IND przemysłowe bramy sekcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IND przemysłowe bramy sekcyjne"

Transkrypt

1 IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA

2 UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze instrukcje i ostrzeenia musz by przeczytane i stosowane zgodnie z zasadami bezpieczestwa! W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si z dostawc.! Instrukcja ta opisuje tylko sposób uytkowania i obsług techniczn bramy sekcyjnej. Wszystkie dodatkowe akcesoria musz posiada oddzieln instrukcj obsługi.! Przed rozpoczciem prac naley uwanie przeczyta instrukcj uytkowania.! Pewne elementy bramy mog mie ostre i nierówne krawdzie i dlatego wskazane jest zakładanie rkawic ochronnych.! Wszystkie dostarczone elementy zestawu zaprojektowane s dla okrelonej bramy sekcyjnej. Dodatkowe urzdzenia mog wpłyn na sposób pracy bramy, bezpieczestwo oraz na warunki gwarancji.! Dzieci oraz osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwa bramy z uwagi na niebezpieczestwo które mog spowodowa.! Wszystkie prawa zawarte w tej instrukcji s zastrzeone. Informacja techniczna moe ulec zmianie bez uprzedzenia.! Dostawca ma obowizek zapewnienia zgodnoci norm produkowanych podzespołów z tymi jakie jakie obowizuj w danym kraju. Naley sprawdzi czy oznaczenia CE s umieszczone na bramie i czy otrzymano potrzebn deklaracj zgodnoci CE.! BRAMA SEKCYJNA JEST DUYM I CIKIM OBIEKTEM RUCHOMYM. NIEOSTRONE UYTKOWANIE,NIEWŁA CIWA OBSŁUGA I USTERKI MOG SPOWODOWA NIEBEZPIECZESTWO UTRATY YCIA LUB MIENIA!! PROSZ SKONTAKTOWA SI Z DOSTAWC W PRZYPADKU NIEJASNO CI OPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI! SEKCYJNEJ. SPIS TRE CI NALEY ZACHOWA OSTRONO PODCZAS OBSŁUGI BRAMY 1. Zastosowanie strona 3 2. Zasada działania strona 3 3. Otwieranie i zamykanie strona Obsługa rczna strona Obsługa napdem elektrycznym strona Sterowanie za pomoc przycisków strona Sterowanie sygnałem radiowym nadajnika strona Obsługa kołowrotem łacuchowym strona 4 4. Zamki strona 5 5. Drzwi serwisowe strona 6 6. Niewłaciwe uytkowanie strona 6 7. Urzdzenia bezpieczestwa strona Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn strona Zabezpieczenie krawdzi strona Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych strona Czujnik lunej liny nonej strona 6 8. Naprawy, konserwacje i obsługa techniczna strona 7 9. Warunki dostaw Załcznik UWAGA! UWAGA! UWAGA! MOLIWO ZAKLESZCZENIA! OSTRE ELEMENTY! NIEBEZPIECZESTWO! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 2

3 OPIS CZ CI I ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH C B UWAGA! INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSŁUGI BRAMY B C A 3 Kołowrót łacuchowy 4 Zawiasy boczne i rodkowe 6 Prowadnica pionowa 7 Ktownik pionowy 8 Zasuwa 9 Uchwyt rczny / stopka 10 Uchwyt dolny zwykły lub zabezpieczajcy 12 Podpory boczne wału 13 Wał 14 Spryna skrtna 15 Łcznik 16 Spryna skrtna 17 Bbny nawojowe lin nonych 18 Podwieszenie do sufitu 19 Podwieszenie do sufitu 20 Prowadnica pozioma 21 Zderzaki sprynowe 22 Profil łczeniowy prowadnic poz. C A B Zły monta, obsługa i zastosowanie tej bramy moe spowodowa powane niebezpieczestwo dla ycia i mienia. Naley upewni si czy brama posiada aprobat techniczn CE. Zasady bezpiecznej obsługi : A. Monta, naprawy i obsługa moe by dokonywana tylko przez przeszkolony i dowiadczony personel. B. Naley posiada i uwanie przeczyta instrukcj przed przystpieniem do prac montaowych lub naprawczych. C. Naley przebywa w bezpiecznej odległoci od przesuwajcej si bramy. Ruchoma brama sekcyjna jest duym i cikim obiektem mogcym spowodowa powane zagroenie dla ycia lub mienia. D. Dzieci nie mog obsługiwa bramy. E. Brama musi by zawsze widoczna gdy jest obsługiwana zdalnie pilotem sterowania radiowego. Ludzie ( dzieci ) oraz przedmioty mog znale si na drodze przesuwu bramy. F. Nie wolno palcami dotyka prowadnic oraz elementów przesuwajcej si bramy. Do obsługi rcznej naley uywa specjalnych uchwytów. G. Naley pamita o dokonywaniu regularnych przegldów wszystkich elementów bramy. NIEBEZPIECZESTWO! SPRYNY SKRTNE S BARDO SILNIE NAPITE! NIE PRÓBOWA REGULOWA, NAPRAWIA LUB ZDEJMOWA SPRYN. To moe spowodowa powane zagroenie ycia lub mienia. Przeszkoleni montayci: Naley przeczyta instrukcj przed przystpieniem do pracy. A NIEBEZPIECZESTWO! Ten uchwyt dolny przenosi bardzo wielkie siły! NIE PRÓBOWA REGULOWA, NAPRAWIA LUB ZDEJMOWA! Poniewa to moe spowodowa powane zagroenie ycia lub mienia, naley wezwa wykwalifikowanego montayst! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 3

4 1. ZASTOSOWANIE Bramy sekcyjne s przeznaczone do zamykania otworów w budynkach i nie mog by uywane do innych celów. Bramy sekcyjne, z wyjtkiem tych które s wyposaone w furtki, nie s zaprojektowane dla ruchu pieszego.! Przed przystpieniem do prac na bramie sekcyjnej naley przeczyta uwanie ponisz instrukcj! Dostawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaciwego uycia bramy sekcyjnej. 2. ZASADA DZIAŁANIA Po kadej stronie paneli brama posiada prowadnice wyznaczajce drog jej przesuwu. Ponad bram umieszczony jest wał wraz ze sprynami skrtnymi, bbnami i urzdzeniami zabezpieczajcymi przed skutkami pknicia spryn. Brama zawieszona jest na stalowych linach nonych które nawijaj si na bbny w czasie jej podnoszenia. Napicie spryn powoduje, e brama moe pozosta nieruchomo w kadym jej połoeniu. Spryny s maksymalnie napite gdy brama jest zamknita. SPRYNY SKRTNE, LINY NO NE I BBNY MOG BY DEMONTOWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH MONTAYSTÓW! 3. I OTWIERAJC I ZAMYKAJC BRAM NALEY ZAWSZE OBSERWOWA CZY OSOBY LUB PRZEDMIOTY NIE ZNAJDUJ SI POD NI! 3.1 Otwieranie i zamykanie rczne Za pomoc uchwytu naley podnie bram do podanej wysokoci. Nie naley rozpdza jej i wypycha gwałtownie w gór. Za pomoc linki i uchwytu rcznego zamkn bram. DO OBSLUGI RCZNEJ SŁUY TYLKO LINKA ORAZ UCHWYT. NIE NALEY UYWA INNYCH ELEMENTÓW BRAMY! 3.2. Otwieranie i zamykanie za pomoc napdu elektrycznego W tym przypadku wał bramy jest obracany silnikiem elektrycznym powodujc nawijanie i rozwijanie lin nonych, a tym samym podnoszenie i opuszczanie bramy. Poniej przedstawiona jest skrócona instrukcja obsługi. Wicej informacji mona uzyska w szczegółowej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta napdu Sterowanie za pomoc przycisków Wcisn odpowiedni przycisk na panelu sterujcym. Wcisn odpowiedni przycisk na panelu sterujcym. NIE NALEY PODPIERA SŁABO WYWAONYCH BRAM! Sposób otwierania i zamykania bramy zaley od wyboru uytkownika. Istniej trzy ponisze sposoby: 3.1. Obsługa rczna 3.2. Obsługa napdem elektrycznym 3.3. Obsługa za pomoc kołowrotu ZATRZYMYWANIE Wcisn odpowiedni przycisk na panelu sterujcym. Wcinicie ponowne jednego z przycisków spowoduje kontynuacj jego funkcji sterujcej. HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 4

5 Uycie łacucha automatu: Łacuch automatu słuy do rcznego otwierania i zamykania bramy w przypadku zaniku zasilania lub niewłaciwej pracy urzdzenia. Uywajc łacucha naley odłczy ewentualny dopływ prdu. Pocign praw stron łacucha : Brama zamyka si Pocign lew stron łacucha : Brama otwiera si Po uyciu łacuch przestaje wysprzgla automat i wraca do pozycji pocztkowej automatycznie. PO ZANIKU ZASILANIA LUB UYCIU ŁACUCHA BRAMA POWINNA ZOSTA OTWORZONA ZUPEŁNIE JEDEN RAZ! Obsługa bramy za pomoc pilota sterowania radiowego PONIEWA PILOT STEROWANIA RADIOWEGO NIE MOE ZATRZYMA BRAMY DOPÓKI NIE OSIGNIE ONA POŁOENIA KRACOWEGO, NALEY OBSERWOWA CZY RUCH BRAMY NIE ZAGRAA OSOBOM LUB PRZEDMIOTOM. Wcisn odpowiedni przycisk na pilocie sterowania radiowego. Wcisn odpowiedni przycisk na pilocie sterowania radiowego. 3.3 Obsługa bramy za pomoc kołowrotu łacuchowego W tym przypadku wał bramy jest obracany silnikiem kołowrotem powodujc nawijanie i rozwijanie lin nonych, a tym samym podnoszenie i opuszczanie bramy. Chwyci jedn stron łacucha w obie rce i cign do dołu tak, aby brama otworzyła si. Łacuch naley cign naprzemian lew i praw rk. NALEY CAŁY CZAS UTRZYMYWA PEWNIE ŁACUCH ABY PANOWA NAD WŁACIWYM RUCHEM BRAMY. PO UYCIU ŁACUCH MUSI ZOSTA UMOCOWANY W UCHWYCIE. Chwyci jedn stron łacucha w obie rce i cign do dołu tak, aby brama zamknła si. Łacuch naley cign naprzemian lew i praw rk. NALEY CAŁY CZAS UTRZYMYWA PEWNIE ŁACUCH ABY PANOWA NAD WŁACIWYM RUCHEM BRAMY. PO UYCIU ŁACUCH MUSI ZOSTA UMOCOWANY W UCHWYCIE. UCHWYT ŁACUCHA NIE JEST PRZYSTOSOWANY DO ZATRZYMYWANIA RUCHU LE WYWAONEJ BRAMY. W TAKIM PRZYPADKU TYLKO WYKWALIFIKOWANY MONTAYSTA POWINIEN PRZEPROWADZI REGULACJ! BRAMA Z KOŁOWROTEM NIE MOE BY PORUSZNA DODATKOWYM NAPDEM, GDY PRZESUWAJCY SI ŁACUCH MOE STANOWI ZAGROENIE! 4. ZAMKI Zamykajc bram sekcyjn zamkiem ryglujcym naley pamita o poniszych zasadach. Gdy brama jest poruszana napdem elektrycznym, urzdzenie ryglujce musi by wyposaone w wyłcznik zapobiegajcy włczeniu silnika automatu przy zamknitym zamku. Zabezpieczy to automat i inne elementy bramy przed zniszczeniem. Aby ułatwi zamknicie bramy ryglem naley docisn j stop opart na uchwycie. 4.1 Zasuwa Zasuwa umoliwia zamknicie bramy od wewntrz. 4.2 Zamek zewntrzny Zamek zewntrzny umoliwia zamknicie bramy od zewntrz. HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 5

6 5. DRZWI SERWISOWE DRZWI SERWISOWE MUSZ BY ZAMKNITE CAŁY CZAS GDY BRAMA JEST W RUCHU! Drzwi serwisowe s zaprojektowane do umoliwienia ruchu osobom przez zamknit bram sekcyjn. Urzdzenia elektryczne bd zasilane tylko gdy skrzydło furtki jest zamknite. 6. NIEWŁA CIWE UYTKOWANIE Zmiany wagi bramy wpływaj niekorzystnie na jej wywaenie. NIGDY: NIE OPIERA SI O PANELE BRAMY LUB PROWADNICE! NIE MOCOWA ELEMENTÓW ZWIKSZAJCYCH LUB ZMNIEJSZAJCYCH WAG BRAMY! NIE UYWA BRAMY DO PODNOSZENIA RZECZY LUB OSÓB! NIE WSPINA SI PO PANELACH BRAMY! NIE STAWA NA PROFILACH WZMACNIAJCYCH BRAMY I INNYCH JEJ ELEMENTACH! 7. URZDZENIA BEZPIECZESTWA 7.1 Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn SBD Urzdzenie zabezpieczajce SBD działa tylko podczas pknicia spryny. Wał z bbnami zostaje zablokowany, chronic bram przed upadkiem. Po wymianie uszkodzonej spryny oraz po zamontowaniu nowego urzdzenia zabezpieczajcego SBD, mona ponownie uywa bramy. 7.2 Krawdziowa listwa bezpieczestwa Stosowanie jej moliwe jest tylko w połczeniu z napdem elektrycznym. Gdy brama najeda na przeszkod, urzdzenie bezpieczestwa powoduje zatrzymanie napdu i odwrócenie kierunku jego ruchu. Dokładny opis umieszczony jest w instrukcji montau napdu. BRAMY PORUSZANE ELEKTRYCZNIE MUSZ BY WYPOSAONE W KRAWDZIOW LISTW BEZPIECZESTWA, ZGODNIE Z NORMAMI CE! WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DOSTAWCA! 7.3 Urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych CBD Urzdzenie zabezpieczajce CBD działa tylko podczas pknicia lin nonych. Brama zostaje zablokowana w prowadnicach i poruszenie jej staje si niemoliwe. Napd elektryczny zostaje odłczony automatycznie. TYLKO PRZESZKOLONY MONTAYSTA MOE ZDJ BLOKAD URZDZENIA ZABEZPIECZAJCEGO CBD! NIE MONA SAMEMU OTWIERA I ZAMYKA BRAMY Z USZKODZONYMI LINAMI NO NYMI! 7.4 Czujnik lunej liny nonej Stosowanie jego moliwe jest tylko w połczeniu z napdem elektrycznym. Czujnik lunej liny nonej jest urzdzeniem którego działanie zapobiega zsuniciu si lin z bbnów. Kiedy napicie lin słabnie ( głównie w czasie opuszczania bramy ) napd elektryczny zostaje wyłczony automatycznie. Gdy przyczyna luzowania si lin nonych zostanie usunita, automat moe ponownie pracowa. Naley bezwzgldnie znale przyczyn luzowania si lin nonych lub skontaktowa si z profesjonaln firm serwisow. TYLKO PRZESZKOLONY MONTAYSTA MOE ZDJ BLOKAD URZDZENIA ZABEZPIECZAJCEGO SBD! NIE MONA SAMEMU OTWIERA I ZAMYKA BRAMY Z USZKODZONYMI SPRYNAMI! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 6

7 8. NAPRAWY, KONSERWACJE I OBSŁUGA TECHNICZNA 8.1 Wstp Konserwacja i przegld urzdze bramy sekcyjnej jest niezbdny, a w Europie wymagany przez prawo ( minimum jeden raz w roku ). Dla własnego bezpieczestwa uytkownik powinien zamawia okresowe przegldy bram w wyspecjalizowanych firmach serwisowych. W przypadku uszkodze naley skontaktowa si natychmiast z Serwisem.Gdy coroczne przegldy dokonywane s przez firmy nieautoryzowane i czci zamienne nie s oryginalne wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegaj zmianie. NAPRAWY I PRZEGLDY BRAM SEKCYJNYCH, A SZCZEGÓLNIE SPRYN, LIN NO NYCH, URZDZE BEZPIECZESTWA, BBNÓW I AUTOMATYKI MOG BY DOKONYWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH MONTAYSTÓW! Samodzielnie mona dokonywa tylko drobnych napraw takich jak : Sprawdzi stan i dokrci jeli to konieczne wszystkie nakrtki i ruby. Nasmarowa olejem (SAE 20) wszystkie łoyska i rolki.. Sprawdzi stan rolek i ich osi które powinny si lekko obraca gdy brama jest zamknita. Wyregulowa ich połoenie, jeli jest to konieczne. Sprawdzi stan lin nonych. Gdy liny s uszkodzone naley wezwa specjalistyczn firm serwisow. Wyczyci prowadnice, jeli jest to konieczne. Sprawdzi wywaenie bramy ; w przypadku napdu naley najpierw odłczy go mechanicznie(patrz 3.2.1). Brama podniesiona ok. 1 m. powinna pozosta nieruchomo w tej pozycji. Jeli jest inaczej, to naley skontaktowa si ze specjalistyczn firm serwisow. Sprawdzi stan i wyczyci gumowe uszczelki boczne oraz doln i górn. Usun brud zgromadzony w wietle otworu. W przypadku napdu elektrycznego, naley regularnie sprawdza ustawienie wysprzglenia awaryjnego ( patrz Instrukcja uytkowania napdu ). Czyszczenie zewntrzne paneli bramy Brama moe by czyszczona tkanin i wod z mydłem ( moe to by szampon samochodowy ), a nastpnie opłukana czyst wod. Czyszczenie wewntrzne paneli bramy Naley upewni si czy smar i olej nie zostały usunite z czci ruchomych bramy i czy wilgo nie dostała si do układów elektrycznych. Umyt bram naley wytrze tak, aby zalegajca woda nie powodowała korozji. Czyszczenie okien akrylowych Okna mog by czyszczone mikk szmatk nasczon wod z mydłem tak, aby unikn powstawanie rys. Profile aluminiowe mog by czyszczone preparatem o nazwie «Eloxal». BRAMA SEKCYJNA JEST DUYM I CIKIM OBIEKTEM RUCHOMYM. NIEWŁA CIWA OBSŁUGA, USZKODZENIE ORAZ ZANIEDBANIA MOG BY PRZYCZYN NARAENIA MIENIA LUB YCIA OSÓB! JE LI INSTRUKCJA TA NIE WYJA NIA WSZYSTKICH WTPLIWO CI NALEY SKONTAKTOWA SI Z DOSTAWC! NALEY ZACHOWA SZCZEGÓLN OSTRONO PODCZAS OBSŁUGI BRAM SEKCYJNYCH! HANDLEIDINGEN\IND Usermanual GB.ja4 7

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2013, t. I Wojciech Domaski Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo