Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania infrastrukturą informatyczną. Główne założenia: Wykorzystuje Kluczowe wskaźniki wiadomości (ang. Key Performance Indicators) Realizacja procesów jest raportowana i poddawana audytowi Podmioty zaangażowane w procesy mają definiowane role i określone zakresy obowiązków Usługa (ang. Service) według ITIL to sposób dostarczenia klientowi wartośći, które umożliwi mu zrealizowanie jego celów poprzez uzyskanie konkretnych rezultatów; powinna być kompleksowa (jeden podmiot odpowiada za całość jej realizacji) oraz powinna być dostarczana w rozsądnym koszcie Uczestnicy procesów dostarczania usług: odbiorca usługi, dostawca usługi, właściciel usługi, użytkownik, dostawca zewnętrzny/poddostawca Dwa kluczowe obszary: Service Support i Service Delivery Fazy cyklu życia usługi: o Strategia usług o Projektowanie usług o Przekazanie usług o Eksploatacja usług o Ustawiczne doskonalenie usług Eksploatacja usług faza cyklu życia usług w trakcie której wykonywane są procesy koordynacji i realizacji działań związanych z dostarczeniem odbiorcy usług IT na poziomie uzgodnionym w umowie. Zdefiniowane są następujące procesy wspierające eksploatację usług w środowisku produkcyjnym: Zarządzanie incydentami o realizowane w sytuacjach awaryjnych, zgłaszanych przez Odbiorcę usługi; o Incydent to zdarzenie powodujące lub mogące spowodować przerwę w dostarczeniu usług 1

2 o cel procesu to jak najszybsze przywrócenie dostępu usługi oraz zarejestrowanie incydentu w bazie w celu jego wykorzystania w fazie Ustawicznego doskonalenia usług o Help Desk / Service Desk jednostka przyjmująca zgłoszenia o incydentach, priorytetyzująca je i obsługująca z wykorzystaniem procedur naprawy o baza wiedzy stworzona w procesie Zarządzania wiedzą (faza Przekazania usług) Zarządzanie zdarzeniami o wykrywa zdarzenia, generuje i wykrywa powiadomienia o ich wystąpieniu o tzw. aktywne monitorowanie pracy systemu o dostarcza mechanizmów wczesnego i automatycznego wykrywania incydentów o stanowi bazę do automatycznego monitorowania systemu (częściowa eliminacja człowieka, zwiększenie szybkości reakcji na zdarzenia) Realizacja wniosków o obsługa Wniosków usług od użytkowników usług i kierowanych do dostawcy usług o umożliwia wnioskowanie o zmiany lub o nowe usługi i parametry o pozwala na zarządzanie wnioskami, ich zatwierdzanie i organizację ich realizacji o wnioski mogą powodować działania w różnych procesach i fazach Zarządzanie uprawnieniami dostępu o wspomaganie ochrony informacji (przyznawanie uprawnień dostępu do usług) o autoryzacja i autentykacja użytkowników o śledzenie dostępu Zarządzanie problemami o zapobiega powstawaniu incydentów i minimalizacji ich skutków o uruchamiany, gdy incydent nie został obsłużony przez proces Zarządzanie incydentami o tworzone są procedury naprawcze (dodane potem do bazy wiedzy dla Zarządzanie incydentami) 2

3 ITIL ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) to metodyka zarządzania infrastrukturą informatyczną. Jest to biblioteka dobrych praktyk określająca sposoby postępowania dotyczącego efektywnego świadczenia usług informatycznych. Praktyki te dotyczą: redukcji kosztów działania wydajnej komunikacji relacji z klientem zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia organizacji. Model ITIL jest modelem procesowym, skoncentrowanym na usługach. Proces wg ITIL jest usystematyzowanym zbiorem czynności posiadającym zdefiniowane wejścia oraz wyjścia. Proces powinien być definiowany przez podejmowane w odpowiedniej kolejności czynności / akcje a także reakcje na określone zdarzenia. Powinien mieć on też odpowiednie wyniki i odbiorców. Biblioteka ITIL opiera swoje działanie na zarządzaniu cyklem życia usług. Usługa (ang. Service) według ITIL to sposób dostarczenia klientowi wartości, która umożliwi mu zrealizowanie jego celów poprzez uzyskanie konkretnych rezultatów; powinna 3

4 być kompleksowa (jeden podmiot odpowiada za całość jej realizacji) oraz powinna być dostarczana w rozsądnym koszcie. ITIL wyróżnia fazy cyklu życia usługi: Strategia usług zawiera sposób określenia i analizy potrzeb klienta Projektowanie usług określa sposoby projektowania i modyfikacji usług Przekazanie usług zawiera wskazówki dotyczące wprowadzania nowych usług w środowisku produkcyjnym oraz zmieniania istniejących w tym sposobów ich walidacji i oceny Eksploatacja usług opisuje działania i procesy przydatne do zapewnienia wymaganej jakości usług Ustawiczne doskonalenie usług określa sposoby oceny i poprawy jakości usług i powiązanych procesów Istotnym elementem biblioteki ITIL jest tzw. Portfel usług. Jest on częścią bazy Systemu Zarządzania Wiedzą o Usługach. Zawiera on: Zbiór usług planowanych zawierający usługi projektowane lub będące w fazie koncepcyjnej Katalog usług SLA zawierający usługi działające, będące w fazie eksploatacji (jedyna część widoczna dla odbiorców usług) Service Level Agreement, SLA (ang.) - umowa utrzymania i ulepszania poziomu jakości świadczonych usług informatycznych zawierana między klientem a usługodawcą. Obejmuje ona: uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Podstawą SLA jest utworzenie katalogu świadczonych usług, który zawiera zdefiniowane i pogrupowane hierarchicznie usługi. Tworzone jest tzw. drzewo zależności, które na górze ma usługi świadczone dla biznesu, poniżej wspierające je usługi, kolejny poziom to infrastruktura oraz sieć. Na podstawie tak sprecyzowanych definicji usług określa się ich parametry. Usługi wycofane z działania Dla usług tworzonych, modyfikowanych i wycofywanych tworzone są tzw. pakiety projektu usługi (ang. Service Design Package, SDP). Są to dokumenty zawierające aspekty projektowania usługi, wymagania dotyczące każdego z etapów cyklu jej życia, oceny jej gotowości do realizacji oraz jej kryteria i miary odbioru. ITL wyróżnia dwie grupy procesów: Service Support oraz Service Delivery. Zbiór Service Support zawiera procesy służące do zapewnienia dostępności i odpowiedniego poziomu wydajności systemów informatycznych. Są to: Obsługa zgłoszeń użytkownika (ang. Service desk) Zarządzanie incydentami (ang. Incident management), Zarządzanie problemami (ang. Problem management), Zarządzanie konfiguracją (ang. Configuration management), Zarządzanie zmianą (ang. Change management), Zarządzanie wersją (ang. Release management). 4

5 Obsługa zgłoszeń użytkownika (ang. Service desk) oparta jest o punkt kontaktu organizacji świadczącej usługi a użytkownikiem. Jej rolą jest poprawa jakości świadczonych usług. Należą do niej: Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników Rozpoznanie i zbieranie informacji o problemach i incydentach (incydent rozumiany jest jako każde zdarzenie nie zaliczające się do normalnego działania usługi, powodujące przerwę w dostarczaniu usługi lub obniżenie jej jakości) Rozwiązywanie prostych problemów i skarg (w założeniu ok. 80% zgłoszeń) Przekazywanie poważniejszych incydentów do grup wsparcia wyższych poziomów Monitorowanie prac nad rozwiązaniem problemów oraz powiadamianiem użytkowników o przeprowadzonych działaniach. Zarządzanie incydentem (ang. Incident management) to proces obsługi awarii i przywrócenia sprawności działania i dostępności systemu. Powiązany jest on silnie z Service desk. Zarządzanie incydentem składa się z kilku etapów: Rozpoznanie i udokumentowanie awarii znajdowane przez usługodawcę lub też klienta. Na tym etapie istotne jest zgromadzenie jak największej ilości informacji dotyczących incydentu. Pomogą one w szybkiej identyfikacji błędu i jego naprawie. Klasyfikacja i wstępna pomoc Incydenty powinny być klasyfikowane pod kątem priorytetu, obszaru (zasięgu) działania oraz rodzaju. Prostsze do rozwiązania problemy są dzięki temu pokonywane szybko, na pierwszym poziomie wsparcia. Poważniejsze awarie są przekazywane na wyższe poziomy wsparcia. Każdy z zespołów wsparcia powinien mieć ściśle wyznaczone granice odpowiedzialności. Analiza awarii i określenie jej przyczyny Faza pracochłonna polegająca na określeniu źródeł napotkanego problemu. Implementacja rozwiązania usuwanie przyczyny problemu powinno się odbywać zgodnie z ujednoliconymi procedurami zapewniającymi minimalizację ryzyka wpływu zmian na inne części systemu. Zamknięcie incydentu sprawdzenie, czy awaria została usunięta w całości. W przypadku wykrycia dalszych nieprawidłowości awaria wraca do fazy analizy. Śledzenie i komunikacja - Rozwiązanie jest monitorowane i odpowiednio dokumentowane. Opracowanie tych informacji będzie przydatne w przyszłości, jeśli wystąpi podobny problem. Zarządzanie problemem (ang. Problem management) jest procesem, który odpowiada za zlokalizowanie przyczyny powstania incydentu oraz za przywrócenie systemowi pełnej sprawności. Do jego zadań należą: Rozwiązywanie problemów oraz z określeniem ich priorytetów Proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów 5

6 Definiowanie stałych, systemowych rozwiązań wspomagających usuwanie incydentów w przyszłości Zasilanie Bazy Wiedzy informacjami o problemach i sposobach ich rozwiązania Zarządzanie konfiguracją (ang. Configuration management) związane jest z działaniem całego systemu. Działa ono we współpracy z Bazą Danych Zarządzania Konfiguracją, która zawiera szczegóły konfiguracji poszczególnych elementów oraz ich wzajemnych powiązań. Takie podejście wspomaga proces Zarządzania wersją oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Zgromadzone informacje umożliwią także analizę trendów i ich wpływu na pojawianie się problemów i zmian. Zadania tego procesu to: Kontrola zasobów systemu Identyfikacja i opis wszystkich elementów konfiguracji Wspomaganie procesów Zarządzania incydentem, problemem, zmianą, wersją Kontrola sprawdzająca, czy aktualne elementy konfiguracji są autoryzowane i rejestrowane w bazie danych. Zarządzanie zmianą (ang. Configuration management) to proces odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie metod i procedur dotyczących skutecznego zarządzania zmianami i minimalizacji ryzyka ich przeprowadzania. Do zadań tego procesu należą: Inicjacja zmian i rejestracja tzw. wniosku o zmianę (RFC Request for Change) Oszacowanie kosztów, korzyści oraz ryzyka proponowanych zmian Tworzenie, testowanie i implementacja zmian Minimalizacja niekorzystnego wpływu zmian na inne usługi Zarządzanie wersją (ang. Release management) to proces wspomagający zmianę zakresu systemu z uwzględnieniem aspektów technicznych oraz nie-technicznych. Proces ten wykorzystuje się do przeprowadzania dużych zmian sprzętu, wprowadzania nowych wersji oprogramowania oraz całych grup zmian. Proces ten współpracuje z procesami Zarządzania konfiguracją oraz Zarządzania zmianą. Planowanie i nadzorowanie wdrożeń nowych wersji oprogramowania i sprzętu Śledzenie wdrożonych/zmienionych elementów w bazie danych konfiguracji, w tym redukcja ryzyka użycia sprzętu słabej jakości lub nieautoryzowanego oprogramowania Poprawa jakości usług i minimalizacja zakłóceń Zapis danych do biblioteki stosowanego oprogramowania oraz magazynu stosowanego sprzętu Drugą grupę procesów ITIL stanowi Service Delivery. Zawiera on procesy wspomagające zabezpieczanie usług świadczonych użytkownikom systemów. Procesy te to: Zarządzanie ciągłością usługi (ang. IT services continuity management), Zarządzanie dostępnością (ang. Availability management), 6

7 Zarządzanie pojemnością (ang. Capacity management), Zarządzanie poziomem usług (ang. Services level management), Zarządzanie finansami usługi (ang. Financial management of IT services). Zarządzanie ciągłością usługi (ang. Continuity management) jest procesem, który odpowiada za przywracanie świadczenia usługi w określonym, wymaganym czasie. Do zadań procesu należą: Opracowanie planu przywrócenia IT Redukcja przerw w dostarczaniu usługi oraz przywrócenie usług zgodnie z określonymi priorytetami Redukcja wpływu zagrożeń, wzrost zaufania klientów i wiarygodności Analiza i zarządzanie ryzykiem Zarządzanie dostępnością (ang. Availability management) jest procesem, który zapewnia dostępność usług w momentach, kiedy użytkownik ich potrzebuje. W szczególności obejmuje określenie wymaganego czasu dostępności systemu oraz analizę wymogów infrastruktury IT. Najważniejsze zadania to: Optymalizacja dostępności w tym monitoring i raportowanie elementów SI Określanie wymagań dostępności oraz definiowanie jego poziomów Zbieranie i magazynowanie danych o dostępności i potrzebach klientów Zarządzanie pojemnością (ang. Capacity management) to proces zapewniający, że zasoby systemu spełniają rosnące wymagania biznesowe klienta w sposób możliwie oszczędny czasowo i kosztowo. Zadania tego procesu to: Monitoring wydajności i wykorzystania usług Planowanie rozwoju potrzeb, przewidywanie koniecznych rozszerzeń zasobów, wcześniejsze planowanie koniecznych zakupów Zwiększanie oszczędności i lepsze dopasowanie usług do wymogów Zarządzanie poziomem usług (ang. Service level management) jest procesem obejmującym określanie, monitoring i nadzór merytoryczny nad poziomem dostarczania usług oraz komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą usług. Działanie tego procesu pozwala na utrzymanie jakości usług. Związane jest także z analizowaniem umów i inicjowanie działań w celu poprawy nieakceptowanego poziomu jakości usług. Poziom usług definiowany jest przede wszystkim przez odbiorcę. Definiowaniem usług zajmuje się dostawca. Zadania w tym procesie: Negocjowanie i ustalanie parametrów usług Pomiary i raportowanie parametrów usług Przeglądy umów dotyczących parametrów usług pomiędzy klientem a dostawcą, usług wewnętrznych oraz zewnętrznych Monitoring poziomu usług i identyfikacja słabych obszarów Utrzymywanie katalogu usług Zarządzanie finansowe (ang. Financial management) to proces odpowiedzialny za narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami IT oraz zasobami finansowymi z nimi związanymi. Do zadań tego procesu zalicza się: Obliczanie wydatków związanych z usługami 7

8 Kontrola i zarządzanie budżetem (docelowo: redukcja i optymalizacja kosztów) Wspieranie decyzji o inwestycjach i przewidywanych wydatkach Analiza wydatków na usługi oraz porównanie ich z alternatywnymi ofertami innych dostawców ITIL nie zapewnia gotowych procedur. Konieczne jest ich dostosowanie do specyfiki organizacji. Dlatego biblioteki ITIL nie można wdrożyć nie jest to narzędzie, a zbiór wytycznych wspomagających zarządzanie usługami w organizacji, w szczególności dotyczące współpracy organizacji z biznesem. 8

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański, Adrian

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie usługami informatycznymi BLOK 1 AGENDA Usługa jako spoiwo świata biznesu i IT Usługa z perspektywy biznesu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami. projektami

Podstawy zarządzania projektami. projektami Podstawy zarządzania projektami Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Cel szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami zarządzania projektami Szkolenie prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA APLIKACJI NA PRZYKŁADZIE SAP SOLUTION MANAGER

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA APLIKACJI NA PRZYKŁADZIE SAP SOLUTION MANAGER Radosław Kowal ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA APLIKACJI NA PRZYKŁADZIE SAP SOLUTION MANAGER Wprowadzenie Niemal każde duże przedsiębiorstwo do usprawnienia zarządzania korzysta z wielu narzędzi informatycznych.

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30 ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Strona: 1 l 30 Plan spotkania: Informacja o spółce Idea zarządzania ciągłością działania Podstawy formalne PDCA ciągły proces doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo