Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy"

Transkrypt

1 Wprowadzenie XXI Przedmowa XXIII Wykaz skrótów XXV CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Spółka akcyjna jako pracodawca Przedsiębiorca osoba fizyczna jako pracodawca Pojęcie pracodawcy a działalność gospodarcza osoby fizycznej Pojęcie pracodawcy a miejsce wykonywania pracy Statutowa zasada łącznej reprezentacji w spółce akcyjnej a podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy, art. 3 1 KP Umocowanie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy Czynności z zakresu prawa pracy w kontekście zasad reprezentacji spółki kapitałowej Wadliwość podmiotowa przy wypowiadaniu umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę przez niewłaściwy organ osoby prawnej Pojęcie pracodawcy na potrzeby obliczania miesięcznego terminu z art KP Rozdział II. Nadużycie prawa w prawie pracy Zakaz nadużycia prawa a konstytucyjna zasada równości Nadużycie prawa przez powołanie się na nieważność czynności prawnej Sytuacja rodzinna jako przesłanka nadużycia prawa przy przeniesieniu w stan nieczynny Niezgodność z zasadami współżycia społecznego zawarcia długoletniej umowy o pracę z nieograniczoną możliwością jej wypowiedzenia Utworzenie związku zawodowego jako nadużycie prawa Wybór do władz związku zawodowego w celu ochrony przed zwolnieniem VII

2 17. Konieczność wskazania okoliczności uzasadniających nadużycie prawa Uniezależnienie oceny nadużycia prawa od winy Ustanowienie regulaminu wynagradzania jako nadużycie prawa Żądanie przywrócenia do pracy przez pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji jako nadużycie prawa podmiotowego Nadużycie prawa podmiotowego przez żądanie przywrócenia do pracy ze względu na konflikt z pozostałymi pracownikami Nadużycie prawa przez pracownika niewłaściwie wykonującego swe obowiązki żądającego przywrócenia do pracy Żądanie przywrócenia do pracy przez pracownika, który utracił zaufanie pracodawcy jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie przywrócenia do pracy jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie przywrócenia przez pracownicę wybraną do komisji rewizyjnej związku zawodowego do pracy jako nadużycie prawa podmiotowego Nadużycie prawa podmiotowego przez żądanie przywrócenia wystosowane przez pracownika zwolnionego za spożycie alkoholu Nadużycie prawa przez zgłoszenie roszczenia o przywrócenie do pracy przez pracownika, który osiągnął wiek emerytalny Zmniejszenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy o otrzymywaną w tym czasie emeryturę Żądanie odprawy jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę jako nadużycie prawa podmiotowego Żądanie przez pracodawcę odszkodowania za rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia jako nadużycie prawa podmiotowego Rozdział III. Źródła prawa pracy Obowiązywanie pakietu gwarancji pracowniczych Statuty jako źródło prawa pracy Umowa spółki z o.o. jako źródło prawa pracy Pakt Gwarancji Pracowniczych Porozumienie kończące spór zbiorowy Porozumienie niemające oparcia w ustawie Porozumienie zawarte z inwestorem strategicznym Pakt socjalny włączony do porozumienia o zwolnieniach grupowych Czasowe zawieszenie przepisów prawa pracy Niewiążące pracodawcy porozumienie zbiorowe (pakiet socjalny) Rozdział IV. Podstawowe zasady prawa pracy Wyjątkowość zasad prawa pracy jako podstawy orzekania Konstytucyjna i ustawowa zasada wolności pracy Zasada wolności pracy a zastrzeżenie kary umownej Dobra osobiste a sprawy z zakresu prawa pracy Dobra osobiste pracownika w stosunku pracy Pojęcie dyskryminacji w rozumieniu Kodeksu pracy VIII

3 48. Zasada dyskryminacji a przepisy określające granice ochrony stosunków pracy Zasada równości praw pracowników Wykładnia pojęcia zasady niedyskryminacji Kwestia niewielkich różnic w wynagrodzeniu Skutki naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy z tytułu dyskryminacji przy zatrudnieniu Wysokość odszkodowania w zatrudnieniu Równe traktowanie w zakresie wynagradzania Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę Granice płacy godziwej i możliwość jej obniżenia Brak roszczeniowego charakteru zasady z art. 16 KP Skuteczność wypowiedzenia dokonanego w sposób wadliwy w stosunkach prawa pracy Rozdział V. Zasada uprzywilejowania pracownika Zasada uprzywilejowania pracownika a umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia Ciężar dowodu a zasada uprzywilejowania Klauzula natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy Zasada uprzywilejowania a uprawnienie wynikające z ustawy Zmiana umowy nieterminowej na terminową a zasada uprzywilejowania Zasada uprzywilejowania pracownika a reguły ustalania wysokości wynagrodzenia Potrącenie z wynagrodzenia a zasada uprzywilejowania Zadaniowy czas pracy a zasada uprzywilejowania Przedmiot badania pod kątem zasady uprzywilejowania Korzystność umownego przedłużenia okresu wypowiedzenia CZĘŚĆ DRUGA. Stosunek pracy Rozdział I. Pojęcie stosunku pracy Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze Znaczenie woli stron w wyborze podstawy zatrudnienia Mieszany charakter umowy o pracę Brak domniemania istnienia stosunku pracy Autonomiczne podporządkowanie pracownicze Bezwzględny wymóg osobistego charakteru świadczenia pracy Zakaz zastępstwa w stosunku pracy Ciągłość świadczenia pracy w stosunku pracy Zamiar stron i cel umowy jako wyznacznik przy ustalaniu istnienia stosunku pracy Nazwa i sposób realizacji zobowiązania jako wyznacznik przy ustalaniu istnienia stosunku pracy Znaczenie nazwy umowy przy ustalaniu istnienia stosunku pracy IX

4 12. Działania pracodawcy jako wyznacznik przy ustalaniu istnienia stosunku pracy Istnienie stosunku pracy a ciąża pracownicy Ustalenie istnienia stosunku pracy a konstytucyjna ochrona pracy Wykonywanie pracy w interesie osoby trzeciej Domniemanie istnienia jednego stosunku pracy Korzystność zawarcia umowy o pracę Interes prawny w ustaleniu treści stosunku pracy Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy Rozdział II. Przejście zakładu pracy Zmiana strony stosunku pracy z mocy prawa Obowiązywanie dotychczasowych warunków umowy o pracę Przekazanie kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej Odszkodowanie w razie rozwiązania stosunku pracy w drodze art KP Zmiana daty przejścia zakładu pracy Przejście zakładu pracy a likwidacja stanowisk pracy Przejście części zakładu na nowego pracodawcę Brak informacji o zmianie pracodawcy Brak zgodnego działania pracodawców w celu przejęcia zakładu pracy Obowiązywanie umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej po przejściu zakładu pracy Śmierć pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą Pojęcie części zakładu pracy Zgodność art KP z Konstytucją RP Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ochrona działaczy związkowych Przejęcie przez gminę obowiązku przygotowania przedszkolnego Przekształcenie w zakład budżetowy Porozumienie o przekazaniu pracowników Przejęcie zakładu pracy w wyniku dzierżawy Zobowiązania powstałe przed przejęciem zakładu pracy Rozdział III. Zawarcie umowy i jej rozwiązanie za wypowiedzeniem Umowa na czas wykonywania określonej pracy Znaczenie terminu trzeciej umowy terminowej z art KP Zawarcie umowy o pracę przez dopuszczenie pracownika do pracy Quasi-porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę Rozwiązanie umowy za porozumieniem pod warunkiem zawieszającym Praca tego samego rodzaju jako przedmiot jednej umowy o pracę Długoterminowa umowa o pracą na czas określony Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony zgodność z Konstytucją RP Konkludentne przedłużenie umowy o pracę X

5 49. Klauzula wypowiedzenia zawarta w trakcie trwania umowy art. 33 KP Możliwość wypowiedzenia umowy terminowej przed upływem 6 miesięcy art. 33 KP Pojęcie usprawiedliwionej nieobecności w kontekście art. 41 KP Rozdział IV. Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową Zasada równego traktowania pracowników Wytyczne SN w przedmiocie wykładni m.in. art. 38 KP Pojęcie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę w świetle art. 38 KP Brak możliwości zatrudnienia jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę Skutki upływu czasu pomiędzy zakończeniem postępowania z art. 38 KP a wypowiedzeniem Treść pisma do zakładowej organizacji związkowej a naruszenie dóbr osobistych pracownika Ponowne wyczerpanie obowiązku konsultacji Stosunek art. 38 KP do przepisów ustawy o związkach zawodowych Procedura współdziałania ze związkami zawodowymi Konsultacja związkowa a przepisy o wypowiadaniu umów o pracę Obowiązek informowania pracodawcy o przynależności związkowej w świetle art. 38 KP Ponowne wypowiedzenie umowy o pracę a konsultacja związkowa Rozdział V. Wypowiedzenie zmieniające Zmiana pakietu socjalnego a wypowiedzenie zmieniające Przesunięcie pracownika na inne stanowisko Niemajątkowy charakter sprawy o uznanie przeniesienia na inne stanowisko za bezskuteczne Zmiana postanowień układu zbiorowego przez nowego pracodawcę Bezskuteczność wypowiedzenia zmieniającego Powierzenie pracownikowi innej pracy na okres do trzech miesięcy Szczegółowa ocena postanowień układu zbiorowego Odmowa przyznania godzin nadliczbowych nie stanowi zmiany warunków pracy Wypowiedzenie zmieniające w przypadku przejęcia zakładu pracy Wypowiedzenie zmieniające nie może dotyczyć umowy o zakazie konkurencji Zmiana systemu wynagradzania jako oferta skierowana do pracowników Ochrona radnych przed wypowiedzeniem zmieniającym Wypowiedzenie zmieniające nie może dotyczyć rodzaju umowy o pracę Niedopuszczalność powierzenia pracownikowi pracy nieodpowiadającej jego kwalifikacjom XI

6 78. Badanie zasadności powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art KP Nieskuteczność odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia przed złożeniem oświadczenia o ich zmianie Naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jako podstawa zmiany wynagrodzenia Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy i płacy Niedopuszczalność jednostronnej zmiany zasad obliczania premii Rozdział VI. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia Wskazanie przyczyny wypowiedzenia a jej zasadność Przyczyna wypowiedzenia różna od wskazanej przez pracodawcę Domniemanie zgodności z prawem wypowiedzenia umowy o pracę Konkretna i rzeczywista przyczyna wypowiedzenia Wypowiedzenie jako zwykły sposób ustania stosunku pracy Przyczyna wypowiedzenia powstała po rozwiązaniu stosunku pracy Wpływ sytuacji rodzinnej na ocenę zasadności wypowiedzenia Wykonanie bezprawnego polecenia służbowego Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia Niezawiniony brak kompetencji pracownika Wypowiedzenie umowy z powodu nabycia prawa do wcześniejszej emerytury Wypowiedzenie umowy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego Zgodność z Konstytucją RP limitowanego odszkodowania z KP Wysokie wynagrodzenie jako kryterium do zwolnienia Ponowne wypowiedzenie umowy z tej samej przyczyny Przyczyna rozwiązania w trybie art. 52 KP a przyczyna wypowiedzenia Prywatna działalność gospodarcza pracownika Sądowe badanie celowości i zasadności zmniejszania stanu zatrudniania Celowość i możliwość przywrócenia do pracy (art KP) Chwila oceny możliwości i celowości przywrócenia do pracy Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach Uzupełniające odszkodowanie z KC w przypadku wadliwego wypowiedzenia Wyłączna kompetencja sądu pracy do stwierdzenia bezprawności rozwiązania umowy Rozdział VII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Tolerowanie niewłaściwego zachowania pracownika Data rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Opuszczenie stanowiska pracy jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy XII

7 110. Wytyczne dla sądów w przedmiocie współdziałania kierownika zakładu pracy z organami związków zawodowych przy rozwiązywaniu umów o pracę Ubliżanie współpracownikom jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Uniewinnienie pracownika w procesie karnym Początek biegu terminu z art KP Odmowa świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Zawiniona utrata uprawnień Zatajenie przez pracownika grupy inwalidzkiej Umowa cywilna z pracodawcą Termin powzięcia wiadomości o naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków Naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych Rozwiązanie umowy z pracownikiem samorządowym Brak obowiązku wysłuchania pracownika Odmowa świadczenia innej pracy niż określona w umowie Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym Czyn ciągły Świadczenie usług w czasie pracy na rzecz innego podmiotu niż pracodawca Zatajenie przez pracownika stanu karalności Naruszenie obowiązków przez innych pracowników Prowadzenie działalności konkurencyjnej Rozdział VIII. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia Oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy Wymagalność odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Umowna wysokość odszkodowania Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia Przywrócenie do pracy w razie tymczasowego aresztowania Roszczenie o przywrócenie do pracy sprzeczne z art. 8 KP Odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy Odszkodowania według wyboru pracownika Wysokość szkody a wysokość odszkodowania Niezgodność z Konstytucją RP ograniczenia odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę Zastosowanie odszkodowania z art. 60 KP Rozdział IX. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wygaśnięcie umowy o pracę Stosunek mianowania z KP a stosunki pracy służb mundurowych XIII

8 142. Brak wymogu wykazania przez pracodawcę szkody w celu uzyskania odszkodowania z tytułu Bezpodstawne rozwiązanie umowy przez pracownika a roszczenia odszkodowawcze Wygaśnięcie zakazu konkurencji po śmierci pracownika Tymczasowe aresztowanie nie powoduje wygaśnięcia umowy o pracę nauczyciela mianowanego Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania Tymczasowe aresztowanie pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym nie prowadzi do wygaśnięcia stosunku pracy Obowiązek powtórnego zatrudnienia pracownika zrehabilitowanego prawomocnym wyrokiem uniewinniającym Okres tymczasowego aresztowania nie jest przerwą w zatrudnieniu Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania a ekwiwalent za urlop Trzymiesięczne aresztowanie jako przyczyna wygaśnięcia stosunku pracy Rozdział X. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru Rozwiązanie na skutek porozumienia stron stosunku pracy z powołania Zawarcie nowej umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia z art KP Akt mianowania a decyzja administracyjna w rozumieniu KPA Skutki sprzecznego z prawem wydania nauczycielowi aktu mianowania Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę Kwestionowanie odwołania przez pracownika zatrudnionego na podstawie powołania Wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 74 KP a niezdolność do pracy pracownika Prawo powrotu do pracy u tego samego pracodawcy w świetle art. 74 KP Pojęcie prawa do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi z art KP Interpretacja art. 68 KP po nowelizacji z 1996 r. Pojęcie powołania w świetle Kodeksu pracy Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania w braku podstawy prawnej CZĘŚĆ TRZECIA. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia Rozdział I. Wynagrodzenie za pracę Konstytucyjność art KP Moment wejścia w życie regulaminu wynagradzania Wejście w życie regulaminu wynagradzania a udostępnienie jego tekstu pracownikowi XIV

9 4. Zgoda związków zawodowych a wejście w życie regulaminu wynagradzania Akordowy system wynagradzania pracowników a wprowadzenie norm pracy Stosunek art. 48 KP do wynagrodzenia z art. 81 KP Granice czasowe możności powierzenia pracownikowi innej pracy w świetle art KP Pojęcie stawki osobistego zaszeregowania z art KP Pojęcie przestoju w rozumieniu art. 81 KP Czas pozostawania w gotowości do pracy w świetle art. 81 KP Wykonywanie pracy u innego pracodawcy a gotowość do jej wykonywania z art KP Warunki obniżenia pracownikowi wysokości premii Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę Zakaz zrzeczenia się odprawy Brak akceptacji bardziej korzystnych warunków wynagrodzenia Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę w zamian za prowizję Transfer wynagrodzenia pracownika zatrudnionego za granicą Semiimperatywny charakter przepisów o zasadach wypłaty wynagrodzenia Zakaz zawieszenia wypłaty wynagrodzenia Sposób naliczania odsetek od zaległego wynagrodzenia Swoboda wyboru sposobu odbioru wynagrodzenia Potrącenie wynagrodzenia wypłaconego za okres nieobecności Niedopuszczalność blankietowej zgody na potrącenie CZĘŚĆ CZWARTA. Obowiązki pracownika i pracodawcy Rozdział I. Obowiązki pracodawcy Obowiązek informowania pracowników Obowiązek ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych Forma informacji o zakresie obowiązków pracowniczych Obowiązek udzielenia informacji dotyczących sytuacji pracowniczej Obowiązek pieczy nad rzeczami pracownika Mobbing jako delikt prawa pracy Przesłanki istnienia mobbingu Ciężar dowodu w sprawach o mobbing Właściwość rzeczowa sądu w sprawie o zadośćuczynienie za mobbing Zryczałtowane odszkodowanie za wadliwie wydane świadectwo pracy Rozdział II. Zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia umowy Odmowa zawarcia klauzuli konkurencyjnej sprzecznej z Kodeksem pracy XV

10 13. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy Dodatkowe zatrudnienie u konkurencyjnego pracodawcy a zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy w kontekście przedmiotu działalności pracodawcy Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przy zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy Rozdział III. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Odrębność klauzuli konkurencyjnej od umowy o pracę Chwila powstania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku przez podmiot nieuprawniony w rozumieniu art. 3 1 KP Warunek rozwiązujący w klauzuli konkurencyjnej Szczególnie ważne informacje pracodawcy Wygaśnięcie zakazu konkurencji a obowiązek zapłaty odszkodowania Niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązku zapłaty odszkodowania Minimalne odszkodowanie z zakazu konkurencji Możliwość rozwiązania i wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Kara umowna w klauzuli konkurencyjnej Rozdział IV. Odpowiedzialność porządkowa pracowników Wina pracownika a nałożenie kary porządkowej Obowiązek rozpatrzenia stanowiska międzyzakładowej organizacji związkowej Wysłuchanie pracownika przez osobę inną niż uprawniona do nakładania kary porządkowej Określenie rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych w świetle art. 110 KP Termin do odrzucenia sprzeciwu Uprzedniość wysłuchania pracownika w świetle art KPC Forma uprzedniego wysłuchania pracownika CZĘŚĆ PIĄTA. Odpowiedzialność materialna pracowników Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Obowiązek dokładnego określenia wysokości szkody Powołanie się przez pracodawcę na bezpodstawne wzbogacenie jako obejście przepisów o odpowiedzialności pracownika za szkodę Przesłanki rozwiązania z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika nie pokrywają się Konieczność badania istnienia winy umyślnej, nawet jeżeli pracodawca zarzuca wyrządzenie szkody z winy nieumyślnej Stopień staranności wymagany od zarządcy komisarycznego XVI

11 6. Ograniczenie odszkodowania do trzymiesięcznego wynagrodzenia chwila oszacowania wynagrodzenia Regres zakładu ubezpieczeń w stosunku do pracownika Solidarna odpowiedzialność pracowników Zużycie mienia pracodawcy na opał Przyczynienie się pracodawcy do powstania szkody przez tolerowanie niewłaściwego zachowania pracownika Obniżenie odszkodowania ze względu na dotychczasową dobrą opinię o pracowniku Polecenie wypłacenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jako czyn niedozwolony Konieczność zawarcia nowej umowy w przypadku zmiany w składzie pracowników, którym powierzono mienie Domniemanie zawinionego wyrządzenia szkody przez pracownika w mieniu powierzonym Podporządkowanie pracownika nierzetelnemu kierownictwu jako niezapewnienie odpowiednich warunków zabezpieczenia mienia Odpowiedzialność pracownika za niewłaściwe powierzenie mienia Odpowiedzialność za powierzone mienie Szkoda spowodowana naruszeniem zakazu konkurencji Odpowiedzialność kucharza za nadmierne wydatki Rozdział II. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone Odpowiedzialność za uszkodzenie mienia powierzonego z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się Umowne ukształtowanie odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym Skutki niepodpisania przez pracownika deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności za wyliczenie się z mienia Zasady odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone w świetle art. 124 KP Skutki niezachowania pisemnej formy umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników Nieważność klauzuli zezwalającej pro futuro na potrącanie z wynagrodzenia należności z tytułu niedoborów Powstanie szkody z przyczyn niezależnych od pracownika Dopuszczalność umownego przerzucenia na pracownika ciężaru dowodu wyliczenia szkody Pojęcie niedoboru w mieniu a szkoda w świetle art. 124 KP Wtórne powierzenie mienia Przesłanki ekskulpacji pracownika w świetle art KP CZĘŚĆ SZÓSTA. Czas pracy Rozdział I. Przepisy ogólne o czasie pracy Przerwy w pracy Typowa i nietypowa podróż służbowa Czas podróży służbowej Praca w ruchu ciągłym XVII

12 5. Roszczenie o ustalenie wyższego wymiaru czasu pracy Dyżur pracowniczy Rezultat ekonomiczny jako zadanie w zadaniowym systemie czasu pracy Zadaniowy czas pracy Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy Rozdział II. Praca w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, w niedziele i święta Dorozumiana zgoda pracodawcy na pracę w godzinach nadliczbowych Umowa zlecenia o świadczenie pracy tego samego rodzaju co w umowie o pracę Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Konieczność wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych z powodów organizacyjnych Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na stanowisku kierowniczym Dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę lub święto CZĘŚĆ SIÓDMA. Urlopy pracownicze Urlop na żądanie Wysłanie na zaległy urlop bez zgody pracownika Udzielanie urlopu Udzielanie zaległego urlopu Zatrudnienie, od którego zależy wymiar urlopu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop Powstanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop CZĘŚĆ ÓSMA. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Przesłanki ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w ciąży Pojęcie innej pracy a dyżury w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej Zajście w ciążę przez pracownicę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Ochrona trwałości stosunku pracy ze względu na ciążę w wypadku poronienia Termin upływu 3. miesiąca ciąży w świetle art KP Rozwiązanie umowy przez kobietę w ciąży jako błąd w świetle przepisów Kodeksu pracy Możliwość retroaktywnego stosowania art KP XVIII

13 8. Zakres ochrony pracownika podczas pozostawania przez niego na urlopie wychowawczym Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a ciąża pracownicy Zakres informacji, do jakich ujawnienia zobowiązana jest kobieta będąca w ciąży Przerwanie ciąży w wyniku aborcji a przepisy prawa pracy CZĘŚĆ DZIEWIĄTA. Bezpieczeństwo i higiena pracy Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy art. 207 KP Obowiązek pracodawcy dostarczenia sprawnych i bezpiecznych narzędzi art. 207 KP Obowiązki pracodawcy z art. 231 KP Obowiązek utworzenia palarni w zakładzie pracy art. 233 KP Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym art. 226 KP Przeniesienie pracownika do innej pracy art. 230 KP Prośba pracownika o przesunięcie do innej pracy art. 207 KP Przyczyny zewnętrzne wypadku przy pracy art. 234 KP Prawo powstrzymania się od pracy art. 210 KP Potwierdzenie na piśmie zapoznania się z zasadami bhp KP Wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy CZĘŚĆ DZIESIĄTA. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy Przedawnienie roszczenia o zwrot kosztów szkolenia pracownika Zarzut przedawnienia uwzględniany tylko na wniosek Dowiedzenie się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia Przedawnienie roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego Żądanie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy nie podlega przedawnieniu Dzień wymagalności roszczenia Przedawnienie roszczenia regresowego Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia Ocena przedawnienia przez pryzmat zasad współżycia społecznego Obowiązywanie sprzecznych z Konstytucją przepisów a siła wyższa CZĘŚĆ JEDENASTA. Przepisy końcowe Kodeksu pracy Stosowanie przepisów o nienależnym świadczeniu do świadczeń ze stosunków pracy Stosowanie KC do wadliwego rozwiązania stosunku pracy Umowa przedwstępna a przepisy prawa pracy Dochodzenie zawarcia umowy o pracę w wyniku zawarcia umowy przedwstępnej Odpowiedzialność pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu pracownika Roszczenie o ustalenie nieważności odwołania ze stanowiska Waloryzacja świadczeń w prawie pracy Klauzula waloryzacyjna wynagrodzenia pracownika XIX

14 9. Sankcja nieważności bezwzględnej a jednostronne czynności pracodawcy Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za naruszenie art KP Odszkodowanie za wadliwe wydanie świadectwa pracy Możliwość rozwiązania umowy o pracę z datą wsteczną a art. 61 KC Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy Forma zastrzeżona dla zmiany umowy a przepisy prawa pracy Sprzeczność wysokości wynagrodzenia z zasadami współżycia społecznego Zawarcie umowy o pracę a konstrukcja obejścia prawa Indeks rzeczowy Indeks chronologiczny orzeczeń Indeks autorów glos i artykułów XX

Spis treści VII. Wprowadzenie... Przedmowa... Wykaz skrótów... XXIII

Spis treści VII. Wprowadzenie... Przedmowa... Wykaz skrótów... XXIII Wprowadzenie................................................. Przedmowa.................................................... XIX XXI Wykaz skrótów................................................ XXIII CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.......................................................... 13 Od Autorki.............................................................. 15 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne...16 Rozdział I. Przepisy wstępne...16 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy...18 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu...21 Rozdział IIb. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW....................................... 15 WSTĘP (Zdzisław Niedbała).................................. 17 ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................. 17 ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY.............. 19 1. Pojęcie prawa pracy.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016.

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016. Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA 17 ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz PRAWO PRACY. ZARYS WYKŁADU Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 17 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa pracy.................................... 19 1. Specyfika norm prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy Renata Mroczkowska Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem i suplementem elektronicznym ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2014 Gdañsk

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem 1.6. Jakie konsekwencje finansowe dla pracownika powoduje wykorzystanie zwolnienia

wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem 1.6. Jakie konsekwencje finansowe dla pracownika powoduje wykorzystanie zwolnienia Spis treści Wstęp Rozdział I. Formalne i praktyczne warunki bezpiecznego prawnie rozwiązania umowy o pracę 1. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem 2. Okresy wypowiedzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy... 1 1.1. Uwagi ogólne... 1 1.2. Katalog źródeł prawa pracy... 2 1.2.1. Konstytucja... 2 1.2.2. Ustawy... 2 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego

Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego BiBlioteka Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego prawo pracy Czas pracy Wynagrodzenia Zakaz konkurencji Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy Wprowadzenie.... Wykaz skrótów.... I. Prawo pracy.... 1 Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?... 3 Pytanie 2. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zasady równego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika Odpowiedzialność pracownika oznacza, że pracodawca może stosować wobec pracownika określone sankcje za naganne wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych. Nazwa tej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ETATOWYCH

UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ETATOWYCH P R O W A D Z Ą C Y : R A D C A P R A W N Y A N D R Z E J N O S I D L A K Podstawowe cechy stosunku pracy Kierownictwo Praca jest wykonywana

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Program seminarium skierowany jest do osób kierujących pracownikami

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski 1. Klauzule autonomiczne a nienazwane porozumienia prawa pracy (1g) a. dopuszczalność

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY PRAWO PRACY Red.: Krzysztof Baran Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Definiowanie prawa pracy 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Co w świetle przepisów Kodeksu pracy oznacza zakaz

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2

Kodeks pracy. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2 KP Kodeks pracy Stan prawny: wrzesień 2014 roku Wydanie 2 SPIS TREŚCI KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE (art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3 Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...21 Rozdział 1 Postanowienia wstępne...21 Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy]... 21 Art. 2. [Wyłączenia podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, wzory dokumentów: Ewa Ostapowicz)... 1 1. Ustawy i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa ő 1. Specyfika norm prawa ő 2. Pozycja stron stosunków jako przedmiot regulacji prawa 1. Indywidualne stosunki 1.1. Praca wykonywana

Bardziej szczegółowo

Konspekt ćwiczeń z zakresu prawa pracy dla aplikantów radcowskich I roku - Blok V 10 września 2015 r. grupa B 17 września 2015 r.

Konspekt ćwiczeń z zakresu prawa pracy dla aplikantów radcowskich I roku - Blok V 10 września 2015 r. grupa B 17 września 2015 r. Konspekt ćwiczeń z zakresu prawa pracy dla aplikantów radcowskich I roku - Blok V 10 września 2015 r. grupa B 17 września 2015 r. grupa A i C I. Wynagrodzenie za pracę 1. Definicja wynagrodzenia za pracę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, trudności, orzecznictwo. Jolanta Zarzecka-Sawicka

CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, trudności, orzecznictwo. Jolanta Zarzecka-Sawicka CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, Jolanta Zarzecka-Sawicka Sposoby rozwiązania umowy o pracę Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem przez oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ kê dedykujê Mamie

Ksi¹ kê dedykujê Mamie Ksi¹ kê dedykujê Mamie 5 6 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 I. Kary porządkowe... 15 Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych... 17 Wzór

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Akademia Prawa Pracy - certyfikowany kurs dla początkujących. Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika - obowiązki pracodawcy z uwzględnieniem najnowszych przepisów Kod szkolenia: 813516 Miejsce: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy. Sylwia Starońska-Pająk

Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy. Sylwia Starońska-Pająk Ustalanie i dokumentowanie czasu pracy Sylwia Starońska-Pająk Art. 149. Kodeks pracy 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych

Bardziej szczegółowo