Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH"

Transkrypt

1 Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca

2 Spis treści 1 Wiadomości wstępne Zjawisko zmienności na rynkach finansowych Fakty stylizowane (fakty empiryczne) Proces generujący dane Zmienne losowe Z t są iid Stacjonarność Ergodyczność Martyngały i przyrosty martyngałowe Regularna zmienność dystrybuant zmiennych losowych Wybór rodziny modeli Kalibrowanie modelu Metody parametryczne Metody nieparametryczne Weryfikacja modelu Testy GOF Modele jednowymiarowe Modele GARCH i SV Podstawowy model GARCH(1,1) Podstawowy model GARCH(p,q) Podstawowy model SV Ogólne własności modeli GARCH i SV Stacjonarność GARCH(1,1) Stacjonarne procesy GARCH(1,1) Stacjonarność SV Stacjonarne rozwiązania GARCH(p,q) i SV - podsumowanie Kalibrowanie modeli GARCH(p,q) Wybór modelu GARCH(p,q) w oparciu o kryterium informacyjne Weryfikacja modeli GARCH i SV Rozszerzenia GARCH i SV Modele przełącznikowe Modelowanie wielowymiarowe z wykorzystaniem kopuli Definicja kopuli Definicja probabilistyczna kopuli Definicja aksjomatyczna kopuli Twierdzenie Sklara Własności kopuli Niezmienniczość Monotoniczność Lipschitzowskość i ciągłość Ograniczenia Frécheta-Hoeffdinga Trzy podstawowe kopule Kopule Farlie-Gumbela-Morgensterna (FGM)

3 3.6 Kopule Marshalla-Olkina Kopule Frécheta Kopule gaussowskie Kopule archimedesowe Przykłady kopuli archimedesowych, n = Porządek konkordantny Funkcja zgodności Q Miary zależności: τ Kendalla i ρ Spearmana Value at Risk dla długich pozycji Asymptotyka VaR Ogonowa funkcja zależności Przykład założenia modelowe Market Contagion Kopule warunkowe Modelowanie efektu contagion Symulacja kopuli typowego rozkładu Symulacja kopuli metoda warunkowa d = Symulacja kopuli metoda warunkowa d > Symulacje kopuli archimedesowych - metoda Marshalla-Olkina Przykłady transformat Laplace a τ Wielomiany i kopule Bernsteina Wielomiany bazowe Bernsteina Subkopule Kopule Bernsteina Gęstość kopuli Bernsteina Wielomian Bernsteina funkcji ciągłej Wielomian Bernsteina kopuli Dwustopniowa estymacja wielowymiarowych rozkładów Metoda największej wiarogodności Dystrybuanta empiryczna Kopula empiryczna Empiryczna kopula Bernsteina Losowe kopule empiryczne Weryfikacja, testy dobroci dopasowania (GOF) Przekształcenie Rosenblatta Testy GOF dla kopuli Modele oparte na kopulach zmiennych w czasie Estymacja modelu skokowego Modele ciągłe z losowym parametrem - konstrukcja modelu Modele ciągłe z autoregresyjnym parametrem - konstrukcja modelu Regresja kwantylowa Regresja kwantylowa estymacja nieparametryczna

4 4 Wielowymiarowe modele GARCH i SV Modele MGARCH i MSV Przekształcenia liniowe macierzy w zapisie macierzowym Podstawowy model Vec-GARCH(1,1) Model Vec-GARCH(p,q) Własności procesów Vec-Garch(p,q) klasy L Asymptotyczne własności procesów Vec-Garch(1,1) klasy L Model BEKK(p,q,K) Stacjonarność Estymacja Model DCC(1,1) Model EDCC(1,1) Statyczny model Copula-GARCH(1,1) Dynamiczny model Copula-GARCH(1,1) Przełącznikowy model Copula-GARCH(1,1) VIRF dla modeli GARCH Zagadnienie przenoszenia zmienności - efekt zarazy (ang. contagion) Wprowadzenie Definicja szeroka Definicja wąska Definicja bardzo wąska Definicja probabilistyczna Spillover, transmission, comovement Przyczynowość w sensie Grangera Granger causality in the mean Granger second order causality Granger causality in variance Granger causality w procesach MGARCH Modele przestrzenne efektu contagion Contagion w terminach regresji pierwszego rodzaju Contagion w terminach kopuli Modele czasowe efektu contagion Contagion w terminach współczynnika korelacji Contagion w terminach kopuli Pomiar siły współzależności i przenoszenia Pomiar siły współzależności - metoda przestrzenna Pomiar siły współzależności - metoda czasowa Pomiar siły współzależności - metoda przestrzenna złożona Pomiar siły przenoszenia Xt,1 2 na Xt,2 2 metody liniowe Pomiar siły przenoszenia Xt,1 2 na Xt,2 2 metody nieliniowe Testowanie siły przenoszenia i współzależności

5 1 Wiadomości wstępne W rozdziale tym omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Zjawisko zmienności na rynkach finansowych, zmienność, jako miara niepewności i ryzyka, stylizowane fakty dot. finansowych szeregów czasowych. 2. Podstawy modelowania stochastycznego. (a) Proces generujący dane. Podstawowe pojęcia: niezależność, stacjonarność, ergodyczność. Ciąg przyrostów martyngałowych. Zjawisko tłustych ogonów - regularna zmienność dystrybuant zmiennych losowych. (b) Przeznaczenie modelu. Ogólny (edukacyjny) opis zjawiska ( toy model ). Prognozowanie. Badanie zdarzeń ekstremalnych (ocena ryzyka i stress testing ). (c) Wybór i kalibrowanie modelu. (d) Weryfikacja i miary dopasowania ( Goodness of fit testing ). Więcej informacji na powyższe tematy czytelnik może znaleźć w publikacjach [9, 17]. 1.1 Zjawisko zmienności na rynkach finansowych Oznaczenia: S t cena instrumentu finansowego w chwili t. X t logarytmiczna stopa zwrotu X t = ln S t ln S t 1 = ln S t S t 1 = S t S t 1 S t 1 + O ( St S t 1 S t 1 Powyższe oszacowanie zależności między logarytmiczną stopą zwrotu a prostą stopą zwrotu wynika z rozwinięcia funkcji ln w szereg Taylora: ) 2 ln(1 + R) = R 1 2 R R ( 1) n+1 1 n Rn +..., R < 1. Zauważmy, że o ile w analizie portfelowej wygodniejsze są proste stopy zwrotu, to w badaniach dotyczących finansowych szeregów czasowych powszechnie używa się logarytmicznych stóp zwrotu. Uzasadnieniem tego wyboru są m.in. następujące korzyści natury praktycznej: Przyjmowanie przez logarytmiczne stopy zwrotu wartości z całej prostej (, + ) pozwala stosować w modelowaniu rozkłady prawdopodobieństwa z nieograniczonym nośnikiem; Łatwość wyliczania zwrotów za okres dłuższy X t [k] = ln S t ln S t k = X t + X t X t k ; Symetria w przypadku modelowania kursów walutowych X t [USD : EUR] = X t [EUR : USD]; 5.

6 Zgodność z modelami z czasem ciągłym, w których występują logarytmy ceny instrumentu finansowego. Ciągi S t i X t modelujemy, jako zmienne losowe na pewnej przestrzeni probabilistycznej (Ω, M, P ), która opisuje wszystkie możliwe decyzje ekonomiczne i finansowe oraz wydarzenia mające wpływ na ekonomię i finanse. Zdarzeniami elementarnymi (elementami Ω) są ciągi decyzji podejmowanych w kolejnych momentach czasu i wydarzeń mających miejsce w kolejnych momentach czasu. M jest rodziną zbiorów decyzji i wydarzeń. Jeżeli A należy do M, to P (A) jest prawdopodobieństwem, że zostanie podjęta któraś z decyzji ze zbioru A lub nastąpi wydarzenie należące do A. Na przykład możemy postawić pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że Grecja ogłosi niewypłacalność w przyszłym miesiącu, albo jakie jest prawdopodobieństwo, że w Japonii w przyszłym roku będzie trzęsienie ziemi. Dynamikę modelujemy za pomocą rodziny σ-ciał H T zawartych w M, które określają zasób informacji dostępny w chwili T. H T to rodzina zbiorów decyzji i wydarzeń znanych w chwili T. Zauważmy, że jeżeli wartość pewnej zmiennej losowej X będzie znana w chwili T, to jest ona H T -mierzalna. W szczególności X t i S t są H T -mierzalne dla t T. H 0 H 1... H t... H T... M. Kurs w chwili T na podstawie danych znanych w chwili t prognozujemy za pomocą warunkowej wartości oczekiwanej E(S T H t ). Parametry rozkładu X t nazywa się następująco: E(X t ) = µ t dryf; D 2 (X t ) = σt 2, σ t zmienność (volatility); k t = E(Xt µt)4 3 kurtoza; σt 4 γ(t 0, t 1 ) = Cov(X t0, X t1 ) funkcja autokowariancji; ρ(t 0, t 1 ) = γ(t 0,t 1 ) σ(x t0 )σ(x t1 funkcja autokorelacji. ) Definicja 1 Mówimy, że proces stochastyczny ma krótką pamięć gdy istnieją C > 0 i r (0, 1), takie że ρ(t 0, t 1 ) Cr t 1 t Fakty stylizowane (fakty empiryczne) Mimo swojej różnorodności szeregi czasowe zwrotów finansowych mają pewne cechy wspólne. Nazywa się je faktami stylizowanymi (ang. stylized facts). Są to: 1. Brak autokorelacji procesu X t. Za wyjątkiem danych wysokiej częstotliwości (np. tików ), przyjmuje się, że dla s t zmienne losowe X s i X t są nieskorelowane. Co oczywiście nie oznacza, że są niezależne. 6

7 2. Leptokurtoza i grube ogony. Przyjmuje się, że rozkład X t jest leptokurtyczny, tzn. kurtoza X t jest dużo większa niż kurtoza rozkładu normalnego. Ponadto nie wszystkie momenty X t są skończone. Tak jedno jak i drugie wyklucza rozkład normalny oraz implikuje stosunkowo duże prawdopodobieństwo występowania obserwacji ekstremalnych. 3. Dążenie do normalności przy agregacji. Przy zmniejszeniu częstotliwości obserwacji (czyli agregacji X t ) rozkład zwrotów upodabnia się do normalnego. 4. Asymetria spadków i wzrostów (???). W szeregach notowań akcji i indeksów giełdowych znaczne spadki są większe niż znaczne wzrosty. 5. Zgrupowania zmienności. Obserwuje się okresy podwyższonej zmienności, rozdzielone okresami obniżonej zmienności. 6. Powracanie zmienności do średniej. Uważa się, że w długim okresie czasu zmienność powinna powracać do określonego średniego poziomu. Aczkolwiek nie jest jasne jaki jest ten normalny poziom. 7. Dodatnia autokorelacja procesu X 2 t. W odróżnieniu od pozbawionego autokorelacji procesu X t, proces kwadratów X 2 t cechuje się dodatnią autokorelacją. Co wyklucza niezależność kolejnych X t od poprzednich obserwacji. 8. Długa pamięć procesu X t (???). Proces modułów X t również cechuje się dodatnią autokorelacją. Przy czym zanika ona bardzo powoli. Co do faktów 4 i 8 (oznaczonych (???)) nie wszyscy badacze są zgodni. 1.3 Proces generujący dane Niech Z = (Z t ) t=0 będzie K-wymiarowym procesem stochastycznym (ciągiem zmiennych losowych) określonym na przestrzeni probabilistycznej (Ω, M, P ). Obserwujemy pierwszych n realizacji tego procesu. W rozważaniach teoretycznych przyjmuje się, że n może być dowolnie duże Zmienne losowe Z t są iid W przypadku, gdy zmienne losowe Z t są niezależne i o tym samym rozkładzie (ang. iid independent and identically distributed), możemy stosować Centralne Twierdzenie Graniczne i klasyczne metody statystyki. 7

8 Przykład 1 Losowanie ze zwracaniem. Chcemy zbadać rozkład cechy X. W tym celu, z populacji generalnej będziemy losować ze zwracaniem. Otrzymujemy proces X k, k = 1,..., gdzie X k to wartość cechy X w k tym losowaniu. Przykład 2 Model stochastyczny kursu walutowego Niech Y t oznacza kurs 1 USD w EUR w dniu t. Przyjmujemy Y t = Y t 1 e εt, E(ε t ) = 0. Po zlogarytmowaniu otrzymujemy model błądzenia przypadkowego ln Y t = ln Y t 1 + ε t. W pierwszym przybliżeniu przyjmujemy, że ε t są iid o rozkładzie normalnym N(0, σ 2 ) Stacjonarność Definicja 2 Proces stochastyczny Z jest (silnie) stacjonarny gdy dla dowolnych p, q, r N łączne rozkłady {Z p, Z p+1,..., Z p+q } i {Z r,..., Z r+q } są identyczne. Wniosek 1 Jeśli proces stochastyczny Z jest stacjonarny i Z t należą do L 2, to dla wszystkich p, q, r N E(Z p ) = E(Z r ), Cov(Z p, Z p+q ) = Cov(Z r, Z r+q ) Ergodyczność Definicja 3 Stacjonarny proces stochastyczny Z ma własność mieszania gdy dla dowolnych ograniczonych funkcji borelowskich f i g oraz indeksów p, l, m N lim E(f(Z p,..., Z p+m )g(z n,..., Z n+l )) = n = E(f(Z p,..., Z p+m ))E(g(Z p,..., Z p+l )). Definicja 4 Stacjonarny proces stochastyczny Z jest ergodyczny gdy A B(R K ) P ( t Z t A) {0, 1}. Twierdzenie 1 Twierdzenie ergodyczne. Jeśli proces stochastyczny Z jest stacjonarny i Z t należą do L 1, to zachodzą implikacje gdzie a. Z ma własność mieszania, b. Z jest ergodyczny, c. średnie zbiegają do wartości oczekiwanej Z n = 1 n a = b = c, n 1 Z t t=0 8 as E(Z 0 ).

9 Uwaga 1 Jeśli proces stochastyczny Z jest stacjonarny i ma własność mieszania, a f jest funkcją borelowską to proces Z = (f(z t,..., Z t+q )) t=0 też jest stacjonarny i ma własność mieszania. Zatem jeśli Z t należą do L 2 to n 1 1 n n 1 1 n t=0 Zt 2 t=0 Z t Z t+p as E(Z 2 0), as E(Z 0 Z p ). Wniosek 2 Dla procesów stacjonarnych i ergodycznych średnie próbkowe są zgodnymi estymatorami Martyngały i przyrosty martyngałowe Definicja 5 K-wymiarowy proces stochastyczny Z = (Z t ) t=0 nazywamy martyngałem gdy 1. Z t L 1 dla t = 0, 1,..., 2. E(Z t Z t 1,..., Z 0 ) = Z t 1 dla t = 1, 2,.... Definicja 6 K-wymiarowy proces stochastyczny g = (g t ) t=0 nazywamy ciągiem przyrostów martyngałowych gdy 1. E(g t ) = 0, dla t = 0, 1,..., 2. E(g t g t 1,..., g 0 ) = 0 dla t = 1, 2,.... Uwaga 2 Jeśli proces Z = (Z t ) t=0 jest martyngałem, to proces g = (g t ) t=0, gdzie g 0 = Z 0 E(Z 0 ), g t = Z t Z t 1, t > 0, jest ciągiem przyrostów martyngałowych. Uwaga 3 Jeśli proces g = (g t ) t=0 jest ciągiem przyrostów martyngałowych, a µ dowolną stałą, to proces Z = (Z t ) t=0, gdzie jest martyngałem. Z 0 = µ + g 0, Z t = Z t 1 + g t, t > 0, Lemat 1 Jeśli proces g = (g t ) t=0 jest ciągiem przyrostów martyngałowych i g t należą do L 2 to są one nieskorelowane Cov(g t, g s ) = 0, dla t s. Twierdzenie 2 Centralne Twierdzenie Graniczne (Bilingsley 1968). Jeśli stacjonarny i ergodyczny proces g = (g t ) t=0 jest ciągiem przyrostów martyngałowych i g t należą do L 2, to gdzie Σ = E(g 0 g T 0 ). ngn = n n n 1 g t t=0 d N(0, Σ), Uwaga 4 Powyższe twierdzenie jest uogólnieniem CTG Linderberga-Levy ego, w którym pominięta została niezależność składników. 9

10 1.4 Regularna zmienność dystrybuant zmiennych losowych. Do modelowania tłustych ogonów wykorzystuje się rozkłady o dystrybuantach regularnie zmieniających się w ±. Definicja 7 Zmienną losową X nazywamy regularnie zmienną w + z wykładnikiem ρ jeżeli 1 F X (xt) lim t 1 F X (t) = lim P(X > xt) t P(X > t) = x ρ dla każdego x > 0. Definicja 8 Zmienną losową X nazywamy regularnie zmienną w z wykładnikiem ρ jeżeli F X (xt) lim t F X (t) = lim P(X xt) t P(X t) = x ρ dla każdego x > 0. Przykład 3 Zmienna losowa o rozkładzie Pareto z indeksem ogonowym ρ > 0 i parametrem skali x 0 > 0 { 0 for x x 0, F X (x) = 1 ( ) ρ x 0 x for x > x 0, jest regularnie zmienna w + z wykładnikiem ρ. Przykład 4 Zmienna losowa o rozkładzie t-studenta z ν stopniami swobody jest regularnie zmienna zarówno w, jaki i w + z tym samym wykładnikiem ν. Przykład 5 Zmienna losowa o rozkładzie loggamma ma gęstość { 0 for x < 1, f X (x) = c(ln x) β 1 x 1 ρ for x > 1, gdzie ρ, β > 0. Jest ona regularnie zmienna w + z wykładnikiem ρ. Przykład 6 Zmienna losowa o rozkładzie lognormalnym jest regularnie zmienna w + z wykładnikiem +. Poniżej sformułujemy dwa fakty, które uzasadniają zastosowanie pojęcia regularnej zmienności w modelowaniu ogonów zmiennych losowych. Po pierwsze, wykładnik regularnej zmienności określa, które momenty zmiennej losowej są skończone. Twierdzenie 3 Niech X będzie nieujemną zmienną losową regularnie zmienną w nieskończoności z wykładnikiem ρ > 0, Wówczas wartość oczekiwana E(X k ) jest skończona dla k < ρ i nieskończona dla k > ρ. Po drugie, ogony zmiennych losowych regularnie zmiennych w nieskończoności ze skończonym wykładnikiem można przybliżać uogólnionym rozkładem Pareto ([22]). Twierdzenie 4 Niech X będzie zmienną losową regularnie zmienną w + z wykładnikiem ρ > 0, Wówczas istnieje funkcja σ(u) taka, że ( lim sup u + P (X > u + x X > u) 1 + ρx ) ρ x 0 σ(u) = 0. 10

11 1.5 Wybór rodziny modeli Wybór rodziny modeli zależy w dużym stopniu od przeznaczenia modelu, którym może być n.p.: 1. Ogólny (np. edukacyjny) opis zjawiska. a. Toy model. 2. Prognozowanie. 3. Badanie zdarzeń ekstremalnych. a. Ocena ryzyka. b. Stress testing. Oprócz przeznaczenia przy wyborze modelu należy uwzględnić następujące czynniki: 1. Czy wnioski z modelu są zgodne ze stylizowanymi faktami? 2. W jakim stopniu spełnione są założenia modelu? 3. Jak dużą liczbą danych dysponujemy? 4. Jak pracochłonny jest model? 1.6 Kalibrowanie modelu Kalibrowaniem modelu nazywamy wyznaczanie jego parametrów strukturalnych na podstawie posiadanych danych empirycznych Metody parametryczne Na podstawie wcześniejszej analizy wybieramy parametryczną rodzinę modeli {Z(θ) : θ Θ R M }. Następnie estymujemy θ, tak aby Z(ˆθ) jak najlepiej pasował do danych empirycznych. Najczęściej stosuje się jedną z poniższych metod: 1. Metoda momentów. Wybieramy pewien skończony zbiór charakterystyk liczbowych rozkładów z rodziny Z(θ) γ 1,... γ M (przykładowo mogą to być momenty centralne albo korelacje). Estymujemy je na podstawie obserwacji empirycznych, a następnie szukamy rozwiązania układu równań ˆγ i = γ i (Z(θ)), i = 1,..., M. γ i dobieramy w taki sposób aby powyższy układ równań miał zawsze dokładnie jedno rozwiązanie ˆθ. 2. Metoda najmniejszych kwadratów. Żądamy minimalizacji funkcji M SE(θ), która mierzy odchylenie zadanej zależności funkcyjnej od punktów doświadczalnych z t, t = 1,..., n MSE(θ) = 1 n f(θ, z t ) 2. n t=1 11

12 3. Metoda największej wiarogodności. Żądamy maksymalizacji funkcji wiarogodności L(θ), gdzie f(x, θ) gęstość rozkładu Z(θ). n L(θ) = f(z t, θ), t=1 Wybór metody estymacji zależy od postaci analitycznej wybranej rodziny modeli i liczby obserwacji. Przy stosunkowo małej próbce zaleca się metodę momentów. Przy odpowiednio dużej, metoda największej wiarogodności daje lepsze dopasowanie. Czasami łączy się obie metody. Estymator metody momentów traktuje się jako punkt startowy do przybliżonego wyznaczania estymatora największej wiarogodności Metody nieparametryczne Niech z t, t = 1,..., n, realizacja procesu Z t. Definicja 9 Rozkładem empirycznym zmiennych losowych Z t nazywamy rozkład dyskretnej zmiennej losowej Ẑ P(Ẑ = z t) = 1 n. Twierdzenie 5 Gdy proces Z t jest stacjonarny i ergodyczny to przy n rozkład Ẑ zbiega do rozkładu Z 1. Definicja 10 Wygładzonym rozkładem empirycznym m-wymiarowych zmiennych losowych Z t nazywamy rozkład zmiennej losowej Ẑh o gęstości ĝ(z) ĝ(z) = 1 nh n ( z zt K t=1 h ), z R m gdzie h > 0 zadana liczba (parametr wygładzający), a K nieujemna funkcja na R m (zwana jądrem wygładzającym), taka, że R m K(z) = Weryfikacja modelu Po wyznaczeniu parametrów strukturalnych modelu (tzn. po wykalibrowaniu) należy przeprowadzić weryfikację modelu. Rozróżniamy weryfikację merytoryczną i statystyczną. 1. Weryfikacja merytoryczna to ocena ekspercka tego czy model prawidłowo opisuje badane zjawisko i czy wnioski z modelu są zgodne ze stylizowanymi faktami. 2. Weryfikacja statystyczna to zestaw testów statystycznych, takich jak: testy istotności parametrów strukturalnych, i testy dobroci dopasowania (ang. GOF goodness of fit). 12

13 1.8 Testy GOF Spośród licznej rodziny testów dobroci dopasowania omówimy testy oparte na pomiarze błędu dopasowania wyestymowanej dystrybuanty do dystrybuanty empirycznej. Ponieważ dla odpowiednio dużych próbek dystrybuanta empiryczna mało różni się od prawdziwej dystrybuanty, otrzymujemy w ten sposób dodatkowo informację o dokładności naszego modelu. Na podstawie realizacji procesu Z t z t, t = 1,..., n, testujemy na poziomie istotności α H 0 : Z należy do rodziny modeli {Z(θ) : θ Θ} względem H 1 : Z nie należy do rodziny modeli {Z(θ) : θ Θ}. Typowa reguła decyzyjna: 1. Estymujemy Z(ˆθ). 2. Wyznaczamy odległość (czasem półodległość) między rozkładem Z(ˆθ), a rozkładem empirycznym Ẑ T = d(z(ˆθ), Ẑ). 3. Wyznaczamy wartość krytyczną T kryt. 4. Jeżeli T T kryt to odrzucamy H 0 na rzecz H 1, jeżeli T < T kryt to nie ma podstaw do odrzucenia H 0. Jako odległość d można wziąć na przykład: ( n sup FZ(ˆθ) (z) FẐ(z) ) statystyka Kołmogorowa, n (F Z(ˆθ) (z) FẐ(z)) 2 df Z(ˆθ) (z) statystyka Cramera-von Misesa, (F Z(ˆθ) (z) FẐ(z)) 2 n F Z(ˆθ) (z)(1 F Z(ˆθ) (z)) df Z(ˆθ) (z) statystyka Andersona-Darlinga, gdzie F oznacza dystrybuantę. Statystykę Kołmogorowa stosujemy gdy istotne jest dopasowanie rozkładów dla typowych wartości zmiennych losowych (0 << F << 1) a statystykę Andersona-Darlinga gdy chcemy kontrolować ogony rozkładu F 0 i F 1. Statystyka Cramera-von Misesa pełni rolę pośrednią. Istotnym problemem jest wyznaczanie wartości krytycznej T kryt (α). Stosuje się dwie metody: A. Dzielimy próbkę na część uczącą (t J 1 ) i testującą (t J 2 ). Na podstawie J 1 estymujemy θ i wyznaczamy T kryt. Natomiast dystrybuantę empiryczną wyznaczamy z J 2. 13

14 B. Na podstawie całej próbki estymujemy θ. Próbkujemy z rozkładu Z(ˆθ) i powtarzamy punkty 1 i 2 reguły decyzyjnej dla próbki z symulacji. Iterujemy próbkowanie i wyznaczamy rozkład próbkowy statystyki T. Dla rozkładów ciągłych, dla dużych n i odpowiednio dużej liczby iteracji α-kwantyl tego rozkładu jest dobrym przybliżeniem T kryt (α). Metoda A ma prostą interpretację statystyczną i jest prostsza numerycznie (tzn. obliczenia wymagają mniejszego nakładu pracy) ale za to estymacja jest mniej dokładna. Można ją stosować w tzw. backtestingu : kalibrujemy model na podstawie kilku ostatnich miesięcy (albo tygodni) i przez kolejny miesiąc (odpowiednio tydzień) analizujemy poprawność wniosków. 14

15 2 Modele jednowymiarowe W rozdziale tym omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. GARCH i Stochastic Volatility (SV), jako przykłady podstawowych modeli jednowymiarowych. 2. Rozszerzenia GARCH i SV, różnice względem podstawowych modeli i przyczyny ich wprowadzenia. 3. Modele przełącznikowe typu Markowa. Więcej informacji na powyższe tematy czytelnik może znaleźć w publikacjach [9, 27, 17, 13]. 2.1 Modele GARCH i SV Dla t Z X t = h t ε t, h t > 0, gdzie standaryzowane innowacje ε t są iid, E(ε t ) = 0 i D 2 (ε t ) = 1. W modelach GARCH (czyli uogólnionych modelach autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej) nieobserwowalny proces h t jest wyznaczony przez wcześniejsze wartości X s i h s h t σ(x s, h s, s < t). W modelach SV (zmienności stochastycznej) powyższy warunek nie zachodzi h t σ(x s, h s, s < t). Oprócz procesu dwustronnych (od do + ) rozważane są również procesy z warunkiem początkowym. Wówczas ograniczmy się do t > t Podstawowy model GARCH(1,1) Najprostszy model z rodziny GARCH, GARCH(1,1), jest opisany następująco: Rozważamy dwa ciągi zmiennych losowych X t i h t. Wartość X t poznajemy w momencie t, a h t jest zmienną pomocniczą. Są one związane wzorami X t = h t ε t, h 2 t = a + bh 2 t 1 + cx 2 t 1, t Z, gdzie a, b, c, a > 0, b, c 0, są parametrami modelu, a ε t są niezależnymi od historii zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 1. W modelu podstawowym przyjmuje się, że mają one rozkład normalny N(0, 1). h t można interpretować, jako zmienne odchylenie standardowe zmiennych losowych X t. 15

16 2.3 Podstawowy model GARCH(p,q) X t = h t ε t, t Z, h 2 t = a + b 1 h 2 t b p h 2 t p + c 1 X 2 t c q X 2 t q, gdzie a, b i, c i, a > 0, b i, c i 0, są parametrami modelu, a ε t są niezależnymi od historii zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 1. W modelu podstawowym przyjmuje się, że mają one rozkład normalny N(0, 1). 2.4 Podstawowy model SV W podstawowym modelu SV logarytm procesu h t jest opisany jako proces liniowy AR(1). X t = h t ε t, t Z, ln h t = a + b ln h t 1 + cη t, gdzie a, b, c, b < 1, c > 0, są parametrami modelu, a ε t i η s, t, s Z są niezależnymi od siebie i od historii zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 1. W modelu podstawowym przyjmuje się, że mają one rozkład normalny N(0, 1). 2.5 Ogólne własności modeli GARCH i SV Załóżmy, że X t należą do L 2. Wówczas E(X t ) = E(h t )E(ε t ) = 0. Cov(X t, X t+k ) = E(X t X t+k ) = E(h t h t+k ε t+k )E(ε t+k ) = 0, dla k > 0. E(X t X t 1 ) = E(h t X t 1 )E(ε t ) = 0. Podsumowując, procesy typu GARCH i SV są nie tylko nie skorelowane ale są również przyrostami martyngałowymi. 2.6 Stacjonarność GARCH(1,1) Nie dla wszystkich modeli GARCH istnieją rozwiązania stacjonarne. Potrzebne są dodatkowe warunki na parametry. Przykładowo dla modelu GARCH(1,1) zachodzi: Twierdzenie 6 Następujące warunki są równoważne: 1. Model GARCH(1,1) z parametrami a, b, c ma dokładnie jedno rozwiązanie stacjonarne (X t, h t ). 2. Parametry a, b, c są nieujemne i spełnione jest oszacowanie E(ln(bε 2 t + c)) < 0. 16

17 2.7 Stacjonarne procesy GARCH(1,1) Momenty rozwiązania stacjonarnego można stosunkowo łatwo wyznaczyć. Twierdzenie 7 Niech (X t, h t ) będzie stacjonarnym procesem GARCH(1,1) z parametrami a, b, c. Przy założeniu E(ε t ) = 0, E(ε 2 t ) = 1, E(ε 3 t ) = 0, E(ε 4 t ) = 3, otrzymujemy: A. Gdy b + c < 1 to 1. E(h 2 a t ) = 1 b c ; 2. E(X t ) = 0; 3. D 2 (X t ) = E(Xt 2 a ) = 1 b c ; 4. cov(x t, X t+k ) = 0 k = 1, 2,.... B. Gdy ponadto (b + c) 2 + 2c 2 < 1 to 5. E(h 4 a 2 (1 + b + c) t ) = (1 b c)(1 (b + c) 2 2c 2 ) ; 6. D 2 (h 2 2a 2 c 2 t ) = (1 b c) 2 (1 (b + c) 2 2c 2 ) ; 7. cov(h 2 t, h 2 t+k) = (b + c) k D 2 (h 2 t ) k = 1, 2,... ; 8. E(Xt 4 ) = 3E(h 4 t ); 9. D 2 (Xt 2 2a 2 (1 b 2 bc) ) = (1 b c) 2 (1 (b + c) 2 2c 2 ) ; 10. cov(xt 2, Xt+1) 2 = c(1 b2 bc) 1 b 2 2bc D2 (Xt 2 ); 11. cov(xt 2, Xt+k) 2 = (b + c) k 1 cov(xt 2, Xt+1) 2 k = 2, 3,.... Zauważmy, że momenty badanego procesu można stosunkowo łatwo wyestymować na podstawie danych empirycznych. Otrzymujemy w ten sposób proste narzędzie do estymacji parametrów strukturalnych (metoda momentów podrozdział 1.6.1) i do wstępnej oceny na ile stacjonarny proces GARCH(1,1) poprawnie opisuje badane zjawisko. 2.8 Stacjonarność SV Dla wszystkich podstawowych modeli SV istnieją rozwiązania stacjonarne (X t, h t ). Gdy η t są N(0, 1) to ln h t jest gaussowskim rozwiązaniem modelu AR(1). E(ln h t ) = a 1 b, D2 (ln h t ) = c2 1 b 2. Cov(ln h t, ln h t+k ) = b k D 2 (ln h t ), dla k > 0. 17

18 Gdy ln h t są stacjonarne to również X t = h t ε t są stacjonarne. E(X t ) = 0, D 2 (X t ) = E(X 2 t ) = E(h 2 t ) = exp ( 2c 2 1 b + 2a ). 2 1 b ( 4c D 2 (Xt 2 2 ) = exp 1 b + 4a ) ( ( ) ) exp 3 4c b 1 b 2 ( 4c Cov(Xt 2, Xt+k) 2 2 = exp 1 b + 4a ) ( ( 4b k c 2 ) ) exp 1, dla k > b 1 b Stacjonarne rozwiązania GARCH(p,q) i SV - podsumowanie W przypadku gaussowskich innowacji stacjonarne procesy GARCH(p,q) i SV mają następujące własności: 1. Kwadraty stacjonarnych rozwiązań GARCH(p,q) i SV to procesy z krótką pamięcią. 2. Stacjonarne rozwiązania SV, w odróżnieniu od stacjonarnych rozwiązań GARCH(p,q), mają wszystkie momenty Kalibrowanie modeli GARCH(p,q) Przy kalibrowaniu modeli GARCH(p,q) najczęściej korzystamy z metody największej wiarogodności. 1. Estymujemy proces h t dla nieznanych wartości parametrów a, b i, c i, ĥ 2 t = a + b 1 ĥ 2 t b p ĥ 2 t p + c 1 x 2 t c q x 2 t q, 2. Wyznaczamy logarytm warunkowej funkcji wiarogodności warunkowanej przez h t = ĥt, n l(a, b, c) = ln f(x t, ĥt), t=1 gdzie f(, ĥt) gęstość rozkładu N(0, ĥt). 3. Szukamy wartości a, b i i c i dla których funkcja l przyjmuje maksimum Wybór modelu GARCH(p,q) w oparciu o kryterium informacyjne Przy ustalonej wielkości próbki n, zwiększając liczbę parametrów modelu zawsze poprawiamy dopasowanie modelu do danych empirycznych. Gdy ilość parametrów strukturalnych zbliży się do wielkości próbki dopasowanie będzie wręcz idealne. Niestety skonstruowany w ten sposób model ma niewielką wartość prognostyczną. Nastąpiło przeuczenie modelu overfitting. Aby ograniczyć liczbę parametrów stosuje się kryteria informacyjne. 18

19 Zauważmy, że liczba parametrów strukturalnych modelu GARCH(p,q) z gaussowskimi innowacjami wynosi 1 + p + q. 1. Dla parametrów p i q (z ustalonego zbioru parametrów) wyznaczamy maksimum funkcji wiarogodności L p,q. 2. Stosujemy kryterium informacyjne Akaike. lub kryterium Schwarza AIC = 2 n (ln(max(l p,q)) (1 + p + q)) min. BIC = 2 n (ln(max(l p,q)) (1 + p + q) ln n ) min. 2 Różnica między kryteriami AIC i BIC polega na innym ważeniu jakości dopasowania i prostoty modelu. W literaturze sugeruje się, że dla małej próbki kryterium AIC ma tendencję do wybierania modelu o zbyt dużej liczbie parametrów Weryfikacja modeli GARCH i SV Przy weryfikacji modeli GARCH i SV należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe elementy: 1. Czy spełnione są założenia modelu: Testujemy czy innowacje są iid o rozkładzie N(0, 1). 2. Czy model jest dobrze dopasowany do badanego zjawiska: Testujemy czy empiryczne i modelowe drugie momenty procesu i autokowariancja procesu kwadratów są zgodne. 3. Czy wnioski z modelu są poprawne: Testujemy jakość prognoz. Na przykład stosując test Kupieca ([19]) sprawdzamy dokładność estymacji Value at Risk czyli poprawność prognozy kwantyla rozkładu X t. Jeśli wszystkie testy wypadną pomyślnie, to możemy powiedzieć, że badany model jest statystycznie poprawny Rozszerzenia GARCH i SV 1. Zmieniamy rozkład innowacji z N(0, 1) na inny rozkład zestandaryzowany np. zestandaryzowany rozkład t-studenta. W ten sposób pogrubiamy ogony. 2. Zmieniamy formułę opisującą ewolucję h t. Np. h 2 t = a + bh 2 t 1 + cx 2 t 1 + di Xt 1 <0X 2 t 1 GJG GARCH(1, 1), h 2 t = a + bh 2 t 1 + c( X t 1 dx t 1 ) δ, δ > 0, d ( 1, 1), AP GARCH(1, 1). W ten sposób uwzględniamy asymetryczny wpływ spadków na zmienność. 19

20 2.14 Modele przełącznikowe X t Y t N(µ(Y t ), h(y t )), gdzie Y t jest łańcuchem Markowa o skończonej liczbie stanów np. o dwóch stanach bessa i hossa. Ewolucja takiego procesu jest opisana przez macierz przejścia o wyrazach p i,j = P(Y t = s j Y t 1 = s i ). Naturalne rozszerzenie modelu przełącznikowego polega na przyjęciu, że prawdopodobieństwa p i,j są zmienne w czasie i zależą od czynników zewnętrznych (np. makroekonomicznych). 20

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja Jan Palczewski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak

Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie. Andrzej Kasprzak Analiza wielofraktalnej struktury czasów międzytransakcyjnych za pomocą modelu błądzenia przypadkowego w czasie ciągłym Andrzej Kasprzak Praca doktorska wykonana w ramach Studiów Doktoranckich Wydziału

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w C++

Metody numeryczne w C++ Metody numeryczne w C++ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Metody numeryczne w C++ Paweł Mikołajczak Marcin Ważny Lublin 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOFIZYKI: Elementy teorii ryzyka rynkowego wraz z elementami teorii zdarzeń ekstremalnych

WPROWADZENIE DO EKONOFIZYKI: Elementy teorii ryzyka rynkowego wraz z elementami teorii zdarzeń ekstremalnych WPROWADZENIE DO EKONOFIZYKI: NIEGAUSSOWSKIE PROCESY STOCHASTYCZNE ORAZ NIEDEBYE OWSKA RELAKSACJA W REALU. Elementy teorii ryzyka rynkowego wraz z elementami teorii zdarzeń ekstremalnych Ryszard Kutner

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka AUTOREFERAT Paweł Oświęcimka Kraków, 11 czerwca 2015 Spis treści 1 Dane Osobowe 4 1.1 Imię i nazwisko.......................... 4 1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo