ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziay Rok akademicki 2007/2008 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych SPIS TRECI Rodzaje odtwarzania Odtwarzanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG Odtwarzanie pene w trybie ARCHIVELOG Odtwarzanie pene caej bazy danych Odtwarzanie pene pojedynczej przestrzeni tabel Odtwarzanie pene pojedyczego pliku danych Odtwarzanie bazy danych w przypadku utraty systemowej przestrzeni tabel Odtwarzanie bazy danych do okrelonego momentu w czasie Odtwarzanie bazy danych do przerwania RMAN RECOVERY MANAGER Tworzenie kopii zapasowej przestrzeni tabel Tworzenie kopii zapasowej plików danych Tworzenie kopii zapasowej plików kontrolnych Tworzenie kopi zapasowej archiwalnych plików dziennika powtórze RESTORE (Odtwarzanie) i RECOVER (rekonstrukcja) MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP Export Import SPIS TRECI SPIS TRECI WYBRANE ZMIENNE PLIKU PARAMETRÓW Przykadowy plik init<sid>.ora Opis podstawowych parametrów pliku init.ora WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Transakcyjny tryb pracy w systemie ORACLE Tryby w jakich moe pracowa transakcja Tryb READ COMMITTED Tryb READ ONLY Tryb SERIALIZABLE Mechanizm blokowania danych Jawne zaoenie blokady na tabeli WYBRANE ZMIENNE PLIKU PARAMETRÓW Opis podstawowych parametrów pliku init.ora Naley zdawa sobie spraw z tego, e pewne parametry mona okreli tylko jeden raz w momencie kiedy baza danych jest tworzona. Im wicej rzeczy da si przewidzie na samym pocztku, tym mniej problemów czysto technicznych i organizacyjnych trzeba bdzie rozwizywa w czasie uytkowania bazy danych. NAZWA PARAMETRU DB_NAME INSTANCE_NAME DB_FILES CONTROL_FILES COMPATIBLE OPEN_CUROSRS DB_FILE_MULTIBLOCK_ RED_COUNT DB_BLOCK_BUFFERS SHARED_POOL_SIZE LARGE_POOL_SIZE JAVA_POOL LOG_CHECKPOINT_ TIMEOUT PROCESSES LOG_BUFFER AUDIT_TRAIL OPIS Nazwa bazy danych. Nazwa instancji. Maksymalna liczba plików jak moe otworzy baza danych. Specyfikuje nazwy i pooenie plików kontrolnych. Numer wersji serwera z jak powinna by kompatybilna ta instancja. Maksymalna liczba kursorów, które moe jednoczenie otworzy sesja Maksymalna liczba bloków danych odczytywana z dysku podczas jednej operacji odczytu Liczba buforów w SGA przydzielona dla bufora danych. Rozmiar wspódzielonej puli w bajtach. Rozmiar w bajtach obszaru w SGA przechowujcego due obiekty niezwizane z poleceniami SQL. Rozmiar w bajtach struktury w SGA przeznaczonej do przechowywania kodu Java. Maksymalny odstp czasowy pomidzy punktami kontrolnymi ( wyraony w sekundach). Maksymalna liczba procesów systemu operacyjnego podczonych do instancji. Liczba buforów w SGA przydzielona dla bufora dziennika powtórze. Wcza lub wycza audyt bazy danych.dopuszczalne wartoci: NONE(FALSE) -audyt wyczony DB(TRUE) - audyt wczony, wyniki bd zapisywane w bazie danych 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Wszystkie operacje wykonywane w Oracle odbywaj si w trybie transakcyjnym. Transakcja moe by realizowana w jednym z trzech trybów. Tryb READ COMMITTED, Tryb READ ONLY, Tryb SERIALIZABLE. Z transakcjami wie sicile zjawisko blokowania danych. Blokowanie danych ma na celu zapewnienie synchronizacji zapisów Transakcyjny tryb pracy w systemie ORACLE Z prac bazy danych wie si pojcie transakcji (transaction). Wasnoci transakcji w Systemie Oracle: Atomowo - wszystkie operacje wykonywane w ramach transakcji musz zakoczy si pomylnie, niepowodzenie jednej z nich powoduje wycofanie caej transakcji. Spójno - w wyniku realizacji transakcji otrzymujemy spójny stan bazy danych, w którym adne z ogranicze integralnociowych nie jest naruszone. Izolacja - zmiany wprowadzone przez transakcj s widoczne dla innych uytkowników dopiero w momencie jej zatwierdzenia. Trwao - po zatwierdzeniu transakcji zmiany s zapisywane na trwae do bazy. Zatwierdzenie lub wycofanie aktualnej transakcji jest pocztkiem nastpnej.

2 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Uwaga. Polecenie naley wykona jako pierwsze w ramach sesji Tryb READ ONLY Transakcja T 1 operuje na wersji danych z momentu jej rozpoczcia. Transakcja w tym trybie nie moe modyfikowa danych. Nie widzi zmian wprowadzonych w midzy czasie przez inne, zatwierdzone transakcje. Tryb Read Only stosowany jest w przypadku oblicze analitycznych. Polecenie umoliwiajce przestawienie pojedynczej transakcji w tryb Read Only: SQL> SET TRANSACTION Read Only; Uwaga. Polecenie naley wykona jako pierwsze w ramach transakcji Tryb SERIALIZABLE Transakcja w trybie Serializable, podobnie jak transakcja w trybie Read Only, operuje na wersji danych z momentu jej rozpoczcia. Rónica polega na tym, e mona modyfikowa dane, które nie zostay zmienione przez inne transakcje w trakcie jej trwania. Polecenie umoliwiajce przestawienie pojedynczej transakcji w tryb Serializable: SQL> SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Serializable; Uwaga. Polecenie naley wykona jako pierwsze w ramach transakcji. Polecenie umoliwiajce ustawienie trybu Serializable dla wszystkich transakcji realizowanych w ramach danej sesji: 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE S to ustawienia domylne, przy których blokady s zakadane tylko w przypadku wykonywania polece modyfikujcych dane (DELETE, UPDATE, INSERT). Operacja SELECT nie wymaga nakadania blokady na tabeli i rekordzie. Blokowanie rekordów odbywa si zawsze w trybie EXCLUSIVE (X). Dwie blokady X nie s ze sob zgodne. Blokowanie tabeli odbywa si w trybie RS, RX, S, SRX oraz X gdzie: RS ROW SHARE RX ROW EXCLUSIVE S SHARE SRX SHARE ROW EXCLUSIVE X EXCLUSIVE Zgodno blokad tabeli: Brak RS RX S SRX X Brak TAK TAK TAK TAK TAK TAK RS TAK TAK TAK TAK TAK Nie RX TAK TAK TAK Nie Nie Nie S TAK TAK Nie TAK Nie Nie SRX TAK TAK Nie Nie Nie Nie X TAK Nie Nie Nie Nie Nie Rysunek Tabela zgodnoci blokad 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Modyfikowane rekordy s zawsze blokowane w trybie EXCLUSIVE (X). Pojawienie si blokady tego typu oznacza, e niektóre lub wszystkie rekordy tabeli zostay zmodyfikowane. WACIWOCI BLOKADY S (SHARE) Zakadana jest gdy transakcja T 1 chce uniemoliwi zmian danych w tabeli przez inne równolegle dziaajce transakcje i jednoczenie sama nie bdzie ich modyfikowaa. Transakcje nie zmieniajce zawartoci tabeli (SELECT ) mog wspópracowa z transakcj T 1. WACIWOCI BLOKADY SRX (SHARE ROW EXCLUSIVE) Zakadana jest wtedy gdy transakcja T 1 bdzie modyfikowa zawarto tabeli i jednoczenie chce uniemoliwi zmian danych w tej tabeli przez inne równolegle dziaajce transakcje. Inne transakcje wymagajce aby w trakcie ich pracy zawarto tabeli pozostaa niezmieniona lub chcce j zmodyfikowa nie mog wspópracowa z transakcj T 1. WACIWOCI BLOKADY X(EXCLUSIVE) Uniemoliwia modyfikowanie danych dopuszczajc tylko ich przegldanie (SELECT ). Zaoenie innej blokady nie jest moliwe Informacja o zaoonych blokadach Mona j uzyska z widoku systemowego V$LOCK w poczeniu z danymi pomocniczymi pochodzcymi z widoków V$SESSION oraz SYS.OBJ$. 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Przykad Przykad o zaoonych blokadach. Pierwsza sesja: Druga sesja: CONNECT hr/hr CONNECT hr/hr SET TRANSACTION NAME 't1'; SET TRANSACTION NAME 't2'; SELECT * FROM regions FOR UPDATE; SELECT * FROM regions FOR UPDATE; Sesja administratora: SQL> CONNECT system/test SQL> select z przykadu USERNAME TYPE NAME TYP_BL T_BL_OCZ SID STATUS OSUSER MACHINE PROGRAM HR TX - BRAK X 37 ACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe HR TM REGIONS RX BRAK 37 ACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe HR TM REGIONS RX BRAK 29 INACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe HR TX - X BRAK 29 INACTIVE LAPTOP\xxxx DOM\LAPTOP sqlplus.exe Zakleszczenia (deadlocks) Zalet metody blokowania danych jest zapewnienie synchronizacji zapisu w przypadku wielu transakcji próbujcych modyfikowa te same dane.

3 21. WSPÓBIENO W SYSTEMIE ORACLE Waciciel transakcji, dla której nastpio zakleszczenie otrzymuje wówczas komunikat: ORA-.: deadlock detected while waiting for resource Algorytm wyboru transakcji do przerwania nie zosta wyspecyfikowany w dokumentacji Oracle Rola administratora Monitorowanie transakcji wszystkich uytkowników. Zamknicie wybranych sesji, których transakcje powoduj zakleszczenie lub nadmierne obcienie systemu. SQL> ALTER SYSTEM KILL SESSION (SID, SERIAL#); Sugerowanie zmian w transakcjach powodujcych spadek wydajnoci systemu. Ustawianie parametru Serializable: o Tryb Serializable moe by wczony na stae poprzez ustawienie w pliku parametrów Init<SID>.Ora parametru SERIALIZABLE=TRUE. o Domylnie jego warto wynosi FALSE co oznacza, e wszystkie transakcje s realizowane w trybie Read Committed. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Archiwizacja logiczna (logical backup) - polega na skorzystaniu z programu Exp do sporzdzenia kopii struktur logicznych bazy danych. Program ten zapisuje informacje o obiektach bazy danych i same dane w pliku binarnym. Plik ten moe by przetwarzany przez program Imp. Tryby pracy bazy: ARCHIVELOG /* z archiwizacj plików dziennika powtórze */ NOARCHIVELOG /* bez archiwizacji plików dziennika powtórze */ Archiwizacja fizyczna caej bazy danych w trybie OFFLINE W celu wykonania archiwizacji fizycznej naley: 1. Okreli nazwy i pooenie wszystkich plików bazy dany. W tym celu naley wyda zapytania: SQL> SELECT status, enabled, name FROM v$datafile; SQL> SELECT * FROM V$LOGFILE; SQL> SELECT * FROM V$CONTROLFILE; 2. Zatrzyma instancj. SQL> SHUTDOWN 3. Korzystajc z polece systemu operacyjnego sporzdzi kopie wszystkich plików okrelonych w kroku 1. Sporzdzi kopie pliku init<sid>.ora, spfile<sid>.ora i pliku hase pwd<sid>.ora. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Pojedyncze tabele. Wszystkie obiekty okrelonych uytkowników. Caa baza danych. W przypadku eksportowania pojedynczej tabeli oprócz definicji eksportowane s równie: dane, prawa dostpu, indeksy, ograniczenia integralnociowe i wyzwalacze. Eksport schematu uytkownika polega na sporzdzeniu kopii wszystkich obiektów uytkownika. Eksport caej bazy danych jest równowany: wyeksportowaniu wszystkich uytkowników (z wyjtkiem SYS), synonimów, praw dostpu, uprawnie systemowych, definicji przestrzeni tabel, definicji segmentów wycofania, opcji auditingu, profili uytkowników i wszystkich wyzwalaczy. Tego rodzaju operacje moe wykona uytkownik, który posiada role EXP_FULL_DATABASE. Moe to by wykonane w trzech trybach: 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Wykonanie pocztkowego eksportu kompletnego bazy danych. Wykonanie eksportów inkrementalnych pod koniec kadego dnia. Wykonanie eksportów kumulacyjnych okresowo, np. co tydzie. Wykonanie kompletnego eksportu okresowo np. co miesic Archiwizacja logiczna. Program Exp Eksport konta uytkownika Konto uytkownika moe eksportowa waciciel lub DBA. c:\exp OWNER=(HR) FILE=c:\hr1.dmp LOG=c:\hr1.log lub c:\exp FILE=c:\hr1.dmp LOG=c:\hr1.log Mona uywa pliku parametrów. c:\exp PARFILE=c:\exp_hr1.par gdzie plik exp_hr1.par jest postaci: FILE=c:\hr1.dmp LOG=c:\hr1.log OWNER=(HR)

4 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH gdzie plik exp_xe.par jest postaci: FILE=c:\xe.dmp LOG=c:\xe.log FULL=Y INCTYPE=COMPLETE /* Eksport kompletny */ Eksport caej bazy przyrostowy c:\exp PARFILE=c:\exp_xe_1.par gdzie plik exp_xe_1.par jest postaci: FILE=c:\exp_xe_1.dmp LOG=c:\exp_xe_1.log FULL=Y INCTYPE=INCREMENTAL /* Eksport przyrostowy */ Najczciej uywane parametry programu Exp: USERID BUFFER FILE FULL - Okrela nazw i haso uytkownika, który dokonuje exportu. - Okrela rozmiar bufora pamici operacyjnej wykorzystywanego do przetwarzania eksportowanych danych. Rozmiar tego bufora ( w bajtach) powinien mie przynajmniej tak warto, jak najduszy eksportowany rekord. - Wskazuje nazw pliku, do którego bd eksportowane dane. - Warto Y powoduje eksport caej bazy danych, natomiast N (domylna) umoliwia eksportowanie obiektów wybranych uytkowników lub tylko okrelonych tabel. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Odtwarzanie bazy danych w trybie NOARCHIVELOG Wczytanie penej kopii archiwalnej Procedura jest nastpujca: Zamknicie bazy danych poleceniem shutdown lub shutdown abort. Wgranie wszystkich plików bazy danych z ostatniej kopii na ich waciwe miejsca. Otwarcie bazy danych poleceniem startup Odtwarzanie bazy danych na podstawie pliku eksportu program Imp Program Imp umoliwia importowanie: Pojedynczych tabel. Wszystkich obiektów okrelonych uytkowników. Caej bazy danych. Mechanizm importowanie ma równie zastosowanie w przypadku przenoszenia danych z jednej bazy do drugiej Importowanie danych jednego uytkownika do drugiego Stworzy uytkownika u1 z rolami CONNECT i RESORCE. c:\imp PARFILE=c:\imp_xe.par 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH Odtwarzanie bazy danych na podstawie penego eksportu Musi by stworzona instancja test i baza danych. c:\imp PARFILE=c:\imp_xe.par gdzie plik imp_test.par jest postaci: BUFFER=4096 FILE=c:\xe.dmp LOG=c:\imp_xe.log FULL=Y Parametry programu Imp: USERID - Okrela nazw i haso uytkownika, który importuje dane. BUFFER - Okrela rozmiar bufora (w bajtach) pamici operacyjnej wykorzystywanej do przetwarzania danych. FILE - Wskazuje plik eksportu. SHOW - Warto Y oznacza, e dane nie zostan zaimportowane do bazy, a zawarto zostanie tylko wywietlona na ekranie. Natomiast N spowoduje wczytanie danych. 22. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH DESTROY - Warto Y powoduje nadpisanie istniejcych przestrzeni tabel definicjami zawartymi w importowanym pliku. INCTYPE - Okrela typ importowania danych i moe przyjmowa wartoci: SYSTEM lub RESTORE. LOG - Wskazuje plik, do którego zostan zapisane informacje o przebiegu importu. PARFILE - Wskazuje plik zawierajcy parametry importu. HELP - Umoliwia wywietlenie parametrów importu.

5 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Po utworzeniu bazy danych powstan nastpujce pliki: Pliki dziennika powtórze: Redo11.log Redo12.log Redo21.log Redo22.log Redo31.log Redo32.log Pliki kontrolne: Controlfile01.ctl Controlfile02.ctl Controlfile03.ctl Naley jeszcze uruchomi pliki catalog.sql i catproc.sql w trypie OPEN. Pliki danych: System01.dbf Undo01.dbf Temp01.dbf Sysaux.dbf W momencie startu instancji tworzony jest w pamici RAM obszar SGA (System Global Area). 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Redo11.log Redo21.log Redo31.log Redo21.log Redo22.log Redo32.log.ARC.ARC.ARC Bufor danych Bufor dziennika powtórze Obszar wspódzielony ( Shared pool ).ARC.ARC.ARC Rysunek Pliki Redo w trybie ARCHIVELOG. W przypadku zapenienia wszystkich plików nastpuje kopiowanie plików i dopiero nastpuje nadpisywanie i w ten sposób mona ewentualnie powróci do danych do dowolnego momentu. Rysunek Obszar SGA. Zapisywaniem wszystkich zmian na bazie danych do plików dziennika powtórze zajmuje si proces LGWR (Log Writer). Zapis jest cykliczny i mona go zilustrowa nastpujco: 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI SQL> ARCHIVE LOG LIST Tryb dziennika bazy danych Tryb archiwizacji Automatyczna archiwizacja Wyczona Miejsca archiwizowania c:\oraclexe\archiwum... lub w tabeli systemowej V$DATABASE Archiwizacja automatyczna W pliku initxxxx.ora musi znajdowa si wpis: LOG_ARCHIVE_START=TRUE???? (przestarzay) lub w czasie, kiedy instancja jest otwarta: SQL> CONNECT AS SYSDBA SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START; lub SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START TO c:\oraclexe\archiwum ; Archiwizowane pliki REDO bd zapisywane do katalogu c:\oraclexe\archiwum Wyczenie automatycznej archiwizacji SQL> CONNECT AS SYSDBA SQL> SHUTDOWN 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Mechanizm wykrywania awarii bazy danych System Change Number (SCN) Kada zatwierdzona transakcja otrzymuje unikatowy numer System Change Number (SCN). Informacje o tych numerach mona znale w tabeli systemowej V$LOG_HISTORY Punkt kontrolny (checkpoint) Punkt kontrolny jest systemowym zdarzeniem bazy danych, dziki któremu dane z bufora danych w SGA ( brudne bloki) s zapisywane na dyski (do pliku danych trafiaj zmiany zatwierdzone i niezatwierdzone). Zapisu dokonuje proces serwera DBWR (Database Writer). Wystpuj dwa rodzaje punktu kontrolnego: Bazy danych (database checkpoint) wykonywany dla wszystkich plików danych. Pliku danych (datafile checkpoint) wykonywany dla okrelonych plików danych. Punkt kontrolny bazy danych (database checkpoint) wystpuje, gdy: Nastpuje przeczenie grupy plików dziennika powtórze Wykonane zostanie polecenie: SQL> ALTER SYSTEM CHECKPOINT;

6 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Plik kontrolny (control file ) jest plikiem binarnym, który zawiera m.in.: Nazw bazy danych. Dat utworzenia bazy. Controlfile01.ora Checkpoint cnt=4 Stop scn=0xffff.ffffffff Users01.dbf Chkpt cnt=4 Checkpointed at scn=0x ba2 Informacje o wszystkich grupach dziennika powtórze. Biec grup dziennika powtórze (aktualnie uywan). Nazw, lokalizacj i rozmiar kadego pliku dziennika powtórze. Informacje o plikach danych (wczony, wyczony, ). Informacje dotyczce punktów kontrolnych Wykrywanie awarii NAGÓWEK PLIKU DANYCH Nagówek pliku danych przechowuje m.in.: Biecy numer SCN punktu kontrolnego (Checkpointed at scn). Licznik punktów kontrolnych (Chkpt cnt). Numer sekwencyjny biecego pliku dziennika powtórze w momencie wystpienia punktu kontrolnego. Nagówek pliku danych jest uaktualniany, gdy system wykonuje punkt kontrolny dla danego pliku. Checkpoint cnt=5 Stop scn=0x ba3 Rysunek Punkty kontrolne Oznacza to, e baza danych nie wymaga odtwarzania. Po otwarciu Stop scn przyjmuje znowu warto 0xffff.ffffffff dla wszystkich plików danych. b) W wypadku, gdy baza danych zostanie zamknita w trybie ABORT punkt kontrolny nie zostanie wykonany. Oznacza to, e Stop scn <> Checkpointed at scn dla wszystkich plików danych. Operacja SHUTDOWN lub SHUTDOWN IMMEDIATE Chkpt cnt=5 Checkpointed at scn=0x ba3 23. ZABEZPIECZENIE BAZY DANYCH PRZED AWARI Mechanizm odtwarzania bazy danych Odtwarzanie bazy danych po awarii instancji przebiega w dwóch fazach: Z dziennika powtórze poprawiane sa dane w plikach danych. Wycofanie niezatwierdzonych transakcji (korzystanie z segmentów wycofywania lub pliku automatycznego wycofywania). 24. ODTWARZANIE BAZY DANYCH PO AWARII Odtwarzanie pene w trybie ARCHIVELOG Trzy sposoby realizacji odtwarzania penego: Odtwarzanie caej bazy danych w trybie MOUNT Odtwarzanie pojedynczej przestrzeni tabel w trybie OPEN przy wyczonej tej przestrzeni tabel. Odtwarzanie pojedynczych plików danych w trybie OPEN lub zamknitej bazie danych. Przy wyczonych plikach danych Odtwarzanie pene caej bazy danych Naley wyda polecenie: SQL> RECOVER [AUTOMATIC] [FROM scieka_log ] DATABASE; gdzie: AUTOMATIC - automatycznie uwzgldnia zmiany zawarte w plikach dziennika powtórze. cieka_log - miejsce zarchiwizowanych plików dziennika powtórze (warto parametru LOG_ARCHIVE_DEST w pliku init<sid>.ora) Odtwarzanie pene pojedynczej przestrzeni tabel Naley wyda polecenie: SQL> RECOVER [AUTOMATIC] [FROM scieka_log ] TABLESPACE przestrze,,przestrze;

7 24. ODTWARZANIE BAZY DANYCH PO AWARII Wgranie plików danych z kopi archiwalnej. SQL> STARTUP MOUNT SQL> RECOVER DATABASE UNTIL TIME :00:00:00 ; SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; /*otwarcie bazy z zerowaniem numerów sekwencyjnych*/ Odtwarzanie bazy danych do przerwania Posta polecenia: SQL> RECOVER [AUTOMATIC] [FROM scieka_log ] DATABASE UNTIL CANCEL [USING BACKUP CONTROLFILE]; Kolejno postpowania: SQL> CONNECT sys AS SYSDBA SQL> SHUTDOWN Wgranie plików danych z kopi archiwalnej. SQL> STARTUP MOUNT SQL> RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL; SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; /*otwarcie bazy z zerowaniem numerów sekwencyjnych*/ 25. RMAN RECOVERY MANAGER RMAN> BACKUP DATABASE FORMAT 'c:\rmanbac\rman_%d_%t_%u.bus'; Starting backup at 07/05/12 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: sid=35 devtype=disk channel ORA_DISK_1: starting full datafile backupset channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backupset input datafile fno=00001 name=c:\oraclexe\oradata\xe\system.dbf input datafile fno=00003 name=c:\oraclexe\oradata\xe\sysaux.dbf input datafile fno=00002 name=c:\oraclexe\oradata\xe\undo.dbf input datafile fno=00004 name=c:\oraclexe\oradata\xe\users.dbf channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 07/05/12 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 07/05/12 piece handle=c:\rmanbac\rman_xe_ _01ihgjn6_1_1.bus tag=tag t comment=none channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:01:05 channel ORA_DISK_1: starting full datafile backupset channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backupset including current control file in backupset channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 07/05/12 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 07/05/12 piece handle=c:\rmanbac\rman_xe_ _02ihgjp8_1_1.bus tag=tag t comment=none channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:02 Finished backup at 07/05/ RMAN RECOVERY MANAGER Przy czym numery plików mona uzyska z perspektywy V$DATAFILE poleceniem: SQL> SELECT file#, name FROM v$datafile; Tworzenie kopii zapasowej plików kontrolnych Przydatn wasciwoci systemu Oracle jest moliwo automatycznej archiwizacji plików kontrolnych po kadorazowym wydaniu polecenia backup. Mona to osiagna za pomoca polecenia configure w nastepujacy sposób: RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; Samodzielnie archiwizacj pliku kontrolnego w systemie Oracle przeprowadza si za pomoc polecenia: RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE; Tworzenie kopi zapasowej archiwalnych plików dziennika powtórze W przypadku wersji Oracle skadnia polecenia tworzcego kopie zapasow archiwalnych plików dziennika powtórze (archived redo log files) jest nastpujca: RMAN> BACKUP ARCHIVELOG ALL; Inna technika, moliwa do zastosowania w systemie Oracle, jest zastosowanie w poleceniu backup wyraenia plus archivelog, dzieki czemu archiwalne pliki dziennika powtórze wchodz w skad kopii zapasowej. Wydanie poniszej instrukcji powoduje utworzenie co najmniej dwóch elementów kopii zapasowej - dla plików danych i dla archiwalnych plików dziennika powtórzen: RMAN> BACKUP DATABASE FORMAT 'c:\rmanbac\rman_%d_%t_%u.bus' plus archivelog; 25. RMAN RECOVERY MANAGER W celu samodzielnego odtworzenia archiwalnych plików dziennika powtórze wydaje si polecenie RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL; Przykad W poniszym przykadzie pokazano sposób odtwarzania i rekonstrukcji przestrzeni tabel USERS z wybranej kopii. Na wstpie naley uzyska informacje o dostpnych backupach poleceniem: RMAN> LIST BACKUP; using target database control file instead of recovery catalog List of Backup Sets =================== BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time Full M DISK 00:00:55 07/06/02 BP Key: 1 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG T Piece Name: C:\ORACLEXE\APP\ORACLE\FLASH_RECOVERY_AREA\XE\BACKUPSET\2007 _06_02\O1_MF_NNNDF_TAG T005019_3618OD7T_.BKP List of Datafiles in backup set 1 File LV Type Ckp SCN Ckp Time Name Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\SYSTEM.DBF 2 Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\UNDO.DBF 3 Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\SYSAUX.DBF 4 Full /06/02 C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\USERS.DBF BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time Full 6.80M DISK 00:00:02 07/06/02

8 26. MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP Export SQL> CREATE DIRECTORY dtpump AS c:\dtpump ; SQL> GRANT READ ON DIRECTORY dtpump TO hr, system; SQL> GRANT WRITE ON DIRECTORY dtpump TO hr, system; W przypadku penego exportu wymagane jest posiadanie uprawnienia systemowego EXP_FULL_DATABASE Utwórzmy plik z parametrami dp1.par: DIRECTORY=dtpump DUMPFILE=dp1.dmp CONTENT= all /* data_only, metadata_only */ FULL=y 26. MECHANIZM EXPORTU I IMPORTU DATA PUMP Dysponujc takim plikiem parametrów, mona uruchomi eksport nastpujco: C:>expdp hr/hr parfi1e=c:\dp3.par Uyta opcja INCLUDE zaznacza, jakie obiekty maj by dodane do pliku eksportu. Analogiczna opcja EXCLUDE wycza z eksportu zadane obiekty Import W przypadku penego importu wymagane jest posiadanie uprawnienia systemowego IMP_FULL_DATABASE Utwórzmy plik z parametrami dp1imp.par: DIRECTORY=dtpump DUMPFILE=dp1.dmp CONTENT= all REMAP_SCHEMA=hr:u1 C:\expdp system/test PARFILE=c:\oraclexe\dp1imp.par C:\expdp hr/hr PARFILE=c:\oraclexe\dp1.par

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo