ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI Rodzaje odtwarzania Odtwarzanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG Odtwarzanie pene w trybie ARCHIVELOG Odtwarzanie pene caej bazy danych Odtwarzanie pene pojedynczej przestrzeni tabel Odtwarzanie pene pojedyczego pliku danych Odtwarzanie bazy danych w przypadku utraty systemowej przestrzeni tabel Odtwarzanie bazy danych do okrelonego momentu w czasie Odtwarzanie bazy danych do przerwania RMAN RECOVERY MANAGER Tworzenie kopii zapasowej przestrzeni tabel Tworzenie kopii zapasowej plików danych Tworzenie kopii zapasowej plików kontrolnych Tworzenie kopi zapasowej archiwalnych plików dziennika powtórze RESTORE (Odtwarzanie) i RECOVER (rekonstrukcja) MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP Export Import SPIS TRECI SPIS TRECI WYBRANE ZMIENNE PLIKU PARAMETRÓW Przykadowy plik init<sid>.ora Opis podstawowych parametrów pliku init.ora WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Transakcyjny tryb pracy w systemie ORACLE Tryby w jakich moe pracowa transakcja Tryb READ COMMITTED Tryb READ ONLY Tryb SERIALIZABLE Mechanizm blokowania danych Jawne zaoenie blokady na tabeli WYBRANE ZMIENNE PLIKU PARAMETRÓW Opis podstawowych parametrów pliku init.ora Naley zdawa sobie spraw z tego, e pewne parametry mona okreli tylko jeden raz w momencie kiedy baza danych jest tworzona. Im wicej rzeczy da si przewidzie na samym pocztku, tym mniej problemów czysto technicznych i organizacyjnych trzeba bdzie rozwizywa w czasie uytkowania bazy danych. NAZWA PARAMETRU DB_NAME INSTANCE_NAME DB_FILES CONTROL_FILES COMPATIBLE OPEN_CUROSRS DB_FILE_MULTIBLOCK_ RED_COUNT DB_BLOCK_BUFFERS SHARED_POOL_SIZE LARGE_POOL_SIZE JAVA_POOL LOG_CHECKPOINT_ TIMEOUT PROCESSES LOG_BUFFER AUDIT_TRAIL OPIS Nazwa bazy danych. Nazwa instancji. Maksymalna liczba plików jak moe otworzy baza danych. Specyfikuje nazwy i pooenie plików kontrolnych. Numer wersji serwera z jak powinna by kompatybilna ta instancja. Maksymalna liczba kursorów, które moe jednoczenie otworzy sesja Maksymalna liczba bloków danych odczytywana z dysku podczas jednej operacji odczytu Liczba buforów w SGA przydzielona dla bufora danych. Rozmiar wspódzielonej puli w bajtach. Rozmiar w bajtach obszaru w SGA przechowujcego due obiekty niezwizane z poleceniami SQL. Rozmiar w bajtach struktury w SGA przeznaczonej do przechowywania kodu Java. Maksymalny odstp czasowy pomidzy punktami kontrolnymi ( wyraony w sekundach). Maksymalna liczba procesów systemu operacyjnego podczonych do instancji. Liczba buforów w SGA przydzielona dla bufora dziennika powtórze. Wcza lub wycza audyt bazy danych.dopuszczalne wartoci: NONE(FALSE) -audyt wyczony DB(TRUE) - audyt wczony, wyniki bd zapisywane w bazie danych 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Wszystkie operacje wykonywane w Oracle odbywaj si w trybie transakcyjnym. Transakcja moe by realizowana w jednym z trzech trybów. Tryb READ COMMITTED, Tryb READ ONLY, Tryb SERIALIZABLE. Z transakcjami wie sicile zjawisko blokowania danych. Blokowanie danych ma na celu zapewnienie synchronizacji zapisów Transakcyjny tryb pracy w systemie ORACLE Z prac bazy danych wie si pojcie transakcji (transaction). Wasnoci transakcji w Systemie Oracle: Atomowo - wszystkie operacje wykonywane w ramach transakcji musz zakoczy si pomylnie, niepowodzenie jednej z nich powoduje wycofanie caej transakcji. Spójno - w wyniku realizacji transakcji otrzymujemy spójny stan bazy danych, w którym adne z ogranicze integralnociowych nie jest naruszone. Izolacja - zmiany wprowadzone przez transakcj s widoczne dla innych uytkowników dopiero w momencie jej zatwierdzenia. Trwao - po zatwierdzeniu transakcji zmiany s zapisywane na trwae do bazy. Zatwierdzenie lub wycofanie aktualnej transakcji jest pocztkiem nastpnej.

2 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Uwaga. Polecenie naley wykona jako pierwsze w ramach sesji Tryb READ ONLY Transakcja T 1 operuje na wersji danych z momentu jej rozpoczcia. Transakcja w tym trybie nie moe modyfikowa danych. Nie widzi zmian wprowadzonych w midzy czasie przez inne, zatwierdzone transakcje. Tryb Read Only stosowany jest w przypadku oblicze analitycznych. Polecenie umoliwiajce przestawienie pojedynczej transakcji w tryb Read Only: SQL> SET TRANSACTION Read Only; Uwaga. Polecenie naley wykona jako pierwsze w ramach transakcji Tryb SERIALIZABLE Transakcja w trybie Serializable, podobnie jak transakcja w trybie Read Only, operuje na wersji danych z momentu jej rozpoczcia. Rónica polega na tym, e mona modyfikowa dane, które nie zostay zmienione przez inne transakcje w trakcie jej trwania. Polecenie umoliwiajce przestawienie pojedynczej transakcji w tryb Serializable: SQL> SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Serializable; Uwaga. Polecenie naley wykona jako pierwsze w ramach transakcji. Polecenie umoliwiajce ustawienie trybu Serializable dla wszystkich transakcji realizowanych w ramach danej sesji: 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE S to ustawienia domylne, przy których blokady s zakadane tylko w przypadku wykonywania polece modyfikujcych dane (DELETE, UPDATE, INSERT). Operacja SELECT nie wymaga nakadania blokady na tabeli i rekordzie. Blokowanie rekordów odbywa si zawsze w trybie EXCLUSIVE (X). Dwie blokady X nie s ze sob zgodne. Blokowanie tabeli odbywa si w trybie RS, RX, S, SRX oraz X gdzie: RS ROW SHARE RX ROW EXCLUSIVE S SHARE SRX SHARE ROW EXCLUSIVE X EXCLUSIVE Zgodno blokad tabeli: Brak RS RX S SRX X Brak TAK TAK TAK TAK TAK TAK RS TAK TAK TAK TAK TAK Nie RX TAK TAK TAK Nie Nie Nie S TAK TAK Nie TAK Nie Nie SRX TAK TAK Nie Nie Nie Nie X TAK Nie Nie Nie Nie Nie Rysunek Tabela zgodnoci blokad 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Modyfikowane rekordy s zawsze blokowane w trybie EXCLUSIVE (X). Pojawienie si blokady tego typu oznacza, e niektóre lub wszystkie rekordy tabeli zostay zmodyfikowane. WACIWOCI BLOKADY S (SHARE) Zakadana jest gdy transakcja T 1 chce uniemoliwi zmian danych w tabeli przez inne równolegle dziaajce transakcje i jednoczenie sama nie bdzie ich modyfikowaa. Transakcje nie zmieniajce zawartoci tabeli (SELECT ) mog wspópracowa z transakcj T 1. WACIWOCI BLOKADY SRX (SHARE ROW EXCLUSIVE) Zakadana jest wtedy gdy transakcja T 1 bdzie modyfikowa zawarto tabeli i jednoczenie chce uniemoliwi zmian danych w tej tabeli przez inne równolegle dziaajce transakcje. Inne transakcje wymagajce aby w trakcie ich pracy zawarto tabeli pozostaa niezmieniona lub chcce j zmodyfikowa nie mog wspópracowa z transakcj T 1. WACIWOCI BLOKADY X(EXCLUSIVE) Uniemoliwia modyfikowanie danych dopuszczajc tylko ich przegldanie (SELECT ). Zaoenie innej blokady nie jest moliwe Informacja o zaoonych blokadach Mona j uzyska z widoku systemowego V$LOCK w poczeniu z danymi pomocniczymi pochodzcymi z widoków V$SESSION oraz SYS.OBJ$. 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Przykad Przykad o zaoonych blokadach. Pierwsza sesja: Druga sesja: CONNECT hr/hr CONNECT hr/hr SET TRANSACTION NAME 't1'; SET TRANSACTION NAME 't2'; SELECT * FROM regions FOR UPDATE; SELECT * FROM regions FOR UPDATE; Sesja administratora: SQL> CONNECT system/test SQL> select z przykadu USERNAME TYPE NAME TYP_BL T_BL_OCZ SID STATUS OSUSER MACHINE PROGRAM HR TX - BRAK X 37 ACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe HR TM REGIONS RX BRAK 37 ACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe HR TM REGIONS RX BRAK 29 INACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe HR TX - X BRAK 29 INACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe Zakleszczenia (deadlocks) Zalet metody blokowania danych jest zapewnienie synchronizacji zapisu w przypadku wielu transakcji próbujcych modyfikowa te same dane.

3 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Waciciel transakcji, dla której nastpio zakleszczenie otrzymuje wówczas komunikat: ORA-.: deadlock detected while waiting for resource Algorytm wyboru transakcji do przerwania nie zosta wyspecyfikowany w dokumentacji Oracle Rola administratora Monitorowanie transakcji wszystkich uytkowników. Zamknicie wybranych sesji, których transakcje powoduj zakleszczenie lub nadmierne obcienie systemu. SQL> ALTER SYSTEM KILL SESSION (SID, SERIAL#); Sugerowanie zmian w transakcjach powodujcych spadek wydajnoci systemu. Ustawianie parametru Serializable: o Tryb Serializable moe by wczony na stae poprzez ustawienie w pliku parametrów Init<SID>.Ora parametru SERIALIZABLE=TRUE. o Domylnie jego warto wynosi FALSE co oznacza, e wszystkie transakcje s realizowane w trybie Read Committed. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Archiwizacja logiczna (logical backup) - polega na skorzystaniu z programu Exp do sporzdzenia kopii struktur logicznych bazy danych. Program ten zapisuje informacje o obiektach bazy danych i same dane w pliku binarnym. Plik ten moe by przetwarzany przez program Imp. Tryby pracy bazy: ARCHIVELOG /* z archiwizacj plików dziennika powtórze */ NOARCHIVELOG /* bez archiwizacji plików dziennika powtórze */ Archiwizacja fizyczna caej bazy danych w trybie OFFLINE W celu wykonania archiwizacji fizycznej naley: 1. Okreli nazwy i pooenie wszystkich plików bazy dany. W tym celu naley wyda zapytania: SQL> SELECT status, enabled, name FROM v$datafile; SQL> SELECT * FROM V$LOGFILE; SQL> SELECT * FROM V$CONTROLFILE; 2. Zatrzyma instancj. SQL> SHUTDOWN 3. Korzystajc z polece systemu operacyjnego sporzdzi kopie wszystkich plików okrelonych w kroku 1. Sporzdzi kopie pliku init<sid>.ora, spfile<sid>.ora i pliku hase pwd<sid>.ora. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Pojedyncze tabele. Wszystkie obiekty okrelonych uytkowników. Caa baza danych. W przypadku eksportowania pojedynczej tabeli oprócz definicji eksportowane s równie: dane, prawa dostpu, indeksy, ograniczenia integralnociowe i wyzwalacze. Eksport schematu uytkownika polega na sporzdzeniu kopii wszystkich obiektów uytkownika. Eksport caej bazy danych jest równowany: wyeksportowaniu wszystkich uytkowników (z wyjtkiem SYS), synonimów, praw dostpu, uprawnie systemowych, definicji przestrzeni tabel, definicji segmentów wycofania, opcji auditingu, profili uytkowników i wszystkich wyzwalaczy. Tego rodzaju operacje moe wykona uytkownik, który posiada role EXP_FULL_DATABASE. Moe to by wykonane w trzech trybach: 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Wykonanie pocztkowego eksportu kompletnego bazy danych. Wykonanie eksportów inkrementalnych pod koniec kadego dnia. Wykonanie eksportów kumulacyjnych okresowo, np. co tydzie. Wykonanie kompletnego eksportu okresowo np. co miesic Archiwizacja logiczna. Program Exp Eksport konta uytkownika Konto uytkownika moe eksportowa waciciel lub DBA. c:\exp OWNER=(HR) FILE=c:\hr1.dmp LOG=c:\hr1.log lub c:\exp FILE=c:\hr1.dmp LOG=c:\hr1.log Mona uywa pliku parametrów. c:\exp PARFILE=c:\exp_hr1.par gdzie plik exp_hr1.par jest postaci: FILE=c:\hr1.dmp LOG=c:\hr1.log OWNER=(HR)

4 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH gdzie plik exp_xe.par jest postaci: FILE=c:\xe.dmp LOG=c:\xe.log FULL=Y INCTYPE=COMPLETE /* Eksport kompletny */ Eksport caej bazy przyrostowy c:\exp PARFILE=c:\exp_xe_1.par gdzie plik exp_xe_1.par jest postaci: FILE=c:\exp_xe_1.dmp LOG=c:\exp_xe_1.log FULL=Y INCTYPE=INCREMENTAL /* Eksport przyrostowy */ Najczciej uywane parametry programu Exp: USERID BUFFER FILE FULL - Okrela nazw i haso uytkownika, który dokonuje exportu. - Okrela rozmiar bufora pamici operacyjnej wykorzystywanego do przetwarzania eksportowanych danych. Rozmiar tego bufora ( w bajtach) powinien mie przynajmniej tak warto, jak najduszy eksportowany rekord. - Wskazuje nazw pliku, do którego bd eksportowane dane. - Warto Y powoduje eksport caej bazy danych, natomiast N (domylna) umoliwia eksportowanie obiektów wybranych uytkowników lub tylko okrelonych tabel. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Odtwarzanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG Wczytanie penej kopii archiwalnej Procedura jest nastpujca: Zamknicie bazy danych poleceniem shutdown lub shutdown abort. Wgranie wszystkich plików bazy danych z ostatniej kopii na ich waciwe miejsca. Otwarcie bazy danych poleceniem startup Odtwarzanie bazy danych na podstawie pliku eksportu program Imp Program Imp umoliwia importowanie: Pojedynczych tabel. Wszystkich obiektów okrelonych uytkowników. Caej bazy danych. Mechanizm importowanie ma równie zastosowanie w przypadku przenoszenia danych z jednej bazy do drugiej Importowanie danych jednego uytkownika do drugiego Stworzy uytkownika u1 z rolami CONNECT i RESORCE. c:\imp PARFILE=c:\imp_xe.par 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Odtwarzanie bazy danych na podstawie penego eksportu Musi by stworzona instancja test i baza danych. c:\imp PARFILE=c:\imp_xe.par gdzie plik imp_test.par jest postaci: BUFFER=4096 FILE=c:\xe.dmp LOG=c:\imp_xe.log FULL=Y Parametry programu Imp: USERID - Okrela nazw i haso uytkownika, który importuje dane. BUFFER - Okrela rozmiar bufora (w bajtach) pamici operacyjnej wykorzystywanej do przetwarzania danych. FILE - Wskazuje plik eksportu. SHOW - Warto Y oznacza, e dane nie zostan zaimportowane do bazy, a zawarto zostanie tylko wywietlona na ekranie. Natomiast N spowoduje wczytanie danych. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH DESTROY - Warto Y powoduje nadpisanie istniejcych przestrzeni tabel definicjami zawartymi w importowanym pliku. INCTYPE - Okrela typ importowania danych i moe przyjmowa wartoci: SYSTEM lub RESTORE. LOG - Wskazuje plik, do którego zostan zapisane informacje o przebiegu importu. PARFILE - Wskazuje plik zawierajcy parametry importu. HELP - Umoliwia wywietlenie parametrów importu.

5 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Po utworzeniu bazy danych powstan nastpujce pliki: Pliki dziennika powtórze: Redo11.log Redo12.log Redo21.log Redo22.log Redo31.log Redo32.log Pliki kontrolne: Controlfile01.ctl Controlfile02.ctl Controlfile03.ctl Naley jeszcze uruchomi pliki catalog.sql i catproc.sql w trypie OPEN. Pliki danych: System01.dbf Undo01.dbf Temp01.dbf Sysaux.dbf W momencie startu instancji tworzony jest w pamici RAM obszar SGA (System Global Area). 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Redo11.log Redo21.log Redo31.log Redo21.log Redo22.log Redo32.log.ARC.ARC.ARC Bufor danych Bufor dziennika powtórze Obszar wspódzielony ( Shared pool ).ARC.ARC.ARC Rysunek Pliki Redo w trybie ARCHIVELOG. W przypadku zapenienia wszystkich plików nastpuje kopiowanie plików i dopiero nastpuje nadpisywanie i w ten sposób mona ewentualnie powróci do danych do dowolnego momentu. Rysunek Obszar SGA. Zapisywaniem wszystkich zmian na bazie danych do plików dziennika powtórze zajmuje si proces LGWR (Log Writer). Zapis jest cykliczny i mona go zilustrowa nastpujco: 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI SQL> ARCHIVE LOG LIST Tryb dziennika bazy danych Tryb archiwizacji Automatyczna archiwizacja Wyczona Miejsca archiwizowania c:\oraclexe\archiwum... lub w tabeli systemowej V$DATABASE Archiwizacja automatyczna W pliku initxxxx.ora musi znajdowa si wpis: LOG_ARCHIVE_START=TRUE???? (przestarzay) lub w czasie, kiedy instancja jest otwarta: SQL> CONNECT AS SYSDBA SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START; lub SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START TO c:\oraclexe\archiwum ; Archiwizowane pliki REDO bd zapisywane do katalogu c:\oraclexe\archiwum Wyczenie automatycznej archiwizacji SQL> CONNECT AS SYSDBA SQL> SHUTDOWN 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Mechanizm wykrywania awarii bazy danych System Change Number (SCN) Kada zatwierdzona transakcja otrzymuje unikatowy numer System Change Number (SCN). Informacje o tych numerach mona znale w tabeli systemowej V$LOG_HISTORY Punkt kontrolny (checkpoint) Punkt kontrolny jest systemowym zdarzeniem bazy danych, dziki któremu dane z bufora danych w SGA ( brudne bloki) s zapisywane na dyski (do pliku danych trafiaj zmiany zatwierdzone i niezatwierdzone). Zapisu dokonuje proces serwera DBWR (Database Writer). Wystpuj dwa rodzaje punktu kontrolnego: Bazy danych (database checkpoint) wykonywany dla wszystkich plików danych. Pliku danych (datafile checkpoint) wykonywany dla okrelonych plików danych. Punkt kontrolny bazy danych (database checkpoint) wystpuje, gdy: Nastpuje przeczenie grupy plików dziennika powtórze Wykonane zostanie polecenie: SQL> ALTER SYSTEM CHECKPOINT;

6 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Plik kontrolny (control file ) jest plikiem binarnym, który zawiera m.in.: Nazw bazy danych. Dat utworzenia bazy. Controlfile01.ora Checkpoint cnt=4 Stop scn=0xffff.ffffffff Users01.dbf Chkpt cnt=4 Checkpointed at scn=0x ba2 Informacje o wszystkich grupach dziennika powtórze. Biec grup dziennika powtórze (aktualnie uywan). Nazw, lokalizacj i rozmiar kadego pliku dziennika powtórze. Informacje o plikach danych (wczony, wyczony, ). Informacje dotyczce punktów kontrolnych Wykrywanie awarii NAGÓWEK PLIKU DANYCH Nagówek pliku danych przechowuje m.in.: Biecy numer SCN punktu kontrolnego (Checkpointed at scn). Licznik punktów kontrolnych (Chkpt cnt). Numer sekwencyjny biecego pliku dziennika powtórze w momencie wystpienia punktu kontrolnego. Nagówek pliku danych jest uaktualniany, gdy system wykonuje punkt kontrolny dla danego pliku. Checkpoint cnt=5 Stop scn=0x ba3 Rysunek Punkty kontrolne Oznacza to, e baza danych nie wymaga odtwarzania. Po otwarciu Stop scn przyjmuje znowu warto 0xffff.ffffffff dla wszystkich plików danych. b) W wypadku, gdy baza danych zostanie zamknita w trybie ABORT punkt kontrolny nie zostanie wykonany. Oznacza to, e Stop scn <> Checkpointed at scn dla wszystkich plików danych. Operacja SHUTDOWN lub SHUTDOWN IMMEDIATE Chkpt cnt=5 Checkpointed at scn=0x ba3 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Mechanizm odtwarzania bazy danych Odtwarzanie bazy danych po awarii instancji przebiega w dwóch fazach: Z dziennika powtórze poprawiane sa dane w plikach danych. Wycofanie niezatwierdzonych transakcji (korzystanie z segmentów wycofywania lub pliku automatycznego wycofywania). 24. ODTWARZANIE BAZY DANYCH PO AWARII Odtwarzanie pene w trybie ARCHIVELOG Trzy sposoby realizacji odtwarzania penego: Odtwarzanie caej bazy danych w trybie MOUNT Odtwarzanie pojedynczej przestrzeni tabel w trybie OPEN przy wyczonej tej przestrzeni tabel. Odtwarzanie pojedynczych plików danych w trybie OPEN lub zamknitej bazie danych. Przy wyczonych plikach danych Odtwarzanie pene caej bazy danych Naley wyda polecenie: SQL> RECOVER [AUTOMATIC] [FROM scieka_log ] DATABASE; gdzie: AUTOMATIC - automatycznie uwzgldnia zmiany zawarte w plikach dziennika powtórze. cieka_log - miejsce zarchiwizowanych plików dziennika powtórze (warto parametru LOG_ARCHIVE_DEST w pliku init<sid>.ora) Odtwarzanie pene pojedynczej przestrzeni tabel Naley wyda polecenie: SQL> RECOVER [AUTOMATIC] [FROM scieka_log ] TABLESPACE przestrze,,przestrze;

7 24. ODTWARZANIE BAZY DANYCH PO AWARII Wgranie plików danych z kopi archiwalnej. SQL> STARTUP MOUNT SQL> RECOVER DATABASE UNTIL TIME :00:00:00 ; SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; /*otwarcie bazy z zerowaniem numerów sekwencyjnych*/ Odtwarzanie bazy danych do przerwania Posta polecenia: SQL> RECOVER [AUTOMATIC] [FROM scieka_log ] DATABASE UNTIL CANCEL [USING BACKUP CONTROLFILE]; Kolejno postpowania: SQL> CONNECT sys AS SYSDBA SQL> SHUTDOWN Wgranie plików danych z kopi archiwalnej. SQL> STARTUP MOUNT SQL> RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL; SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; /*otwarcie bazy z zerowaniem numerów sekwencyjnych*/ 25. RMAN RECOVERY MANAGER RMAN> BACKUP DATABASE FORMAT 'c:\rmanbac\rman_%d_%t_%u.bus'; Starting backup at 07/05/12 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: sid=35 devtype=disk channel ORA_DISK_1: starting full datafile backupset channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backupset input datafile fno=00001 name=c:\oraclexe\oradata\xe\system.dbf input datafile fno=00003 name=c:\oraclexe\oradata\xe\sysaux.dbf input datafile fno=00002 name=c:\oraclexe\oradata\xe\undo.dbf input datafile fno=00004 name=c:\oraclexe\oradata\xe\users.dbf channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 07/05/12 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 07/05/12 piece handle=c:\rmanbac\rman_xe_ _01ihgjn6_1_1.bus tag=tag t comment=none channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:01:05 channel ORA_DISK_1: starting full datafile backupset channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backupset including current control file in backupset channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 07/05/12 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 07/05/12 piece handle=c:\rmanbac\rman_xe_ _02ihgjp8_1_1.bus tag=tag t comment=none channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:02 Finished backup at 07/05/ RMAN RECOVERY MANAGER Przy czym numery plików mona uzyska z perspektywy V$DATAFILE poleceniem: SQL> SELECT file#, name FROM v$datafile; Tworzenie kopii zapasowej plików kontrolnych Przydatn wasciwoci systemu Oracle jest moliwo automatycznej archiwizacji plików kontrolnych po kadorazowym wydaniu polecenia backup. Mona to osiagna za pomoca polecenia configure w nastepujacy sposób: RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; Samodzielnie archiwizacj pliku kontrolnego w systemie Oracle przeprowadza si za pomoc polecenia: RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE; Tworzenie kopi zapasowej archiwalnych plików dziennika powtórze W przypadku wersji Oracle skadnia polecenia tworzcego kopie zapasow archiwalnych plików dziennika powtórze (archived redo log files) jest nastpujca: RMAN> BACKUP ARCHIVELOG ALL; Inna technika, moliwa do zastosowania w systemie Oracle, jest zastosowanie w poleceniu backup wyraenia plus archivelog, dzieki czemu archiwalne pliki dziennika powtórze wchodz w skad kopii zapasowej. Wydanie poniszej instrukcji powoduje utworzenie co najmniej dwóch elementów kopii zapasowej - dla plików danych i dla archiwalnych plików dziennika powtórzen: RMAN> BACKUP DATABASE FORMAT 'c:\rmanbac\rman_%d_%t_%u.bus' plus archivelog; 25. RMAN RECOVERY MANAGER W celu samodzielnego odtworzenia archiwalnych plików dziennika powtórze wydaje si polecenie RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL; Przykad W poniszym przykadzie pokazano sposób odtwarzania i rekonstrukcji przestrzeni tabel USERS z wybranej kopii. Na wstpie naley uzyska informacje o dostpnych backupach poleceniem: RMAN> LIST BACKUP; using target database control file instead of recovery catalog List of Backup Sets =================== BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time Full M DISK 00:00:55 07/06/02 BP Key: 1 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG T Piece Name: C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\FLASH_RECOVERY_AREA\XE\BACKUPSET\2007 _06_02\O1_MF_NNNDF_TAG T005019_3618OD7T_.BKP List of Datafiles in backup set 1 File LV Type Ckp SCN Ckp Time Name Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\SYSTEM.DBF 2 Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\UNDO.DBF 3 Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\SYSAUX.DBF 4 Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\USERS.DBF BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time Full 6.80M DISK 00:00:02 07/06/02

8 26. MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP Export SQL> CREATE DIRECTORY dtpump AS c:\dtpump ; SQL> GRANT READ ON DIRECTORY dtpump TO hr, system; SQL> GRANT WRITE ON DIRECTORY dtpump TO hr, system; W przypadku penego exportu wymagane jest posiadanie uprawnienia systemowego EXP_FULL_DATABASE Utwórzmy plik z parametrami dp1.par: DIRECTORY=dtpump DUMPFILE=dp1.dmp CONTENT= all /* data_only, metadata_only */ FULL=y 26. MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP Dysponujc takim plikiem parametrów, mona uruchomi eksport nastpujco: C:>expdp hr/hr parfi1e=c:\dp3.par Uyta opcja INCLUDE zaznacza, jakie obiekty maj by dodane do pliku eksportu. Analogiczna opcja EXCLUDE wycza z eksportu zadane obiekty Import W przypadku penego importu wymagane jest posiadanie uprawnienia systemowego IMP_FULL_DATABASE Utwórzmy plik z parametrami dp1imp.par: DIRECTORY=dtpump DUMPFILE=dp1.dmp CONTENT= all REMAP_SCHEMA=hr:u1 C:\expdp system/test PARFILE=c:\oraclexe\dp1imp.par C:\expdp hr/hr PARFILE=c:\oraclexe\dp1.par

BAZAMI DANYCH. Rozdzia y 20-26. Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych

BAZAMI DANYCH. Rozdzia y 20-26. Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH SPIS TRECI Rozdziay 20-26 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI... 216 20. WYBRANE ZMIENNE PLIKU PARAMETRÓW... 219 20.1. Przykadowy

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii

Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii Ćwiczenie 6. Zabezpieczenie bazy danych i odtwarzanie jej po awarii 1. Uruchomienie i skonfigurowanie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 15 minut Zadaniem niniejszych ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dziewiaty Transakcje. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dziewiaty Transakcje. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dziewiaty Transakcje Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dziewiaty Transakcje 1 / 42 Outline 1 Transakcje Problemy interakcji 2 Metody usuwania konfliktów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Kopie zapasowe w SQL Server. Michał Bleja

Kopie zapasowe w SQL Server. Michał Bleja Kopie zapasowe w SQL Server Michał Bleja Typy kopii zapasowych (w oparciu o SQL Server Books Online) Pełna kopia zapasowa bazy danych (full database backup) zawiera wszystkie strony bazy danych oraz odpowiednią

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Transakcje. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Transakcje. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Transakcje opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. Transakcje - co to jest? 2. Mechanizmy transakcji 3. Reguły ACID 4. Niekorzystne zjawiska 5. Poziomy izolacji 6. Polecenia PostgreSQL transakcji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych. Program szkolenia: Administracja Oracle Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja Oracle ora-admin Oracle admini 4 dni 50% wykłady / 50% warsztaty Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i reorganizacja

Ładowanie i reorganizacja Ładowanie i reorganizacja danych Cele Ładowanie danych za pomocą wstawiania ścieżką bezpośrednią Ładowanie danych do tabel Oracle za pomocą ścieżki konwencjonalnej oraz bezpośredniej SQL*Loader Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Raport z przeprowadzonego audytu [XXXXXXXX] Redakcja dokumentu: XXXX XXXXXXXX Poznań XX-XX-XXXX Spis treści 1 Przedmiot i cel audytu... 2 2 Wykorzystane materiały

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy

Oracle RMAN. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015 Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski Poznań, 30.09.2015 Plan Geneza Architektura Cechy Instalacja Standard SQL Transakcje i współbieżność Indeksy Administracja Splice Machince vs.

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 17. zarządzania współbieżnością. Dostęp współbieżny a dostęp spójny. Spójność bazy danych

Plan ćwiczenia. Rozdział 17. zarządzania współbieżnością. Dostęp współbieżny a dostęp spójny. Spójność bazy danych Plan ćwiczenia Rozdział 17 Zarządzanie współbieżnością Definicja i własności transakcji, zatwierdzanie i wycofywanie, punkty bezpieczeństwa, spójność, anomalie współbieżnego dostępu do danych, poziomy

Bardziej szczegółowo

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko Klastrowanie bazy IBM DB2 Adam Duszeńko Typy klastrów Wydajnościowe Skalowalność Równoległość Obliczeń Składowania Wiele punktów dostępu Niezawodnościowe Bezpieczeństwo Zwielokrotnienie Danych Operacji

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych 1 Zadania administratora bazy danych 2 Oracle Database 11g: podstawy administracji Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami

Zarządzanie transakcjami Zarządzanie transakcjami Właściwości ACID Przyjmuje się, że transakcje i protokoły zarządzania transakcjami powinny posiadać właściwości ACID: Atomowość (atomicity) każda transakcja stanowi pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Cel odtwarzania. Transakcyjne odtwarzanie bazy danych. Modele awarii. Efektywność odtwarzania MTTF

Cel odtwarzania. Transakcyjne odtwarzanie bazy danych. Modele awarii. Efektywność odtwarzania MTTF 1 Cel odtwarzania 2 Transakcyjne odtwarzanie bazy danych Podstawowym celem mechanizmów transakcyjnego odtwarzania bazy danych po awarii jest odtworzenie spójnego stanu bazy danych Definicja odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Izolacje transakcji oraz anomalie. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Izolacje transakcji oraz anomalie. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Izolacje transakcji oraz anomalie Robert A. Kłopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW SZBD (DBMS) a transakcji Przetwarzanie transakcyjne wymaga znaczącego

Bardziej szczegółowo

asist Uproszczona procedura migracji danych aplikacji asist przy błędnych ustawieniach zestawu znaków bazy danych Oracle

asist Uproszczona procedura migracji danych aplikacji asist przy błędnych ustawieniach zestawu znaków bazy danych Oracle Uproszczona procedura migracji danych aplikacji asist przy błędnych ustawieniach zestawu znaków bazy danych Oracle Wrocław 2011 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Dokument moŝe być reprodukowany lub przechowywany

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 17 Zarządzanie współbieżnością. Dostęp współbieżny a dostęp spójny. Spójność bazy danych

Plan ćwiczenia. Rozdział 17 Zarządzanie współbieżnością. Dostęp współbieżny a dostęp spójny. Spójność bazy danych Plan ćwiczenia Rozdział 17 Zarządzanie współbieżnością Definicja i własności transakcji, zatwierdzanie i wycofywanie, punkty bezpieczeństwa, spójność, anomalie współbieżnego dostępu do danych, poziomy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 6 Transakcje

Bazy danych 2. Wykład 6 Transakcje Bazy danych 2 Wykład 6 Transakcje Transakcje Def. Transakcjami nazywamy logiczne jednostki pracy które wprowadzają zmiany do bazy danych lub które wyszukują dane O transakcjach mówimy w kontekście: aktualizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

SQL*Loader. Export/Import

SQL*Loader. Export/Import Laboratorium Baz Danych SQL*Loader Export/Import Opracowała: Mgr inż. Aleksandra Werner Laboratorium baz danych - SQL*Loader, Export, Import 3 1. SQL*Loader Przy pomocy narzędzia SQL*Loader możliwe jest

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

1. ROLA ADMINISTRATORA

1. ROLA ADMINISTRATORA SPIS TRECI -2- ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay 1-13 Rok akademicki 2007/2008 Notatki do wykadów z przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI 1. ROLA ADMINISTRATORA... 4 1.1. Rodzaje uytkowników...

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne baz danych. Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii

Podstawy teoretyczne baz danych. Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii Podstawy teoretyczne baz danych Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii Cel odtwarzania Podstawowym celem mechanizmów transakcyjnego odtwarzania bazy danych po awarii jest odtworzenie spójnego

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych

1.5.3 Do czego słuŝą tymczasowe przestrzenie 1.5.4 Zarządzanie plikami danych Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr I zamówienia Lp. Nazwa 1 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 6 dni 6 1.1 Struktura danych i typy obiektów 1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 8 Transakcje i blokady Wprowadzenie do transakcji, rodzaje transakcji Punkty zapisu, odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany Page Size z 1024 na 2048 dla bazy telkombud.gdb poprzez wykonanie backup/restore dla bazy.

Procedura zmiany Page Size z 1024 na 2048 dla bazy telkombud.gdb poprzez wykonanie backup/restore dla bazy. Procedura zmiany Page Size z 1024 na 2048 dla bazy telkombud.gdb poprzez wykonanie backup/restore dla bazy. Cel procedury: Zmiana wewnętrznego parametru page size (rozmiar strony) w pliku bazy danych telkombud.gdb

Bardziej szczegółowo