Egzamin ITIL Foundation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin ITIL Foundation"

Transkrypt

1 Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań. 2. Wszystkie odpowiedzi należy zaznaczyć na oryginalnym arkuszu egzaminacyjnym. 3. Na wypełnienie tego arkusza przewidziano 60 minut. 4. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania co najmniej 26 punktów na 40 możliwych (65%). Strona 1

2 1. Które typy zmian zazwyczaj NIE wchodzą w zakres zarządzania zmianami? a) Zmiany w komputerach typu mainframe b) Zmiany dotyczące strategii biznesu c) Zmiany w umowach SLA d) Wycofanie usługi z eksploatacji 2. Które z poniższych stwierdzeń NIE jest celem eksploatacji usług? a) Przeprowadzenie testów w celu zagwarantowania, że usługi są zaprojektowane w taki sposób, by zaspokoić potrzeby biznesowe b) Świadczenie i zarządzanie usługami IT c) Zarządzanie technologią używaną do świadczenia usług d) Monitorowanie wydajności technologii i procesów 3. Funkcja kontroli eksploatacji systemów informatycznych (IT operations control) dotyczy: a) Kierowników funkcji zarządzania technicznego i zarządzania aplikacjami b) Nadzorowania wykonywania i monitorowania czynności operacyjnych oraz Zdarzeń c) Zestawu narzędzi wykorzystywanych do monitorowania i prezentowania statusu infrastruktury informatycznej i aplikacji d) Sytuacji, gdy wymagane jest zaangażowanie centrum obsługi użytkowników do monitorowania statusu infrastruktury, w sytuacji gdy operatorzy nie są dostępni 4. Który proces odpowiada za rejestrowanie relacji pomiędzy komponentami usług? a) Zarządzanie poziomem świadczenia usługi (SLM) b) Zarządzanie portfelem usług c) Zarządzanie zasobami i konfiguracją (SACM) d) Zarządzanie incydentami Strona 2

3 5. Do czego wykorzystywany jest model RACI? a) Dokumentowanie ról i odpowiedzialności uczestników procesu lub czynności b) Definiowanie wymagań dla nowej usługi lub procesu c) Analizowanie wpływu incydentu na biznes d) Tworzenie zrównoważonej karty wyników przedstawiającej ogólny stan zarządzania usługami 6. Które z następujących określeń NAJLEPIEJ opisuje Umowę OLA? a) Umowa pomiędzy dostawcą usług informatycznych, a inną częścią tej samej organizacji, która pomaga w świadczeniu usług b) Pisemna umowa pomiędzy dostawcą usług informatycznych, a jego odbiorcą (-ami), określająca kluczowe cele i obowiązki obu stron c) Umowa pomiędzy dwoma dostawcami usług dotycząca poziomów usługi wymaganych przez odbiorcę d) Umowa pomiędzy zewnętrznym centrum obsługi użytkowników, a odbiorcą IT, dotycząca czasów odpowiedzi i rozwiązania 7. GŁÓWNYM celem procesu zarządzania dostępnością jest: a) Monitorowanie i raportowanie dostępności komponentów b) Zapewnianie, że osiągane są wszystkie cele określone w umowach SLA c) Zagwarantowanie poziomów dostępności dla usług i komponentów d) Zapewnienie, że dostępność usług zaspokaja uzgodnione potrzeby biznesu 8. Dla których z poniższych proces przekazanie usług dostarcza wytycznych? 1. Wprowadzania nowych usług 2. Wycofania usług z eksploatacji 3. Przekazanie usług pomiędzy dostawcami usług a) Tylko 1 i 2 b) Tylko 1 c) Wszystkie z powyższych d) Tylko 1 i 3 Strona 3

4 9. Która z następujących NIE jest fazą w cyklu życia usługi? a) Optymalizacja usług b) Przekazanie usług c) Projektowanie usług d) Strategia usług 10. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących systemu zarządzania konfiguracją (CMS) jest PRAWDZIWE? a) System zarządzania konfiguracją (CMS) nie powinien zawierać danych o klientach i użytkownikach b) Można mieć więcej niż jeden system zarządzania konfiguracją (CMS) c) Nie powinno być więcej niż jedna baza zarządzania konfiguracją (CMDB) d) System zarządzania konfiguracją (CMS) jest potrzebny nawet jeżeli organizacja oddaje swoje usługi informatyczne w outsourcing. 11. Które z poniższych to trzy podprocesy procesu zarządzania potencjałem wykonawczym (Capacity Management)? a) Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu, zarządzanie potencjałem wykonawczym usług, zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów b) Zarządzanie potencjałem wykonawczym dostawców, zarządzanie potencjałem wykonawczym usług, zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów c) Zarządzanie potencjałem wykonawczym dostawców, zarządzanie potencjałem wykonawczym usług, zarządzanie potencjałem wykonawczym technologii d) Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu, zarządzanie potencjałem wykonawczym technologii, zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów 12. Co z niżej wymienionych może być przechowywane w bibliotece zatwierdzonych nośników (DML)? 1. Kopie zakupionego oprogramowania 2. Kopie wewnętrznie opracowanego oprogramowania 3. Odpowiednie dokumenty licencyjne 4. Harmonogram zmian a) Wszystkie z powyższych b) Tylko 1 i 2 c) Tylko 2, 3 i 4 d) Tylko 1, 2 i 3 Strona 4

5 13. Który proces jest odpowiedzialny za przeprowadzanie regularnych przeglądów umów OLA? a) Zarządzanie dostawcami b) Zarządzanie poziomem świadczenia usługi (SLM) c) Zarządzanie portfelem usług d) Zarządzanie popytem 14. Która rola powinna zagwarantować, że dokumentacja procesu jest aktualna i dostępna? a) Właściciel usługi b) Dyrektor działu informatyki (CIO) c) Zarządzanie wiedzą d) Właściciel procesu 15. Którego z poniższych zagadnień dotyka proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami? 1. Określenie i uzgodnienie planów wydań i wdrożeń 2. Zagwarantowanie możliwości śledzenia pakietów wydania 3. Zatwierdzanie zmian, aby wspomagać proces a) Tylko 1 i 2 b) Wszystkie z powyższych c) Tylko 2 i 3 d) Tylko 1 i Które z poniższych są charakterystykami każdego procesu? 1. Jest mierzalny 2. Dostarcza konkretne efekty 3. Dostarcza swoje podstawowe efekty do odbiorców i udziałowców a) Tylko 1 i 3 b) Tylko 1 i 2 c) Tylko 2 i 3 d) Wszystkie z powyższych Strona 5

6 17. Które z poniższych cech ITIL przyczyniły się do jego sukcesu? 1. Jest niezależny od dostawcy (technologii) 2. Nie jest nakazowy 3. Jest najlepszą praktyką 4. Jest standardem a) Tylko 3 b) Tylko 1, 2 i 3 c) Wszystkie z powyższych d) Tylko 2, 3 i Komu należy nadać dostęp do polityki bezpieczeństwa informacji? a) Kierownikom wyższego szczebla i pracownikom działu IT b) Kierownikom wyższego szczebla, dyrektorom działu IT i menedżerowi ds. bezpieczeństwa c) Wszystkim klientom, użytkownikom i pracownikom działu IT d) Wyłącznie pracownikom działu zarządzania bezpieczeństwem informacji 19. Które z poniższych określeń są prawidłowymi elementami SDP? 1. Uzgodnione i udokumentowane wymagania biznesowe 2. Plan przekazania usługi 3. Wymagania dotyczące nowych lub zmienionych procesów 4. Metryki do pomiaru usługi a) Tylko 1 b) Tylko 2 i 3 c) Tylko 1, 2 i 4 d) Wszystkie z powyższych Strona 6

7 20. Które z poniższych to przykłady narzędzi, które mogą wspierać fazę przekazania usług w cyklu życia usługi? 1. Narzędzie do przechowywania zatwierdzonych wersji oprogramowania 2. Narzędzie wspierające proces zarządzania zmianami 3. Narzędzie do automatycznej dystrybucji oprogramowania 4. Narzędzie do testowania i walidacji a) Tylko 1, 3 i 4 b) Tylko 1, 2 i 3 c) Wszystkie z powyższych d) Tylko 2, 3 i Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zarządzania problemami są PRAWDZIWE? 1. Odpowiada za przekazanie do zarządzania zmianami wszystkich rozwiązań i obejść, które wymagają wprowadzenia zmian w elementach konfiguracji (CI) 2. Dostarcza do zarządzania finansowego informacje o kosztach rozwiązywania problemów i zapobiegania im a) Tylko 1 b) Tylko 2 c) Oba z powyższych d) Żadne z powyższych 22. Co jest celem procesu realizacji wniosków? a) Obsługa wniosków o usługę składanych przez użytkowników b) Zapewnienie, że wszystkie wnioski w organizacji IT są realizowane c) Zapewnienie realizacji wniosków o zmianę d) Dopilnowanie dotrzymania Umowy SLA 23. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących tworzenia wartości poprzez usługi jest PRAWDZIWE? a) Postrzeganie usługi przez klienta jest istotnym czynnikiem tworzenia wartości b) Wartość usługi może być mierzona tylko w kategoriach finansowych c) Zapewnianie rezultatów dostawcy usług jest istotne dla wartości usługi d) Preferencje usługodawcy wpływają na postrzeganie wartości usługi Strona 7

8 24. Które z poniższych określeń opisujących odbiorcę wewnętrznego i zewnętrznego są NAJBARDZIEJ prawidłowe? a) Odbiorcy zewnętrzni powinni mieć lepszą obsługę ponieważ płacą za usługi informatyczne b) Odbiorcy wewnętrzni powinni mieć lepszą obsługę ponieważ płacą pracownikom wynagrodzenie c) Najlepszy poziom obsługi powinien dostać ten klient, który najwięcej płaci d) Wewnętrzni i zewnętrzni odbiorcy powinni być obsługiwani zgodnie z uzgodnionym poziomem świadczenia usługi 25. Które z poniższych powinna usługa informatyczna dostarczać odbiorcom? a) Zdolności b) Koszty c) Ryzyko d) Wartość 26. Za które z poniższych czynności odpowiada proces zarządzania poziomem świadczenia usługi (SLM)? a) Projektowanie systemu zarządzania konfiguracją z perspektywy biznesowej b) Tworzenie miar technologicznych, aby były dostosowane do potrzeb klientów c) Monitorowanie wydajności usług wobec umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) d) Szkolenie pracowników centrum obsługi użytkowników, w jaki sposób postępować ze skargami klientów dotyczącymi usług 27. Które z poniższych określeń NAJLEPIEJ podsumowuje cel procesu zarządzania zdarzeniami? a) Zdolność do wykrywania zdarzeń, zrozumienia ich i podjęcia właściwych działań b) Zdolność do wykrywania zdarzeń, przywrócenie usługi do normalnego działania tak szybko jak to możliwe oraz minimalizacja niekorzystnego wpływu na działalność operacyjną c) Zdolność do monitorowania i kontrolowania pracy personelu technicznego d) Zdolność do raportowania pomyślnego dostarczenia usług poprzez sprawdzanie dostępności urządzeń Strona 8

9 28. Który z poniższych elementów powinien być zawarty w katalogu usług? a) Informacje o wersji każdego oprogramowania b) Struktura organizacyjna firmy c) Informacje o zasobach d) Informacje o wszystkich eksploatowanych usługach 29. Co oznacza Gwarancja usługi? a) Usługa jest zgodna z przeznaczeniem. b) Nie wystąpią awarie aplikacji i infrastruktury związane z usługą. c) Wszystkie problemy związane z usługą przez określony czas są bezpłatnie naprawiane. d) Klienci usługi mają zagwarantowane określone poziomy dostępności, potencjału wykonawczego, ciągłości i bezpieczeństwa. 30. Jaka jest pierwsza czynność w ustawicznym doskonaleniu usług (CSI)? a) Zrozumienie celów i wizji biznesu b) Przeprowadzenie oceny wyjściowej w celu zrozumienia stanu obecnego c) Uzgodnienie priorytetów doskonalenia d) Opracowanie i weryfikacja planu 31. Które z poniższych stwierdzeń opisuje korzyść ze stosowania modelu incydentów? a) Sprawia, że problemy są łatwiejsze do identyfikacji i diagnozy b) Powoduje, że znane typy incydentów nie będą występowały ponownie c) Dostarcza wcześniej zdefiniowane kroki postępowania z konkretnymi typami incydentów d) Zapewnia, że wszystkie incydenty są łatwe do rozwiązania. Strona 9

10 32. Która z poniższych jest PRAWIDŁOWĄ sekwencją czynności przy postępowaniu z incydentami? a) Identyfikacja, rejestracja, kategoryzacja, nadanie priorytetu, wstępna diagnoza, eskalacja, badanie i diagnoza, rozwiązanie i przywrócenie usługi, zamknięcie b) Nadanie priorytetu, identyfikacja, rejestracja, kategoryzacja, wstępna diagnoza, eskalacja, dochodzenie i diagnoza, rozwiązanie i przywrócenie usługi, zamknięcie c) Identyfikacja, rejestracja, wstępna diagnoza, kategoryzacja, nadanie priorytetu, eskalacja, rozwiązanie i przywrócenie usługi, dochodzenie i diagnoza, zamknięcie d) Identyfikacja, wstępna diagnoza, dochodzenie, rejestracja, kategoryzacja, eskalacja, nadanie priorytetu, rozwiązanie i przywrócenie usługi, zamknięcie 33. Która z faz cyklu życia usługi zagwarantuje, że metody pomiarów dostarczą wymaganych parametrów dla nowych lub zmienionych usług.? a) Projektowanie usług b) Eksploatacja usług c) Strategia usług d) Dostarczanie usług 34 Które z poniższych procesów dotyczą/uwzględniają zarządzanie ryzykiem dla usług? 1. Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych (ITSCM) 2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3. Zarządzanie katalogiem usług a) Wszystkie z powyższych b) Tylko 1 i 3 c) Tylko 2 i 3 d) Tylko 1 i Która z poniższych propozycji NIE jest typem metryki opisanej w ustawicznym doskonaleniu usług (CSI)? a) Miary procesu b) Miary usługi c) Miary personelu d) Miary technologii Strona 10

11 36. Które stwierdzenie dotyczące relacji między systemem zarządzania konfiguracją (CMS), a systemem zarządzania wiedzą o usługach (SKMS) jest PRAWDZIWE? a) SKMS jest częścią CMS b) CMS jest częścią SKMS c) CMS i SKMS to jest to samo d) Nie ma relacji między CMS, a SKMS 37. Jaka jest rola rady ds. pilnych zmian (ECAB)? a) Wspieranie menedżera ds. zmian w zapewnianiu, aby żadna pilna zmiana nie była wprowadzana w szczególnie niestabilnych okresach działalności biznesowej b) Wspieranie menedżera ds. zmian we wdrażaniu pilnych zmian c) Wspieranie menedżera ds. zmian w ocenie pilnych zmian i w podejmowaniu decyzji o ich zatwierdzeniu d) Wspieranie menedżera ds. zmian w przyspieszaniu procesu realizacji pilnych zmian, aby nie wystąpiły nieakceptowane opóźnienia 38. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących centrum obsługi użytkowników są PRAWIDŁOWE? 1. Centrum obsługi użytkowników jest funkcją, która zapewnia komunikację pomiędzy IT, a użytkownikami we wszystkich sprawach dotyczących eksploatacji usług. 2. Centrum obsługi użytkowników powinno być właścicielem procesu zarządzania problemami. a) Tylko 2 b) Tylko 1 c) Oba powyższe d) Żadne z powyższych Strona 11

12 39. Które z poniższych jest PRAWIDŁOWYM rozwinięciem czterech P projektowania usług? a) Planowanie (planning), produkty (products), pozycja (position), proces (processes) b) Planowanie (planning), perspektywa (perspective), pozycja (position), ludzie (people) c) Perspektywa (perspective), partnerzy (partners), problemy (problems), ludzie (people) d) Ludzie (people), partnerzy (partners), produkty (products), procesy (processes) 40. Które z poniższych reprezentuje NAJLEPSZE działania jakie są podejmowane po znalezieniu obejście dla problemu? a) Zamknięcie zapisu problemu b) Zapis problemu pozostaje otwarty, a szczegóły obejścia są w nim udokumentowane c) Zapis problemu pozostaje otwarty, a szczegóły obejścia zostają udokumentowane we wszystkich powiązanych zapisach incydentów d) Zapis problemu pozostaje otwarty, a szczegóły obejścia zostają udokumentowane w wniosku o zmianę(rfc) Strona 12

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie usługami informatycznymi BLOK 1 AGENDA Usługa jako spoiwo świata biznesu i IT Usługa z perspektywy biznesu

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Informacje kontrolne dokumentu

Informacje kontrolne dokumentu Informacje kontrolne dokumentu Szczegóły dokumentu Nazwa dokumentu Cel dokumentu Numer wersji dokumentu 4.1 Status dokumentu Właściciel dokumentu Przygotowany przez Szczegółowy program nauczania do kursu

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański, Adrian

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja w zarządzaniu

Aktualna sytuacja w zarządzaniu Wykład 3 Aktualna sytuacja w zarządzaniu ISO- International Standard Organization European Fundation for Quality Management M.Baldrige Quality Award /Fundation E. Demnig QA/F Zarządzanie wiedzą, TQM, reenginnering

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo