Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy"

Transkrypt

1 Wprowadzenie XXI Przedmowa XXIII Wykaz skrótów XXV CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Spółka akcyjna jako pracodawca Przedsiębiorca osoba fizyczna jako pracodawca Pojęcie pracodawcy a działalność gospodarcza osoby fizycznej Pojęcie pracodawcy a miejsce wykonywania pracy Statutowa zasada łącznej reprezentacji w spółce akcyjnej a podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy, art. 3 1 KP Umocowanie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy Czynności z zakresu prawa pracy w kontekście zasad reprezentacji spółki kapitałowej Wadliwość podmiotowa przy wypowiadaniu umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę przez niewłaściwy organ osoby prawnej Pojęcie pracodawcy na potrzeby obliczania miesięcznego terminu z art KP Rozdział II. Nadużycie prawa w prawie pracy Zakaz nadużycia prawa a konstytucyjna zasada równości Nadużycie prawa przez powołanie się na nieważność czynności prawnej Sytuacja rodzinna jako przesłanka nadużycia prawa przy przeniesieniu w stan nieczynny Niezgodność z zasadami współżycia społecznego zawarcia długoletniej umowy o pracę z nieograniczoną możliwością jej wypowiedzenia Utworzenie związku zawodowego jako nadużycie prawa Wybór do władz związku zawodowego w celu ochrony przed zwolnieniem VII

2 17. Konieczność wskazania okoliczności uzasadniających nadużycie prawa Uniezależnienie oceny nadużycia prawa od winy Ustanowienie regulaminu wynagradzania jako nadużycie prawa Żądanie przywrócenia do pracy przez pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji jako nadużycie prawa podmiotowego Nadużycie prawa podmiotowego przez żądanie przywrócenia do pracy ze względu na konflikt z pozostałymi pracownikami Nadużycie prawa przez pracownika niewłaściwie wykonującego swe obowiązki żądającego przywrócenia do pracy Żądanie przywrócenia do pracy przez pracownika, który utracił zaufanie pracodawcy jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie przywrócenia do pracy jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie przywrócenia przez pracownicę wybraną do komisji rewizyjnej związku zawodowego do pracy jako nadużycie prawa podmiotowego Nadużycie prawa podmiotowego przez żądanie przywrócenia wystosowane przez pracownika zwolnionego za spożycie alkoholu Nadużycie prawa przez zgłoszenie roszczenia o przywrócenie do pracy przez pracownika, który osiągnął wiek emerytalny Zmniejszenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy o otrzymywaną w tym czasie emeryturę Żądanie odprawy jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie przez pracodawcę odszkodowania za rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia jako nadużycie prawa podmiotowego Rozdział III. Źródła prawa pracy Obowiązywanie pakietu gwarancji pracowniczych Statuty jako źródło prawa pracy Umowa spółki z o.o. jako źródło prawa pracy Pakt Gwarancji Pracowniczych Porozumienie kończące spór zbiorowy Porozumienie niemające oparcia w ustawie Porozumienie zawarte z inwestorem strategicznym Pakt socjalny włączony do porozumienia o zwolnieniach grupowych Czasowe zawieszenie przepisów prawa pracy Niewiążące pracodawcy porozumienie zbiorowe (pakiet socjalny) Rozdział IV. Podstawowe zasady prawa pracy Wyjątkowość zasad prawa pracy jako podstawy orzekania Konstytucyjna i ustawowa zasada wolności pracy Zasada wolności pracy a zastrzeżenie kary umownej Dobra osobiste a sprawy z zakresu prawa pracy Dobra osobiste pracownika w stosunku pracy Pojęcie dyskryminacji w rozumieniu Kodeksu pracy VIII

3 48. Zasada dyskryminacji a przepisy określające granice ochrony stosunków pracy Zasada równości praw pracowników Wykładnia pojęcia zasady niedyskryminacji Kwestia niewielkich różnic w wynagrodzeniu Skutki naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy z tytułu dyskryminacji przy zatrudnieniu Wysokość odszkodowania w zatrudnieniu Równe traktowanie w zakresie wynagradzania Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę Granice płacy godziwej i możliwość jej obniżenia Brak roszczeniowego charakteru zasady z art. 16 KP Skuteczność wypowiedzenia dokonanego w sposób wadliwy w stosunkach prawa pracy Rozdział V. Zasada uprzywilejowania pracownika Zasada uprzywilejowania pracownika a umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia Ciężar dowodu a zasada uprzywilejowania Klauzula natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy Zasada uprzywilejowania a uprawnienie wynikające z ustawy Zmiana umowy nieterminowej na terminową a zasada uprzywilejowania Zasada uprzywilejowania pracownika a reguły ustalania wysokości wynagrodzenia Potrącenie z wynagrodzenia a zasada uprzywilejowania Zadaniowy czas pracy a zasada uprzywilejowania Przedmiot badania pod kątem zasady uprzywilejowania Korzystność umownego przedłużenia okresu wypowiedzenia CZĘŚĆ DRUGA. Stosunek pracy Rozdział I. Pojęcie stosunku pracy Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze Znaczenie woli stron w wyborze podstawy zatrudnienia Mieszany charakter umowy o pracę Brak domniemania istnienia stosunku pracy Autonomiczne podporządkowanie pracownicze Bezwzględny wymóg osobistego charakteru świadczenia pracy Zakaz zastępstwa w stosunku pracy Ciągłość świadczenia pracy w stosunku pracy Zamiar stron i cel umowy jako wyznacznik przy ustalaniu istnienia stosunku pracy Nazwa i sposób realizacji zobowiązania jako wyznacznik przy ustalaniu istnienia stosunku pracy Znaczenie nazwy umowy przy ustalaniu istnienia stosunku pracy IX

4 12. Działania pracodawcy jako wyznacznik przy ustalaniu istnienia stosunku pracy Istnienie stosunku pracy a ciąża pracownicy Ustalenie istnienia stosunku pracy a konstytucyjna ochrona pracy Wykonywanie pracy w interesie osoby trzeciej Domniemanie istnienia jednego stosunku pracy Korzystność zawarcia umowy o pracę Interes prawny w ustaleniu treści stosunku pracy Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy Rozdział II. Przejście zakładu pracy Zmiana strony stosunku pracy z mocy prawa Obowiązywanie dotychczasowych warunków umowy o pracę Przekazanie kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej Odszkodowanie w razie rozwiązania stosunku pracy w drodze art KP Zmiana daty przejścia zakładu pracy Przejście zakładu pracy a likwidacja stanowisk pracy Przejście części zakładu na nowego pracodawcę Brak informacji o zmianie pracodawcy Brak zgodnego działania pracodawców w celu przejęcia zakładu pracy Obowiązywanie umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej po przejściu zakładu pracy Śmierć pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą Pojęcie części zakładu pracy Zgodność art KP z Konstytucją RP Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ochrona działaczy związkowych Przejęcie przez gminę obowiązku przygotowania przedszkolnego Przekształcenie w zakład budżetowy Porozumienie o przekazaniu pracowników Przejęcie zakładu pracy w wyniku dzierżawy Zobowiązania powstałe przed przejęciem zakładu pracy Rozdział III. Zawarcie umowy i jej rozwiązanie za wypowiedzeniem Umowa na czas wykonywania określonej pracy Znaczenie terminu trzeciej umowy terminowej z art KP Zawarcie umowy o pracę przez dopuszczenie pracownika do pracy Quasi-porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę Rozwiązanie umowy za porozumieniem pod warunkiem zawieszającym Praca tego samego rodzaju jako przedmiot jednej umowy o pracę Długoterminowa umowa o pracą na czas określony Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony zgodność z Konstytucją RP Konkludentne przedłużenie umowy o pracę X

5 49. Klauzula wypowiedzenia zawarta w trakcie trwania umowy art. 33 KP Możliwość wypowiedzenia umowy terminowej przed upływem 6 miesięcy art. 33 KP Pojęcie usprawiedliwionej nieobecności w kontekście art. 41 KP Rozdział IV. Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową Zasada równego traktowania pracowników Wytyczne SN w przedmiocie wykładni m.in. art. 38 KP Pojęcie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę w świetle art. 38 KP Brak możliwości zatrudnienia jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę Skutki upływu czasu pomiędzy zakończeniem postępowania z art. 38 KP a wypowiedzeniem Treść pisma do zakładowej organizacji związkowej a naruszenie dóbr osobistych pracownika Ponowne wyczerpanie obowiązku konsultacji Stosunek art. 38 KP do przepisów ustawy o związkach zawodowych Procedura współdziałania ze związkami zawodowymi Konsultacja związkowa a przepisy o wypowiadaniu umów o pracę Obowiązek informowania pracodawcy o przynależności związkowej w świetle art. 38 KP Ponowne wypowiedzenie umowy o pracę a konsultacja związkowa Rozdział V. Wypowiedzenie zmieniające Zmiana pakietu socjalnego a wypowiedzenie zmieniające Przesunięcie pracownika na inne stanowisko Niemajątkowy charakter sprawy o uznanie przeniesienia na inne stanowisko za bezskuteczne Zmiana postanowień układu zbiorowego przez nowego pracodawcę Bezskuteczność wypowiedzenia zmieniającego Powierzenie pracownikowi innej pracy na okres do trzech miesięcy Szczegółowa ocena postanowień układu zbiorowego Odmowa przyznania godzin nadliczbowych nie stanowi zmiany warunków pracy Wypowiedzenie zmieniające w przypadku przejęcia zakładu pracy Wypowiedzenie zmieniające nie może dotyczyć umowy o zakazie konkurencji Zmiana systemu wynagradzania jako oferta skierowana do pracowników Ochrona radnych przed wypowiedzeniem zmieniającym Wypowiedzenie zmieniające nie może dotyczyć rodzaju umowy o pracę Niedopuszczalność powierzenia pracownikowi pracy nieodpowiadającej jego kwalifikacjom XI

6 78. Badanie zasadności powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art KP Nieskuteczność odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia przed złożeniem oświadczenia o ich zmianie Naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jako podstawa zmiany wynagrodzenia Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy i płacy Niedopuszczalność jednostronnej zmiany zasad obliczania premii Rozdział VI. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia Wskazanie przyczyny wypowiedzenia a jej zasadność Przyczyna wypowiedzenia różna od wskazanej przez pracodawcę Domniemanie zgodności z prawem wypowiedzenia umowy o pracę Konkretna i rzeczywista przyczyna wypowiedzenia Wypowiedzenie jako zwykły sposób ustania stosunku pracy Przyczyna wypowiedzenia powstała po rozwiązaniu stosunku pracy Wpływ sytuacji rodzinnej na ocenę zasadności wypowiedzenia Wykonanie bezprawnego polecenia służbowego Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia Niezawiniony brak kompetencji pracownika Wypowiedzenie umowy z powodu nabycia prawa do wcześniejszej emerytury Wypowiedzenie umowy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego Zgodność z Konstytucją RP limitowanego odszkodowania z KP Wysokie wynagrodzenie jako kryterium do zwolnienia Ponowne wypowiedzenie umowy z tej samej przyczyny Przyczyna rozwiązania w trybie art. 52 KP a przyczyna wypowiedzenia Prywatna działalność gospodarcza pracownika Sądowe badanie celowości i zasadności zmniejszania stanu zatrudniania Celowość i możliwość przywrócenia do pracy (art KP) Chwila oceny możliwości i celowości przywrócenia do pracy Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach Uzupełniające odszkodowanie z KC w przypadku wadliwego wypowiedzenia Wyłączna kompetencja sądu pracy do stwierdzenia bezprawności rozwiązania umowy Rozdział VII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Tolerowanie niewłaściwego zachowania pracownika Data rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Opuszczenie stanowiska pracy jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy XII

7 110. Wytyczne dla sądów w przedmiocie współdziałania kierownika zakładu pracy z organami związków zawodowych przy rozwiązywaniu umów o pracę Ubliżanie współpracownikom jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Uniewinnienie pracownika w procesie karnym Początek biegu terminu z art KP Odmowa świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Zawiniona utrata uprawnień Zatajenie przez pracownika grupy inwalidzkiej Umowa cywilna z pracodawcą Termin powzięcia wiadomości o naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków Naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych Rozwiązanie umowy z pracownikiem samorządowym Brak obowiązku wysłuchania pracownika Odmowa świadczenia innej pracy niż określona w umowie Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym Czyn ciągły Świadczenie usług w czasie pracy na rzecz innego podmiotu niż pracodawca Zatajenie przez pracownika stanu karalności Naruszenie obowiązków przez innych pracowników Prowadzenie działalności konkurencyjnej Rozdział VIII. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia Oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy Wymagalność odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Umowna wysokość odszkodowania Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia Przywrócenie do pracy w razie tymczasowego aresztowania Roszczenie o przywrócenie do pracy sprzeczne z art. 8 KP Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy Odszkodowania według wyboru pracownika Wysokość szkody a wysokość odszkodowania Niezgodność z Konstytucją RP ograniczenia odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę Zastosowanie odszkodowania z art. 60 KP Rozdział IX. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcie umowy o pracę Stosunek mianowania z KP a stosunki pracy służb mundurowych XIII

8 142. Brak wymogu wykazania przez pracodawcę szkody w celu uzyskania odszkodowania z tytułu Bezpodstawne rozwiązanie umowy przez pracownika a roszczenia odszkodowawcze Wygaśnięcie zakazu konkurencji po śmierci pracownika Tymczasowe aresztowanie nie powoduje wygaśnięcia umowy o pracę nauczyciela mianowanego Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania Tymczasowe aresztowanie pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym nie prowadzi do wygaśnięcia stosunku pracy Obowiązek powtórnego zatrudnienia pracownika zrehabilitowanego prawomocnym wyrokiem uniewinniającym Okres tymczasowego aresztowania nie jest przerwą w zatrudnieniu Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania a ekwiwalent za urlop Trzymiesięczne aresztowanie jako przyczyna wygaśnięcia stosunku pracy Rozdział X. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru Rozwiązanie na skutek porozumienia stron stosunku pracy z powołania Zawarcie nowej umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia z art KP Akt mianowania a decyzja administracyjna w rozumieniu KPA Skutki sprzecznego z prawem wydania nauczycielowi aktu mianowania Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę Kwestionowanie odwołania przez pracownika zatrudnionego na podstawie powołania Wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 74 KP a niezdolność do pracy pracownika Prawo powrotu do pracy u tego samego pracodawcy w świetle art. 74 KP Pojęcie prawa do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi z art KP Interpretacja art. 68 KP po nowelizacji z 1996 r. Pojęcie powołania w świetle Kodeksu pracy Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania w braku podstawy prawnej CZĘŚĆ TRZECIA. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia Rozdział I. Wynagrodzenie za pracę Konstytucyjność art KP Moment wejścia w życie regulaminu wynagradzania Wejście w życie regulaminu wynagradzania a udostępnienie jego tekstu pracownikowi XIV

9 4. Zgoda związków zawodowych a wejście w życie regulaminu wynagradzania Akordowy system wynagradzania pracowników a wprowadzenie norm pracy Stosunek art. 48 KP do wynagrodzenia z art. 81 KP Granice czasowe możności powierzenia pracownikowi innej pracy w świetle art KP Pojęcie stawki osobistego zaszeregowania z art KP Pojęcie przestoju w rozumieniu art. 81 KP Czas pozostawania w gotowości do pracy w świetle art. 81 KP Wykonywanie pracy u innego pracodawcy a gotowość do jej wykonywania z art KP Warunki obniżenia pracownikowi wysokości premii Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę Zakaz zrzeczenia się odprawy Brak akceptacji bardziej korzystnych warunków wynagrodzenia Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę w zamian za prowizję Transfer wynagrodzenia pracownika zatrudnionego za granicą Semiimperatywny charakter przepisów o zasadach wypłaty wynagrodzenia Zakaz zawieszenia wypłaty wynagrodzenia Sposób naliczania odsetek od zaległego wynagrodzenia Swoboda wyboru sposobu odbioru wynagrodzenia Potrącenie wynagrodzenia wypłaconego za okres nieobecności Niedopuszczalność blankietowej zgody na potrącenie CZĘŚĆ CZWARTA. Obowiązki pracownika i pracodawcy Rozdział I. Obowiązki pracodawcy Obowiązek informowania pracowników Obowiązek ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych Forma informacji o zakresie obowiązków pracowniczych Obowiązek udzielenia informacji dotyczących sytuacji pracowniczej Obowiązek pieczy nad rzeczami pracownika Mobbing jako delikt prawa pracy Przesłanki istnienia mobbingu Ciężar dowodu w sprawach o mobbing Właściwość rzeczowa sądu w sprawie o zadośćuczynienie za mobbing Zryczałtowane odszkodowanie za wadliwie wydane świadectwo pracy Rozdział II. Zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia umowy Odmowa zawarcia klauzuli konkurencyjnej sprzecznej z Kodeksem pracy XV

10 13. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy Dodatkowe zatrudnienie u konkurencyjnego pracodawcy a zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy w kontekście przedmiotu działalności pracodawcy Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przy zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy Rozdział III. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Odrębność klauzuli konkurencyjnej od umowy o pracę Chwila powstania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku przez podmiot nieuprawniony w rozumieniu art. 3 1 KP Warunek rozwiązujący w klauzuli konkurencyjnej Szczególnie ważne informacje pracodawcy Wygaśnięcie zakazu konkurencji a obowiązek zapłaty odszkodowania Niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązku zapłaty odszkodowania Minimalne odszkodowanie z zakazu konkurencji Możliwość rozwiązania i wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Kara umowna w klauzuli konkurencyjnej Rozdział IV. Odpowiedzialność porządkowa pracowników Wina pracownika a nałożenie kary porządkowej Obowiązek rozpatrzenia stanowiska międzyzakładowej organizacji związkowej Wysłuchanie pracownika przez osobę inną niż uprawniona do nakładania kary porządkowej Określenie rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych w świetle art. 110 KP Termin do odrzucenia sprzeciwu Uprzedniość wysłuchania pracownika w świetle art KPC Forma uprzedniego wysłuchania pracownika CZĘŚĆ PIĄTA. Odpowiedzialność materialna pracowników Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Obowiązek dokładnego określenia wysokości szkody Powołanie się przez pracodawcę na bezpodstawne wzbogacenie jako obejście przepisów o odpowiedzialności pracownika za szkodę Przesłanki rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika nie pokrywają się Konieczność badania istnienia winy umyślnej, nawet jeżeli pracodawca zarzuca wyrządzenie szkody z winy nieumyślnej Stopień staranności wymagany od zarządcy komisarycznego XVI

11 6. Ograniczenie odszkodowania do trzymiesięcznego wynagrodzenia chwila oszacowania wynagrodzenia Regres zakładu ubezpieczeń w stosunku do pracownika Solidarna odpowiedzialność pracowników Zużycie mienia pracodawcy na opał Przyczynienie się pracodawcy do powstania szkody przez tolerowanie niewłaściwego zachowania pracownika Obniżenie odszkodowania ze względu na dotychczasową dobrą opinię o pracowniku Polecenie wypłacenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jako czyn niedozwolony Konieczność zawarcia nowej umowy w przypadku zmiany w składzie pracowników, którym powierzono mienie Domniemanie zawinionego wyrządzenia szkody przez pracownika w mieniu powierzonym Podporządkowanie pracownika nierzetelnemu kierownictwu jako niezapewnienie odpowiednich warunków zabezpieczenia mienia Odpowiedzialność pracownika za niewłaściwe powierzenie mienia Odpowiedzialność za powierzone mienie Szkoda spowodowana naruszeniem zakazu konkurencji Odpowiedzialność kucharza za nadmierne wydatki Rozdział II. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Odpowiedzialność za uszkodzenie mienia powierzonego z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się Umowne ukształtowanie odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym Skutki niepodpisania przez pracownika deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności za wyliczenie się z mienia Zasady odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone w świetle art. 124 KP Skutki niezachowania pisemnej formy umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników Nieważność klauzuli zezwalającej pro futuro na potrącanie z wynagrodzenia należności z tytułu niedoborów Powstanie szkody z przyczyn niezależnych od pracownika Dopuszczalność umownego przerzucenia na pracownika ciężaru dowodu wyliczenia szkody Pojęcie niedoboru w mieniu a szkoda w świetle art. 124 KP Wtórne powierzenie mienia Przesłanki ekskulpacji pracownika w świetle art KP CZĘŚĆ SZÓSTA. Czas pracy Rozdział I. Przepisy ogólne o czasie pracy Przerwy w pracy Typowa i nietypowa podróż służbowa Czas podróży służbowej Praca w ruchu ciągłym XVII

12 5. Roszczenie o ustalenie wyższego wymiaru czasu pracy Dyżur pracowniczy Rezultat ekonomiczny jako zadanie w zadaniowym systemie czasu pracy Zadaniowy czas pracy Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy Rozdział II. Praca w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, w niedziele i święta Dorozumiana zgoda pracodawcy na pracę w godzinach nadliczbowych Umowa zlecenia o świadczenie pracy tego samego rodzaju co w umowie o pracę Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Konieczność wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych z powodów organizacyjnych Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowniczym Dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę lub święto CZĘŚĆ SIÓDMA. Urlopy pracownicze Urlop na żądanie Wysłanie na zaległy urlop bez zgody pracownika Udzielanie urlopu Udzielanie zaległego urlopu Zatrudnienie, od którego zależy wymiar urlopu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop Powstanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop CZĘŚĆ ÓSMA. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Przesłanki ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w ciąży Pojęcie innej pracy a dyżury w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej Zajście w ciążę przez pracownicę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Ochrona trwałości stosunku pracy ze względu na ciążę w wypadku poronienia Termin upływu 3. miesiąca ciąży w świetle art KP Rozwiązanie umowy przez kobietę w ciąży jako błąd w świetle przepisów Kodeksu pracy Możliwość retroaktywnego stosowania art KP XVIII

13 8. Zakres ochrony pracownika podczas pozostawania przez niego na urlopie wychowawczym Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a ciąża pracownicy Zakres informacji, do jakich ujawnienia zobowiązana jest kobieta będąca w ciąży Przerwanie ciąży w wyniku aborcji a przepisy prawa pracy CZĘŚĆ DZIEWIĄTA. Bezpieczeństwo i higiena pracy Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy art. 207 KP Obowiązek pracodawcy dostarczenia sprawnych i bezpiecznych narzędzi art. 207 KP Obowiązki pracodawcy z art. 231 KP Obowiązek utworzenia palarni w zakładzie pracy art. 233 KP Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym art. 226 KP Przeniesienie pracownika do innej pracy art. 230 KP Prośba pracownika o przesunięcie do innej pracy art. 207 KP Przyczyny zewnętrzne wypadku przy pracy art. 234 KP Prawo powstrzymania się od pracy art. 210 KP Potwierdzenie na piśmie zapoznania się z zasadami bhp KP Wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy CZĘŚĆ DZIESIĄTA. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy Przedawnienie roszczenia o zwrot kosztów szkolenia pracownika Zarzut przedawnienia uwzględniany tylko na wniosek Dowiedzenie się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia Przedawnienie roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego Żądanie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie podlega przedawnieniu Dzień wymagalności roszczenia Przedawnienie roszczenia regresowego Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia Ocena przedawnienia przez pryzmat zasad współżycia społecznego Obowiązywanie sprzecznych z Konstytucją przepisów a siła wyższa CZĘŚĆ JEDENASTA. Przepisy końcowe Kodeksu pracy Stosowanie przepisów o nienależnym świadczeniu do świadczeń ze stosunków pracy Stosowanie KC do wadliwego rozwiązania stosunku pracy Umowa przedwstępna a przepisy prawa pracy Dochodzenie zawarcia umowy o pracę w wyniku zawarcia umowy przedwstępnej Odpowiedzialność pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu pracownika Roszczenie o ustalenie nieważności odwołania ze stanowiska Waloryzacja świadczeń w prawie pracy Klauzula waloryzacyjna wynagrodzenia pracownika XIX

14 9. Sankcja nieważności bezwzględnej a jednostronne czynności pracodawcy Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za naruszenie art KP Odszkodowanie za wadliwe wydanie świadectwa pracy Możliwość rozwiązania umowy o pracę z datą wsteczną a art. 61 KC Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy Forma zastrzeżona dla zmiany umowy a przepisy prawa pracy Sprzeczność wysokości wynagrodzenia z zasadami współżycia społecznego Zawarcie umowy o pracę a konstrukcja obejścia prawa Indeks rzeczowy Indeks chronologiczny orzeczeń Indeks autorów glos i artykułów XX

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER

Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr 7 8 lipiec - sierpień 2006 roku Wydawca Librata sp. z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 42 Zgodnie z art. 2 kp pracownikiem jest osoba

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność nauczyciela Odpowiedzialność nauczyciela Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Starszy wizytator Elżbieta Szwoch Odpowiedzialność nauczyciela Prawna jak każdy obywatel (pracownicza,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis Teza Moc obowiązująca umów międzynarodowych przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2005 r. II

Bardziej szczegółowo