!! "! # "! $ " # % &! "! "!! ' (! %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!! "! # "! $ " # % &! "! "!! ' (! %"

Transkrypt

1 str. 1 Załcznik Nr 3!! "! # "! $ " # % Zleceniodawca: Wytwórnia Sprztu Komunikacyjnego PZL Rzeszów S.A. Wykonawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej Umowa: 03397/C.T08-6/2003, nr projektu: 6 T C/06131 W ramach realizacji projektu celowego opracowano i wdroono do produkcji technologi lutowania próniowego i indukcyjnego lutowania na bazie srebra i złota przewodów hydraulicznych do silników lotniczych. Opracowano sposób przygotowania powierzchni elementów do lutowania oraz optymalny kształt i wymiary szczeliny pomidzy elementami lutowanymi. Przy lutowaniu próniowym zostały okrelone parametry technologiczne w zakresie temperatury, czasu lutowania oraz wielkoci cinienia czstkowego zapewniajcego maksymaln redukcj tlenków w celu uniknicia sublimacji lutowania i warstw wierzchnich elementów lutowanych. W zakresie lutowania indukcyjnego podano sposób doboru induktorów i parametrów prdowych w zalenoci od rednicy elementów lutowanych oraz czasu i iloci przepływu gazu ochronnego. Ustalono temperatur i czas lutowania indukcyjnego. Parametry te pozwalaj osign wymogi lotniczych norm jakociowych tj.: wypełnienie spoiny min. 80% pokrycie menisku 100% poziom braków poniej 10% Osignito zdolno produkcyjn w wysokoci ok. 5 tys. szt. rónych rurek paliwowych lutowanych miesicznie. Moliwoci produkcyjne linii s wiksze i cigłe wdraanie nowych typów przewodów pozwala na zwikszenie sprzedawanych przewodów. Uzyskano na 54 wiatowej Wystawie Innowacji, Bada Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Eureka 2005 Bruksela Listopad 2005: Złoty Medal z Wyrónieniem / przyznawany przez midzynarodowe Jury wystawy, oraz nagrod Ministra Nauki Republiki Rumuskiej &! "! "!! ' (! % Zleceniodawca: Huta Bankowa Sp. z o. o. Wykonawca Akademia Górniczo Hutnicza Umowa: 03327/C.T08-6/2003, nr projektu 6 T C/06035 Istotnym elementem w wykonywanym projekcie celowym jest poprawiony pakiet programów komputerowych RingRoll oraz RRcharge. Program RRcharge pomaga w projektowaniu przedkuwki i doborze wsadu. Czas oblicze pojedynczego procesu sprowadza si do czasu wprowadzenia danych. Program RingRoll

2 Załcznik Nr 3 str. 2 umoliwia wykonanie symulacji procesu nagrzewania wsadu, kucia przedkuwki i walcowania piercieni. W rezultacie jest moliwe zaprojektowanie nowej technologii bez koniecznoci wykonania bada eksperymentalnych w zakresie płynicia metalu lub pomiarów pola temperatury. Programy wyposaone s w interfejsy graficzne ułatwiajce wprowadzenie danych i analiz wyników oblicze. Opracowane w ramach projektu celowego technologie, w połczeniu ze zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w linii technologicznej wzła produkcyjnego praso walcarki, umoliwiły rozszerzenie oferty rynkowej Huty Bankowa o piercienie kołnierzowe szyjkowe do rurocigów przesyłowych wg. norm ANSI, DIN i PN, przeprowadzono modernizacj układu sterowania walcarki RAW 125/100 oraz doposaono pras HRP Opracowano i wdroono do produkcji nowy asortyment piercieni profilowanych zewntrznie z przeznaczeniem na kołnierze do rurocigów przesyłowych w przemyle energetycznym, chemicznym, paliwowym i stoczniowym oraz cienkocienne tuleje piercieniowe przeznaczone na czci maszyn i urzdze. ) * "!! *! # % Zleceniodawca: Balton Sp. z o. o. Wykonawca: Midzywydziałowe Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej Umowa: 03547/C.P05-6/2004, nr projektu:6 P C/06324 Opracowano metod pokrywania stentów naczyniowych warstw polimeru wydzielajc lek paclitaxel przeciwdziałajcy restenozie czyli ponownemu zweniu naczynia w miejscu wszczepieniu stentu. Przeprowadzono łcznie sto kilkadziesit eksperymentów. Ich wyniki dokumentuje sprawozdanie oraz dokumentacja fotograficzna. Opracowano metodyk przygotowywania powierzchni stentu, technik nakładania polimerów i paclitaxelu z roztworu tak by tworzyły jednorodn warstw i jednoczenie nie zaklejały przestrzeni pomidzy ramionami stentu. Opracowano równie skład kolejnych warstw pokrycia tak by spełniały wymagania odnonie czasu wydzielania leku i jego maksymalnego stenia zaraz po implantacji. Po wykonaniu serii prototypowej Firma przeprowadziła proces certyfikacji stentu wydzielajcego paclitaxel z systemem wprowadzajcym, uzyskujc certyfikat oceny zgodnoci z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC wyroby medyczne oraz zgłosiła wyrób do procesu rejestracji w Urzdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. + & * # ' # # % Zleceniodawca: SUMER Sprzt Urzdzenia Medyczne i Rehabilitacyjne Wykonawca: Wojskowa Akademia Techniczna Umowa: 03436/C.T10-6/2003, nr projektu 6 T C/06090

3 str. 3 Załcznik Nr 3 W ramach projektu opracowano i wykonano załoenia techniczno ekonomiczne systemu rehabilitacyjno-diagnostycznego, wykonano 3 kompletne zestawy pomiarowe, przeprowadzono kompleksowe badania pracy systemu przy sterowaniu rcznym i automatycznym. Kocowym efektem wymienionych czynnoci jest stanowisko do bada rehabilitacyjno diagnostycznych o walorach techniczno-ekonomiczno-uytkowych umoliwiajcych pomiary statyczne i dynamiczne parametrów biomechanicznych ruchu oraz szeroko rozumian rehabilitacj do wykorzystania w specjalistycznych gabinetach rehabilitacyjnych. Dodatkowym walorem opracowanego i wykonanego stanowiska jest jego relatywnie niska cena w stosunku do znanych wiatowych rozwiza tego typu., - ( " " % Zleceniodawca: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding Wykonawca prac badawczo-rozwojowych: Politechnika Warszawska Umowa: 03349/C.T12-6/2003, nr projektu 6T C/06111 Efektem realizacji tematu jest wprowadzenie do produkcji seryjnej wagonu typu wglarka samowyładowcza. Opracowany i wykonany w ramach projektu wagon posiada pojemno około 48 m 3 i słuy bdzie do transportu materiałów sypkich o granulacji powyej 2mm, niewraliwych na warunki atmosferyczne. W produkcji seryjnej moliwe s rozwizania dotyczce wyładunku zgodnie z ustaleniami z zamawiajcym (elektryczne, pneumatyczne lub mieszane). Zastosowanie omioosobowej wyładowczej wglarki poprawia efektywno przewozów z uwagi na popraw parametrów eksploatacyjnych, powoduje zmniejszenie czasu rozładunku. Proponowane rozwizanie ma równie walor uniwersalnoci, gdy wagon moe by wykorzystywany do przewozów rónych materiałów sypkich. W ramach przygotowywania si do wdroenia projektu Zleceniodawca jest w trakcie podpisywania umowy z PKP CARGO S.A. na wykonanie 75 sztuk wagonów.. / * "!! * "! 0! 1 2 % Zleceniodawca: KGHM POLSKA MIED S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów w Głogowie Wykonawca: Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Umowa: 03454/C.T08-6/2003, nr projektu celowego: 6 T C/06132 Opracowano technologi tworzyw ogniotrwałych niewypalanych, modyfikowanych dodatkami na elementy układów wylewowych urzdze metalurgicznych w Hucie Miedzi Głogów, takich jak: - rynny wylewowe pieców anodowych, - kształtki wylewowe rynny syfonowej pieców szybowych, - rynny wylewowe pieca elektrycznego, - kosze wylewowe pieców anodowych,

4 Załcznik Nr 3 str. 4 - zbiorniki porednie pieców anodowych. Zakres ten został rozszerzony o nastpujce materiały: - formowane wyroby ceramiczne wizane, - zaprawy do łczenia elementów składowych układów wylewowych, - powłoki ochronne. Projekt zakładał wzrost trwałoci mierzonej iloci wytopów prowadzonych przy danym wyłoeniu od 0,5 do 12 razy w stosunku do osiganej przed zrealizowaniem projektu. Osignito załoony cel poprzez uzyskanie rozwiza materiałowych i konstrukcyjnych, umoliwiajcych zwikszenie trwałoci wyłoe ogniotrwałych elementów układów wylewowych. W wikszoci przypadków przekroczono załoony poziom trwałoci w zakresie od 7 do 218%. Przedsiwzicie zostało wdroone w Hucie Miedzi Głogów II i Głogów I.. Przewidywane sumaryczne efekty ekonomiczne zwizane z wdroeniem nowych rozwiza materiałowych, oszacowane dla wybranych obszarów stosowania, wynosz zł. Upowszechnienie wyników projektu celowego przewidziane jest w Hucie Miedzi Legnica. 3, 40 5, #! 6" % Zleceniodawca: Gdaska Stocznia Remontowa S.A. Wykonawca: Centrum Techniki Okrtowej S.A. Zakład Badawczo Rozwojowy Umowa: 03387/C.T12-6/2003, nr projektu celowego: Nr 6 T C/5923 Wyniki bada przeprowadzonych w ramach w/w PC zostały wykorzystane przy projektowaniu i kontraktacji statków typu AHTS 80 T zakontraktowanych dla Tidewater Marine LLC. Gdaska Stocznia Remontowa S.A. dostarczyła ju dwa statki o ucigach znacznie przekraczajcych załoenia projektowe co stanowi potwierdzenie słusznoci załoe i osigni polskiej myli technicznej i nowatorskiego projektu na płytkie wody. Statki, J. Hugh Roof Jr oraz Big Joe Tide, zostały przekazane armatorowi amerykaskiemu odpowiednio i , jako efekt bardzo dobrych rezultatów z eksploatacji i osiganych parametrów. Statki potwierdziły załoenia Cost cutter i stanowi rezultat kompromisu pomidzy kosztami budowy a kosztami eksploatacji, armator złoył zamówienie na dwie kolejne jednostki z opcj na dwie nastpne. Gdaska Stocznia Remontowa S.A. ju pracuje nad standaryzacj i uaktualnieniem dokumentacji; nowe statki maj osiga 120T ucigu na palu i by oparte na tym samym kadłubie co poprzednie. I tu włanie szeroki zakres prac badawczych wykonanych w ramach PC dał moliwoci szybkiego pojcia decyzji i uaktualnienia projektu. Terminy dostawy statków to maj i sierpie 2006 r. ewentualnie do koca 2006 r. Gdaska Stocznia Remontowa S.A. wchodzi bardzo mocno na rynek statków pomocniczych off-shore bazujc na przeprowadzonych badaniach i oferuje

5 str. 5 Załcznik Nr 3 równie statki dostawcze (nie holowniki ) dla rónych armatorów i moliwe, ze w najbliszym czasie inni klienci równie zło zamówienia; negocjacje minimum 5- ciu projektów s w toku. Nastpuje jednoczenie intensyfikacja poszukiwa i wdraanie rozwiza polskich firm i polskich wyrobów na produkowanych statkach i przełamywanie monopolu norweskiego na tego typu wyroby jak flota pomocnicza off-shore. Jednoczenie naley stwierdzi, e armatorzy teje floty zaczynaj postrzega Remontow S.A. i Polsk jako Stoczni i kraj w którym buduje si w pełni wyposaone statki a nie warsztaty do budowy kadłubów; szczególnie jeli chodzi o odzyskanie renomy Stoczni Północnej z Grupy Remontowej S.A., która zaprzestaje budowy kadłubów dla innych stoczni na korzy budowy w pełni wyposaonych jednostek. Jakie perspektywy na lata nastpne: planowana jest intensyfikacja kontraktacji i osignicie poziomu dostaw statków typu AHTS rocznie w cigu najbliszych dwóch lat i zapełnienie portfela zamówie na ten typ floty do roku ( # - ( " " " #! ( % Zleceniodawca: Fabryka Zmechanizowanych Obudów cianowych FAZOS S.A. Wykonawca: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Umowa: 03210/C.T12-6/2002, nr projektu 6 T C/05783 Wynikiem zrealizowanego projektu celowego było skonstruowanie i wdroenie dwóch typów obudów cianowych: FAZOS-15/33-Poz spełniajcej kryteria okrelone w załczniku do umowy, oraz FAZOS-18/37-Poz1 o wyszych parametrach technicznych. W ramach prac wdroeniowych w pierwszej kolejnoci wykonano 10 sekcji obudowy FAZOS-18/37-Poz1. Podczas tych prac potwierdzono kompletno dokumentacji produkcyjnej i nie ujawniono jakichkolwiek wad dokumentacji. Pozyskano zamówienie na wyposaenie ciany o długoci 203 m w 114 sekcji tej obudowy plus 3 sekcje skrajne na cianie wydobywczej KWK Gramotinskaja w Rosji. Wanym efektem ekonomicznym jest wdroenie obudowy na trudnym rynku zagranicznym oraz moliwo dalszych zamówie w ramach wygrania przetargu. 9! * " # " " "! % Zleceniodawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Wykonawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Umowa: 03313/C.T12-6/2003, nr projektu: 6 T C/05946 W wyniku realizacji projektu celowego opracowano stacj kontrolno-sterujc SKS o modułowej strukturze i elastycznych moliwociach funkcjonalnych. Stacja SKS przeznaczona jest do stosowania w kopalnianych systemach zbierania danych pomiarowych i sterowania, do obsługi czujników dwustanowych i/lub do realizacji

6 Załcznik Nr 3 str. 6 funkcji sterujcych. Stacja współpracuje z czci powierzchniow systemu kontroli parametrów rodowiska w kopalni. W ramach prac wdroeniowych wykonano seri informacyjn składajc si z 4 stacji SKS oraz modułu zasilajco-transmisyjnego. Wykonane urzdzenia włczono do systemu SMP-NT w KWK Budryk. Elastyczno zaprojektowanych urzdze, uzyskana dziki nowoczenie zaprojektowanym obwodom sterujcym i transmisyjnym, umoliwi wykorzystanie ich take w innych systemach, jako urzdzenia wykonawcze dla obwodów sterujcych. &! "! (! % Zleceniodawca: Przedsibiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Oarowie Mazowieckim Wykonawca: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Umowa: 3319/C.PO6-6/2003 z dnia r., nr projektu 6PO C/5982 Opracowana została oryginalna technologia otrzymywania nasion warzyw ekologicznych w odniesieniu do gospodarstw ekologicznych (plantacji) jak i dla zakładów nasiennych. Opracowano metody ekologicznej ochrony nasion przeznaczonych do siewu i rolin na plantacjach. Przebadano prototypy urzdze do realizacji opracowanej technologii i zestawiono z nich lini technologiczn. Składa si ona z suszarek do nasion i nasienników, przesiewaczy i kalibratorów wibracyjnych, urzdze do mokrej obróbki nasion (mycie, odkaanie, czyszczenie enzymatyczne i fermentacyjne), urzdze do mechanicznego odkaania oraz urzdze do uszlachetniania nasion (zaprawianie, powlekanie i otoczkowanie). Cz z opracowanych urzdze moe znale szersze zastosowanie w innych dziedzinach przetwórstwa (suszenie, przesiewanie, kalibracja, otoczkowanie). Na kalibrator uzyskano patent polski. Gospodarstwo nasienne i wykonawca prototypów uzyskali właciwe certyfikaty ekologiczne, a wyprodukowane nasiona ekologiczne wiadectwa SON. Program wdroeniowy obejmuje przetworzenie w roku 2006 ok kg nasion warzyw z upraw ekologicznych. Produkcj t zainteresowani s odbiorcy krajowi i zagraniczni głównie niemieccy. Przewidziany jest udział PNOS w Oarowie w targach BioFach w Norymberdze, gdzie Polska bdzie Krajem Roku. &! " $ * # " #!! ( # % Zleceniodawca: Mazowiecka Fabryka Drody Józefów Sp. z o.o. Józefów Wykonawca: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spoywczego Umowa: 3201/C.P06-6/2002, nr projektu 06 P C/05771 W wyniku wdroenia do praktyki wyników bada przewidzianych w zakresie projektu dokonano optymalizacji parametrów i metod prowadzenia procesu

7 str. 7 Załcznik Nr 3 produkcji drody piekarskich; przez zleceniodawc została przeprowadzona modernizacj fragmentów (wybranych odcinków) linii produkcyjnej. Stosujc dwa szczepy drody oznaczone symbolami i K w proporcji 1:3 uzyskano biomas drody o zwikszonej (do około 15 % w s.m.) zawartoci trehalozy i podwyszonej trwałoci. Przestrzeganie reimów czystoci i zastosowanie stałej kontroli mikrobiologicznej wszystkich surowców i we wszystkich etapach produkcji pozwoliło na ograniczenie zakae w brzeczce drodowej. Ponadto nie stwierdzono w drodach obecnoci bakterii chorobotwórczych E. coli, nalecych do rodzaju Salmonella ani z gatunku Listeria monocytogenes. Doprowadziło to do obnienia cen drody w całej Polsce w stosunku do cen z lat ubiegłych. W tej sytuacji utrzymanie si Mazowieckiej Fabryki Drody w Józefowie na rynku jest sukcesem, który osignito poprzez popraw i ustabilizowanie jakoci. Potwierdzeniem jakoci drody produkowanych w MFD w Józefowie jest rozpoczcie eksportu do Niemiec. Uzyskano Medal Europejski w VII Edycji Konkursu, organizowanego przez Business Centre Club, ( ). : * * ( ( % Zleceniodawca: Fala Sp. z o.o. Wykonawca: Instytut Włókiennictwa Umowa: 03296/C.T08-6/2003, nr projektu 6 T C/05888 W wyniku realizacji projektu celowego opracowano i wdroono w Zakładach Fala Sp. z. o. o. technologie wytwarzania dzianin o właciwociach ochronnych z przdz z włókien celulozowych i syntetycznych, standardowych i barierowych dla promieniowania UV i rozwoju mikroorganizmów, przeznaczonych na letni odzie sportow i rekreacyjn. Uzyskano wyszy od zakładanego poziom parametrów przedmiotu wdroenia m.in. dobre efekty ochronne przed promieniowaniem UV (UPF>40) powodujcym bardzo powane schorzenia skóry (czerniaki, fotouczulenia) oraz przed rozwojem bakterii i grzybów, skutkujcych powstawaniem nieprzyjemnego zapachu, szczególnie podczas uprawiania sportu. Uzyskane właciwoci ochronne s odporne na wielokrotne pranie (30 pra). Uzyskano certyfikaty zgodnoci właciwoci ochronnych przed promieniowaniem UV z wymaganiami, wprowadzonej do zbioru polskich norm w roku 2005, normy europejskiej PN-EN :2005 dla czterech rodzajów dzianin: 2 z przdz barierowych i 2 z przdz standardowych z wykoczeniem anty-uv. Obecnie Zakłady Fala Sp. z o.o. produkuj odzie sportow i rekreacyjn na sezon letni 2006 z dzianin wytwarzanych na podstawie technologii opracowanych w ramach niniejszego projektu celowego. Naley podkreli, e po raz pierwszy w Polsce dokonano, dla dzianin przeznaczonych na letni odzie sportow i rekreacyjn, certyfikacji zgodnoci wymaga ochronnych przed UV z norm europejsk, uzyskane certyfikaty

8 Załcznik Nr 3 str. 8 przyczyni si do wzrostu konkurencyjnoci Zakładów Fala Sp z o.o. na bardzo trudnym rynku wyrobów odzieowych. ) # " * "! % Zleceniodawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Wykonawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Umowa: 03411/C.T11 6/2003, nr projektu 6 T C/06124 W wyniku przeprowadzonych w projekcie celowym bada stosowanych i prac rozwojowych opracowano metod elektronicznego nakładania powłok ze złota i srebra przy uyciu impulsów prdowych. Przy odpowiednim doborze kształtów, impulsów prdu, ich polaryzacji i współczynników wypełnienia uzyskano warstwy o znacznie lepszych parametrach technicznych ni w przypadku powszechnie stosowanej metody przy uyciu prdu stałego. Przy jednoczenie opracowanej modyfikacji roztworów do galwanicznego nakładania warstw, uzyskano powłoki o znacznie lepszych własnociach antykorozyjnych przy mniejszej i równiejszej gruboci warstw. W wyniku realizacji wdroenia potwierdzono moliwo wytwarzania powłok złotych i srebrnych metod prdów impulsowych na skal przemysłow o parametrach załoonych w projekcie celowym. Osignite rezultaty stworzyły moliwo wystpienia z pełn ofert handlow sprzeday tego typu usług. Obecna zdolno produkcyjna zaspokaja zapotrzebowanie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji oraz krajowych małych firm, które stosuj elementy galwanicznie zabezpieczane w urzdzeniach o duej niezawodnoci działania np. Centrum Bada Kosmicznych. Zastosowanie technologii impulsowej w galwanotechnice pozwala na znaczne oszczdnoci materiałowe, poniewa w porównaniu z technologi stałoprdow te same parametry uzyskuje si przy mniejszych grubociach powłoki; dotyczy to w szczególnoci odpornoci korozyjnej i szczelnoci. +!!! "!!! " " - % Zleceniodawca: Celsa huta Ostrowiec Sp. Z o.o. Wykonawca: Akademia Górniczo Hutnicza, Umowa: 03223/C.T08 6/2002, nr projektu 6 T C/5271 W ramach prac rozwojowych opracowano programy wspomagajce projektowanie procesu dogrzewania, pozwalajce uzyska znaczce oszczdnoci w zakresie zuycia ciepła. Opracowano równie programy do symulacji procesów kucia uwzgldniajce zjawiska cieplne i strukturalne. Badania rozwojowe pozwoliły na przeprowadzenie modernizacji bazy grzewczej i wdroenie optymalnej technologii kucia duych wlewków. Opracowano modele numeryczne procesów nagrzewania, dogrzewania i termo-mechaniczne strukturalne modele procesu kucia. W wyniku unowoczenienia technologii podgrzewania wsadu przeznaczonego do kucia, wykorzystujc gorce wlewki otrzymywane z Stalowni, moliwe stało si skrócenie czasu grzania ich przed procesem kucia w Prasowni. Piece grzewcze

9 str. 9 Załcznik Nr 3 bdce wskim gardłem w Prasowni mogły zwikszy wydajno. Wdroenie powyszej technologii korzystnie wpłynło na popraw wyników jakociowych w zakresie odkuwek o skomplikowanych kształtach, a w szczególnoci wałów siłowni wiatrowych. W konsekwencji powstała moliwo rozwijania produkcji w tym asortymencie. 1!! " " % Zleceniodawca: Huta Stali Czstochowa Sp. z o.o. Wykonawca: Instytut Metalurgii elaza im. St. Staszica Umowa: 03269/C.T08 6/2002, nr projektu 6 T C/05910 Głównym celem projektu było podjcie w Hucie przedsiwzi zmierzajcych do poprawy efektywnoci ekonomicznej stalowni w zakresie: zmniejszenia zuycia energii elektrycznej, skrócenia czasu wytopu, a tym samym zwikszenia wydajnoci pieca KONEL, jak równie zwikszenia sekwencyjnoci cigłego odlewania i wielkoci produkcji wlewków cigłych oraz osigania wymaganej jakoci wyrobów z równoczesn minimalizacj kosztów. Opracowany system umoliwia obliczanie namiarów wsadowych do pieca według kryteriów optymalizacyjnych, uwzgldniajcych minimum kosztów materiałów wsadowych, minimum kosztów wytopu oraz redni mas nasypow złomu. Zastosowana zmodernizowana technologia wytapiania stali oraz wprowadzone udoskonalenia techniczno organizacyjne w pracy pieca i Stalowni pozwoliły na popraw parametrów eksploatacyjnych pieca oraz zwikszenie jego wydajnoci w stosunku do stanu przed rozpoczciem projektu. W ramach wdroenia nowej technologii wytwarzania stali wykonano parti informacyjn według zoptymalizowanej technologii wytapiania w piecu KONEL. Uzyskane parametry wykonanych wytopów, jak równie parametry eksploatacyjne pieca potwierdziły efektywno zastosowanej technologii w zakresie skrócenia czasu wytopu, zmniejszenia zuycia energii elektrycznej, zmniejszenia zuycia elektrod, zwikszenia wydajnoci pieca KONEL, oraz zwikszenia sekwencyjnoci cigłego odlewania i wielkoci produkcji wlewków cigłych.. &! "!! #! ; 5 < 4/ : = 4< >= % Zleceniodawca: Instytut Farmaceutyczny Wykonawca: Instytut Farmaceutyczny Umowa: 03204/C.T09-6/2002, nr projektu 6 T C/5833 Trandolapril jest lekiem hipotensyjnym z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Szczególne miejsce tego zwizku wród innych inhibitorów ACE polega na moliwoci stosowania Trandolaprilu, nie tylko w leczeniu nadcinienia ttniczego lecz take w leczeniu chorych po przebytym zawale serca (przy dysfunkcji lewej komory serca po zawale) i do ograniczania pozawałowej niewydolnoci krenia. Dodatkow zalet Trandolaprilu jest wysoka skuteczno w leczeniu nadcinienia ttniczego u chorych w wieku podeszłym. Trandolapril

10 Załcznik Nr 3 str. 10 został wprowadzony do uycia klinicznego w 1990 roku. W Polsce zarejestrowan postaci jest lek Gopten i dotychczas produkt ten jest w całoci importowany. W Instytucie Farmaceutycznym pocztkowo opracowano now oryginaln metod syntezy substancji czynnej w skali laboratoryjnej, któr nastpnie zoptymalizowano i opracowano technologiczn metod jej wytwarzania; wdroono j take do produkcji w Instytucie Farmaceutycznym (wykonano parti informacyjn). Opracowana metoda syntezy oparta jest na kluczowym odkryciu, e Trandolapril i jego diasteroizomer mona rozdzieli metod prostej krystalizacji; co wicej wyjciow par diasteroizomerów otrzymuje si w kondensacji z sol racemicznego odpowiedniego aminokwasu, a nie jego estru, co zmniejsza ilo kroków syntetycznych i poprawia ekonomik procesu. Synteza zawiera nowe oryginalne rozwizania, które s przedmiotem dwóch zgłosze patentowych. 3 &! "!! Zleceniodawca: Instytut Farmaceutyczny Wykonawca: Instytut Farmaceutyczny Umowa: 03202/C.T09-6/2002, nr projektu 6 P C/5828 Calcipotriol jest syntetycznym analogiem aktywnego metabolitu witaminy D 3. Stanowi on substancj czynn leku stosowanego w dermatologii. Działa antyproliferacyjnie i rónicujco na komórki naskórka w pewnych odmianach łuszczycy i w innych chorobach skóry. Kompozycje calcipotriolu z innymi substancjami aktywnymi s stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego, nadczynnoci przytarczyc, osteoporozy, objawów zapalenia stawów, trdziku, atrofii skóry, chorób zapalnych i dziedzicznego braku odpornoci. Przedmiotem projektu jest prezentowana nowa, opracowana i sprawdzona w skali półtechnicznej, synteza strukturalnego analogu witaminy D 3 calcipotriolu. W odrónieniu od stosowanej powszechnie metody znacznie skrócono drog i udoskonalono poszczególne etapy syntezy czci witaminowej calcipotriolu oraz opracowano oryginalny sposób wytworzenia łacucha bocznego preparatu o bardzo wysokiej czystoci enancjomerycznej. Odpowiednie zaprojektowanie sposobu połczenia wspomnianych półproduktów pozwoliło na przeprowadzenie tego procesu w jednym etapie i uniknito zastosowania powszechnie dotd uywanego w tego typu reakcjach amalgamatu sodowego. Opracowano take metod oczyszczania surowego produktu i otrzymania go w postaci bezwodnej o wysokiej czystoci farmaceutycznej. Kluczowe fragmenty nowej syntezy zawierajce nowatorskie rozwizania ulepszajce metody stosowane dotd w chemii witamin s przedmiotem czterech zgłosze patentowych.

11 str. 11 Załcznik Nr 3 7 B! - 6 # ( "! " " " ". C # % Zleceniodawca: Zakład Energoelektroniki - TWERD Wykonawca: Politechnika Warszawska - Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Umowa: 03418/C.T10-6/2003, nr projektu 6 T C/06175 Osignite w ramach projektu opracowanie HighTech rozpoczło, po raz pierwszy w kraju, przemysłow produkcj energooszczdnych tranzystorowych przemienników czstotliwoci MFC 710 o sterowaniu wektorowym na bazie procesorów sygnałowych (ang. Digital Signal Processor). Najwaniejsz zalet wdroonego napdu falownikowego jest moliwo pracy w ptli regulacji prdkoci bez dodatkowego czujnika prdkoci (z ang. Sensorless Speed). Falowniki te przeznaczone s do sterowania silników indukcyjnych klatkowych w zakresie mocy do 160 kw i s stosowane w gałziach przemysłu o wysokich wymaganiach odnonie do dynamiki i stabilnej pracy napdu jak np. w przemyle papierniczym, spoywczym, hutniczym, obrabiarkowym, itp.. Uzyskane parametry uytkowe s porównywalne, a nawet przewyszaj produkty renomowanych firm wiatowych Siemens, ABB, Danfoss, etc.. Jednoczenie koszty oferowanych przez firm TWERD falowników s o ponad 30% nisze. Sterownik układu napdowego został zbudowany na bazie specjalizowanego do zastosowa napdowych procesora sygnałowego TMS320LF2406 firmy Texas Instruments. Wykorzystanie takiego procesora umoliwiło implementacj złoonego algorytmu sterowania. Zastosowana metoda bezporedniego sterowania strumieniem i momentem silnika, nazywana w jzyku angielskim Direct Torgue Control-Space Vector Modulated (DTC-SVM) (wynalazek know-how) zapewnia bardzo dobre właciwoci dynamiczne, a szczególnie duy moment mechaniczny przy niskich prdkociach ktowych silnika, jak równie stał czstotliwo łcze falownika. Unikalny algorytm sterowania wykorzystuje równie modulator adaptacyjny, który pozwala zredukowa przeszło 30% straty łczeniowe (zgłoszenie patentowe). Opracowany nowy przemiennik czstotliwoci MFC710 uhonorowany został nagrod Grand Prix na Midzynarodowych Targach Gdaskich TECHNICON C 6 # # # # % Zleceniodawca: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Ku ni Raciborsiej Wykonawca: Politechnika lska w Gliwicach Umowa: 03644/C.T07-6/2005, nr projektu 6 T C/06520 W 2005r. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. zbudowała na zlecenie firmy CELSA-HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o. specjaln frezark przystosowan do wysokowydajnej obróbki zgrubnej oraz wykoczeniowej rónorodnych elementów wykorbionych do wielkogabarytowych silników okrtowych. Z uwagi na parametry techniczne, a zwłaszcza rednic freza 5,5 m jest to obrabiarka

12 Załcznik Nr 3 str. 12 unikalna na skal wiatow. Na uwag zasługuj równie nowoczesne rozwizania techniczne z zakresu mechaniki oraz napdów i hydrauliki. Główne cechy obrabiarki to: dua sztywno gwarantujca stabiln prac, zastosowanie specjalnych tłumików drga, wysoka dokładno torów interpolowanych, dobra wydajno obróbki, bardzo dobra jako obrobionych powierzchni dziki specjalistycznym narzdziom skrawajcym, due bezpieczestwo pracy. Na podstawie bada modelowych oraz przeprowadzonych na obrabiarce wspólnie z Politechnik lsk w Gliwicach prób i bada stwierdzono du zgodno wyników, a podstawowe parametry wdroenia zostały uzyskane. Obrabiarka FS 550 CNC jest nowoczesn konstrukcj, która moe skutecznie konkurowa wród nielicznych tego typu rozwiza na wiecie. #!! # '" ( " # #, 8 : '. '': >4/ 4% Zleceniodawca: Biuro Projektowe B Bogumił Bere Wykonawca prac badawczo-rozwojowych: Biuro Projektowe B Bogumił Bere Umowa: 03370/C.T12-6/2003, nr projektu: 6T C/6016 W ramach zada projektu celowego opracowano załoenia konstrukcyjne i projekt (obliczenia wytrzymałociowe, mechaniki lotu) oraz wykonano prototyp szybowca klasy 15-metrowej SZD-56-1-DIANA-2. Otrzymano now konstrukcj szybowca na wiatowym poziomie. Metody prowadzenia oblicze i sposób wykonania konstrukcji szybowca oraz jej weryfikacji mog zosta wdroone u wielu producentów krajowych zajmujcych si t problematyk. Szybowiec uzyskał Pozwolenie na wykonywanie lotów w Kategorii Specjalnej wydawane przez Urzd Lotnictwa Cywilnego oraz wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych ze znakami rejestracyjnymi SP Na szybowcu DIANA2 zdobyto mistrzostwo na XXX Midzynarodowych Mistrzostwach Polski w klasie otwartej w Lesznie (maj 2005 r.), wicemistrzostwo Europy klasy 15-metrowej na Szybowcowych Mistrzostwach Europy w Rayskala (Finlandia)-czerwiec 2005 r. a take mistrzostwo wiata w 1st FAI World Saiplane Grand Prix w Saint-Auban (Francja) lipiec 2005 r. Uzyskano równie zamówienia od uytkowników zagranicznych (USA) co ewidentnie potwierdza walory szybowca i daje szans na zwikszenie zamówie a tym samym liczb produkowanych szybowców. Sukces szybowca moe znaczco wpłyn na rozwój produkcji szybowców w Polsce. Podczas realizacji projektu wdroono wiele metod zarówno oblicze i sposobu projektowania jak i wykonania poszczególnych elementów szybowców dotd nie stosowanych w kraju.

13 str. 13 Załcznik Nr 3 > " # #!! % Zleceniodawca: Instytut Systemów Sterowania Wykonawca: Instytut Systemów Sterowania Umowa: 03323/C.T11-6/2003, nr projektu: 6T C/06033 W ramach projektu celowego opracowano nowoczesny, inteligentny system bezpieczestwa budynku, bazujcy na sieci LonWorks zapewniajcy du odporno na uszkodzenia okablowania oraz wiarygodno sygnalizowanych alarmów. Powstał system uwzgldniajcy najnowsze tendencje w zakresie automatyki budynków. Do niewtpliwych zalet powyszego rozwizania nale: hierarchiczna struktura bazujca na sieci LonWorks bdcej standardem w tej klasie rozwiza, odporno systemu na uszkodzenia elementów oraz sieci, dziki zastosowaniu algorytmów autodiagnostyki detekcji zwar i przerw w sieci oraz odpowiednich strategii rekonfiguracyjnych. Istniej due szanse na wdroenie opracowanego systemu bezpieczestwa budynku w instytucjach publicznych. Powstały w ramach wdroenia system, ze wzgldu na nisz cen przy zachowanych wymaganych standardach, moe konkurowa z zagranicznymi systemami tego typu. C "! # % Zleceniodawca: Mostostal Siedlce S.A. Wykonawca: Politechnika Warszawska Umowa: 02838/C.T08-10/2000, nr projektu: 10 T C/05172 W ramach realizacji projektu celowego opracowano technologi cynkowania ogniowego elementów wielkogabarytowych przy załoeniu zmniejszania zuycia cynku i oszczdnoci energii m.in. zuycia gazu ziemnego do nagrzewania kpieli cynkowniczej. W tym celu opracowano technologi domieszkowania składników stopowych do kpieli poprzez bezporednie ich zadawanie do wanien cynkowniczych. Skonstruowano i wykonano niezbdne oprzyrzdowanie w tym: pojemnik do zadawania, mieszadła oraz mechanizm transportu. Wykonano wstpne próby nowej technologii domieszkowania kpieli cynkowniczej oraz testowe procesy cynkowania produkcyjnego. Przeprowadzone próby wykazały pełn przydatno nowych rozwiza modernizujcych technologi cynkowania. W warunkach laboratoryjnych sprawdzono moliwo obnienia temperatury procesu cynkowania (obnienie zuycia gazu), dobrano temperatury procesu dla okrelonych wielkoci wsadu, głównie wynikajce ze zrónicowanej wielkoci przekrojów elementów konstrukcji i masy. Sprawdzono w warunkach produkcyjnych moliwoci ww. zmian technologii. Wprowadzane zmiany technologiczne, wstpnie potwierdziły słuszno przyjtych załoe, co doprowadziło do zmniejszenia zuycia cynku (zmniejszenie gruboci powłoki cynkowej), obnienia kosztów kpieli cynkowniczej i zmniejszenie zuycia energii (obnienie temperatury procesu). Ponadto w trakcie realizacji projektu

14 Załcznik Nr 3 str. 14 zmieniono system ogrzewania wanien cynkowniczych (wymiana izolacji oraz baterii palników), co spowodowało dodatkowe efekty ekonomiczne (obnienie kosztów) i umoliwiło wprowadzenie dalszych zmian w technologii cynkowania. Instalator Polski Sp. z o. o. i Jury Konkursu o Złoty Orbital przyznały wyrónienie ZŁOTY ORBITAL firmie Mostostal Siedlce S.A. za wysok jako cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych. Firma Mostostal Siedlce S.A. otrzymała MEDAL EUROPEJSKI za cynkowanie ogniowe. ) # " -! - % Zleceniodawca: EMAG SERWIS Sp. z o.o. Wykonawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Umowa: 03403/C.T12-6/2003, nr projektu: 6T C/5948 W ramach projektu celowego wykonano osobisty miernik stenia tlenku wgla dla ratowników górniczych typu DOG-01 wraz ze stacj dokujc umoliwiajc ładowanie akumulatorów oraz podłczenie przyrzdu do komputera klasy PC oraz oprogramowaniem umoliwiajcym archiwizacj danych pomiarowych. Osobisty miernik przeznaczony jest do wykrywania niebezpiecznych wartoci stenia tlenku wgla w powietrzu. Ze wzgldu na swoj konstrukcj moe by on stosowany zarówno w kopalniach głbinowych jak i w stray poarnej. Stanowi osobiste wyposaenie ratowników pracujcych w warunkach szczególnego zagroenia zatruciem tlenkiem wgla. Osobisty miernik stenia tlenku wgla wyposaony jest w system rejestracji zapisu rozmów, uwag uytkowników co umoliwia bdzie pó niejsz analiz prowadzonych akcji ratowniczych a nastpnie ich usprawnianie. Spodziewane efekty społeczne wdroenia urzdzenia dotycz zwikszenia bezpieczestwa ludzi pracujcych w warunkach zagroenia. Osobisty miernik otrzymał certyfikat ATEX nr KDB 05ATEX089X. +, " >6" 2 6 " C " " * 2, % Zleceniodawca: Pomorski Urzd Wojewódzki Wykonawca: Uniwersytet Warmisko-Mazurski Umowa: 02957/C.T12-6/2001, nr projektu: 10T C/5301 W ramach projektu opracowano koncepcj systemu i wstpny projekt wykorzystania zintegrowanego systemu GPS+GPRS w pozycjonowaniu GPS/DGPS/RTK/EGNOS w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem utworzonego w ramach projektu drogowego systemu referencyjnego. Opracowany system został wdroony na obszarze pilotaowym w Gdasku i Kartuzach. W ramach wdroenia przeprowadzono szereg testów funkcjonalnoci systemu, w tym opracowano wzory kart zdarze drogowych, dokonano wyboru sprztu komputerowego i

15 str. 15 Załcznik Nr 3 oprogramowania, a take zestawów pomiarowych, które przekazane zostały podmiotom zaangaowanym w tworzenie systemu. Opracowany w ramach projektu celowego system informacji geograficznej (GIS) dla monitorowania zdarze drogowych Województwa Pomorskiego za pomoc techniki satelitarnej GPS jest efektywnym narzdziem skutecznej polityki w zakresie bezpieczestwa ruchu drogowego. System znacznie podnosi dokładno lokalizacji wypadków drogowych. Moe sta si wzorcem dla podobnych systemów w całym kraju. &! "!! "!! $ #! " # " "! % Zleceniodawca: Przedsibiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe AUTOPART Wykonawca: Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Umowa: 02980/C.T10-6/2001, nr projektu: 10T C/5141 W ramach projektu opracowano technologi produkcji akumulatora wapniowego, bezobsługowego wykonanego przy wykorzystaniu metody odlewania grawitacyjnego noników (kratek) oraz przeprowadzono badania elektryczne serii opracowanych akumulatorów wyprodukowanych pod ktem wymaga stawianych przez norm EN50342, a w szczególnoci: analizy procesu samowyładowania, ubytku wody z elektrolitu podczas polaryzacji napiciem 14,4 V (uzyskane wyniki były o ok. 5 razy lepsze ni w przypadku serii akumulatorów hybrydowych i antymonowych), zdolnoci rozruchowej, wydajnoci elektrycznej materiałów elektrodowych. Uzyskane wyniki prac badawczych znalazły bezporednie zastosowanie i przyniosły okrelone korzyci ekonomiczne, umoliwiajc produkcj dłuszych serii, obniajc koszty obsługi akumulatorów zmagazynowanych oraz podnoszc parametry uytkowe wyrobów. Firma Autopart Mielec dostarcza wyroby na pierwsze wyposaenie do firm: Autosan, Solaris, Ursus, P/A Tractor Works. Do odbiorców zagranicznych nale kraje: Litwa, Łotwa, Rosja, Tunezja, Włochy, Hiszpania i Białoru.

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo