!! "! # "! $ " # % &! "! "!! ' (! %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!! "! # "! $ " # % &! "! "!! ' (! %"

Transkrypt

1 str. 1 Załcznik Nr 3!! "! # "! $ " # % Zleceniodawca: Wytwórnia Sprztu Komunikacyjnego PZL Rzeszów S.A. Wykonawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej Umowa: 03397/C.T08-6/2003, nr projektu: 6 T C/06131 W ramach realizacji projektu celowego opracowano i wdroono do produkcji technologi lutowania próniowego i indukcyjnego lutowania na bazie srebra i złota przewodów hydraulicznych do silników lotniczych. Opracowano sposób przygotowania powierzchni elementów do lutowania oraz optymalny kształt i wymiary szczeliny pomidzy elementami lutowanymi. Przy lutowaniu próniowym zostały okrelone parametry technologiczne w zakresie temperatury, czasu lutowania oraz wielkoci cinienia czstkowego zapewniajcego maksymaln redukcj tlenków w celu uniknicia sublimacji lutowania i warstw wierzchnich elementów lutowanych. W zakresie lutowania indukcyjnego podano sposób doboru induktorów i parametrów prdowych w zalenoci od rednicy elementów lutowanych oraz czasu i iloci przepływu gazu ochronnego. Ustalono temperatur i czas lutowania indukcyjnego. Parametry te pozwalaj osign wymogi lotniczych norm jakociowych tj.: wypełnienie spoiny min. 80% pokrycie menisku 100% poziom braków poniej 10% Osignito zdolno produkcyjn w wysokoci ok. 5 tys. szt. rónych rurek paliwowych lutowanych miesicznie. Moliwoci produkcyjne linii s wiksze i cigłe wdraanie nowych typów przewodów pozwala na zwikszenie sprzedawanych przewodów. Uzyskano na 54 wiatowej Wystawie Innowacji, Bada Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Eureka 2005 Bruksela Listopad 2005: Złoty Medal z Wyrónieniem / przyznawany przez midzynarodowe Jury wystawy, oraz nagrod Ministra Nauki Republiki Rumuskiej &! "! "!! ' (! % Zleceniodawca: Huta Bankowa Sp. z o. o. Wykonawca Akademia Górniczo Hutnicza Umowa: 03327/C.T08-6/2003, nr projektu 6 T C/06035 Istotnym elementem w wykonywanym projekcie celowym jest poprawiony pakiet programów komputerowych RingRoll oraz RRcharge. Program RRcharge pomaga w projektowaniu przedkuwki i doborze wsadu. Czas oblicze pojedynczego procesu sprowadza si do czasu wprowadzenia danych. Program RingRoll

2 Załcznik Nr 3 str. 2 umoliwia wykonanie symulacji procesu nagrzewania wsadu, kucia przedkuwki i walcowania piercieni. W rezultacie jest moliwe zaprojektowanie nowej technologii bez koniecznoci wykonania bada eksperymentalnych w zakresie płynicia metalu lub pomiarów pola temperatury. Programy wyposaone s w interfejsy graficzne ułatwiajce wprowadzenie danych i analiz wyników oblicze. Opracowane w ramach projektu celowego technologie, w połczeniu ze zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w linii technologicznej wzła produkcyjnego praso walcarki, umoliwiły rozszerzenie oferty rynkowej Huty Bankowa o piercienie kołnierzowe szyjkowe do rurocigów przesyłowych wg. norm ANSI, DIN i PN, przeprowadzono modernizacj układu sterowania walcarki RAW 125/100 oraz doposaono pras HRP Opracowano i wdroono do produkcji nowy asortyment piercieni profilowanych zewntrznie z przeznaczeniem na kołnierze do rurocigów przesyłowych w przemyle energetycznym, chemicznym, paliwowym i stoczniowym oraz cienkocienne tuleje piercieniowe przeznaczone na czci maszyn i urzdze. ) * "!! *! # % Zleceniodawca: Balton Sp. z o. o. Wykonawca: Midzywydziałowe Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej Umowa: 03547/C.P05-6/2004, nr projektu:6 P C/06324 Opracowano metod pokrywania stentów naczyniowych warstw polimeru wydzielajc lek paclitaxel przeciwdziałajcy restenozie czyli ponownemu zweniu naczynia w miejscu wszczepieniu stentu. Przeprowadzono łcznie sto kilkadziesit eksperymentów. Ich wyniki dokumentuje sprawozdanie oraz dokumentacja fotograficzna. Opracowano metodyk przygotowywania powierzchni stentu, technik nakładania polimerów i paclitaxelu z roztworu tak by tworzyły jednorodn warstw i jednoczenie nie zaklejały przestrzeni pomidzy ramionami stentu. Opracowano równie skład kolejnych warstw pokrycia tak by spełniały wymagania odnonie czasu wydzielania leku i jego maksymalnego stenia zaraz po implantacji. Po wykonaniu serii prototypowej Firma przeprowadziła proces certyfikacji stentu wydzielajcego paclitaxel z systemem wprowadzajcym, uzyskujc certyfikat oceny zgodnoci z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC wyroby medyczne oraz zgłosiła wyrób do procesu rejestracji w Urzdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. + & * # ' # # % Zleceniodawca: SUMER Sprzt Urzdzenia Medyczne i Rehabilitacyjne Wykonawca: Wojskowa Akademia Techniczna Umowa: 03436/C.T10-6/2003, nr projektu 6 T C/06090

3 str. 3 Załcznik Nr 3 W ramach projektu opracowano i wykonano załoenia techniczno ekonomiczne systemu rehabilitacyjno-diagnostycznego, wykonano 3 kompletne zestawy pomiarowe, przeprowadzono kompleksowe badania pracy systemu przy sterowaniu rcznym i automatycznym. Kocowym efektem wymienionych czynnoci jest stanowisko do bada rehabilitacyjno diagnostycznych o walorach techniczno-ekonomiczno-uytkowych umoliwiajcych pomiary statyczne i dynamiczne parametrów biomechanicznych ruchu oraz szeroko rozumian rehabilitacj do wykorzystania w specjalistycznych gabinetach rehabilitacyjnych. Dodatkowym walorem opracowanego i wykonanego stanowiska jest jego relatywnie niska cena w stosunku do znanych wiatowych rozwiza tego typu., - ( " " % Zleceniodawca: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding Wykonawca prac badawczo-rozwojowych: Politechnika Warszawska Umowa: 03349/C.T12-6/2003, nr projektu 6T C/06111 Efektem realizacji tematu jest wprowadzenie do produkcji seryjnej wagonu typu wglarka samowyładowcza. Opracowany i wykonany w ramach projektu wagon posiada pojemno około 48 m 3 i słuy bdzie do transportu materiałów sypkich o granulacji powyej 2mm, niewraliwych na warunki atmosferyczne. W produkcji seryjnej moliwe s rozwizania dotyczce wyładunku zgodnie z ustaleniami z zamawiajcym (elektryczne, pneumatyczne lub mieszane). Zastosowanie omioosobowej wyładowczej wglarki poprawia efektywno przewozów z uwagi na popraw parametrów eksploatacyjnych, powoduje zmniejszenie czasu rozładunku. Proponowane rozwizanie ma równie walor uniwersalnoci, gdy wagon moe by wykorzystywany do przewozów rónych materiałów sypkich. W ramach przygotowywania si do wdroenia projektu Zleceniodawca jest w trakcie podpisywania umowy z PKP CARGO S.A. na wykonanie 75 sztuk wagonów.. / * "!! * "! 0! 1 2 % Zleceniodawca: KGHM POLSKA MIED S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów w Głogowie Wykonawca: Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Umowa: 03454/C.T08-6/2003, nr projektu celowego: 6 T C/06132 Opracowano technologi tworzyw ogniotrwałych niewypalanych, modyfikowanych dodatkami na elementy układów wylewowych urzdze metalurgicznych w Hucie Miedzi Głogów, takich jak: - rynny wylewowe pieców anodowych, - kształtki wylewowe rynny syfonowej pieców szybowych, - rynny wylewowe pieca elektrycznego, - kosze wylewowe pieców anodowych,

4 Załcznik Nr 3 str. 4 - zbiorniki porednie pieców anodowych. Zakres ten został rozszerzony o nastpujce materiały: - formowane wyroby ceramiczne wizane, - zaprawy do łczenia elementów składowych układów wylewowych, - powłoki ochronne. Projekt zakładał wzrost trwałoci mierzonej iloci wytopów prowadzonych przy danym wyłoeniu od 0,5 do 12 razy w stosunku do osiganej przed zrealizowaniem projektu. Osignito załoony cel poprzez uzyskanie rozwiza materiałowych i konstrukcyjnych, umoliwiajcych zwikszenie trwałoci wyłoe ogniotrwałych elementów układów wylewowych. W wikszoci przypadków przekroczono załoony poziom trwałoci w zakresie od 7 do 218%. Przedsiwzicie zostało wdroone w Hucie Miedzi Głogów II i Głogów I.. Przewidywane sumaryczne efekty ekonomiczne zwizane z wdroeniem nowych rozwiza materiałowych, oszacowane dla wybranych obszarów stosowania, wynosz zł. Upowszechnienie wyników projektu celowego przewidziane jest w Hucie Miedzi Legnica. 3, 40 5, #! 6" % Zleceniodawca: Gdaska Stocznia Remontowa S.A. Wykonawca: Centrum Techniki Okrtowej S.A. Zakład Badawczo Rozwojowy Umowa: 03387/C.T12-6/2003, nr projektu celowego: Nr 6 T C/5923 Wyniki bada przeprowadzonych w ramach w/w PC zostały wykorzystane przy projektowaniu i kontraktacji statków typu AHTS 80 T zakontraktowanych dla Tidewater Marine LLC. Gdaska Stocznia Remontowa S.A. dostarczyła ju dwa statki o ucigach znacznie przekraczajcych załoenia projektowe co stanowi potwierdzenie słusznoci załoe i osigni polskiej myli technicznej i nowatorskiego projektu na płytkie wody. Statki, J. Hugh Roof Jr oraz Big Joe Tide, zostały przekazane armatorowi amerykaskiemu odpowiednio i , jako efekt bardzo dobrych rezultatów z eksploatacji i osiganych parametrów. Statki potwierdziły załoenia Cost cutter i stanowi rezultat kompromisu pomidzy kosztami budowy a kosztami eksploatacji, armator złoył zamówienie na dwie kolejne jednostki z opcj na dwie nastpne. Gdaska Stocznia Remontowa S.A. ju pracuje nad standaryzacj i uaktualnieniem dokumentacji; nowe statki maj osiga 120T ucigu na palu i by oparte na tym samym kadłubie co poprzednie. I tu włanie szeroki zakres prac badawczych wykonanych w ramach PC dał moliwoci szybkiego pojcia decyzji i uaktualnienia projektu. Terminy dostawy statków to maj i sierpie 2006 r. ewentualnie do koca 2006 r. Gdaska Stocznia Remontowa S.A. wchodzi bardzo mocno na rynek statków pomocniczych off-shore bazujc na przeprowadzonych badaniach i oferuje

5 str. 5 Załcznik Nr 3 równie statki dostawcze (nie holowniki ) dla rónych armatorów i moliwe, ze w najbliszym czasie inni klienci równie zło zamówienia; negocjacje minimum 5- ciu projektów s w toku. Nastpuje jednoczenie intensyfikacja poszukiwa i wdraanie rozwiza polskich firm i polskich wyrobów na produkowanych statkach i przełamywanie monopolu norweskiego na tego typu wyroby jak flota pomocnicza off-shore. Jednoczenie naley stwierdzi, e armatorzy teje floty zaczynaj postrzega Remontow S.A. i Polsk jako Stoczni i kraj w którym buduje si w pełni wyposaone statki a nie warsztaty do budowy kadłubów; szczególnie jeli chodzi o odzyskanie renomy Stoczni Północnej z Grupy Remontowej S.A., która zaprzestaje budowy kadłubów dla innych stoczni na korzy budowy w pełni wyposaonych jednostek. Jakie perspektywy na lata nastpne: planowana jest intensyfikacja kontraktacji i osignicie poziomu dostaw statków typu AHTS rocznie w cigu najbliszych dwóch lat i zapełnienie portfela zamówie na ten typ floty do roku ( # - ( " " " #! ( % Zleceniodawca: Fabryka Zmechanizowanych Obudów cianowych FAZOS S.A. Wykonawca: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Umowa: 03210/C.T12-6/2002, nr projektu 6 T C/05783 Wynikiem zrealizowanego projektu celowego było skonstruowanie i wdroenie dwóch typów obudów cianowych: FAZOS-15/33-Poz spełniajcej kryteria okrelone w załczniku do umowy, oraz FAZOS-18/37-Poz1 o wyszych parametrach technicznych. W ramach prac wdroeniowych w pierwszej kolejnoci wykonano 10 sekcji obudowy FAZOS-18/37-Poz1. Podczas tych prac potwierdzono kompletno dokumentacji produkcyjnej i nie ujawniono jakichkolwiek wad dokumentacji. Pozyskano zamówienie na wyposaenie ciany o długoci 203 m w 114 sekcji tej obudowy plus 3 sekcje skrajne na cianie wydobywczej KWK Gramotinskaja w Rosji. Wanym efektem ekonomicznym jest wdroenie obudowy na trudnym rynku zagranicznym oraz moliwo dalszych zamówie w ramach wygrania przetargu. 9! * " # " " "! % Zleceniodawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Wykonawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Umowa: 03313/C.T12-6/2003, nr projektu: 6 T C/05946 W wyniku realizacji projektu celowego opracowano stacj kontrolno-sterujc SKS o modułowej strukturze i elastycznych moliwociach funkcjonalnych. Stacja SKS przeznaczona jest do stosowania w kopalnianych systemach zbierania danych pomiarowych i sterowania, do obsługi czujników dwustanowych i/lub do realizacji

6 Załcznik Nr 3 str. 6 funkcji sterujcych. Stacja współpracuje z czci powierzchniow systemu kontroli parametrów rodowiska w kopalni. W ramach prac wdroeniowych wykonano seri informacyjn składajc si z 4 stacji SKS oraz modułu zasilajco-transmisyjnego. Wykonane urzdzenia włczono do systemu SMP-NT w KWK Budryk. Elastyczno zaprojektowanych urzdze, uzyskana dziki nowoczenie zaprojektowanym obwodom sterujcym i transmisyjnym, umoliwi wykorzystanie ich take w innych systemach, jako urzdzenia wykonawcze dla obwodów sterujcych. &! "! (! % Zleceniodawca: Przedsibiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Oarowie Mazowieckim Wykonawca: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Umowa: 3319/C.PO6-6/2003 z dnia r., nr projektu 6PO C/5982 Opracowana została oryginalna technologia otrzymywania nasion warzyw ekologicznych w odniesieniu do gospodarstw ekologicznych (plantacji) jak i dla zakładów nasiennych. Opracowano metody ekologicznej ochrony nasion przeznaczonych do siewu i rolin na plantacjach. Przebadano prototypy urzdze do realizacji opracowanej technologii i zestawiono z nich lini technologiczn. Składa si ona z suszarek do nasion i nasienników, przesiewaczy i kalibratorów wibracyjnych, urzdze do mokrej obróbki nasion (mycie, odkaanie, czyszczenie enzymatyczne i fermentacyjne), urzdze do mechanicznego odkaania oraz urzdze do uszlachetniania nasion (zaprawianie, powlekanie i otoczkowanie). Cz z opracowanych urzdze moe znale szersze zastosowanie w innych dziedzinach przetwórstwa (suszenie, przesiewanie, kalibracja, otoczkowanie). Na kalibrator uzyskano patent polski. Gospodarstwo nasienne i wykonawca prototypów uzyskali właciwe certyfikaty ekologiczne, a wyprodukowane nasiona ekologiczne wiadectwa SON. Program wdroeniowy obejmuje przetworzenie w roku 2006 ok kg nasion warzyw z upraw ekologicznych. Produkcj t zainteresowani s odbiorcy krajowi i zagraniczni głównie niemieccy. Przewidziany jest udział PNOS w Oarowie w targach BioFach w Norymberdze, gdzie Polska bdzie Krajem Roku. &! " $ * # " #!! ( # % Zleceniodawca: Mazowiecka Fabryka Drody Józefów Sp. z o.o. Józefów Wykonawca: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spoywczego Umowa: 3201/C.P06-6/2002, nr projektu 06 P C/05771 W wyniku wdroenia do praktyki wyników bada przewidzianych w zakresie projektu dokonano optymalizacji parametrów i metod prowadzenia procesu

7 str. 7 Załcznik Nr 3 produkcji drody piekarskich; przez zleceniodawc została przeprowadzona modernizacj fragmentów (wybranych odcinków) linii produkcyjnej. Stosujc dwa szczepy drody oznaczone symbolami i K w proporcji 1:3 uzyskano biomas drody o zwikszonej (do około 15 % w s.m.) zawartoci trehalozy i podwyszonej trwałoci. Przestrzeganie reimów czystoci i zastosowanie stałej kontroli mikrobiologicznej wszystkich surowców i we wszystkich etapach produkcji pozwoliło na ograniczenie zakae w brzeczce drodowej. Ponadto nie stwierdzono w drodach obecnoci bakterii chorobotwórczych E. coli, nalecych do rodzaju Salmonella ani z gatunku Listeria monocytogenes. Doprowadziło to do obnienia cen drody w całej Polsce w stosunku do cen z lat ubiegłych. W tej sytuacji utrzymanie si Mazowieckiej Fabryki Drody w Józefowie na rynku jest sukcesem, który osignito poprzez popraw i ustabilizowanie jakoci. Potwierdzeniem jakoci drody produkowanych w MFD w Józefowie jest rozpoczcie eksportu do Niemiec. Uzyskano Medal Europejski w VII Edycji Konkursu, organizowanego przez Business Centre Club, ( ). : * * ( ( % Zleceniodawca: Fala Sp. z o.o. Wykonawca: Instytut Włókiennictwa Umowa: 03296/C.T08-6/2003, nr projektu 6 T C/05888 W wyniku realizacji projektu celowego opracowano i wdroono w Zakładach Fala Sp. z. o. o. technologie wytwarzania dzianin o właciwociach ochronnych z przdz z włókien celulozowych i syntetycznych, standardowych i barierowych dla promieniowania UV i rozwoju mikroorganizmów, przeznaczonych na letni odzie sportow i rekreacyjn. Uzyskano wyszy od zakładanego poziom parametrów przedmiotu wdroenia m.in. dobre efekty ochronne przed promieniowaniem UV (UPF>40) powodujcym bardzo powane schorzenia skóry (czerniaki, fotouczulenia) oraz przed rozwojem bakterii i grzybów, skutkujcych powstawaniem nieprzyjemnego zapachu, szczególnie podczas uprawiania sportu. Uzyskane właciwoci ochronne s odporne na wielokrotne pranie (30 pra). Uzyskano certyfikaty zgodnoci właciwoci ochronnych przed promieniowaniem UV z wymaganiami, wprowadzonej do zbioru polskich norm w roku 2005, normy europejskiej PN-EN :2005 dla czterech rodzajów dzianin: 2 z przdz barierowych i 2 z przdz standardowych z wykoczeniem anty-uv. Obecnie Zakłady Fala Sp. z o.o. produkuj odzie sportow i rekreacyjn na sezon letni 2006 z dzianin wytwarzanych na podstawie technologii opracowanych w ramach niniejszego projektu celowego. Naley podkreli, e po raz pierwszy w Polsce dokonano, dla dzianin przeznaczonych na letni odzie sportow i rekreacyjn, certyfikacji zgodnoci wymaga ochronnych przed UV z norm europejsk, uzyskane certyfikaty

8 Załcznik Nr 3 str. 8 przyczyni si do wzrostu konkurencyjnoci Zakładów Fala Sp z o.o. na bardzo trudnym rynku wyrobów odzieowych. ) # " * "! % Zleceniodawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Wykonawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Umowa: 03411/C.T11 6/2003, nr projektu 6 T C/06124 W wyniku przeprowadzonych w projekcie celowym bada stosowanych i prac rozwojowych opracowano metod elektronicznego nakładania powłok ze złota i srebra przy uyciu impulsów prdowych. Przy odpowiednim doborze kształtów, impulsów prdu, ich polaryzacji i współczynników wypełnienia uzyskano warstwy o znacznie lepszych parametrach technicznych ni w przypadku powszechnie stosowanej metody przy uyciu prdu stałego. Przy jednoczenie opracowanej modyfikacji roztworów do galwanicznego nakładania warstw, uzyskano powłoki o znacznie lepszych własnociach antykorozyjnych przy mniejszej i równiejszej gruboci warstw. W wyniku realizacji wdroenia potwierdzono moliwo wytwarzania powłok złotych i srebrnych metod prdów impulsowych na skal przemysłow o parametrach załoonych w projekcie celowym. Osignite rezultaty stworzyły moliwo wystpienia z pełn ofert handlow sprzeday tego typu usług. Obecna zdolno produkcyjna zaspokaja zapotrzebowanie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji oraz krajowych małych firm, które stosuj elementy galwanicznie zabezpieczane w urzdzeniach o duej niezawodnoci działania np. Centrum Bada Kosmicznych. Zastosowanie technologii impulsowej w galwanotechnice pozwala na znaczne oszczdnoci materiałowe, poniewa w porównaniu z technologi stałoprdow te same parametry uzyskuje si przy mniejszych grubociach powłoki; dotyczy to w szczególnoci odpornoci korozyjnej i szczelnoci. +!!! "!!! " " - % Zleceniodawca: Celsa huta Ostrowiec Sp. Z o.o. Wykonawca: Akademia Górniczo Hutnicza, Umowa: 03223/C.T08 6/2002, nr projektu 6 T C/5271 W ramach prac rozwojowych opracowano programy wspomagajce projektowanie procesu dogrzewania, pozwalajce uzyska znaczce oszczdnoci w zakresie zuycia ciepła. Opracowano równie programy do symulacji procesów kucia uwzgldniajce zjawiska cieplne i strukturalne. Badania rozwojowe pozwoliły na przeprowadzenie modernizacji bazy grzewczej i wdroenie optymalnej technologii kucia duych wlewków. Opracowano modele numeryczne procesów nagrzewania, dogrzewania i termo-mechaniczne strukturalne modele procesu kucia. W wyniku unowoczenienia technologii podgrzewania wsadu przeznaczonego do kucia, wykorzystujc gorce wlewki otrzymywane z Stalowni, moliwe stało si skrócenie czasu grzania ich przed procesem kucia w Prasowni. Piece grzewcze

9 str. 9 Załcznik Nr 3 bdce wskim gardłem w Prasowni mogły zwikszy wydajno. Wdroenie powyszej technologii korzystnie wpłynło na popraw wyników jakociowych w zakresie odkuwek o skomplikowanych kształtach, a w szczególnoci wałów siłowni wiatrowych. W konsekwencji powstała moliwo rozwijania produkcji w tym asortymencie. 1!! " " % Zleceniodawca: Huta Stali Czstochowa Sp. z o.o. Wykonawca: Instytut Metalurgii elaza im. St. Staszica Umowa: 03269/C.T08 6/2002, nr projektu 6 T C/05910 Głównym celem projektu było podjcie w Hucie przedsiwzi zmierzajcych do poprawy efektywnoci ekonomicznej stalowni w zakresie: zmniejszenia zuycia energii elektrycznej, skrócenia czasu wytopu, a tym samym zwikszenia wydajnoci pieca KONEL, jak równie zwikszenia sekwencyjnoci cigłego odlewania i wielkoci produkcji wlewków cigłych oraz osigania wymaganej jakoci wyrobów z równoczesn minimalizacj kosztów. Opracowany system umoliwia obliczanie namiarów wsadowych do pieca według kryteriów optymalizacyjnych, uwzgldniajcych minimum kosztów materiałów wsadowych, minimum kosztów wytopu oraz redni mas nasypow złomu. Zastosowana zmodernizowana technologia wytapiania stali oraz wprowadzone udoskonalenia techniczno organizacyjne w pracy pieca i Stalowni pozwoliły na popraw parametrów eksploatacyjnych pieca oraz zwikszenie jego wydajnoci w stosunku do stanu przed rozpoczciem projektu. W ramach wdroenia nowej technologii wytwarzania stali wykonano parti informacyjn według zoptymalizowanej technologii wytapiania w piecu KONEL. Uzyskane parametry wykonanych wytopów, jak równie parametry eksploatacyjne pieca potwierdziły efektywno zastosowanej technologii w zakresie skrócenia czasu wytopu, zmniejszenia zuycia energii elektrycznej, zmniejszenia zuycia elektrod, zwikszenia wydajnoci pieca KONEL, oraz zwikszenia sekwencyjnoci cigłego odlewania i wielkoci produkcji wlewków cigłych.. &! "!! #! ; 5 < 4/ : = 4< >= % Zleceniodawca: Instytut Farmaceutyczny Wykonawca: Instytut Farmaceutyczny Umowa: 03204/C.T09-6/2002, nr projektu 6 T C/5833 Trandolapril jest lekiem hipotensyjnym z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Szczególne miejsce tego zwizku wród innych inhibitorów ACE polega na moliwoci stosowania Trandolaprilu, nie tylko w leczeniu nadcinienia ttniczego lecz take w leczeniu chorych po przebytym zawale serca (przy dysfunkcji lewej komory serca po zawale) i do ograniczania pozawałowej niewydolnoci krenia. Dodatkow zalet Trandolaprilu jest wysoka skuteczno w leczeniu nadcinienia ttniczego u chorych w wieku podeszłym. Trandolapril

10 Załcznik Nr 3 str. 10 został wprowadzony do uycia klinicznego w 1990 roku. W Polsce zarejestrowan postaci jest lek Gopten i dotychczas produkt ten jest w całoci importowany. W Instytucie Farmaceutycznym pocztkowo opracowano now oryginaln metod syntezy substancji czynnej w skali laboratoryjnej, któr nastpnie zoptymalizowano i opracowano technologiczn metod jej wytwarzania; wdroono j take do produkcji w Instytucie Farmaceutycznym (wykonano parti informacyjn). Opracowana metoda syntezy oparta jest na kluczowym odkryciu, e Trandolapril i jego diasteroizomer mona rozdzieli metod prostej krystalizacji; co wicej wyjciow par diasteroizomerów otrzymuje si w kondensacji z sol racemicznego odpowiedniego aminokwasu, a nie jego estru, co zmniejsza ilo kroków syntetycznych i poprawia ekonomik procesu. Synteza zawiera nowe oryginalne rozwizania, które s przedmiotem dwóch zgłosze patentowych. 3 &! "!! Zleceniodawca: Instytut Farmaceutyczny Wykonawca: Instytut Farmaceutyczny Umowa: 03202/C.T09-6/2002, nr projektu 6 P C/5828 Calcipotriol jest syntetycznym analogiem aktywnego metabolitu witaminy D 3. Stanowi on substancj czynn leku stosowanego w dermatologii. Działa antyproliferacyjnie i rónicujco na komórki naskórka w pewnych odmianach łuszczycy i w innych chorobach skóry. Kompozycje calcipotriolu z innymi substancjami aktywnymi s stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego, nadczynnoci przytarczyc, osteoporozy, objawów zapalenia stawów, trdziku, atrofii skóry, chorób zapalnych i dziedzicznego braku odpornoci. Przedmiotem projektu jest prezentowana nowa, opracowana i sprawdzona w skali półtechnicznej, synteza strukturalnego analogu witaminy D 3 calcipotriolu. W odrónieniu od stosowanej powszechnie metody znacznie skrócono drog i udoskonalono poszczególne etapy syntezy czci witaminowej calcipotriolu oraz opracowano oryginalny sposób wytworzenia łacucha bocznego preparatu o bardzo wysokiej czystoci enancjomerycznej. Odpowiednie zaprojektowanie sposobu połczenia wspomnianych półproduktów pozwoliło na przeprowadzenie tego procesu w jednym etapie i uniknito zastosowania powszechnie dotd uywanego w tego typu reakcjach amalgamatu sodowego. Opracowano take metod oczyszczania surowego produktu i otrzymania go w postaci bezwodnej o wysokiej czystoci farmaceutycznej. Kluczowe fragmenty nowej syntezy zawierajce nowatorskie rozwizania ulepszajce metody stosowane dotd w chemii witamin s przedmiotem czterech zgłosze patentowych.

11 str. 11 Załcznik Nr 3 7 B! - 6 # ( "! " " " ". C # % Zleceniodawca: Zakład Energoelektroniki - TWERD Wykonawca: Politechnika Warszawska - Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Umowa: 03418/C.T10-6/2003, nr projektu 6 T C/06175 Osignite w ramach projektu opracowanie HighTech rozpoczło, po raz pierwszy w kraju, przemysłow produkcj energooszczdnych tranzystorowych przemienników czstotliwoci MFC 710 o sterowaniu wektorowym na bazie procesorów sygnałowych (ang. Digital Signal Processor). Najwaniejsz zalet wdroonego napdu falownikowego jest moliwo pracy w ptli regulacji prdkoci bez dodatkowego czujnika prdkoci (z ang. Sensorless Speed). Falowniki te przeznaczone s do sterowania silników indukcyjnych klatkowych w zakresie mocy do 160 kw i s stosowane w gałziach przemysłu o wysokich wymaganiach odnonie do dynamiki i stabilnej pracy napdu jak np. w przemyle papierniczym, spoywczym, hutniczym, obrabiarkowym, itp.. Uzyskane parametry uytkowe s porównywalne, a nawet przewyszaj produkty renomowanych firm wiatowych Siemens, ABB, Danfoss, etc.. Jednoczenie koszty oferowanych przez firm TWERD falowników s o ponad 30% nisze. Sterownik układu napdowego został zbudowany na bazie specjalizowanego do zastosowa napdowych procesora sygnałowego TMS320LF2406 firmy Texas Instruments. Wykorzystanie takiego procesora umoliwiło implementacj złoonego algorytmu sterowania. Zastosowana metoda bezporedniego sterowania strumieniem i momentem silnika, nazywana w jzyku angielskim Direct Torgue Control-Space Vector Modulated (DTC-SVM) (wynalazek know-how) zapewnia bardzo dobre właciwoci dynamiczne, a szczególnie duy moment mechaniczny przy niskich prdkociach ktowych silnika, jak równie stał czstotliwo łcze falownika. Unikalny algorytm sterowania wykorzystuje równie modulator adaptacyjny, który pozwala zredukowa przeszło 30% straty łczeniowe (zgłoszenie patentowe). Opracowany nowy przemiennik czstotliwoci MFC710 uhonorowany został nagrod Grand Prix na Midzynarodowych Targach Gdaskich TECHNICON C 6 # # # # % Zleceniodawca: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Ku ni Raciborsiej Wykonawca: Politechnika lska w Gliwicach Umowa: 03644/C.T07-6/2005, nr projektu 6 T C/06520 W 2005r. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. zbudowała na zlecenie firmy CELSA-HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o. specjaln frezark przystosowan do wysokowydajnej obróbki zgrubnej oraz wykoczeniowej rónorodnych elementów wykorbionych do wielkogabarytowych silników okrtowych. Z uwagi na parametry techniczne, a zwłaszcza rednic freza 5,5 m jest to obrabiarka

12 Załcznik Nr 3 str. 12 unikalna na skal wiatow. Na uwag zasługuj równie nowoczesne rozwizania techniczne z zakresu mechaniki oraz napdów i hydrauliki. Główne cechy obrabiarki to: dua sztywno gwarantujca stabiln prac, zastosowanie specjalnych tłumików drga, wysoka dokładno torów interpolowanych, dobra wydajno obróbki, bardzo dobra jako obrobionych powierzchni dziki specjalistycznym narzdziom skrawajcym, due bezpieczestwo pracy. Na podstawie bada modelowych oraz przeprowadzonych na obrabiarce wspólnie z Politechnik lsk w Gliwicach prób i bada stwierdzono du zgodno wyników, a podstawowe parametry wdroenia zostały uzyskane. Obrabiarka FS 550 CNC jest nowoczesn konstrukcj, która moe skutecznie konkurowa wród nielicznych tego typu rozwiza na wiecie. #!! # '" ( " # #, 8 : '. '': >4/ 4% Zleceniodawca: Biuro Projektowe B Bogumił Bere Wykonawca prac badawczo-rozwojowych: Biuro Projektowe B Bogumił Bere Umowa: 03370/C.T12-6/2003, nr projektu: 6T C/6016 W ramach zada projektu celowego opracowano załoenia konstrukcyjne i projekt (obliczenia wytrzymałociowe, mechaniki lotu) oraz wykonano prototyp szybowca klasy 15-metrowej SZD-56-1-DIANA-2. Otrzymano now konstrukcj szybowca na wiatowym poziomie. Metody prowadzenia oblicze i sposób wykonania konstrukcji szybowca oraz jej weryfikacji mog zosta wdroone u wielu producentów krajowych zajmujcych si t problematyk. Szybowiec uzyskał Pozwolenie na wykonywanie lotów w Kategorii Specjalnej wydawane przez Urzd Lotnictwa Cywilnego oraz wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych ze znakami rejestracyjnymi SP Na szybowcu DIANA2 zdobyto mistrzostwo na XXX Midzynarodowych Mistrzostwach Polski w klasie otwartej w Lesznie (maj 2005 r.), wicemistrzostwo Europy klasy 15-metrowej na Szybowcowych Mistrzostwach Europy w Rayskala (Finlandia)-czerwiec 2005 r. a take mistrzostwo wiata w 1st FAI World Saiplane Grand Prix w Saint-Auban (Francja) lipiec 2005 r. Uzyskano równie zamówienia od uytkowników zagranicznych (USA) co ewidentnie potwierdza walory szybowca i daje szans na zwikszenie zamówie a tym samym liczb produkowanych szybowców. Sukces szybowca moe znaczco wpłyn na rozwój produkcji szybowców w Polsce. Podczas realizacji projektu wdroono wiele metod zarówno oblicze i sposobu projektowania jak i wykonania poszczególnych elementów szybowców dotd nie stosowanych w kraju.

13 str. 13 Załcznik Nr 3 > " # #!! % Zleceniodawca: Instytut Systemów Sterowania Wykonawca: Instytut Systemów Sterowania Umowa: 03323/C.T11-6/2003, nr projektu: 6T C/06033 W ramach projektu celowego opracowano nowoczesny, inteligentny system bezpieczestwa budynku, bazujcy na sieci LonWorks zapewniajcy du odporno na uszkodzenia okablowania oraz wiarygodno sygnalizowanych alarmów. Powstał system uwzgldniajcy najnowsze tendencje w zakresie automatyki budynków. Do niewtpliwych zalet powyszego rozwizania nale: hierarchiczna struktura bazujca na sieci LonWorks bdcej standardem w tej klasie rozwiza, odporno systemu na uszkodzenia elementów oraz sieci, dziki zastosowaniu algorytmów autodiagnostyki detekcji zwar i przerw w sieci oraz odpowiednich strategii rekonfiguracyjnych. Istniej due szanse na wdroenie opracowanego systemu bezpieczestwa budynku w instytucjach publicznych. Powstały w ramach wdroenia system, ze wzgldu na nisz cen przy zachowanych wymaganych standardach, moe konkurowa z zagranicznymi systemami tego typu. C "! # % Zleceniodawca: Mostostal Siedlce S.A. Wykonawca: Politechnika Warszawska Umowa: 02838/C.T08-10/2000, nr projektu: 10 T C/05172 W ramach realizacji projektu celowego opracowano technologi cynkowania ogniowego elementów wielkogabarytowych przy załoeniu zmniejszania zuycia cynku i oszczdnoci energii m.in. zuycia gazu ziemnego do nagrzewania kpieli cynkowniczej. W tym celu opracowano technologi domieszkowania składników stopowych do kpieli poprzez bezporednie ich zadawanie do wanien cynkowniczych. Skonstruowano i wykonano niezbdne oprzyrzdowanie w tym: pojemnik do zadawania, mieszadła oraz mechanizm transportu. Wykonano wstpne próby nowej technologii domieszkowania kpieli cynkowniczej oraz testowe procesy cynkowania produkcyjnego. Przeprowadzone próby wykazały pełn przydatno nowych rozwiza modernizujcych technologi cynkowania. W warunkach laboratoryjnych sprawdzono moliwo obnienia temperatury procesu cynkowania (obnienie zuycia gazu), dobrano temperatury procesu dla okrelonych wielkoci wsadu, głównie wynikajce ze zrónicowanej wielkoci przekrojów elementów konstrukcji i masy. Sprawdzono w warunkach produkcyjnych moliwoci ww. zmian technologii. Wprowadzane zmiany technologiczne, wstpnie potwierdziły słuszno przyjtych załoe, co doprowadziło do zmniejszenia zuycia cynku (zmniejszenie gruboci powłoki cynkowej), obnienia kosztów kpieli cynkowniczej i zmniejszenie zuycia energii (obnienie temperatury procesu). Ponadto w trakcie realizacji projektu

14 Załcznik Nr 3 str. 14 zmieniono system ogrzewania wanien cynkowniczych (wymiana izolacji oraz baterii palników), co spowodowało dodatkowe efekty ekonomiczne (obnienie kosztów) i umoliwiło wprowadzenie dalszych zmian w technologii cynkowania. Instalator Polski Sp. z o. o. i Jury Konkursu o Złoty Orbital przyznały wyrónienie ZŁOTY ORBITAL firmie Mostostal Siedlce S.A. za wysok jako cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych. Firma Mostostal Siedlce S.A. otrzymała MEDAL EUROPEJSKI za cynkowanie ogniowe. ) # " -! - % Zleceniodawca: EMAG SERWIS Sp. z o.o. Wykonawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Umowa: 03403/C.T12-6/2003, nr projektu: 6T C/5948 W ramach projektu celowego wykonano osobisty miernik stenia tlenku wgla dla ratowników górniczych typu DOG-01 wraz ze stacj dokujc umoliwiajc ładowanie akumulatorów oraz podłczenie przyrzdu do komputera klasy PC oraz oprogramowaniem umoliwiajcym archiwizacj danych pomiarowych. Osobisty miernik przeznaczony jest do wykrywania niebezpiecznych wartoci stenia tlenku wgla w powietrzu. Ze wzgldu na swoj konstrukcj moe by on stosowany zarówno w kopalniach głbinowych jak i w stray poarnej. Stanowi osobiste wyposaenie ratowników pracujcych w warunkach szczególnego zagroenia zatruciem tlenkiem wgla. Osobisty miernik stenia tlenku wgla wyposaony jest w system rejestracji zapisu rozmów, uwag uytkowników co umoliwia bdzie pó niejsz analiz prowadzonych akcji ratowniczych a nastpnie ich usprawnianie. Spodziewane efekty społeczne wdroenia urzdzenia dotycz zwikszenia bezpieczestwa ludzi pracujcych w warunkach zagroenia. Osobisty miernik otrzymał certyfikat ATEX nr KDB 05ATEX089X. +, " >6" 2 6 " C " " * 2, % Zleceniodawca: Pomorski Urzd Wojewódzki Wykonawca: Uniwersytet Warmisko-Mazurski Umowa: 02957/C.T12-6/2001, nr projektu: 10T C/5301 W ramach projektu opracowano koncepcj systemu i wstpny projekt wykorzystania zintegrowanego systemu GPS+GPRS w pozycjonowaniu GPS/DGPS/RTK/EGNOS w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem utworzonego w ramach projektu drogowego systemu referencyjnego. Opracowany system został wdroony na obszarze pilotaowym w Gdasku i Kartuzach. W ramach wdroenia przeprowadzono szereg testów funkcjonalnoci systemu, w tym opracowano wzory kart zdarze drogowych, dokonano wyboru sprztu komputerowego i

15 str. 15 Załcznik Nr 3 oprogramowania, a take zestawów pomiarowych, które przekazane zostały podmiotom zaangaowanym w tworzenie systemu. Opracowany w ramach projektu celowego system informacji geograficznej (GIS) dla monitorowania zdarze drogowych Województwa Pomorskiego za pomoc techniki satelitarnej GPS jest efektywnym narzdziem skutecznej polityki w zakresie bezpieczestwa ruchu drogowego. System znacznie podnosi dokładno lokalizacji wypadków drogowych. Moe sta si wzorcem dla podobnych systemów w całym kraju. &! "!! "!! $ #! " # " "! % Zleceniodawca: Przedsibiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe AUTOPART Wykonawca: Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Umowa: 02980/C.T10-6/2001, nr projektu: 10T C/5141 W ramach projektu opracowano technologi produkcji akumulatora wapniowego, bezobsługowego wykonanego przy wykorzystaniu metody odlewania grawitacyjnego noników (kratek) oraz przeprowadzono badania elektryczne serii opracowanych akumulatorów wyprodukowanych pod ktem wymaga stawianych przez norm EN50342, a w szczególnoci: analizy procesu samowyładowania, ubytku wody z elektrolitu podczas polaryzacji napiciem 14,4 V (uzyskane wyniki były o ok. 5 razy lepsze ni w przypadku serii akumulatorów hybrydowych i antymonowych), zdolnoci rozruchowej, wydajnoci elektrycznej materiałów elektrodowych. Uzyskane wyniki prac badawczych znalazły bezporednie zastosowanie i przyniosły okrelone korzyci ekonomiczne, umoliwiajc produkcj dłuszych serii, obniajc koszty obsługi akumulatorów zmagazynowanych oraz podnoszc parametry uytkowe wyrobów. Firma Autopart Mielec dostarcza wyroby na pierwsze wyposaenie do firm: Autosan, Solaris, Ursus, P/A Tractor Works. Do odbiorców zagranicznych nale kraje: Litwa, Łotwa, Rosja, Tunezja, Włochy, Hiszpania i Białoru.

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 AMME 2003 12th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja odpadów w operacji chromowania elektrolitycznego metali jako czci składowej procesu nakładania powłok chromowych

Minimalizacja odpadów w operacji chromowania elektrolitycznego metali jako czci składowej procesu nakładania powłok chromowych AMME 2002 11th Minimalizacja odpadów w operacji chromowania elektrolitycznego metali jako czci składowej procesu nakładania powłok chromowych R. Nowosielski, M. Spilka Zakład Materiałów Nanokrystalicznych

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI

Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, 85-303 Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI GNIEWOSZÓW, UL. LUBELSKA 39 NR EWID. DZIAŁEK: 780/1

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zrównowaona technologia materiałowa*

Zrównowaona technologia materiałowa* AMME 23 12th Zrównowaona technologia materiałowa* R. Nowosielski, M. Spilka Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównowaonych Technologii Proekologicznych, Instytut Materiałów Inynierskich

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta.

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta. FIRMA Jesteśmy prężną i solidną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i zagranicznym. Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla szerokiego grona Odbiorców z różnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia

Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia Sporód wielu czynników, które najbardziej redukuj koszty produkcji wyrónia si najwaniejsze wymienione poniej: czas pracy narzdzia niskie stałe koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie dokumentami elektronicznymi podpisywanymi podpisem kwalifikowanym,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii naturalnej.

Wykorzystanie energii naturalnej. Wykorzystanie energii naturalnej. 2 Wprowadzenie 3 Tradycyjne zasoby naturalne są na wyczerpaniu, a ceny energii rosną. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost zainteresowania produkcją energii bez emisji CO2

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

1. Energia elektryczna zasady ogólne

1. Energia elektryczna zasady ogólne 1. Energia elektryczna zasady ogólne Oszczdzanie energii elektrycznej jest dzi niezbdne. Jak wynika z prognoz, w najbliszych latach mona si spodziewa znacznego wzrostu zapotrzebowania na energi elektryczn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/ /nagłówek z godłem/ 30 stycznia 2006 roku Pan Michael Jones 111 Pencader Drive Newark, DE 19702 Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Badania własnoci fizyko-chemicznych stentów wiecowych w warunkach zmiennych cykli obcie

Badania własnoci fizyko-chemicznych stentów wiecowych w warunkach zmiennych cykli obcie AMME 2002 11th Badania własnoci fizyko-chemicznych stentów wiecowych w warunkach zmiennych cykli obcie Z. Paszenda a, Z. Nawrat b a Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Politechnika lska ul.

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Bełchatów BADANIA DPPL

Bełchatów BADANIA DPPL Bełchatów 25-27.10.1007 BADANIA DPPL Władysław Klonowski W Polsce właciw władz do przeprowadzania bada wstpnych i okresowych oraz po naprawie DPPL jest Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z art. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY Tadeusz MIKULCZYSKI 1, Daniel NOWAK 2, Rafał WICŁAWEK 3 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1. Streszczenie. Zaprezentowano metod Grafpol modelowania dyskretnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. 3. Przeprowadzajc wewntrzn kontrol produkcji, producent sporzdza dokumentacj techniczn umoliwiajc dokonanie oceny zgodnoci.

DZIENNIK USTAW. 3. Przeprowadzajc wewntrzn kontrol produkcji, producent sporzdza dokumentacj techniczn umoliwiajc dokonanie oceny zgodnoci. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga w zakresie zuycia energii elektrycznej przez sprzt chłodniczy 2) (Dz.

Bardziej szczegółowo