Dziennik Finansowy: The Wall Street Journal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Finansowy: The Wall Street Journal 04.08.2008"

Transkrypt

1 Dziennik Finansowy: The Wall Street Journal Andrzej Rzońca Jeśli nasza gospodarka ma szybko rosnąć, Polacy muszą więcej inwestować ANALIZA Trzeba redukować podatki, aby rosnące inwestycje pozwoliły szybciej nadrabiać dystans do Zachodu Udział inwestycji w polskim PKB w 2007 r. wyniósł 22,3 proc. Był co prawda większy niŝ przeciętnie w Unii Europejskiej (21,3 proc), ale nie na tyle, by zapewnić nam szybkie nadrobienie dystansu dzielącego nas od państw wysoko rozwiniętych. Pod względem stopy inwestycji wyraźnie daleko nam do krajów naszego regionu (27,3 proc), mimo Ŝe ich dystans do Zachodu jest za wyjątkiem Rumunii i Bułgarii mniejszy niŝ w naszym przypadku. NiŜsza niŝ u nas była ona tylko na Węgrzech (20,9 proc), natomiast najwyŝsza - na Łotwie (32,5proc). Ustępujemy pod tym względem równieŝ tygrysom azjatyckim, mimo Ŝe większość z nich (Hongkong, Korea Południowa, Singapur i Tajwan) ma duŝo wyŝszy poziom dochodu na mieszkańca. Tam inwestycje wyniosły 23,9 proc. PKB. Najmniejszy odsetek PKB stanowiły w Singapurze (18,8 proc, ale jeszcze w 2000 r. wyraźnie przekraczały tam 30 proc, a w latach 90. nawet 40 proc), zaś największe były w Tajlandii (31,5 proc). Szybszy wzrost PKB Jeśli polska gospodarka ma nadal szybko rosnąć, to Polacy muszą więcej inwestować. Gdyby stopa inwestycji w naszym kraju w ciągu 10 naj - bliŝszych lat stopniowo zwiększała się do 30 proc, to tylko ze względu na większe nakłady kapitału przeciętne roczne tempo wzrostu gospodarczego mogłoby być wyŝsze o 0,5 pkt proc. w tym okresie. Do tego trzeba dodać kolejne 0,5-0,8 pkt proc wynikające z postępu technicznego ucieleśnionego w nowych maszynach. To właśnie przede wszystkim ze względu na zaleŝność rozwoju od wprowadzania nowych technologii warto zwiększać udział inwestycji w PKB. Ale wysoki udział inwestycji w PKB nie gwarantuje ani wprowadzania nowych technologii, ani - w konsekwencji - szybkiego rozwoju. W ZSRR w latach udział ten wynosił średnio 29 proc, a dynamika PKB 2,1 proc rocznie (przy czym gospodarka wytwarzała dobra, które w gospodarce nakazowej były marnotrawione, a w gospodarce rynkowej w duŝej części okazały się niesprzedawalne). Dla porównania w Stanach Zjednoczonych stopa inwestycji była o jedną trzecią niŝsza, zaś tempo wzrostu gospodarki o jedną czwartą wyŝsze (mimo Ŝe ten kraj takŝe w lat ach 60. miał jeden z najwyŝszych dochodów na mieszkańca na świecie; naleŝąc do tzw. frontu technologicznego, nie mógł korzystać z premii zapóźnienia). Przypadek ZSRR lub - szerzej - państw socjalistycznych to niejedyny przykład braku związku między dynamiką rozwoju a inwestycjami. W wielu państwach afrykańskich kontrola państwa nad nimi podwoiła ich udział w PKB w latach , ale zamiast przyspieszenia towarzyszyło temu spowolnienie wzrostu gospodarki. Tylko zyskowne projekty

2 Aby inwestycje podnosiły dynamikę PKB, muszą być lokowane w zyskowne projekty. Powinny być dokonywane przede wszystkim przez sektor prywatny, a nie przez sektor publiczny. Ponadto nie mogą słuŝyć zastępowaniu pracy ludzkiej pracą maszyn. Ten warunek wymaga zwiększenia opłacalności podnoszenia własnych kwalifikacji. Maszyny zastępują bowiem wyłącznie prace proste (wykonywane przez kasjerów, sprzątaczy itp.). Zwiększają natomiast zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników (ktoś w końcu musi je obsługiwać). Kwalifikacji pracowników nie da się jednak podnieść z dnia na dzień. Dlatego teŝ wraz ze zwiększeniem zyskowności inwestowania we własne kwalifikacje jednocześnie naleŝałoby pod- nieść opłacalność zatrudniania osób o niskich kwalifikacjach - tak, aby wciągać je na rynek pracy. Wtedy firmy nie musiałyby inwestować w maszyny zastępujące proste prace (np. w bankomaty, myjnie automatyczne itp.), a mogłyby skoncentrować się na projektach poszerzających zdolności wytwórcze gospodarki. opłacalność inwestowania we własne kwalifikacje wzrosłaby po wprowadzeniu podatku liniowego. W przypadku osób o niskich kwalifikacjach bodźce do pracy wzmocniłoby radykalne zwiększenie kosztów uzyskania przychodów - z obecnych 1335 zł do np zł (co byłoby równoznaczne z podwojeniem kwoty wolnej od podatku, ale tylko dla osób utrzymujących się z własnej pracy, nie zaś z zasiłków lub pracy członków rodziny). Opłacalność zatrudnienia podniosłaby takŝe redukcja składek na ubezpieczenie społeczne, która - gdyby dotyczyła składek uiszczanych przez pracowników - złagodziłaby presję na wzrost wynagrodzeń, jeśli zaś objęłaby składki opłacane przez pracodawców, dałaby firmom środki umoŝliwiające zaspokojenie w większej części Ŝądań płacowych bez naruszania marŝy zysku. Oczywiście do zwiększenia liczby pracujących powinno się wykorzystać takŝe inne instrumenty polityki gospodarczej niŝ podatki - np. zlikwidować moŝliwość przechodzenia na wczesne emerytury, zrównać wiek emerytalny kobiet i męŝczyzn, zróŝnicować regionalnie płacę minimalną i zasiłki socjalne, które obecnie w relacji do dochodu na mieszkańca w najbiedniejszym województwie lubelskim są niemal dwuipółkrotnie wyŝsze niŝ w najzamoŝniejszym województwie mazowieckim. Lokowanie inwestycji głównie w projekty zwiększające zdolności wytwórcze gospodarki oznaczałoby, Ŝe dane nakłady kapitału prowadziłyby do większego niŝ obecnie wzrost u produkcji. Odzwierciedleniem tej większej wraŝliwości produkcji na zmiany nakładów kapitału byłby wzrost udziału wynagrodzenia jego właścicieli w łącznym dochodzie. Gdyby ten udział zwiększył się w ciągu 10 lat z około jednej trzeciej do połowy łącznego dochodu, czyli tak jak np. w Irlandii w latach 90., to przeciętne roczne tempo wzrostu gospodarki mogłoby być wyŝsze o dodatkowe 0,7 pkt proc. w części wyjaśnianej przez nakłady kapitału i o 0,7-1,2 pkt proc. w części wynikającej z postępu technicznego ucieleśnionego w nowych maszynach. To pokazuje, jak waŝne dla rozwoju są reformy, które podnosząc dochody z pracy, jednocześnie redukowałyby łączne jej koszty. Inwestycje to dochody Aby sektor prywatny więcej inwestował, muszą zostać spełnione dwa warunki. Z jednej strony inwestycje powinny przynosić przedsiębiorstwom większe dochody. O braku odpowiednio duŝej liczby wystarczająco zyskownych projektów w naszym kraju moŝe świadczyć np. mniejszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski niŝ do większości innych krajów Europy Środkowej. Z drugiej strony łatwiejsze powinno być finansowanie inwestycji. Do tego byłby potrzebny wzrost stopy oszczędności i szybki rozwój sektora finansowego. Obecnie Polacy oszczędzają nieco ponad jedną piątą PKB. Mniej więcej takie same oszczędności mają mieszkańcy naszego regionu (choć trzeba zaznaczyć, Ŝe średnia dla Europy Środkowej jest zaniŝona przez niewielką skłonność do oszczędzania Bułgarów i Rumunów). Znacznie więcej, bo ponad jedną trzecią PKB, oszczędzają mieszkańcy tygrysów azjatyckich (34,5

3 proc). W krajach naszego regionu relacja kredytu dui sektora prywatnego do PKB ilustrująca rozwój sektora bankowego jest przeciętnie o połowę wyŝsza niŝ u nas, a w tygrysach azjatyckich - ponad trzykrotnie. Pod względem kapitalizacji giełdy, jednego ze wskaźników rozwoju rynku kapitałowego, jesteśmy w czołówce naszego regionu, ale ponad pięciokrotnie ustępujemy tygrysom azjatyckim. Potrzebne zmiany w podatkach Zmiany podatkowe, które miałyby przyczynić się do zwiększenia opłacalności inwestowania, powinny objąć: redukcję stawki CIT, wprowadzenie moŝliwości odliczania od przychodów wszystkich racjonalnych wydatków słuŝących działalności gospodarczej oraz zniesienie opodatkowania dywidend. Stawkę CIT naleŝałoby zredukować z 19 do przynajmniej 18 proc., tj. do poziomu przyszłorocznej stawki PIT. Decyzje o prowadzeniu działalności gospodarczej są silniej uzaleŝnione od wysokości cięŝarów podatkowych niŝ praca najemna - zarówno ze względu na większe ryzyko, jak i szersze moŝliwości osiągania dochodów z alternatywnych źródeł (w końcu jeŝeli interes nie wypali, przedsiębiorca zawsze moŝe podjąć pracę najemną). UmoŜliwienie odliczania od przychodów wszystkich racjonalnych wydatków słuŝących działalności gospodarczej wyeliminowałoby sytuacje, w których firmy muszą płacić podatek dochodowy, nawet jeśli w rzeczywistości ponoszą straty, bo fiskus nie uznaje części poniesionych przez nie nakładów za koszty. Prostsze stałoby się wywiązywanie ze zobowiązań podatkowych. Firmy o przychodach powyŝej 800 tys. euro nie musiałyby - tak jak obecnie - prowadzić podwójnej księgowości, osobnej dla celów rachunkowych i osobnej dla celów podatkowych. Taka zmiana pozostawiłaby w kasach firm około dwa raz więcej środków niŝ redukcja CIT z 19 do 18 proc. Łatwiejsze rozliczanie kosztów Znacznie bardziej kosztowną zmianą byłoby umoŝliwienie firmom odliczania od przychodów wszystkich racjonalnych wydatków słuŝących działalności gospodarczej z chwilą ich poniesienia. Objęłoby ono bowiem takŝe wydatki inwestycyjne, które obecnie są wliczane w koszty nie jednorazowo, a przez okres kilku lat. W efekcie w pierwszym roku po jego wprowadzeniu wpływy państwa z CIT mogłyby spaść nawet o około trzy czwarte - firmy wliczałyby w koszty nadal odpowiednią część inwestycji zrealizowanych w przeszłości, ale juŝ całość (a nie jak dotychczas część) nowych inwestycji. Jednak począwszy od drugiego roku wpływy te powinny zacząć szybko rosnąć - znacznie szybciej niŝ gospodarka. Rozmiary przejściowego ubytku dochodów państwa z CIT moŝna byłoby zmniejszyć o około dwie trzecie, gdyby nowa zasada rozliczania inwestycji dotyczyła wyłącznie nakładów na maszyny i urządzenia, czyli tylko lej części inwestycji, która - w świetle badań - najbardziej słuŝy rozwojowi. Po wprowadzeniu nowego sposobu odliczania kosztów po pierwsze zniknęłyby bodźce do inwestowania w środki trwałe o długim okresie Ŝycia kosztem tych, które szybko się zuŝywają, a częściej są nośnikami postępu technicznego, faktyczne zuŝycie jest zazwyczaj wolniejsze w przypadku inwestycji w aktywa długowieczne, zaś w przypadku aktywów o krótkim okresie Ŝycia - szybsze od przyjętego dla celów podatkowych. Po drugie łatwiejsze stałoby się zakładanie nowych firm. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu wynikający z braku odpowiedniego zabezpieczenia oraz historii kredytowej i w efekcie muszą finansować rozwój swoich firm ze środków własnych, nie płaciliby podatku dochodowego do czasu wygenerowania znaczących zysków z inwestycji. Jednak aby tak się stało, trzeba byłoby dodatkowo wprowadzić moŝliwość przeniesienia straty podatkowej as następne lata bez Ŝadnych ograniczeń czasowych ani kwotowych. Po trzecie wyliczanie podatku stałoby się bardzo proste (zniknęłyby np. wszystkie komplikacje

4 związane z amortyzacją i rozliczaniem leasingu). To otworzyłoby drogę do poszerzenia bazy podatkowej o rolników. Dywidendy bez podatku Zniesienie podatku od dywidend radykalnie obniŝyłoby stopę opodatkowania zysków dystrybuowanych do właścicieli (z ponad 34 proc. obecnie do 18 proc.) Dzisiaj firmy wypracowujące zyski dla swoich właścicieli są zmuszane do płacenia podatku dwa razy: najpierw CIT, a potem podatku od dywidend. Nic dziwnego, Ŝe starają się one unikać tego podwójnego opodatkowania (np. zaciągając u swoich właścicieli poŝyczki, od których odsetki mogą sobie wliczać w koszty), a robią to na tyle skutecznie, Ŝe państwo uzyskuje dochody z podatku od dywidend o rząd wielkości mniejsze niŝ z CIT. Po zniesieniu opodatkowania dywidend firmy przestałyby dokonywać zbędnych nakładów. Zmniejszyłoby się podatkowe uprzywilejowanie duŝych przedsiębiorstw mogących finansować swój rozwój kredytem (od którego odsetki są wliczane w koszty) w większym stopniu niŝ firmy małe, dopiero wchodzące na rynek, często realizujące bardziej ryzykowne, ale umowacyjne projekty. Osłabłyby bodźce do ograniczania inwestycji w kwalifikacje własnych pracowników lub w badania, które są niezbędne do wprowadzania nowych, bardziej wydajnych sposobów produkcji, ale których nie da się uŝyć jako zabezpieczenia kredytu. Deficyt trzeba zredukować Aby zwiększyć oszczędności, z których są finansowane inwestycje, i przyspieszyć rozwój instytucji finansowych, naleŝałoby przede wszystkim radykalnie zredukować deficyt, a w dalszej kolejności wprowadzić podatek liniowy oraz, na samym koń - cu, znieść opodatkowanie odsetek z lokat bankowych i zysków giełdowych (lub przynajmniej umoŝliwić odliczanie strat poniesionych na giełdzie od dochodów z innych źródeł). Redukcja deficytu oznaczałaby zmniejszenie zuŝywania prywatnych oszczędności na finansowanie wydatków publicznych zamiast inwestycji przedsiębiorstw. Teoretycznie moŝna sobie co prawda wyobrazić sytuację, w której ludzie w odpowiedzi na deficyt zwiększają swoje oszczędności na tyle, aby sfinansować z nich przyszłe wyŝsze podatki - nakładane na nich w momencie spłaty dzisiaj zaciąganego długu publicznego. Ale większość badań empirycznych wskazuje, Ŝe nawet w krajach rozwiniętych, w których gospodarstwom domowym łatwiej odłoŝyć część dochodu, zwiększają one swoje oszczędności o wielkość równą proc. przyrostu deficytu. MoŜna z tego wywnioskować, Ŝe u nas pula oszczędności mogących finansować inwestycje powinna zwiększyć się o wartość równą co najmniej proc. wielkości redukcji deficytu. Skala wzrostu oszczędności mogłaby być większa, gdyby deficyt redukowano poprzez ograniczenie wydatków socjalnych. Wydatki te bowiem same w sobie są szkodliwe dla oszczędności, bo osłabiają waŝny bodziec do ich gromadzenia, tj. ostroŝność. Poszczególne osoby nie muszą się zabezpieczać na wypadek skokowego spadku bieŝących dochodów, bo państwo przenosi z nich na ogół podatników wiele rodzajów ryzyka, w tym tak wysokie i absurdalne, jak ryzyko niskich dochodów przy braku wysiłku wkładanego w pracę. Liniowy sprzyja oszczędzaniu Wprowadzenie podatku liniowego oznaczałoby zmniejszenie cięŝarów poklatkowych nakładanych na osoby, które wykazują się wysoką skłonnością do oszczędzania. Np. w Kanadzie i w Niemczech najzamoŝniejsza jedna piąta społeczeństwa odkłada piątą część swego dochodu, a w Wielkiej Brytanii - nawet czwartą. We wszystkich tych krajach najbiedniejsza jedna piąta społeczeństwa w ogóle nie ma oszczędności. U nas jest podobnie. Zniesienie opodatkowania odsetek z lokat bankowych i zysków giełdowych podniosłoby opłacalność oszczędzania. Łączne oszczędności nie musiałyby istotnie wzrosnąć,

5 bo wzrost zyskowności oszczędzania pozwalałby uzyskiwać podobne dochody z mniejszych oszczędności, a tym samym mógłby skłonić część ludzi do zwiększenia konsumpcji juŝ w bieŝącym okresie. Znacznie bardziej istotnie niŝ sama wielkość oszczędności zmieniłaby się ich struktura. Wzrosłoby znaczenie sektora finansowego. Sektor ten potrafi mobilizować duŝe kapitały na po - trzeby inwestycji, a te najczęściej moŝna zrealizować albo w całości, albo wcale. Zapewnia ich oszczędną realizację. Wreszcie, kieruje kapitał do najbardziej zyskownych projektów, ułatwiając zarządzanie ryzykiem. Pozwala na jego rozproszenie, a w efekcie umoŝliwia przeznaczenie większej części oszczędności na inwestycje obarczone większym ryzykiem, ale i mogące przynieść większe dochody. Podobny skutek mogłoby mieć wprowadzenie moŝliwości odliczania strat giełdowych od dochodów uzyskiwanych z innych źródeł. Państwo nadal miałoby udział w zyskach, ale zaczęłoby takŝe partycypować w stratach, redukując w ten sposób ryzyko inwestowania. Koszty dla budŝetu, ale przejściowe Łączny koszt wszystkich opisanych zmian podatkowych (w tym takŝe podniesienia ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu) wyniósłby, ale tylko przejściowo, maksymalnie 47 mld w warunkach br. Aby je wprowadzić do 2012 r., a takŝe zredukować deficyt sektora finansów publicznych do zera, wystarczyłoby obniŝyć dynamikę wydatków publicznych do poziomu minimalnie przekraczającego cel inflacyjny. Ubytek dochodów sektora finansów publicznych moŝna byłoby ograniczyć o około 26 mld, rezygnując z moŝliwości natychmiastowego wliczania w koszty całości dokonanych inwestycji, lub o 17 mld, gdyby taka moŝliwość dotyczyła wyłącznie nakładów na maszyny i urządzenia. Przy takim zawęŝeniu zmian podatkowych wydatki publiczne mogłyby być zwiększane w tempie ponad 4 proc. rocznie w pierwszym przypadku i 3,5 proc. w drugim (tj. odpowiednio o więcej niŝ 1,5 i 1 pkt proc. ponad cel inflacyjny). Te szacunki nie biorą pod uwagę pozytywnych skutków przyspieszenia wzrostu go - spodarczego na skutek wprowadzonych zmian podatkowych dla dochodów sektora finansów publicznych. Gdyby je uwzględnić, wtedy okazałoby się, Ŝe wydatki mogłyby rosnąć szybciej. Dopóki nasza gospodarka przyzwoicie się rozwija, moŝna obniŝyć podatki i zlikwidować deficyt bez wielkich wyrzeczeń po stronie wydatków publicznych. Jeśli jednak rząd nie odwaŝy się na zahamowanie ich obecnej dynamiki, wtedy spowolnienie wzrostu gospodarki, które niemal na pewno nadejdzie przed końcem tej kadencji parlamentu, moŝe zmusić go do podnoszenia podatków i ograniczania wydatków, i to nie po to, aby zlikwidować deficyt w finansach państwach, ale po to, aby ten deficyt nie eksplodował. Brak odwagi teŝ ma swoją cenę.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego ZALETY POLIS Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Ponadprzeciętna stopa zwrotu inwestycji Inwestycja w oparciu o portfel funduszy pozwala przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. MoŜna to uzyskać dzięki inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XIII WYDATKI RZĄDOWE I ICH FINANSOWANIE Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODATEK PROROZWOJOWY

PODATEK PROROZWOJOWY PODATEK PROROZWOJOWY Przygotowana przez BCC koncepcja podatku dochodowego od osób fizycznych ze stawkami podatkowymi 15% i 28% Najlepsza od 10 lat koniunktura gospodarcza stwarza szansę przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce, Hanna Wiecka

Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce, Hanna Wiecka Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce, Hanna Wiecka Korzyści dla procesu absorpcji jakie niesie ze sobą udział banków w systemie wdraŝania funduszy pomocowych jest wiele. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

Komunikat FOR: Obietnice A. Dudy kosztują więcej niż B. Komorowskiego

Komunikat FOR: Obietnice A. Dudy kosztują więcej niż B. Komorowskiego Warszawa, 21 maja 2015 r. Komunikat FOR: Obietnice A. Dudy kosztują więcej niż B. Komorowskiego W Polsce polityka gospodarcza jest domeną rządu. Prezydent może jednak na nią wpływać wychodząc z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Transfer własności szansą przeżycia dla przedsiębiorstw

Transfer własności szansą przeżycia dla przedsiębiorstw Transfer własności szansą przeżycia dla przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa z sektora MSP mają duże znaczenie dla gospodarki, szacuje się, że duża część z nich to przedsiębiorstwa rodzinne. W Polsce przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Z badań przeprowadzonych przez IBnGR w ramach projektu finansowanego z grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU WPROWADZENIE Nazwa funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015 ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ Poznań, 12.09.2015 Nasza propozycja Zniesiemy składki na ZUS i NFZ ani pracownik ani pracodawca nie będzie musiał odprowadzać składek Zrobimy PIT jedynym i bardziej sprawiedliwym

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN SPIS TREŚCI Struktura środków sektora finansów publicznych Akcyza VAT CIT vs. PIT w 2010 roku PIT+ZUS Podatnicy Obserwacje

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe)

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych (mobilnościowych), dodatków motywacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz realizacji koncepcji szkoleń zamiast zwolnień w ramach Pakietu antykryzysowego Dodatki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 ZastrzeŜenie: Niniejszy dokument jest tylko i wyłącznie tłumaczeniem informacji prasowej Eurobank Ergasias S.A. zamieszczonej w języku angielskim na stronach internetowych www.eurobank.gr. Ateny, 30 lipca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansów publicznych

Kryzys finansów publicznych Kryzys finansów publicznych wymusza wspólną strategię rozwoju: rządowo samorządową na lata 2012-2015 1% PKB w 2011 r. to 15 mld zł 1 Dyskusja między Ministerstwem Finansów w 2011 r., a samorządami stała

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego)

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na podstawie ankiet PAIiIZ S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

FN1.034.1.2015.PEI Pani Krystyna Skowrońska Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

FN1.034.1.2015.PEI Pani Krystyna Skowrońska Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW FN1.034.1.2015.PEI Pani Krystyna Skowrońska Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH

PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH PRZYSZŁOŚĆ / POTĘGA KRAJÓW WSCHODZĄCYCH 50 % światowego produktu brutto generowane jest w ramach krajów wschodzących. Wnioski same się nasuwają. Warto inwestować w rosnące przedsiębiorstwa oraz przybierające

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl W ubiegłym roku na jedno dziecko przypadło z budŝetu 5,5 tysiąca złotych. Z analizy Money.pl wynika, Ŝe w tym roku kwota ta wzrośnie

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza w 2009 r. wyniki ankiety Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 2010 r. I. Analiza odpowiedzi uzyskanych od powszechnych towarzystw emerytalnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC

VENTURE CAPITAL. Krajowy Fundusz Kapitałowy. Finansowanie funduszy VC VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitałowy Finansowanie funduszy VC Kim jesteśmy Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) jest funduszem funduszy wspierającym rozwój polskiego rynku VC. Finansujemy fundusze,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Czy kryzys finansowy wymusi zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych europejskich banków? Maciej Stańczuk Polski Bank Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK

I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK I. WAśNE TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNYM ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZA 2014 ROK Podatnicy zobowiązani są złoŝyć w urzędzie skarbowym swoje roczne rozliczenie: Do 2 lutego 2015 r. : PIT-16A karta podatkowa PIT-19A

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Jak załoŝyć firmę w Islandii

Jak załoŝyć firmę w Islandii Jak załoŝyć firmę w Islandii Anna Grabowska 19-11-2007, ostatnia aktualizacja 19-11-2007 14:34 W Islandii systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw zakładanych przez osoby zagraniczne. Prawie 70 proc.

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+

Realizacja programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Realizacja programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, został

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku giełdowego 2009

Rozliczenie podatku giełdowego 2009 Rozliczamy się z podatku giełdowego, tzw. podatku Belki Drogi inwestorze, Oto przed Tobą poradnik podatkowy byś ochoczo i bezbłędnie przekazał roczną giełdową daninę państwu. Postaramy się przekazać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo