Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1"

Transkrypt

1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec Fragment opracowania Ocena skutków regulacji dla propozycji zmian prawnych wypracowanych w projekcie Modelowe rozwiązania flexicurity. Projekt wspólfinasowany z funduszy unijnych. Instytut Badań Strukturalnych Strona 1

2 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy Tabele 1-2 prezentują prognozę rynku pracy, a konkretnie liczby aktywnych zawodowo, pracujących i bezrobotnych w wieku 15+ oraz odpowiednio współczynnik aktywności, wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia w tej grupie, w sytuacji braku zmian w wieku emerytalnym oraz podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat dla obu płci zgodnie z projektem rządowym (dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040). Tabela 3 ukazuje natomiast wpływ tej reformy na rynek pracy zmiany poszczególnych zmiennych w następstwie jej wprowadzenia, względem braku zmian. Uzyskane oszacowania wskazują, że podniesienie wieku emerytalnego pociągnie za sobą wzrost wskaźnika aktywności zawodowej (zarówno osób w wieku 15 lat i więcej, jak i lat, 2 którego poniżej nie prezentujemy). Przeprowadzone symulacje wskazują, że zdecydowana większość tej dodatkowej liczby osób aktywnych (podaży pracy) przełoży się na wzrost zatrudnienia, choć częściowo też na wzrost bezrobocia w horyzoncie kilkunastu należy spodziewać się o około 0,5 mln pracujących więcej niż gdyby wiek emerytalny utrzymać na obecnym poziomie, przy podniesieniu się liczby bezrobotnych o ok. 100 tys. osób. Wzrost zatrudnienia w wyniku wzrostu aktywności zawodowej jest zjawiskiem powszechnym w krajach podnoszących wiek emerytalny lub ograniczających możliwości dezaktywizacji przed osiągnięciem tego wieku (por. IBS/CRZL, 2010, 2011), wynikającym głównie z faktu, że w następstwie takich zmian wydłuża się okres aktywności zawodowej i obniżają się ryzyka opuszczenia rynku pracy przez osoby w wieku powyżej 50 lat. Oczywiście wyższa liczba aktywnych zawodowo częściowo wiąże się ze wzrostem liczby bezrobotnych, jednak w znacznie mniejszej skali niż wzrost zatrudnienia. Przy tym, dotychczas w Polsce wśród osób po 55+ roku życia niskiej aktywności zawodowej towarzyszyło to, że wyraźną większość wśród niepracujących stanowiły osoby bierne, a bezrobocie występowało w relatywnie niskim stopniu (w roku 2010, stopa bezrobocia wśród mężczyzn w wieku oraz wynosiła odpowiednio 8,4 i 8,1 proc., wobec średniej 9,7 proc. dla mężczyzn w wieku lat; wśród kobiet w wieku lat różnica ta była jeszcze większa 8,3 proc. wobec 10,8% w grupie w wieku lat). Model wskazuje, że wraz z podnoszeniem wieku emerytalnego stopa bezrobocia osób po 55 roku życia będzie stopniowo zbiegać do przeciętnej stopy bezrobocia wg płci (podobnie jak ich wskaźniki zatrudnienia, które jednak pozostaną niższe od średniej), co prowadzi do nieznacznego wzrostu bezrobocia, ale w kategoriach stopy bezrobocia zmian praktycznie nie ma rośnie bowiem także liczba aktywnych i pracującychg. Zgodnie z uzyskanymi oszacowaniami, w wyniku podniesienia wieku emerytalnego należy w średnim okresie (czyli ok. 8 lat) oczekiwać wzrostu współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 15 i więcej lat o ok. 1,5 pkt. proc., wskaźnika zatrudnienia o ok. 1,3 pkt. proc, a stopy bezrobocia o ok. 0,1 pkt. proc., natomiast w horyzoncie roku 2030 wzrostu współczynnika aktywności zawodowej populacji w wieku 15+ o ok. 2,2 pkt. proc., wskaźnika zatrudnienia o ok. 2,0 pkt. proc, a stopy bezrobocia o ok. 0,1 pkt. proc. 2 Obecnie różnice między liczbą osób aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych w obu tych grupach wieku są niewielkie. Jednak w sytuacji, gdy wiek emerytalny podnoszony będzie powyżej 65 lat, to mówienie o osobach w wieku lat jako o osobach "w wieku produkcyjnym" przestaje mieć sens. Dlatego w opracowaniu uwagę skupiono na grupie wieku 15 lat i więcej (w skrócie, 15+). Instytut Badań Strukturalnych Strona 2

3 Tabela 1. aktywnych zawodowo, pracujących i bezrobotnych (w tys. osób) w wieku 15+ oraz odpowiednie wskaźniki (w proc.) w Polsce w latach pod warunkiem braku zmian w wieku emerytalnym. Aktywność Współczynnik Wskaźnik Stopa Zatrudnienie Bezrobocie zawodowa aktywności zatrudnienia bezrobocia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Tabela 2. aktywnych zawodowo, pracujących i bezrobotnych (w tys. osób) w wieku 15+ oraz odpowiednie wskaźniki (w proc.) w Polsce w latach pod warunkiem podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z propozycją rządową. Aktywność Współczynnik Wskaźnik Stopa Zatrudnienie Bezrobocie zawodowa aktywności zatrudnienia bezrobocia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Instytut Badań Strukturalnych Strona 3

4 Tabela 3. Wpływ podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z propozycją rządową na aktywność zawodową, zatrudnienie i bezrobocie (w tys. osób) w wieku 15+ oraz odpowiednie wskaźniki (w pkt. proc.) w Polsce w latach Aktywność Współczynnik Wskaźnik Stopa Zatrudnienie Bezrobocie zawodowa aktywności zatrudnienia bezrobocia , ,14 8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 W stanowisku PKPP Lewiatan wobec rządowej propozycji podniesienia wieku emerytalnego zaproponowano, aby najpierw stopniowo podnieść wiek emerytalny kobiet do 65 lat i dopiero wtedy podnosić razem wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tą propozycją, wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat nastąpiłoby w ciągu 10 lat, wiek podnoszony byłby stopniowo co 2 miesiące o miesiąc. Następnie zaś podnoszenie wieku emerytalnego, zarówno kobiet jak i mężczyzn, następowałoby w tempie, które zaproponował rząd, czyli co 4 miesiące o miesiąc. Pozwoliłoby to podnieść wiek uprawniający do przejścia na ę dla kobiet i mężczyzn do 67 lat w ciągu 18 lat. Tabela 4 prezentuje symulację rynku pracy pod warunkiem takiego scenariusza zmian w wieku emerytalnym, a Tabela 5 jego wpływ względem scenariusza braku zmian. Kierunek zmian na rynku pracy jest analogiczny jak w propozycji rządowej, jednak różni się ich rozkład w czasie. W latach propozycja PKPP Lewiatan przynosi nieco mniejsze korzyści w kategoriach wzrostu liczby aktywnych zawodowo i pracujących niż propozycja rządowa, bowiem szybsze podnoszenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat nie rekompensuje braku zmian wieku emerytalnego mężczyzn, mającego przeważające znaczenie dla efektów propozycji rządowej w perspektywie do 2020 roku. Natomiast po 2025 roku propozycja PKPP Lewiatan przynosi większe efekty dla rynku pracy, głównie dlatego, że wiek emerytalny kobiet jest wtedy istotnie wyższy niż w propozycji rządowej, a wiek emerytalny mężczyzn przekracza już 66 lat. Instytut Badań Strukturalnych Strona 4

5 Tabela 4. aktywnych zawodowo, pracujących i bezrobotnych (w tys. osób) w wieku 15+ oraz odpowiednie wskaźniki (w proc.) w Polsce w latach pod warunkiem podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z alternatywną propozycją PKPP Lewiatan. Aktywność Współczynnik Wskaźnik Stopa Zatrudnienie Bezrobocie zawodowa aktywności zatrudnienia bezrobocia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Tabela 5. Wpływ podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z alternatywną propozycją PKPP Lewiatan na aktywność zawodową, zatrudnienie i bezrobocie (w tys. osób) w wieku 15+ oraz odpowiednie wskaźniki (w pkt. proc.) w Polsce w latach Aktywność Współczynnik Wskaźnik Stopa Zatrudnienie Bezrobocie zawodowa aktywności zatrudnienia bezrobocia , ,17 7 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Instytut Badań Strukturalnych Strona 5

6 Wykres 1 zestawia ze sobą skutki obu wariantów podnoszenia wieku emerytalnego dla wskaźnika zatrudnienia, unaoczniając omówione wcześniej różnice (dla liczby pracujących kształtują się one analogiczne). Wzrost podaży pracy i zatrudnienia pociąga za sobą podniesienie wzrostu gospodarczego w okresie realizacji reformy. Uzyskane oszacowania wskazują, że już w horyzoncie 2020 roku wpływ reformy na poziom PKB przekracza 0,5 proc., a w roku 2030 spodziewamy się PKB o 1,7 proc. wyższego niż w przypadku braku reform w wariancie rządowym, oraz o 2,0 proc. wyższego PKB w wariancie PKPP Lewiatan. Po roku 2040, gdy wiek emerytalny kobiet osiąga 67 lat w obu wariantach, PKB Polski byłoby, zgodnie z wynikami modelu, większe o 2,4 proc. w porównaniu do sytuacji utrzymania obecnych rozwiązań. Wykres 1. Zmiana wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15+ w Polsce w latach w wyniku podniesienia wieku emerytalnego zgodnie ze projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan (w pkt. proc. względem braku zmian). 54% 53% Wskaźnik zatrudnienia Wykres 2. Zmiana poziomu PKB w Polsce w latach w wyniku podniesienia wieku emerytalnego zgodnie ze projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan (w proc. względem braku zmian). 2.00% Zmiana poziomu PKB w wyniku podniesienia wieku emerytalnego 52% 51% 50% 49% 48% 1.50% 1.00% 47% 46% 45% % Źródło: Obliczenia własne. Podniesienie wieku emerytalnego Podniesienie wieku emerytalnego - PKPP Lewiatan Bez podniesienia wieku emerytalnego 0.00% Projekt rządowy Propozycja PKPP Lewiatan Źródło: Obliczenia własne. Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na system emerytalny oraz finanse publiczne Tabela 6 prezentuje prognozę liczby przyznawanych i pobieranych w latach , a także przychodów ze składek, wydatków i salda systemu emerytalnego oraz przychodów podatkowych budżetu państwa w sytuacji braku zmian instytucjonalnych. Tabela 7 te same wielkości pod warunkiem podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z propozycją rządową, natomiast Tabela 8 różnicę między nimi, czyli wpływ podniesienia wieku emerytalnego na system emerytalny i finanse publiczne. W horyzoncie dekady spodziewać się należy o ok. 1 mln mniejszej liczby osób pobierających y (i w większości aktywnych zawodowo, por. Tabela 3), oraz poprawy salda finansowego systemu emerytalnego o niemal 20 mld zł (w cenach stałych) w latach i kilkanaście mld później. Efekt ten wynika głównie z niższych wydatków na y, przychody ze składek są wyższe niż w scenariuszu braku zmian, ale ilościowe znaczenie tego czynnika jest dużo mniejsze niż niższych wydatków. Ze względu na zasadę zdefiniowanej składki, po 2022 roku efekt ten maleje, ponieważ wraz z podwyższaniem wieku wypłacane są coraz wyższe świadczenia. Pozostaje jednak dodatni, a z czasem dla poprawy salda FUS coraz większe znaczenie mają wyższe wpływy ze składek. Dodatkowe korzyści netto dla finansów publicznych, które rosną z czasem, wynikają z wyższych przychodów z podatków CIT, PIT oraz pośrednich, wynikających z wyższego zatrudnienia, konsumpcji i PKB w następstwie podwyższenia wieku emerytalnego efekt ten sięga 3 mld w roku 2020 i prawie 15 mld w roku Instytut Badań Strukturalnych Strona 6

7 Tabela 6. przyznawanych i wypłacanych (w tys. osób), przychody ze składek, wydatki i saldo systemu emerytalnego oraz przychody podatkowe budżetu państwa (mld zł, ceny stałe) w latach pod warunkiem braku zmian w wieku emerytalnym. przyznanych wypłacanych ze składek Wydatki Saldo z podatków od produkcji i importu z PIT i CIT Tabela 7. przyznawanych i pobieranych (w tys. osób), przychody ze składek, wydatki i saldo systemu emerytalnego oraz przychody podatkowe budżetu państwa (mld zł, ceny stałe) w latach pod warunkiem podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z propozycją rządową. przyznanych wypłacanych ze składek Wydatki Saldo z podatków od produkcji i importu z PIT i CIT Instytut Badań Strukturalnych Strona 7

8 Tabela 8. Wpływ podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym na liczbę przyznawanych i pobieranych (w tys. osób), przychody ze składek, wydatki i saldo systemu emerytalnego oraz przychody podatkowe budżetu państwa (mld zł, ceny stałe) w latach przyznanych wypłacanych ze składek Wydatki Saldo z podatków od produkcji i importu z PIT i CIT ,8-22,8 0,4-0,4 0,9 0,1 0, ,7-56,4 0,6-0,9 1,5 0,2 0, ,6-226,6 0,9-4,8 5,7 0,3 0, ,4-246,9 1,2-4,9 6,2 0,6 0, ,7-527,2 1,6-10,7 12,2 0,9 0, ,4-635,2 2,0-12,5 14,5 1,2 0, ,2-673,5 2,4-12,8 15,2 1,6 0, ,4-681,6 2,8-12,3 15,1 2,1 1, ,7-908,8 3,1-16,4 19,5 2,7 1, ,5-938,6 3,3-15,9 19,2 3,3 1, ,0-935,9 3,5-14,8 18,3 4,0 2, ,2-923,7 3,7-13,5 17,2 4,7 2, , ,4 3,9-14,1 18,1 5,4 2, , ,7 4,1-13,2 17,4 6,2 3, , ,0 4,4-11,4 15,7 7,0 3, ,0-981,9 4,7-9,2 13,9 7,8 3, , ,8 5,1-9,2 14,3 8,7 4, , ,4 5,6-8,2 13,8 9,6 4,8 Tabela 9 prezentuje symulację przepływów w systemie emerytalnym i przychodów podatkowych pod warunkiem zmian w wieku emerytalnym zgodnie z propozycją PKPP Lewiatan, a Tabela 10 wpływ takiej reformy na system emerytalny oraz finanse publiczne, względem scenariusza braku zmian wieku emerytalnego. Generalnie efekty są analogiczne jak w przypadku projektu rządowego, choć różnią się skalą i rozłożeniem w czasie. Ponieważ projekt PKPP Lewiatan zakłada szybsze podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat, ale późniejszy początek podnoszenia wieku emerytalnego mężczyzn, to w okresie wiąże się z przeciętnie o 28,8 tys. niższą liczbą wypłacanych rocznie i nieznacznie niższymi napływami do systemu emerytalnego. Różnice te stają się jednak większe w latach (analogicznie jak w przypadku efektów dla rynku pracy) i oznaczają przeciętnie o 64 tys. mniej nowoprzyznanych rocznie, co w 2030 roku implikuje o 300 tys. niższą liczbę emerytów (i odpowiednio wyższą liczbę osób aktywnych, por. Tabela 5). Co istotne, do roku 2023 projekt rządowy wiąże się z wyższymi przychodami ze składek, o przeciętnie 0,4 mld rocznie, ale w latach relacja ta ulega odwróceniu. Podobnie jest z wydatkami na y, dlatego saldo powszechnego systemu emerytalnego do roku 2025 bardziej poprawia się w scenariuszu zmian zgodnych z propozycją rządową, natomiast w kolejnych latach w scenariuszu proponowanym przez PKPP Lewiatan, a w latach różnice wynoszą przeciętnie 7 mld zł rocznie. Natomiast przychody finansów publicznych z tytułu podatków PIT, CIT, od produkcji i importu są jednoznacznie wyższe w przypadku propozycji PKPP Lewiatan, co wynika z tego, że przeciętnie rzecz biorąc na przestrzeni analizowanego okresu nieco bardziej podnosi ona PKB. Instytut Badań Strukturalnych Strona 8

9 Tabela 9. przyznawanych i wypłacanych (w tys. osób), przychody ze składek, wydatki i saldo systemu emerytalnego oraz przychody podatkowe budżetu państwa (mld zł, ceny stałe) w latach zgodnie z propozycją PKPP Lewiatan. przyznanych wypłacanych ze składek Wydatki Saldo z podatków od produkcji i importu z PIT i CIT Tabela 10. Wpływ podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z propozycją PKPP Lewiatan na liczbę przyznawanych i pobieranych (w tys. osób), przychody ze składek, wydatki i saldo systemu emerytalnego oraz przychody podatkowe budżetu państwa (mld zł, ceny stałe) w latach przyznanych wypłacanych ze składek Wydatki Saldo z podatków od produkcji i importu z PIT i CIT ,3-67,3 0,2-1,3 1,5 0,2 0, ,2-77,1 0,4-1,2 1,6 0,5 0, ,8-242,5 0,6-4,4 5,0 0,7 0, ,7-409,7 0,9-7,7 8,6 1,2 0, ,6-527,9 1,1-9,5 10,6 1,6 0, ,3-647,1 1,4-11,2 12,6 2,2 1, ,5-653,9 1,7-10,5 12,3 2,7 1, ,3-808,4 2,1-12,7 14,8 3,4 1, ,8-850,6 2,4-12,6 15,0 4,2 2, ,5-921,2 2,8-12,9 15,8 5,0 2, ,5-972,5 3,2-12,9 16,1 5,8 2, ,5-964,4 3,9-11,6 15,5 7,2 3, , ,1 4,4-11,9 16,3 8,4 4, , ,0 4,9-13,7 18,6 9,6 4, , ,6 5,5-12,7 18,2 10,9 5, , ,5 6,2-14,0 20,1 12,3 6, , ,4 7,0-14,7 21,7 13,8 6, , ,5 7,9-13,7 21,6 15,4 7,7 Instytut Badań Strukturalnych Strona 9

10 Ponadto, rządowemu projektowi podnoszenia wieku emerytalnego towarzyszy możliwość podjęcia tzw. y częściowej w wysokości 50% hipotetycznej y, w wieku 62 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pod warunkiem posiadania łącznego stażu składkowego i nieskładkowego w wysokości minimum 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn oraz zgromadzenia kapitały emerytalnego w wysokości gwarantującej co najmniej ę minimalną w momencie wystąpienia o ę częściową. Alternatywnie, w projekcie stworzonym w ramach pakietu flexicurity zaproponowaliśmy inne działanie osłonowe, w postaci prawa do podjęcia pełnej y w wieku 65 lat pod warunkiem stażu pracy w wysokości co najmniej 40 lat. W Tabeli 11 prezentujemy liczbę uprawnionych do odpowiednio y częściowej oraz y w wieku 65 lat (zarówno w wariancie zmian wieku emerytalnego proponowanego przez rząd). Uzyskane wyniki wskazują, że do y częściowej uprawnionych będzie ponad 100 tys. mężczyzn w horyzoncie 5 lat, a wraz z podnoszeniem wieku emerytalnego kobiet, od 2021 roku również panie będą mogły nabywać prawa do tego świadczenia, tak że 2035 roku ponad 0,5 mln osób rocznie będzie miało prawo do y częściowej. W przypadku wprowadzenia alternatywnie prawa do podjęcia pełnej y w wieku 65 lat pod warunkiem stażu pracy w wysokości co najmniej 40 lat, liczba osób uprawnionych do podjęcia świadczenia przed osiągnięciem wieku ustawowego byłaby ok. o połowę mniejsza. Ponadto, o ile dla mężczyzn a 65/40 byłaby oczywiście dwukrotnie wyższa niż a częściowa, to w przypadku kobiet różnice sięgałaby dwuipółkrotności. Ponadto, podjęcie y częściowej i zaprzestanie pracy w przypadku mężczyzn prowadziłoby do obniżenia y po osiągnięciu wieku ustawowego o ok. 10 proc. w porównaniu do sytuacji pozostawania na rynku pracy, natomiast w przypadku kobiet spadek y wynosiłby proc. dla tych roczników, które mogłyby ją pobierać przez pięć lat. Instytut Badań Strukturalnych Strona 10

11 Tabela 11. Oczekiwana przeciętna wysokość y częściowej zgodnie z projektem rządowym (w cenach bieżących) dla osób urodzonych w latach wg płci. Mężczyźni Kobiety Rok przejścia na ę Emerytur a bez częściowej Emerytur a częściowa Emerytura po podjęciu częściowej i zaprzestani u pracy Rok przejścia na ę Emerytur a bez częściowej Emerytur a częściowa Emerytura po podjęciu częściowej i zaprzestani u pracy Instytut Badań Strukturalnych Strona 11

Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach?

Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach? Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach? Jarosław Oczki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Skutki reformy z 1999 r. Celem

Bardziej szczegółowo

R y n e k p r a c y a s t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i w P o l s c e. P i o t r L e w a n d o w s k i

R y n e k p r a c y a s t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i w P o l s c e. P i o t r L e w a n d o w s k i R y n e k p r a c y a s t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i w P o l s c e P i o t r L e w a n d o w s k i W XXI wieku Polska będzie krajem starszych ludzi Polska to jeden z najszybciej starzejących się

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) WPROWADZENIA W ŻYCIE PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) WPROWADZENIA W ŻYCIE PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY OBNIŻENIE WIEKU EMERYTALNEGO OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) WPROWADZENIA W ŻYCIE PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY Podsumowanie Przedmiotem naszej oceny jest prezydencki projekt ustawy, który ma na celu obniżenie

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA POLSKI

PERSPEKTYWY DLA POLSKI Raport PERSPEKTYWY DLA POLSKI Polska gospodarka w latach 2015 2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość Wprowadzenie do raportu i koordynacja projektu: Leszek Balcerowicz Redakcja i synteza:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2018 2022 WARSZAWA, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego

Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego Paweł (Andrzej) Strzelecki Narodowy Bank Polski Instytut Statystyki i Demografii, SGH Seminarium Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Bardziej szczegółowo

KULA ŚNIEGOWA W POLSKICH FINANSACH PUBLICZNYCH JJ CONSULTING JANUSZ JANKOWIAK

KULA ŚNIEGOWA W POLSKICH FINANSACH PUBLICZNYCH JJ CONSULTING JANUSZ JANKOWIAK KULA ŚNIEGOWA W POLSKICH FINANSACH PUBLICZNYCH JJ CONSULTING JANUSZ JANKOWIAK KULA ŚNIEGOWA DEFICYTU I DŁUGU ŹRÓDŁO GUS, KWIECIEŃ 2011 2007 2008 2009 2010 PKB 1 176 737 1 275 432 1 343 657 1 415 514 DEFICYT

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach Informacja prasowa, 24 stycznia 2012 r.

Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach Informacja prasowa, 24 stycznia 2012 r. Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004- Informacja prasowa, 24 stycznia 202 r. W latach 200- wpływ polityki spójności na rozwój Polski był jednoznacznie pozytywny.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2016 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2050 ROKU WARSZAWA, LISTOPAD 2003 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Dezaktywizacja emerytalna i sytuacja osób w wieku okołoemerytalnym na rynku pracy

Załącznik 4. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Dezaktywizacja emerytalna i sytuacja osób w wieku okołoemerytalnym na rynku pracy Załącznik 4 do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w u okołoemerytalnym Dezaktywizacja emerytalna i sytuacja osób w u okołoemerytalnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 1. Wprowadzenie 2. Prognozy ludności w regionie 3. Pracujący

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Reformy systemów emerytalnych astabilność finansów publicznych KINGA KACZOR, MAGDALENA SIERADZAN

Reformy systemów emerytalnych astabilność finansów publicznych KINGA KACZOR, MAGDALENA SIERADZAN Reformy systemów emerytalnych astabilność finansów publicznych KINGA KACZOR, MAGDALENA SIERADZAN Słowo wstępu Zabezpieczenie emerytalne obywateli to obowiązek konstytucyjny państwa Bezpieczeństwo systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikat FOR: Obietnice A. Dudy kosztują więcej niż B. Komorowskiego

Komunikat FOR: Obietnice A. Dudy kosztują więcej niż B. Komorowskiego Warszawa, 21 maja 2015 r. Komunikat FOR: Obietnice A. Dudy kosztują więcej niż B. Komorowskiego W Polsce polityka gospodarcza jest domeną rządu. Prezydent może jednak na nią wpływać wychodząc z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2018 2022 WARSZAWA, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2016 2020 WARSZAWA, LISTOPAD 2014 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTALNEGO DO 2060 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze zmiany w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Dobrowolność uczestnictwa w OFE analiza potencjalnych skutków. Autor: Piotr Lewandowski

Dobrowolność uczestnictwa w OFE analiza potencjalnych skutków. Autor: Piotr Lewandowski Dobrowolność uczestnictwa w OFE analiza potencjalnych skutków Autor: Piotr Lewandowski WARSZAWA, 5 LIPCA 2013 Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Analiza scenariuszowa wysokości emerytur i stóp zastąpienia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego 1. Dlaczego dług ukryty jest ważny? 2. Zakres ukrytego długu, różne metodologie 3. Metodologia ESA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2017 2021 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2017 2021 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r. 27 kwietnia 2007 r. Uzasadnienie W wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z deklaracjami zawartymi w przepisach uchwalonych w 1998 r., ulega stopniowej likwidacji możliwość wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r.

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Mateusz Walewski Reforma systemu emerytalnego jest ważnym elementem Programu

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN SPIS TREŚCI Struktura środków sektora finansów publicznych Akcyza VAT CIT vs. PIT w 2010 roku PIT+ZUS Podatnicy Obserwacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie. 27 kwietnia 2007 r. 27 kwietnia 2007 r. Uzasadnienie W wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z deklaracjami zawartymi w przepisach uchwalonych w 1998 r., ulega stopniowej likwidacji możliwość wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY S YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce 2012 r. (dane średnioroczne) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2013 2017 WARSZAWA, WRZESIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2016 2020 WARSZAWA, LISTOPAD 2014 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma systemu emerytalnego. Od tego momentu w Polsce funkcjonują równolegle dwa systemy emerytalne: stary system emerytalny dla osób urodzonych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 2018 WARSZAWA, LIPIEC 2012 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium International Journal of Management and Economics 30, 210-213

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed polityką rynku pracy w spowalniającej gospodarce

Wyzwania przed polityką rynku pracy w spowalniającej gospodarce Wyzwania przed polityką rynku pracy w spowalniającej gospodarce Piotr Lewandowski Instytut Badań Strukturalnych Pytania Czy aktywna polityka rynku pracy w Polsce jest gotowa by odpowiedzieć na wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego

Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego PAWEŁ STRZELECKI Szkoła Główna Handlowa Podaż pracy w długim okresie a stabilność systemu ubezpieczenia społecznego 1. Wprowadzenie Starzenie się polskiego społeczeństwa, a więc zwiększanie się udziału

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus.

Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus. Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 17 Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus. Część I. Osoby z grupy 50 plus na rynkach pracy państw członkowskich. Proces starzenia się społeczeństw nie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Konferencja Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)

Konferencja Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) Konferencja Fundacji FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) Warszawa, 15 marca 2011 1 Skumulowane wydatki na OFE oraz wynagrodzenia w sektorze publicznym w latach 2000-2010 1400 1200 1151,9 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Polskie emerytury są i będą bezpieczne, a finanse Polski zostały uratowane przed narastającym długiem publicznym - powiedział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw Poziom podstawowy Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Struktura wieku zależy głównie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wolność gospodarcza a tempo wzrostu gospodarki. Wiktor Wojciechowski

Wolność gospodarcza a tempo wzrostu gospodarki. Wiktor Wojciechowski Wolność gospodarcza a tempo wzrostu gospodarki Wiktor Wojciechowski Plan wykładu: Od czego zależy tempo wzrostu gospodarki? W jakim tempie rosła polska gospodarka w ostatnich latach na tle krajów OECD?

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza 13 grudnia 2013 r.

Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza 13 grudnia 2013 r. Regulacje rynku pracy i rynku produktów a wzrost gospodarki Wiktor Wojciechowski Plus Bank S.A. Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza 13 grudnia 2013 r. Plan wykładu: Czy w ostatnich latach tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI

BEZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI BEZROBOCIE W OKRESIE TRANSFORMACJI Katarzyna Konopka BEZROBOTNY - DEFINICJA Według Głównego Urzędu Statystycznego bezrobotny to osoba w wieku od 15 do 74 lat, a w okresie badanego tygodnia: a) nie była

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 396 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Informacja. Nr 396 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wstępna ocena wykonania budżetu państwa w 1995 r. w zakresie wydatków na finansowanie bezrobocia i ubezpieczeń społecznych na tle

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA LATA 2007 2011 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005 SPIS TREŚCI Spis treści...2 Wstęp...3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Wprowadzenie Pojęcie i ewolucja ryzyka starości Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Przemiany gospodarczo polityczne, a reformy systemów emerytalnych. Reformy systemów emerytalnych :

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo