4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 BOP. Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 1/2015 (666) HUTA KATOWICE 16 stycznia 2015 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej... Rozmowy dotyczące zmiany Regulaminu Premiowania W środę 14 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A., podczas którego członkowie ZKK omówili bieżącą sytuację w AMP, sprawy poruszone podczas posiedzenia Europejskiej Rady Zakładowej, a także przeprowadzili wybory uzupełaniające do Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej na funkcję Skarbnika. Tematem, który w ostatnim czasie wywołuje w AMP burzę jest tzw. wykup S/W12. Przedstawił go Lech Majchrzak - członek Zespołu Roboczego, na którym omawiane były zaproponowane przez pracodawcę zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dotyczące tzw. wykupu S/W12 i zmiany rozliczania czasu pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy. Jak powiedział - rozmowy toczyły się przez kilka miesięcy - na jesieni. W pewnym momencie pracodawca stwierdził, że przedstawił wszystko, co miał do przedstawienia sporządził Protokół Dodatkowy nr 2 do ZUZP, który 8 grudnia 2014 r. wystawił do podpisu przez organizacje związkowe. Dotychczas dokument ten podpisały 3 związki, Solidarność i inne największe organizacje jednak nie podjęły decyzji - przeprowadzane są konsultacje związkowe. Więcej str. 3 PIP zakończyła kolejną kontrolę w AMP Pracodawca nie wypłacił dodatku zmianowego za pracę w nadgodzinach Pismo z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące zakończenia kolejnej kontroli w ArcelorMittal 4 BOP Poland SA otrzymała dąbrowska Solidarność 8 stycznia 2015 r. PIP zapowiada w nim spotkanie, podczas którego przekaże ILOŚĆ DNI stronie społecznej szczegółowe wyniki przeprowadzonej kontroli. Pod koniec grudnia inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zakończyli kolejną kontrolę w AMP, której zakresem były objęte zagadnienia przedstawione w trakcie spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych. Omawiany wówczas był problem wypłacania tzw. dodatku zmianowego dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji czasu pracy, obliczania wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty dodatku układowego dla pracowników gotowych do świadczenia pracy, którzy doznali przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (przebywających na tzw. postojowym), a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Więcej str I II III IV Norma I II III IV Norma Protokół dodatkowy do ZUZP w AM SG uzgodniony Dodatek szkodliwy włączony do płacy, ale tylko I grupie Włączenie dodatku szkodliwego do płacy pracowników ArcelorMittal Service Group, wypłata II części nagrody za wyniki finansowe spółki, podwyżki płac na 2015 r. - te i inne tematy zostały podjęte podczas ostatnich spotkań organizacji związkowych z zarządem AM SG, które odbyły się 22 grudnia 2014r. i 7 stycznia br. Podczas wzmożonych negocjacji na przełomie roku stronom udało się dojść do porozumienia w zakresie treści protokołu dodatkowego nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowego. Uzgodnione dokumenty regulują kwestię włączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych do płacy zasadniczej pracowników oraz wypłatę nagród jubileuszowych. Według zapisów wszystkie stanowiska w Zakładzie Mechanicznym, ujęte w wykazie stanowisk pracy, będącym załącznikiem do Polecenia Służbowego Nr 3/2014 Prezesa Zarządu, będą uprawnione do rekompensaty dodatku za I grupę szkodliwości w wielkości 100%, przyjętej do wyliczenia kwoty dodatku. Więcej str. 2 Oddelegowanie na inny system czasu pracy? Bez konsultacji ze związkami zawodowymi - mimo takiego zobowiązania nałożonego przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy - pracodawca wprowadził na Tokarni Walców czterobrygadowy system pracy. Pracownicy natomiast otrzymali powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę do innego systemu pracy na podstawie art Kodeksu Pracy. Powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę - inaczej oddelegowanie, jakie pracodawca przekazał pracownikom odnosi się do zmiany systemu pracy. Pracodawca przy tym zaznaczył, iż warunki wynagradzania, komórka organizacyjna, stanowisko oraz MPK pozostają bez zmian. Więcej str. 2 Interwencja w sprawie nierozliczonej czterobrygadówki Interwencję w zakresie rozliczenia czasu pracy w czterobrygadowym systemie pracy za IV kwartał 2014 r. dla pracowników zewnętrznych - Sanpro Job Service i Ananke Busines Comunication, którzy przeszli do ArcelorMittal Poland SA podjął 15 stycznia br. na prośbę pracowników związek Solidarność. Związek zwrócił się do zarówno do przedstawicieli SJS, ABC, jak i do AMP o wyjaśnienie, czy został rozliczony czas pracy w 4BOP za IV kwartał 2014 r. byłych pracowników SJS i ABC, a od 1 grudnia 2014 r. pracowników AMP. Więcej str. 2 Dramatyczna sytuacja w regionie śląsko-dąbrowskim We wszystkich 14 kopalniach Kompanii Węglowej trwają podziemne protesty. Do protestu dołączyli górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, solidarność okazali również przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego. Wspólny apel do rządu i śląskich parlamentarzystów wystosowali ze związkami zawodowymi samorządowcy. Górnicy otrzymują silne poparcie nie tylko od kolegów po fachu ale również od innych branż, regionów, klubów, czy zrzeszeń. Również od Solidarności z ArcelorMittal Poland S.A. Burza wywołana została przez rządowy projekt restrukturyzacji górnictwa zakładający likwidację 4 kopalń Kompanii Węglowej oraz ok. 5 tys. miejsc pracy w górnictwie. Pozostałe kopalnie mają trafić do nowej spółki powołanej przez Węglokoks. Więcej str. 5

2 Protokół dodatkowy do ZUZP w AM SG uzgodniony Dodatek szkodliwy włączony do płacy, ale tylko I grupie C. d. ze str. 1 Pozostałe stanowiska tj. Kontroler Wyrobów, Ekspedytor Magazynowy i Magazynier oraz nieujęte w tym wykazie stanowisko Gospodarz Budynków będą uprawnione do rekompensaty dodatku za I grupę szkodliwości w wielkości proporcjonalnej do udziału czasu przepracowanego w warunkach szkodliwych. Strony ustaliły przyjęcie wielkości % ustalonej kwoty do włączenia dla poszczególnych stanowisk: Kontroler Wyrobów 80%, Magazynier i Ekspedytor Magazynowy 70%, Gospodarz Budynków 50%. Włączenie do wynagrodzenia rekompensaty za I grupę szkodliwości odbędzie się na zasadzie wliczenia do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika średniej kwoty dodatku za I grupę przypadającej na uprawnionego pracownika, wyliczonej na bazie 12 miesięcy 2014 r. dla poszczególnych grup pracowników, w wielkości % pomniejszonej o indywidualny wskaźnik procentowy Karty Hutnika każdego uprawnionego. Przyjęty został sposób wyliczenia kwoty dodatku do włączenia na bazie czasu normatywnego za 12 miesięcy 2014 r. (2000g./prac.) pomniejszonego o absencję urlopową (26 dni tj.208 godz./prac.), przypadającego na jednego uprawnionego, pomnożonej przez 0,58 zł. - tj. kwotę dodatku w I grupie szkodliwości, co daje do włączenia kwotę 87,00 zł. Z uwagi na nieregularne i zróżnicowane występowanie w bazowym okresie dodatków za II i III grupę szkodliwości postanowiono odstąpić od ich włączenia do płacy zasadniczej i nadal wypłacać jako odrębny dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Ponadto protokołem dodatkowym zostanie wykreślony w Załączniku Nr 13 do ZUZP ust. 9 dotyczącym zasad obliczania i wypłacania nagród jubileuszowych, przy zastrzeżeniu strony związkowej, iż pracownicy, którzy nabędą prawo do nagrody jubileuszowej do końca 2017 roku, a będą w okresie ochronnym przed emeryturą zachowają prawo do nagrody w wyższej kwocie. Strona Związkowa ponowiła wniosek z poprzednich spotkań o wypłatę dodatkowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki w wysokości 500zł/pracownika podkreślając, iż przekazane przez pracodawcę informacje w zakresie szczegółów dot. kosztów TCOE, na przekroczenie których zarząd spółki się powołuje, w żaden sposób nie uzasadniają decyzji o braku możliwości jej wypłaty. Odnosząc się do negocjacji płacowych na 2015 r. Pracodawca zawnioskował o przesunięcie terminu ich prowadzenia na I kwartał 2015 r., na co strona społeczna nie wyraziła zgody podkreślając, iż zgodnie z zapisami 40 ZUZP negocjacje płacowe mają być zakończone do końca IV kwartału 2014 r. PIP zakończyła kolejną kontrolę w AMP Pracodawca nie wypłacił dodatku zmianowego za pracę w nadgodzinach C. d. ze str. 1 Jak poinformował w otrzymanym przez Solidarność z PIP piśmie nadinspektor pracy - Andrzej Kamela - kontrola potwierdziła, że pracodawca nie zrealizował wniosku wystąpienia z dnia 16 kwietnia 2014 r., o Wypłacenie pracownikom, którzy zgodnie z ich umowami o pracę zatrudnieni są w systemie 4BOP czterobrygadowej/ zmianowej organizacji pracy za okres nieprzedawniony dodatku przewidzianego w ust. 7 Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dodatku zmianowego) za wszystkie godziny pracy za jakie pracownikom tym w przedmiotowym okresie dodatek ten nie został wypłacony. Nadinspektor zwrócił przy tym uwagę, iż pracodawca nie podzielił stanowiska inspektora pracy w ww. zakresie kwestionując prawo pracowników do tego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Podczas odbytego spotkania jednak deklarował, iż podtrzymuje wcześniej podjęte stanowisko w tym zakresie. Ze względu na fakt, iż zastosowanie środków prawnych po przeprowadzonej kontroli będzie możliwe po zakończeniu procedury związanej z podpisaniem protokołu - pracodawca ma prawo wniesienia zastrzeżeń co do treści protokołu, które później Inspekcja rozpatruje - nadinspektor pracy przekazał, iż szczegółowe wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawi organizacjom związkowym podczas spotkania, które ma się odbyć w styczniu br. - niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli. Niezrozumiałe praktyki pracodawcy Oddelegowanie na inny system czasu pracy? C. d. ze str. 1 Pracownicy wykonują tą samą pracę, jak dotychczas, jedyną wprowadzoną zmianą jest system pracy. Powoływanie się na art. 42 KP przy zmianie pracownikowi systemu pracy to błąd. Artykuł 42 KP odnosi się bowiem tylko i wyłącznie do oddelegowania pracownika do innej pracy, przy czym w przypadku zmiany pracy na pracę o gorszych warunkach - pracodawca nie może zmienić dotychczasowych warunków zatrudnienia i wynagradzania pracownika. Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy, ale z ograniczeniem, iż na czas nie dłuższy niż 3 m-ce w danym roku kalendarzowym. Art. 42 KP daje możliwość dzielenia 3 miesięcznego okresu oddelegowania na krótsze okresy, jednak nie może zostać wydłużony. Gdyby pracodawca jednak pracownikowi wydłużył okres oddelegowania - naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Odmowa wykonania takiej pracy nie str. 2 uzasadnia rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52. Interwencja w sprawie nierozliczonej czterobrygadówki C. d. ze str. 1 Omawiani pracownicy w okresie rozliczeniowym obejmującym IV kwartał 2014 r. dwa miesiące (październik i listopad) przepracowali w SJS i ABC, a jeden miesiąc (grudzień) w AMP S.A. W związku z wątpliwościami zwrócili się o wyjaśnienie, który z pracodawców i za które miesiące wypłaci lub wypłacił wynagrodzenie za ponadnormatywny czas pracy za IV kwartał 2014 r. Zdaniem pracowników nie wypłacono im wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy za IV kwartał 2014 r. A przecież zgodnie z przepisami prawa pracy wypłata całego wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy za IV kwartał 2014 r., powinna nastąpić najpóźniej 10 stycznia 2015 r. W piątek, 16 stycznia na interwencję odpowiedział przedstawiciel AMP twierdząc, iż byli pracownicy SJS i ABC mieli wypłacone wynagrodzenie za czas ponadnormatywny za okres zatrudnienia w AMP (jeden miesiąc). Niestety, na czas wydania WZ Solidarność nie otrzymała odpwiedzi od Spółki ABC i SJS. Wystąpienie o podwyżki płac w ZEN-ie Powołując się na zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - dąbrowska Solidarność wraz z MZZ PAM DG w dniu 15 stycznia br. wystąpiły o niezwłoczne przystąpienie do negocjacji płacowych dla pracowników Spółki Zakład Energetyczny ZEN. Organizacje związkowe w wystąpieniu zaproponowały uzgodnienie ostatecznej wielkości wzrostu miesięcznych płac od dnia 1 stycznia 2015 r. oraz wydzielenie ze środków na wynagrodzenia kwoty funduszu płac na indywidualne zmiany płac zasadniczych metodą uzgodnioną przez strony dla wszystkich pracowników Spółki objętych ZUZP. Wystosowany wniosek organizacje związkowe uzasadniły rosnącą wydajnością i efektywnością pracy pracowników, które skutkują coraz lepszymi wynikami finansowymi spółki oraz wzrostem kosztów utrzymania rodzin pracowniczych i postępującą inflacją powodującą spadek wartości realnej wynagrodzenia za pracę. Strona społeczna zaproponowała termin spotkania w w/w sprawie na 22 stycznia br. 35-lecie Solidarności W 2015 r. Solidarność obchodzi 35-lecie powstania. W winiecie WZ pojawiło się przyjęte przez Komisję Krajową logo 35-lecia NSZZ Solidarność, które będzie nam towarzyszyć przez cały 2015 r.

3 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej... Rozmowy dotyczące zmiany Regulaminu Premiowania C. d. ze str. 1 Lech Majchrzak przypomniał, iż zaproponowany wykup S/ W12 zakłada wypłacenie rekompensaty za dodatkowy dzień wolny, która metodą brutto do brutta ms być wliczona do miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych, czyli wg zmiennego wskaźnika procentowego (wahającego się w granicach 5%-6% płac zasadniczych). - Jednocześnie proponuje się zmianę, by pracownik w każdym miesiącu musiał wykorzystać UDW12 (uzupełniający dzień wolny) - niepłatny, przy czym byłoby zobowiązanie kadry kierowniczej i dozoru do bezwzględnego wyznaczania w każdym miesiącu każdemu pracownikowi UDW12 - powiedział. Kolejną kwestią jest zmiana rozliczania czasu pracy w systemie czterobrygadowym, zgodnego z przepisami prawa pracy. Aktualne rozliczanie bowiem budzi wątpliwości - czas pracy systemu czterobrygadowego odnoszony jest do 168 godz., co nawet w niektórych latach nie odzwierciedla średniomiesięcznego czasu pracy liczonego w skali roku. Po zmianie rozliczania czas pracy byłby odnoszony do normy czasu pracy wynikającej z Kodeksu Pracy. Nastąpiłyby jednak wówczas wahania ilości godzin w poszczególnych miesiącach. Po okresie rozliczeniowym norma czasu pracy byłaby porównywana do rzeczywistego czasu pracy w czterobrygadówce i nastąpiłaby wypłata dodatku 100%, ponieważ w danym miesiącu pracownik otrzymałby wynagrodzenie normalne za wszystkie dni pracy. Jednocześnie z powyższą zmianą pracodawca proponuje zmienić zasady dopłat dodatku zmianowego, który w 2014 r. wynosił 4,73 zł za każdą godzinę pracy w tym systemie. Pracodawca proponuje 4,97 zł. za pracę w normie czasu pracy z ograniczeniem wypłat dodatku zmianowego do normy czasu pracy wynikającej z danego miesiąca, co oznacza, iż dodatek nie byłby wypłacany za pracę w nadgodzinach. Powyższe, wydaje się, że ma związek z kontrolami PIP na wniosek Solidarności, gdzie Inspektor potwierdził złe naliczanie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe właśnie ze względu na brak wypłaty do- datku zmianowego. Zdaniem Lecha Majchrzaka powyższy zapis budzi poważne wątpliwości prawne - jeżeli pracownik pracuje w nocy ponad normę czasu pracy to nie dostanie dodatku nocnego? Bo w tej zryczałtowanej stawce dodatku zmianowego zawarty jest właśnie m.in. dodatek nocny, który wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu Pracy i ZUZP. Pracodawca proponuje również podpisanie protokołu dodatkowego do ZUZP nr 3 dotyczącego dopłat do chorobowego i regulaminu premiowania, przy czym obie te kwestie traktuje łącznie. - Aktualnie trwają negocjacje zmian regulaminu premiowania - wyjaśniał Lech Majchrzak - i wydaje się, że jesteśmy dość blisko porozumienia w tej kwestii. Wiceprzewodniczący podkreślił, iż jedną z najważniejszych rzeczy jest zmiana charakteru premii, która staje się premią regulaminową - bez warunku premiowania i będzie uruchamiana w każdym miesiącu. Premia naliczana będzie od płac zasadniczych pracowników (jednostronną decyzją Pracodawcy od lutego 2011 roku fundusz premiowy naliczany jest od płac zasadniczych za czas przepracowany). Strona społeczna optuje przy tym, by sposób naliczania funduszu premiowego od udziału płac zasadniczych był do szczebla brygady, co wyeliminowałoby wiele aktualnych nieprawidłowości. Pracodawca natomiast proponuje podział premii od płac zasadniczych do szczebla wydziału wewnątrz zakładu, z zastrzeżeniem, że nie można przemieszczać premii pomiędzy pracownikami ruchu czterozmianowego i jednozmianowego oraz pomiędzy stanowiskami robotniczymi i nierobotniczymi. Różnica zdań w negocjacjach dotyczy również wielkości premii - organizacje związkowe proponują 9%, pracodawca - 7%. Brak porozumienia jest także co do wielkości obniżenia premii, po przekroczeniu której przełożony musi pisemnie uzasadnić powód podjętej decyzji (ZZ - 25% obniżenia, pracodawca - 50%), a także ograniczenia maksymalnej wielkości premii (ZZ- 150% wskaźnika premii, pracodawca - 200% wskaźnika). Związki proponowały korzystniejsze rozwiązanie W kwestii dopłat do chorobowego - generalnie pracodawca po braku zgody ze strony społecznej na likwidację dopłat - proponuje pogorszenie aktualnie obowiązujących zasad, zawartych w Załączniku Nr 6 do ZUZP. Zdaniem Związku Solidarność natomiast nie ma racjonalnych przesłanek, by to uczynić. Problematyczna sytuacja pojawiła się na Zespole Roboczym odnośnie negocjacji płacowych na 2015 r. W grudniu pracodawca zawnioskował o przesunięcie negocjacji na I kwartał 2015 r, na co strona społeczna wyraziła zgodę z zastrzeżeniem, iż rozmowy prowadzone będą w sposób ciągły celem jak najszybszego osiągnięcia porozumienia płacowego, a podczas ostatniego posiedzenia nie został uzgodniony protokół z poprzedniego spotkania, gdyż pracodawca nie wyraził zgody na zapis mówiący o ciągłych negocjacjach płacowych. Brak uzgodnienia powyższego zapisu w protokole oznacza, iż nie ma zgody na przesunięcie negocjacji na 2015r., a skoro negocjacje nie zostały zakończone - doszło do złamania zapisów ZUZP. Przedstawiciele Rady Nadzorczej - Jerzy Goiński oraz Władysław Kielian odnieśli się do ostatniego jej posiedzenia. Jak przekazali - zapowiada się, iż wyniki AMP będą lepsze niż zakładano. Pomimo, że cena wyrobów gotowych była niższa od oczekiwanej - spółka nadrobiła to ilością sprzedaży. Na radzie szczegółowo omówione zostały wypadki, jakie miały miejsce w AMP oraz działania mające poprawić bezpieczeństwo. Zwrócono uwagę na prezentację wskazującą, iż największa ilość wypadków w AMP występuje u podwykonawców, co zdaniem Jerzego Goińskiego jest sytuacją dziwną, bowiem nadzór nad pracownikami zewnętrznymi ma kadra kierownicza AMP, a często przyczyna wypadku w zewnętrznej firmie leży po stronie AMP. Również Andrzej Grabski - Zakładowy SIP z Krakowa odniósł się do tego tematu stwierdzając, iż wskaźnik ten jest źle liczony, a zdarzenia wskazywane jako wypadki np. w ABC są tak naprawdę wypadkami AMP. W AMP nie został jeszcze przyjęty budżet na 2015 r. Za najważniejsze w nowym roku uznaje się maksymalną produkcję, produktywność, niezawodność i satysfakcję klienta, a przewidywane wskaźniki są lepsze niż w 2014 r. W Radzie AMP powołany został nowy przewodniczący, którym został Augustine Kochuparampil - szef segmentu w AM Europe Wyroby Długie (LCE). Więcej str. 4 najniższymi uposażeniami. Nie ma więc Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. potrzeby zmieniania ich umów o pracę tłumaczy Rzeczpospolitej Grzegorz Ruszczyk, radca prawny z kancelarii W 2015 roku płaca minimalna Raczkowski i Wspólnicy. w Polsce wzrośnie do wielkości Ministerstwo Pracy szacuje, że obecnie zł. nawet co dziesiąty pracownik odprowadza Wzrosną też kary za mobbing, składki do ZUS od minimalnego nierówne traktowanie, błędy wynagrodzenia. Podwyżka sprawi, że do w podatkach i brak aktualnego ZUS wpłyną wyższe składki na przyszłe ubezpieczenia OC pojazdu. emerytury tych osób. Z kwoty Szefowie trzech największych centrali związkowych (NSZZ Solidarność, zł, po dokonaniu OPZZ, Forum ZZ) złożyli natomiast inną propozy- stosownych cję wysokości najniższego wynagrodzenia według której wzrost potrąceń płacy minimalnej nie powinien być niższy niż o 7%. W tym wycję (na ZUS, NFZ padku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosłoby zł, i urząd skarbowy) a więc o 47 zł więcej, niż zaoferował rząd. pracownicy otrzymają do ręki tylko 1.286,16 zł. Związki argumentowały swoją propozycję wyższym niż przewi- Podwyżka nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy o dywany poziomem wzrostu gospodarczego oraz wskaźnikiem pracę. Wzrost płacy minimalnej następuje z mocy prawa, PKB, który wyniósł więcej niż 3%. automatycznie podnosi więc wynagrodzenia pracowników z Więcej: str. 3

4 Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej... Rozmowy dotyczące zmiany Regulaminu Premiowania C. d. ze str. 3 Podczas posiedzenia szeroko zostało omówione posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej AM. Jak podkreślali członkowie Rady - ostatnie posiedzenie po raz pierwszy zostało tak słabo ocenione. Powodem tego jest brak odpowiedniej współpracy ze strony pracodawcy. Na posiedzeniu zaprezentowany i omówiony został raport firmy Syndex nt. Grupy ArcelorMIttal. Niestety raport ten został znacznie ograniczony, bowiem dyrekcja nie przekazała firmie (jak dotychczas to czyniła) odpowiednich danych. Ogólnie firma oceniła, iż sytuacja grupy uległa znacznej zmianie. Pozytywna ocena III kwartałów 2014r. oznacza wyjście Grupy ArcelorMittal z kryzysu, a na dobre wyniki grupy pracuje głównie Europa, natomiast przemysł wydobywczy aktualnie uzyskuje złe wyniki. Syndex ocenia, iż dobra sytuacja występuje w segmencie wyrobów długich produkowanych ze stali wielkopiecowej (DG), natomiast na wyroby płaskie utrzymuje się spadek cen. Nie bez znaczenia jest również wzrost importu stali do Europy i duże różnice cenowe między poszczególnymi kontynentami. Firma Syndex zwraca przy tym uwagę na niskie nakłady Grupy AM na badania i rozwój w porównaniu do konkurencji. Grupa AM skupia się przede wszystkim na segmencie samochodowym. Syndex zwrócił uwagę na spadający w grupie AM poziom zatrudnienia - redukowane są umowy stałe, wzrasta natomiast zatrudnienie elastyczne. We Francji bardzo duży problem stanowi pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Prowadzone są tam negocjacje płacowe, które mają bardzo słabe efekty - propozycja wzrostu płac - 10 euro. Przedstawiciele Rumunii wskazywali natomiast na bardzo niskie płace (ok. 250 euro średnia płaca w Rumunii). Aktualnie prowadzone są tam negocjacje płacowe. Nie wyklucza się także, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na stal uruchomienia w Galati wielkiego pieca nr 3. Bardzo trudna sytuacja pod względem społecznym występuje we Włoszech, gdzie pracownicy zgodzili się na ograniczenie o 40% czasu pracy by utrzymać miejsca pracy. W Niemczech główny nacisk kładzie się na wzrost wydajności, mało natomiast zostało przeznaczonych środków na remonty. Ze względu na fakt, iż warunki zatrudniania pracowników tymczasowych są tam podobne do warunków pracowników zatrudnianych bezpośrednio w AM - ich ilość systematycznie maleje. Odnosząc się do Polski wielokrotnie podkreślana była dobra sytuacja produkcyjna w Dąbrowie Górniczej, gdzie obłożenie jest na granicach zdolności produkcyjnych. Zwrócono jednak uwagę na kryzys zaufa- Rząd włącza się do rozmów o nowej instytucji dialogu społecznego Po spotkaniu w dniu 7 stycznia br. z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego związki zawodowe i organizacje pracodawców porozumiały się co do 80 proc. zapisów projektu ustawy powołującego nową instytucję dialogu społecznego w miejsce komisji trójstronnej. W przyszłym tygodniu w kolejnej turze rozmów będzie uczestniczyć pani premier Kopacz - oznajmiła na dzisiejszej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka. - Dokonacie dzisiaj państwo podsumowania niełatwego etapu pracy nad odbudową systemu dialogu społecznego. Bez dialogu da się żyć, ale żyje się nam - jako społeczeństwu - gorzej - mówił Bronisław Komorowski. - Dobrze, że związki zawodowe przygotowały projekt ustawy, bo mamy nad czym pracować. Dialog powinien być jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Nie jest o to łatwo, ale jest to możliwe - zaznaczył prezydent. Fundacja Nasze Dzieci zaprasza nasze pociechy Półkolonie z robotami Fundacja Nasze Dzieci organizuje dla dzieci w wieku 6-9 lat (będących jednocześnie uczniami klas I-III szkoły podstawowej) półkolonie zimowe z warsztatami z robotyki. Zaplanowaliśmy dwa pięciodniowe turnusy w terminach: od 2 do 6 lutego 2015 r. oraz od 9 do 13 lutego 2015 r. Podczas półkolonii zapewniamy: warsztaty z podstaw robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Education WeDo i notebook-ów, bogaty program animacyjny, opiekę nad dziećmi w godzinach od 5.30 do 18.00, wykwalifikowaną kadrę, zabezpieczenie medyczne, wyżywienie 5 posiłków dziennie. Miej- sce wypoczynku: ul. Kasprzaka 74a w Dąbrowie Górniczej (budynek przedszkola). Cena: 320 zł./dziecko/turnus. Zapraszamy chętnych do skorzystania z oferty. Zapisy: tel w godz. od 9.00 do w dni robocze lub Katarzyna. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, wiek dziecka, wybrany termin, dane kontaktowe do rodziców (adres, , telefon). Szczegóły ogłoszenia oraz wymagane dokumenty znajdą str. 4 Państwo na nia, jaki w zakładzie się pojawił, którego przyczyną jest kradzież kabla. Duży sukces w Dąbrowie Górniczej odnotowano również w zakresie pozyskania zamówień. Prezentacje przedstawicieli AM poszczególnych segmentów podczas ERZ zostały skrytykowane, bowiem odnosiły się przede wszystkim do spraw związanych z BHP, zawierały bardzo ogólnikowe informacje, brakowało w nich danych konkretnych informacji dotyczących produkcji i zatrudnienia. Na posiedzeniu zwrócono również uwagę na wprowadzenie przez grupę AM od 1 stycznia 2015 r. na okres 5 lat umowy franczyzy w stosunku do spółek zależnych, co oznacza, iż będą one zobowiązane płacić daninę od sprzedaży rocznej za używanie logo, znaków firmowych Grupy, wspólne zakupy itp. W zakresie tym mają być przeprowadzane konsultacje na szczeblu krajowym. W Grupie został zatwierdzony budżet globalny na 2015 r., który zakłada dalszą redukcję kosztów, zwiększenie efektywności i wydajności, kontrolę kosztów zarówno stałych jak i zmiennych. Firma przymierza się do wprowadzenia projektu Dojrzałość, którego celem jest poprawa warunków BHP m.in. za pomocą nakładania sankcji. Zwrócono również uwagę na kwestię etyki - wdrożono procedury, mające chronić AM przed korupcją i aferami. Podczas posiedzenia przeprowadzono wybory uzupełniające do Prezydium ZOK NSZZ Solidarność AMP SA oraz na funkcję Skarbnika, którym wcześniej był Śp. Tadeuszu Stasielak. W wyniku tajnego głosowania do Prezydium wszedł oraz Skarbnikiem został Roman Wątkowski z krakowskiej Solidarności. Odszedł Edmund Wnuk-Lipiński W dniu 4 stycznia br. zmarł prof. Edmund Wnuk-Lipiński, doradca NSZZ S z lat osiemdziesiątych, twórca Instytutu Studiów Politycznych PAN, rektor honorowy Collegium Civitas. Miał 71 lat. Od lata zmagał się z chorobą. W latach 80. był doradcą ds. polityki społecznej S. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Po wyborach kierował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, który zrzeszał posłów S. W latach był pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN, wiele lat przewodniczył jego radzie naukowej. Wykładał w College of Europe (Bruges-Natolin), zasiadał w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Współtworzył Collegium Civitas, był m.in. prezydentem i rektorem tej uczelni w latach Był członkiem Rady Służby Cywilnej oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej, dyrektorem Instytutu Spraw Publicznych oraz stypendystą m.in. Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytetu Notre Dame (USA) oraz Wissenschaft Kolleg w Berlinie. Koordynował i brał udział w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących elit, struktur społecznych oraz przemian demokratycznych. Autor wielu książek, m.in.: After Communism, Socjologia życia publicznego. W 2011 r. został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie.

5 Rządowy projekt zakłada likwidację 4 kopalń Dramatyczna sytuacja w regionie śląsko-dąbrowskim C. d. ze str. 1 Program restrukturyzacyjny przyjęty został 7 stycznia br. Rząd podjął decyzję o likwidacji kopalń: Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze i Pokój. Zakłady te zostaną przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń celem wygaszenia działalności. Wyprzedażą majątku tych podmiotów zajmie się natomiast nowy celowo powołany podmiot. Według projektu ok. 6 tys. pracowników dołowych z likwidowanych kopalń ma znaleźć zatrudnienie w innych kopalniach należących do Kompanii Węglowej. Pozostali pracownicy dołowi (około 2,1 tys. osób) będą mogli skorzystać z 4-letniego urlopu górniczego w zamian za 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia (dla osób, które mają 4 i mniej lat do emerytury) lub z jednorazowej odprawy pieniężnej (dla osób, które mają więcej niż 4 lata do emerytury) o równowartości 24- miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla oraz inni pracownicy powierzchni, a także osoby zatrudnione w administracji (łącznie ok. 1,7 tys. pracowników) w zamian za zwolnienie z pracy mają dostać odprawy w wysokości od 3,6 do 10 miesięcznych wynagrodzeń. Program zakłada, iż pozostałe 9 kopalń Kompanii trafi w dwóch etapach do nowej celowej spółki powołanej przez Węglokoks, a kopalnia Piekary zostanie sprzedana bezpośrednio Węglokoksowi. Podjęte przez Rząd działania nie zostały ani uzgodnione ani skonsultowane ze stroną społeczną, a o programie związki zawodowe dowiedziały się właściwie z mediów. Zaskoczenie było ogromne, tym bardziej, iż sam premier Donald Tusk zapewniał, a jego następczyni - Ewa Kopacz te zapewnienia podtrzymała, że w pierwszej kolejności rząd będzie starał się przeciwdziałać nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej oraz że rozważy możliwość czasowego obniżenia wysokości, bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych górnictwa. Po powzięciu decyzji zawiązany został Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w skład którego wchodzą NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Sierpień 80 i ZZ Kontra. Jak powiedział przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego - Ta decyzja łamie kanony przyzwoitości i normalności, kanony godnego i normalnego traktowania ludzi, którzy dobrze wykonują swoją pracę i jeszcze pół roku temu byli przekonani, że pracują w stabilnym przedsiębiorstwie i będą mieli miejsca pracy. Przewodniczący podkreślił, iż w trakcie trwających 9 miesięcy rozmów z rządem przedstawiciele organizacji związkowych byli zapewniani, iż nie będzie żadnych decyzji związanych z likwidacją kopalń i trwałą likwidacją miejsc pracy. Górnicy z kopalni przeznaczonych do likwidacji natomiast rozpoczęli podziemne protesty. Stopniowo dołączali do nich kolejni z kopalń wchodzących w skład Kampanii Węglowej. Protest rozszerzył się nie tylko na inne zakłady z branży ale również na poszczególne miasta. Prowadzone rozmowy związkowców z delegacją rządową, a następnie z premier Ewą Kopacz nie przyniosły porozumienia. Bulwersującym był fakt przyjazdu przedstawicieli rządu na Śląsk bez żadnych pełnomocnictw, a do tego ich zachowanie, którym obrazili górników. Ostatecznie na czele delegacji stanęła pani premier, jednak prowadzone rozmowy nie przyniosły żadnego skutku. W miastach, w których funkcjonują kopalnie przeznaczone przez rząd do likwidacji cały czas odbywają się protesty. Codziennie zdeterminowani mieszkańcy Brzeszcz, Gliwic, Zabrza, Bytomia i Rudy Śląskiej wychodzą na ulice, organizują pikiety i blokady dróg. Przed kopalniami Brzeszcze i Sośnica-Makoszowy zostały postawione miasteczka namiotowe, a z protestującymi pod ziemią górnikami solidaryzuje się cała społeczność i przynosi im żywność, ciepłe napoje, odzież, materace i śpiwory. Decyzja zarządu Kompanii Węglowej zakazująca odprawienia mszy św. pod ziemią dla protestujących w kopalniach górników oburzyła pracowników i związkowców. Do odprawienia mszy pod ziemią udało się doprowadzić tylko w kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu. W pozostałych kopalniach przeznaczonych przez rząd do likwidacji msze odprawione zostały na powierzchni. W sumie uczestniczyło w nich kilka tysięcy ludzi. Również przedstawiciele władz samorządowych sześciu śląskich miast i gmin zagrożonych skutkami planowanej przez rząd likwidacji kopalń podjęli działania. Wraz z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym wystosowali wspólne stanowisko, wyrażając w nim swój sprzeciw wobec programu ogłoszonego przez rząd.- Rząd powinien uzgodnić ze stroną społeczną i z samorządami lokalnymi naszego regionu program ratowania całego górnictwa węgla kamiennego oraz program rozwoju Śląska uwzględniający specyfikę społeczno-gospodarczą naszego regionu i dotychczasowe doświadczenia związane z restrukturyzacją przemysłu, aby uniknąć popełnianych wcześniej w tego typu działaniach licznych błędów - czytamy w stanowisku. W stanowisku zaznaczyli również, iż istotnym jest powiązanie ze sobą obu programów - Bez przygotowania i szerokiego uzgodnienia tych dwóch programów jakiekolwiek inne działania noszące dumną nazwę restrukturyzacyjnych będą zmierzać do degradacji, a nie do rozwoju śląskich miast i gmin. Sygnatariusze stanowiska zaapelowali też do parlamentarzystów z województwa śląskiego, aby podczas procedowania i głosowania nad przygotowaną przez rząd nowelizacją ustawy górniczej kierowali się interesem mieszkańców regionu, który reprezentują, a nie interesem partyjnym. 16 stycznia w siedzibie śląskodąbrowskiej Solidarności w Katowicach w sali im. Lecha Kaczyńskiego zaplanowano spotkanie wszystkich przewodniczących zarządów regionów NSZZ Solidarność w Polsce i przewodniczących związkowych sekretariatów branżowych. Podczas posiedzenia, którego inicjatorem jest przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, związkowcy m.in. podejmą decyzje dotyczące włączenia się Związku w protesty górników na Śląsku. To nie jest tylko walka o kopalnie. To walka o istnienie całego regionu, o bezpieczeństwo energetyczne całego kraju, o polski przemysł. Tej walki nie możemy przegrać mówi Piotr Duda. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 24 stycznia 2015 r. Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność zaprasza na Bal karnawałowy Miejsce: Sala Balowa w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa Termin: 21 stycznia 2015 w godz Koszt: 90zł/osobę. Organizator zapewnia: zespół muzyczny (trzyosobowy), posiłki gorące, zimną płytę, napoje gorące i zimne, deser, konkursy z nagrodami Zapisy przyjmują: do 15 stycznia 2015 r. wraz z zaliczką 50zł - Jan Czerw Andrzej Chrzanowski Ilość miejsc ograniczona. 7 lutego 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność Zakład Wielkie Piece zaprasza na z a b a w ę karnawałową Miejsce: Restauracja KAMIONKI - Sosnowiec (Zagórze) ul.lenartowicza 43 Termin: 7 lutego 2015 w godz Koszt: 160zł/osobę. W cenie: wyjątkowa zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu, bogate i smaczne menu (dania gorące - 3 posiłki, zimne przekąski, sałatki, napoje zimne i gorące), niespodzianka od organizatora oraz inne atrakcje. Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela: Roman Świątkowski - tel ; Wpłaty przyjmowane będą do 19 stycznia 2015r. SYLWESTER WCALE NIE MUSI BYĆ OSTATNIĄ IMPREZĄ TEJ ZIMY, NA KTÓREJ SIĘ DOBRZE POBAWISZ lutego 2015 r. Biuro Podróży Partner przy współpracy z Komisją Wydziałową NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów oraz DWS zapraszają na b a l ostatkowo -walentynkowy i kulig w Busku Zdroju. Zakwaterowanie: Hotel Gromada przy Parku Zdrojowym - pokoje dwu i trzyosobowe z łazienką i TV. Program wycieczki: sobota - godz wyjazd z DG (parking obok ZOZ). Po drodze postój i zwiedzanie Pinczowa. Godz przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Godz obiad. Godz bezcenny czas wolny. Godz BAL przy zespole muzycznym, konkursy. Menu znajduje się na stronie internetowej: niedziela - godz śniadanie w formie bufetu, godz wyjazd na kulig do Hipolandu - sanie lub bryczki, ognisko z kiełbaskami, herbata. Godz powrót do Dąbrowy Górniczej (parking ZOZ). Koszt wycieczki: pełny - 300zł. Cena nie obejmuje obiadu - 20zł. Dopłata zgodnie z Regulaminem ZFŚS. Wpłaty przyjmuje BP Partner w dniach poniedziałek - piątek w godz Szczegółowych informacji udziela: Jerzy Parafiniuk - tel ; Andrzej Chrzanowski - tel , Janusz Maciążek - tel MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku na: aerobik Zajęcia odbywają się w Studio Ruchu - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8 (http://www.studio-ruchu.pl) str. 6 Koszt karnetu miesięcznego (8 wejść) - 55zł Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Teren działania TAURON PE S.A. lokalizacja organizacji związkowych należących do MZZPE W ENION S.A. OOZ Jelenia Góra Gliwic e OOZ TOK i TS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Podstawa prawna Art. 77 2 z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Prudniku. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU l Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie art. 77 2 Kp i określa warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA 1. W dniu 28 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie PKP CARGO S.A. rozpoczęło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Załącznik do Zarządzenia Nr 278/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Rozdział I Postanowienia wprowadzające 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

System czasowy. Płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna

System czasowy. Płaca w tym systemie określana jest jako miesięczna 4.3.3. Systemy płac System płac to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. W przedsiębiorstwach handlowych stosuje się pięć podstawowych systemów płac: czasowy;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015 Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Stron w zakresie wdrożenia w Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania.

Porozumienie Stron w zakresie wdrożenia w Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania. Porozumienie Stron w zakresie wdrożenia w Mittal Steel Poland S.A. nowych zasad wynagradzania. Zawarte w dniu 10.08.2006r. pomiędzy: 1. Mittal Steel Poland S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Spis treści: I. Przepisy wstępne ( 1-2) II. Warunki wynagradzania pracownika ( 3-18) III. Świadczenia związane z pracą ( 19-24) IV. Podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 marca 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 10 (954) Praca zbiorowa Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze problemy z praktyki ISSN 1234-8325 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Pani. W przedstawionych niżej latach sytuacja przedstawiała się następująco: - rok 2004 103 % kwota bazowa 1.717,73 zł przy inflacji 3,49 %

Pani. W przedstawionych niżej latach sytuacja przedstawiała się następująco: - rok 2004 103 % kwota bazowa 1.717,73 zł przy inflacji 3,49 % Bydgoszcz, dnia 26 marca 2015r. K-PIL-W/067/20/2015 Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i

Bardziej szczegółowo

;~~~:~~.r~~~;~~~.ką.9l.

;~~~:~~.r~~~;~~~.ką.9l. Zarządzenie Nr 'hł/w.q9 Starosty Nowodworskiego z dnia ~5~~~lj.lCQ1.tW9roku w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie art. 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy)

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) materiał pomocniczy dla zakładowych organizacji związkowych --- do użytku wewnątrzzwiązkowego --- Opracował: Dział Prawny Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku.

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. przez zakładowe organizacje związkowe w oparciu o Ustawę z dn. 24.06.83

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Wrocławskiej nie będących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012)

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Obowiązki pracodawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, chcielibyśmy przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 04 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - SIERPIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej

MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH - SIERPIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu - Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu - Źródło informacji medialnej Miejsce konfliktu Branża MONITORING KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH SIERPIEŃ 2015 Przedmiot konfliktu Sposób prowadzenia i zakończenia konfliktu 1. Data: 28 sierpnia 2015 Cały kraj Edukacja Związek Nauczycielstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r.

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r. Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r. w sprawie: regulaminu zatrudnienia i wynagradzania pracowników biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 23/2014 (665) HUTA KATOWICE 17 grudnia 2014 Wybory SIP na kadencję 2015-2018 dobiegły końca Teresa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim 2010 Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w hipermarketach real

Czas pracy w hipermarketach real Czas pracy w hipermarketach real Plan wystąpienia 1. Wprowadzenie 2. Czas pracy uwarunkowania 3. Czas pracy w hipremarkecie 4. Zarządzanie czasem pracy rys historyczny 5. Rozwiązanie aplikacyjne RTS i.

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk warsztaty i studia przypadków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób realizujących projekty badawcze i inne finansowane ze środków pozabudżetowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 237 16172 Poz. 1577 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm. 2) ) oraz art. 77 3 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr. z dnia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Gdyni Regulamin wynagradzania Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. /2014

Zarządzenie nr. /2014 Zarządzenie nr. /2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia. w sprawie regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie niebędących

Bardziej szczegółowo

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku 1 Patronat medialny: 2 O badaniu Badanie Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku zorganizowane zostało przez firmy Sedlak & Sedlak oraz Aon Hewitt. Celem badania było zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo