Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r."

Transkrypt

1 Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008

2 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych w zakresie posiadania aktywów w wysokości nie niŝszej niŝ wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto oraz pokrycia marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego środkami własnymi według stanu na dzień 30 czerwca 2008r. Podstawę analizy stanowiły sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2008r. Do porównań wykorzystano dane finansowe zakładów ubezpieczeń (ogółem oraz w podziale na działy ubezpieczeń) z poprzednich 4 okresów sprawozdawczych. Zgodnie z przepisami prawa zakłady ubezpieczeń tworzą rezerwy technicznoubezpieczeniowe, które są przeznaczone na pokrycie bieŝących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane posiadać aktywa spełniające określone warunki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Margines wypłacalności oblicza się według wskazanych wzorów matematycznych, w przypadku umów ubezpieczeń na Ŝycie do wyliczeń wykorzystuje się wartość rezerwy matematycznej oraz wielkość ryzyka, a przypadku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - wartość składki przypisanej oraz przeciętnej rocznej kwoty odszkodowań. Dodatkowo na wartość marginesu wypłacalności wpływ ma rodzaj i zakres reasekuracji przyjmowanych przez zakład ryzyk. Normy ostroŝnościowe obowiązujące zakłady ubezpieczeń przewidują obowiązek posiadania przez zakłady ubezpieczeń środków własnych (są to aktywa zakładu ubezpieczeń nie przeznaczone na pokrycie zobowiązań, z wyłączeniem szczególnych aktywów, tj. m.in. wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansujących inwestycje w ramach grupy ubezpieczeniowej i konglomeratu) w wysokości nie niŝszej niŝ margines wypłacalności. Środki własne pełnią więc funkcję buforu chroniącego zakład ubezpieczeń przed skutkami niekorzystnych fluktuacji w przebiegu działalności zakładu, powodujących wzrost wysokości zobowiązań (odszkodowań i świadczeń) w porównaniu do wartości przewidywanych. NaleŜy wskazać, Ŝe przepis prawa nakłada równieŝ warunek, aby środki własne zakładu ubezpieczeń nigdy nie były niŝsze od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego. PowyŜszy przepis ma na ogół zastosowanie w przypadku zakładów ubezpieczeń, które nie rozpoczęły jeszcze działalności ubezpieczeniowej bądź prowadzą ją bardzo krótko, co powoduje, Ŝe ich margines wypłacalności obliczony zgodnie ze standardowymi formułami ma niską wartość i nie byłby właściwym wyznacznikiem normy ostroŝnościowej. I. Przedmiot i zakres analizy Zakres analizy obejmował: spełnianie wymogów posiadania aktywów spełniających warunki określone w ustawie w wysokości nie niŝszej niŝ wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto (art. 154 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). spełnianie wymogów kapitałowych w zakresie posiadania środków własnych w wysokości nie niŝszej niŝ margines wypłacalności i nie niŝszej niŝ kapitał gwarancyjny (art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej), Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać aktywa spełniające warunki określone w ustawie w wysokości nie niŝszej niŝ wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto. Oznacza to, Ŝe zakład ubezpieczeń

3 powinien posiadać odpowiedniej jakości aktywa (tzn. aktywa naleŝące do określonych kategorii i odpowiednio zdywersyfikowane), w wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które są przeznaczone na pokrycie bieŝących i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości nie niŝszej niŝ margines wypłacalności i nie niŝszej niŝ kapitał gwarancyjny. W przypadku stwierdzenia naruszeń ww. przepisów prawa podejmowano czynności nadzorcze w stosunku do zakładów ubezpieczeń w celu zapewnienia prawidłowych stosunków finansowych. Czynności nadzorcze, które organ nadzoru moŝe podjąć wobec zakładu ubezpieczeń, w przypadku naruszenia ww. przepisów prawa określa: art. 187 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym w przypadku gdy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładu ubezpieczeń nie są pokryte aktywami zgodnie z prawem, organ nadzoru moŝe zobowiązać zakład ubezpieczeń do przedłoŝenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w zakresie rezerw technicznoubezpieczeniowych, art. 187 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym w przypadku gdy środki własne zakładu ubezpieczeń są niŝsze niŝ wymagany margines wypłacalności, organ nadzoru moŝe zobowiązać zakład ubezpieczeń do przedłoŝenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych, do zatwierdzenia przez organ nadzoru. Natomiast obowiązek zakładu ubezpieczeń, w sytuacji braku pokrycia wymaganego kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, określony został w art. 187 ust. 3 ustawy, w myśl którego jeŝeli środki własne zakładu ubezpieczeń są niŝsze niŝ wymagany kapitał gwarancyjny, zakład ubezpieczeń jest obowiązany niezwłocznie: 1) zawiadomić organ nadzoru o zaistniałej sytuacji, 2) przedłoŝyć do zatwierdzenia przez organ nadzoru krótkoterminowy plan wypłacalności. W ww. przypadkach, zgodnie z art. 187 ust. 4 ustawy, organ nadzoru moŝe: 1) zakazać zakładowi ubezpieczeń swobodnego rozporządzania aktywami lub ograniczyć zakres działalności; 2) wyznaczyć zakładowi ubezpieczeń termin przedłoŝenia planów, o których mowa w ust. 1 i 2, lub termin, do którego zakład ubezpieczeń powinien przywrócić prawidłowe stosunki finansowe albo wypłacalność, 3) zakazać zakładowi ubezpieczeń dokonywania wypłat z zysku. Ponadto w przypadkach, o których mowa w art. 187 ust. 1-3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeśli organ nadzoru uzna, Ŝe zostały zagroŝone interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposaŝonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, moŝe podjąć czynności określone w ustawie, które uzna za konieczne w celu ochrony interesów tych osób, w szczególności organ nadzoru moŝe zaŝądać od zakładu ubezpieczeń przedłoŝenia programu naprawczego. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez organ nadzoru w drodze decyzji. JeŜeli zakład ubezpieczeń nie wykonuje w wyznaczonym terminie przedmiotowej decyzji, lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa, zawartych umów ubezpieczenia lub nie udziela informacji lub wyjaśnień, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, organ nadzoru moŝe, w drodze decyzji: nakładać na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pienięŝne, nakładać na zakład ubezpieczeń kary pienięŝne, zawieszać w czynnościach członków zarządu zakładu ubezpieczeń, występować z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub odwołanie udzielonej prokury. 2

4 II. Podmioty objęte analizą Informacja o wypłacalności zakładów ubezpieczeń opracowana została na podstawie danych finansowych przedstawionych w kwartalnych sprawozdaniach finansowych sporządzonych według stanu na dzień 30 czerwca 2008r. przez 66 zakładów ubezpieczeń, tj. 65 krajowych zakładów ubezpieczeń (w tym jeden zakład reasekuracji) oraz 1 główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Według stanu na 30 czerwca 2008r. dwa zakłady ubezpieczeń nie były zobowiązane do przekazania sprawozdań finansowych w związku z faktem wykreślenia ich z Krajowego Rejestru Sądowego. III. Wybrane pozycje finansowe zakładów ubezpieczeń Według stanu na dzień 30 czerwca 2008r. stratę finansową poniosło 18 zakładów ubezpieczeń (9 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I oraz 9 w dziale II), zaś stratę techniczną 24 (9 w dziale I oraz 15 w dziale II). Łączna wartość wyniku finansowego wszystkich zakładów ubezpieczeń wyniosła 4 365,19 mln zł, tj. o 823,61 mln zł więcej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (więcej o 23,26%), zaś wyniku technicznego 2 394,66 mln zł, tj. o 641,00 mln zł mniej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (mniej o 21,12%). Dla zakładów ubezpieczeń o najwyŝszych ponoszonych stratach głównymi przyczynami wykazywanych strat są: pogorszenie rentowności lokat, wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej, utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie wskaźnika szkodowości przede wszystkim w ubezpieczeniach grupy 10. Prezentowana na dzień 30 czerwca 2008r. wartość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyniosła łącznie ,55 mln zł, tj. o 7 560,41 mln zł więcej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (o 7,01%), natomiast wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyniosła łącznie ,99 mln zł, tj. o 7 759,09 mln zł więcej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (o 8,84%). Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla całego sektora, jak i dla poszczególnych działów nie uległ znaczącym zmianom, przy czym utrzymuje się tendencja wyŝszej wartości wskaźnika dla działu II od wartości wskaźnika dla działu I. Wartości oraz wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ogółem oraz w podziale na dział I i dział II w analizowanym okresie przedstawia Tabela 1, natomiast kształtowanie się tych wartości w ww. okresie prezentuje Wykres 1. 3

5 Tabela 1. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami (w mln zł) Wyszczególnienie Aktywa na pokrycie rezerw Ogółem , , , , ,55 Dział I , , , , ,47 Dział II , , , , ,08 Dynamika (kwartał poprzedni = 100) - 99,29 101,39 101,64 104,58 Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe Ogółem , , , , ,99 Dział I , , , , ,95 Dział II , , , , ,04 Dynamika (kwartał poprzedni = 100) - 101,23 101,10 101,12 105,16 Wskaźnik pokrycia rezerw Ogółem 122,93% 120,58% 120,92% 121,54% 120,86% Dział I 112,22% 108,26% 108,84% 110,34% 107,41% Dział II 152,29% 153,90% 153,90% 150,78% 157,30% Zmiana w ujęciu kwartalnym (p.p.) - -2,36 0,34 0,62-0,68 Wykres 1. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ogółem) A k t y w a n a p o k ry c ie re z e rw R e z e rw y t e c h n ic z n o -u b e z p ie c z e n io w e Według kwartalnych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, wartość środków własnych na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosła łącznie ,14 mln zł, tj. o 129,97 mln zł mniej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (o 0,47%). Wartość marginesu wypłacalności na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosła łącznie 6 430,98 mln zł, tj. o 896,04 mln zł więcej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (o 16,19%), natomiast wartość kapitału gwarancyjnego na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosła łącznie 2 403,08 mln zł, tj. o 237,61 mln zł więcej niŝ na dzień 30 czerwca 2007r. (o 10,97%). Na przedmiotową zmianę marginesu wypłacalności największy wpływ miał: w przypadku ubezpieczeń działu I wzrost wielkości ryzyka dla krótkoterminowych (do 3 lat) umów ubezpieczenia przyporządkowanych do grupy 1, w przypadku ubezpieczeń działu II wzrost składki przypisanej brutto. 4

6 Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności dla całego sektora uległ zmniejszeniu z 499% do 427%, co wynika głównie ze zmniejszenia tego wskaźnika w dziale I. Wartości marginesu wypłacalności, kapitału gwarancyjnego i środków własnych ogółem oraz w podziale na dział I i dział II w analizowanym okresie przedstawia Tabela 2, natomiast kształtowanie się tych wartości w ww. okresie przedstawia Wykres 2. Tabela 2. Środki własne, margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (w mln zł) Wyszczególnienie Środki własne Ogółem , , , , ,14 Dział I 9 526, , , , ,42 Dział II , , , , ,72 Dynamika (kwartał poprzedni = 100) - 105,68 100,03 102,79 91,60 Margines wypłacalności Ogółem 5 534, , , , ,98 Dział I 2 932, , , , ,96 Dział II 2 602, , , , ,02 Dynamika (kwartał poprzedni = 100) - 102,57 102,85 103,55 106,37 Kapitał gwarancyjny Ogółem 2 165, , , , ,08 Dział I 1 139, , , , ,79 Dział II 1 025, , , , ,29 Dynamika (kwartał poprzedni = 100) - 101,84 102,24 101,32 104,67 Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi Ogółem 498,85% 513,99% 499,90% 496,20% 427,32% Dział I 324,82% 349,23% 347,33% 341,82% 242,68% Dział II 695,00% 694,63% 667,05% 666,65% 645,47% Zmiana w ujęciu kwartalnym (p.p.) 15,14% -14,10% -3,69% -68,88% Wykres 2. Środki własne, margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (ogółem, w mln zł) Środki własne Margines wypłacalności Kapitał gwarancyjny 5

7 IV. Wyniki analizy Na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono naruszenia art. 154 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przypadku Ŝadnego zakładu ubezpieczeń. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008r. naruszenie art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej wystąpiło w 6 z 66 zakładów ubezpieczeń, w tym w 3 zakładach ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I i 3 zakładach ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II. W porównaniu ze stanem na dzień 31 marca 2008r. liczba zakładów ubezpieczeń naruszających przepis art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie uległa zmianie (przy czym na dzień 17 września 2008r. 2 zakłady ubezpieczeń dostosowały działalność do przepisów prawa w tym zakresie, 3 kolejne oczekiwały na wpis zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 1 realizował kolejne etapy planu naprawczego). Na dzień 30 czerwca 2008r. udział składki przypisanej brutto wymienionych zakładów ubezpieczeń w składce przypisanej brutto ogółem wynosił 5,04%, co oznacza zmniejszenie udziału w porównaniu z 31 marca 2008r. o 2,3pp. Z analizy informacji posiadanych przez organ nadzoru wynika, iŝ główne przyczyny problemów z wypłacalnością zakładów ubezpieczeń to dynamiczny wzrost składki przypisanej brutto z ubezpieczeń inwestycyjnych oferowanych wspólnie z bankami oraz pogorszenie się wyników zakładów ubezpieczeń z działalności lokacyjnej, a takŝe pogorszenie się wskaźników szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych z grupy 10. NaleŜy podkreślić, Ŝe wskazane w raporcie zakłady ubezpieczeń podjęły juŝ przewidziane w planach naprawczych działania związane z podwyŝszeniem kapitałów własnych. W przypadkach, w których działania te wymagały odpowiednich decyzji organu nadzoru, zostały one podjęte, co umoŝliwiło zakładom złoŝenie stosownych wniosków o rejestrację zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą ujawnienia zmian w rejestrze zakłady ubezpieczeń zyskają prawo zwiększenia środków własnych, co umoŝliwi im dostosowanie działalności do przepisów prawa do dnia 31 grudnia 2008r., o ile zrealizowane zostaną pozostałe załoŝenia dotyczące rozwoju ich sytuacji finansowej. Ocena obecnej sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń wymienionych w raporcie pozwala na uznanie, w świetle podjętych działań naprawczych, Ŝe wykazane naruszenia prawa w zakresie wysokości środków własnych nie powodują realnego zagroŝenia interesów ubezpieczonych. Zakłady ubezpieczeń posiadają bowiem aktywa przewyŝszające rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i na bieŝąco realizują zobowiązania z umów ubezpieczenia. 6

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja

Zasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo