KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe"

Transkrypt

1 Metoda najmn. kwadr. - funkcje nieliniowe Metoda najmniejszych kwadratów Funkcje nieliniowe Procedura z redukcją kroku iteracji Przykłady zastosowań Dopasowanie funkcji wykładniczej Dopasowanie funkcji Gaussa Własności metody Test χ2 Obszary ufności i błędy niesymetryczne Pomiary zależne Metoda elementów Metoda mnożników Lagrange'a 1

2 Przypadek nieliniowy W ogólności gdy zależności nie są liniowe, piszemy f j x,= j h j x=0, czyli f x,=0 Sprowadzamy go do przypadku liniowego poprzez rozwinięcie w szereg Taylora i wzięcie tylko wyrazów liniowych. Punkt x 0 =(x 10, x 20,..., x r0 ) wokół którego dokonujemy rozwinięcia musi być w praktyce zbliżony do oczekiwanego minimum. =x x 0 = x1 x10 x 2 x 20 f j x,= f j x 0, f j x 1 x 0 x 1 x 10 f j x r x 0 x r x r0 x r x r0 a jl= f j x l x 0 c j = f j x 0, y=y j h j x 0 2

3 Przypadek nieliniowy iteracje Dalej postępujemy analogicznie do p. liniowego: f j x 0, = f j x 0, y = f j x 0, y, i mamy warunek minimalizacyjny: M=cA T G y ca=min Rozwiązujac go otrzymujemy wynik: = A' c' Jest to jednak tylko kolejne przybliżenie. Bierzemy x 1 =x 0 jako kolejny punkt, wokół którego dokonujemy rozwinięcia i procedurę powtarzamy. Procedura ta jest usprawiedliwiona tylko, gdy zależność jest dobrze przybliżana przez pierwsze pochodne w okolicy punktu x i ±Δx i. Δx i wyznaczamy z macierzy: f =Ac =0, =Ac G x = A T G y A = A' T A' 3

4 Omówienie przypadku nieliniowego Procedura wymaga możliwości podania pochodnej po każdym z parametrów Różniczkowanie można w ogólności wykonać numerycznie, jednak wiąże się to z komplikacjami programistycznymi i wydłużeniem obliczeń. Funkcja M nie jest nie jest prostą formą kwadratową nieznanych parametrów, stąd minimalizacja musi następować iteracyjnie. Zbieżność procedury jest także zależna od wyboru wielkości początkowej. Procedurę kończymy, gdy wielkość M nie zmniejsza się w kolejnych krokach. 4

5 Procedura z redukcją kroku iteracji Często po i-tym kroku nie jest spełnione: M x i =M x i M x i Wtedy rozważamy wyrażenie: M x i s, gdzie 0 s 1 Otrzymujemy zmodyfikowany wzór: M=cs A T G y cs A =c's A' 2 który różniczkujemy ze względu na s: M '=2 c's A' T A' =2s T A' T A' I otrzymujemy, że M'(s=0)<0 dla dodatnio określonej macierzy A' T A', czyli krzywizny funkcji M. W okolicy minimum to powinno być zawsze prawdziwe. M jest f. ciągłą, więc istnieje λ które: M ' s0, 0 s 5

6 Implementacja redukcji kroku Czyli w przypadku, gdy nie jest spełniona nierówność: M x i =M x i M x i wybieramy dowolną liczbę s taką, że 0<s<1 i sprawdzamy, czy zachodzi: M x i s M x i Jeśli tak, to przyjmujemy, że x i =x i s Jeżeli nie, to ponownie przeprowadzamy całą procedurę, tzn. tym razem czynnik przez który mnożymy wynosi s 2, potem ewentualnie s 3 itd. 6

7 Dopasowanie eksponenty Próbujemy dopasować do danych funkcję wykładniczą z ujemnym wykładnikiem: h j x=x 1 exp x 2 t j czyli poszukiwane parametry to x 1 i x 2. Dalej: f j = j h j x Elementy macierzy A liczymy analitycznie: a j1 = f = exp x 02 t j x 1 x 0 a j2 = f = x 01 exp x 02 t j t j =x 01 t j exp x 02 t j x 2 x 0 Zamiast wektora x używamy =x x 0 a Dalej procedura jest analogiczna do przypadku funkcji liniowej c j =y j h j x 0 7

8 Eksponenta rysunek 8

9 Analiza dopasowania Korzystając z macierzy (A' T A') -1 rysujemy elipsę kowariancji na tle mapy χ 2 Podobnie możemy graficznie przedstawić kolejny kroki procedury dopasowania 9

10 Dopasowanie Gaussa W podobny sposób możemy dopasować krzywą Gaussa. Formuła ma trzy parametry: 1 h j x=x 1 2 x 3 exp t j x x 3 Pochodne znów liczymy analitycznie: a j1 = a j2 = a j3 = f = 1 x 1 x 0 2 x 3 exp t j x x = h x j 0/ x f 1 = x 01 x 2 x 0 2 x 03 exp t j x t x x 03 2 x = h x t x02 2 j x 03 f = x 01 x exp t x j x 0 2 x 03 2 x 03 x 01 exp t x j x 03 2 x 03 t x 02 2 = h x j 0 h 3 j x 0 t x x 03 x 03 x 03 10

11 Dopasowanie Gaussa kroki 11

12 Dopasowanie Gaussa kowariancja Rysujemy rzut elipsoidy kowariancji na płaszczyznę (x 2, x 3 ). Elipsoida ma 3 wymiary. Widizmy poszczególne kroki dopasowania na tle mapy χ 2. 12

13 Test χ 2 a m. najmniejszych kwadratów Wyniki uzyskane metodą największej wiarygodności, z której wynika metoda najmniejszych kwadratów, mają następujące własności: Rozwiązanie x jest asymptotycznie nieobciążone E x i =x i, i=1, 2,,r Jest ono estymatorem o minimalnej wariancji 2 x i =E { x i x i 2 }=min Wielkość M ma rozkład χ2 o n-r st. swobody Jednak jeżeli rozkład błędów nie jest znany (a więc nie jest Gaussem) to rozwiązanie uzyskane metodą najmniejszych kwadratów mają mniej silne własności 13

14 Nieznany rozkład błędów Gdy nie znamy rozkładu błędów ε j, to x : Jest nieobciążone Ze wszystkich estymatorów x będących liniowymi kombinacjami y, x ma najmniejszą wariancję Wartość oczekiwana wielkości M wynosi E {M }=E { T G y }=n r czyli odpowiada wielkości oczekiwanej rozkładu χ 2 o liczbie stopni swobody n-r. Wielkość M jest często nazywana χ 2 i służy do oceny jakości dopasowania, choć w ogólności nie musi pochodzić z rozkładu χ 2. Liczba f=n-r jest liczbą stopni swobody dopasowania. 14

15 Analiza wielkości M Gdy błędy mają rozkład normalny, wielkość M utożsamiamy z χ 2 i stosujemy testy wiarygodności Zbyt duże M może oznaczać, że: Założenie, że dane są opisane przez f(x,η) jest błędne (postać funkcyjna lub niektóre parametry) M= T 2 G y 1 n r Ograniczenie rozwinięcia w szereg Taylora f(x,η) do pierwszego wyrazu nie wystarcza Źle dobrano punkt początkowy dopasowania x0 Macierz kowariancji wielkości mierzalnych Cy jest nieprawdziwa Gdy liczymy M dla wielu różnych zestawów danych, możemy sprawdzić jego zgodność z rozkładem χ 2 15

16 Obszar ufności Przypomnienie elipsoida ufności, to krzywa spełniająca równanie: g x= x x T C x x x=const Liczymy różnicę między wartością funkcji M w punkcie x i w minimum dopasowania x : M x M x= x x T A T G y A x x= x x T C x x x czyli elipsoida ufności odpowiada hiperpowierzchni na której M ma stałą wartość. W szczególności elipsoida kowariancji odpowiada krzywej: M x M x=1 M x=m x1 Elipsoida ufności odpowiadająca prawdopodobieństwu W jest hiperpowierzchnią: M x=m xg, gdzie g= W 2 f, gdzie f =n r 16

17 Obszar ufności równania nieliniowe Rozważania o obszarze ufności są ściśle prawdziwe dla równań liniowych i przybliżeniu dla równań nieliniowych. To przybliżenie jest dobre gdy funkcja jest prawie liniowa, lub gdy zmiany parametrów (czyli ich błędy) są małe. Gdy błędy są duże elipsoida kowariancji ma tę samą interpretację jako granica obszaru ufności, jednak błędy przestają być symetryczne. Zwróćmy jeszcze uwagę na różnicę w definicjach: M= T G y = y h x 0 A T 2 G y y h x 0 A 1 n r M x M x= x x T A T G y A x x= x x T C 2 x x x 1 n r Obie wartości porównujemy z tymi samymi kwantylami, jednak są to zupełnie różne zmienne! 17

18 Wyznaczenie błędów niesymetrycznych Gdy elipsoida kowariancji ma skomplikowany kształt, mamy błędy niesymetryczne: x i = x i x i x i = x i x i czyli wartości dla których pionowe i poziome linie są styczne do tej elipsoidy. Formalnie zapisujemy to: min {M x ; xi=x i± }=M xg, lub min {M x ; xi=x i± } M xg=0 3,8cm 2,15cm 2,49cm 3,42cm 18

19 Pomiary zależne Pomiary nie muszą być całkowicie niezależne. Np. mierząc 3 kąty w trójkącie musimy uzyskać sumę równą 180. Szukamy estymatorów wielkości η j : y j = j j, j=1, 2,, n E { j }=0 E { j 2 }= j 2 Oprócz tego mamy też równania więzów: f k =0, k=1, 2,,q Najprostszy przypadek to równania liniowe: lub w notacji macierzowej b 10 b 11 1 b 12 2 b 1 n n =0 b q0 b q1 1 b q2 2 b qn n =0 B b 0 =0 19

20 Metoda elementów Rozwiązujemy q równań więzów aby wyeliminować z równań q z n wielkości η. Pozostałe n-q wielkości α i (i=1,2,...,n-q) nazywamy elementami. Mogą to być pierwotne pomiary n lub ich kombinacje liniowe: j = f j0 f j1 1 f j2 2 f j, n q n q, j=1, 2,, n lub =F f 0 Rozwiązanie znajdujemy podobnie jak wcześniej: =F T G y F F T G y y f 0 Macierz kowariancji wynosi wtedy: G =F T G y F zaś poprawione wyniki pomiarów i ich macierz kowariancji wynoszą: =F f 0 =F F T G y F F T G y y f 0 f 0 G =F G F T 20

21 Metoda mnożników Lagrange'a Metoda elementów wymaga wyboru zmiennych α. Metoda mnożników Lagrange'a podchodzi inaczej do problemu. Przepiszmy równanie więzów: B y B b 0 =0 Wprowadzamy wektor c i otrzymujemy równanie: c=b yb 0 c B =0 Wprowadzamy wektor mnożników Lagrange'a: T = 1 2 q i z jego pomocą rozszerzamy funkcję M do L: L=M2 T c B = T G y 2 T c B Jest to funkcja Lagrange'a. Teraz rozwiązujemy problem minimalizacji M przy jednoczesnym spełnieniu równań więzów. 21

22 Mnożniki Lagrange'a rozwiązanie Pochodna zupełna funkcji L musi znikać: dl=2 T G y d 2 T B d =0 T G y T B=0 Przekształcając otrzymujemy rozwiązanie na μ: T G y = T B =G y B T c B G y B T =0 =B G y B T c I możemy wyliczyć estymatory błędów pomiarowych =G y B T B G y B T c oraz najlepszy estymator dla wektora η: = y = y G y B T B G y B T c I ostatecznie piszemy macierze kowariancji: G =B G y B T G B G =G y G y B T G B B G y 22

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Dość często przy rozwiązywaniu problemów naukowych czy technicznych pojawia się konieczność rozwiązania dość specyficznego układu równań: Zależnego od n nieznanych zmiennych i pewnego parametru. Rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

10. BADANIE TRWAŁOŚCI OSTRZA

10. BADANIE TRWAŁOŚCI OSTRZA 10. BADANIE RWAŁOŚCI OSRZA 10. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zależnością trwałości ostrza od prędkości skrwania oraz od przyjętego kryterium stępienia ostrza. 10. 2. Okres trwałości

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Ważny przykład oscylator harmoniczny

Ważny przykład oscylator harmoniczny 6.03.00 6. Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo