Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i"

Transkrypt

1 Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady współbieżności ż ś it transakcji jii i spójności ś odczytu. Dopasowanie bazy danych do potrzeb przez określenie plików parametrów PFILE i SPFILE Zarządzanie fizyczną i logiczną strukturą bazy danych. Zarządzanie przydziałem przestrzeni i wzrostem segmentów bazy danych. Przestrzenie zarządzane lokalnie i przez słownik danych. Zarządzanie segmentami: tabele zwykłe i partycjonowane, IOT, indeksy, klastry indeksowe i haszujące, sortowane klastry haszujące. Zarządzanie danymi wycofania i segmentami tymczasowymi. Zapewnienie integralności danych.

2 Zakres wykładów (2) Tworzenie, monitorowanie i usuwanie użytkowników. Kontrolowanie haseł i zasobów systemowych użytkowników. Przydzielanie, monitorowanie i kontrolowanie uprawnień w bazie danych. Włączanie, wyłączanie i określenie zakresu, śledzenia. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie bazy danych. Globalizacja możliwość korzystania z systemu do pracy w wielu językach i różnych krajach. Konfiguracje procesów usługowych ł serwera: serwer dedykowany (domyślna) serwer dzielony Wydania serwera i opcje dodatkowe wydania Enterprise. Zarządzanie bazą danych narzędziami SQLPlus SQLDeveloper i Oracle Enterprise Manager.

3 Obowiązki Administratora Bazy Danych Ewaluacja sprzętu dla systemu Oracle Database. Pierwsza instalacja i instalowanie nowych wersji serwera Oracle Database oraz narzędzi aplikacyjnych. Utworzenie podstawowych struktur bazy danych (fiz. I log.), podstawowych obiektów systemu Oracle11g i aplikacji. Przydział przestrzeni systemowej, wycofania i tymczasowej oraz planowanie przyszłych wymagań przestrzeni w bazie. Modyfikowanie struktury bazy danych i obiektów aplikacji. Zakładanie ada użytkowników i zarządzanie a ich przywilejami. Kontrolowanie i monitorowanie dostępu użytkowników do bazy danych i aplikacji. Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu. Monitorowanie i i optymalizacja efektywności ś ibazy danych. Pozyskiwanie i instalacja łat (patches) dla systemu Oracle.

4 Przegląd ą architektury Oracle11g Poznanie elementów architektury Oracle11g i ich zadań. Rozumienie przeznaczenia każdego z tych elementów. DBA powinien dokładnie znać i rozumieć architekturę serwera Oracle. Administrator powinien rozumieć działanie i znać zadania następujących elementów: Procesy: usługowe, drugoplanowe, nasłuchujący. Struktury pamięci (SGA, PGA). Pliki bazy danych i inne związane z systemem Oracle Database. Oracle Database jest Systemem Zarządzania ą Bazą ą Danych - otwartą i zintegrowaną platformą zarządzania informacją. System Oracle Database składa się z instancji Oracle i bazy danych.

5 Przegląd elementów architektury Procesy Struktury pamięci Pliki

6 Globalny Obszar Systemowy (SGA) Obszar dzielony (Shared Pool) Bufory bazy danych (Buffer Cache) Bufor dziennika powtórzeń (Redo Log Buffer) Obszar Javy (Java Pool) Obszar stream (Streams Pool) Obszar wielki (LargePool)

7 Procesy tła RECO RECO SMON SMON QMN QMN S D PMON PMON RECO RECO SMON SMON QMNn QMNn Snnn nnn Pnnn nnn Dnnn nnn CJQn CJQn SGA SGA DBWn DBWn PMON PMON Obszar dzielony Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń LGWR LGWR ARCn ARCn CKPT CKPT MMNL MMNL MMAN MMAN MMON MMON OSMB OSMB RBAL RBAL ORB ORB MMNL MMNL MMAN MMAN MMON MMON RBAL RBAL ORBn ORBn

8 PMON Porządkuje system po awaryjnym przerwaniu podłączenia. Wycofuje nie zatwierdzone transakcje. Zwalnia blokady nałożone przez przerwany proces. Zwalnia zasoby SGA zajęte przez przerwany proces. Uruchamia ponownie przerwane awaryjnie procesy serwera dzielonego i dyspozytora. Rejestruje informacje o instancji i procesach dyspozytora w procesie nasłuchującym Uruchamiany regularnie lub wywoływany przez inny proces w razie potrzeby

9 SMON Wykonuje automatyczne odtwarzanie instancji. Zwalnia obszar zajęty przez nieużywane już segmenty tymczasowe. Łączy sąsiednie obszary wolnej przestrzeni plików danych w spójny obszar. Uruchamiany regularnie lub wywoływany przez inny y g y y y y proces w razie potrzeby.

10 Procesy RECO, CJQn, QMNn, RECO (recoverer) rozwiązuje ą problemy związane ą z awarią transakcji rozproszonych. CJQn (job queue coordinator) pozwalają na używanie jobów (zlecanych periodycznie i zadań), odczytuje okresowo tabelę JOB$ i uruchamia proces zależny (Jnnn) w razie potrzeby. Po zakończeniu procesu zależnego uruchamia kolejny albo usypia na pewien czas. QMNn (queue monitor) monitoruje kolejki komunikatów w opcji Oracle Streams Advanced Queuing. Jego awaria nie powoduje awarii instancji. LMS zarządza zasobami i umożliwia zarządzanie pracą wielu instancji (tylko w środowisku RAC).

11 Procesy serwera (usługowe) i procesy użytkowników w konfiguracji serwera dedykowanego (dedicated server) SMON QMNn CJQn RECO Snnn Dnnn Pnnn PMON DBWn Obszar dzielony SGA Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń LGWR ARCn CKPT OSMB MMON MMNL MMAN RBAL ORBn Procesy serwera Procesy użytkowników

12 Instancja Oracle Instancja Instancja Oracle Oracle PMON PMON CJQn CJQn RECO RECO SMON SMON QMNn QMNn Snnn nnn Dnnn nnn Oracle Oracle Pnnn nnn SGA SGA DBWR DBWR LGWR LGWR Obszar dzielony Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń CKPT CKPT ARCH ARCH LGWR LGWR Procesy Procesy y serwerów y użytkowników LSNR LSNR

13 Baza danych Oracle Pliki danych Data files Pliki kontrolne Control files Pliki dziennika powtórzeń Redo Log files

14 Pliki dziennika powtórzeń Plik 1 Plik 2 Plik 3

15 Zwielokrotnione pliki dziennika powtórzeń (konfiguracja zalecana) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Dysk 1 Element A Element A Element A Element B Element B Element B Dysk 2

16 Plik Kontrolny Identyfikuje wszystkie niezbędne pliki danych i pliki dziennika. W pliku kontrolnym zapamiętana jest nazwa bazy danych, czas jej j utworzenia i unikalny identyfikator. Plik kontrolny jest niezbędny do montowania, otwarcia i w trakcie pracy otwartej bazy danych. Zawiera informacje o nazwach przestrzeni tabel (v$tablespace). Plik kontrolny przechowuje informację synchronizującą, potrzebną przy odtwarzaniu (numer punktu kontrolnego). Zalecana konfiguracja to minimum dwa pliki kontrolne przechowywane na różnych dyskach(jak pliki dziennika). Parametr CONTROL_FILES identyfikuje pliki kontrolne. Jest automatycznie modyfikowany by odnotować zmiany w bazie. Jest podzielony na sekcje o stałej długości, z wyjątkiem ostatniej przeznaczonej dla zapisów programu RMAN.

17 Plik parametrów i instancja Oracle PMON SMON QMNn CJQn RECO Snnn Instancja Oracle Dnnn Pnnn DBWR LGWR Obszar dzielony SGA Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń CKPT ARCH Plik parametrów (PFILE lub SPFILE)

18 Pliki parametrów inicjalizacyjnych Zawierają zapisy specyficzne dla instancji Parametry występują jawnie lub niejawnie: Jawnie: posiadają swój wpis w pliku parametrów Niejawnie : nie posiadają takiego wpisu Oracle nadaje im wartości domyślne Można przechowywać wiele plików parametrów w celu optymalizacji pracy bazy danych w różnych sytuacjach Zawsze jest zastosowany jeden. Zmiany w plikach parametrów przynoszą efekty zależne od rodzaju stosowanego pliku parametrów; Statycznego pliku PFILE - po starcie instancji Dynamicznego pliku SPFILE natychmiast albo po starcie instancji

19 Pliki parametrów - PFILE Wszystkie parametry są opcjonalne (mają wartości ś idomyślne) Zapis w PFILE: [sid.]nazwa_parametru = wartość_parametru. Kolejność parametrów i wielkość liter bez znaczenia. Komentarz zaczyna się od znaku #. Można umieszczać odwołania do innych plików (IFILE). W Windows domyślnie w: ORACLE_HOME\dbs\ Przykład: parametry dotyczące rozmiaru SGA Globalny obszar systemowy y (SGA) Obszar dzielony Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń SHARED_POOL_SIZE SIZE DB_CACHE_SIZE LOG_BUFFER SGA_MAX_SIZE

20 SPFILE spfilesid.ora Plik binarny umożliwiający dokonywanie zmian zachowywanych pomiędzy kolejnymi uruchomieniami instancji Zarządzany przez serwer Oracle Zapisuje zmiany wartości parametrów wykonywane przy pomocy polecenia ALTER SYSTEM np.: ALTER SYSTEM SET undo_tablespace = 'UNDO2'; Pozwala na określenie, czy zmiana ma być trwała, czy tymczasowa ( SCOPE = MEMORY FILE BOTH ) Parametry mogą być dodawane lub usuwane by można było powrócić do ich wartości domyślnych W Windows: ORACLE_HOME\database\

21 Plik ostrzeżeń Wszystkie pojawiające się błędy wewnętrzne (ORA-600), błędy zniszczenia bloku (ORA-1578), błędy zakleszczenia (ORA-60), błędy spójności odczytu (ORA-1555) inne. Działania administracyjne (DDL) i polecenia sterowania serwerem (STARTUP, SHUTDOWN, ARCHIVE LOG, RECOVER). Wszystkie inne niż domyślne wartości parametrów inicjalizacji j z chwili startu instancji. Lokalizacja: - wersja XML: - wersja TXT:

22 Pliki śladu Zawierają informacje o błędach wewnętrznych odnotowanych przez proces serwera lub proces tła. Tworzone w BACKGROUND_DUMP_DEST DUMP DEST USER_DUMP_DEST jeśli występują problemy z procesami lub lub jeśli SQL_TRACE = TRUE (dla każdego procesu serwera), jeśli SQL_TRACE jest włączone dla procesu sesji: SQL> ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;

23 Podsumowanie PMON SMON QMNn CJQn RECO Snnn Instancja Oracle Dnnn Pnnn DBWn LGWR Obszar dzielony SGA Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń CKPT ARCH Procesy serwera Procesy użytkowników Baza danych Oracle Plik parametrów Pliki kontrolne Pliki danych Pliki dziennika powtórzeń

24 Uruchamianie i zamykanie instancji Zakres wykładu Wybranie metody identyfikacji. Uruchamianie instancji w odpowiednim trybie. Zamykanie instancji w odpowiednim trybie. Zmiana trybu pracy bazy danych. Ograniczanie przyłączeń ą do bazy.

25 Przegląd treści wykładu Kroki uruchamiania bazy danych Wywołaj Enterprise Manager lub SQLPlus(/nologin). Wykonaj CONNECT użytkownik AS sysdba. Start instancji. Zamontowanie bazy danych. Otwarcie bazy danych. Zamykanie bazy danych Wywołaj Enterprise Manager lub SQLPlus. Wykonaj CONNECT użytkownik AS sysdba. Zamknij bazę i instancję.

26 Metody identyfikacji Administracja zdalna Administracja lokalna Czy Twoje połączenie jest bezpieczne? Tak Czy chcesz stosować identyfikację przez SO? Tak Identyfikacja przez SO Nie Nie Identyfikacja przez plik haseł

27 Metody identyfikacji Identyfikacja przez SO Ustaw identyfikację użytkownika w systemie operacyjnym i nadaj mu odpowiednie przywileje: UNIX, Linux grupa DBA, Windows grupa ORADBA. Ustaw parametr Oracle: REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = NONE. Podłączenie przez polecenie CONNECT / AS sysdba. Identyfikacja przez plik haseł (w Windows: ORACLE_HOME\database\) Utwórz plik haseł narzędziem ORAPWD. Ustaw REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = EXCLUSIVE albo REMOTE LOGIN PASSWORDFILE = SHARED. REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE SHARED. Nadaj uprawnienia SYSOPER lub SYSDBA administratorom w bazie danych (polecenie: GRANT SYS??? to XXX; ). Podłączenie przez polecenie: CONNECT użytkownik AS SYSDBA lub SYSOPER.

28 Uruchamianie Instancji OPEN MOUNT Otwarte wszystkie pliki opisane w pliku kontrolnym (danych i logów). NOMOUNT Otwarty plik kontrolny. SHUTDOWN Wystartowana Instancja.

29 Uruchamianie Instancji: Składnia polecenia STARTUP STARTUP FORCE RESTRICT PFILE=nazwa_pliku QUIET OPEN RECOVER nazwa b.d. READ WRITE READ ONLY MOUNT NOMOUNT

30 Montowanie i otwieranie Bazy Danych SQL> ALTER DATABASE MOUNT; Baza danych została zmieniona. Otwarcie pliku kontrolnego SQL> ALTER DATABASE OPEN; Baza danych została zmieniona. Otwarcie plików danych i dziennika

31 Ograniczenie możliwości tworzenia sesji dla nieuprzywilejowanych użytkowników ALTER SYSTEM ENABLE DISABLE RESTRICTED SESSION SQL> CONNECT / AS SYSDBA Connected. SQL> ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION; Statement processed.

32 Zamykanie Bazy Danych SHUTDOWN NORMAL = SHUTDOWN Shutdown TRANSACTIONAL Shutdown IMMEDIATE Shutdown ABORT SQL> CONNECT / AS SYSDBA Connected. SQL> SHUTDOWN NORMAL; Database closed. Database dismounted. Oracle instance shutdown.

33 Podsumowanie OPEN MOUNT Otwarte wszyskie pliki opisane w pliku kontrolnym. NOMOUNT Otwarty plik kontrolny. SHUTDOWN Wystartowana Instancja.

34 Tworzenie bazy danych Zakres wykładu Omówienie diagramu związku między logicznymi elementami bazy danych i związanymi ą z nimi obiektami fizycznymi. y Przygotowanie do tworzenia bazy i utworzenie bazy danych. Budowanie słownika danych i instalacja opcji. Potrzeba wykonania backupu bazy danych. At Automatyczne t uruchamianie i (opcjonalnie). li)

35 Przegląd treści wykładu Organizacja zawartości bazy danych w przestrzenie tabel. Typy segmentów Projektowanie struktury bazy danych o optymalnej efektywności i minimalizującej fragmentację. Przygotowanie środowiska systemu operacyjnego do tworzenia bazy danych. Edycja pliku parametrów. Uruchomienie instancji (STARTUP NOMOUNT) Wykonanie polecenia SQL CREATE DATABASE. Zapewnienie bezpieczeństwa bazy danych przez zwielokrotnienie i i plików kontrolnych i dziennika ik powtórzeń. ń Utworzenie pliku haseł. Zdefiniowanie i i tabel i perspektyw słownika ł danych do zarządzania bazą danych.

36 Architektura Przestrzeni Oracle Blok SO Część Blok BD Część Złożony z Część Złożony z Extent Używany Wolny Część Część Złożony z Segment Danych Indeksu Segm. Wycof.ania Segm. Tymczasowy Plik Złożony z Część W Miejsce dla Przestrzeń tabel Miejsce dla Instance Część Złożony z Złożony z Częśćę Złożony z Kontroluje Kontrolowana przez Dysk lokalny Baza danych

37 Typy segmentów Segmenty danych: Tabela (Table) partycja tabeli (Table Partition) Klaster (Cluster) indeksowy lub haszujący tabela indeksowa (Index + Table) tabela zagnieżdżona (Nested Table) segment LOB (LobSegment) partycja LOB Segmenty indeksu: indeks (Index) partycja indeksu (Index Partition) Indeks LOB (Lob Index) Segmenty pozostałe: segment wycofania (Rollback lub Type2 Undo) segment tymczasowy

38 Baza danych Pliki DISK1/SYS1.dbf Planowanie Przestrzeni Tabel DISK2/ USER1.dbf PROD DISK3/ USER2.dbf DISK2/ UNDO.dbf DISK1/ TEMP.dbf DISK4/ SYSAUX1.dbf Przestrzenie tabel SYSTEM USER_DATA UNDOTBS TEMP SYSAUX Segmenty D.D. tabela Seg. danych Extenty S_DEPT D.D. Indeks Seg Seg Seg. indeksu RB danych danych S_EMP Seg S_DEPT c.d. Seg danych S_EMP FIRST_N AME Indeks Wolne Bloki Danych Oracle Seg ind. RBS1 Seg RB RBS2 Seg RB RBS1 c.d. Seg RB RBS2 c.d. Seg RB Temp Seg Tymcz.

39 Zalecane Przestrzenie Tabel (przykład) SYSTEM TEMP UNDOTBS APPL1_INDEX Dysk1 Dysk2 APPL1_DATA TOOLS SYSAUX USERS Dysk3 Dysk4

40 Charakterystyka fragmentacji Typ Segmentu Charakterystyka fragmentacji Segmenty słownika danych Segmenty danych aplikacji Segmenty indeksów aplikacji Segmenty wycofania Segmenty tymczasowe Brak skłonności do fragmentacji, nigdy nie dzielą wolnej przestrzeni. Mała skłonność do fragmentacji, ponieważ tabele zwykle mają określoną przestrzeń zgodną z wymaganiami projektu. Średnia skłonność do fragmentacji. Duża skłonność do fragmentacji. Duża skłonność do fragmentacji.

41 Minimalizacja rywalizacji o dysk przez oddzielanie segmentów Segmenty słownika od innych segmentów. Segmenty wycofania od innych segmentów. Segmenty danych od segmentów ich indeksów. Segmenty tymczasowe od innych segmentów. Oddzielanie Segmentów O różnych wymaganiach archiwizacji. Oi innych wymaganiach hdotyczących hdostępu. O innej częstości ich używania. O różnych wymaganiach przestrzeni (wielkości). ś i)

42 Zasady użytkowania plików Bazy Danych Zachowuj przynajmniej dwie aktywne kopie pliku kontrolnego bazy danych na przynajmniej dwóch urządzeniach fizycznych. Używaj zwielokrotnionych plików dziennika powtórzeń umieszczając elementy ee e tygupy grupy na różnych dyskach. Umieszczaj przestrzenie tabel, których dane mogą powodować rywalizację o dysk na różnych fizycznych dyskach (striping).

43 Tworzenie Bazy Danych Narzędzie Oracle Database Configuration Assistant. Narzędzie SQLPlus lub SQLDeveloper: Polecenie CREATE DATABASE Ustal liczbę instancji i unikalne nazwy instancji, rozmiar bloku, zestaw znaków bazy danych, maksymalną liczbę plików danych, maksymalną liczbę plików dziennika. Przygotuj plik parametrów ( init<sid>.ora ). Ustaw odpowiednie zmienne systemu operacyjnego. Uruchom SQLPlus w trybie linii poleceń i podłącz się jako sysdba ( connect / as sysdba ). Uruchom instancję (STARTUP NOMOUNT). Uruchom instancję (STARTUP NOMOUNT). Utwórz bazę danych (CREATE DATABASE).

44 Przygotowanie Pliku Parametrów Obszar Dzielony SGA Bufory bazy danych Bufor dziennika powtórzeń Archiwizowane pliki dziennika Instancja Oracle Pliki śladu i plik alertów Baza Danych Oracle Plik Parametrów Pliki Kontrolne Plik danych Pliki dziennika powtórzeń

45 Parametry Które Powinny Być Ustawione Parametr DB_NAME CONTROL_FILES DB_BLOCK_SIZE SGA_MAX_SIZE Opis Maksymalnie ośmioznakowy identyfikator bazy danych. Nazwy plików kontrolnych (ze scieżką). Rozmiar (w bajtach) bloku danych bazy danych Oracle. Domyślnie Maksymalny rozmiar SGA.

46 Parametry Które Powinny Być Ustawione Parametr BACKGROUND_DUMP_DEST Opis Miejsce tworzenia plików śladu procesów tła. USER_DUMP_DEST DB_CACHE_SIZE COMPATIBLE Miejsce tworzenia plików śladu użytkowników. Rozmiar obszaru buforów. Wersja serwera z którym kompatybilna ma być ta instancja. (min domyślnie

47 Najczęściej Modyfikowane Parametry Parametr AUDIT_TRAIL IFILE LOG_BUFFER LOG_ARCHIVE_FORMAT LOG_ARCHIVE_DEST_n LOG_CHECKPOINT_INTERVAL LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT Opis Włącza lub wyłącza zapis do dziennika obserwacji. Nazwa innego pliku parametrów jaki ma być użyty przy starcie. Liczba bajtów zarezerwowana na bufor dziennika powtórzeń w SGA. Format nazw archiwizowanych plików dziennika. Miejsce archiwizowania plików dziennika. Ustawienie częstotliwości punktów kontrolnych. Okresowe wykonywanie punktów kontrolnych.

48 Najczęściej Modyfikowane Parametry Parametr MAX_DUMP_FILE_SIZE OPEN_CURSORS PROCESSES UNDO_TABLESPACE Opis Maksymalny rozmiar (wyrażony w blokach systemu operacyjnego) plików śladu. Maksymalna liczba kursorów otwieranych jednocześnie przez użytkownika. Maksymalna liczba procesów systemu operacyjnego podłączonych jednocześnie do tej instancji. Nazwa przestrzeni wycofania (dla AUTO). SQL_TRACE TIMED_STATISTICS Włącza lub wyłącza narzędzie śledzenia SQL dla wszystkich sesji użytkowników. Włącza lub wyłącza pomiar czasu dla statystyk systemu..

49 Przygotowanie Pliku Parametrów db_name = TEST_DB control_files = (/u01/oracle/d/control01.ctl,\ /u02/oracle/d/control02.ctl,\ /u03/oracle/d/control03.ctl) #Destination Directories background_dump_dest =?/dba1/log / user_dump_dest =?/dba1/log db_files = 20

50 Wyświetlanie Ustawień Parametrów SQL> SHOW PARAMETER DUMP_DESTDEST SQL> show parameter dump_dest NAME TYPE VALUE background_dump_dest string D:\app\diag\rdbms\orcl\orcl\trace core_dump_dest dest string D:\app app\diag diag\rdbms rdbms\orcl orcl\orcl orcl\cdump cdump user_dump_dest string D:\app\diag\rdbms\orcl\orcl\trace

51 Ustawienie Identyfikatora Systemowego (UNIX) $ ORACLE_SID=TEST; export ORACLE_SID $ echo $ORACLE_SID TEST Wyświetlanie Listy Plików Parametrów $ ls $ORACLE_HOME/dbs/init*.ora /home/oracle/dbs/init.ora /home/oracle/dbs/initedu.ora /home/oracle/dbs/initdba01.ora

52 Podłączenie ą do bazy danych i uruchomienie instancji $ SQLPLUS /nologin SQL> CONNECT / AS SYSDBA Connected. SQL> STARTUP NOMOUNT ORACLE instance started. Utworzenie SPFILE (opcjonalne) SQL> CREATE SPFILE FROM PFILE ;

53 Tworzenie bazy danych przy użyciu OMF (Oracle Managed Files) Określ parametry inicjalizacyjne OMF w pliku parametrów DB_CREATE_FILE_DEST DB_ CREATE_ ONLINE_ DEST_ n STARTUP NOMOUNT CREATE DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

54 Tworzenie bazy danych klauzule polecenia CREATE DATABASE CONTROLFILE REUSE LOGFILE GROUP MAXLOGFILES MAXLOGMEMEBERS MAXLOGHISTORY DATAFILE filespec SYSAUX DATAFILE UNDO TABLESPACE DEFAULT TABLESPACE DEFAULT TEMPORARY TABLESPCE MAXDATAFILES MAXINSTANCES ARCHIVELOG NOARCHIVELOG EXCLUSIVE CHARACTER SET NATIONAL CHARACTER SET SET TIME ZONE

55 Tworzenie Bazy Danych CREATE DATABASE baza_danych CONTROLFILE REUSE LOGFILE GROUP numer MAXLOGFILES liczba MAXLOGMEMBERS liczba MAXLOGHISTORY liczba, DATAFILE spec. pliku, spec. pliku SYSAUX MAXDATAFILES liczba MAXINSTANCES liczba DATAFILE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tsn TEMPFILE ARCHIVELOG NOARCHIVELOG CHARACTER SET zestaw_znaków spec. pliku, spec. pliku NATIONAL CHARACTER SET zestaw_znaków_unicode

56 Tworzenie bazy danych SQL> CREATE DATABASE test 2> DATAFILE /u02/oracle/dba01/sys1.dbf SIZE 180M 3> LOGFILE 4> Group 1 ( /u01/oracle/dba01/log1a.rdo, /O 0 / a. 5> /u02/oracle/dba01/log1b.rdo ) SIZE 5M, 6> Group 2 ( /u01/oracle/dba01/log2a.rdo, 7> ( /u02/oracle/dba01/log2b /u02/oracle/dba01/log2b.rdo rdo ) SIZE 5M 8> SYSAUX DATAFILE /u02/oracle/dba01/aux1.dbf SIZE 100M 9> CHARACTER SET WE8ISO8859P1;

57 Dodawanie pliku kontrolnego Zmodyfikuj serwerowy plik parametrów tak, aby zawierał nazwę nowej kopii ( gdy używasz SPFILE). Zamknij bazę danych. Skopiuj istniejący plik kontrolny w nowe miejsce. Zmodyfikuj plik parametrów tak, aby zawierał nazwę nowej kopii (gdy używasz PFILE). Uruchom bazę danych ze zmodyfikowanym plikiem parametrów.

58 Dodawanie Elementu Dziennika Powtórzeń SQL> ALTER DATABASE test 2> ADD LOGFILE MEMBER /u02/oracle/dba01/log1b.rdo 3> TO GROUP 1; Statement processed. SQL> SELECT * FROM v$logfile; GROUP# STATUS MEMBER =========================================== 1 /u01/oracle/dba01/log1a.rdo 2 /u01/oracle/dba01/log2a.rdo 1 /u02/oracle/dba01/log1b.rdo

59 Tworzenie Pliku Haseł ORAPWD FILE= orapwsid PASSWORD=secret ENTRIES=30 ( w Windows domyślnie w ORACLE_HOME\database\ ) Ustaw REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = EXCLUSIVE Uruchom SQL*Plus lub Enterprise Manager w trybie linii Q p g y poleceń CONNECT / AS SYSDBA SHUTDOWN IMMEDIATE STARTUP Nadaj uprawnienia SYSDBA lub SYSOPER administratorom bazy danych GRANT SYSDBA TO system

60 Zawartość Słownika Danych Nazwy użytkowników serwera Oracle. Informacja o uprawnieniach i rolach nadanych każdemu użytkownikowi. Nazwy i definicje obiektów w schematach. Warunki integralności. Przydział pamięci obiektom bazy danych. Ogólna struktura bazy danych. Informacje kontroli i śledzenia. Pamiętane procedury i wyzwalacze bazy danych.

61 Tworzenie Dodatkowych Perspektyw Słownika Danych Wykonaj jako użytkownik SYS skrypty: Skrypt catalog.sql catproc.sql Zadanie Tworzenie często używanych perspektyw słownika danych. Uruchomienie i wszystkich skryptów wymaganych do używania PL/SQL po stronie serwera. Zk każdego konta administratora i t (SYSTEM, ) wykonaj skrypt catdbsyn.sql Skrypt catdbsyn.sql Zadanie Tworzenie prywatnych synonimów dla administratora i (SYSTEM).

62 Tworzenie Dodatkowych Perspektyw Słownika Danych DROP VIEW v_$process ORA-00942: table or view does not exist CREATE VIEW v_$process AS SELECT * FROM v$process Statement processed. DROP PUBLIC SYNONYM v$process DROP PUBLIC SYNONYM v$process * ORA-1432 public synonym to be dropped does not exist CREATE PUBLIC SYNONYM v$process FOR v$process Statement processed....

63 Użytkownicy Słownika Danych Administratorzy bazy danych Użytkownicy bazy danych Aplikacje Serwer Oracle

64 Perspektywy Słownika Danych USER_xxx ALL_xxx DB A_xxx

65 Podsumowanie Zaprojektowanie struktury bazy danych. Utworzenie pliku parametrów. Wybranie unikalnej nazwy instancji. Uruchomienie instancji w trybie NOMOUNT. Utworzenie bazy danych. Zbudowanie słownika bazy danych. Dołączenie dodatkowych elementów dziennika i plików kontrolnych według potrzeb i plików kontrolnych, według potrzeb. Dopasowanie struktury bazy danych.

66 Wybieranie i aktualizacja danych Zakres wykładu Wyjaśnienie etapów przetwarzania polecenia SQL. Poznanie korzyści z obszaru dzielonego SQL Oracle. Poznanie funkcji i zawartości buforów bazy danych. Sposób w jaki serwer pobiera dane do buforów bazy danych. Zadania procesu sekretarza bazy danych (DBWn). Rozpoznanie zdarzeń jakie powodują aktywację sekretarza bazy danych (DBWn).

67 Przegląd Globalny Obszar Systemu (SGA) Obszar Dzielony Bufory Bazy Danych Bufor Dziennika Powtórzeń Obszary dzielone SQL Procesy Serwera DBWn Procesy Użytkownika Pliki Danych

68 Bufory Bazy Danych Obraz Późniejszy Obraz Wcześniejszy Bufory bloków danych (brudne) Bufory wycofania

69 Bufory Bazy Danych Lista LRU Ostatnio używane Dawno używane

70 Żądanie Użytkownika SGA Obszar Stosu PGA Dane Sesji Użytkownika Procesy Serwerów Procesy Użytkowników Żądanie Użytkownika

71 Krok 1: Analiza (Parse) Obszar Dzielony SGA Bufory Bazy Danych Obszary Dzielone SQL Procesy Serwerów Procesy Użytkowników SQL> SELECT first_name FROM s_emp;

72 Krok 2: Wykonanie (Execute) Obszar Dzielony SGA Bufory Bazy Danych Obszary Dzielone SQL Procesy Serwerów Procesy Użytkownika

73 Krok 3: Sprowadzanie (Fetch) Obszar Dzielony SGA Bufory Bazy Danych Obszary Dzielone SQL Obszar Stosu PGA Dane Sesji Użytkownika Procesy Serwerów Procesy Użytkownika

74 Obszary dzielone SQL w library cache Identyczne polecenia SQL wykorzystują ten sam obszar dzielony SQL. Domyślnie (cursor_sharing = EXACT) polecenia SQL są uważane za identyczne jeżeli: Ich zapis jest absolutnie identyczny, z dokładnością do małych i wielkich liter, separatorów itp. Odwołują się do tych samych obiektów. Typy i nazwy zmiennych są identyczne. Wartości parametru CURSOR_SHARING: EXACT SIMILAR FORCE

75 Operacja SELECT Obszar Dzielony Obszary dzielone SQL SGA Bufory Bazy Danych Proces Serwera 1 B2 Stock Clerk 940 Proces Użytkownika 1 Tabela a S_ EMP Blok B1 Blok B2 SQL> SELECT salary 2 FROM s_emp 3 WHERE id = 17; Plik danych 1

76 Operacja UPDATE Obszar Dzielony Shared SQL Areas SGA Bufory Bazy Danych R20 Txn2 Col Addr 940 Bufor Dziennika Powtórzeń B2 Stock Clerk 1034 Proces Serwera 1 Proces Serwera 2 Proces Użytkownika 1 SQL> SELECT salary 2 FROM s_emp 3 WHERE id = 17; Tabela S_EMP Blok B1 Blok B2 Plik danych 1 Tabela S_EMP Blok B19 Blok B20 Plik danych 2 Proces Użytkownika 2 SQL> UPDATE s_emp 2 SET salary = salary * WHERE id = 17;

77 Odczyt bloków proces Serwera Zapis buforów - proces DBWn Obszar Dzielony Obszary dzielone SQL SGA Bufory Bazy Danych Proces Serwera 1 DBWn Proces Użytkownika 1 Pliki danych

78 Podsumowanie Wszystkie polecenia SQL są przetwarzane przez proces serwera, który otrzymuje żądania bezpośrednio od procesu użytkownika. Kolejne kroki przetwarzania polecenia SQL to analiza, wykonanie i (tylko dla SELECT) sprowadzenie. Identyczne polecenia SQL wykorzystują ten sam obszar dzielony SQL. Dane przechowywane w blokach segmentu danych, indeksu lub wycofania (obraz wcześniejszy) są przechowywane okresowo w buforach bazy danych w obszarze SGA. Bloki wycofania przechowują obraz wcześniejszy modyfikowanych danych używany podczas wycofywania transakcji i odtwarzania instancji. Podstawowym zadaniem DBWn jest zapis wszystkich zmienionych buforów do plików danych.

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI -218-24.1. Rodzaje odtwarzania... 261 24.2. Odtwarzanie bazy danych w trybie

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo