Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2"

Transkrypt

1 AMME th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika lska, ul. Konarskiego 18a, Gliwice W artykule przedstawiono wyniki bada technologii laserowego proszkowego oraz plazmowego powierzchni roboczej (przylgni) grzybków zaworów silników okrtowych ze stali X40CrSiMo10-2. Wykazano, e jest moliwe wykonanie wysokiej jakoci napoin proszkami na osnowie kobaltu, przy czym proces laserem HPDL zapewnia wysz dokładno sterowania jakoci i kształtem napoin oraz energi liniow (udziałem materiału podłoa w napoinie) w stosunku do procesu PTA. 1. BADANIA TECHNOLOGII NAPAWANIA LASEROWEGO PROSZKOWEGO Badania nad opracowaniem technologii laserowego proszkowego powierzchni roboczej (przylgni) grzybków zaworów silników okrtowych ze stali X40CrSiMo10-2, przeprowadzono za pomoc lasera diodowego duej mocy HPDL firmy ROFIN SINAR DL 020, o maksymalnej mocy wizki 2,3 kw. Laser ROFIN SINAR DL 020 zawiera głowic wyposaon w dwa pakiety diod zasilanych z oddzielnych ródeł prdu, układ sterowania moc wizki laserowej oraz układ chłodzenia pakietów diod, rys. 1 i tabl. 1 [1,2]. Głowica lasera zamocowana jest na prowadnicy liniowej układu pozycjonowania firmy ISEL AUTOMATION sterowanym numerycznie, a napawane krki oraz zawory ze stali X40CrSiMo10-2 mocowano w obrotniku, na stole krzyowym tego układu. Dokładno pozycjonowania układu wynosi 0,20 [µm] / 100. Stanowisko do laserowego proszkowego wyposaono dodatkowo w układ podawania proszku do obszaru, z dokładnie sterowanym nateniem podawania proszku w zakresie 0,8-25 [g/min]. W celu opracowania warunków technologicznych laserowego proszkowego przylgni grzybków zaworów, przeprowadzono wstpne próby ciegami w pozycji podolnej po torze kołowym, krków o gruboci 8,0 i rednicy 75 mm, ze stali zaworowej X40CrSiMo10-2, symulujc w ten sposób warunki przylgni grzybków zaworów. W czasie prób wizk laserow ogniskowano na górnej powierzchni napawanego krka, przy odległoci ogniskowej 82 i wielkoci ogniska 1,8 6,8. Do bada warunków technologicznych laserowego proszkowego wytypowano trzy proszki na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, przeznaczone oryginalnie do plazmowego proszkowego grzybków zaworów silników spalinowych, tabl. 2 [3]. Jako kryteria oceny jakoci procesu laserowego proszkowego przyjto:

2 470 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki wysoka jako napoin oceniana na podstawie ogldzin zewntrznych, bada penetracyjnych i bada ultradwikowych (brak wad, a zwłaszcza pkni oraz gładkie i równe lico ), pojedynczy cieg napoin o szerokoci 6,0-6,5 i gruboci 1,0-1,5, grubo 4,0-4,5. Na podstawie bada wpływu podstawowych parametrów laserowego proszkowego na jako i kształt napoin: mocy wizki lasera, połoenia ogniska wizki, prdkoci, połoenia dyszy podajcej proszek do jeziorka spawalniczego, rodzaj proszku, natenie podawania proszku, natenie przepływu gazu ochronnego oraz temp. podgrzewania wstpnego, ustalono optymalne warunki technologiczne płaskiej powierzchni krków ze stali X40CrSiMo10-2, tabl. 3. Badania wykazały, e skład chemiczny badanych proszków na osnowie kobaltu nie wywiera wpływu na jako napoin i nie jest konieczne podgrzewanie wstpne. Nastpnie przeprowadzono badania nad ustaleniem warunków technologicznych laserowego proszkowego przylgni grzybków zaworów, w oparciu o warunki technologiczne ciegów kołowych na płaskiej powierzchni krków, tabl. 3. Zawory o powierzchni roboczej (przylgni) grzybka przygotowanej przez podtoczenie o szerokoci ok. 4,0 i głbokoci ok. 0,8, mocowano w obrotniku sterowanym numerycznie, a dwa ciegi o zakładce rzdu 30-40% (ok. 3,0 ), układano w pozycji podolnej. Okazało si, e w przypadku kadego z proszków konieczne jest podgrzewanie wstpne zaworów, w celu uniknicia pkni poprzecznych ciegów. Na podstawie bada wpływu temp. podgrzewania wstpnego na jako napoin wykazano, e dopiero przy podgrzewaniu do temp. powyej C ciegi napoin s wolne od pkni, tabl. 4. Twardo napoin po obróbce wykaczajcej grzybka zaworu mieci si w granicach HRC. Dalsze badania wykazały, e w celu zapewnia wymaganego naddatku na obróbk wykaczajc zaworów próbnych do bada eksploatacyjnych oraz ograniczenia wpływu ciepła na grzybek zaworu o małej pojemnoci cieplnej, konieczne jest wykonanie napoin o gruboci ok. 4,5-5,0 i szerokoci ok. 8,0. Takie wymiary napoin wymagały opracowania warunków technologicznych dwuwarstwowego z dwoma ciegami w kadej warstwie, tabl. 5. Parametry (energi liniow ) dobrano w ten sposób, aby spełniajc kryterium jakoci, uzyska w pierwszej warstwie moliwie najniszy udział materiału rodzimego. Widok zaworów próbnych, o przylgni grzybka zaworu napawanej dwuwarstwowo proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, tabl. 2 i 5, przedstawiono na rys. 2. Tablica 1. Dane techniczne lasera diodowego duej mocy ROFIN DL 020 Parametr Wielko Długo fali Max moc wyjciowa wizki (promieniowanie cigłe) Zakres płynnej regulacji mocy wizki roboczej 808 [nm] ± 5[nm] lub 940 [nm] ± 10 [nm] 2500 [W] [W] Sprawno energetyczna [%] Długo ogniska wizki Wymiary ogniska wizki Zakres gstoci mocy wizki na powierzchni ogniska 82 / 32 1,8 6,8 / 1,8 3, ,5 [kw/cm 2 ]

3 Badania technologii laserowego i plazmowego 471 a) b) Rys. 1. Widok stanowiska do grzybków zaworów oraz przebieg procesu : a) laserem HPDL, wyposaonym w oprzyrzdowanie do laserowego proszkowego, b) PTA proszkowego urzdzeniem CASTOLIN EUTRONIC GAP Tablica 2. Skład chemiczny i twardo napoin PTA wykonanych proszkami stosowanymi w badaniach procesu laserowego i PTA przylgni grzybków zaworów Rodzaj Skład chemiczny w % mas. Twardo proszku C Si Cr W Ni Mo Fe Co ,2 1,2 28,8 4,9 2,2 <0,1 2,0 reszta HRC ,55 1,21 29,7 9,0 2,0 0,01 1,7 reszta HRC PG5218 1,32 1,25 29,0 5,3 2,1 <0.1 1,9 reszta HRC Tablica 3. Warunki technologiczne laserowego proszkowego laserem HPDL ROFIN DL020, proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, ciegów kołowych napoin na krkach ze stali X40CrSiMo10-2, rys. 2 Technika Moc lasera [kw] Prdko [m/min] podawania proszku [g/min] Grubo Szeroko 1 warstwa 1,0-1,4 0,20-0,30 5,0-6,0 1,0-1,5 ok. 6,0-6,5 Uwagi: Długo ogniskowa wizki lasera - 82,0, szeroko wizki lasera na powierzchni napawanej płytki - ok. 6,8, natenie gazu transportujcego proszek argonu 2,0 [l/min], natenie gazu ochronnego argonu 6 [l/min], rednica dyszy podajnika proszku - 1,2, kt pochylenia dyszy ok. 40 [ o ], odległo dyszy od jeziorka spawalniczego ok. 10,0. Nie jest wymagane podgrzewanie wstpne krków. Tablica 4. Wpływ temp. podgrzewania wstpnego na jako napoin laserowych przylgni grzybka zaworu, rys. 4 Rodzaj Temperatura podgrzewania wstpnego zaworów [ o C] proszku PG5218

4 472 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Rys. 2. Widok zaworów próbnych napawanych laserem HPDL proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, tabl. 5 Tablica 5. Warunki technologiczne laserowego proszkowego laserem HPDL ROFIN DL020, proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2, rys. 5 Technika Moc lasera [kw] Prdko [m/min] podawania proszku [g/min] Grubo Szeroko 1 warstwa 1,0-1,2 0,20 5,0 1,0-1,2 ok. 6,0 2 ciegi 2 i 3 warstwa 1,1-1,2 0,20 5,0 1,3-1,5 ok. 6,0 2 ciegi Uwagi: Długo ogniskowa wizki lasera - 82,0, szeroko wizki lasera na powierzchni napawanej płytki - ok. 6,8, natenie gazu transportujcego proszek argonu 2,0 [l/min], natenie gazu ochronnego argonu 6 [l/min], rednica dyszy podajnika proszku - 1,2, kt pochylenia dyszy ok. 40 [ o ], odległo dyszy od jeziorka spawalniczego ok. 10,0. Zakładka ciegów 30-40% (ok. 3,0 ). Wymagane podgrzewanie zaworu wstpne do temp C. 2. BADANIA TECHNOLOGII NAPAWANIA PLAZMOWEGO PROSZKOWEGO Napawanie plazmowe proszkowe PTA, powierzchni roboczej (przylgni) grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 prowadzono automatycznie za pomoc urzdzenia do plazmowego proszkowego EUTRONIC GAP 200 firmy CASTOLIN, rys. 1. Stanowisko do wyposaono w sterowany numerycznie obrotnik, w którego uchwycie mocowano napawane zawory. W badaniach zastosowano podobnie jak do laserowego proszkowego, trzy proszki na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218, tabl. 2. W celu ustalenia warunków technologicznych PTA powierzchni roboczej grzybków zaworów, okrelono wpływ parametrów PTA na kształt i jako napoin. Wstpne próby przeprowadzono ciegami po torze kołowym na krkach ze stali X40CrSiMo10-2, symulujc w ten sposób proces napawanie przylgni grzybka zaworu. Jako kryteria oceny jakoci procesu PTA przyjto:

5 Badania technologii laserowego i plazmowego 473 wysoka jako napoin oceniana na podstawie ogldzin zewntrznych, bada penetracyjnych i bada ultradwikowych (brak wad, a zwłaszcza pkni oraz gładkie i równe lico ), pojedynczy cieg napoin o szerokoci ok. 6,0 i gruboci 1,2-1,5, grubo 4,5-5,0. Na podstawie bada wpływu podstawowych parametrów PTA na jako i kształt napoin kołowych na krkach ze stali X40CrSiMo10-2: natenie prdu łuku plazmowego, prdkoci, natenie podawania proszku, natenie przepływu gazu podajcego proszek, gazu plazmowego i gazu ochronnego, ustalono wstpne warunki technologiczne grzybków zaworów. Próby PTA z ruchem wahadłowym palnika wykazały, e moliwe jest wykonanie warstw o wymaganej szerokoci kształcie, lecz w wyniku duej energii liniowej nastpuje nadmierne nagrzewanie grzybka zaworu i jego odkształcenia. Zawory próbne o powierzchni roboczej grzybka przygotowanej przez podtoczenie o szerokoci ok. 4,0 i głbokoci ok. 1,0, mocowano w obrotniku sterowanym numerycznie, rys. 1. Na postawie wstpnych prób grzybków zaworów stwierdzono, e w celu zapewnienia wymaganego naddatku na obróbk wykaczajc zaworów próbnych do bada eksploatacyjnych oraz, konieczne jest wykonanie napoin o gruboci ok. 4,5-5,0 i szerokoci ok. 10,0, rys. 3. Takie wymiary napoin oraz konieczno ograniczenia wpływu ciepła na grzybek zaworu o małej pojemnoci cieplnej, wymagały opracowania warunków technologicznych PTA trzema warstwami zawierajcymi trzy ciegi, tabl. 6. Proces zaworów próbnych prowadzono w pozycji podolnej, a w celu zapobieenia pkniciom poprzecznym, zawory przed napawaniem podgrzewano wstpnie do temp. ok. 250 o C, a temp. midzyciegow utrzymywano na poziomie ok. 200 o C. Temperatury te ustalono na postawie bada przeprowadzonych podobnie jak w przypadku laserowego proszkowego, tabl. 4. Twardo napoin PTA po obróbce wykaczajcej grzybka zaworu mieci si w granicach HRC. Widok zaworów próbnych napawanych automatycznie PTA proszkami 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Widok zaworów próbnych napawanych PTA proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin, urzdzeniem EUTRONIC GAP 200, rys. 8 i tabl. 7

6 474 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Tablica 6. Warunki technologiczne ciegów kołowych automatycznie PTA na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin powierzchni roboczej grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2, rys. 9 i 11 Rodzaj proszku PG 5218 Warstwa prdu [A] 1 40,0-55,0 2 45,0-55,0 3 45,0-55,0 1 45,0-55,0 2 45,0-60,0 3 45,0-60,0 1 40,0-45,0 2 45,0-50,0 przepływu gazu ochronnego [l/min] przepływu gazu transportujcego [l/min] podawania proszku [g/min] 7,0 3,0 10,0-12,0 7,0 3,0 10,0-12,0 7,0 3,0 10,0-12,0 3 45,0-50,0 Uwagi: Gaz plazmowy argon o nateniu przepływu 3,0 [l/min], gaz podajcy proszek i gaz ochronny mieszanka MIX 5 argon + 5% H 2, odległoci dyszy palnika od materiału 4,0-5,0. Temperatura podgrzewania wstpnego 250 o C. Temperatura midzyciegowa 200 o C. Prdko obrotowa stołu 0,8 [obr/min]. Szeroko napoin ok. 8,0, grubo 4,0-4,5. 3. PODSUMOWANIE Na podstawie przyprowadzonych bada technologii laserowego oraz PTA proszkami na osnowie kobaltu 16006, oraz PG 5218 firmy Castolin stwierdzono: 1. Proces laserem HPDL zapewnia wysz dokładno sterowania jakoci i kształtem napoin oraz energi liniow (udziałem materiału podłoa w napoinie) w stosunku do procesu PTA, rys. 5 i 11. W przypadku obu technologii zapewniona jest wysoka jako napoin oraz twardo warstwy wierzchniej w granicach: laserowe HRC, PTA HRC. 2. W celu zapewnienia wymaganej jakoci i kształtu napoin, tak w przypadku laserowego, jak i PTA konieczne jest napawanie wielowarstwowe, z ograniczeniem energii liniowej, tabl. 5 i Z uwagi na odmienne właciwoci fizyczne badanych proszków na osnowie kobaltu, w przypadku PTA konieczny jest dokładny dobór parametrów, w zalenoci od rodzaju zastosowanego proszku, tabl. 7. Prac wykonano w ramach projektu badawczego Nr 4 T08C finansowanego przez Komitet Bada Naukowych. LITERATURA 1. Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie. WNT, W-wa. 2000, 2. Klimpel A.: Lasery diodowe duej mocy w spawalnictwie. Przegld Spawalnictwa. 1999, nr 8, 3. Katalog firmy Castolin Eutectic.

W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów:

W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów: Eksperymentalne wyniki pomiarów twardoci i testów zuyciowych materiałów poddanych obróbce laserowej powierzchni tj. laserowemu hartowaniu, przetapianiu, stopowaniu i napawaniu. W tabelach zawierajcych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Konsultacje: roda 12-13 1 Wykład Projektowanie i konstrukcja urzdze 1.

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe*

Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe* AMME 2002 11th Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe* J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa AMME 2003 12th Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa M. Cholewa Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE

CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE OSPRZT POMOCNICZY 2 3 SPIS TRECI Klamry trójpunktowe WT i SC... 4 Pozycjonery MPC... 5 Pozycjonery HP / HD... 6 Pozycjonery typu cikiego... 7 Centrowniki IHP... 11

Bardziej szczegółowo

!! "! # "! $ " # % &! "! "!! ' (! %

!! ! # ! $  # % &! ! !! ' (! % str. 1 Załcznik Nr 3!! "! # "! $ " # % Zleceniodawca: Wytwórnia Sprztu Komunikacyjnego PZL Rzeszów S.A. Wykonawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej Umowa: 03397/C.T08-6/2003, nr projektu: 6 T08 2003C/06131

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

41 42 1 Dane ogólne 49 1.1 Inwestor i uytkownik 49 1.2 Jednostka projektowa 49 1.3 Zespół projektowy 49 1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania 49 1.5 Nazwa inwestycji 50 1.6 Lokalizacja Inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO λ = 1064 nm NA EFEKTYWNOŚĆ JEDNOIMPULSOWEGO TEKSTUROWANIA STALI 41Cr4

DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO λ = 1064 nm NA EFEKTYWNOŚĆ JEDNOIMPULSOWEGO TEKSTUROWANIA STALI 41Cr4 Tadeusz BURAKOWSKI Wojciech NAPADŁEK Adam WOŹNIAK Izabela KALMAN DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA LASEROWEGO λ = 1064 nm NA EFEKTYWNOŚĆ JEDNOIMPULSOWEGO TEKSTUROWANIA STALI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBRABIARKI CNC Z AUTONOMICZNĄ GŁOWICĄ PLAZMOWĄ PROJECT OF CNC CUTTING MACHINE WITH AUTONOMIC PLASMIC HEAD

PROJEKT OBRABIARKI CNC Z AUTONOMICZNĄ GŁOWICĄ PLAZMOWĄ PROJECT OF CNC CUTTING MACHINE WITH AUTONOMIC PLASMIC HEAD inż. Wojciech ZIENKIEWICZ, email: wojciechzienkiewicz@gmail.com dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT OBRABIARKI CNC Z AUTONOMICZNĄ GŁOWICĄ PLAZMOWĄ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze.

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze. usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej współpracy z producentem najlepiej sprzedających się w ostatnich latach spawarek laserowych, dysponujemy najnowocześniejszymi, mobilnymi i wydajnymi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii RAPORT: Prototypowanie...Cięci Cięcie plazmą przewodnik po technologii Laser ubogich... OPRACOWANIE: Marek Staszyński Plazma zwana czwartym stanem materii od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi

Bardziej szczegółowo

01/2012. Kontrola jakości..3

01/2012. Kontrola jakości..3 Numer 01/2012 (4) Od Autora Spis treści W pierwszym wydaniu roku 2012 kontynuacja Kącika inżyniera procesu oraz dalszy ciąg cyklu o lutowaniu piecowym. Dział kontrola jakości został przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

SUMARIS SYSTEMY LASEROWE AKCESORIA DRUTY DO SPAWANIA. Lepszy sposób pracy. systemy narzędziowe. R a z e m z Ś w i n k ą S k a r b o n k ą

SUMARIS SYSTEMY LASEROWE AKCESORIA DRUTY DO SPAWANIA. Lepszy sposób pracy. systemy narzędziowe. R a z e m z Ś w i n k ą S k a r b o n k ą SUMARIS systemy narzędziowe SYSTEMY LASEROWE AKCESORIA DRUTY DO SPAWANIA Lepszy sposób pracy 2012 R a z e m z Ś w i n k ą S k a r b o n k ą Reklama Spis treści usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Waldemar Kula Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE ĆWICZENIA LABORATORYJNE Open Access Library Volume 8 (14) 2012 114 L.A. Dobrzański, G. Matula Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane Eksperyment weryikuje rezultaty łączenia faktów Denis Diderot

Bardziej szczegółowo