IND przemysłowe bramy sekcyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IND przemysłowe bramy sekcyjne"

Transkrypt

1 IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA

2 UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze instrukcje i ostrzeenia musz by przeczytane i stosowane zgodnie z zasadami bezpieczestwa! W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si z dostawc.! Instrukcja ta opisuje tylko sposób uytkowania i obsług techniczn bramy sekcyjnej. Wszystkie dodatkowe akcesoria musz posiada oddzieln instrukcj obsługi.! Przed rozpoczciem prac naley uwanie przeczyta instrukcj uytkowania.! Pewne elementy bramy mog mie ostre i nierówne krawdzie i dlatego wskazane jest zakładanie rkawic ochronnych.! Wszystkie dostarczone elementy zestawu zaprojektowane s dla okrelonej bramy sekcyjnej. Dodatkowe urzdzenia mog wpłyn na sposób pracy bramy, bezpieczestwo oraz na warunki gwarancji.! Dzieci oraz osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwa bramy z uwagi na niebezpieczestwo które mog spowodowa.! Wszystkie prawa zawarte w tej instrukcji s zastrzeone. Informacja techniczna moe ulec zmianie bez uprzedzenia.! Dostawca ma obowizek zapewnienia zgodnoci norm produkowanych podzespołów z tymi jakie jakie obowizuj w danym kraju. Naley sprawdzi czy oznaczenia CE s umieszczone na bramie i czy otrzymano potrzebn deklaracj zgodnoci CE.! BRAMA SEKCYJNA JEST DUYM I CIKIM OBIEKTEM RUCHOMYM. NIEOSTRONE UYTKOWANIE,NIEWŁA CIWA OBSŁUGA I USTERKI MOG SPOWODOWA NIEBEZPIECZESTWO UTRATY YCIA LUB MIENIA!! PROSZ SKONTAKTOWA SI Z DOSTAWC W PRZYPADKU NIEJASNO CI OPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI! SEKCYJNEJ. SPIS TRE CI NALEY ZACHOWA OSTRONO PODCZAS OBSŁUGI BRAMY 1. Zastosowanie strona 3 2. Zasada działania strona 3 3. Otwieranie i zamykanie strona Obsługa rczna strona Obsługa napdem elektrycznym strona Sterowanie za pomoc przycisków strona Sterowanie sygnałem radiowym nadajnika strona Obsługa kołowrotem łacuchowym strona 4 4. Zamki strona 5 5. Drzwi serwisowe strona 6 6. Niewłaciwe uytkowanie strona 6 7. Urzdzenia bezpieczestwa strona Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn strona Zabezpieczenie krawdzi strona Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych strona Czujnik lunej liny nonej strona 6 8. Naprawy, konserwacje i obsługa techniczna strona 7 9. Warunki dostaw Załcznik UWAGA! UWAGA! UWAGA! MOLIWO ZAKLESZCZENIA! OSTRE ELEMENTY! NIEBEZPIECZESTWO! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 2

3 OPIS CZ CI I ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH C B UWAGA! INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSŁUGI BRAMY B C A 3 Kołowrót łacuchowy 4 Zawiasy boczne i rodkowe 6 Prowadnica pionowa 7 Ktownik pionowy 8 Zasuwa 9 Uchwyt rczny / stopka 10 Uchwyt dolny zwykły lub zabezpieczajcy 12 Podpory boczne wału 13 Wał 14 Spryna skrtna 15 Łcznik 16 Spryna skrtna 17 Bbny nawojowe lin nonych 18 Podwieszenie do sufitu 19 Podwieszenie do sufitu 20 Prowadnica pozioma 21 Zderzaki sprynowe 22 Profil łczeniowy prowadnic poz. C A B Zły monta, obsługa i zastosowanie tej bramy moe spowodowa powane niebezpieczestwo dla ycia i mienia. Naley upewni si czy brama posiada aprobat techniczn CE. Zasady bezpiecznej obsługi : A. Monta, naprawy i obsługa moe by dokonywana tylko przez przeszkolony i dowiadczony personel. B. Naley posiada i uwanie przeczyta instrukcj przed przystpieniem do prac montaowych lub naprawczych. C. Naley przebywa w bezpiecznej odległoci od przesuwajcej si bramy. Ruchoma brama sekcyjna jest duym i cikim obiektem mogcym spowodowa powane zagroenie dla ycia lub mienia. D. Dzieci nie mog obsługiwa bramy. E. Brama musi by zawsze widoczna gdy jest obsługiwana zdalnie pilotem sterowania radiowego. Ludzie ( dzieci ) oraz przedmioty mog znale si na drodze przesuwu bramy. F. Nie wolno palcami dotyka prowadnic oraz elementów przesuwajcej si bramy. Do obsługi rcznej naley uywa specjalnych uchwytów. G. Naley pamita o dokonywaniu regularnych przegldów wszystkich elementów bramy. NIEBEZPIECZESTWO! SPRYNY SKRTNE S BARDO SILNIE NAPITE! NIE PRÓBOWA REGULOWA, NAPRAWIA LUB ZDEJMOWA SPRYN. To moe spowodowa powane zagroenie ycia lub mienia. Przeszkoleni montayci: Naley przeczyta instrukcj przed przystpieniem do pracy. A NIEBEZPIECZESTWO! Ten uchwyt dolny przenosi bardzo wielkie siły! NIE PRÓBOWA REGULOWA, NAPRAWIA LUB ZDEJMOWA! Poniewa to moe spowodowa powane zagroenie ycia lub mienia, naley wezwa wykwalifikowanego montayst! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 3

4 1. ZASTOSOWANIE Bramy sekcyjne s przeznaczone do zamykania otworów w budynkach i nie mog by uywane do innych celów. Bramy sekcyjne, z wyjtkiem tych które s wyposaone w furtki, nie s zaprojektowane dla ruchu pieszego.! Przed przystpieniem do prac na bramie sekcyjnej naley przeczyta uwanie ponisz instrukcj! Dostawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaciwego uycia bramy sekcyjnej. 2. ZASADA DZIAŁANIA Po kadej stronie paneli brama posiada prowadnice wyznaczajce drog jej przesuwu. Ponad bram umieszczony jest wał wraz ze sprynami skrtnymi, bbnami i urzdzeniami zabezpieczajcymi przed skutkami pknicia spryn. Brama zawieszona jest na stalowych linach nonych które nawijaj si na bbny w czasie jej podnoszenia. Napicie spryn powoduje, e brama moe pozosta nieruchomo w kadym jej połoeniu. Spryny s maksymalnie napite gdy brama jest zamknita. SPRYNY SKRTNE, LINY NO NE I BBNY MOG BY DEMONTOWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH MONTAYSTÓW! 3. I OTWIERAJC I ZAMYKAJC BRAM NALEY ZAWSZE OBSERWOWA CZY OSOBY LUB PRZEDMIOTY NIE ZNAJDUJ SI POD NI! 3.1 Otwieranie i zamykanie rczne Za pomoc uchwytu naley podnie bram do podanej wysokoci. Nie naley rozpdza jej i wypycha gwałtownie w gór. Za pomoc linki i uchwytu rcznego zamkn bram. DO OBSLUGI RCZNEJ SŁUY TYLKO LINKA ORAZ UCHWYT. NIE NALEY UYWA INNYCH ELEMENTÓW BRAMY! 3.2. Otwieranie i zamykanie za pomoc napdu elektrycznego W tym przypadku wał bramy jest obracany silnikiem elektrycznym powodujc nawijanie i rozwijanie lin nonych, a tym samym podnoszenie i opuszczanie bramy. Poniej przedstawiona jest skrócona instrukcja obsługi. Wicej informacji mona uzyska w szczegółowej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta napdu Sterowanie za pomoc przycisków Wcisn odpowiedni przycisk na panelu sterujcym. Wcisn odpowiedni przycisk na panelu sterujcym. NIE NALEY PODPIERA SŁABO WYWAONYCH BRAM! Sposób otwierania i zamykania bramy zaley od wyboru uytkownika. Istniej trzy ponisze sposoby: 3.1. Obsługa rczna 3.2. Obsługa napdem elektrycznym 3.3. Obsługa za pomoc kołowrotu ZATRZYMYWANIE Wcisn odpowiedni przycisk na panelu sterujcym. Wcinicie ponowne jednego z przycisków spowoduje kontynuacj jego funkcji sterujcej. HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 4

5 Uycie łacucha automatu: Łacuch automatu słuy do rcznego otwierania i zamykania bramy w przypadku zaniku zasilania lub niewłaciwej pracy urzdzenia. Uywajc łacucha naley odłczy ewentualny dopływ prdu. Pocign praw stron łacucha : Brama zamyka si Pocign lew stron łacucha : Brama otwiera si Po uyciu łacuch przestaje wysprzgla automat i wraca do pozycji pocztkowej automatycznie. PO ZANIKU ZASILANIA LUB UYCIU ŁACUCHA BRAMA POWINNA ZOSTA OTWORZONA ZUPEŁNIE JEDEN RAZ! Obsługa bramy za pomoc pilota sterowania radiowego PONIEWA PILOT STEROWANIA RADIOWEGO NIE MOE ZATRZYMA BRAMY DOPÓKI NIE OSIGNIE ONA POŁOENIA KRACOWEGO, NALEY OBSERWOWA CZY RUCH BRAMY NIE ZAGRAA OSOBOM LUB PRZEDMIOTOM. Wcisn odpowiedni przycisk na pilocie sterowania radiowego. Wcisn odpowiedni przycisk na pilocie sterowania radiowego. 3.3 Obsługa bramy za pomoc kołowrotu łacuchowego W tym przypadku wał bramy jest obracany silnikiem kołowrotem powodujc nawijanie i rozwijanie lin nonych, a tym samym podnoszenie i opuszczanie bramy. Chwyci jedn stron łacucha w obie rce i cign do dołu tak, aby brama otworzyła si. Łacuch naley cign naprzemian lew i praw rk. NALEY CAŁY CZAS UTRZYMYWA PEWNIE ŁACUCH ABY PANOWA NAD WŁACIWYM RUCHEM BRAMY. PO UYCIU ŁACUCH MUSI ZOSTA UMOCOWANY W UCHWYCIE. Chwyci jedn stron łacucha w obie rce i cign do dołu tak, aby brama zamknła si. Łacuch naley cign naprzemian lew i praw rk. NALEY CAŁY CZAS UTRZYMYWA PEWNIE ŁACUCH ABY PANOWA NAD WŁACIWYM RUCHEM BRAMY. PO UYCIU ŁACUCH MUSI ZOSTA UMOCOWANY W UCHWYCIE. UCHWYT ŁACUCHA NIE JEST PRZYSTOSOWANY DO ZATRZYMYWANIA RUCHU LE WYWAONEJ BRAMY. W TAKIM PRZYPADKU TYLKO WYKWALIFIKOWANY MONTAYSTA POWINIEN PRZEPROWADZI REGULACJ! BRAMA Z KOŁOWROTEM NIE MOE BY PORUSZNA DODATKOWYM NAPDEM, GDY PRZESUWAJCY SI ŁACUCH MOE STANOWI ZAGROENIE! 4. ZAMKI Zamykajc bram sekcyjn zamkiem ryglujcym naley pamita o poniszych zasadach. Gdy brama jest poruszana napdem elektrycznym, urzdzenie ryglujce musi by wyposaone w wyłcznik zapobiegajcy włczeniu silnika automatu przy zamknitym zamku. Zabezpieczy to automat i inne elementy bramy przed zniszczeniem. Aby ułatwi zamknicie bramy ryglem naley docisn j stop opart na uchwycie. 4.1 Zasuwa Zasuwa umoliwia zamknicie bramy od wewntrz. 4.2 Zamek zewntrzny Zamek zewntrzny umoliwia zamknicie bramy od zewntrz. HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 5

6 5. DRZWI SERWISOWE DRZWI SERWISOWE MUSZ BY ZAMKNITE CAŁY CZAS GDY BRAMA JEST W RUCHU! Drzwi serwisowe s zaprojektowane do umoliwienia ruchu osobom przez zamknit bram sekcyjn. Urzdzenia elektryczne bd zasilane tylko gdy skrzydło furtki jest zamknite. 6. NIEWŁA CIWE UYTKOWANIE Zmiany wagi bramy wpływaj niekorzystnie na jej wywaenie. NIGDY: NIE OPIERA SI O PANELE BRAMY LUB PROWADNICE! NIE MOCOWA ELEMENTÓW ZWIKSZAJCYCH LUB ZMNIEJSZAJCYCH WAG BRAMY! NIE UYWA BRAMY DO PODNOSZENIA RZECZY LUB OSÓB! NIE WSPINA SI PO PANELACH BRAMY! NIE STAWA NA PROFILACH WZMACNIAJCYCH BRAMY I INNYCH JEJ ELEMENTACH! 7. URZDZENIA BEZPIECZESTWA 7.1 Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn SBD Urzdzenie zabezpieczajce SBD działa tylko podczas pknicia spryny. Wał z bbnami zostaje zablokowany, chronic bram przed upadkiem. Po wymianie uszkodzonej spryny oraz po zamontowaniu nowego urzdzenia zabezpieczajcego SBD, mona ponownie uywa bramy. 7.2 Krawdziowa listwa bezpieczestwa Stosowanie jej moliwe jest tylko w połczeniu z napdem elektrycznym. Gdy brama najeda na przeszkod, urzdzenie bezpieczestwa powoduje zatrzymanie napdu i odwrócenie kierunku jego ruchu. Dokładny opis umieszczony jest w instrukcji montau napdu. BRAMY PORUSZANE ELEKTRYCZNIE MUSZ BY WYPOSAONE W KRAWDZIOW LISTW BEZPIECZESTWA, ZGODNIE Z NORMAMI CE! WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DOSTAWCA! 7.3 Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych CBD Urzdzenie zabezpieczajce CBD działa tylko podczas pknicia lin nonych. Brama zostaje zablokowana w prowadnicach i poruszenie jej staje si niemoliwe. Napd elektryczny zostaje odłczony automatycznie. TYLKO PRZESZKOLONY MONTAYSTA MOE ZDJ BLOKAD URZDZENIA ZABEZPIECZAJCEGO CBD! NIE MONA SAMEMU OTWIERA I ZAMYKA BRAMY Z USZKODZONYMI LINAMI NO NYMI! 7.4 Czujnik lunej liny nonej Stosowanie jego moliwe jest tylko w połczeniu z napdem elektrycznym. Czujnik lunej liny nonej jest urzdzeniem którego działanie zapobiega zsuniciu si lin z bbnów. Kiedy napicie lin słabnie ( głównie w czasie opuszczania bramy ) napd elektryczny zostaje wyłczony automatycznie. Gdy przyczyna luzowania si lin nonych zostanie usunita, automat moe ponownie pracowa. Naley bezwzgldnie znale przyczyn luzowania si lin nonych lub skontaktowa si z profesjonaln firm serwisow. TYLKO PRZESZKOLONY MONTAYSTA MOE ZDJ BLOKAD URZDZENIA ZABEZPIECZAJCEGO SBD! NIE MONA SAMEMU OTWIERA I ZAMYKA BRAMY Z USZKODZONYMI SPRYNAMI! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 6

7 8. NAPRAWY, KONSERWACJE I OBSŁUGA TECHNICZNA 8.1 Wstp Konserwacja i przegld urzdze bramy sekcyjnej jest niezbdny, a w Europie wymagany przez prawo ( minimum jeden raz w roku ). Dla własnego bezpieczestwa uytkownik powinien zamawia okresowe przegldy bram w wyspecjalizowanych firmach serwisowych. W przypadku uszkodze naley skontaktowa si natychmiast z Serwisem.Gdy coroczne przegldy dokonywane s przez firmy nieautoryzowane i czci zamienne nie s oryginalne wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegaj zmianie. NAPRAWY I PRZEGLDY BRAM SEKCYJNYCH, A SZCZEGÓLNIE SPRYN, LIN NO NYCH, URZDZE BEZPIECZESTWA, BBNÓW I AUTOMATYKI MOG BY DOKONYWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH MONTAYSTÓW! Samodzielnie mona dokonywa tylko drobnych napraw takich jak : Sprawdzi stan i dokrci jeli to konieczne wszystkie nakrtki i ruby. Nasmarowa olejem (SAE 20) wszystkie łoyska i rolki.. Sprawdzi stan rolek i ich osi które powinny si lekko obraca gdy brama jest zamknita. Wyregulowa ich połoenie, jeli jest to konieczne. Sprawdzi stan lin nonych. Gdy liny s uszkodzone naley wezwa specjalistyczn firm serwisow. Wyczyci prowadnice, jeli jest to konieczne. Sprawdzi wywaenie bramy ; w przypadku napdu naley najpierw odłczy go mechanicznie(patrz 3.2.1). Brama podniesiona ok. 1 m. powinna pozosta nieruchomo w tej pozycji. Jeli jest inaczej, to naley skontaktowa si ze specjalistyczn firm serwisow. Sprawdzi stan i wyczyci gumowe uszczelki boczne oraz doln i górn. Usun brud zgromadzony w wietle otworu. W przypadku napdu elektrycznego, naley regularnie sprawdza ustawienie wysprzglenia awaryjnego ( patrz Instrukcja uytkowania napdu ). Czyszczenie zewntrzne paneli bramy Brama moe by czyszczona tkanin i wod z mydłem ( moe to by szampon samochodowy ), a nastpnie opłukana czyst wod. Czyszczenie wewntrzne paneli bramy Naley upewni si czy smar i olej nie zostały usunite z czci ruchomych bramy i czy wilgo nie dostała si do układów elektrycznych. Umyt bram naley wytrze tak, aby zalegajca woda nie powodowała korozji. Czyszczenie okien akrylowych Okna mog by czyszczone mikk szmatk nasczon wod z mydłem tak, aby unikn powstawanie rys. Profile aluminiowe mog by czyszczone preparatem o nazwie «Eloxal». BRAMA SEKCYJNA JEST DUYM I CIKIM OBIEKTEM RUCHOMYM. NIEWŁA CIWA OBSŁUGA, USZKODZENIE ORAZ ZANIEDBANIA MOG BY PRZYCZYN NARAENIA MIENIA LUB YCIA OSÓB! JE LI INSTRUKCJA TA NIE WYJA NIA WSZYSTKICH WTPLIWO CI NALEY SKONTAKTOWA SI Z DOSTAWC! NALEY ZACHOWA SZCZEGÓLN OSTRONO PODCZAS OBSŁUGI BRAM SEKCYJNYCH! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 7

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRODUKCJI I MONTAU

INSTRUKCJA PRODUKCJI I MONTAU PROFILE ALUMINIOWE FULL-VISION profile montaowe i akcesoria do produkcji paneli dla w pełni przeszklonych przemysłowych bram sekcyjnych o nadprou ponad 200mm PL INSTRUKCJA PRODUKCJI I MONTAU UWAGA! OSTRZEENIA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania bramy garażowej segmentowej. Instrukcja użytkowania bramy garażowej. segmentowej

Instrukcja użytkowania bramy garażowej segmentowej. Instrukcja użytkowania bramy garażowej. segmentowej Instrukcja użytkowania bramy garażowej segmentowej Instrukcja użytkowania bramy garażowej segmentowej A Spis treści 1. Uwaga! Ostrzeżenia!... 1 2. Opis część i znaków ostrzegawczych... 2 3. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BRAM I KRAT ROLOWANYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BRAM I KRAT ROLOWANYCH ATESTOWANE ANTYWŁAMANIOWE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BRAM I KRAT ROLOWANYCH SZEROKA GAMA KOLORÓW SMALL BIG OCIEPLANE STEROWANIE PILOTEM PRZEMYSŁOWE KRATY ROLOWANE OTWIERANIE AWARYJNE 2 wydanie 201 r. 2 LATA

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA THERMO 45 NOVOLUX Novoferm Polska sp. z o.o. Ul. Obornicka 338, 60-689 Poznań, tel. +48 61 /827 95 65 Fax +48 61 /827 95 66, e-mail: biuro@novoferm.pl 1. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe przemysłowe ze sprężynami skrętnymi

Bramy segmentowe przemysłowe ze sprężynami skrętnymi Bramy segmentowe przemysłowe ze sprężynami skrętnymi PL Spis treści Instrukcja użytkowania 1 Informacje ogólne 3 1.1 Symbole i znaki ostrzegawcze 3 1.2 Systemy i ryzyka 4 1.3 Ukończenie umowy o użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70)

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) BRAMY GARAŻOWE (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) Instrukcja obsługi oraz konserwacji Karta Gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy za dokonanie zakupu naszych produktów. Zostały one zaprojektowane i wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

IND-BS Zestaw montaowy przemysłowych bram sekcyjnych

IND-BS Zestaw montaowy przemysłowych bram sekcyjnych IND-BS Zestaw montaowy przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU UWAGA! OSTRZEENIA! Monta, uycie i obsługa elementów zestawu montaowego wymagaj przestrzegania szeregu zasad. Poniej przedstawione

Bardziej szczegółowo

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw.

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. ** 5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. B2 Podium Podest, pełnicy min. funkcj obserwacyjn, zbudowany jest z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze brzowym. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DTR. przemysłowe bramy segmentowe ze sprężynami skrętnymi BRAMY SEGMENTOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DTR. przemysłowe bramy segmentowe ze sprężynami skrętnymi BRAMY SEGMENTOWE INSTUKCJA UŻYTKOWANIA DT przemysłowe bramy segmentowe ze sprężynami skrętnymi BAMY SEGMENTOWE BAMY OKNA DZWI STOLAKA PPOŻ Spis treści 1 3 Informacje ogólne 1.1 Symbole i znaki ostrzegawcze... 3 1.2 Systemy

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi Ta instrukcja musi zosta przeczytana przed uytkowaniem i montaem! Spis treci Uwagi wstpne od firmy HELLA ROLETA ZEWNTRZNA... Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

RES Rezydencjalna brama segmentowa (garażowa)

RES Rezydencjalna brama segmentowa (garażowa) RES Rezydencjalna brama segmentowa (garażowa) PL INSTRUKJ UŻYTKOWNIK UWG OSTRZEŻENI by bezpiecznie użytkować i prowadzić prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, należy przestrzegać szeregu zasad. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I. NAGRZEWNICE WODNE SPIS TRECI 1. Wstp 2. Tabliczka znamionowa 3. Dane techniczne 4. Wymiary 5. Zestawienie mocy nagrzewnic 6. Wybór miejsca montau 7. Instalacja 8. Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą 2 Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5.

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5. Zestaw WSTP Zestaw LWS EB+ jest urzdzeniem pozwalajcym na przyłczenie kilku czujników zuycia okładzin do jednego wejcia analogowego AUX 4 w ECU EB+. Zestaw moe by zamontowany na wszystkich rodzajach naczep

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I WSPOMAGANIA ROZRUCHU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I WSPOMAGANIA ROZRUCHU I-207-297-5 Rev. 03 12/2010 HERKULES-150, -300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I WSPOMAGANIA ROZRUCHU LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat Szafy aktowe Sam Szafy aktowe zapewniaj dodatkowe zabezpieczenie dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 700

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 700 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wskazówki BHP

Instrukcja obsługi Wskazówki BHP PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE ISO i ALU Instrukcja obsługi Wskazówki BHP Interflex Polska z.o.o. Skałowo 5 62 025 Kostrzyn Wlkp. NIP 786-10-04-612 TEL. (061) 8178603;8188521(2) FAX. (061) 8178626 www.interflex.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Jestemy pewni, e spełni on Wasze zapotrzebowanie i bdziecie z niego zadowoleni. Prosimy o zapoznanie si z niniejsz

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

AGRI 210, DINAMIK 340, DINAMIK 440, DINAMIK 540, DINAMIK 640, THOR 750

AGRI 210, DINAMIK 340, DINAMIK 440, DINAMIK 540, DINAMIK 640, THOR 750 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKÓW DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW I WSPOMAGANIA ROZRUCHU AGRI 210, DINAMIK 340, DINAMIK 440, DINAMIK 540, DINAMIK 640, THOR 750-1 - SPIS TRECI 1.Uwagi ogólne...... 3 2. Ogólna charakterystyka........

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

Bester 140, 180, 215 Plus

Bester 140, 180, 215 Plus I-207-544-1 01/2009 Rev.0 Bester 140, 180, 215 Plus INSTRUKCJA OBSŁUGI LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland www.bester.com.pl Declaration of conformity Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYP: 2/100; 2/150; 3/150; 4/150; 4/270; 5/270; 5/500; BOBBY 4/46 2/100 3/150 BOBBY 4/46 4/150 5/270 KOMPRESORY TŁOKOWE I POMPY SERII PERFEKT 1 1. DANE DLA POSIADACZA Model

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

02/2010. Mod: P42/X. Production code: RM42A

02/2010. Mod: P42/X. Production code: RM42A 02/2010 Mod: P42/X Production code: RM42A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŁKOWNICA RM32-RM42-RM32A-RM35A-RM42A-RM45A RM32T-RM42T-RM32TA-RM35TA-RM42TA-RM45TA-RM45HTA RM32AE-RM42AE-RM42TAE M35 Piecz sprzedawcy dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY PRZETWORNIK POGODOWY

ZINTEGROWANY PRZETWORNIK POGODOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA ZINTEGROWANY PRZETWORNIK POGODOWY Typ Gdask KWIECIE 2006 tel.(0-58) 44 5 40, fax 44 5 9 1 A10 000 01 1 20 19 18 17 16 15 14 1 12 11 10 9 8 7 6 5 SCHEMAT POŁCZ ZEWNTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DLA BRAM SEGMENTOWYCH

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DLA BRAM SEGMENTOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DLA BRAM SEGMENTOWYCH S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp... 3 2. Budowa bramy segmentowej... 4 4. Obsługa - otwieranie i zamykanie bramy... 8 5. Uwagi montażowe... 10 6. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

DODATEK: PODRCZNIK POMOCY DO URZDZE AXEL AUTOMATION I AXEL SHUTTLE

DODATEK: PODRCZNIK POMOCY DO URZDZE AXEL AUTOMATION I AXEL SHUTTLE DODATEK: PODRCZNIK POMOCY DO URZDZE AXEL AUTOMATION I AXEL SHUTTLE A. Jak okreli obszar roboczy maszyny. 2 B. Co zrobi w przypadku komunikatu REFERENCE RETURN INCOMPLETE. 3 C. Jak włczy laser. 3 D. Laser

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH GS-2124C GS-2116C GS-2108C #05567 #05566 #05565 wersja 1.1 Wstp Gigabitowy przełcznik serii GS-21xxC

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw i monta wyposaenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdasku

dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw i monta wyposaenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdasku Nr sprawy 239/07 Gdask, 08.11.2007 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw i monta wyposaenia kwaterunkowego dla jednostek Policji KWP w Gdasku

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe. Bezpieczeństwo niezawodność piękno, ciepło

Bramy segmentowe. Bezpieczeństwo niezawodność piękno, ciepło Bramy segmentowe Bezpieczeństwo niezawodność piękno, ciepło Bramy garażowe RSD01 Wymiary bram: Szerokość: od 2000 do 3000 mm; Wysokość: od 1800 do 2800 mm. Garażowe bramy sekcyjne RSD01 posiadają prostą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZ INSTRUKCJ PODRCZNIK UYTKOWNIKA NAWILACZE OBEJCIOWE I WENTYLATOROWE Zawiera zasady bezpieczestwa, instrukcj obsługi i konserwacji Import: www.carrier.com.pl Dystrybucja: www.eurohvac.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3.

Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. Instrukcja obsługi Szorowarek serii SV HV TS - P.V.5 firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta i demonta szczotek i padów 5

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Segmentowa brama garażowa INSTRUKCJA MONTAŻU

Segmentowa brama garażowa INSTRUKCJA MONTAŻU Segmentowa brama garażowa INSTRUKCJA MONTAŻU Dotyczy bram VERDOOR typu Bauhaus i Art Deco WERSJA: 012012 www.verdoor.pl I. WSTĘP Niniejsza instrukcja dotyczy montażu segmentowej bramy garażowej VERDOOR,

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY PRZESZKLEŃ ALUMINIOWYCH

SYSTEMY PRZESZKLEŃ ALUMINIOWYCH SYSTEMY PRZESZKLEŃ ALUMINIOWYCH P A S E D O 42-4 0 0 Z A W I E R C I E U L. G L I N I A N A 6 3 DLA PANELI ALUMINIOWYCH IND PASEDO panele aluminiowe przemysłowe rys 1.1 panele aluminiowe przemysłowe drzwi

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU pompowni Pompownia przydomowa z tworzywa sztucznego dla systemów kanalizacji cinieniowej UWAGI OGÓLNE! Wszelkie prace przy montau i uruchomieniu pompowni POLPIT musz by wykonywane

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo