Spis treści. Wykaz skrótów Część pierwsza OGÓLNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa pracy Specyfika norm prawa pracy Pozycja stron stosunków pracy jako przedmiot regulacji prawa pracy Indywidualne stosunki pracy Praca wykonywana dobrowolnie Praca świadczona za odpłatnością Praca wykonywana na ryzyko pracodawcy Praca wykonywana pod kierownictwem pracodawcy Zbiorowe stosunki pracy Systematyka prawa pracy ROZDZIAŁ II. Funkcje prawa pracy Ochronna funkcja prawa pracy Minimalne standardy uprawnień pracowniczych Maksymalne standardy obowiązków pracowników Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy Zadanie ochronnych przepisów prawa pracy Organizatorska funkcja prawa pracy ROZDZIAŁ III. Zasady prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy Wprowadzenie Konstytucyjne zasady prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy w Kodeksie pracy Wolność pracy i swoboda nawiązywania stosunków pracy Ochrona godności, równouprawnienie pracowników, zakaz dyskryminacji, równe traktowanie kobiet i mężczyzn Godziwe wynagrodzenie za pracę Prawo do wypoczynku

2 6 Spis treści 3.5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Uprzywilejowanie pracownika Związkowa reprezentacja, obrona praw i interesów pracowników i pracodawców Udział pracowników w zarządzaniu zakładami pracy Zasady indywidualnego prawa pracy Zasada osobistego wykonywania pracy Zasada podporządkowania pracownika pracodawcy Zasada odpłatności pracy Zasada ochrony wynagrodzenia za pracę Zasada ryzyka pracodawcy Zasada ochrony trwałości stosunku pracy Zasada ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika Zasady zbiorowego prawa pracy Zasada wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców Prawo pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych Prawo pracodawców do zrzeszania się w organizacjach pracodawców Zasada autonomii związków zawodowych i organizacji pracodawców Autonomia związków zawodowych Autonomia organizacji pracodawców Zasada dialogu społecznego Związkowa reprezentacja pracowników Porozumienia normatywne Zasada równości stron zbiorowych stosunków pracy Zasada pokoju społecznego ROZDZIAŁ IV. Źródła prawa pracy Krajowe źródła prawa pracy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks pracy Układy zbiorowe pracy Porozumienia normatywne Regulaminy zakładowe Regulaminy pracy Regulaminy wynagradzania, nagród i premiowania Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulaminy określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy Statuty Umowy spółek kapitałowych Inne akty Międzynarodowe źródła prawa pracy Dyrektywy Unii Europejskiej Prawo pracy Rady Europy Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy

3 Spis treści 7 4. Umowy międzynarodowe Unia Europejska Hierarchia źródeł prawa pracy ROZDZIAŁ V. Stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy Stosunki zatrudnienia Aktywne środki przeciwdziałania bezrobociu. Usługi rynku pracy Pośrednictwo pracy Agencje pracy tymczasowej Zatrudnienie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych Szkolenie bezrobotnych Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia zawodowego Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Prace interwencyjne i roboty publiczne Prace interwencyjne Roboty publiczne Umowy o zrefundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne Zatrudnianie młodocianych i absolwentów Zatrudnianie młodocianych Przygotowanie zawodowe młodocianych Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Pasywne środki łagodzenia skutków bezrobocia świadczenia dla bezrobotnych Zasiłki dla bezrobotnych Świadczenia przedemerytalne Stosunki pracy Zobowiązaniowe stosunki pracy Atypowe zobowiązaniowe stosunki pracy Zatrudnienie pracowników w formie telepracy Służbowe stosunki pracy Stosunki prawne towarzyszące stosunkom pracy Umowa o zakazie konkurencji pracownika z pracodawcą Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych Umowa o objęcie ubezpieczeniem Umowa o używanie mienia osobistego pracownika w trakcie wykonywania pracy Stosunki prawno-organizacyjne leżące u podstaw stosunku pracy Stosunki członkostwa w spółdzielniach pracy Członkostwo w organizacjach społecznych i politycznych Stosunki w spółkach handlowych

4 8 Spis treści Część druga INDYWIDUALNE PRAWO PRACY ROZDZIAŁ VI. Strony stosunku pracy Pracownik Pracodawca Pracodawca jako jednostka organizacyjna Reprezentacja prawna pracodawcy będącego jednostką organizacyjną Reprezentacja na podstawie przepisów prawa pracy, prawa spółdzielczego oraz Kodeksu spółek handlowych Reprezentacja na podstawie przepisów prawa cywilnego Pracodawca-osoba fizyczna Reprezentacja pracodawcy-osoby fizycznej Zmiany stron stosunku pracy Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Nabycie zakładu pracy w drodze dziedziczenia ROZDZIAŁ VII. Nawiązanie stosunku pracy Umowa o pracę Rodzaje umów o pracę Składniki umowy o pracę Zawieranie umów o pracę Powołanie Wybór Mianowanie Spółdzielcza umowa o pracę ROZDZIAŁ VIII. Zmiana treści stosunku pracy Wypowiedzenie zmieniające Konstrukcja prawna wypowiedzenia zmieniającego Przyczyna wypowiedzenia zmieniającego Forma wypowiedzenia zmieniającego Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia zmieniającego Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym Polecenie pracodawcy ROZDZIAŁ IX. Rozwiązanie stosunku pracy Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę Konstrukcja prawna wypowiedzenia umowy o pracę Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę Forma wypowiedzenia umowy o pracę Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia umowy o pracę Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w czasie urlopu oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

5 Spis treści Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w okresie między powołaniem pracownika do czynnej służby wojskowej a zakończeniem tej służby Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikami pełniącymi funkcje przedstawicielskie w zakładzie pracy Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi będącemu posłem, senatorem lub radnym Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom pełniącym funkcje z wyboru w organach samorządu zawodowego Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi-radcy prawnemu bez uzyskania uprzedniej opinii właściwej okręgowej rady radców prawnych Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi-inwalidzie wojennemu, inwalidzie wojskowemu, kombatantowi lub osobie represjonowanej Wyłączenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy Zwolnienia grupowe Definicja zwolnień grupowych Tryb zwolnień grupowych Odprawy wypłacane pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi Ograniczenia i wyłączenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w przypadku zwolnień grupowych Prawo pracownika zwolnionego z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do ponownego zatrudnienia Stosowanie przepisów Kodeksu pracy do zwolnień grupowych Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez pracownika Konstrukcja prawna Katalog przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia Forma i tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika Kontrola zgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika Roszczenia pracownika przysługujące w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę Roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne Roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko i o wynagrodzenie

6 10 Spis treści 6.3. Roszczenie o odszkodowanie Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy, umożliwienie świadczenia pracy (dopuszczenie do pracy) i zapłatę wynagrodzenia Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na innej podstawie niż umowa o pracę Rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę Wypowiedzenie spółdzielczej umowy o pracę Wykluczenie członka ze spółdzielni Wykreślenie z rejestru członków spółdzielni Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania Wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania Wypowiedzenie przez pracownika stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania Rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania Odwołanie pracownika ze stanowiska z konsekwencją wypowiedzenia stosunku pracy Odwołanie pracownika ze stanowiska z konsekwencją rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia Ustanie stosunku pracy Ustanie stosunku pracy z powodu wygaśnięcia mandatu pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru Ustanie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika lub pracodawcy będącego osobą fizyczną Ustanie stosunku pracy z powodu nieobecności w pracy tymczasowo aresztowanego pracownika ROZDZIAŁ X. Treść stosunku pracy Obowiązek pracodawcy zaznajamiania pracowników z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami z tytułu zatrudnienia Sposób zaznajamiania pracowników z obowiązkami Zakres czynności pracownika Polecenia pracodawcy Przyjęcie zakresu czynności przez pracownika Obowiązek pracodawcy informowania pracownika o przysługujących mu uprawnieniach Następstwa prawne niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku zaznajomienia pracowników z zakresem ich zadań, sposobem wykonywania pracy oraz uprawnieniami pracowniczymi i socjalnymi Obowiązek pracodawcy wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń majątkowych Ustalanie wynagrodzenia Regulaminy wynagradzania

7 Spis treści Kształtowanie środków i limitów na wynagrodzenia w sferze budżetowej Systemy wynagradzania Premie Nagrody Gratyfikacja jubileuszowa Dodatki do wynagrodzenia Diety Wynagrodzenie gwarancyjne Przestój Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia normy pracy Ustalanie norm pracy Konsekwencje prawne wadliwego wykonywania pracy Ochrona wynagrodzenia za pracę Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę Terminy wypłaty wynagrodzenia Obowiązek pracodawcy udostępnienia pracownikowi dokumentów, na podstawie których obliczone zostało wynagrodzenie Zasady wypłacania wynagrodzenia Potrącenia z wynagrodzenia Świadczenia majątkowe przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy Odprawa rentowa lub emerytalna Odprawa pośmiertna Ochrona roszczeń majątkowych pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Niewypłacalność pracodawcy Świadczenia majątkowe pracownika objęte ochroną Warunki zaspokajania świadczeń majątkowych pracowników Postępowanie w sprawach o zaspokojenie świadczeń majątkowych pracowników Obowiązek udzielania urlopów i zwolnień od pracy Urlopy wypoczynkowe Prawo do urlopu wypoczynkowego Wymagalność roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu wypoczynkowego Sposób obliczania długości urlopu wypoczynkowego Ustanie stosunku pracy a długość urlopu wypoczynkowego Powrót do pracy a długość urlopu wypoczynkowego Sposób wyliczenia długości urlopu wypoczynkowego Urlop uzupełniający Podział urlopu wypoczynkowego Plan urlopów wypoczynkowych Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

8 12 Spis treści Przyczyny przesunięcia urlopu wypoczynkowego Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Obliczenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego Urlop na żądanie pracownika Urlopy bezpłatne Zasady udzielania urlopów bezpłatnych Następstwa udzielenia urlopu bezpłatnego Urlop bezpłatny na okres pracy u innego pracodawcy Urlopy wychowawcze Prawo do urlopu wychowawczego Okres urlopu wychowawczego Warunki udzielania urlopu wychowawczego Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego Świadczenia pracownicze i socjalne w okresie urlopu wychowawczego Prawo podjęcia dodatkowego zatrudnienia w czasie urlopu wychowawczego Zaprzestanie korzystania z urlopu wychowawczego Zwolnienia od pracy Obowiązek przestrzegania przepisów o czasie pracy Pojęcie czasu pracy Zadaniowo-wynikowa organizacja pracy Przerywany czas pracy Praca w ruchu ciągłym Zakres stosowania przepisów o czasie pracy Czas pracy w warunkach uciążliwych i szkodliwych Skrócone normy czasu pracy Przerwy w pracy Praca w godzinach nadliczbowych Obowiązek wykonania pracy w godzinach nadliczbowych Zakazy i ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Praca w nocy Praca w dniach ustawowo wolnych od pracy Przepisy szczególne o czasie pracy Dyżury Obowiązek stosowania się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Maszyny i inne urządzenia techniczne Stosowanie materiałów i procesów technologicznych Obowiązek zapobiegania niebezpieczeństwom Profilaktyczna ochrona zdrowia

9 Spis treści Przeciwdziałanie chorobom zawodowym Wstępne i okresowe badania lekarskie Posiłki i napoje regeneracyjne Urządzenia higieniczno-sanitarne Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczególna ochrona zdrowia i życia pracowników młodocianych i kobiet Urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Obowiązek wydania świadectwa pracy Powstanie obowiązku wydania świadectwa pracy Spełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy Obowiązek wydania odpisu świadectwa pracy Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę a obowiązek wydania świadectwa pracy Treść świadectwa pracy Sprostowanie świadectwa pracy Obowiązek uzupełnienia świadectwa pracy Obowiązek zniszczenia świadectwa pracy Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy Wpływ ugody zawartej przez strony stosunku pracy na obowiązki pracodawcy dotyczące świadectwa pracy Zwrot świadectwa pracy Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy Odszkodowanie za niewydanie dokumentów złożonych pracodawcy przez pracownika Inne obowiązki pracodawcy wobec pracownika Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników Obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego Kontrola wypełniania obowiązków przez pracodawcę Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach pracowniczych Obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, wypadków przy pracy, ewidencji czasu pracy, wynagrodzenia, środków ochrony indywidualnej Obowiązki pracownika ROZDZIAŁ XI. Odpowiedzialność stron stosunku pracy za naruszenie przepisów prawa pracy Odpowiedzialność pracodawcy Odpowiedzialność karno-administracyjna Wykroczenia przeciwko prawom pracownika Wykroczenia przeciwko prawu pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność pracownika

10 14 Spis treści 1. Odpowiedzialność porządkowa Kary porządkowe Tryb nakładania kar porządkowych Obowiązek zawiadomienia pracownika o wymierzonej karze porządkowej Tryb zgłaszania sprzeciwu od kary porządkowej Kara pieniężna Zatarcie kary porządkowej Konsekwencje ukarania pracownika karą porządkową Odpowiedzialność dyscyplinarna Odpowiedzialność majątkowa Zasady odpowiedzialności materialnej Szkoda Wina Związek przyczynowy Wyłączenie odpowiedzialności majątkowej Solidarna odpowiedzialność majątkowa Kryteria ustalania wysokości odszkodowania Wyłączenie ograniczonej odpowiedzialności majątkowej Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej Odpowiedzialność regresowa Miarkowanie odszkodowania w drodze ugody Konsekwencje niewykonania ugody Odpowiedzialność majątkowa za szkodę wyrządzoną umyślnie Odpowiedzialność majątkowa za powierzone mienie Warunki odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie Systemy odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie Wartości powierzone pracownikowi Ekskulpacja pracownika od odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie Zabezpieczenie pokrycia ewentualnej szkody Forma umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Zawarcie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Powierzenie mienia Odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji Wyjątki od zasady pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Obniżenie odszkodowania ROZDZIAŁ XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy Postępowanie pojednawcze Sądy pracy Przedawnienie roszczeń

11 Spis treści 15 Część trzecia ZBIOROWE PRAWO PRACY Wprowadzenie ROZDZIAŁ XIII. Związki zawodowe Pojęcie organizacji związkowej Prawo koalicji Swoboda tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w organizacjach związkowych Zakładanie związku zawodowego Statut związku zawodowego Rejestracja związku zawodowego Inne kompetencje sądu rejestrowego Wykreślenie związku zawodowego z rejestru Autonomia związków zawodowych Samorządność związków zawodowych Reprezentatywność związków zawodowych Uprawnienia związków zawodowych Prawne, organizacyjne i majątkowe uwarunkowania wypełniania przez związki zawodowe ustawowych zadań i statutowych celów ROZDZIAŁ XIV. Organizacje pracodawców Swoboda pracodawców zrzeszania się w związkach pracodawców Tworzenie związków pracodawców Statut związku pracodawców Rejestracja związku pracodawców Autonomia związku pracodawców Reprezentatywność związków pracodawców Uprawnienia związków pracodawców Uwarunkowania wypełniania przez związki pracodawców ustawowych zadań i statutowych celów ROZDZIAŁ XV. Układy zbiorowe pracy Przepisy ogólne Sposób zawarcia układu zbiorowego pracy Sposób prowadzenia rokowań nad układem zbiorowym pracy Obowiązek pracodawcy przekazania związkowi zawodowemu informacji o sytuacji ekonomicznej zakładu pracy Pisemna forma układu zbiorowego pracy oraz okres i zakres jego obowiązywania Interpretacja postanowień układu zbiorowego pracy Sposoby rozwiązania układu zbiorowego pracy Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a moc obowiązująca układu zbiorowego pracy Zmiany w układzie zbiorowym pracy Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy Procedura rejestrowania układów zbiorowych pracy

12 16 Spis treści 11. Obowiązki pracodawcy związane z wejściem w życie układu zbiorowego pracy Układ zbiorowy pracy a umowa o pracę Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy Strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy Rokowania w sprawie zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy Reprezentatywna organizacja związkowa Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy Przekształcenie organizacji związkowej a ponadzakładowy układ zbiorowy pracy Zakładowy układ zbiorowy pracy Strony zakładowego układu zbiorowego pracy Inicjatywa zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy Sposób prowadzenia rokowań nad zakładowym układem zbiorowym pracy Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa Hierarchia układów zbiorowych pracy Zawieszenie stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy Wielość pracodawców a zakładowy układ zbiorowy pracy Połączenie organizacji związkowych a zakładowy układ zbiorowy pracy Uprawnienia międzyzakładowej organizacji związkowej do zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy ROZDZIAŁ XVI. Spory zbiorowe Przedmiot sporu zbiorowego Strony sporu zbiorowego Wszczęcie sporu zbiorowego Zgłoszenie sporu zbiorowego Wyłączenie prawa prowadzenia sporu zbiorowego Rozwiązywanie sporu zbiorowego Pokojowe metody rozwiązywania sporów zbiorowych Rokowania Mediacja Arbitraż społeczny Metody rozwiązywania sporów zbiorowych przy użyciu presji Strajk Akcje protestacyjne Lokaut Bibliografia

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa ő 1. Specyfika norm prawa ő 2. Pozycja stron stosunków jako przedmiot regulacji prawa 1. Indywidualne stosunki 1.1. Praca wykonywana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.......................................................... 13 Od Autorki.............................................................. 15 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy 1. Uwagi ogólne o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Spis treści Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy... 1 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy... 1 I.

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne...16 Rozdział I. Przepisy wstępne...16 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy...18 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu...21 Rozdział IIb. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY PRAWO PRACY Red.: Krzysztof Baran Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Definiowanie prawa pracy 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................. 17 ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY.............. 19 1. Pojęcie prawa pracy.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW....................................... 15 WSTĘP (Zdzisław Niedbała).................................. 17 ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz PRAWO PRACY. ZARYS WYKŁADU Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie. Wykład

Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie. Wykład Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie Wykład Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa pracy 2. Stosunek prawa pracy do innych gałęzi prawa 3. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016.

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016. Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA 17 ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy Spis treści Przedmowa do wydania III... XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy... 1 1. Praca człowieka a prawo uwagi ogólne... 2 2. Pojęcie, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy....

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wprowadzenie............................................... 15 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym Wykaz skrótów...................................... 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy... 1 1.1. Uwagi ogólne... 1 1.2. Katalog źródeł prawa pracy... 2 1.2.1. Konstytucja... 2 1.2.2. Ustawy... 2 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia

dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia 1. Przedmiot prawa pracy (pojęcie pracy w ujęciu prawa pracy; stosunki pracy; geneza i funkcje prawa pracy) 2. Źródła prawa pracy (powszechnie obowiązujące i autonomiczne,

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Literatura... XVIII CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I. Problemy części ogólnej prawa pracy Tadeusz Zieliński... 3 1. Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości i dylematy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art

Spis treści. Art Przedmowa... XI Wykazskrótów... XV Kodeks pracy Dział pierwszy. Przepisy ogólne... 5 RozdziałI.Przepisywstępne... 5 Art. 1 9 1... 5 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy............ 19 Art. 10 18

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp.................................................... XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia... 48

SPIS TREŚCI. Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia... 48 SPIS TREŚCI DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, Ewa Ostapowicz) 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę. DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3 Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...21 Rozdział 1 Postanowienia wstępne...21 Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy]... 21 Art. 2. [Wyłączenia podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) brzmienie od 2010-01-24 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo