Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego"

Transkrypt

1 ZALETY POLIS Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Ponadprzeciętna stopa zwrotu inwestycji Inwestycja w oparciu o portfel funduszy pozwala przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. MoŜna to uzyskać dzięki inwestowaniu w fundusze, czyli dbaniu, aby bieŝący portfel składał się zawsze z najbardziej korzystnych w danym okresie funduszy. Dzięki aktywnemu zarządzaniu portfelem funduszy moŝna uzyskać nawet kilkudziesięcioprocentowe zyski w okresie rocznym. Stopa zwrotu z inwestycji zaleŝy min. od przyjętej strategii inwestowania (agresywnej lub bezpiecznej). Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego Zyski z funduszy inwestycyjnych są opodatkowane 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Zwykłe spienięŝenie jednostek funduszu inwestycyjnego zawsze jest opodatkowane, podobnie jak przenoszenie oszczędności z jednego funduszu do innego. Przy zmianie funduszy inwestycyjnych zakupionych w ramach polisy ubezpieczeniowej istnieje furtka gwarantująca zwolnienie podatkowe przy transferach funduszowych. MoŜliwość taką dają równieŝ tzw. fundusze parasolowe. Zarówno polisy jak i fundusze parasolowe pozwalają na odroczenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od zysków kapitałowych do czasu zakończenia inwestycji. JednakŜe w ramach polisy mamy moŝliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami róŝnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a w przypadku funduszy parasolowych moŝemy jedynie dokonywać konwersji jednostek pomiędzy róŝnymi subfunduszami zarządzanymi przez jedno Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Spełnienie obowiązku podatkowego przy kaŝdym przesunięciu środków pomiędzy pojedynczymi funduszami skutkuje pomniejszaniem aktywów podczas inwestycji. Zapłacenie podatku dopiero po zamknięciu polisy i ostatecznym wykupie jednostek oznacza, Ŝe więcej pieniędzy pracuje w okresie trwania polisy i przysparza dodatkowych zysków posiadaczowi polisy inwestycyjnej. Zawarcie umowy ubezpieczenia umoŝliwia zakup funduszy inwestycyjnych, w których wartość pierwszej na otwartym rynku wpłaty jest często bardzo wysoka, np. kilkadziesiąt tys. zł. (Klient posiadający polisę inwestycyjną moŝe inwestować w ten sam fundusz kwotę juŝ od 130 zł miesięcznie). Zwolnienie oszczędności z podatku od spadków Osoby uposaŝone w polisie inwestycyjnej nie płacą podatku od nabycia spadku Brak procedury spadkowej swoboda rozporządzenia własnym majątkiem - w razie śmierci ubezpieczonego pieniądze dostają osoby wymienione w umowie jako uposaŝone

2 - Nie ma konsekwencji zachowku pieniądze moŝna przekazać dowolnej osobie - Wartość polisy nie wchodzi do masy spadkowej po inwestorze - Nie ma moŝliwości podzielenia się polisą równieŝ podczas rozwodu W przypadku posiadania rachunku maklerskiego jego zamknięcie albo chociaŝby sprzedaŝ walorów moŝe zlecić jedynie właściciel. Spadkobiercy przy dziedziczeniu akcji spółek notowanych na giełdzie czy jednostek funduszy inwestycyjnych, chcąc je spienięŝyć muszą mieć orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. Z nim zgłaszają się do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, gdzie otrzymują zaświadczenie dla urzędu skarbowego. Po opłaceniu podatku mogą dopiero wycofać środki z funduszu. UposaŜenie w polisach inwestycyjnych nie są zobowiązani do podejmowania ww czynności. Oszczędności zgromadzone na polisie nie wchodzą w skład majątku podlegającemu podziałowi podczas rozwodu MoŜliwość przekazania kapitału wybranej osobie bez podatku od darowizny W kaŝdej chwili moŝna dokonać cesji polisy na drugą osobę bez podatku od darowizny. Jest to metoda bezpodatkowego przekazania oszczędności np. dzieciom. Co więcej, moŝna w kaŝdej chwili dokonać cesji polisy na osobę niespokrewnioną bez obowiązku dla niej odprowadzania podatku od darowizny ani obowiązku wypłaty zachowku ustawowym spadkobiercom. Polisa nie moŝe być zajęta przez komornika, nie moŝe być przejęta w ramach np. grzywny na rzecz Skarbu Państwa, nie podlega Ŝadnym egzekucjom za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych. Ta moŝliwość ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub teŝ będących w zarządzie spółki, które odpowiadają całym swoim majątkiem za długi firm (jak juŝ widać - prawie całym- bo majątkiem zgromadzonym na polisie w ¾ nie odpowiadają ). RównieŜ dla osób fizycznych, które zaciągają kredyty i z róŝnych przyczyn nie mogą ich spłacić polisa jest gwarancją, Ŝe nie stracą wszystkich swoich aktywów. Polisa moŝe być zastawem dla banku podczas pobierania kredytu, poŝyczki. Ta moŝliwość ma szczególne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub teŝ będących w zarządach spółek. Polisa moŝe być takŝe zastawem dla osób pracujących na stanowiskach najemnych. Dzięki niej łatwiej nam będzie przekonać bank do udzielenia nam choćby kredytu, poŝyczki hipotecznej na zakup mieszkania lub inny cel konsumpcyjny.

3 Inwestor posiada dostęp do swojej polisy ubezpieczeniowej poprzez Internet Aplikacja internetowa pozwala na wykonywanie zleceń transferów i alokacji kapitału. Ponadto za pośrednictwem Internetu kaŝdego dnia moŝna sprawdzić wartość rachunku Monitorowanie jakości funduszy Specjaliści dobierają do oferty programów inwestycyjnych fundusze cechujące się najlepszymi kategoriami zarządzania. Fundusze te są monitorowane i w przypadkach naruszenia wysokich standardów wymieniane na inne. Wszystkie te działania skierowane są w celu zapewnienia klientom najbezpieczniejszych form inwestowania z moŝliwością uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestowanego kapitału. Przy samodzielnym inwestowaniu na giełdzie np. za pośrednictwem domu maklerskiego trzeba nieustannie śledzić informacje z rynku, przeprowadzać analizy, dokonywać samodzielnie transakcji kupna i sprzedaŝy instrumentów finansowych. Rynek inwestycji w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Jednym ze sposobów na pomnaŝanie naszych pieniędzy jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej powiązanej z funduszami inwestycyjnymi. Polisa inwestycyjna jest idealnym rozwiązaniem dla Tych Państwa, którzy pragną prowadzić systematycznie inwestycję o długim horyzoncie czasowym, w harmonogramie płatności dopasowanym do własnych moŝliwości finansowych. W zaleŝności od skłonności do ryzyka moŝemy wybrać odpowiedni profil inwestycyjny. MEGA PROFIT Ubezpieczenie na śycie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Umowa ubezpieczenia MEGA PROFIT to: Zawierana na czas nie określony, moŝliwość korzystania z rachunku inwestycyjnego w Gerling Polska TUnś SA, Elastycznie dopasowana forma płatności regularnych składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. A takŝe moŝliwość dokonywania nieregularnych wpłat podnoszących wartość Państwa rachunku, Umowa zawierana na osobę w wieku 1-60 lat bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich, bez względu na stan zdrowia osoby ubezpieczonej, Składki miesięczne juŝ od 130 zł Inwestowanie w MEGA PROFIT daje moŝliwość: długoterminowego gromadzenia i pomnaŝania oszczędności poprzez swobodne inwestowanie w szeroką gamę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,

4 szerokiego dostępu do renomowanych funduszy, o zróŝnicowanym stopniu ryzyka i wysokości osiąganych zysków, lokowania w 33 fundusze z 7 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, jednocześnie oferta ta sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne. Inwestowania dodatkowych wpłat na korzystnych warunkach w wybrane przez Państwa fundusze, niezaleŝnie od składki regularnej, Bezpłatnych konwersji środków na rachunku w przypadku zmiany przez Państwa strategii inwestycyjnej pomiędzy funduszami, Codziennego monitorowania własnych decyzji inwestycyjnych i osiąganych wyników na rachunku polisy poprzez stronę

5

6

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować.

Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować. Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować. Autor: Krystyna Brząkalik Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Cele zajęć: Uczniowie powinni: wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA

PORADNIK BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA PORADNIK BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA BEZPIECZNY ZYSK BEZPIECZNY ZYSK SPIS TREŚCI ODCINEK I Bezpieczna lokata...2 ODCINEK II Wysoki zysk bez ryzyka...2 ODCINEK III Jak kupić obligacje...2 ODCINEK IV Obligacje

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach na życie

O ubezpieczeniach na życie O ubezpieczeniach na życie 1 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo