2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?."

Transkrypt

1 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu z Rektorem( treść pytań w brzmieniu zgłoszonym na spotkaniu)przedstawione w świetle obowiązujących przepisów prawnych przez Dział Spraw Pracowniczych 1. Czy dopuszczalna jest praca w dni wolne ( soboty, niedziele i święta)? 1. Zgodnie z art Kodeksu pracy - praca w niedziele i święta jest dozwolona:... pkt 3/ przy pracy zmianowej, pkt 4/ przy niezbędnych remontach, pkt 7/ przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, pkt 9/ ppkt h) w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku. 2. Dopuszczalna (art Kp) jest praca w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (tzw. wolna sobota nie koniecznie dzień ten musi być sobotą w UMK odpowiednia regulacja zawarta jest w Regulaminie pracy* ), w okolicznościach przewidzianych w art KP. Praca taka jest dopuszczalna w razie: a) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii b) szczególnych potrzeb pracodawcy. Zgodnie z ogólną zasadą szósty dzień tygodnia jest wolny od pracy (pracownicy wykonują pracę w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Nie ma jednak ustawowej regulacji, z której wynikałoby, że powinna to być sobota ( może to być każdy inny dzień roboczy). */ Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z 11 ust. 3 oraz 13 ust. 1 Regulaminu pracy UMK (w brzmieniu wynikającym z Zarządzenia Nr 53 Rektora UMK z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK i ogłoszenia jednolitego tekstu Rozdziału IV. Regulaminu Pracy Czas Pracy : obowiązujący pracowników czas pracy realizowany jest od poniedziałku do piątku lub od wtorku do soboty ( wówczas tzw. wolną sobotą będzie wolny poniedziałek). Natomiast zgodnie z 13 ust. 2. Dla personelu sprzątającego rozkład czasu pracy ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych, zapewniając przepracowanie obowiązującej pracowników normy czasu pracy oraz zapewniając niezbędną obsługę obiektów użytkowych w każdą sobotę miesiąca. W przypadku pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, pracujących w tzw. systemie równoważnego czasu pracy ( dyżury 12 godzinne) należy tak zaplanować harmonogram pracy aby zachowana była zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym u nas jest to okres 1 miesiąca ( w harmonogramie należy zaznaczyć, który dzień w danym miesiącu jest dniem wolnym od pracy, wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

2 Z tego powodu u pracowników, którzy pracują według powyższej regulacji regulaminowej w soboty sam fakt pracy w sobotę nie musi oznaczać pracy w godzinach nadliczbowych. Dopiero w przypadku pracy w dzień ( może to być sobota, poniedziałek lub w grupie pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu inny dzień roboczy w tygodniu zaznaczony odpowiednio w harmonogramie), który dla danego pracownika miał być dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ( art Kodeksu pracy) - pojawi się problem dopuszczalności pracy w taki dzień. Jak wynika z art Kodeksu pracy - pracownikowi, który ze względu na okoliczności wymienione w art Kp wykonywał pracę w takim dniu przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Zgodnie z art Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 1) w zamian za pracę w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 2) w zamian za pracę w święto w ciągu okresu rozliczeniowego (u nas jest to okres jednego miesiąca). Jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę w podanym wyżej terminie - to należy udzielić tego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (u nas do końca danego miesiąca). I dopiero w przypadku braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie (art Kp) pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% zgodnie z art pkt 1 KP za każdą godzinę pracy w niedzielę. Natomiast za pracę w święto (nie będące jednocześnie niedzielą, bo do święta przypadającego w niedzielę stosowane są przepisy dotyczące pracy w niedzielę art Kp) jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie do końca okresu rozliczeniowego dnia wolnego w zamian za pracę w święto -pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% na podstawie art pkt 1 KP - za każdą godzinę pracy w święto. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli nie udzielono pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto i z tego tytułu godziny nadliczbowe opłacono z dodatkiem 100% - to nie płacimy za te same godziny powodujące jednocześnie przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy drugiego 100 % dodatku (art KP). Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2006 r. ( II PZP 11/05), który uznał, że pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji tylko jeden 100 % dodatek. Rekompensata za pracę w tzw. wolne soboty : Zgodnie z art Kodeksu pracy pracownikowi, który, w okolicznościach przewidzianych w art Kodeksu pracy, wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (tzw. wolne soboty )przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego (u nas jest to okres jednomiesięczny), w terminie z nim uzgodnionym.

3 W związku z powyższym, pracodawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności udzielić dnia wolnego ( cały dzień wolny niezależnie od liczby godzin przepracowanych w tzw. wolną sobotę ) a dopiero w przypadku obiektywnej trudności w udzieleniu takiego dnia wolnego można wypłacić dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art Kodeksu pracy. 3. Jeżeli naliczać nadgodziny to, w jaki sposób ( dodatek 50% czy 100%)? Odpowiedź zawarta jest w wym. wyżej art i 2 Kodeksu pracy. Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych: 1) przypadających w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, oraz w nocy przysługuje dodatek 100%, 2) za pracę w godzinach nadliczbowych w tzw. wolne soboty przysługuje dodatek 50% (za godziny przekraczające normę dobową) a za godziny nadliczbowe przypadające w nocy ( godz ) 100% ( potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2008 r. (IKP 196/07 ) z którego wynika, że nadgodziny w sobotę wolną z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy uprawniają do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia z tego powodu, że taki dzień nie jest: - niedzielą ani świętem (niebędącym dla pracownika dniem pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy), - dniem wolnym udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy. Tymczasem 100 % dodatek płacimy, gdy nadgodziny dobowe przypadały tylko w tych dniach oraz w nocy (wynika tak z art Kodeksu pracy). Jeżeli nie udzielono dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (może to być potraktowane jako wykroczenie) należy stosować ogólne reguły wynikające z przepisów o czasie pracy. Należy więc zbadać, czy praca w takim dniu spowodowała przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy i czy pracownikowi wobec tego przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia również dodatek. Jeżeli do takiego przekroczenia nie doszło pracownikowi za taką pracę przysługuje tylko normalne wynagrodzenie (tzw. godziny zwykłe). W przypadku przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym - pracownikowi za godziny nadliczbowe przekraczające tę normę (przeciętnie 40godzinną) w okresie rozliczeniowym - przysługuje dodatek w wysokości 100% (art KP) z zastrzeżeniem, że jeżeli w tym dniu doszło również do przekroczenia normy dobowej to w pierwszej kolejności rozlicza się przekroczenie dobowe z odpowiednim dodatkiem: 50% ewentualnie 100% za godziny nadliczbowe przypadające w nocy (zgodnie z Regulaminem pracy - praca w nocy to praca wykonywana w godzinach od do 6 00 ) 4.Czy, gdy pracownik zatrudniony na całym etacie ma zaplanowaną pracę obejmującą średnio 5 dni w tygodniu po 8 godzin, co skutkuje wypracowaniem średnio 40 godzin na tydzień może dodatkowo przyjść do pracy w sobotę i niedzielę (zajęcia studiów niestacjonarnych)? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie pkt. 1, dotyczącym dopuszczalności pracy w takie dni. 5. Jeżeli tak to, w jaki sposób naliczamy nadgodziny ( dodatek 50% czy 100 %)?

4 Odpowiedź na to pytanie jest zawarta również w odpowiedzi na pytanie 1 i pytanie 2. 6.W jaki sposób naliczamy wynagrodzenie w sytuacji wskazanej wyżej dla pracownika zatrudnionego na ½ etatu ( wypracowuje swoje godziny, przychodzi dodatkowo w sobotę i niedzielę)?. Czy otrzymuje wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w nadgodzinach czy za zwykłe godziny? Zgodnie z art Kodeksu pracy w umowie o pracę strony (pracodawca i pracownik) ustalają dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie o pracę wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (wymiarze etatu), których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art Kodeksu pracy. W naszych umowach o pracę mamy obecnie zapisane: że prawo do dodatków przysługuje po przekroczeniu przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym. Są różne praktyczne interpretacje dotyczące tego problemu. Często jest to rozwiązane takie jak u nas ( dopiero po przekroczeniu przeciętnej normy dla pełnego etatu), albo ustalony limit godzin ponad wymiar etatu jest bardzo zbliżony do pełnego etatu ( np. średnio tygodniowo godzin). Sprawa była również rozpatrywana w 2008 roku przez Sąd Najwyższy ( wyrok z dnia 9 lipca 2008 r. I PK 315/07), który uznał, że decyduje tutaj ustalenie między stronami umowy o pracę. Jeżeli nie zostało ustalone w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (wymiarze etatu) że po przekroczeniu pewnego limitu ( należało wskazać taki limit) godzin pracy powyżej wymiaru etatu pracownikowi będą przysługiwały dodatki, tak jak za pracę w godzinach nadliczbowych - to wówczas pracownik ma prawo do dodatków do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dopiero po przekroczeniu norm obowiązujących pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ( pełen etat). Z tego powodu pracownicy zatrudnieni w UMK w niepełnym wymiarze czasu pracy dotychczas dopiero po przekroczeniu norm czasu pracy obowiązujących pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nabywali prawo do dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Kanclerz Uniwersytetu podjął decyzję, że od 1 sierpnia 2009 r. zmieniamy aktualne uregulowanie tej sprawy i pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie art Kodeksu pracy ustalamy dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie o pracę wymiar czasu pracy (wymiar etatu) po przekroczeniu której będziemy od 1 sierpnia 2009 r. płacić dodatki do wynagrodzenia określone w art KP, tak jak za pracę w godzinach nadliczbowych ( chociaż nie jest to praca w godzinach nadliczbowych). Pismo Okólne Nr 1 Kanclerza z dnia 22 lipca 2009 r. Zmiana dotycząca ustalenia, zgodnie z art Kodeksu pracy, dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie o pracę wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art Kodeksu pracy.

5 Z dniem 1 sierpnia 2009 r. zgodnie z art Kodeksu pracy u s t a l a się, że dla pracowników zatrudnionych: - w wymiarze poniżej ¾ etatu - dopuszczalną liczbę godzin pracy (opłacanych jako tzw. godziny zwykłe bez dodatku) - stanowi praca nie przekraczająca przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym; - w wymiarze ¾ etatu - dopuszczalną liczbę godzin pracy ( opłacanych jako tzw. godziny zwykłe bez dodatku) - stanowi praca nie przekraczająca przeciętnie 38 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym; - w wymiarze przekraczającym ¾ etatu dopuszczalna liczba godzin pracy (opłacanych jako tzw. godziny zwykłe bez dodatku) będzie ustalana każdorazowo indywidualnie. Powyższe ustalenia będą wprowadzone aneksami do umów o pracę, zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wpisywane do umów o pracę zawieranych od 1 sierpnia 2009 r. Za pracę w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy powinni otrzymywać dni wolne od pracy i normalne wynagrodzenie bez dodatków. Dodatki do wynagrodzenia przysługiwały dotychczas dopiero wówczas, gdy wypracowali w danym miesiącu liczbę godzin przekraczającą normę czasu pracy dla pełnego etatu i za pracę w niedziele, święta lub dzień wolny od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy( tzw. wolną sobotę ) nie otrzymali dnia wolnego w okresie rozliczeniowym. Od dnia 1 sierpnia 2009 r. sytuacja się zmienia, zgodnie z przytoczoną wyżej decyzją Kanclerza z dnia 22 lipca 2009 r. dodatki będą przysługiwały za pracę przekraczającą odpowiednio do wymiaru etatu: przeciętnie 35 lub 38 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym. Wysokość dodatków ustalana jest na podstawie art Kodeksu pracy. Należy zastanowić się nad tym problem, który w zasadzie występuje w grupie pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. Wskazane byłoby przeanalizowanie w jednostkach organizacyjnych zatrudniających takich pracowników np. za okres roczny konkretnych harmonogramów pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i jeżeli faktycznie pracownicy każdego miesiąca pracują więcej godzin niż wynika to z ich wymiaru etatu - czy w takiej sytuacji nie należałoby rozważyć sprawy zwiększenia im wymiaru etatu np. z ½ na ¾ (pod warunkiem, że każdego miesiąca wypracują godziny czasu pracy wynikające z tego wymiaru) byłoby to tańsze rozwiązanie aniżeli płacenie dodatków do wynagrodzenia. 7. Czy zasadą jest, że nie wolno planować nadgodzin? Tak. Pracodawca nie powinien planować pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Pracą w godzinach nadliczbowych (art Kp) jest: - praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

6 Normy czasu pracy są określone w art KP, stanowiącym, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem wynikającym m.in. z art. 135, 137 Kp - dotyczącym stosowania systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (w takim systemie pracują pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu). Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym (art KP). 8. Jeżeli tak, czy należy rozumieć, że każda praca w sobotę i niedzielę powinna być rekompensowana dniem wolnym? Odpowiedź na to pytanie została przedstawiona w pkt 1 i 2. Zasadą jest udzielenie dnia wolnego pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego (całego, niezależnie od tego ile godzin pracownik przepracował w niedzielę albo dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak pisałam wyżej nie zawsze będzie to wolna sobota ). Odpowiadając na przekazane pytania, pragnę dodać, że problem czasu pracy jest trudnym zagadnieniem, potwierdza to rozbieżność stanowisk dotyczących niektórych problemów czasu pracy, jaka występuje między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy oraz Sądem Najwyższym. Jednym z takich problemów jest sprawa rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu ( pracują w równoważnym czasie pracy 12 godzinne dyżury) i właściwego wypłacania wynagrodzenia za przekroczenie przez tych pracowników miesięcznego wymiaru czasu pracy. Problem wynika z różnej wykładni pracy w godzinach nadliczbowych, dokonywanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Pracy. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- pracą w godzinach nadliczbowych jest zawsze praca ponad normy czasu pracy, a nie ponad wymiar czasu pracy. Według Ministerstwa jeżeli pracownik świadczył pracę przewyższającą wymiar czasu pracy, określony wg zasad art. 130 Kodeksu pracy - to za godziny przepracowane ponad wymiar czasu pracy należy mu się zawsze wynagrodzenie za pracę. Natomiast to, czy przysługuje mu również rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych ( czas wolny albo dodatek do wynagrodzenia) zależy od tego, czy w przyjętym okresie rozliczeniowym przekroczone zostały normy czasu pracy, określone w art Kodeksu pracy. Norma czasu pracy to maksymalna liczba godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast wymiar czasu pracy - to ustalona zgodnie z art. 130 Kp liczba godzin przypadająca do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym. Problem występuje z reguły w okresach rozliczeniowych ( w UMK mamy jednomiesięczny okres rozliczeniowy) - w których występuje święto w dniu pomiędzy poniedziałkiem a sobotą. W takich okresach rozliczeniowych wymiar czasu pracy jest niższy od normy czasu pracy ( np. w 2008 roku przy jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi sytuacja taka miała miejsce w styczniu, marcu, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu). W tych okresach rozliczeniowych wg Ministerstwa, wynika to wprost z art Kodeksu pracy: Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy

7 wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca ponad ustalony dla pracownika wymiar czasu pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, dopóki nie przekroczy norm czasu pracy ( tj. 8 godzinnej normy dobowej i przeciętnie 40-godzinnej normy tygodniowej, z zastrzeżeniami art , 143 i 144 Kp, tj. u pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu będzie to 12 godzin na dobę). Norma czasu pracy ma podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy w okresie rozliczeniowym pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych. Pracą w godzinach nadliczbowych jest ta wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. W tych okresach rozliczeniowych, w których nie występuje święto w dniach od poniedziałku do soboty, bądź święto występuje w niedzielę norma czasu pracy pokrywa się z wymiarem czasu pracy ( np. w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi w 2008 roku sytuacja taka miała miejsce w lutym, kwietniu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku). Natomiast, według wykładni przyjmowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych przysługują za pracę ponad wymiar czasu pracy, wg tej interpretacji każda godzina pracy ponad obowiązujący wymiar czasu pracy stanowi pracę nadliczbową z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej (40-godzinnej) pomimo, iż tak naprawdę w niektórych jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych (w których przypadają święta w inne dni niż niedziele) nie dochodzi do przekroczenia średniotygodniowej 40-godzinnej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę, powyższe rozbieżne interpretacje, dotyczące tego problemu Kanclerz Uniwersytetu podjął decyzję, że od 1 sierpnia 2009 r. przyjmujemy w Uczelni jednolity sposób obliczania godzin nadliczbowych z powodu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujący wymiar czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego ( 1 miesięcznego), ustalony zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy. Toruń dnia 22 lipca 2009 r. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych mgr Teresa Tondel

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl

Praca w niedziele i święta. www.pip.gov.pl Praca w niedziele i święta www.pip.gov.pl DNI WOLNE OD PRACY Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień

Bardziej szczegółowo

PRACA W DNI WOLNE OD PRACY PIOTR WOJCIECHOWSKI

PRACA W DNI WOLNE OD PRACY PIOTR WOJCIECHOWSKI PIOTR WOJCIECHOWSKI Art. 147. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) w związku z ograniczeniem pracy w handlu w niedzielę

Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) w związku z ograniczeniem pracy w handlu w niedzielę Praca w soboty, niedziele i święta (planowana i nieplanowana) w związku z ograniczeniem pracy w handlu w niedzielę Muszą być średnio co najmniej 2 dni wolne w tygodniu W każdym systemie czasu pracy pracownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Planowanie i rozliczanie czasu pracy w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z omówieniem stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - warsztaty dla wymagających.

Bardziej szczegółowo

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 29 listopada 2012 projekt wpłyną do sejmu. 18 lutego 2013 skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. 8 marca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak Systemy czasu pracy Systemy czasu pracy Podstawowy opisany w art. 129 kodeksu pracy Zadaniowy opisany w art. 140 kodeksu pracy Równoważny opisany w

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czas pracy w 2012 roku. Planowanie i r ozliczanie Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w 2012 roku Redakcja: DTP:

Rozdział 1. Czas pracy w 2012 roku. Planowanie i r ozliczanie Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w 2012 roku Redakcja: DTP: Spis treści Rozdział 1. Czas pracy w 2012 roku. Planowanie i rozliczanie...5 O czym trzeba pamiętać, planując czas pracy...5 Prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy...6 Wymiar czasu pracy niepełnoetatowca...

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Rekompensata za godziny nadliczbowe

Rekompensata za godziny nadliczbowe Rekompensata za godziny nadliczbowe W artykule omówiono problematykę dotyczącą udzielania przez pracodawcę rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w formie wynagrodzenia i dodatku oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. W treści Regulaminu Pracy z dnia 25.02.2005 r. dokonuje się następujących zmian: 1. Pracodawca niniejszym dokonuje zmiany

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier dr Magdalena Barbara Rycak -Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego ograniczanie barier Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak

Nowelizacja przepisów o czasie pracy. Michał Olesiak Nowelizacja przepisów o czasie pracy Michał Olesiak Zmiany w czasie pracy od 23.08.2013 r. łamanie doby pracowniczej (ruchomy czas pracy) tworzenia harmonogramów wyjścia prywatne przedłużony okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy W szczegółach pracownika w zakładce KADRY» PRACOWNICY znajduje się dostęp do Ewidencji czasu pracy. W zakładce tej można wprowadzać dane dotyczące nieobecności pracownika oraz terminów

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny

odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny Kod szkolenia: 515416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I Planowanie i rozliczanie czasu

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Kod szkolenia: 82315 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień

Bardziej szczegółowo

Praca w niedziele i święta. Piotr Wojciechowski

Praca w niedziele i święta. Piotr Wojciechowski Praca w niedziele i święta Piotr Wojciechowski Art. 151 9. 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA O CZASIE PRACY

WYBRANE ZAGADNIENIA O CZASIE PRACY WYBRANE ZAGADNIENIA O CZASIE PRACY Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień które decydują o prawidłowym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników, a w szczególności: zasady

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH

PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH PRAWO PRACY W PRAKTYCE ROZLICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH w w w.kadr yonline.pl Kierownik Grupy Wydawniczej Rafał Rybarski Wydawca Katarzyna Sénat Redaktor prowadząca Monika Załuska Konsultant merytoryczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP.

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. Kod szkolenia: 384317 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Systemy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Kod szkolenia: 342216 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

Wymiar i rozkład czasu pracy

Wymiar i rozkład czasu pracy dr Magdalena Barbara Rycak - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego Tygodniowy wymiar czasu pracy łącznie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych

Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych Copyright 2012 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 WSTĘP...3 3 NORMY I WYMIAR CZASU PRACY W PRZEPISACH...3

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Rycak Kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego

dr Magdalena Rycak Kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego dr Magdalena Rycak Kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelnia Łazarskiego Rozliczanie czasu pracy Czas pracy powinien być rozliczany po upływie każdego miesiąca (lub

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy)

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) materiał pomocniczy dla zakładowych organizacji związkowych --- do użytku wewnątrzzwiązkowego --- Opracował: Dział Prawny Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ

Bardziej szczegółowo

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Informacje ogólne Wynagrodzenie za nadgodziny Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny normy czasu pracy

Charakter prawny normy czasu pracy Charakter prawny normy czasu pracy Opublikowane: 11.09.2008 Autor: Tadeusz M. Nycz W artykule omówiono zagadnienia dotyczące charakteru prawnego normy czasu pracy w odróżnieniu od wymiaru czasu pracy,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w czasie pracy w 2013 r.

Zmiany w czasie pracy w 2013 r. Kraków, 7 stycznia 2014 r. ELASTYCZNY CZAS PRACY W SAMORZĄDZIE. ZMIANY W CZASIE PRACY W 2013 r. Zmiany w czasie pracy w 2013 r. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

2. Wyjazdy integracyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy WARSZTATY Z CZASU PRACY W 2017 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH praktyczne, elastyczne i opłacane rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców - w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP Kod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Czas pracy 2017 - planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/7633/25045

Bardziej szczegółowo

Program 1. Wpływ zmian w przepisach Kodeksu pracy na rozliczanie czasu pracy w 2014 r.

Program 1. Wpływ zmian w przepisach Kodeksu pracy na rozliczanie czasu pracy w 2014 r. Zmiany w czasie pracy Podstawowe Informacje Cena: zł Lokalizacja: Do ustalenia Ilość godzin: 8 Ilość miejsc: 20 Termin: Do ustalenia Typ szkolenia: Otwarte Opis Nowy Rok jest zazwyczaj okazją do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Lublin, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Lublin, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy, z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z nowymi przepisami Kod szkolenia: 445614 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

ZASADY POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

ZASADY POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH Załącznik nr 1 do Pisma okólnego Nr 17/2013 Rektora UMCS ZASADY POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH obowiązujące pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6.1. Normy i ogólny wymiar czasu pracy Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2007 r. III PK 2/07

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2007 r. III PK 2/07 Wyrok z dnia 4 kwietnia 2007 r. III PK 2/07 W zależności od ustaleń faktycznych, wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wynagrodzenia wyższego niż określone w umowie o pracę może stanowić dorozumianą

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska Czas pracy w 2008 roku 23 p r z y k ł a d o w e

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska Czas pracy w 2008 roku 23 p r z y k ł a d o w e www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska Czas pracy w 2008 roku 23 p r z y k ł a d o w e g r a f i k i Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie Czas

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych

Biuletyn techniczny. Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych Biuletyn techniczny Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 NORMY I WYMIAR CZASU PRACY W PRZEPISACH... 3 2.1 POJĘCIE NORMY CZASU

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 837017 Temat: odw-czas pracy - jak poprawnie ewidencjonować, planować i rozliczać czas pracy z uwzględnieniem pracodawców samorządowych 28 Wrzesień Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK w w w.kadr yonline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2010 roku 23 przykładowe grafiki

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2010 roku 23 przykładowe grafiki www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2010 roku 23 przykładowe grafiki Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie CZAS PRACY w 2010

Bardziej szczegółowo

GODZINY NADLICZBOWE. Stan prawny na dzień r. Tadeusz Nycz

GODZINY NADLICZBOWE. Stan prawny na dzień r. Tadeusz Nycz GODZINY NADLICZBOWE Stan prawny na dzień 1.02.2007 r. Tadeusz Nycz Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY w 2015 roku Cel szkolenia Celem szkolenia jest kompleksowo omówienie problematyki związanej z czasem pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 451014 Temat: Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/76/2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr D/0152/08/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z dnia 17 kwietnia 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w TYCHACH

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy w 2015 roku Wymiar czasu pracy w 2015 roku Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie, czyli łącznie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Pracodawca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sławnie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016.

Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016. Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016 Spis treści Rozdział I DEFINICJA CZASU PRACY 11 1. Problematyka czasu

Bardziej szczegółowo

odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia

odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia Kod szkolenia: 888716 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ich w praktyce przez pracodawców

Stosowanie ich w praktyce przez pracodawców CZAS PRACY Kodeksowe regulacje należą do najważniejszych i najbardziej skomplikowanych przepisów prawa. Stosowanie ich w praktyce przez pracodawców wzbudza wątpliwości co do prawidłowo przyjmowanej wykładni.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 13 czerwca 2014 r.

Zielona Góra, 13 czerwca 2014 r. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Aneta Bełżecka - radca prawny 65-454 Zielona Góra, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 17/5 Tel./fax 68/4512997 NIP 925-125-43-52, REGON 080275884, e-mail radca@belzecka.pl Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy obowiązującego w Centrum Wodnym Laguna

Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy obowiązującego w Centrum Wodnym Laguna Aneks nr 4 do Regulaminu Pracy obowiązującego w Centrum Wodnym Laguna 1. Gryfino, dnia 28.10.2014 r. Zmianie ulega przepis 17 Regulaminu Pracy pracowników Centrum Wodnego Laguna z dnia 01.05.2009 r., który

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł PRAWO PRACY i CZAS PRACY W 2018 R. DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia - z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze CZAS PRACY 2014. Stan prawny: Styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze CZAS PRACY 2014. Stan prawny: Styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze CZAS PRACY 2014 Stan prawny: Styczeń 2014 r. CZAS PRACY 2014 Stan prawny: Styczeń 2014 roku Publikacja Czas pracy 2014 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Spis treści Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Praca w godzinach nadliczbowych zasady ogólne... 1 1. Zasady polecania pracy nadliczbowej... 1 1.1. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych...

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY;

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY; KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY; Pracodawca zatrudniający pracownika musi liczyć się z tym, że umówiona kwota wynagrodzenia brutto to tylko część kosztów związanych z wynagradzaniem pracownika.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

problemów rozliczania czasu pracy

problemów rozliczania czasu pracy PRAWO PRACY W PRAKTYCE 7 problemów rozliczania czasu pracy w w w.kadr yonline.pl Autorzy Iwona Jaroszewska-Ignatowska Anna Kolosa Katarzyna Szymanowska radca prawny specjalizujący się w prawie pracy Państwowa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych Copyright 2010 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 WSTĘP...3 3 WYMIAR CZASU PRACY...3 3.1 POJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2012 roku 23 przykładowe grafiki

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2012 roku 23 przykładowe grafiki www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2012 roku 23 przykładowe grafiki Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie CZAS PRACY w 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo