Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzanie po awarii plików bazy danych"

Transkrypt

1 Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego, który plik uległ awarii inna jest procedura odtwarzania. W większości przypadków udaje się odtworzyć stan bazy dokładnie sprzed awarii, ale bywają i takie sytuacje, że nawet tryb Archivelog oraz istnienie backupu nie pozwala na pełne odtworzenie danych bez ich utraty. Oto kilka sytuacji i procedur odtwarzania po awarii. Utrata pliku zwykłej przestrzeni tabel (czyli nie SYSTEM i UNDO) W przypadku awarii pojedynczego pliku w przestrzeni tabel wystarczy uszkodzony plik przełączyć w tryb offline i rozpocząć odtwarzanie z backupu. 1. Przełączenie utraconego pliku (np. nr 5) w tryb OFFLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER DATABASE DATAFILE 5 OFFLINE; 2. Przejście do RMAN-a i uruchomienie procedury odtwarzania utraconego pliku bądź przestrzeni tabel: a. rman target / b. RESTORE DATAFILE 5; c. RECOVER DATAFILE 5; 3. Przełączenie odtworzonego pliku nr 5 w tryb ONLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER DATABASE DATAFILE 5 ONLINE; W przypadku utraty wszystkich plików przestrzeni tabel należy odtworzyć całą przestrzeń 1. Przełączenie przestrzeni tabel np. USERS w tryb OFFLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE TEMPORARY; 2. Przejście do RMAN-a i uruchomienie procedury odtwarzania przestrzeni tabel a. rman target / b. RESTORE TABLESPACE USERS; c. RECOVER TABLESPACE USERS; 3. Przełączenie przestrzeni tabel USERS w tryb ONLINE a. sqlplus / as sysdba b. ALTER TABLESPACE USERS ONLINE; Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

2 Procedura jest bardzo prosta, a co najważniejsze baza danych cały czas pracuje normalnie z wyjątkiem utraconego pliku bądź jednej tylko przestrzeni tabel. Również odtwarzanie jest szybkie i nie ingeruje w pracę pozostałych przestrzeni tabel. Utrata przestrzeni tabel SYSTEM W przypadku utraty plików przestrzeni tabel SYSTEM baza przestanie poprawnie funkcjonować ponieważ instancja cały czas potrzebuje dostawać się do obiektów w tej przestrzeni. W momencie utraty pliku w przestrzeni tabel SYSTEM instancja prawdopodobnie przestanie wykonywać normalne polecenia należy wtedy przeprowadzić następującą procedurę: 1. Zamknąć bazę w jedyny możliwy sposób a. SHUTDOWN ABORT; 2. Otworzyć w trybie MOUNT a. STARTUP MOUNT; 3. Wejść do RMAN-a i odtworzyć przestrzeń tabel SYSTEM a. RESTORE TABLESPACE SYSTEM; b. RECOVER TABLESPACE SYSTEM; 4. Otworzyć bazę danych a. ALTER DATABASE OPEN; Różnica między odtwarzaniem zwykłej przestrzeni tabel, a przestrzeni SYSTEM jest taka, że w tym drugim przypadku baza musi zostać zamknięta. Na czas odtwarzanie użytkownicy nie mogą korzystać z danych. Utrata jednego pliku kontrolnego W przypadku utraty pojedynczego pliku kontrolnego baza (w momencie kiedy się zorientuje, że pliku brakuje) zatrzymuje instancje natychmiastowo. Jeśli baza pracuje z użyciem kilku kopii pliku kontrolnego taka awaria jest bardzo prosta do naprawienia. Wystarczy skopiować istniejący plik kontrolny w miejsce utraconego. 1. Po utracie jednego z plików kontrolnych możemy spodziewać się następujących komunikatów w alert logu: /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log a. ORA-00227: corrupt block detected in control file: (block 1, # blocks 1) b. ORA-00202: control file: '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl' 2. Instancja może jeszcze przez chwilę pracować, ale w momecie kiedy będzie chciała zapisać jakieś zmiany do wszystkich plików kontrolnych zostanie samoczynnie zatrzymana np: a. ORA-00202: control file: '/u01/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl' b. LGWR (ospid: 14614): terminating the instance due to error 227 c. Instance terminated by LGWR, pid = Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

3 3. Administrator po stwierdzeniu awarii jednego z kilku plików kontrolnych musi zamknąć bazę jeśli się jeszcze sama nie zamknęła a. SHUTDOWN ABORT; 4. Skopiować istniejący plik kontrolny w miejsce brakującego a. cp control03.ctl control01.ctl 5. Uruchomić normalnie bazę danych a. STARTUP; Tak więc utrata jednego pliku kontrolnego w przypadku posiadania kilku kopii nie stanowi dla administratora problemu z wyjątkiem krótkiej przerwy w działaniu instancji bazy danych. Utrata wszystkich plików kontrolnych Utrata wszystkich plików kontrolnych jest już większym problemem ponieważ trzeba przywrócić plik kontrolny z autobackup-u jeśli takowy istnieje. 1. Zamknąć baze jeśli jeszcze pracuje a. SHUTDOWN ABORT; 2. Otworzyć RMAN-a a. rman target / 3. Uruchomić bazę w trybie NOMOUNT a. STARTUP NOMOUNT; 4. Przywrócić pliki kontrolne z autobackupu a. RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; 5. Przełączyć bazę w tryb MOUNT a. ALTER DATABASE MOUNT; 6. Rozpocząć odtwarzanie bazy danych a. RECOVER DATABASE; 7. Otworzyć bazę z klauzulą RESETLOGS a. ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Opcja RESETLOGS jest używana do wyzerowania plików redo logów i najczęściej stosuje się ją w przypadku niepełnego odtwarzania bazy danych. W tym przypadku odtwarzanie jest pełne, ale otwarcie bazy po utracie wszystkich plików kontrolnych wymaga tej klauzuli do stworzenia tzw. nowej inkarnacji instancji bazy danych. Utrata pojedynczego pliku redo logów w grupie z co najmniej 2 plikami redo Do poprawnej pracy bazy danych wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch (2) grup redo logów. W każdej grupie musi istnieć co najmniej jeden plik logów choć Oracle zaleca, aby występowały dwa rozlokowane na różnych dyskach i różnych kontrolerach dyskowych. Utrata jednego pliku z grupy, która posiada dwa lub więcej w tej samej grupie nie jest krytyczne i nie wymaga zatrzymywania bazy. Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

4 1. Jeśli baza utraci jeden z kilku plików w tej samej grupie redo to w alert logu otrzymamy komunikat np: a. ORA-00321: log 1 of thread 1, cannot update log file header b. ORA-00312: online log 1 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01.log' 2. Należy sprawdzić czy utracony plik należy do grupy CURRENT, a więc aktywnej grupy redo do której pisze baza danych, a jeśli nie to czy został zarchiwizowany: a. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; GROUP# STATUS ARC ACTIVE YES 2 CURRENT NO 3 ACTIVE YES 3. Grupa pierwsza (1) ma status ACTIVE co oznacza, że posiada jeszcze informacje wymagane do odtwarzania bazy danych w przypadku awarii instancji. Pliki z tej grupy zostały jednak już zarchiwizowane. Należy zaczekać, aż status zmieni się na INACTIVE. Można to przyspieszyć wykonując CHECKPOINT: a. ALTER SYSTEM CHECKPOINT; 4. Następnie jeśli już grupa pierwsza (1) jest w stanie INACTIVE to można wydać polecenie na odtworzenie (utworzenie od nowa) plików redo grupy pierwszej (1) a. ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1; Jeśli zaś utracony plik redo należy do grupy CURRENT to należy wymusić przełączenie logów do kolejnej grupy poleceniem ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; Następnie kontynuować procedurę od punktu 3 powyżej. Po tych operacjach, utracony pojedynczy pliki redo z grupy pierwszej (1) został stworzony na nowo, a baza dalej może działać bez utraty danych i przerw. Utrata całej grupy redo logów (wszystkich plików z tej samej grupy) Jest to najtrudniejsza do rozwiązania sytuacja ponieważ możliwe scenariusze mogą również przewidywać utratę danych i brak możliwości pełnego odtworzenia bazy danych (incomplete recovery). Należy tutaj rozpatrzeć 4 scenariusze: 1. Utracona grupa redo nie jest CURRENT i została zarchiwizowana 2. Utracona grupa redo nie jest CURRENT i nie została zarchiwizowana 3. Utracona grupa jest CURRENT, ale baza została wcześniej czysto zamknięta Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

5 4. Utracona grupa jest CURRENT, ale baza pracuje lub nie została czysto zamknięta. Oto procedury odtwarzania w każdym z 4 scenariuszy: 1. W przypadku gdy utracona grupa nie jest CURRENT i została zarchiwizowana to nie ma dużego problemu. Wystarczy bazę zamknąć i uruchomić w trybie MOUNT, a następnie wyzerować utraconą grupę: a. SHUTDOWN IMMEDIATE; b. STARTUP MOUNT; c. ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1; d. ALTER DATABASE OPEN; 2. W przypadku jeśli utracona grupa redo nie jest CURRENT, ale nie została zarchiwizowana. W tym przypadku baza będzie pracować normalnie, ale w alert logu otrzymamy informację że proces archiwizacyjny nie może wykonać archiwizacji. Należy taką grupę wyzerować i wykonać ponownie pełny backup bazy: a. ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1; b. rman targer / c. BACKUP DATABASE; 3. W przypadku gdy awarii uległy pliki grupy redo po czystym zamknięciu bazy też nie ma wielkiego problemu. Wystarczy otworzyć bazę w trybie MOUNT, utworzyć ponownie brakującą grupę redo logów i wykonać pełny backup bazy poleceniami: a. STARTUP MOUNT; b. ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1; c. ALTER DATABASE OPEN; d. rman target / e. BACKUP DATABASE; 4. W przypadku utraty grupy redo CURRENT w ciągle otwartej bazie, instancja przestanie normalnie pracować. Jest to najtrudniejszy przypadek do odtworzenia i tylko do niepełnego odtworzenia jako, że pewne dane w utraconych redo logach bezpowrotnie giną. Należy w tym przypadku przywrócić całą bazę z backupu i dokonać niekompletnego odtworzenia (incomplete recovery) RMAN rman target / STARTUP NOMOUNT; SQLPLUS RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; ALTER DATABASE MOUNT; Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

6 RESTORE DATABASE; SELECT MAX(SEQUENCE#) SEQ# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE RESETLOGS_ID = (SELECT MAX(RESETLOGS_ID) FROM V$ARCHIVED_LOG); Znaleziony numer sekwencji SEQ# podstawić do kolejnego polecenia RMAN powiększony o 1 RECOVER DATABASE UNTIL SEQUENCE SEQ#+1; ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Powyższa procedura odtwarza stan bazy do ostatniego dostępnego archived loga ponieważ aktualne redo logi zostały utracone. Utrata przestrzeni tabel UNDO Procedura odtworzenia poprawnego stanu bazy po utracie plików z przestrzeni tabel UNDO nie należy do prostych i jest zmienna w zależności od wielu czynników. Awarii może ulec nie cały plik, a tylko jego część w związku z tym tracimy dostęp tylko do kilku rollback segmentów aktualnie używanych przez bazę. Najczęściej nie łączy się to z utratą zatwierdzonych danych, lecz z utratą danych w niezatwierdzonych transakcjach. Ze względów na dość skomplikowaną procedurę i wiele czynników wpływających na jej przebieg nie da się jej jednoznacznie w tym skrypcie opisać. Zainteresowane osoby odsyłam do dokumentacji Oracle, notatek wsparcia technicznego i publikacji w internecie: Notatka wsparcia technicznego Oracle nr (dostępna dla posiadaczy licencji bazy danych oraz wsparcia tech.) 4. Blog: and-ora-30025/ Przygotowanie do ćwiczeń Do ćwiczeń będzie potrzebny plik o nazwie corrupt który należy ściągnąć ze strony moodle.porozum.pl Można go znaleźć w materiałach dodatkowych. Po zapisaniu na dysk lokalny należy przenieść go do maszyny wirtualnej zgodnie z instrukcją zawartą w dokumencie o nazwie: Instrukcja VBox i SQLPLUS. Skrypt corrupt służy do uszkadzania i usuwania plików i będzie wykorzystywany do psucia bazy danych w celu późniejszego jej odtworzenia. Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

7 Skrypt corrupt należy skopiować do katalogu $ORACLE_HOME/bin, aby był dostępny na ścieżce $PATH cp /mnt/corrupt $ORACLE_HOME/bin Oto przykładowe wywołanie skryptu: cd /u01/app/oracle/oradata/orcl corrupt system01.dbf corrupt control01.ctl Powyższe instrukcje najpierw psują plik system01.dbf czyli przestrzeń tabel SYSTEM, a następnie plik kontrolny control01.ctl. Proszę nie wykonywać powyższych instrukcji przed wykonaniem pełnego backupu bazy danych. Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

8 Ćwiczenia Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 Odtwarzanie po awarii zwykłych przestrzeni tabel 1. Popsuć plik danych przestrzeni tabel USERS dostarczonym skryptem o nazwie corrupt 2. Sprawdzić w alert logu czy baza zanotowała utratę jednego z plików 3. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel do normalnego użytkowania czyli do stanu ONLINE Ćwiczenie nr 2 Odtwarzanie po awarii przestrzeni tabel SYSTEM 1. Popsuć plik przestrzeni tabel SYSTEM 2. Sprawdzić w alert logu czy baza zanotowała utratę jednego z plików 3. Spróbować zamknąć bazę danych 4. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel SYSTEM. Otworzyć bazę danych. Ćwiczenie nr 3 Odtwarzanie po awarii jednego pliku kontrolnego 1. Popsuć jeden plik kontrolny 2. Spróbować wykonać CHECKPOINT 3. Spróbować zamknąć bazę danych 4. Odtworzyć utracony plik kontrolny z pozostałych istniejących 5. Otworzyć bazę danych Ćwiczenie nr 4 Odtwarzanie po awarii wszystkich plików kontrolnych 1. Popsuć wszystkie pliki kontrolne 2. Spróbować zamknąć bazę danych 3. Odtworzyć pliki kontrolne z backupu 4. Otworzyć bazę danych Ćwiczenie nr 5 Odtwarzanie po awarii jednego członka grupy redo logów 1. Popsuć jeden plik należący do aktualnie używanej (CURRENT) grupy redo logów jeśli grupa zawiera co najmniej dwóch członków. Jeśli nie zawiera dwóch członków to dodać drugiego członka grupy redo ( to zadanie powinno być wykonane w ćwiczeniu 1 podpunkt 3). 2. Nie zamykając bazy danych odtworzyć utraconego członka grupy redo. Przywrócić normalną prace bazy Ćwiczenie nr 6 Odtwarzanie po awarii całej aktualnie używanej (CURRENT) grupy redo logów 1. Popsuć wszystkie pliki wchodzące w skład aktualnie używanej grupy redo logów 2. Zamknąć bazę danych 3. Odtworzyć bazę po awarii grupy redo. 4. Otworzyć bazę danych. Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

9 Ćwiczenie dodatkowe Odtwarzanie po awarii przestrzeni tabel UNDO 1. W trakcie działania bazy danych popsuć plik przestrzeni tabel UNDO 2. Spróbować odtworzyć bazę danych i ją otworzyć korzystając z odnośnika nr 4 zawartego w rozdziale dotyczącym odtwarzania przestrzeni UNDO. 3. W razie problemów z odtworzeniem, przywrócić pliki kopii zapasowej wykonanej wcześniej Strona: 9 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

10 Odpowiedzi Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie w bazie Oracle 11g Ćwiczenie nr 1 1. Popsuć plik danych przestrzeni tabel USERS dostarczonym skryptem o nazwie corrupt a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. corrupt users01.dbf 2. Baza może od razu nie odnotować utraty pliku. Czasami trzeba wykonać kilka operacji, żeby zmusić baze do odczytu danych z właśnie usuniętego pliku np. zrzucić do plików bufor buffer_cache i spróbować odczytać coś z tabeli w utraconym pliku: a. ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE; b. SELECT * FROM U1.T1; 3. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel do normalnego użytkowania czyli do statnu ONLINE a. SQL> ALTER DATABASE DATAFILE 4 OFFLINE; b. RMAN> RESTORE DATAFILE 4; c. RMAN> RECOVER DATAFILE 4; d. SQL> ALTER DATABASE DATAFILE 4 ONLINE; Ćwiczenie nr 6 1. Popsuć plik przestrzeni tabel SYSTEM e. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl a. corrupt system01.dbf 2. Sprawdzić w alert logu czy baza zanotowała utratę jednego z plików f. ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE; a. SELECT * FROM OUTLN.OL$; 3. Spróbować zamknąć bazę danych a. SHUTDOWN IMMEDIATE; b. SHUTDOWN ABORT; 4. Za pomocą RMAN-a odtworzyć utracony plik i ponownie przywrócić przestrzeń tabel SYSTEM. Otworzyć baze danych. a. RMAN> STARTUP MOUNT; b. RMAN> RESTORE TABLESPACE SYSTEM; c. RMAN> RECOVER TABLESPACE SYSTEM; d. RMAN> ALTER DATABASE OPEN; Ćwiczenie nr 7 1. Popsuć jeden plik kontrolny a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. corrupt control01.ctl 2. Spróbowac wykonać CHECKPOINT a. ALTER SYSTEM CHECKPOINT; Strona: 10 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

11 3. Spróbować zamknąć bazę danych a. Jeśli baza sama nie zakończyła swojego działania po błędzie związanym z operacją CHECKPOINT należy ją zamknąć natychmiastowo b. SHUTDOWN ABORT; 4. Odtworzyć utracony plik kontrolny z pozostałych istniejących a. cp control03.ctl control01.ctl 5. Otworzyć bazę danych a. STARTUP; Ćwiczenie nr 8 1. Popsuć wszystkie pliki kontrolne a. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl b. corrupt control01.ctl c. corrupt control03.ctl d. cd /u01/app/oracle/flash_recovery_area/orcl e. corrupt control02.ctl 2. Spróbować zamknąć bazę danych a. Shutdown immediate; b. shutdown abort; 3. Odtworzyć pliki kontrolne z backupu a. RMAN> STARTUP NOMOUNT; b. RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; c. RMAN> ALTER DATABASE MOUNT; d. RMAN> RECOVER DATABASE; 4. Otworzyć bazę danych a. RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Ćwiczenie nr 9 1. Popsuć jeden plik należący do aktualnie używanej (CURRENT) grupy redo logów jeśli grupa zawiera co najmniej dwóch członków. Jeśli nie zawiera dwóch członków to dodać drugiego członka grupy redo (zadanie powinno być wykonane w ćwiczeniu 1 podpunkt 3). a. SET LINE 2000 b. SELECT LOG.GROUP#, F.MEMBER, LOG.STATUS FROM V$LOG LOG, V$LOGFILE F WHERE LOG.GROUP#=F.GROUP# AND LOG.STATUS='CURRENT'; c. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl d. corrupt redo01.log 2. Nie zamykając bazy danych odtworzyć utraconego członka grupy redo. Przywrócić normalną prace bazy a. Baza może się od razu nie zorientować że utraciła jednego członka w grupie redo. Wykonanie przełączenia do drugiej grupy na pewno spowoduje wygenerowanie błędu w alert logu. W podpunkcie f zakładam, że uszkodzoną grupą redo jest grupa 1. Na ćwiczeniu może się okazać, że jest to inna grupa np. 2 lub 3. b. ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; c. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; Strona: 11 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

12 d. ALTER SYSTEM CHECKPOINT; e. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG; f. ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1; Ćwiczenie nr Popsuć wszystkie pliki wchodzące w skład aktualnie używanej grupy redo logów a. SELECT GROUP#, STATUS, ARCHIVED FROM V$LOG WHERE STATUS='CURRENT'; b. cd /u01/app/oracle/oradata/orcl c. corrupt redo01.log d. corrupt redo01-1.log 2. Zamknąć bazę danych a. SHUTDOWN ABORT; 3. Odtworzyć bazę po awarii grupy redo. a. RMAN> STARTUP NOMOUNT; b. RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; c. RMAN> ALTER DATABASE MOUNT; d. RMAN> RESTORE DATABASE; e. SQL> SELECT MAX(SEQUENCE#) SEQ# FROM V$ARCHIVED_LOG WHERE RESETLOGS_ID = (SELECT MAX(RESETLOGS_ID) FROM V$ARCHIVED_LOG); f. RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL SEQUENCE SEQ#+1; g. RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Strona: 12 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 11

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

2. Archiwizowanie wszystkich danych...39

2. Archiwizowanie wszystkich danych...39 Spis treści Przedmowa...11 I Wprowadzenie... 25 1. Filozofia archiwizacji... 27 Rozbudowana archiwizacja przy niskim budżecie 27 Dlaczego powinno się przeczytać tę książkę? 28 Dlaczego należy archiwizować

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Tworzenie kopii zapasowych Planowanie robienia kopii Cechy kopii zapasowej Uprawnienia i składowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo