. Wyznaczono ambitne cele, by zapewni! optymaln' wydajno&! dzia#alno&ci przedsi$biorstwa oraz uzyska! najlepsz' efektywno&! wydatkowania funduszy otrzymanych w ramach programu LIFE. Pocz'tkowa analiza wykaza#a, %e nowy system zamkni$tego obiegu doprowadzi do: redukcji podstawowej emisji LZO o 90% oraz zawarto&ci LZO w p#ytach po procesie osuszania o 75%; ograniczenia emisji CO 2 na m 3 p#yty o ok. 7%, odpowiednio 10,3 kg na ka%dy m2; oraz zmniejszenia zu%ycia energii termicznej o przynajmniej 10% i energii elektrycznej o przynajmniej 5%. Opracowano tak%e program monitoringu, maj'cy na celu wykrycie wszelkich zagro%e) dla realizacji powy%szych celów. Uzyskane efekty mia#y by! rozpropagowane w ramach dzia#a) promocyjnych przewidzianych we wniosku do LIFE oraz wykorzystane do zarz'dzania &rodowiskowego w firmie. Wysoko ocenione wyniki projektu Przedsi$biorstwo Kronospan jest bardzo zadowolone z wyników projektu LIFE, którego wszystkie cele zosta#y osi'gni$te. Na ró%nych etapach kontroli zbadano poszczególne parametry eksploatacyjne oraz rozpoznano cykl procedur gwarantuj'cych uzyskanie zamierzonych wyników technicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. Jako&! p#yt OSB wyprodukowanych przy u%yciu technologii ecodry jest &wietna, a sam system ecodry jest obecnie wykorzystywany przez Kronospan przy produkcji ró%nych rodzajów p#yt w zak#adzie w Luksemburgu. W zale%no&ci od grubo&c i p#yty OSB mog' by! stosowane w warunkach niskiej b'd( wysokiej wilgotno- &ci oraz wykorzysty wane do ró%nych celów, m.in. do pokrycia &cian, pod- #óg, do tworzenia konstrukcji i innych rozwi'za) zrób to sam. Alexander Bircumshaw, kierownik linii produkcyjnej OSB w luksemburskim zak#adzie uwa%a, %e system ecodry ju% teraz znacznie przyczyni# si$ do poprawy standardów ekologicznych w europejskim przemy&le budowlanym. Nasz nowy proces produkcji pozwala na redukcj$ emisji oraz na wykorzystanie m#odszego, szybciej rosn'cego drewna, dzi$ki czemu powstaje szansa na ograniczenie emisji dwutlenku w$gla w sektorze budowlanym dodaje. Obecnie zak#ad w Sanem produkuje m 3 nowych p#yt ECOSB rocznie. Na podstawie korzy&ci dla &rodowiska naturalnego osi'gni$tych dzi$ki systemowi ecodry wspieranemu przez program LIFE, Kronoplast aktywnie promuje p#yty jako kluczowy ekologiczny produkt firmy.

17 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 15 Wszystkie g#ówne za#o%enia ekologiczne projektu LIFE zosta#y zrealizowane lub przekroczone; analiza cyklu %yciowego (LCA) nowego procesu produkcji p#yt wykaza#a, %e projekt ECOSB przyczyni# si$ do redukcji oddzia#ywania na &rodowisko w zak#adzie Kronospan o 25-50%. Emisja LZO podczas samego procesu produkcji zosta#a zmniejszona o 97%, emisja z gotowych p#yt spad#a o 90%. O 40% zmniejszy#o si$ wydzielanie woni. Spad#o tak%e zu%ycie kleju. Emisja gazów cieplarnianych ze zu%ycia energii oraz emisja LZO zosta#y zredukowane o 19%, pobór mocy o 15% z 751,5 kwh do 651 kwh. Powy%sze rezultaty s' w du%ym stopniu przypisywane odzyskiwaniu energii cieplnej przez wymiennik ciep#a, który pozwoli# na 12-procentowe zmniejszenie zu%ycia energii potrzebnej na ogrzanie suszarki. Dzi$ki nowemu systemowi wiórowania zu%ywa si$ o 3% mniej drewna. Z kolei dzi$ki bardziej wydajnemu systemowi zamkni$tego obiegu o 27% spad#o zu%ycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia linii produkcyjnej. Analiza LCA wykazuje, i% emisja gazów cieplarnianych podczas ca#ego procesu produkcji zmniejszy#a si$ o 10%. Po otrzymaniu wyników finansowanej przez program W nowym procesie produkcyjnym wykorzystuje si" m%odsze, szybciej rosn#ce, drzewo, co poprawia efektywno!&!rodowiskow# LIFE analizy LCA wprowadzono nowy rodzaj mniej toksycznego kleju. Przedstawione korzy&ci &rodowiskowe przek#adaj' si$ na wymierne zyski przedsi$biorstwa, jako %e nowy ekologiczny system zamkni$tego obiegu stosowany w produkcji p#yt OSB prowadzi do zmniejszenia kosztów o ok. 3,5% (przy cenach z 2004 r.). Ta oczywista ekonomiczna zaleta projektu bardzo pomog#a Kronospanowi w przezwyci$%eniu problemów zwi'zanych z gwa#townym wzrostem cen surowców drzewnych. Działalność ekologiczna Wszystkie p#yty ECOSB posiadaj' certyfikat programu na rzecz zagospodarowania zasobów le&nych PEFC (ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification). To mi$dzynarodowe &wiadectwo standardów ekologicznych zosta#o przyznane w ramach zapewnienia nabywców p#yt ECOSB, i% p#yty te powstaj' przy u%yciu metod promuj'cych zrównowa%on' gospodark$ le&n'. Kolejne wyrazy uznania wobec rozwi'za) przyjaznych &rodowisku p#yn$#y od Federacji Przedsi$biorców Luksemburga (FEDIL), która og#osi#a Kronospan laureatem nagrody Environmental Award Scheme za nowy system osuszania wykorzystuj'cy obieg zamkni$ty. To wa%ne wyró%nienie odzwierciedla zaanga%owanie Kronospanu w udoskonalanie standardów zarz'dzania &rodowiskowego. Firma chcia#aby zach$ci! innych producentów p#yt drewnianych do prowadzenia dzia#a) na rzecz ochrony &rodowiska. Powy%- sze zadanie u#atwi#a strategia rozpowszechniania projektu LIFE, dzi$ki której do tej pory zaprezentowano innym przedsi$biorstwom przetwórstwa drzewnego, jak warto&ciowy jest system ecodry. Przyk#adem oddzia#ywania wspomnianej strategii jest linia produkcyjna w Niemczech, która obecnie wprowadza proces ograniczania emisji LZO. Technologia osuszania systemem obiegu zamkni$tego ma przed sob' bezpieczn' przysz#o&!, a my podczas projektu LIFE nauczyli&my si$ bardzo wiele. Obecnie badamy, w jaki sposób mo%emy wykorzysta! udoskonalenia p#yt OSB w produkcji p#yt MDF (ang. medium-density fibreboard) przyznaje z dum' Marko Becker (Kronospan). Takie zmiany mog#yby znacznie zwi$kszy! zakres rozwoju w ramach projektu ECOSB oraz wzmocni! d#ugoterminowe oddzia#ywanie wsparcia programu LIFE na europejskie zak#ady przetwórstwa drzewnego. Zespó% odpowiedzialny za realizacje projektu laureatem nagrody FEDIL Environmental Award Fot. Tim Hudson Numer Projektu: LIFE05 ENV/L/ Nazwa projektu: Nowe przyjazne &rodowisku p#yty OSB Beneficjent: Kronospan Luxembourg S.A. Czas trwania: stycze) 2005 grudzie) 2007 Ca!kowity bud"et: Udzia! LIFE: (maksimum) Strona internetowa: Kontakt: Marko Becker

18 Podstawowe bran#e przemys$u CLEAN DECO: wzorcowy przyk"ad ekologicznych metod produkcyjnych BEST PROJECTS AWARD W ramach w!oskiego projektu LIFE zaprezentowano czystsze i bardziej op!acalne alternatywy dla tradycyjnych metod galwanizacji. Przetestowano nowe zastosowania technik fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD ang. physical vapour deposition) w procesach zdobienia kranów. Znaleziono w ten sposób nowe rozwi#zania, które pomog# zmniejszy$ ryzyko zanieczyszczenia spowodowanego emisj# zasadowych i kwa%nych osadów i %cieków. Mniejsze zanieczyszczenia i dłuższa trwałość W ramach projektu CLEAN DECO zrealizowano wszystkie wst$pne za#o%enia. Przetestowano trzy dekoracyjne kolory pow#ok z#oty, srebrny i antracytowy o podobnym wygl'dzie po#ysku do pow#ok galwanicznych. Wykazano wyra(n' ró%nic$ w trwa#o&ci powlekanych elementów na korzy&! techniki PVD. Krany z pow#ok' PVD okaza#y si$ cztery razy trwalsze od tych z pow#ok' galwaniczn'. Uda#o si$ po#'czy! d#u%sz' trwa#o&! produktów z dzia#alno&ci' na rzecz &rodowiska oraz ograniczeniem kosztów. W trakcie trwania projektu LIFE zanotowano nast$puj'ce oszcz$dno&ci zwi'zane ze zu%yciem zasobów: Nowe ekologiczne pokrycia PVD maj# szerok# gam" zastosowa( PVD to termin obejmuj'cy ró%ne techniki, w których stosuje si$ komor$ pró%- niow' w celu przekszta#cenia materia- #ów powlekaj'cych, takich jak tytan lub chrom, w par$ jonow'. Do realizacji projektu beneficjent wykorzysta# swój wyspecjalizowany oddzia#, Genta-Platit, posiadaj'cy 30-letnie do&wiadczenie i odpowiedni atest ISO, do wdro%enia techniki PVD. Celem projektu by#o wykazanie, %e stosowana do dekoracyjnego platerowania technika PVD mo%e dostarczy! korzy&ci zarówno &rodowiskowe, jaki ekonomiczne. Dzi$ki programowi LIFE, beneficjent zbudowa# demonstracyjn' instalacj$, która pozwoli#a osi'gn'!: redukcj$ zawarto&ci chromu w &ciekach i toksycznym osadzie &ciekowym, zmniejszenie zale%no&ci od anhydrytu chromu niebezpiecznego surowca, ograniczenie kosztów w wyniku bardziej wydajnego zu%ycia wody i energii. Dodatkowo, pomys#odawcy projektu za#o%yli, %e przy zastosowaniu technik PVD mo%na b$dzie wyprodukowa! pow#oki lepsze jako&ciowo w porównaniu z pow#okami galwanicznymi, wzmacniaj'c w ten sposób pozycj$ firmy na rynku poprzez udoskonalenie gamy produktów. zu%ycie surowców spad#o o 80%; podstawowa ilo&! odpadów zmniejszy#a si$ o 40%; ca#kowicie wyeliminowano produkcj$ odpadów z zawarto&ci' chromu; znacznie spad#o zu%ycie p#ynów w procesie produkcji oraz znacznie zredukowano ilo&! u%ywanych niebezpiecznych &rodków chemicznych lub nawet wyeliminowano ich zu%ycie ca#kowicie. A co po LIFE? Nowe możliwości Sukces projektu przyczyni# si$ do wzrostu zaanga%owania Genta-Platit w rozpowszechnianie technik PVD na wi$ksz' skal$ w demonstracyjnych instalacjach wspó#finansowanych przez program LIFE. Przeprowadzono kolejne testy na ró%nych rodzajach metalowych przedmiotów, tym samym rozszerzaj'c zastosowanie technologii PVD poza zaplanowany na pocz'tku

19 LIFE Focus I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku I str. 17 rynek baterii #azienkowych na inne nieprzewidziane segmenty rynkowe produktów, z których jako&ci klienci byli bardzo zadowoleni. W ci'gu czterech lat od zako)czenia projektu LIFE odkryto wiele nowych mo%liwo&ci handlowych, które doprowadzi#y do zwi$kszenia obrotu firmy o ok. 10%. Firma powi$kszy#a swoj' baz$ klientów oraz zrealizowa#a za#o%enie strategiczne w ramach projektu LIFE. Dzi$ki nowym zastosowaniom pokry! PVD Genta-Platit zró%nicowa#o oraz poszerzy#o zakres swojej dzia#alno&ci. Obejmowa#a ona: produkcj$ uchwytów, por$czy oraz innych akcesoriów metalowych do luksusowych motorówek. Okaza#o si$, %e pokrycia PVD zapewniaj' &wietn' ochron$ przed zasoleniem oraz s' wystarczaj'co mocne, aby spe#ni! wymogi wytrzyma#o&ci. specjalistyczn' obróbk$ metalicznych oprawek okularowych. Podpisano kontrakty z dwiema najwi$kszymi na &wiecie firmami optycznymi na zastosowanie technologii PVD do hartowania matryc stosowanych podczas produkcji oprawek oraz do pokrywania samych oprawek. pokrywanie zaworów dop#ywu powietrza w sprz$cie do nurkowania. Obróbka PVD znalaz#a zastosowanie w zabezpieczaniu i uszczelnianiu podwodnych urz'dze) technicznych. zabezpieczanie i dekorowanie luksusowych zegarków. Znany mediola)- ski producent bi%uterii zdecydowa# si$ na zastosowanie pokrycia PVD w swojej limitowanej edycji ekskluzywnych zegarków. wyka)czanie zamków ró%nej wielko- &ci i ró%nych kszta#tów obróbk' PVD. Pokrycia PVD gwarantuj# wysok# jako!& oraz bardziej trwa%e wyko(czenie wyrobu produkcj$ sztu!ców autorskiego projektu przy u%yciu technologii PVD opracowanych w ramach projektu LIFE. pokrycia elementów urz'dze) hazardowych do klubów i kasyn metod' PVD w Genta-Platit. Ponadto kilka firm produkuj'cych akcesoria mody zakupi#o mo%liwo&! zastosowania PVD do obróbki metalowych produktów takich jak sprz'czki, suwaki i guziki. Klienci z bran%y mody sugeruj', %e mo%na by znale(! znacznie wi$cej zastosowa) dla technologii PVD gdyby pokrycia by#y dost$pne w wi$kszej gamie kolorów. Jest to jeden z celów beneficjenta w nieustaj'cym procesie udoskonalania produktu przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych zastosowa) i nowych rynków dla ekologicznej alternatywy tradycyjnej galwanizacji. Powstanie nowych mo%liwo&ci mog#oby doprowadzi! do dzia#alno- &ci zak#adu na skal$ przemys#ow'. Z kolei w trakcie pilota%owych etapów projektu beneficjent przyzna#, %e wsparcie LIFE sta#o si$ g#ównym czynnikiem rozwoju przedsi$biorstwa. Innym wa%nym czynnikiem, dzi$ki któremu wprowadzono bardziej ekologiczne metody, by#a skuteczna wspó#praca mi$dzy partnerami i podwykonawcami zaanga%owanymi w projekt LIFE. Szczególnie wa%ne kontakty nawi'zano z innymi przedsi$biorstwami bran%y galwanicznej, które zacz$#y stosowa! technologi$ PVD jako alternatywne rozwi'zanie dla procesu galwanicznego pokrywania chromem. Wzorcowy przykład W 2007 r. osi'gni$cia Genta-Platit zosta#y nagrodzone, gdy projekt CLEAN DECO og#oszono jednym z najlepszych projektów LIFE "rodowisko. Oceniaj'cy podkre&lili jak wa%ny by# wk#ad zespo#u projektowego CLEAN DECO w zaprezentowanie w#asnych dokona) producentom kranów i innym przedsi$biorstwom stosuj'cym tradycyjne metody obróbki galwanicznej. Techniki PVD stanowi' op#acalne alternatywne rozwi'zanie oraz wi'%' si$ z mniejszymi zagro%eniami dla &rodowiska naturalnego ze wzgl$du na redukcj$ odpadów z zawarto&- ci' chromu. Ustawodawstwo unijne, Podczas projektu pilota'owego udowodniono, 'e obróbka PVD mo'e by& stosowana na skal" przemys%ow# zniech$caj'ce do stosowania niebezpiecznych substancji, takich jak np. chrom, równie% mo%e przyczyni! si$ do zwi$kszenia zainteresowania nowymi czystszymi i bardziej wydajnymi technologiami produkcji przemys#owej opracowanymi w trakcie i po zako)czeniu okresu finansowania z programu LIFE. Zas#uguj' one bowiem na opini$ wzoru do na&ladowania. Numer Projektu: LIFE00 ENV/IT/ Nazwa projektu: Opracowanie czystej technologii PVD do produkcji elementów dekoracyjnych Beneficjent: Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti S.p.A., W#ochy Czas trwania: wrzesie) 2001 sierpie) 2004 Ca!kowity bud"et: Udzia! LIFE: Strona internetowa: Kontakt: Daniele Franchi

20 Podstawowe bran#e przemys$u Zero Emission Lacquer: ekologiczne amortyzatory Jeden z najwi"kszych producentów amortyzatorów samochodowych w Europie skorzysta! ze wsparcia programu LIFE przy wymianie u&ywanych w procesie produkcyjnym lakierów rozpuszczalnikowych na lakiery wodorozcie(czalne zawieraj#ce poni&ej 1% lotnych zwi#zków organicznych. Dzi"ki programowi LIFE KONI przekszta%ci%o ca%# lini" produkcyjn# amortyzatorów KONI, w swojej holenderskiej fabryce w Oud-Beijerland, produkuje rocznie milion amortyzatorów dla przemys#u samochodowego i kolejowego. Tygodniowo produkuje ok amortyzatorów samochodowych i kolejowych. Praktycznie wszystkie s' pokrywane dodatkow' pow#ok', która zabezpiecza przed korozj', a tak%e uatrakcyjnia ich wygl'd. Kiedy& do pokrywania amortyzatorów u%ywano produktów na bazie potencjalnie szkodliwych rozpuszczalników organicznych. Jednak na podstawie nowych przepisów krajowych oraz dyrektywy Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwi'zków organicznych (1999/13/WE), KONI wprowadzi#o nowoczesny ekologiczny system produkcji, oparty na stosowaniu czystszych i bardziej ekologicznych pow#ok. "rodki z programu LIFE wykorzystano do wprowadzenia nowej zmechanizowanej linii produkcyjnej do pokrywania amortyzatorów, która spe#ni#a wymogi dotycz'ce emisji oraz ograniczy#a nieprzyjemny zapach wydobywaj'cy si$ na okoliczne tereny. Specjalnie dla KONI opracowano lakier epoksydowy na bazie wody, praktycznie nie zawieraj'cy lotnych zwi'zków organicznych (LZO). Dzi$ki projektowi LIFE po raz pierwszy w europejskim sektorze produktów metalowych zastosowano tego typu ekologiczne lakiery. Nowy zak#ad rozpocz'# dzia#alno&! pod koniec 2002 r. W ci'gu roku odnotowano nast$puj'ce zmiany korzystne dla &rodowiska: zmniejszenie emisji rozpuszczalników o 99,5% (z do 251 kg rocznie), brak skarg ze strony s'siadów na nieprzyjemne zapachy wydobywaj'ce si$ z fabryki, oraz ogromna poprawa warunków bezpiecze)stwa i higieny pracy ze wzgl$du na brak konieczno&ci noszenia masek przez pracowników obs#uguj'cych rozpylacze do farb przy wykonywaniu wszystkich czynno&ci. Co wa%ne, okaza#o si$, %e jako&! nowego lakieru jest wy%sza od poprzedniego preparatu rozpuszczalnikowego. Poza tym, dzi$ki nowej linii produkcyjnej sfinansowanej przez program LIFE, KONI uda#o si$ unikn'! przeniesienia fabryki w Oud Beijerland tym samym zapobiegaj'c likwidacji wielu stanowisk na lokalnym rynku pracy. Osiągnięcia po zrealizowaniu projektu LIFE Przez pi$! lat po zako)czeniu projektu LIFE utrzymano stabilne tempo rozwoju. Nowy dostawca, Mol Coatings, udoskonali# receptur$ ekologicznego lakieru poprzez wyeliminowanie z niego cynku. Co wi$cej, zast'- piono fosforan %elaza, substancj$ zanieczyszczaj'c', na etapie poprzedzaj'cym spryskiwanie amortyzatorów. Tak%e opakowania lakieru sta#y si$ bardziej przyjazne &rodowisku zamieniono 100-litrowe jednorazowe pojemniki plastikowe na 500-litrowe pojemniki nierdzewne nadaj'ce si$ do ponownego u%ytku. Szacuje si$, %e przy u%yciu nowego ekologicznego lakieru wyprodukowano ju% amortyzatorów, dzi$ki czemu dotychczasowe zu%ycie rozpuszczalników zmniejszy#o si$ o kg. Te dane b$d' szybko wzrasta!, poniewa% KONI stosuje ekologiczny lakier w nowej fabryce w Chinach, która b$dzie produkowa#a amortyzatorów rocznie. Równie% inne sektory przemys#owe wykaza#y zainteresowanie nowym lakierem, m.in. produkuj'ce przyczepy przedsi$biorstwa z Rumunii, Polski i Holandii. Przewiduje si$ wi$ksze zainteresowanie produktem po wprowadzeniu bardziej rygorystycznych przepisów dotycz'cych &rodowiska, które zwi$ksz' popyt na przekszta#canie linii produkcyjnych. Do sierpnia 2008 r. zak#ad KONI finansowany przez program LIFE zaoszcz$dzi# ok. miliona euro przy wydatkach wynosz'cych oko#o 2,5 miliona euro, które firma zainwestowa#a w ekologiczn' lini$ produkcyjn'. Numer Projektu: LIFE00 ENV/NL/ Nazwa projektu: Zero Emission Lacquer Beneficjent: Koni B.V. Czas trwania: lipiec 2001 lipiec 2003 Ca!kowity bud"et: Udzia! LIFE: Strona internetowa: Kontakt: Bert Overweg

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo